Διαδικασία : 2018/0256M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0478/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0478/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0016

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 801kWORD 83k
19.12.2018
PE 627.726v03-00 A8-0478/2019

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Marietje Schaake

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10593/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0463/2018),

–  έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα, γνωστή επίσης ως «συμφωνία ελευθέρωσης», που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την από 10ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-512/12,

–  έχοντας υπόψη την από 21ης Δεκεμβρίου 2016 απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση C-104/16 P,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD(2018)0346, με ημερομηνία 11 Ιουνίου 2018, το οποίο συνοδεύει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης, με ημερομηνία 23 Μαΐου 1969, περί του δικαίου των συνθηκών, και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 36 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση (S/2018/277) του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα·

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2414 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (S/RES/2414 (2018)),

  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως το άρθρο 73 στο κεφάλαιο XI σχετικά με τα μη αυτοδιοικούμενα εδάφη,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 21, στον Τίτλο V, Κεφάλαιο 1,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, με ημερομηνία ...(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, καθώς και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Αλιείας (A8-0478/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βασίλειο του Μαρόκου διατηρούν ιστορικές σχέσεις και μια στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσω μιας ευρείας εταιρικής σχέσης που καλύπτει πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, όπως ενισχύθηκε από το προηγμένο καθεστώς και την προθυμία και των δύο μερών να το αναπτύξουν περαιτέρω·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ελευθέρωσης ΕΕ-Μαρόκου τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Νοεμβρίου 2012 το Μέτωπο Polisario παρέπεμψε τη συμφωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου επειδή κάλυπτε και τη Δυτική Σαχάρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2015 το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου να συνάψει τη συμφωνία ελευθέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο εφεσίβαλε ομόφωνα την απόφαση στις 19 Φεβρουαρίου 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της ΕΕ στην από 21ης Δεκεμβρίου 2016 απόφασή του αποφάνθηκε ότι η συμφωνία ελευθέρωσης δεν παρέχει νομική βάση για να συμπεριληφθεί η Δυτική Σαχάρα και ότι κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στο συγκεκριμένο έδαφος·

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σκέψη 106 της απόφασης ορίζει πως ο λαός της Δυτικής Σαχάρας πρέπει να θεωρείται ως τρίτο μέρος στη συμφωνία —με την έννοια της αρχής του σχετικού αποτελέσματος των συνθηκών— του οποίου η συναίνεση απαιτείται για να έχει η συμφωνία εφαρμογή στο συγκεκριμένο έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να επεκταθεί η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας ελλείψει περαιτέρω συμφωνίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα εξαγωγών από τη Δυτική Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως από τις 21 Δεκεμβρίου 2016 οι δασμολογικές προτιμήσεις δεν έχουν εφαρμογή στα προϊόντα που κατάγονται από αυτό το έδαφος·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες που να επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές της ΕΕ να εξακριβώνουν αν ένα προϊόν που εξάγεται από το Μαρόκο κατάγεται από τη Δυτική Σαχάρα, πράγμα που εμποδίζει τη συμμόρφωση με την απόφαση του ΔΕΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, το Συμβούλιο έδωσε στην Επιτροπή εντολή να τροποποιήσει τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης κατά τρόπο που να καθιστά δυνατό να συμπεριληφθούν τα προϊόντα Δυτικής Σαχάρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψή τους απαιτεί εξ ορισμού κάποιο είδος ιχνηλασιμότητας προκειμένου να προσδιοριστούν αυτά τα προϊόντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της συμφωνίας με την από 21ης Δεκεμβρίου 2016 απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση C-104/16 P·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διαβουλεύθηκαν στις Βρυξέλλες και στο Ραμπάτ με εκλεγμένους αξιωματούχους και διάφορους εκπροσώπους και ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών από το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεώρησε αναγκαίο να μεταβεί και να εκτιμήσει την κατάσταση από πρώτο χέρι ώστε να έχει ίδιαν αντίληψη των διαφορετικών απόψεων μεταξύ του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρέπεμψε στα συμπεράσματα της διερευνητικής αποστολής που εκτέλεσε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ) στο εν λόγω έδαφος στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2018·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποίηση της συμφωνίας ελευθέρωσης γίνεται μέσα σε ένα ευρύτερο πολιτικό και γεωπολιτικό πλαίσιο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το τέλος της ισπανικής αποικιοκρατίας στη Δυτική Σαχάρα, η σύγκρουση στην περιοχή διαρκεί πάνω από σαράντα χρόνια·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δυτική Σαχάρα θεωρείται από τον ΟΗΕ ως έδαφος που δεν έχει αποαποικιοποιηθεί·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2440(2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παρέτεινε τη θητεία της αποστολής του ΟΗΕ για το Δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO) για πρόσθετη περίοδο έξι μηνών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία του Μαρόκου επί του εδάφους της Δυτικής Σαχάρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και η Αφρικανική Ένωση αναγνωρίζουν το Μέτωπο Polisario ως εκπρόσωπο του λαού της Δυτικής Σαχάρας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ περιλαμβάνει τη Δυτική Σαχάρα στον κατάλογο των μη αυτοδιοικούμενων εδαφών για τους σκοπούς του άρθρου 73 του Χάρτη·

1.  υπενθυμίζει ότι το Μαρόκο αποτελεί προνομιούχο εταίρο της ΕΕ στη νότια γειτονία, με τον οποίο η ΕΕ έχει αναπτύξει δυνατή, στρατηγική και μακρόχρονη εταιρική σχέση, που καλύπτει πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και πτυχές ασφάλειας και μετανάστευσης· επισημαίνει ότι στο Μαρόκο έχει χορηγηθεί προηγμένο καθεστώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχει η εν λόγω συμφωνία εγγυήσεις σχετικά με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συνάδει με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  υπενθυμίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να σέβονται τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το άρθρο 2 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ περιλαμβάνει τον σεβασμό της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών·

4.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ, η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

5.  σημειώνει ότι η εν λόγω συμφωνία δεν συνεπάγεται κανενός είδους αναγνώριση της κυριαρχίας του Μαρόκου επί της Δυτικής Σαχάρας, η οποία επί του παρόντος περιλαμβάνεται από τον ΟΗΕ στον κατάλογο των μη αυτοδιοικούμενων εδαφών και μεγάλα τμήματα της οποίας διοικούνται στην παρούσα φάση από το Βασίλειο του Μαρόκου, και επιμένει ότι η ΕΕ εξακολουθεί, εκ θέσεως, να υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για δίκαιη, βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή λύση στη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα, η οποία θα προβλέπει την αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την πλήρη υποστήριξή του στον προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα κ. Horst Köhler, όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχει ώστε να επιστρέψουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ προκειμένου να επιτευχθεί διευθέτηση του ζητήματος· καλεί τα μέρη να αρχίσουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα και καλή τη πίστει· τονίζει ότι η επικύρωση της τροποποιημένης συμφωνίας ελευθέρωσης ΕΕ-Μαρόκου πρέπει να γίνει με την αυστηρή επιφύλαξη του αποτελέσματος της ειρηνευτικής διαδικασίας επί της Δυτικής Σαχάρας·

6.  προσδοκά ότι η συνεδρίαση των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση, η οποία πρόκειται πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου στη Γενεύη, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και με τη συμμετοχή της Αλγερίας και της Μαυριτανίας, θα συμβάλει στην επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας·

7.  αναγνωρίζει τους δύο όρους που θέτει η απόφαση του ΔΕΕ, ήτοι το κείμενο της συμφωνίας να μνημονεύει ρητά τη Δυτική Σαχάρα και να επιτευχθεί η λαϊκή συναίνεση, καθώς επίσης και το τρίτο κριτήριο, που προστέθηκε από το Συμβούλιο και αφορά την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα ωφελείται ο τοπικός πληθυσμός·

8.  τονίζει ότι, όπως δηλώνεται στην έκθεση της Επιτροπής, έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα και δυνατά μέτρα για να διερευνηθεί αν υπάρχει η συναίνεση του ενδιαφερόμενου πληθυσμού, μέσω αυτών των χωρίς αποκλεισμούς διαβουλεύσεων·

9.  υπογραμμίζει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΥΕΔ είχαν τακτικές επαφές με την ομάδα του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η προτεινόμενη συμφωνία στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για επίτευξη βιώσιμης διευθέτησης·

10.  λαμβάνει γνώση των έννομων συμφερόντων του πληθυσμού του εν λόγω εδάφους και εκτιμά πως απαιτείται ο τερματισμός της διαρκούς σύγκρουσης, ο οποίος θα γίνει σεβαστός και αποδεκτός, χάριν της οικονομικής ανάπτυξης του εδάφους· είναι ταυτόχρονα πεπεισμένο ότι οι Σαχραουίτες έχουν το δικαίωμα στην ανάπτυξη όσο είναι σε αναμονή μιας πολιτικής λύσης·

11.  παρατηρεί ότι, κατά τις συνομιλίες με τους διάφορους τοπικούς παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, κάποια μέρη εκφράζουν τη στήριξή τους στη συμφωνία προασπιζόμενα το δικαίωμά τους στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ άλλα μέρη θεωρούν πως η διευθέτηση της πολιτικής σύγκρουσης θα πρέπει να προηγηθεί της χορήγησης εμπορικών προτιμήσεων· σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς, που πραγματοποιήθηκαν υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), με ένα φάσμα οργανώσεων της Δυτικής Σαχάρας και άλλων οργανώσεων και φορέων, η πλειονότητα των συμμετεχόντων μερών εξέφρασε την υποστήριξή της για τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναμένεται να αποφέρουν οι προτεινόμενες δασμολογικές προτιμήσεις·

12.  υπενθυμίζει ότι το ΔΕΕ δεν διευκρίνισε στην απόφασή του πώς πρέπει να εκφραστεί η λαϊκή συναίνεση και εκτιμά ως εκ τούτου ότι παραμένει κάποια αβεβαιότητα ως προς το κριτήριο αυτό·

13.  αναγνωρίζει ότι η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην προώθηση της κοινωνικής και βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην τρέχουσα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη και στη δυνητική δημιουργία τοπικών ευκαιριών απασχόλησης χαμηλής αλλά και υψηλής ειδίκευσης· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 59.000 θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τις εξαγωγές, θέσεις οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 10% του πληθυσμού που ζει στο εν λόγω έδαφος·

14.  πιστεύει ότι οι ενωσιακές δασμολογικές προτιμήσεις είχαν θετικό αντίκτυπο στους τομείς των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων του μη αυτοδιοικούμενου εδάφους της Δυτικής Σαχάρας και στα εξαγωγικά επίπεδά τους· ζητεί ωστόσο να ελέγχεται προσεκτικά αν τα παραπάνω παράγουν επιτόπια προστιθέμενη αξία, με κέρδη που επανεπενδύονται σε τοπικό επίπεδο και παρέχουν αξιοπρεπείς ευκαιρίες απασχόλησης στον τοπικό πληθυσμό·

15.  είναι πεπεισμένο ότι, ανεξάρτητα από την έκβαση της ειρηνευτικής διαδικασίας, ο τοπικός πληθυσμός θα ωφεληθεί από την οικονομική ανάπτυξη και τις δευτερογενείς επιπτώσεις των επενδύσεων στις υποδομές, στην απασχόληση, στην υγεία και στην εκπαίδευση·

16.  αναγνωρίζει τις υφιστάμενες επενδύσεις σε διάφορους τομείς, καθώς και τις προσπάθειες για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, επιμένει ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ενσωμάτωση σε όλα τα τμήματα της τοπικής οικονομίας·

17.  αναγνωρίζει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των Σαχραουιτών, ιδίως των νέων ανθρώπων, πολλοί εκ των οποίων είναι γυναίκες, και τονίζει την ανάγκη τους να έχουν διευρυμένες εξαγωγικές ευκαιρίες και ασφάλεια δικαίου, ώστε να μπορούν να κάνουν περαιτέρω επενδύσεις σε τομείς με μεγάλη ζήτηση εργαζομένων, όπως η γεωργία, η αλιεία και οι υποδομές·

18.  αναγνωρίζει το στρατηγικό δυναμικό της Δυτικής Σαχάρας ως επενδυτικού κόμβου για την υπόλοιπη αφρικανική ήπειρο·

19.  επισημαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις τυχόν μη εφαρμογής των δασμολογικών προτιμήσεων για τα προϊόντα καταγωγής από το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και το μήνυμα που κάτι τέτοιο θα έστελνε στη νεότερη γενιά, που επενδύει ή επιθυμεί να επενδύσει στο εν λόγω έδαφος και στο αναπτυξιακό δυναμικό της· υπογραμμίζει τον κίνδυνο μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων σε περιοχές που θα καλύπτονταν από τις προτιμήσεις· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η μη εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων θα μπορούσε να επιδεινώσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του τοπικού πληθυσμού στα οικεία εδάφη·

20.  είναι πεπεισμένο ότι η παρουσία της ΕΕ μέσω της εν λόγω συμφωνίας, μεταξύ άλλων, είναι προτιμότερη από την απόσυρσή της σε ό,τι αφορά τον ρόλο της στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών και στην παρακολούθηση της σχετικής κατάστασης, ζητεί δε αυστηρή εξέταση αυτών των ζητημάτων και διάλογο με το Μαρόκο επ’ αυτών·

21.  υπενθυμίζει ότι άλλα μέρη του κόσμου που εφαρμόζουν μια λιγότερο φιλόδοξη προσέγγιση απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη, τα υψηλά εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα καραδοκούν για νέες εμπορικές ευκαιρίες και θα αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή σε περίπτωση που αποσυρθεί η ΕΕ·

22.  τονίζει ότι η συνεχής δραστηριοποίηση της ΕΕ στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας θα έχει θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τη βιώσιμη ανάπτυξή του·

23.  υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια δικαίου είναι ουσιαστικής σημασίας για την προσέλκυση βιώσιμων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και ως εκ τούτου για τον δυναμισμό και τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας·

24.  υπενθυμίζει ότι, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόζουν νομίμως εμπορικές προτιμήσεις σε προϊόντα προερχόμενα από το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και ότι πρέπει να τερματιστεί η έλλειψη ασφάλειας δικαίου που πλήττει τους οικονομικούς φορείς·

25.  έχει επίγνωση και ανησυχεί σοβαρά για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξακριβωθεί ποια είναι τα προϊόντα που εξάγονται από το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας·

26.  τονίζει ότι βασικό κριτήριο προκειμένου το Κοινοβούλιο να δώσει τη συναίνεσή του στη συμφωνία είναι να εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστεί ένας μηχανισμός ώστε οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα και εισάγονται στην ΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα εξασφαλίσει την έγκαιρη διάθεση λεπτομερών και αναλυτικών στατιστικών στοιχείων για τις εξαγωγές αυτές· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Επιτροπή και το Μαρόκο για την εξεύρεση λύσης στο αίτημα αυτό και τους καλεί να εφαρμόσουν έναν τέτοιο μηχανισμό· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση που η εφαρμογή της συμφωνίας δεν αποβεί ικανοποιητική·

27.  επισημαίνει ότι, αν δεν τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού που επιτρέπει την ταυτοποίηση των προϊόντων, θα είναι αδύνατον να γνωρίζουμε εάν και πόσα προϊόντα με προέλευση το μη αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά·

28.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή της διάταξης που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με την ετήσια αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών σχετικά με προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, που συνήφθη μέσω ανταλλαγής επιστολών, είναι απαραίτητη για την εκτίμηση του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας και του αντίκτυπού της στην ανάπτυξη και στους τοπικούς πληθυσμούς·

29.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή και το αποτέλεσμα της συμφωνίας και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά τους·

30.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση και το Μαρόκο ετοίμασαν, κατά τα προβλεπόμενα στην αρχική συμφωνία του 2012, μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη συμφωνία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ιχθύων και των αλιευτικών προϊόντων η οποία προβλέπει ότι το Μαρόκο θα προστατεύει όλο τον κατάλογο γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης· επισημαίνει επίσης ότι η διαδικασία σύναψης της εν λόγω συμφωνίας, που ξεκίνησε το 2015, είχε ανασταλεί μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016· καλεί την ΕΕ και το Μαρόκο να επαναλάβουν αμέσως την εν λόγω διαδικασία και να επιστρέψουν γρήγορα στις διαπραγματεύσεις για την DCFTA·

31.  τονίζει ότι είναι λεπτό θέμα για τον ευρωπαϊκό κλάδο οπωροκηπευτικών η προνομιακή αντιμετώπιση ορισμένων μαροκινών εξαγωγών οπωροκηπευτικών προς την Ένωση βάσει της συμφωνίας της 8ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τα αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων·

32.  τονίζει ότι η πρόσβαση όλων των τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ισοδυναμία των μέτρων και ελέγχων μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία των προτύπων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής φύσης, στην ανιχνευσιμότητα και στα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στην επισήμανση των κανόνων καταγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αγορών·

34.  υπενθυμίζει ότι η επικαιροποιημένη συμφωνία δεν τροποποιεί τις δασμολογικές ποσοστώσεις ούτε και το ήδη υφιστάμενο προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών, στους δε Ευρωπαίους παραγωγούς προσφέρει μόνο μια διευκρίνιση ως προς το γεωγραφικό πεδίο της συμφωνίας·

35.  επιθυμεί να επισημάνει ότι ένα μέρος της παραγωγής οπωροκηπευτικών που εξάγεται στην Ένωση υπό προτιμησιακό καθεστώς δυνάμει της υπό εξέταση συμφωνίας (και ειδικότερα οι ντομάτες και τα πεπόνια) προέρχεται από το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και ότι υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής αυτής και των σχετικών εξαγωγών·

36.  σημειώνει, εντούτοις, ότι η νέα συμφωνία καθιστά τα πράγματα σαφέστερα και ελπίζει ότι θα μπορέσει στο εξής να αποτελέσει ένα σταθερό και αδιαμφισβήτητο πλαίσιο για τα συμβαλλόμενα μέρη και για τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, εκατέρωθεν της Μεσογείου·

37.  επισημαίνει ότι η εποπτεία των ευπαθών γεωργικών προϊόντων και η αυστηρή τήρηση των ποσοστώσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ισορροπημένη λειτουργία της συμφωνίας· σημειώνει ότι το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας του 2012 περιέχει ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει τη λήψη κατάλληλων μέτρων όταν αυξημένες ποσότητες γεωργικών προϊόντων που εισάγονται χαρακτηρισμένα ευαίσθητα δυνάμει της συμφωνίας προκαλούν σοβαρές διαταραχές της αγοράς και/ή σοβαρή ζημία στον αντίστοιχο παραγωγικό κλάδο· επιθυμεί οι υπό προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων από το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα στην Ένωση να υπόκεινται σε κατάλληλη και ευρεία παρακολούθηση εκ μέρους της Επιτροπής, η οποία πρέπει να είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει αμέσως την προαναφερθείσα ρήτρα σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη·

38.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στα εν λόγω ύδατα έχουν νομική υποχρέωση να διαθέτουν σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των σκαφών (VMS) και ότι είναι υποχρεωτικό να ενημερώνουν τις μαροκινές αρχές για τη θέση των σκαφών, καθιστώντας πλήρως δυνατή την παρακολούθηση των σκαφών και την καταγραφή των τοποθεσιών στις οποίες διενεργούν τις αλιευτικές δραστηριότητές τους·

39.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Μαγκρέμπ, που μόνο εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει για την περιοχή και πέραν αυτής·

40.  επισημαίνει τη στρατηγική ανάγκη στενότερης συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες του Μαγκρέμπ και ανάπτυξης των σχέσεών της με αυτές· θεωρεί την επέκταση της συμφωνίας σύνδεσης στο πλαίσιο αυτό ως λογική συνιστώσα αυτής της στρατηγικής·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (21.11.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(2018/0256M(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Anders Primdahl Vistisen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το Μαρόκο αποτελεί προνομιούχο εταίρο της ΕΕ στη νότια γειτονία, με τον οποίο η ΕΕ έχει αναπτύξει δυνατή, στρατηγική και μακρόχρονη εταιρική σχέση που καλύπτει πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές, καθώς και πτυχές της ασφάλειας και της μετανάστευσης· επισημαίνει ότι στο Μαρόκο έχει χορηγηθεί προηγμένο καθεστώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)·

2.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχει η εν λόγω συμφωνία εγγυήσεις σχετικά με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συνάδει με τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  υπενθυμίζει ότι, δυνάμει του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν την υποχρέωση να σέβονται τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το άρθρο 2 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβάνει τον σεβασμό της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών·

4.  σημειώνει ότι η εν λόγω συμφωνία δεν συνεπάγεται κανενός είδους αναγνώριση της κυριαρχίας του Μαρόκου επί της Δυτικής Σαχάρας, η οποία επί του παρόντος είναι εγγεγραμμένη από τα Ηνωμένα Έθνη στον κατάλογο των μη αυτόνομων εδαφών, και μεγάλα τμήματα της οποίας διοικούνται στην παρούσα φάση από το Βασίλειο του Μαρόκου, και επιμένει ότι η ΕΕ εξακολουθεί, εκ θέσεως, να υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για δίκαιη, βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή λύση στη σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα, η οποία θα προβλέπει την αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την πλήρη υποστήριξή του στον προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα κ. Horst Köhler, όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχει ώστε να επιστρέψουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ προκειμένου να επιτευχθεί διευθέτηση του ζητήματος· καλεί τα μέρη να αρχίσουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα και καλή τη πίστει·

5.  προσδοκά ότι η συνεδρίαση των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του Δεκεμβρίου στη Γενεύη, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και με τη συμμετοχή της Αλγερίας και της Μαυριτανίας, θα συμβάλει στην επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας·

6.  σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς, που πραγματοποιήθηκαν υπό τη διεύθυνση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), με ένα φάσμα πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων οργανώσεων και φορέων της Δυτικής Σαχάρας, η πλειονότητα των συμμετεχόντων μερών εξέφρασε την υποστήριξή της για τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναμένεται να αποφέρουν οι προτεινόμενες δασμολογικές προτιμήσεις· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η μη εφαρμογή δασμολογικών προτιμήσεων θα μπορούσε να επιδεινώσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του τοπικού πληθυσμού στα οικεία εδάφη·

7.  τονίζει ότι, όπως δηλώνεται στην έκθεση της Επιτροπής, έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα και δυνατά μέτρα για να διερευνηθεί η σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου πληθυσμού, μέσω αυτών των διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς·

8.  υπογραμμίζει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΥΕΔ είχαν τακτικές επαφές με την ομάδα του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η προτεινόμενη συμφωνία στηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για επίτευξη βιώσιμης διευθέτησης·

9.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Μαγκρέμπ, που μόνο εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει για την περιοχή και πέραν αυτής·

10.  επισημαίνει τη στρατηγική ανάγκη στενότερης συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες του Μαγκρέμπ και ανάπτυξης των σχέσεών της με αυτές· θεωρεί την επέκταση της συμφωνίας σύνδεσης στο πλαίσιο αυτό ως λογική συνιστώσα αυτής της στρατηγικής·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανταλλαγή επιστολών και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να αξιολογήσουν το όφελος για τον πληθυσμό και να διακριβώσουν τη σύμφωνη γνώμη του όσον αφορά την εν λόγω συμφωνία· σημειώνει ότι η συμφωνία προβλέπει αμοιβαία και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαρόκου· καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να συγκροτήσουν, μαζί με τις αρχές του Μαρόκου, τον καλύτερο μηχανισμό για την τεχνική συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα·

12.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΣΕΕ, η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι η σύναψη της συμφωνίας μπορεί να εγκριθεί μόνο εάν επιδειχθεί σαφής πρόθεση βελτίωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

2018/0256M(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Anders Primdahl Vistisen

20.6.2018

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

15

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Νίκος Ανδρουλάκης, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Σοφία Σακοράφα, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Ελένη Θεοχάρους, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

15

-

ALDE

Ivo Vajgl

GUE/NGL

Τάκης Χατζηγεωργίου, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

0

NI

James Carver

S&D

Arne Lietz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (14.11.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(2018/0256M(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michel Dantin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει πόσο λεπτό θέμα είναι για τον ευρωπαϊκό κλάδο οπωροκηπευτικών, η προνομιακή αντιμετώπιση ορισμένων μαροκινών εξαγωγών οπωροκηπευτικών προς την Ένωση βάσει της συμφωνίας της 8ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τα αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων·

2.  υπενθυμίζει επίσης ότι στη γνωμοδότηση που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου στις 13 Ιουλίου 2011 στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης της εν λόγω συμφωνίας από το Κοινοβούλιο, συνιστούσε άρνηση της έγκρισης·

3.  σημειώνει ότι οι περισσότερες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη γνωμοδότηση που ψηφίστηκε το 2011 είναι, από την άποψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπωροκηπευτικών, επίκαιρες και σήμερα, σε μια δύσκολη και ευμετάβλητη περίοδο για τη βιομηχανία, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, του συνεχιζόμενου ρωσικού εμπάργκο και της συνεχιζόμενης χρήσης της ευρωπαϊκής γεωργίας ως διαπραγματευτικού χαρτιού στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις·

4.  τονίζει ότι η πρόσβαση όλων των τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

5.  υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ακόμη σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας και κίνδυνοι στρέβλωσης της αγοράς για τους ευρωπαίους παραγωγούς εξ αιτίας των μεγάλων διαφορών στο συνολικό κόστος παραγωγής, στις συνθήκες εργασίας, και στα περιβαλλοντικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και τα πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, σε σχέση με τους μαροκινούς παραγωγούς·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει την ισοδυναμία των μέτρων και ελέγχων μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία των προτύπων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής φύσης, στην ανιχνευσιμότητα και στα περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και στην επισήμανση των κανόνων καταγωγής, προκειμένου να διασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αγορών·

7.  υπενθυμίζει ότι η επικαιροποιημένη συμφωνία δεν τροποποιεί τις δασμολογικές ποσοστώσεις ούτε και το ήδη υφιστάμενο προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών, στους δε Ευρωπαίους παραγωγούς προσφέρει μόνο μια διευκρίνιση ως προς το γεωγραφικό πεδίο της συμφωνίας·

8.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διατάξεις του κανονισμού ΕΕ 1308/2013 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) που αποσκοπούν στην υπέρβαση των προβλημάτων ορθής εφαρμογής των τιμών εισόδου των εισαγόμενων οπωροκηπευτικών Μαρόκου παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα στις περιπτώσεις των υψηλότερων κατηγοριών, των λεγόμενων ποικιλιών «baby», που έχουν τιμές εμπορίας πολύ πιο υψηλές ενώ εισέρχονται στην ΕΕ με πρότυπη τιμή προϊόντος, όπως στην περίπτωση με τα ντοματάκια (cherry)· καλεί την Επιτροπή να θέσει τέλος σε αυτή την ανωμαλία·

9.  επιθυμεί να επισημάνει ότι ένα μέρος της παραγωγής οπωροκηπευτικών που εξάγεται στην Ένωση υπό προτιμησιακό καθεστώς δυνάμει της υπό εξέταση συμφωνίας (και ειδικότερα οι ντομάτες και τα πεπόνια), προέρχεται από το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας και ότι υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια για περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής αυτής και των σχετικών εξαγωγών·

10.  θεωρεί λυπηρή την έλλειψη ασφάλειας δικαίου που ακολούθησε την απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016· ανησυχεί για την αδυναμία της Επιτροπής να παράσχει αξιόπιστα και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις προτιμησιακές εισαγωγές προϊόντων προέλευσης Δυτικής Σαχάρας που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, παρά τη συγκεκριμένη απόφαση· διερωτάται πόση είναι η βλάβη για τον προϋπολογισμό της Ένωσης εξ αιτίας των προτιμήσεων που ενδεχομένως παραχωρήθηκαν χωρίς έγκυρη νομική βάση κατά την περίοδο αυτή· εκφράζει επίσης, ελλείψει επαρκών συγκριτικών στοιχείων, αμφιβολίες ως προς την ικανότητα της Επιτροπής να αξιολογήσει ορθά τις επιπτώσεις της νέας συμφωνίας που προτείνει και ζητεί κατά συνέπεια την ταχεία έναρξη της ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στην ανταλλαγή επιστολών·

11.  σημειώνει, εντούτοις, τη διευκρίνιση που παρέχει η νέα συμφωνία και ελπίζει ότι θα μπορέσει στο εξής να αποτελέσει ένα σταθερό και αδιαμφισβήτητο πλαίσιο για τα εμπλεκόμενα στη συμφωνία μέρη και για τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, εκατέρωθεν της Μεσογείου·

12.  εκφράζει αμφιβολίες ως προς την τελωνειακή και εμπορική αποτελεσματικότητα της διάκρισης που η νέα συμφωνία κάνει μεταξύ προϊόντων προέλευσης Δυτικής Σαχάρας και προϊόντων προέλευσης Μαρόκου, πέρα από την προφανή πολιτική διάστασή της· επισημαίνει ιδίως ότι η νέα συμφωνία δεν προβλέπει καμία κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονταν στην αρχική συμφωνία και ότι η προέλευση ή μη των προϊόντων από τη Δυτική Σαχάρα θα παραμείνει επομένως εντελώς αδιάφορη σε σχέση με τις προτιμήσεις που παραχωρεί η Ένωση·

13.  επισημαίνει ότι η εποπτεία των ευπαθών γεωργικών προϊόντων και η αυστηρή τήρηση των ποσοστώσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ισορροπημένη λειτουργία της συμφωνίας· σημειώνει ότι το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας του 2012 περιέχει ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει τη λήψη κατάλληλων μέτρων όταν αυξημένες ποσότητες ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων που εισάγονται δυνάμει της συμφωνίας προκαλούν σοβαρές διαταραχές της αγοράς και/ή σοβαρή ζημία στον αντίστοιχο παραγωγικό κλάδο· επιθυμεί οι υπό προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων από το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα στην Ένωση να υπόκεινται σε κατάλληλη και ευρεία παρακολούθηση εκ μέρους της Επιτροπής, η οποία πρέπει να είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει αμέσως την προαναφερθείσα ρήτρα σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάγκη·

14.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση και το Μαρόκο ετοίμασαν, κατά τα προβλεπόμενα στην αρχική συμφωνία του 2012, μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη συμφωνία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ιχθύων και των αλιευτικών προϊόντων η οποία προβλέπει ότι το Μαρόκο θα προστατεύει όλο τον κατάλογο γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης· υπενθυμίζει επίσης ότι η διαδικασία σύναψης της εν λόγω συμφωνίας, που ξεκίνησε το 2015, είχε ανασταλεί μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016· ζητεί να επανεκκινήσει άμεσα η διαδικασία και να ολοκληρωθεί το συντομότερο σε συνδυασμό με τη σύναψη της συμφωνίας που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας γνωμοδότησης·

15.  καλεί την Επιτροπή να εμφανιστεί το συντομότερο στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Κοινοβουλίου για να εκθέσει την τρέχουσα κατάσταση των γεωργικών συναλλαγών μεταξύ Ένωσης και Μαρόκου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του αντίκτυπου της συμφωνίας στους ευρωπαίους παραγωγούς και ιδίως στα εισοδήματα των γεωργών, καθώς και για να παρουσιάσει την επικείμενη σύναψη της συμφωνίας περί γεωγραφικών ενδείξεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την τροποποίηση των πρωτοκόλλων 1 και 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

2018/0256M(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Michel Dantin

30.8.2018

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

8

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

8

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

2

0

EFDD

Giulia Moi

S&D

Eric Andrieu

Υπόδειγμα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

27.11.2018

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

της Επιτροπής Αλιείας

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(2018/0256M(NLE))

Για την Επιτροπή Αλιείας: Nils Torvalds (εισηγητής)

Position

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας παρουσιάζει στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

18.  ανησυχεί σφοδρά επειδή είναι βασικά αδύνατο να εντοπιστεί ποια είναι τα προϊόντα που εξάγονται από το μη αυτόνομο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας·

18.  ανησυχεί σφοδρά επειδή είναι βασικά αδύνατο να εντοπιστεί ποια είναι τα προϊόντα που εξάγονται από το μη αυτόνομο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας, με εξαίρεση τα αλιευτικά προϊόντα από την περιοχή της Δυτικής Σαχάρας που καθορίζεται από τους κανόνες της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας σχετικά με τα χωρικά ύδατα, τα παρακείμενα ύδατα και το E.Z.Z, που μπορούν εύκολα να εντοπιστούν σε όλη την αλυσίδα·

Τροπολογία    2

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

υπενθυμίζει την απόφαση του ΔΕΕ της 27ης Φεβρουαρίου 2018 (υπόθεση C-266/16) σχετικά με την αλιευτική συμφωνία και το πρωτόκολλο - που ήταν σε ισχύ από τις 15 Ιουλίου 2014 έως τις 14 Ιουλίου 2018 - μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου, βάσει της οποίας η συμφωνία ισχύει όσον αφορά τα χωρικά ύδατα του Μαρόκου, ωστόσο δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Δυτική Σαχάρα και τα χωρικά της ύδατα·

Τροπολογία    3

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στα εν λόγω ύδατα έχουν νομική υποχρέωση να διαθέτουν σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των σκαφών (VMS) και ότι είναι υποχρεωτικό να ενημερώνουν τις μαροκινές αρχές για τη θέση των σκαφών, καθιστώντας πλήρως δυνατή την παρακολούθηση των σκαφών και την καταγραφή των τοποθεσιών στις οποίες διενεργούν τις αλιευτικές δραστηριότητές τους·

Τροπολογία    4

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

καλεί τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν όλους τους μηχανισμούς διοικητικής συνεργασίας που προβλέπονται στον τίτλο V του πρωτοκόλλου αριθ. 4 σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την πραγματική πηγή (Δυτική Σαχάρα ή Μαρόκο) των εμπορευμάτων που προσκομίζονται για εισαγωγή·

Τροπολογία    5

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

τονίζει ότι μία προϋπόθεση του Κοινοβουλίου ώστε να δώσει την έγκρισή του για τη συμφωνία είναι το να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μηχανισμός που θα ιχνηλατεί τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών προϊόντων, από τη Δυτική Σαχάρα και τα χωρικά της ύδατα, ώστε οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και οι καταναλωτές να διαθέτουν σαφή ένδειξη της προέλευσής τους· καλεί την ΕΕ και το Μαρόκο να παρουσιάσουν σύντομα μια βιώσιμη λύση επ’ αυτού· αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει προτάσεις για την επίτευξη αυτού του σκοπού·

Τροπολογία    6

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

σημειώνει ότι, βάσει της συμφωνίας, τα «προϊόντα καταγωγής Δυτικής Σαχάρας που υπόκεινται σε ελέγχους των μαροκινών τελωνειακών αρχών» επωφελούνται από τις εμπορικές προτιμήσεις που προβλέπει η παρούσα συμφωνία και, ως εκ τούτου, τα αλιευτικά προϊόντα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο τμήμα της Δυτικής Σαχάρας εκτός του ελέγχου του Μαρόκου δεν μπορούν να επωφεληθούν από δασμολογικές προτιμήσεις· αναμένει από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και να διασφαλίσει ότι οι φορείς του τομέα της αλιείας στο τμήμα της Δυτικής Σαχάρας εκτός του ελέγχου του Μαρόκου και τα αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από την περιοχή αυτή δεν θα υφίστανται διακρίσεις λόγω αυτής της συμφωνίας·

Τροπολογία    7

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

εκφράζει τη λύπη του για την ανασφάλεια δικαίου που επέφερε η απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016· ανησυχεί για την αδυναμία της Επιτροπής να παράσχει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις προτιμησιακές εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων προέλευσης Δυτικής Σαχάρας που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν έκτοτε, παρά τη συγκεκριμένη απόφαση· διερωτάται ως προς την έκταση της ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός προϋπολογισμός από τυχόν προτιμήσεις που χορηγήθηκαν χωρίς έγκυρη νομική βάση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου·


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

2018/0256M(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

6.9.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Patricia Lalonde

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

9

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

20.12.2018


FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

24

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

3

0

ENF

Georg Mayer

NI

David Borrelli

PPE

Anders Sellström

Key to symbols:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου