Postup : 2018/0256M(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0478/2018

Předložené texty :

A8-0478/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 12.3

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0016

ZPRÁVA     
PDF 719kWORD 74k
19.12.2018
PE 627.726v03-00 A8-0478/2018

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Marietje Schaake

PR_ConsentMotion

POZM. NÁVRHY
NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256M(NLE))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10593/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem i) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0463/2018),

–  s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé,

–  s ohledem na Dohodu mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu, označovanou také jako liberalizační dohoda, která vstoupila v platnost dne 1. září 2013,

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu (věc T-512/12) ze dne 10. prosince 2015,

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora EU (věc C-104/16 P) ze dne 21. prosince 2016,

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise SWD(2018)0346 ze dne 11. června 2018, který je připojen k návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na Vídeňskou úmluvu o smluvním právu ze dne 23. května 1969 a na její články 34 a 36,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka pro Radu bezpečnosti OSN o situaci v Západní Sahaře (S/2018/277),

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2414 (2018) o situaci v Západní Sahaře (S/RES/2414 (2018)),

  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a zejména na článek 73 v kapitole XI týkající se nesamosprávných území,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na hlavu V kapitolu 1 článek 21 této smlouvy,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ...(1) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod, stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a postoj Výboru pro rybolov v podobě pozměňovacích návrhů (A8-0478/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a Marocké království udržují historické vztahy a úzkou spolupráci vytvořenou prostřednictvím širokého partnerství pokrývajícího politické, hospodářské a sociální aspekty, a posílenou rozšířeným statusem a ochotou obou stran ji dále rozvíjet;

B.  vzhledem k tomu, že liberalizační dohoda mezi EU a Marokem vstoupila v platnost dne 1. září 2013; vzhledem k tomu, že Fronta Polisario dohodu dne 19. listopadu 2012 postoupila Soudnímu dvoru Evropské unie s tím, že porušuje mezinárodní právo, neboť se uplatňuje na území Západní Sahary;

C.  vzhledem k tomu, že dne 10. prosince 2015 Tribunál Evropské unie zrušil rozhodnutí Rady o uzavření liberalizační dohody; vzhledem k tomu, že Rada dne 19. února 2016 jednomyslně podala proti tomuto rozsudku odvolání;

D.  vzhledem k tomu, že Tribunál Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 21. prosince 2016 stanovil, že liberalizační dohoda neobsahuje právní základ k tomu, aby byla zahrnuta Západní Sahara, a nemůže se tudíž na tomto území uplatňovat;

E.   vzhledem k tomu, že bod 106 rozsudku stanoví, že na obyvatelstvo Západní Sahary je nutno nahlížet jako na „třetí stranu“ dohody – ve smyslu zásady relativního účinku smluv – a že je třeba získat jeho souhlas s prováděním dohody na tomto území; vzhledem k tomu, že tato dohoda by proto nemohla rozšířit své uplatňování na území Západní Sahary v případě neexistence další dohody;

F.  vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty mohou stále vyvážet ze Západní Sahary do Evropské unie, avšak od 21. prosince 2016 se na výrobky pocházející z tohoto území neuplatňují celní preference;

G.  vzhledem k tomu, že je k dispozici nedostatek informací, které by celním orgánům EU umožnily určit, zda výrobky vyvážené z Maroka pocházejí ze Západní Sahary, čímž brání dodržování ducha rozhodnutí ESD;

H.  vzhledem k tomu, že na základě rozsudku Soudního dvora EU Rada udělila Komisi mandát ke změně protokolů č. 1 a č. 4 evropsko-středomořské dohody o přidružení tak, aby umožnila zahrnout výrobky ze Západní Sahary; vzhledem k tomu, že jejich zahrnutí do definice vyžaduje určitou formu sledovatelnosti pro identifikaci takových výrobků;

I.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby dohoda byla v souladu s rozsudkem Soudního dvora EU (věc C-104/16P) ze dne 21. prosince 2016;

J.  vzhledem k tomu, že Komise a Evropská služba pro vnější činnost provedly v Rabatu a v Bruselu konzultace se zvolenými představiteli a vícerými zástupci a sdruženími občanské společnosti z nesamosprávného území Západní Sahary;

K.  vzhledem k tomu, že Parlament považoval za nutné tuto oblast navštívit, posoudit situaci na místě a pochopit různé názory lidí; vzhledem k tomu, že připomněl závěry pracovní cesty Výboru pro mezinárodní obchod ke zjištění potřebných údajů, která se na tomto území uskutečnila ve dnech 2. a 3. září 2018;

L.  vzhledem k tomu, že ke změně liberalizační dohody dochází v širším politickém a geopolitickém kontextu;

M.  vzhledem k tomu, že konflikt v této oblasti po skončení španělské kolonizace Západní Sahary trvá více než čtyřicet let;

N.  vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů považuje Západní Saharu za území, na kterém stále nebyl dokončen proces dekolonizace;

O.  vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 2440 (2018) prodloužila mandát Mise OSN pro referendum v Západní Sahaře (MINURSO) o další šestiměsíční období;

P.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy neuznávají svrchovanost Maroka nad územím Západní Sahary; vzhledem k tomu, že OSN a Africká unie uznávají Frontu Polisario jako zástupce lidu Západní Sahary;

Q.  vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů označuje pro účely článku 73 Charty OSN Západní Saharu za nesamosprávné území;

1.  připomíná, že Maroko je privilegovaným partnerem EU v jeho jižním sousedství, s nímž EU navázala pevné, strategické a dlouhodobé partnerství zahrnující politické, ekonomické a sociální aspekty, ale rovněž bezpečnost a migraci; zdůrazňuje, že Maroku byl přiznán pokročilý status v evropské politice sousedství (ENP);

2.  zdůrazňuje, že je důležité, aby tato dohoda poskytovala záruky ohledně dodržování mezinárodního práva včetně lidských práv a byla v souladu s příslušným rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie;

3.  připomíná, že podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jsou EU a její členské státy povinny dodržovat zásady Charty Organizace spojených národů a mezinárodní právo; zdůrazňuje této souvislosti, že článek 2 Charty OSN zahrnuje dodržování zásady práva národů na sebeurčení;

4.  připomíná, že podle článku 21 SEU se akce Unie na mezinárodní scéně řídí zásadami demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod a dodržování zásad Charty OSN a mezinárodního práva;

5.  konstatuje, že tato dohoda neznamená v žádném případě uznání marocké suverenity nad Západní Saharou, jež je v současnost zařazena OSN na seznam nesamosprávných území a jejíž velkou část v současnosti spravuje Marocké království, a zdůrazňuje a že postoj EU nadále spočívá v podpoře úsilí OSN o zajištění spravedlivého, trvalého a oboustranně přijatelného řešení konfliktu v Západní Sahaře vedoucího k sebeurčení lidu Západní Sahary v souladu mezinárodním právem, Chartou OSN a příslušnými rezolucemi OSN; znovu proto vyjadřuje plnou podporu osobnímu vyslanci generálního tajemníka OSN pro Západní Saharu panu Horstu Köhlerovi při jeho snaze znovu přivést obě strany k jednacímu stolu OSN s cílem pomoci dosáhnout urovnání; vyzývá obě strany, aby obnovily jednání bez předběžných podmínek a v dobré víře; zdůrazňuje, že ratifikací pozměněné liberalizační dohody mezi EU a Marokem nesmí být jakkoli dotčen výsledek mírového procesu v Západní Sahaře;

6.  doufá, že schůze účastníků konfliktu, která se konala počátkem prosince v Ženevě, z iniciativy OSN a za účasti Alžírska a Mauritánie, přispěje k obnovení mírového procesu;

7.  uznává obě podmínky stanovené v rozsudku Soudního dvora EU, aby byla Západní Sahara v textu dohody explicitně uvedena a aby byl získán souhlas jejího obyvatelstva, a také třetí kritérium doplněné Radou, že je třeba zajistit, aby dohoda byla pro místní obyvatelstvo přínosem;

8.  zdůrazňuje, že jak stojí ve zprávě Komise, byly prostřednictvím těchto inkluzivních konzultací podniknuty veškeré myslitelné kroky na zjištění, zda s podmínkami dohody dotčené obyvatelstvo souhlasí;

9.  zdůrazňuje, že prostřednictvím procesu konzultace udržují Komise a ESVČ pravidelný kontakt s týmem osobního vyslance generálního tajemníka OSN pro Západní Saharu pro zajištění toho, aby navrhovaná dohoda podporovala úsilí OSN o dosažení trvalého urovnání;

10.  bere na vědomí legitimní zájmy obyvatelstva na tomto území, a vyjadřuje přesvědčení, že je žádoucí ukončení probíhajícího konfliktu, aby se zajistila širší účast všech skupin v hospodářském rozvoji tohoto území; je zároveň přesvědčen, že lid Západní Sahary má také právo se rozvíjet v době, kdy se očekává politické řešení;

11.  bere na vědomí, že během jednání s různými místními subjekty a se zástupci občanské společnosti některé strany vyjadřují svou podporu dohodě a hájí při tom své právo na hospodářský rozvoj, zatímco jiné se domnívají, že by před udělením obchodních preferencí mělo dojít k urovnání politického konfliktu; konstatuje, že během inkluzivních konzultací, jež vedly Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) s řadou organizací Západní Sahary, a dalšími organizacemi a subjekty, většina zúčastněných stran vyjádřila podporu sociálně-ekonomickým přínosům, jež by mohly přinést navrhované celní preference;

12.  připomíná, že Soudní dvůr EU ve svém rozsudku nespecifikoval, jak má být souhlas obyvatel vyjádřen, a domnívá se proto, že pokud jde o toto kritérium, přetrvává určitá nejistota;

13.  uznává, že dohoda může vést k podpoře sociálního a udržitelného rozvoje, který zásadním způsobem přispívá k současnému hospodářskému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji a k možnému vytvoření jak nízkých, tak vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí na místní úrovni; konstatuje, že zhruba 59 000 pracovních míst je podle odhadů závislých na vývozu, což odpovídá zhruba 10 % obyvatel žijících na tomto území;

14.  je přesvědčen, že celní preference EU mají kladný dopad na odvětví zemědělských produktů a rybolovu a na úroveň jejich vývozu na nesamosprávné území Západní Sahary; vyzývá však k opatrnosti při kontrole, že tyto produkty mají místní přidanou hodnotu, jsou zpětně investovány místně, a poskytují důstojné pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo;

15.  je přesvědčen, že bez ohledu na výsledek mírového procesu bude mít místní obyvatelstvo prospěch z ekonomického rozvoje a z vedlejších účinků v oblasti investic do infrastruktury, zaměstnanosti, zdravotnictví a školství;

16.  uznává stávající investice do několika odvětví a úsilí o rozvoj zelených technologií, jako jsou obnovitelné zdroje energie a zařízení na odsolování mořské vody, avšak zdůrazňuje, že je nezbytné další úsilí s cílem zajistit větší míru začlenění ve všech součástech místního hospodářství;

17.  uznává podnikatelské iniciativy lidu Západní Sahary, zejména ty, které vyvíjejí mladí lidé, mezi nimiž je mnoho žen, a zdůrazňuje, že potřebují větší vývozní příležitosti a právní jistotu, aby byly umožněny další investice do odvětví s vysokou poptávkou po zaměstnání, jako např. zemědělství, rybolov a infrastruktura;

18.  uznává strategický potenciál Západní Sahary jako investičního centra pro zbytek afrického kontinentu;

19.  varuje před nepříznivými účinky neuplatňování celních preferencí na výrobky z nesamosprávného území Západní Sahary a před tím, jaký signál se tak vysílá mladé generaci, která do této oblasti investuje nebo je ochotna investovat, a jejímu potenciálu rozvíjet toto území; zdůrazňuje nebezpečí přemísťování činností do regionů, kde by se preference využívaly; konstatuje, že podle Komise by neuplatňování celních preferencí mohlo zhoršit hospodářskou a sociální situaci místního obyvatelstva na dotyčných územích;

20.  je přesvědčen, že přítomnost Evropské unie, mimo jiné prostřednictvím této dohody, jevhodnější než odnětí preferencí, pokud jde o zapojení do otázky lidských práv a osobních svobod a jejich monitorování, a požaduje, aby se s marockou stranou vedl o těchto otázkách důkladný dialog a provádělo důkladné hodnocení;

21.  připomíná, že jiné části světa zaujímající méně ambiciózní přístup v oblasti udržitelného rozvoje, vysokých pracovních a sociálních norem a lidských práv stojí o nové obchodní příležitosti a získají větší vliv kdekoliv, kde EU ustupuje;

22.  zdůrazňuje, že pokračující angažovanost EU na tomto území bude mít kladný pákový efekt na jeho udržitelný rozvoj;

23.  zdůrazňuje, že je nezbytná právní jistota, která na toto území přiláká udržitelné a dlouhodobé investice a tudíž podpoří dynamiku a diverzifikaci místní ekonomiky;

24.  připomíná, že na základě rozsudku Soudního dvora EU nemohou členské státy na výrobky z nesamosprávného území Západní Sahary legálně uplatňovat obchodní preference a že musí skončit právní nejistota, která postihuje hospodářské subjekty;

25.  je si vědom toho a vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že dosud bylo extrémně obtížné určovat, které výrobky se z nesamosprávného území Západní Sahary vyvážejí;

26.  zdůrazňuje, že hlavním kritériem pro to, aby Parlament dohodu schválil, je zajistit, aby byl zaveden mechanismus, který umožní celním orgánům členských států přístup ke spolehlivým informacím o tom, zda výrobky pocházející ze Západní Sahary, které jsou dováženy do EU, jsou v naprostém souladu s celními předpisy EU; zdůrazňuje, že takový mechanismus poskytne k dispozici podrobné a rozčleněné statistické údaje, které budou včas k dispozici; oceňuje úsilí, které Komise a Maroko za tímto účelem vynaložily s cílem nalézt proveditelné řešení, a vyzývá je, aby se na něm urychleně dohodly; vyzývá Komisi, aby využila veškerá nápravná opatření, která jsou k dispozici, pokud by provádění této dohody nebylo uspokojivé;

27.  zdůrazňuje, že bez této platné dohody, včetně mechanismu umožňujícího identifikaci výrobků, nebude možné zjistit, zda (a v jakém množství) výrobky pocházející z nesamosprávného území Západní Sahary vstupují na evropský trh;

28.  zdůrazňuje, že aby bylo možné zhodnotit rozsah působnosti této dohody a její dopad na rozvoj a místní obyvatelstvo, je nezbytné uplatňovat ustanovení dohodnuté mezi EU a Marokem o roční vzájemné výměně informací a statistikách týkající se výrobků, na které se vztahuje výměna dopisů;

29.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby podrobně monitorovaly provádění a výsledek dohody a aby Parlamentu pravidelně podávaly zprávy o svých zjištěních;

30.  připomíná, že Unie a Maroko sjednaly v souladu s první dohodou z roku 2012 ambiciózní a komplexní dohodu týkající se ochrany zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů, zpracovaných zemědělských produktů, ryb a produktů rybolovu, podle které Maroko chrání celý seznam zeměpisných označení Unie; připomíná rovněž, že postup pro uzavření této dohody, který byl zahájen v roce 2015, byl po vynesení rozsudku Soudního dvora dne 21. prosince 2016 přerušen; vyzývá EU a Maroko, aby bez odkladu pokračovaly v tomto postupu a rychle se navrátily k jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu;

31.  zdůrazňuje, že preferenční zacházení pro vývoz některých druhů ovoce a zeleniny z Maroka do EU stanovené v dohodě ze dne 8. března 2012 o opatřeních pro vzájemnou liberalizaci zemědělských produktů, zpracovaných zemědělských produktů, ryb a produktů rybolovu, je pro evropské pěstitelství obzvlášť citlivou otázkou;

32.  zdůrazňuje, že přístup všech třetích zemí na vnitřní trh EU by měl splňovat předpisy a normy EU v sanitární a fytosanitární oblasti a v oblasti sledovatelnosti a ochrany životního prostředí;

33.  žádá Komisi, aby podporovala rovnocennost opatření a kontrol mezi Marokem a Evropskou unií v oblasti sanitárních a fytosanitárních norem a v oblasti sledovatelnosti a ochrany životního prostředí, stejně jako rovnocennost pravidel pro označování původu s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi oběma trhy;

34.  připomíná, že aktualizovaná dohoda nemění dříve stanovené celní kvóty a režim preferenčního dovozu a poskytuje evropským producentům pouze vysvětlení ohledně zeměpisné oblasti působnosti dohody;

35.  upozorňuje na skutečnost, že část produkce ovoce a zeleniny vyvážené v rámci preferencí do EU podle příslušné dohody (například rajčata a melouny) pochází z území Západní Sahary, a poukazuje na to, že existují ambiciózní projekty na další rozvoj této produkce a vývozu;

36.  bere nicméně na vědomí vyjasnění, které přináší tato nová dohoda, a doufá, že bude schopna poskytnout jasný a stabilní rámec pro strany dohody a pro dotčené hospodářské subjekty na obou stranách Středozemního moře;

37.  konstatuje, že kontrola citlivých zemědělských produktů a důsledné dodržování kvót jsou nezbytnými předpoklady vyváženého fungování dohody; připomíná existenci ochranné doložky v článku 7 protokolu č. 1 k dohodě z roku 2012, která umožňuje přijmout vhodná opatření, pokud by zvýšený dovoz citlivých zemědělských produktů podle této dohody vedl k závažnému narušení trhu nebo vážné újmě pro dotčené odvětví; doufá, že dovoz citlivých zemědělských produktů z Maroka a Západní Sahary do EU v rámci preferencí bude podléhat řádné a rozsáhlé kontrole Komise a že Komise bude připravena aktivovat neprodleně tuto doložku, pokud se ukáže, že to je nezbytné;

38.  bere na vědomí skutečnost, že pro rybářská plavidla EU, která v těchto vodách provozují svou činnost, platí zákonem stanovená povinnost mít systém sledování plavidel a sdělovat pozici plavidla marockým úřadům, aby bylo možné v plné míře plavidla sledovat a zaznamenávat, kde probíhá rybolov;

39.  vyzývá EU, aby zintenzívnila úsilí o posílení regionální spolupráce mezi zeměmi Maghrebu, jež by měla velmi výrazné pozitivní dopady na celý region i za jeho hranice;

40.  poukazuje na strategickou potřebu EU úžeji spolupracovat a rozvíjet své svazky se zeměmi maghrebského regionu; v této souvislosti nahlíží na rozšíření dohody o přidružení jako na logický prvek této strategie;

41.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a ESVČ.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (21.11.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(2018/0256M(NLE))

Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen

NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  připomíná, že Maroko je privilegovaným partnerem EU v jeho jižním sousedství, s nímž EU navázala pevné, strategické a dlouhodobé partnerství zahrnující politické, ekonomické a sociální aspekty, ale rovněž bezpečnost a migraci; zdůrazňuje, že Maroku byl přiznán pokročilý status v evropské politice sousedství (ENP);

2.  zdůrazňuje, že je důležité, aby tato dohoda poskytovala záruky ohledně dodržování mezinárodního práva včetně lidských práv a byla v souladu s příslušným rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie;

3.  připomíná, že podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jsou EU a její členské státy povinny dodržovat zásady Charty Organizace spojených národů a mezinárodní právo; zdůrazňuje této souvislosti, že článek 2 Charty OSN zahrnuje dodržování zásady práva národů na sebeurčení;

4.  konstatuje, že tato dohoda neznamená v žádném případě uznání marocké suverenity nad Západní Saharou, jež je v současnosti zařazena OSN na seznam nesamosprávných území a jejíž velkou část v současnosti spravuje Marocké království, a zdůrazňuje a že postoj EU nadále spočívá v podpoře úsilí OSN o zajištění spravedlivého, trvalého a oboustranně přijatelného řešení konfliktu v Západní Sahaře vedoucího k sebeurčení lidu Západní Sahary v souladu mezinárodním právem, Chartou OSN a příslušnými rezolucemi OSN; znovu proto vyjadřuje plnou podporu osobnímu vyslanci generálního tajemníka OSN pro Západní Saharu panu Horstu Köhlerovi při jeho snaze znovu přivést obě strany k jednacímu stolu OSN s cílem pomoci dosáhnout urovnání; vyzývá obě strany, aby obnovily jednání bez předběžných podmínek a v dobré víře;

5.  doufá, že schůze účastníků konfliktu počátkem prosince v Ženevě, z iniciativy OSN a za účasti Alžírska a Mauritánie, přispěje k obnovení mírového procesu;

6.  konstatuje, že během inkluzivních konzultací, jež vedly Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) s řadou politických a sociálně-ekonomických aktérů Západní Sahary, organizacemi občanské společnosti a dalšími organizacemi a subjekty, většina zúčastněných stran vyjádřila podporu sociálně-ekonomickým přínosům, jež by mohly přinést navrhované celní preference; konstatuje, že podle Komise by nezavedení celních preferencí mohlo zhoršit hospodářskou a sociální situaci místního obyvatelstva na dotyčných územích;

7.  zdůrazňuje, že jak stojí ve zprávě Komise, byly prostřednictvím těchto inkluzivních konzultací podniknuty veškeré myslitelné kroky na zjištění, zda s podmínkami dohody dotčené obyvatelstvo souhlasí;

8.  zdůrazňuje, že prostřednictvím procesu konzultace udržují Komise a ESVČ pravidelný kontakt s týmem osobního vyslance generálního tajemníka OSN pro Západní Saharu pro zajištění toho, aby navrhovaná dohoda podporovala úsilí OSN o dosažení trvalého urovnání;

9.  vyzývá EU, aby zintenzívnila úsilí o posílení regionální spolupráce mezi zeměmi Maghrebu, jež by měla velmi výrazné pozitivní dopady na celý region i za jeho hranice;

10.  poukazuje na strategickou potřebu EU úžeji spolupracovat a rozvíjet své svazky se zeměmi maghrebského regionu; v této souvislosti nahlíží na rozšíření dohody o přidružení jako na logický prvek této strategie;

11.  bere na vědomí výměnu dopisů a vítá úsilí Komise a ESVČ, jež se v rámci svých kompetencí snaží vyhodnotit přínos pro obyvatelstvo a poskytnout svůj souhlas s touto dohodou; konstatuje, že dohoda předpokládá vzájemnou a pravidelnou výměnu informací mezi Evropskou unií a Marokem; vyzývá příslušné orgány Komise, aby zřídily s marockými orgány co nejlepší mechanismus na technické shromažďování údajů o výrobcích pocházejících ze Západní Sahary;

12.  připomíná, že podle článku 21 SEU se akce Unie na mezinárodní scéně řídí zásadami demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod a dodržování zásad Charty OSN a mezinárodního práva; konstatuje, že proto souhlas může být udělen, pouze pokud je zde jasný záměr zlepšit dodržování lidských práv;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů 1 a 4 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Referenční údaje

2018/0256M(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

13.9.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Anders Primdahl Vistisen

20.6.2018

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

15

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

15

-

ALDE

Ivo Vajgl

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

0

NI

James Carver

S&D

Arne Lietz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (14.11.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(2018/0256(NLE))

Zpravodaj: Michel Dantin

NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje, že preferenční zacházení pro vývoz některých druhů ovoce a zeleniny z Maroka do EU stanovené v dohodě ze dne 8. března 2012 o opatřeních pro vzájemnou liberalizaci zemědělských produktů, zpracovaných zemědělských produktů, ryb a produktů rybolovu, je pro evropské pěstitelství obzvlášť citlivou otázkou;

2.  připomíná rovněž, že ve svém stanovisku přijatém dne 13. července 2011 v rámci postupu schvalování této dohody Parlamentem Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova doporučil odmítnout udělení souhlasu;

3.  konstatuje, že většina obav vyjádřených ve stanovisku přijatém v roce 2011 z hlediska evropského pěstitelství nadále platí i dnes, v období, které je pro toto odvětví obtížné a nestabilní v důsledku mimo jiné stále platného ruského embarga a přetrvávajícího využívání evropského zemědělství jako možného ústupku při vyjednávání v rámci mezinárodního obchodu;

4.  zdůrazňuje, že přístup všech třetích zemí na vnitřní trh EU by měl splňovat předpisy a normy EU v sanitární a fytosanitární oblasti a v oblasti sledovatelnosti a ochrany životního prostředí;

5.  zdůrazňuje, že nadále přetrvávají velké problémy v oblasti konkurenceschopnosti a rizika narušení trhu pro evropské producenty ve srovnání s marockými producenty v důsledku propastných rozdílů v celkových výrobních nákladech, pracovních podmínkách a sanitárních, fytosanitárních a environmentálních normách;

6.  žádá Komisi, aby podporovala rovnocennost opatření a kontrol mezi Marokem a Evropskou unií v oblasti sanitárních a fytosanitárních norem a v oblasti sledovatelnosti a ochrany životního prostředí, stejně jako rovnocennost pravidel pro označování původu s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi oběma trhy;

7.  připomíná, že aktualizovaná dohoda nemění dříve stanovené celní kvóty a režim preferenčního dovozu a poskytuje evropským producentům pouze vysvětlení ohledně zeměpisné oblasti působnosti dohody;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že ustanovení přijatá v nařízení (EU) č. 1308/2013 (jednotná společná organizace trhů) s cílem překonat problémy při správném uplatňování vstupních cen dovozu ovoce a zeleniny z Maroka se stávají neúčinnými u vyšších kategorií, tzv. baby odrůd, které mají mnohem vyšší prodejní ceny, ale je jim při vstupu do EU přisuzována hodnota standardního produktu, jako je tomu v případě třešňovitých rajčat; žádá Komisi, aby tuto anomálii ukončila;

9.  upozorňuje na skutečnost, že část produkce ovoce a zeleniny vyvážené v rámci preferencí do EU podle příslušné dohody (například rajčata a melouny) pochází z území Západní Sahary, a poukazuje na to, že existují ambiciózní projekty na další rozvoj této produkce a vývozu;

10.  vyjadřuje politování nad právní nejistotou v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze dne 21. prosince 2016; je znepokojen tím, že Komise není schopna poskytnout spolehlivé a podrobné údaje o dovozu produktů ze Západní Sahary v rámci preferencí, k němuž mohlo od té doby dojít navzdory tomuto rozsudku; zamýšlí se nad rozsahem škody způsobené rozpočtu Unie případnými preferencemi udělenými bez platného právního základu v tomto období; vyjadřuje rovněž pochybnosti ohledně schopnosti Komise posoudit správně dopad navrhovaných nových ustanovení, neboť neexistují dostatečné srovnávací údaje, a vyzývá proto k rychlému uplatňování výměny informací stanovené v rámci výměny dopisů;

11.  bere nicméně na vědomí vyjasnění, které přináší tato nová dohoda, a doufá, že bude schopna poskytnout jasný a stabilní rámec pro strany dohody a pro dotčené hospodářské subjekty na obou stranách Středozemního moře;

12.  vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o význam navrhovaného rozlišování mezi produkty pocházejícími ze Sahary a produkty pocházejícími z Maroka z celního a obchodního hlediska, odhlédneme-li od zjevně politického rozměru; konstatuje zejména, že nová dohoda nestanoví žádné přidělení celních kvót stanovených v původní dohodě a že skutečnost, zda produkty pocházejí ze Západní Sahary, či nikoli, nehraje žádnou roli, pokud jde o přístup k preferencím poskytnutým Unií;

13.  konstatuje, že kontrola citlivých zemědělských produktů a důsledné dodržování kvót jsou nezbytnými předpoklady vyváženého fungování dohody; připomíná existenci ochranné doložky v článku 7 protokolu č. 1 k dohodě z roku 2012, která umožňuje přijmout vhodná opatření, pokud by zvýšený dovoz citlivých zemědělských produktů podle této dohody vedl k závažnému narušení trhu nebo vážné újmě pro dotčené odvětví; doufá, že dovoz citlivých zemědělských produktů z Maroka a Západní Sahary do EU v rámci preferencí bude podléhat řádné a rozsáhlé kontrole Komise a že Komise bude připravena aktivovat neprodleně tuto doložku, pokud se ukáže, že to je nezbytné;

14.  připomíná, že Unie a Maroko sjednaly v souladu s první dohodou z roku 2012 ambiciózní a komplexní dohodu týkající se ochrany zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů, zpracovaných zemědělských produktů, ryb a produktů rybolovu, podle které Maroko chrání celý seznam zeměpisných označení Unie; připomíná rovněž, že postup pro uzavření této dohody, který byl zahájen v roce 2015, byl po vynesení rozsudku Soudního dvora dne 21. prosince 2016 přerušen; vyzývá k neprodlenému obnovení tohoto postupu a jeho co nejrychlejšímu dokončení ve spojení s uzavřením dohody, která je předmětem tohoto stanoviska.

15.  vyzývá Komisi, aby se co nejdříve setkala s Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu a představila současný stav obchodu se zemědělskými produkty mezi EU a Marokem, včetně hodnocení dopadu dohody na evropské producenty, a zejména na příjmy zemědělců, a uskutečnila prezentaci ohledně nadcházejícího uzavření dohody o zeměpisných označeních.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů 1 a 4 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Referenční údaje

2018/0256M(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

13.9.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Michel Dantin

30.8.2018

Datum přijetí

12.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

8

2

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

8

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

2

0

EFDD

Giulia Moi

S&D

Eric Andrieu

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

27.11.2018

POSTOJ VE FORMĚPOZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Výboru pro rybolov

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(2018/0256M(NLE))

Za Výbor pro rybolov: Nils Torvalds (navrhovatel)

Position

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov předkládá Výboru pro mezinárodní obchod jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh usnesení

Bod 18

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

18.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že je v zásadě nemožné určit, které výrobky se z neautonomního území Západní Sahary vyvážejí;

18.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že je v zásadě nemožné určit, které výrobky se z neautonomního území Západní Sahary vyvážejí, s výjimkou produktů rybolovu z oblasti Západní Sahary vymezené úmluvou o mořském právu, která se týká teritoriálních, přilehlých vod a výlučné ekonomické zóny, které mohou být snadno sledovatelné skrz celý řetězec;

Pozměňovací návrh    2

Návrh usnesení

Bod (nový)

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

 

připomíná rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018 (věc C-266/16) o dohodě o rybolovu a Protokolu mezi EU a Marokem platným od 15. července 2014 do 14. července 2018, který stanovil, že dohoda je platná pro marocké vody, ale nezahrnuje Západní Saharu a vody k ní přiléhající;

Pozměňovací návrh    3

Návrh usnesení

Bod (nový)

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

 

bere na vědomí skutečnost, že pro rybářská plavidla EU, která v těchto vodách provozují svou činnost, platí zákonem stanovená povinnost mít systém sledování plavidel a sdělovat pozici plavidla marockým úřadům, aby bylo možné v plné míře plavidla sledovat a zaznamenávat, kde probíhá rybolov;

Pozměňovací návrh    4

Návrh usnesení

Bod (nový)

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

 

vybízí celní orgány členských států, aby v případě pochybností o skutečném zdroji (západní Sahara nebo Maroko) zboží předloženého k dovozu uplatňovaly všechny mechanismy pro správní spolupráci podle hlavy V protokolu č. 4;

Pozměňovací návrh    5

Návrh usnesení

Bod (nový)

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

 

zdůrazňuje, že předpokladem k tomu, aby Parlament udělil souhlas s dohodou, je zajistit, aby byl zaveden mechanismus umožňující sledovat produkty, včetně produktů rybolovu, ze Západní Sahary a vod k ní přiléhajících tak, aby celní orgány členských států a stejně tak spotřebitelé měly k dispozici jasné informace o jejich původu; vyzývá EU a Maroko, aby za tímto účelem urychleně předložily proveditelné řešení; očekává, že Komise předloží návrhy v zájmu dosažení tohoto cíle;

Pozměňovací návrh    6

Návrh usnesení

Bod (nový)

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

 

konstatuje, že podle této dohody „produkty ze Západní Sahary podléhající kontrolám celních orgánů Marockého království“ využívají celních preferencí podle této dohody, a tudíž produkty rybolovu zpracované v části Západní Sahary mimo marockou kontrolu celních preferencí využívat nesmí; očekává, že Komise vyjasní územní působnost dohody a zajistí, aby nebyly touto dohodou diskriminovány subjekty odvětví rybolovu v části Západní Sahary mimo marockou kontrolu a produkty odvětví rybolovu pocházející z této oblasti;

Pozměňovací návrh    7

Návrh usnesení

Bod (nový)

Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

 

vyjadřuje politování nad právní nejistotou, která vznikla v důsledku rozsudku Soudního dvora ze dne 21. prosince 2016; je znepokojen tím, že Komise není schopna poskytnout spolehlivé údaje o dovozu produktů rybolovu ze Západní Sahary v rámci preferencí, k němuž mohlo navzdory uvedenému rozsudku od té doby dojít; klade si otázku, jaký je rozsah škody způsobené rozpočtu Unie případnými preferencemi udělenými bez platného právního základu v tomto období;


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů 1 a 4 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Referenční údaje

2018/0256M(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

6.9.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

13.9.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Patricia Lalonde

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

9

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Datum předložení

20.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

24

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

3

0

ENF

Georg Mayer

NI

David Borrelli

PPE

Anders Sellström

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění