Процедура : 2018/0256M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0478/2018

Внесени текстове :

A8-0478/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0016

ДОКЛАД     
PDF 815kWORD 82k
19.12.2018
PE 627.726v03-00 A8-0478/2018

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Марите Схаке

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256M(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10593/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка i) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0463/2018),

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна,

–  като взе предвид Споразумението между ЕС и Мароко относно мерки за реципрочна либерализация на селскостопанските продукти и рибните продукти, наричано също Споразумението за либерализация, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

–  като взе предвид решението на Общия съд на ЕС по дело T-512/12 от 10 декември 2015 г.,

–  като взе предвид решението на Съда на ЕС по дело C-104/16 P от 21 декември 2016 г.,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията SWD(2018)0346 от 11 юни 2018 г., придружаващ предложението за решение на Съвета,

–  като взе предвид Виенската конвенция за правото на договорите от 23 май 1969 г., и по-специално членове 34 и 36 от нея,

–  като взе предвид доклада на генералния секретар относно положението във връзка със Западна Сахара до Съвета за сигурност на ООН (S/2018/277),

–  като взе предвид Резолюция 2414 (2018) на Съвета за сигурност на ООН относно положението във връзка със Западна Сахара (S/RES/2414 (2018)),

  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, и по-специално член 73 от глава XI от нея относно териториите с несамоуправление,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално дял V, глава 1, член 21 от него,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграф 6, буква а) от него,

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от …(1) относно проекта на решение на Съвета,

–  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия, становищата на комисията по външни работи и на комисията по земеделие и развитие на селските райони, както и позицията под формата на изменения на комисията по рибно стопанство (A8-0478/2018),

А.  като има предвид, че Европейската общност и Кралство Мароко се радват на дългогодишни отношения и поддържат тясно сътрудничество, развито чрез широко партньорство, което обхваща политически, икономически и социални аспекти, укрепено от напредналият статут и волята на двете страни за по-нататъшното му развитие;

Б.  като има предвид, че Споразумението за либерализация между ЕС и Мароко влезе в сила на 1 септември 2013 г.; като има предвид, че Фронт Полисарио отнесе споразумението до Съда на ЕС на 19 ноември 2012 г. за нарушение на международното право, доколкото се прилага към територията на Западна Сахара;

В.  като има предвид, че на 10 декември 2015 г. на първа инстанция Съдът отмени решението на Съвета за сключване на Споразумението за либерализация; като има предвид, че Съветът единодушно обжалва това решение на 19 февруари 2016 г.;

Г.  като има предвид, че в решението си от 21 декември 2016 г. Общият съд на Съда на ЕС постанови, че Споразумението за либерализация не осигурява правно основание за включване на Западна Сахара и следователно не може да се прилага за посочената територия;

Д.   като има предвид, че съгласно параграф 106 от решението народът на Западна Сахара трябва да се разглежда като „трета страна“ по споразумението – по смисъла на принципа на относителния ефект на договорите – чието съгласие трябва да бъде получено за изпълнението на споразумението в рамките на територията; като има предвид следователно, че споразумението не може да се прилага за територията на Западна Сахара в отсъствието на допълнително споразумение;

Е.  като има предвид, че операторите все още могат да изнасят за Европейския съюз от Западна Сахара, но от 21 декември 2016 г. тарифните преференции не се прилагат за продукти с произход от тази територия;

Ж.  като има предвид, че няма достатъчно информация, която да дава възможност на митническите органи на ЕС да определят дали продуктите, изнасяни от Мароко, са с произход от Западна Сахара, вследствие на което се възпрепятства спазването на решението на Съда на ЕС;

З.  като има предвид, че вследствие на решението на Съда на ЕС Съветът даде на Комисията мандат за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране, за да се даде възможност за включване на продукти от Западна Сахара; като има предвид, че включването им налага въвеждането на някаква форма на проследимост с цел разпознаването на тези продукти;

И.  като има предвид, че е от първостепенно значение да се гарантира, че споразумението спазва решението на Съда на Европейския съюз от 21 декември 2016 г. по дело C-104/16 P;

Й.  като има предвид, че Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) проведоха консултации в Брюксел и в Рабат с длъжностни лица на изборни длъжности и с няколко представители и асоциации на гражданското общество от несамоуправляващата се територия Западна Сахара;

К.  като има предвид, че Парламентът счете за необходимо да направи посещение и оцени ситуацията лично и да добие представа за различните гледни точки на хората; като има предвид, че той припомни заключенията от констативната командировка на комисията по международна търговия в региона на 2 и 3 септември 2018 г.;

Л.  като има предвид, че изменението на Споразумението за либерализация се осъществява в по-широк политически и геополитически контекст;

М.  като има предвид, че след края на испанската колонизация на Западна Сахара конфликтът в региона продължава вече повече от четиридесет години;

Н.  като има предвид, че според Организацията на обединените нации Западна Сахара не е деколонизирана територия;

О.  като има предвид, че с Резолюция 2440 (2018) на Съвета за сигурност на ООН мандатът на мисията на ООН за референдум в Западна Сахара (MINURSO) беше продължен за нови шест месеца;

П.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки не признават суверенитета на Мароко над територията на Западна Сахара; като има предвид, че Организацията на обединените нации и Африканският съюз признават Фронт Полисарио за представител на народа на Западна Сахара;

Р.  като има предвид, че според Организацията на обединените нации Западна Сахара е несамоуправляваща се територия за целите на член 73 от нейния устав;

1.  припомня, че Мароко е привилегирован партньор на ЕС от южното съседство, с когото ЕС e изградил силно, стратегическо и дълготрайно партньорство, което обхваща политически, икономически и социални аспекти, както и сигурността и миграцията; подчертава, че на Мароко е предоставен напреднал статут в рамките на европейската политика за съседство (ЕПС);

2.  подчертава, че е важно споразумението да съдържа гаранции по отношение на зачитането на международното право, включително правата на човека, както и да спазва съответното решение на Съда на Европейския съюз;

3.  припомня задължението съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз (Договора за ЕС), в който се посочва, че ЕС и държавите членки трябва да спазват принципите на Устава на ООН и международното право; подчертава в това отношение, че член 2 от Устава на ООН включва спазването на принципа на самоопределение на народите;

4.  припомня, че съгласно член 21 от Договора за ЕС дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от принципите на демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и зачитането на принципите на Устава на ООН и на международното право;

5.  подчертава, че споразумението не предполага признаване под никаква форма на суверенитета на Мароко над Западна Сахара – територия, която понастоящем се определя от ООН като несамоуправляваща се територия, големи части от която днес се управляват от Кралство Мароко, и настоява позицията на ЕС да продължи да бъде в подкрепа на усилията на ООН за осигуряване на справедливо, трайно и взаимно приемливо решение на конфликта в Западна Сахара, което ще доведе до самоопределянето на народа на Западна Сахара, в съответствие с международното право, Устава на ООН и съответните резолюции на ООН; заявява следователно отново пълната си подкрепа за усилията на личния пратеник на генералния секретар на ООН за Западна Сахара, г-н Хорст Кьолер, за подпомагане на усилията за връщане на страните на масата на преговорите на ООН с цел постигане на подобно решение; призовава страните да подновят тези преговори без предварителни условия и с добра воля; подчертава, че ратифицирането на измененото споразумение за либерализация между ЕС и Мароко не трябва в никакъв случай да засяга постигнатото от мирния процес в Западна Сахара;

6.  посочва, че в началото на декември по инициатива на ООН и с участието на Алжир и Мавритания в Женева беше проведена среща на страните по конфликта, и изразява надежда, че тази среща ще допринесе за подновяването на мирния процес;

7.  потвърждава двете условия, определени в решението на Съда на ЕС, а именно изричното посочване на Западна Сахара в текста на споразумението и получаването на съгласието на населението, както и третия критерий, добавен от Съвета, а именно необходимостта да се гарантира, че споразумението е от полза за местното население;

8.  подчертава, че според доклада на Комисията в рамките на тези приобщаващи консултации са били предприети всички разумни и осъществими стъпки за проучване на съгласието на засегнатото население;

9.  подчертава, че в процеса на консултации Комисията и ЕСВД са поддържали редовен контакт с екипа на личния пратеник на Генералния секретар на ООН за Западна Сахара, за да гарантират, че предложеното споразумение е в подкрепа на усилията на ООН за постигане на трайно уреждане на конфликта;

10.  отбелязва законните интереси на населението на територията и счита, че е необходим уважаван и приет край на продължаващия конфликт, за да се гарантира икономическото развитие на територията; е убеден същевременно, че народът сахрави има право да се развива в очакване на политическо решение;

11.  подчертава, че – в разговори с различни местни участници и представители на гражданското общество – някои страни изразяват подкрепата си за споразумението, като защитават правото си на икономическо развитие, докато други считат, че уреждането на политическия конфликт следва да предхожда предоставянето на търговски преференции; отбелязва, че по време на приобщаващите консултации, водени от Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с набор от организации от Западна Сахара и други организации и органи, е била изразена подкрепа от мнозинството участващи страни за социално-икономическите ползи, които предложените тарифни преференции биха донесли;

12.  припомня, че Съдът на ЕС не уточнява в своето решение по какъв начин трябва да бъде изразено съгласието на хората и че следователно остава известна несигурност по отношение на този критерий;

13.  потвърждава, че споразумението може да доведе до насърчаване на социалното и устойчивото развитие, което има ключов принос за настоящото икономическо, социално и екологично развитие, както и за потенциалното създаване на възможности за заетост, както за ниско-, така и за висококвалифицирани работни места; отбелязва, че приблизително 59 000 работни места са зависими от износа, което съответства на приблизително 10% от населението, живеещо на територията;

14.  счита, че тарифните преференции на ЕС имаха положително въздействие върху продуктите селскостопанския и рибарския сектор и равнищата на техния износ в несамоуправляващата се територия Западна Сахара; въпреки това призовава за предпазливост, когато се проверява, че те произвеждат местна добавена стойност, че се реинвестират на местно равнище и осигуряват възможности за достоен труд за местното население;

15.  изразява убеждение, че независимо от резултата от мирния процес, местното население ще извлече полза от икономическото развитие и от вторичните ефекти, създадени по отношение на инвестициите в инфраструктура, заетост, здравеопазване и образование;

16.  потвърждава наличието на инвестиции в няколко сектора и усилията за разработване на екологосъобразни технологии, като например възобновяемите енергийни източници и инсталациите за обезсоляване на морска вода, но настоява, че са необходими допълнителни усилия, за да се гарантира по-голямо приобщаване във всички части на местната икономика;

17.  отчита бизнес инициативите на хората от Западна Сахара, и по-специално тези на младите хора, много от които са жени, и подчертава тяхната необходимост от разширени възможности за износ и правна сигурност, за да се даде възможност за допълнителни инвестиции в сектори с голямо търсене на заетост, като селското стопанство, рибното стопанство и инфраструктурите;

18.  признава стратегическия потенциал на Западна Сахара като инвестиционен център за останалата част от африканския континент;

19.  предупреждава относно неблагоприятните последици от неприлагането на тарифните преференции за продукти от несамоуправляващата се територия Западна Сахара и посланието, което това изпраща за младото поколение, което инвестира или желае на инвестира в територията и нейния потенциал за развитие; подчертава риска от преместване на дейности в региони, където те ще могат да се възползват от преференциите; отбелязва, че според Комисията неприлагането на тарифните преференции може да влоши икономическото и социалното положение на местното население във въпросните територии;

20.  изразява убеждение, че присъствието на ЕС посредством, наред с другото, това споразумение е за предпочитане пред неговото оттегляне, когато става въпрос за ангажираността за насърчаване на правата на човека и индивидуалните свободи и съответния мониторинг, и изисква задълбочена оценка и диалог с Мароко по тези въпроси;

21.  припомня, че други части от света, които имат по-малко амбициозен подход към устойчивото развитие, високите трудови и социални стандарти и правата на човека, са в очакване на нови възможности за търговия и ще получат по-голямо влияние там, където ЕС реши да се оттегли;

22.  подчертава, че продължаващият ангажимент на ЕС в тази територия ще има положителен ефект на лоста върху неговото устойчиво развитие;

23.  подчертава, че правната сигурност е от съществено значение за привличането на устойчиви и дългосрочни инвестиции в територията, а оттам — и за динамизма и разнообразяването на местната икономика;

24.  припомня, че след решението на Съда на ЕС държавите членки не могат законно да прилагат търговски преференции към продуктите от несамоуправляващата се територия Западна Сахара и че трябва да бъде сложен край на правната несигурност, която засяга икономическите оператори;

25.  осъзнава и изразява дълбока загриженост, че досега се оказва изключително трудно да се определи кои продукти се изнасят от несамоуправляващата се територия Западна Сахара;

26.  подчертава, че ключов критерий за Парламента, преди той да даде своето одобрение за споразумението, е да се гарантира въвеждането на механизъм, който да предоставя на митническите органи на държавите членки достъп до надеждна информация относно продуктите с произход от Западна Сахара, които се внасят в ЕС, при пълно спазване на митническото законодателство на ЕС; подчертава, че подобен механизъм ще предоставя навременни подробни и дезагрегирани статистически данни относно този износ; отчита усилията, полагани от Комисията и Мароко, за намиране на решение на това искане и ги призовава да приложат такъв механизъм; призовава Комисията да използва всички налични коригиращи мерки, в случай че прилагането на споразумението се окаже незадоволително;

27.  подчертава, че без това споразумение да бъде в сила, включително механизма, даващ възможност за идентифициране на продуктите, ще бъде невъзможно да се определи дали и какво количество продукти с произход от несамоуправляващата се територия на Западна Сахара навлизат на европейския пазар;

28.  подчертава, че е необходимо да бъде приложена договорената между ЕС и Мароко разпоредба относно годишния взаимен обмен на информация и статистически данни относно продуктите, обхванати от размяната на писма, за да бъде оценен обхватът на Споразумението и неговото въздействие върху развитието и местното население;

29.  призовава ЕСВД и Комисията да следят отблизо за изпълнението и резултатите от споразумението и редовно да докладват своите констатации на Парламента;

30.  припомня, че ЕС и Мароко договориха, както е предвидено в първоначалното споразумение от 2012 г., амбициозно и всеобхватно споразумение за закрила на географските означения и наименованията за произход на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти, предвиждащо защитата от страна на Мароко на целия списък на географските означения на ЕС; посочва също така, че процедурата за сключване на това споразумение, започнала през 2015 г., беше преустановена след решението на Съда от 21 декември 2016 г.; призовава ЕС и Мароко да възобновят незабавно посочената процедура и да се върнат бързо към преговорите за ЗВЗСТ;

31.  припомня, че преференциалното третиране, предоставено по отношение на износа от Мароко на някои плодове и зеленчуци за ЕС по силата на споразумението от 8 март 2012 г. за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, е особено чувствителен въпрос за сектора на европейското градинарство;

32.  подчертава, че достъпът на всички трети държави до вътрешния пазар на ЕС следва да зависи от спазването правилата и стандартите в санитарната и фитосанитарната област, както и по отношение на опазването на околната среда и възможността за проследяване;

33.  изисква от Комисията да насърчава еквивалентност на мерките и контрола в Мароко и в Европейския съюз по отношение на стандартите в санитарната и фитосанитарната област и стандартите по отношение на възможността за проследяване и опазването на околната среда, както и правилата за обозначаване на произхода върху етикета, за да се гарантира лоялна конкуренция между двата пазара;

34.  припомня, че актуализираният текст на споразумението не променя предварително установените тарифни квоти и преференциалния режим на внос, а само дава пояснения за европейските производители относно географския обхват на споразумението;

35.  насочва вниманието към факта, че част от плодовете и зеленчуците, изнасяни при преференциални условия за ЕС по силата на въпросното споразумение (по-специално доматите и пъпешите), идват от територията на Западна Сахара и посочва, че са разработени амбициозни проекти за по-нататъшното развитие на това производство и на износа;

36.  отбелязва все пак, че новото споразумение съдържа пояснения за положението и се надява, че то ще може да осигури ясна и стабилна уредба за отношенията между страните по посоченото споразумение и засегнатите икономически оператори от двете страни на Средиземно море;

37.  отбелязва, че контролът върху чувствителните селскостопански продукти и строгото прилагане на квоти са от основно значение за балансираното функциониране на споразумението; посочва, че член 7 от протокол 1 към Споразумението от 2012 г. съдържа защитна клауза, която дава възможност да се предприемат подходящи мерки, когато вносът на големи количества чувствителни земеделски продукти по силата на споразумението води до сериозни пазарни смущения и/или сериозна вреда за засегнатия производствен сектор; изразява надежда, че вносът на чувствителни селскостопански продукти от Мароко и Западна Сахара при преференциални условия в Съюза ще подлежи на подходящ и всеобхватен мониторинг от страна на Комисията и че Комисията запазва готовност да активира незабавно горепосочената клауза в случай на установена необходимост;

38.  отбелязва факта, че риболовните кораби на ЕС, които извършват дейност във въпросните води, са правно задължени да имат система за наблюдение на корабите (VMS), както и че са задължени да предават местоположението си на мароканските власти, за да бъде напълно възможно да се проследяват корабите и да се регистрира мястото на риболовните им дейности;

39.  призовава ЕС да положи повече усилия за насърчаване на регионалното сътрудничество между държавите от Магреб, което може да има само огромни по своя мащаб положителни последици за региона и извън него;

40.  подчертава стратегическата необходимост ЕС да се ангажира по-тясно с държавите от Магреб и да развива връзките си с тях; разглежда в този контекст разширяването на Споразумението за асоцииране като логичен компонент на тази стратегия;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на Европейската служба за външна дейност.

(1)

Приети текстове, P8_TA(0000)0000.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (21.11.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(2018/0256M(NLE))

Докладчик по становище: Андерс Примдал Вистисен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че Мароко е привилегирован партньор на ЕС от южното съседство, с когото ЕС e изградил силно и дълготрайно партньорство, което обхваща политически, икономически и социални аспекти, както и сигурността и миграцията; подчертава, че на Мароко е предоставен напреднал статут в рамките на Европейската политика за съседство (ЕПС);

2.  подчертава, че е важно настоящото споразумение да съдържа гаранции по отношение на зачитането на международното право, включително на правата на човека, както и да следва съответното решение на Съда на Европейския съюз;

3.  припомня задължението съгласно член 21 от Договора за Европейския съюз (Договора за ЕС), в който се посочва, че ЕС и държавите членки трябва да спазват принципите на Устава на ООН и международното право; подчертава в тази връзка, че член 2 от Устава на ООН включва спазването на принципа на самоопределение на народите;

4.  подчертава, че настоящото споразумение не предполага признаване под никаква форма на суверенитета на Мароко над Западна Сахара, територия понастоящем включена от ООН в списъка на несамоуправляващите се територии, големи части от която днес се управляват от Кралство Мароко, и настоява, че позицията на ЕС продължава да бъде в подкрепа на усилията на ООН за осигуряване на трайно и взаимно приемливо решение на конфликта в Западна Сахара, което предвижда самоопределянето на народа на Западна Сахара в съответствие с международното право, Устава на ООН и съответните резолюции на ООН; заявява следователно отново пълната си подкрепа за усилията на личния пратеник на генералния секретар на ООН за Западна Сахара, г-н Хорст Кьолер, за подпомагане на усилията за връщане на страните на масата на преговорите на ООН с цел постигане на такова решение; призовава страните да подновят тези преговори без предварителни условия и с добра воля;

5.  изразява надежда, че срещата на страните по конфликта в началото на декември в Женева, която се организира по инициатива на ООН и в която участват Алжир и Мавритания, ще допринесе за подновяването на мирния процес;

6.  отбелязва, че по време на приобщаващите консултации, водени от Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с различни политически и социално-икономически действащи лица от Западна Сахара, организации на гражданското общество и други организации и органи, е била изразена подкрепа от мнозинството участващи страни за социално-икономическите ползи, които предложените тарифни преференции биха донесли; отбелязва, че според Комисията неприлагането на тарифни преференции може да влоши икономическото и социалното положение на местното население във въпросните територии;

7.  подчертава, че според доклада на Комисията в рамките на тези приобщаващи консултации са били предприети всички разумни и осъществими стъпки за проучване на съгласието на засегнатото население;

8.  подчертава, че в процеса на консултации Комисията и ЕСВД са поддържали редовен контакт с екипа на личния пратеник на Генералния секретар на ООН за Западна Сахара, за да гарантират, че предложеното споразумение е в подкрепа на усилията на ООН за постигане на трайно уреждане на конфликта;

9.  призовава ЕС да положи повече усилия за насърчаване на регионалното сътрудничество между държавите от Магреб, което може да има само огромни по своя мащаб положителни последици за региона и извън него;

10.  подчертава стратегическата необходимост ЕС да се ангажира по-тясно с държавите от Магреб и да развива връзките си с тях; разглежда в този контекст разширяването на Споразумението за асоцииране като логичен компонент на тази стратегия;

11.  взема под внимание размяната на писма и отчита усилията на Комисията и на ЕСВД да оценят, в рамките на своята компетентност, ползата от това споразумение за населението и да се уверят в съгласието на населението за сключването му; отбелязва, че в споразумението се предвижда взаимен и редовен обмен на информация между ЕС и Мароко; приканва службите на Комисията да въведат, заедно с мароканските органи, най-добрия технически механизъм за събиране на информация относно продуктите, идващи от Западна Сахара;

12.  припомня, че съгласно член 21 от Договора за ЕС дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от принципите на демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и международното право; отбелязва поради това, че съгласие може да бъде дадено само когато е показано ясно намерение за подобряване на положението с правата на човека.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

Позовавания

2018/0256M(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

13.9.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Anders Primdahl Vistisen

20.6.2018

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

15

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

15

-

ALDE

Ivo Vajgl

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

0

NI

James Carver

S&D

Arne Lietz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (14.11.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро‑средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(2018/0256M(NLE))

Докладчик по становище: Мишел Дантен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че преференциалното третиране, предоставено по отношение на износа от Мароко на някои плодове и зеленчуци за ЕС по силата на споразумението от 8 март 2012 г. за реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, е особено чувствителен въпрос за сектора на европейското градинарство;

2.  подчертава също така, че в своето становище, прието на 13 юли 2011 г. в рамките на процедурата за одобрение на споразумението от страна на Парламента, комисията по селско стопанство и развитие на селските райони препоръчва да се откаже издаването на одобрение;

3.  отбелязва, че повечето от опасенията, изразени в становището, гласувано през 2011 г., продължават да са налице и понастоящем от гледна точка на сектора на европейското градинарство в условията на общи затруднения и нестабилност за посочения сектор, по-специално в резултат на ембаргото по отношение на Русия, което все още е в сила, и на постоянното използване на европейското селско стопанство като разменна монета в рамките на международните преговори, наред с другото;

4.  подчертава, че достъпът на всички трети държави до вътрешния пазар на ЕС следва да зависи от спазването правилата и стандартите в санитарната и фитосанитарната област, както и по отношение на опазването на околната среда и възможността за проследяване;

5.  подчертава, че все още са налице сериозни проблеми по отношение на конкурентоспособността и рискове от нарушаване на конкуренцията на пазара за европейските производители, които са резултат от значителните различия в сравнение с мароканските производители по отношение на общите производствени разходи, условията на труд и стандартите в санитарната и фитосанитарната област и за опазване на околната среда;

6.  изисква от Комисията да насърчава еквивалентност на мерките и контрола в Мароко и в Европейския съюз по отношение на стандартите в санитарната и фитосанитарната област и стандартите по отношение на възможността за проследяване и опазването на околната среда, както и правилата за обозначаване на произхода върху етикета, за да се гарантира лоялна конкуренция между двата пазара;

7.  припомня, че актуализираният текст на споразумението не променя предварително установените тарифни квоти и преференциалния режим на внос, а само дава пояснения за европейските производители относно географския обхват на споразумението;

8.  изразява съжаление във връзка с факта, че приетите разпоредби в Регламент (ЕС) № 1308/2013 (Общ регламент за ООП) с цел преодоляване на възникналите проблеми с правилното прилагане на входните цени по отношение на вноса на плодове и зеленчуци от Мароко са неефективни при по-високите категории – така наречените сортове „бейби“, при които продажните цени са много по-високи, въпреки че при влизането им в ЕС за тях се определя стойност на стандартни продукти, както в случая с чери доматите; призовава Комисията да отстрани тази нередност;

9.  насочва вниманието към факта, че част от плодовете и зеленчуците, изнасяни при преференциални условия за ЕС по силата на въпросното споразумение (по-специално доматите и пъпешите), идват от територията на Западна Сахара и посочва, че са разработени амбициозни проекти за по-нататъшното развитие на това производство и на износа;

10.  изразява съжаление относно правната несигурност вследствие на решението на Съда от 21 декември 2016 г.; изразява загриженост във връзка с неспособността на Комисията да предоставя надеждни и подробни данни за вноса при преференциални условия на продукти с произход от Западна Сахара, който може да е бил извършен след тази дата въпреки посоченото решение; поставя въпроса какво е било отражението върху бюджета на ЕС на преференциите, предоставени без действително правно основание през посочения период; изразява също така съмнения – поради липсата на достатъчно данни, позволяващи сравнение – относно способността на Комисията да оцени правилно въздействието на предложеното ново споразумение и поради това призовава за бързо изпълнение на предвидения обмен на информация при размяната на писма;

11.  отбелязва все пак, че новото споразумение съдържа пояснения за положението и се надява, че то ще може да осигури ясна и стабилна уредба за отношенията между страните по посоченото споразумение и засегнатите икономически оператори от двете страни на Средиземно море;

12.  изразява съмнение по отношение на значимостта от митническа и търговска гледна точка на разграничението, което се прави в новото споразумение между продуктите с произход от Сахара и с произход от Мароко, като се остави настрани очевидното политическо измерение; отбелязва по-специално, че в новото споразумение не е предвидено разпределение на тарифните квоти, определени в първоначалното споразумение, и че въпросът дали произходът е от Сахара или не следователно ще остане изцяло без значение по отношение на достъпа до преференциите, предоставени от ЕС;

13.  отбелязва, че контролът върху чувствителните селскостопански продукти и строгото прилагане на квоти са от основно значение за балансираното функциониране на споразумението; посочва, че член 7 от протокол 1 към Споразумението от 2012 г. съдържа защитна клауза, която дава възможност да се предприемат подходящи мерки, когато вносът на големи количества чувствителни земеделски продукти по силата на споразумението води до сериозни пазарни смущения и/или сериозна вреда за засегнатия производствен сектор; изразява надежда, че вносът на чувствителни селскостопански продукти от Мароко и Западна Сахара при преференциални условия в Съюза ще подлежи на подходящ и всеобхватен мониторинг от страна на Комисията и че Комисията запазва готовност да активира незабавно горепосочената клауза в случай на установена необходимост;

14.  припомня, че ЕС и Мароко договориха, както е предвидено в първоначалното споразумение от 2012 г., амбициозно и всеобхватно споразумение за закрила на географските означения и наименованията за произход на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти, предвиждащо защитата от страна на Мароко на целия списък на географските означения на ЕС; посочва също така, че процедурата за сключване на това споразумение, започнала през 2015 г., беше преустановена след решението на Съда от 21 декември 2016 г.; призовава процедурата да бъде възобновена незабавно и приключена възможно най-скоро във връзка със сключването на споразумението, което е предмет на настоящото становище;

15.  призовава Комисията да се срещне възможно най-скоро с парламентарната комисия по земеделие и развитие на селските райони, за да представи актуалното състояние на търговията със селскостопански продукти между ЕС и Мароко, включително оценка на въздействието на споразумението върху европейските производители, и по-специално върху доходите на земеделските стопани, както и да представи предстоящото сключване на споразумението относно географските указания.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

Позовавания

2018/0256M(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

13.9.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Michel Dantin

30.8.2018

Дата на приемане

12.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

8

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

8

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

2

0

EFDD

Giulia Moi

S&D

Eric Andrieu

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

27.11.2018

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ

на комисията по рибно стопанство

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за незаконодателна резолюция относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи 1 и 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(2018/0256M(NLE))

За комисията по рибно стопанство: Нилс Турвалдс (докладчик)

Позиция

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство представя на водещата комисия по международна търговия следните изменения:

Изменение    1

Предложение за резолюция

Параграф 18

Предложение за резолюция

Изменение

18.  изразява дълбока загриженост, че на практика е невъзможно да се определи кои продукти се изнасят от неавтономната територия Западна Сахара;

18.  изразява дълбока загриженост, че на практика е невъзможно да се определи кои продукти се изнасят от неавтономната територия Западна Сахара освен в случаите, когато става въпрос за продуктите от риболов от зоната на Западна Сахара, определена от правилата на Конвенцията на ООН по морско право относно териториалните и прилежащите води и ИИЗ, които могат лесно да бъдат проследени по цялата верига;

Изменение    2

Предложение за резолюция

Параграф (нов)

Предложение за резолюция

Изменение

 

припомня решението на Съда на ЕС от 27 февруари 2018 г. (Дело C-266/16) относно Споразумението за риболов и протокола – които бяха в сила от 15 юли 2014 г. до 14 юли 2018 г. – между ЕС и Мароко, в което се посочва, че споразумението е валидно що се отнася до мароканските води, но че то не може да включва Западна Сахара и прилежащите ѝ води;

Изменение    3

Предложение за резолюция

Параграф (нов)

Предложение за резолюция

Изменение

 

отбелязва факта, че риболовните кораби на ЕС, които извършват дейност във въпросните води, са правно задължени да имат система за наблюдение на корабите (VMS), както и че са задължени да предават местоположението си на мароканските власти, за да бъде напълно възможно да се проследяват корабите и да се регистрира мястото на риболовните им дейности;

Изменение    4

Предложение за резолюция

Параграф (нов)

Предложение за резолюция

Изменение

 

приканва митническите органи на държавите членки да приложат всички механизми за административно сътрудничество, посочени в дял V на Протокол № 4 в случаите, в които има съмнения относно истинския произход (сахарави или марокански) на стоките за внос;

Изменение    5

Предложение за резолюция

Параграф (нов)

Предложение за резолюция

Изменение

 

подчертава, че една от предпоставките, за да може Парламентът да даде своето одобрение за сключване на споразумението, е да се гарантира наличието на механизъм за проследяване на продуктите, включително продуктите от риболов, от Западна Сахара и прилежащите й води, така че митническите органи на държавите членки и потребителите да имат ясна индикация за произхода им; призовава ЕС и Мароко да представят в кратки срокове изпълнимо решение за тази цел; очаква Комисията да представи предложение за постигането на тази цел;

Изменение    6

Предложение за резолюция

Параграф (нов)

Предложение за резолюция

Изменение

 

отбелязва, че съгласно споразумението, „продуктите с произход от Западна Сахара, които са предмет на контрол от страна на митническите органи на Кралство Мароко“ следва да се възползват от тарифните преференции съгласно настоящото споразумение, и следователно продуктите от риболов, които са обработени в частта на Западна Сахара, която не е под контрола на Мароко, вероятно няма да могат да се възползват от тарифните преференции; очаква Комисията да разясни териториалния обхват на споразумението и да гарантира, че операторите в риболовния сектор и продуктите от риболов от тази част на Западна Сахара, която не е под контрола на Мароко, няма да бъдат дискриминирани в резултат на настоящото споразумение;

Изменение    7

Предложение за резолюция

Параграф (нов)

Предложение за резолюция

Изменение

 

изразява съжаление относно правната несигурност вследствие на решението на Съда от 21 декември 2016 г.; изразява загриженост във връзка с неспособността на Комисията да предоставя надеждни данни за вноса при преференциални условия на продукти от риболов с произход от Западна Сахара, който може да е бил извършен след тази дата въпреки посоченото решение; поставя въпроса до каква степен предполагаемите преференции, предоставени без валидна законова основа през този период, са навредили на бюджета на Съюза;


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

Позовавания

2018/0256M(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

6.9.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

13.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Заместени докладчици

Patricia Lalonde

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

9

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Дата на внасяне

20.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

3

0

ENF

Georg Mayer

NI

David Borrelli

PPE

Anders Sellström

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност