Procedure : 2018/0256M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0478/2018

Indgivne tekster :

A8-0478/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0016

BETÆNKNING     
PDF 552kWORD 73k
19.12.2018
PE 627.726v03-00 A8-0478/2019

med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Marietje Schaake

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS IKKE-LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256M(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10593/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. i), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0463/2018),

–  der henviser til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side,

–  der henviser til aftalen mellem EU og Marokko vedrørende gensidige liberaliseringsforanstaltninger for landbrugs- og fiskeriprodukter, også omtalt som liberaliseringsaftalen, der trådte i kraft den 1. september 2013,

–  der henviser til Rettens dom (sag T-512/12) af 10. december 2015,

–  der henviser til Domstolens dom (sag C-104/16 P) af 21. december 2016,

–  der henviser til arbejdsdokument SWD(2018)0346 af 11. juni 2018 fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsager forslaget til Rådets afgørelse,

–  der henviser til Wienerkonventionen om traktatretten af 23. maj 1969 og artikel 34 og 36 heri,

–  der henviser til generalsekretærens rapport om situationen vedrørende Vestsahara til FN's Sikkerhedsråd (S/2018/277),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2414 (2018) om situationen vedrørende Vestsahara (S/RES/2414(2018)),

  der henviser til FN-pagten, særlig artikel 73 i kapitel XI vedrørende ikke-selvstyrende områder,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 21 i afsnit V, kapitel 1,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 218, stk. 6, litra a),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af ...(1) om udkastet til Rådets afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel, udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og holdningen i form af ændringsforslag fra Fiskeriudvalget (A8-0478/2018),

A.  der henviser til, at EU og Kongeriget Marokko har historiske relationer og opretholder et tæt samarbejde, der er udviklet gennem et bredt partnerskab, der dækker politiske, økonomiske og sociale aspekter og styrkes af den fremskredne status og begge parters vilje til at udvikle det yderligere;

B.  der henviser til, at liberaliseringsaftalen mellem EU og Marokko trådte i kraft den 1. september 2013; der henviser til, at Front Polisario den 19. november 2012 indbragte aftalen for Domstolen for overtrædelse af folkeretten på grund af aftalens anvendelse på Vestsaharas område;

C.  der henviser til, at Retten i første instans den 10. december 2015 ophævede Rådets afgørelse om at indgå liberaliseringsaftalen; der henviser til, at Rådet enstemmigt appellerede denne dom den 19. februar 2016;

D.  der henviser til, at Retten i sin dom af 21. december 2016 fastslog, at liberaliseringsaftalen ikke gav retsgrundlag for at inkludere Vestsahara, og at aftalen derfor ikke kunne finde anvendelse på dette område;

E.   der henviser til, at det af dommens præmis 106 fremgår, at Vestsahara – i overensstemmelse med princippet om traktaters relative virkning – skal anses for at være en "tredjepart" i aftalen, hvis samtykke skal indhentes med henblik på aftalens anvendelse på det pågældende område; der henviser til, at anvendelsen af denne aftale derfor ikke kunne udvides til Vestsaharas område uden en yderligere aftale;

F.  der henviser til, at erhvervsdrivende stadig kan eksportere til Den Europæiske Union fra Vestsahara, men at toldpræferencer efter den 21. december 2016 ikke finder anvendelse på varer med oprindelse i dette område;

G.  der henviser til, at der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt for EU's toldmyndigheder at afgøre, om de varer, der eksporteres fra Marokko, har oprindelse i Vestsahara, hvilket forhindrer overholdelse af Domstolens dom;

H.  der henviser til, at Rådet efter Domstolens dom gav Kommissionen mandat til at ændre protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen for at gøre det muligt at inkludere varer fra Vestsahara; der henviser til, at deres inklusion pr. definition nødvendiggør en form for sporbarhed med henblik på identifikation af sådanne produkter;

I.  der henviser til, at det er afgørende at sikre, at aftalen er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols dom af 21. december 2016 i sag C-104/16P;

J.  der henviser til, at Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) i Bruxelles og i Rabat hørte valgte embedsmænd og en række repræsentanter for og sammenslutninger fra civilsamfundet fra det ikke-selvstyrende område Vestsahara;

K.  der henviser til, at Parlamentet fandt det nødvendigt at drage af sted for at vurdere situationen på første hånd og opnå forståelse af befolkningens forskellige holdninger; der henviser til, at det mindede om konklusionerne fra INTA-undersøgelsesmissionen til området den 2. og 3. september 2018;

L.  henviser til, at ændringen af liberaliseringsaftalen finder sted inden for en bredere politisk og geopolitisk kontekst;

M.  der henviser til, at konflikten i området efter afslutningen på den spanske kolonisering af Vestsahara har varet i mere end 40 år;

N.  der henviser til, at FN anser Vestsahara for at være et ikke-afkoloniseret område;

O.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråds resolution 2440 (2018) forlængede mandatet for MINURSO med en yderligere periode på seks måneder;

P.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater ikke anerkender Marokkos suverænitet over Vestsahara; der henviser til, at De Forenede Nationer og Den Afrikanske Union anerkender Front Polisario som repræsentant for befolkningen i Vestsahara;

Q.  der henviser til, at Vestsahara er på FN's liste over ikke-selvstyrende områder for så vidt angår artikel 73 i FN-pagten;

1.  minder om, at Marokko er en privilegeret EU-partner blandt de sydlige nabolande, med hvem EU har opbygget et stærkt, strategisk og langvarigt partnerskab omfattende både politiske, økonomiske og sociale aspekter såvel som sikkerhed og migration; understreger, at Marokko er blevet tilstået avanceret status inden for den europæiske naboskabspolitik;

2.  understreger, at det er vigtigt, at denne aftale giver garantier med hensyn til overholdelse af folkeretten, herunder menneskerettighederne, og at den overholder den relevante afgørelse fra EU-Domstolen;

3.  minder om, at EU og dets medlemsstater i henhold til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) er forpligtede til at respektere principperne i FN-pagten og folkeretten; understreger i den forbindelse, at artikel 2 i FN-pagten indeholder bestemmelser om respekt for princippet om befolkningers ret til selvbestemmelse;

4.  minder om, at Unionens optræden på internationalt plan i henhold til artikel 21 i TEU bygger på principperne om demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed samt respekt for principperne i FN-pagten og folkeretten;

5.  understreger, at denne aftale ikke indebærer nogen form for anerkendelse af Marokkos suverænitet over Vestsahara, der på nuværende tidspunkt i FN-regi betragtes som et ikke-selvstyrende område, der i øjeblikket administreres af Kongeriget Marokko, og insisterer på, at EU's holdning fortsat er at støtte FN's bestræbelser på at finde en retfærdig, varig og gensidigt acceptabel løsning på konflikten i Vestsahara, som vil give Vestsaharas befolkning mulighed for selvbestemmelse i overensstemmelse med folkeretten, FN-pagten og de relevante FN-resolutioner; gentager derfor sin fulde støtte til FN's generalsekretærs personlige udsending for Vestsahara, Horst Köhler, i dennes bestræbelser på at få parterne til at genoptage forhandlingerne i FN's regi med henblik på at nå frem til en løsning; opfordrer parterne til at genoptage disse forhandlinger uden forhåndsbetingelser og i god tro; understreger, at ratificeringen af den ændrede liberaliseringsaftale mellem EU og Marokko skal være med strengt forbehold for fredsprocessens resultat for Vestsahara;

6.  henleder opmærksomheden på, at der blev holdt et møde mellem parterne i konflikten i Genève i begyndelsen af december på FN's initiativ og med deltagelse af Algeriet og Mauretanien, og udtrykker håb om, at dette møde vil bidrage til en genoptagelse af fredsprocessen;

7.  anerkender de to betingelser, der er fastsat i EU-Domstolens dom, om udtrykkeligt at nævne Vestsahara i aftaleteksten og indhente befolkningens samtykke, samt det tredje kriterium, som Rådet tilføjede, og som vedrører behovet for at sikre, at aftalen kommer lokalbefolkningen til gode;

8.  understreger, som angivet i Kommissionens rapport, at alle rimelige og mulige skridt er taget for at undersøge den berørte befolknings tilslutning til aftalen via disse inklusive høringer;

9.  understreger, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten under hele høringsprocessen var i løbende kontakt med FN's generalsekretærs personlige udsending for Vestsahara og dennes arbejdshold for at sikre, at den foreslåede aftale bidrager til FN's bestræbelser på at opnå en varig løsning på konflikten;

10.  noterer sig befolkningens legitime interesse i området og mener, at en respekteret og accepteret afslutning på den igangværende konflikt er nødvendig for områdets økonomiske udvikling; er samtidig overbevist om, at den vestsahariske befolkning har ret til at udvikle sig, mens der afventes en politisk løsning;

11.  bemærker under drøftelser med forskellige lokale aktører og civilsamfundsrepræsentanter, at nogle parter udtrykker deres støtte til aftalen, hvorved de forsvarer deres ret til økonomisk udvikling, mens andre mener, at den politiske konflikt bør løses, før der indrømmes handelspræferencer; bemærker, at der under den høringsproces, der blev afholdt i Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens regi med en række vestsahariske organisationer og andre organisationer og organer fra flertallet af de deltagende parters side blev udtrykt tilslutning til de samfundsøkonomiske fordele, som den foreslåede toldpræference vil medføre;

12.  minder om, at Domstolen i sin dom ikke angav, hvordan befolkningens samtykke skal udtrykkes, og mener derfor, at der fortsat er en vis usikkerhed med hensyn til dette kriterium;

13.  anerkender, at aftalen kan føre til fremme af social og bæredygtig udvikling, hvilket yder et vigtigt bidrag til den aktuelle økonomiske, sociale og miljømæssige udvikling og til den potentielle skabelse af muligheder for både lavt og højt kvalificeret beskæftigelse på lokalt plan; bemærker, at ca. 59 000 arbejdspladser anslås at afhænge af eksporten, hvilket svarer til omkring 10 % af befolkningen, der bor i området;

14.  mener, at EU's toldpræferencer har haft en positiv indvirkning på sektoren for landbrugsprodukter og fiskevarer og deres eksportniveauer i det ikke-selvstyrende område Vestsahara; opfordrer dog til, at det omhyggeligt kontrolleres, at de producerer lokal merværdi, geninvesteres lokalt og skaber muligheder for anstændigt arbejde til lokalbefolkningen;

15.  er overbevist om, at den lokale befolkning uanset fredsprocessens resultat vil drage fordel af den økonomiske udvikling og de afsmittende virkninger fra investeringer i infrastruktur, beskæftigelse, sundhed og uddannelse;

16.  anerkender de eksisterende investeringer i flere sektorer og bestræbelserne på at udvikle grønne teknologier såsom vedvarende energi og afsaltningsanlægget for havvand, men fastholder, at det er nødvendigt med en yderligere indsats for at sikre øget inddragelse i alle dele af den lokale økonomi;

17.  anerkender erhvervsinitiativer fra vestsaharanere, navnlig dem, der tages af unge mennesker, hvoraf mange er kvinder, og understreger deres behov for omfattende eksportmuligheder og retssikkerhed for at muliggøre yderligere investeringer i sektorer med høj efterspørgsel efter arbejdskraft, såsom landbrug, fiskeri og infrastruktur;

18.  anerkender Vestsaharas strategiske potentiale som et investeringscentrum for resten af det afrikanske kontinent;

19.  advarer om de negative virkninger af en manglende anvendelse af toldpræferencer for varer fra det ikke-selvstyrende område Vestsahara, og det budskab, det sender til den yngre generation, der investerer eller ønsker at investere i området, og dens mulighed for at udvikle det; understreger risikoen for, at en række aktiviteter flyttes til regioner, hvor der vil kunne drages fordel af præferencerne; bemærker, at den manglende anvendelse af toldpræferencer ifølge Kommissionen vil kunne forværre den økonomiske og sociale situation for lokalbefolkningen i de berørte områder;

20.  er overbevist om, at EU-tilstedeværelse gennem bl.a. denne aftale er at foretrække frem for en tilbagetrækning for så vidt angår engagement i fremme og overvågning af menneskerettigheder og individuelle frihedsrettigheder, og kræver en grundig vurdering og dialog med Marokko om disse spørgsmål;

21.  minder om, at andre dele af verden med en mindre ambitiøs tilgang til bæredygtig udvikling, høje arbejdsmarkedsmæssige og sociale standarder og menneskerettigheder, banker på døren for nye handelsmuligheder og vil få øget indflydelse alle steder, hvor EU trækker sig tilbage;

22.  understreger, at EU's igangværende engagement i området vil have en positiv løftestangseffekt på dets bæredygtige udvikling;

23.  understreger, at retssikkerhed er afgørende for at tiltrække bæredygtige og langsigtede investeringer i området og dermed er afgørende for den lokale økonomis dynamik og diversificering;

24.  minder om, at medlemsstaterne siden EU-Domstolens dom ikke lovligt kan anvende handelspræferencer på varer fra det ikke-selvstyrende område Vestsahara, og at den retsusikkerhed, der berører de økonomiske aktører, skal bringes til ophør;

25.  er bevidst om og meget bekymret over, at det indtil nu har været yderst vanskeligt at fastslå, hvilke varer der eksporteres fra det ikke-selvstyrende område Vestsahara;

26.  fremhæver, at et nøglekriterium, før Parlamentet kan godkende aftalen, er at sikre, at der indføres en mekanisme, således at medlemsstaternes toldmyndigheder får adgang til pålidelige oplysninger om varer med oprindelse i Vestsahara, der importeres til EU, i fuld overensstemmelse med EU's toldlovgivning; understreger, at en sådan mekanisme vil give rettidig adgang til detaljerede og opdelte statistiske data om denne eksport; anerkender den indsats, som Kommissionen og Marokko har gjort for at finde en løsning på denne anmodning, og opfordrer dem til at indføre en sådan mekanisme; opfordrer Kommissionen til at anvende alle de korrigerende foranstaltninger, der er til rådighed, hvis gennemførelsen af aftalen ikke er tilfredsstillende;

27.  fremhæver, at uden denne gældende aftale, herunder den mekanisme, der gør det muligt at identificere varer, vil det være umuligt at vide, om og hvor mange varer med oprindelse i det ikke-selvstyrende område Vestsahara der kommer ind på det europæiske marked;

28.  fremhæver, at gennemførelsen af den mellem EU og Marokko aftalte bestemmelse om en årlig gensidig udveksling af oplysninger og statistikker vedrørende varer, der er omfattet af brevvekslingen, er nødvendig for at vurdere aftalens anvendelsesområde og dens indvirkning på udviklingen og de lokale befolkninger;

29.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til nøje at overvåge gennemførelsen og resultatet af aftalen og til regelmæssigt at rapportere deres resultater til Parlamentet;

30.  minder om, at EU og Marokko i henhold til den oprindelige aftale af 2012 har ført forhandlinger om en ambitiøs og omfattende aftale om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, som indeholder bestemmelser om, at Marokko skal beskytte hele listen over EU geografiske betegnelser; minder også om, at proceduren for indgåelse af denne aftale, som blev indledt i 2015, blev suspenderet efter Domstolens dom af 21. december 2016; opfordrer EU og Marokko til straks at genoptage denne procedure og hurtigt vende tilbage til DCFTA-forhandlingerne;

31.  fremhæver at denpræferencebehandling, der er indrømmet den marokkanske eksport af visse frugter og grøntsager til Unionen i henhold til aftalen af 8. marts 2012 om foranstaltninger for gensidig liberalisering af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, er et særligt følsomt emne for den europæiske gartnerisektor;

32.  understreger, at tredjelandes adgang til EU's indre marked bør være betinget af, at EU's regler og standarder for sundhed, plantesundhed, sporbarhed og miljø overholdes;

33.  anmoder Kommissionen om at fremme brug af ensartede foranstaltninger og kontroller mellem Marokko og Den Europæiske Union hvad angår standarder for sundhed, plantesundhed, sporbarhed og miljø samt regler om mærkning af oprindelse med henblik på at sikre en fair konkurrence mellem de to markeder;

34.  minder om, at den ajourførte aftale ikke ændrer toldkontingenterne og den tidligere fastsatte præferenceordning, og at den kun giver de europæiske producenter større klarhed for så vidt angår aftalens geografiske anvendelsesområde;

35.  gør opmærksom på, at en del af produktionen af frugt og grøntsager, der eksporteres til Unionen i henhold til den pågældende aftale (især tomater og meloner), kommer fra Vestsahara, og påpeger, at der er ambitiøse projekter om en yderligere udvikling af produktion og eksport fra dette område;

36.  noterer sig imidlertid, at den nye aftale giver visse præciseringer, og håber, at den vil være i stand til at skabe en stabil og ubestridelig ramme for parterne i aftalen og for de berørte erhvervsdrivende på begge sider af Middelhavet;

37.  bemærker, at det er af afgørende betydning at føre kontrol med følsomme landbrugsprodukter og sikre en streng overholdelse af kontingenterne, hvis aftalen skal kunne fungere på en afbalanceret måde; erindrer om, at der i artikel 7 i protokol nr. 1 til 2012-aftalen er en beskyttelsesklausul, der gør det muligt at træffe passende foranstaltninger, hvis import af øgede mængder af følsomme landbrugsprodukter i henhold til aftalen giver anledning til alvorlige forstyrrelser på markedet og/eller er til alvorlig skade for den pågældende erhvervsgren; håber, at import af præferenceomfattede følsomme landbrugsprodukter fra Marokko og Vestsahara til EU fortsat vil være underlagt en passende og bred overvågning fra Kommissionens side, og at Kommissionen fortsat er rede til straks at aktivere den nævnte beskyttelsesklausul, hvis det viser sig nødvendigt;

38.  noterer sig det forhold, at EU-fiskerfartøjer, der fisker i de pågældende farvande, er retligt forpligtet til at have et fartøjsovervågningssystem, og at de skal fremsende fartøjernes position til de marokkanske myndigheder, hvilket gør det muligt i fuldt omfang at spore fartøjerne og registrere, hvor de fisker;

39.  opfordrer EU til at intensivere sin indsats for at fremme et regionalt samarbejde mellem Maghreb-landene, hvad der kun kan få store, positive virkninger i og uden for regionen;

40.  påpeger det strategiske behov for, at EU uddyber sit engagement med landene i Maghreb-regionen og udvikler sine forbindelser med disse; betragter i denne forbindelse en udvidelse af associeringsaftalen som et logisk led i denne strategi;

41.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(0000)0000.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (21.11.2018)

til Udvalget om International Handel

om aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(2018/0256M(NLE))

Ordfører for udtalelse: Anders Primdahl Vistisen

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at Marokko er en privilegeret EU-partner blandt de sydlige nabolande, med hvem EU har opbygget et stærkt, strategisk og langvarigt partnerskab omfattende både politiske, økonomiske og sociale aspekter såvel som sikkerhed og migration; understreger, at Marokko er blevet tilstået avanceret status inden for den europæiske naboskabspolitik;

2.  understreger, at det er vigtigt, at denne aftale giver garantier med hensyn til overholdelse af folkeretten, herunder menneskerettighederne, og at den overholder den relevante afgørelse afsagt af EU-Domstolen;

3.  minder om, at EU og dens medlemsstater i henhold til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) er forpligtede til at respektere principperne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten; understreger i den forbindelse, at artikel 2 i FN-pagten indeholder bestemmelser om respekt for princippet om befolkningers ret til selvbestemmelse;

4.  understreger, at denne aftale ikke indebærer nogen form for anerkendelse af Marokkos suverænitet over Vestsahara, der på nuværende tidspunkt i FN-regi betragtes som et ikke-selvstyrende område, der i øjeblikket administreres af Kongeriget Marokko, og insisterer på, at EU's holdning fortsat er at støtte FN's bestræbelser på at finde en retfærdig, varig og gensidigt acceptabel løsning på konflikten i Vestsahara, som vil give Vestsaharas befolkning mulighed for selvbestemmelse i overensstemmelse med folkeretten, FN-pagten og de relevante FN-resolutioner; gentager derfor sin fulde støtte til FN's generalsekretærs personlige udsending for Vestsahara, Horst Köhler, i dennes bestræbelser på at få parterne til at genoptage forhandlingerne i FN's regi med henblik på at nå frem til en løsning; opfordrer parterne til at genoptage disse forhandlinger uden forhåndsbetingelser og i god tro;

5.  henleder opmærksomheden på, at der er berammet et møde mellem parterne i konflikten i Genève i begyndelsen af december på FN's initiativ og med deltagelse af Algeriet og Mauretanien, og udtrykker håb om, at dette møde vil bidrage til en genoptagelsen af fredsprocessen;

6.  bemærker, at der under den høringsproces, der blev afholdt i Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens regi med en række vestsahariske politiske og socioøkonomiske aktører, civilsamfundsorganisationer og andre organisationer og organer fra flertallet af de deltagende parters side blev udtrykt tilslutning til de samfundsøkonomiske fordele, som den foreslåede toldpræference vil medføre; bemærker, at manglende gennemførelse af toldpræferencerne ifølge Kommissionen vil kunne forværre den økonomiske og sociale situation for lokalbefolkningen i de berørte områder;

7.  understreger, som angivet i Kommissionens rapport, at alle rimelige og mulige skridt er taget for at undersøge den berørte befolknings tilslutning til aftalen via disse inklusive høringer;

8.  understreger, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten under hele høringsprocessen var i løbende kontakt med FN's generalsekretærs personlige udsending for Vestsahara og dennes arbejdshold for at sikre, at den foreslåede aftale bidrager til FN's bestræbelser på at opnå en varig løsning på konflikten;

9.  opfordrer EU til at intensivere sin indsats for at fremme et regionalt samarbejde mellem Maghreb-landene, hvad der kun kan få store, positive virkninger i og uden for regionen;

10.  påpeger det strategiske behov for, at EU uddyber sit engagement med landene i Maghreb-regionen og udvikler sine forbindelser med disse; betragter i denne forbindelse en udvidelse af associeringsaftalen som et logisk led i denne strategi;

11.  tager udvekslingen af skrivelser til efterretning og anerkender Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens bestræbelser på, inden for rammerne af deres kompetencer, at evaluere fordelene for befolkningen og fastslå deres samtykke til denne aftale; bemærker, at aftalen indeholder bestemmelser om en gensidig og regelmæssig udveksling af oplysninger mellem EU og Marokko; opfordrer Kommissionens tjenestegrene til sammen med de marokkanske myndigheder at indføre de mest velfungerende mekanismer til teknisk indsamling af informationer om produkter med oprindelse i Vestsahara;

12.  minder om, at Unionens optræden på internationalt plan i henhold til artikel 21 i TEU bygger på principperne om demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed samt respekt for principperne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten; bemærker derfor, at der kun kan gives godkendelse, når der klart kan påvises en intention om at forbedre menneskerettighedssituationen.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Referencer

2018/0256M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

13.9.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Anders Primdahl Vistisen

20.6.2018

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

15

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

15

-

ALDE

Ivo Vajgl

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

0

NI

James Carver

S&D

Arne Lietz

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (14.11.2018)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(2018/0256M(NLE))

Ordfører for udtalelse: Michel Dantin

FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  fremhæver at den marokkanske eksport af visse frugter og grøntsager til Unionen, som er omfattet af de præferencer, der er fastsat i aftalen af 8. marts 2012 om foranstaltninger for gensidig liberalisering af landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, er et særligt følsomt emne for den europæiske gartnerisektor;

2.  fremhæver desuden den udtalelse, som Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter vedtog den 13. juli 2011 i forbindelse med proceduren for Parlamentets godkendelse af aftalen, hvori der blev anbefalet et afslag på godkendelse;

3.  bemærker, at de fleste af de betænkeligheder, der nævnes i udtalelsen fra 2011, fortsat gør sig gældende for den europæiske gartnerisektor, der befinder sig i en vanskelig og ustabil situation bl.a. på grund af den fortsatte russiske embargo og den fortsatte anvendelse af europæisk landbrug som en brik i forhandlingerne;

4.  understreger, at tredjelandes adgang til EU's indre marked bør være betinget af, at EU's standarder for sundhed, plantesundhed, sporbarhed og miljø overholdes;

5.  understreger, at de europæiske producenter fortsat har alvorlige konkurrencemæssige problemer i forhold til marokkanske producenter og lider under markedsforvridninger som følge af betydelige forskelle i de samlede produktionsomkostninger, arbejdsvilkår og standarder for sundhed, plantesundhed og miljø;

6.  anmoder Kommissionen om at fremme brug af ensartede foranstaltninger og kontroller mellem Marokko og Den Europæiske Union, hvad angår standarder for sundhed, plantesundhed, sporbarhed og miljø samt mærkning af oprindelse med henblik på at sikre en fair konkurrence mellem de to markeder;

7.  minder om, at den ajourførte aftale ikke ændrer toldkontingenterne og den tidligere fastsatte præferenceordning, og at den kun giver de europæiske producenter større klarhed for så vidt angår aftalens geografiske anvendelsesområde;

8.  beklager det forhold, at de bestemmelser, der er vedtaget i forordning (EU) nr. 308/2013 (fusionsmarkedsordningen) med henblik på at overvinde de problemer, der er opstået i forbindelse med den korrekte anvendelse af indgangspriserne for frugt og grøntsager fra Marokko, bliver virkningsløse for de højere kategorier, de såkaldte "minigrøntsager", hvis markedspris er meget højere, men som ved indførslen ind i EU tildeles en standardproduktværdi, som det f.eks. er tilfældet med cherrytomater; opfordrer Kommissionen til at sætte en stopper for dette unormale forhold;

9.  ønsker at gøre opmærksom på, at en del af produktionen af frugt og grøntsager, der eksporteres til Unionen i henhold til den pågældende aftale (især tomater og meloner), kommer fra Vestsahara, og påpeger, at der er ambitiøse projekter om en yderligere udvikling af produktion og eksport fra dette område;

10.  beklager den retlige usikkerhed, der følger af Domstolens dom af 21. december 2016; er bekymret over, at Kommissionen på trods af dommen ikke har været i stand til at fremlægge pålidelige og detaljerede data om import af produkter fra Vestsahara, der har fundet sted efter denne dato; vil gerne vide, hvor stort et tab, der er blevet påført EU's budget som følge af præferencer, som er blevet indrømmet i denne periode uden gyldigt retsgrundlag; udtrykker tvivl om Kommissionens evne til at foretage en korrekt vurdering af virkningen af den foreslåede nye aftale, da der ikke foreligger tilstrækkelige sammenlignelige oplysninger, og opfordrer derfor til en hurtig gennemførelse af den informationsudveksling, der er fastsat i brevvekslingen;

11.  noterer sig imidlertid, at den nye aftale giver visse præciseringer, og håber, at den vil være i stand til at skabe en stabil og ubestridelig ramme for parterne i aftalen og for de berørte erhvervsdrivende på begge sider af Middelhavet;

12.  udtrykker tvivl om, hvorvidt den skelnen, der foretages i den nye aftale, mellem produkter med oprindelse i Sahara og Marokko, er toldmæssig og kommerciel relevant, uden at der i øvrigt skeles til den indlysende politiske dimension; bemærker navnlig, at den nye aftale ikke indeholder bestemmelser om tildeling af de toldkontingenter, der er fastsat i den oprindelige aftale, og at spørgsmålet om produkternes eventuelle oprindelse i Vestsahara derfor vil forblive helt uden betydning for de præferencer, som Unionen har indrømmet;

13.  bemærker, at det er af afgørende betydning at føre kontrol med følsomme landbrugsprodukter og sikre en streng overholdelse af kontingenterne, hvis aftalen skal kunne fungere på en afbalanceret måde; erindrer om, at der i artikel 7 i protokol nr. 1 til 2012-aftalen foreligger en beskyttelsesklausul, der gør det muligt at træffe passende foranstaltninger, hvis import af øgede mængder af følsomme landbrugsprodukter i henhold til aftalen giver anledning til alvorlige forstyrrelser på markedet og/eller er til alvorlig skade for den pågældende erhvervsgren; håber, at import af præferenceomfattede følsomme landbrugsprodukter fra Marokko og Vestsahara til Unionen fortsat vil være underlagt en passende og bred overvågning fra Kommissionens side, og at Kommissionen fortsat er rede til straks at aktivere den nævnte beskyttelsesklausul, hvis det viser sig nødvendigt;

14.  minder om, at Unionen og Marokko i henhold til den oprindelige aftale af 2012 har ført forhandlinger om en ambitiøs og omfattende aftale om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer, som indeholder bestemmelser om, at Marokko skal beskytte hele listen over Unionens geografiske betegnelser; minder også om, at proceduren for indgåelse af denne aftale, som blev indledt i 2015, blev suspenderet efter Domstolens dom af 21. december 2016; insisterer på, at denne procedure bør genoptages straks og afsluttes så hurtigt som muligt i forbindelse med indgåelsen af den aftale, som er genstand for denne udtalelse.

15.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at mødes med Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og redegøre for den aktuelle situation med hensyn til handelen med landbrugsprodukter mellem EU og Marokko, herunder en vurdering af konsekvenserne for de europæiske producenter og navnlig for landbrugernes indkomster, og redegøre for de igangværende forhandlinger om en aftale om geografiske betegnelser.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Referencer

2018/0256M(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

13.9.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Michel Dantin

30.8.2018

Dato for vedtagelse

12.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

8

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

8

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

2

0

EFDD

Giulia Moi

S&D

Eric Andrieu

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

27.11.2018

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

fra Fiskeriudvalget

til Udvalget om International Handel

om aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(2018/0256(2018/0256(NLE)))

For Fiskeriudvalget: Nils Torvalds (ordfører)

Position

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget forelægger Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til beslutning

Punkt 18

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

18.  er dybt bekymret over, at det dybest set er umuligt at fastslå, hvilke varer der eksporteres fra det ikkeselvstændige område Vestsahara;

18.  er dybt bekymret over, at det dybest set er umuligt at fastslå, hvilke varer der eksporteres fra det ikkeselvstændige område Vestsahara, med undtagelse af fiskevarer fra det vestsahariske område, som er omfattet af havretskonventionens bestemmelser om territorialfarvande, tilstødende farvande og den eksklusive økonomiske zone, og som let kan spores gennem hele kæden;

Ændringsforslag    2

Forslag til beslutning

Punkt (nyt)

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

 

minder om Domstolens dom af 27. februar 2018 (sag C-266/16) om fiskeriaftalen og protokollen – der var i kraft fra 15. juli 2014 til 14. juli 2018 – mellem EU og Marokko, hvori det hedder, at aftalen gælder for Marokkanske farvande, men at den ikke kan omfatte Vestsahara og farvandene ud for Vestsahara;

Ændringsforslag    3

Forslag til beslutning

Punkt (nyt)

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

 

noterer sig det forhold, at EU-fiskerfartøjer, der fisker i de pågældende farvande, er retligt forpligtet til at have et fartøjsovervågningssystem, og at de skal fremsende fartøjernes position til de marokkanske myndigheder, gør det muligt i fuldt omfang at spore fartøjerne og registrere, hvor de fisker;

Ændringsforslag    4

Forslag til beslutning

Punkt (nyt)

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

 

opfordrer medlemsstaternes toldmyndigheder til at gennemføre alle de mekanismer for administrativt samarbejde, der er fastsat i afsnit V i protokol nr. 4, i tilfælde af tvivl om den faktiske oprindelse (saharisk eller marokkansk) af de varer, der frembydes til import;

Ændringsforslag    5

Forslag til beslutning

Punkt (nyt)

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

 

understreger, at en forudsætning for at Parlamentet kan godkende aftalen er, at den indeholder en mekanisme til at spore, om produkterne, herunder fiskeriprodukter, stammer fra Vestsahara eller farvande ud for Vestsahara, således at medlemsstaternes toldmyndigheder samt forbrugerne ved, hvor de kommer fra; opfordrer EU og Marokko til hurtigt at finde en holdbar løsning herpå; forventer, at Kommissionen forelægger et forslag for at nå denne målsætning;

Ændringsforslag    6

Forslag til beslutning

Punkt (nyt)

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

 

bemærker, at det i aftalen præciseres, at "produkter med oprindelse i Vestsahara, der er underlagt kontrol af toldmyndighederne i Kongeriget Marokko", er omfattet af handelspræferencerne i henhold til denne aftale, og at fiskevarer, der er forarbejdet i den del af Vestsahara, som ikke er under marokkansk kontrol, dermed ikke må nyde godt af toldpræferencer; forventer, at Kommissionen præciserer det territoriale anvendelsesområde for aftalen og sikrer, at fiskeriaktører i og fiskevarer fra den del af Vestsahara, som ikke er under marokkansk kontrol, ikke udsættes for forskelsbehandling på grund af denne aftale;

Ændringsforslag    7

Forslag til beslutning

Punkt (nyt)

Forslag til beslutning

Ændringsforslag

 

beklager den retlige usikkerhed, der er opstået efter Domstolens dom af 21. december 2016; er bekymret over, at Kommissionen ikke er stand til at fremlægge pålidelige data om præferenceindførsler af fiskevarer fra Vestsahara, som kan have fundet sted siden denne dato på trods af pågældende dom; spørger om omfanget af de skader, der er blevet påført EU-budgettet som følge af eventuelle præferencer, som er blevet tildelt uden gyldigt retsgrundlag i denne periode;


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Referencer

2018/0256M(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

6.9.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

13.9.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Ordførere

       Dato for valg

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Oprindelige ordførere

Patricia Lalonde

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

9

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Dato for indgivelse

20.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

3

0

ENF

Georg Mayer

NI

David Borrelli

PPE

Anders Sellström

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. januar 2019Juridisk meddelelse