Menetlus : 2018/0256M(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0478/2018

Esitatud tekstid :

A8-0478/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 12.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0016

RAPORT     
PDF 611kWORD 75k
19.12.2018
PE 627.726v03-00 A8-0478/2018

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Marietje Schaake

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 KALANDUSKOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256M(NLE))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10593/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile i (C8-0463/2018),

–  võttes arvesse Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel,

–  võttes arvesse ELi ja Maroko vahelist lepingut põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuste liberaliseerimismeetmete kohta, mida nimetatakse ka liberaliseerimislepinguks ning mis jõustus 1. septembril 2013,

–  võttes arvesse Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta otsust kohtuasjas T-512/12,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsust kohtuasjas C-104/16,

–  võttes arvesse komisjoni talituste 11. juuni 2018. aasta töödokumenti SWD(2018) 0346, mis on lisatud ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus,

–  võttes arvesse 23. mai 1969. aasta rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni ning selle artikleid 34 ja 36,

–  võttes arvesse peasekretäri Lääne-Sahara olukorda käsitlevat aruannet ÜRO Julgeolekunõukogule (S/2018/277),

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 2414 (2018) Lääne-Sahara olukorra kohta (S/RES/2414 (2018)),

  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja, eelkõige selle XI peatüki artiklit 73 end ise mittevalitsevate territooriumide kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle V jaotise 1. peatüki artiklit 21,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 218 lõike 6 punkti a,

–  võttes arvesse oma ... seadusandlikku resolutsiooni(1) nõukogu otsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõiget 2,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni ja põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi ning kalanduskomisjoni muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0478/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Liidul ja Maroko Kuningriigil on ajaloolised suhted ja nad jätkavad tiheda koostöö arendamist sellise laiaulatusliku partnerluse kaudu, mis hõlmab poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte, mida tugevdab edasijõudnud riigi staatus ja mõlema poole valmisolek seda edasi arendada;

B.  arvestades, et ELi ja Maroko vaheline liberaliseerimisleping jõustus 1. septembril 2013; arvestades, et Polisario Rinne esitas selle lepingu kohta 19. novembril 2012 Euroopa Liidu Kohtule hagi põhjendusega, et seda Lääne-Sahara territooriumi suhtes kohaldades rikutakse rahvusvahelist õigust;

C.  arvestades, et 10. detsembril 2015 tunnistas esimese astme kohus nõukogu otsuse liberaliseerimisleping sõlmida kehtetuks; arvestades, et nõukogu kaebas otsuse 19. veebruaril 2016 ühehäälselt edasi;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus leidis oma 21. detsembri 2016. aasta otsuses, et liberaliseerimislepingus ei sätestatud õiguslikku alust Lääne-Sahara hõlmamiseks ning seetõttu ei saa lepingut kõnealuse territooriumi suhtes kohaldada;

E.   arvestades, et selle otsuse punktis 106 on öeldud, et Lääne-Sahara elanikke tuleb lepingute suhtelise mõju põhimõttele tuginedes käsitada lepingu kolmanda osapoolena, kelle nõusolek on lepingu kõnealuse territooriumi suhtes rakendamiseks vajalik; arvestades, et seetõttu ei saa seda lepingut Lääne-Sahara territooriumi suhtes täiendava kokkuleppe puudumise tõttu kohaldada;

F.  arvestades, et ettevõtjad saavad endiselt Lääne-Saharast Euroopa Liitu eksportida, kuid alates 21. detsembrist 2016 tariifsed soodustused sellelt territooriumilt pärit toodetele ei kehti;

G.  arvestades, et teave, mis võimaldaks ELi tolliasutustel kindlaks teha, kas Marokost eksporditud tooted on pärit Lääne-Saharast, on ebapiisav, mistõttu ei ole võimalik Euroopa Liidu Kohtu otsust täita;

H.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohtu otsuse alusel andis nõukogu komisjonile volituse muuta Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerimislepingu protokolle nr 1 ja nr 4 nii, et need hõlmaksid ka Lääne-Saharast pärit tooteid; arvestades, et nende toodete hõlmamine nõuab nende tuvastamiseks teatavat liiki jälgitavust;

I.  arvestades, et on hädavajalik tagada, et leping oleks kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsusega kohtuasjas C-104/16P,

J.  arvestades, et komisjon ja Euroopa välisteenistus konsulteerisid Brüsselis ja Rabatis end ise mittevalitseva Lääne-Sahara territooriumi valitud ametnike ning mitmete kodanikuühiskonna esindajate ja ühendustega;

K.  arvestades, et parlament pidas vajalikuks minna kohale, hinnata ise olukorda ja saada ülevaade inimeste eri seisukohtadest; arvestades, et parlament tuletas meelde 2.–3. septembril 2018. aastal toimunud INTA-komisjoni sellele territooriumile tehtud teabekogumislähetuse järeldusi;

L.  arvestades, et liberaliseerimislepingu muutmine toimub laiemas poliitilises ja geopoliitilises kontekstis;

M.  arvestades, et pärast Hispaania kolonisatsiooni lõppu Lääne-Saharas on konflikt selles piirkonnas kestnud üle neljakümne aasta;

N.  arvestades, et ÜRO peab Lääne-Saharat dekoloniseerimata territooriumiks;

O.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2440 (2018) pikendati MINURSO mandaati veel kuue kuu võrra;

P.  arvestades, et EL ja selle liikmesriigid ei tunnista Maroko suveräänsust Lääne-Sahara territooriumi üle; arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja Aafrika Liit peavad Polisario Rinnet Lääne-Sahara rahva esindajaks;

Q.  arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon peab Lääne-Saharat oma põhikirja artikli 73 tähenduses end ise mittevalitsevaks territooriumiks;

1.  tuletab meelde, et Maroko on lõunanaabruses ELi privilegeeritud partner, kellega EL on loonud tugeva, strateegilise ja kauakestva partnerluse, mis hõlmab poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte ning julgeolekut ja rännet; rõhutab, et Marokole on Euroopa naabruspoliitikas (ENP) omistatud edasijõudnud riigi staatus;

2.  rõhutab, et lepinguga on oluline pakkuda tagatisi, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse, sealhulgas inimõiguste austamist, ja täita Euroopa Liidu Kohtu asjakohast otsust;

3.  tuletab meelde Euroopa Liidu lepingu artikli 21 kohast ELi ja selle liikmesriikide kohustust järgida ÜRO põhikirja põhimõtteid ja rahvusvahelist õigust; toonitab sellega seoses ÜRO põhikirja artiklit 2, kus sätestatakse rahvaste enesemääramise põhimõte;

4.  tuletab meelde, et ELi lepingu artikli 21 kohaselt juhindub liit oma rahvusvahelises tegevuses demokraatia ja õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsuse ja jagamatuse põhimõtetest ning järgib ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtteid;

5.  rõhutab, et leping ei tähenda ühelgi viisil Maroko suveräänsete õiguste tunnustamist Lääne-Sahara üle, mille ÜRO on lisanud end ise mittevalitsevate territooriumide loetelusse ja mida praegu haldab suures osas Maroko Kuningriik, ning nõuab, et ELi seisukoht selles küsimuses jääks endiseks: toetada ÜRO püüdlusi saavutada Lääne-Sahara konfliktile õiglane, püsiv ja vastastikku vastuvõetav lahendus, mis näeb ette Lääne-Sahara rahva enesemääramise kooskõlas rahvusvahelise õiguse, ÜRO põhikirja ja asjaomaste ÜRO resolutsioonidega; kordab seega, et toetab täielikult ÜRO peasekretäri isiklikku esindajat Lääne-Saharas Horst Köhlerit, kes aitab pooltel ÜRO läbirääkimislaua taha naasta, et sellist lahendust saavutada; kutsub osalisi üles jätkama läbirääkimisi ilma eeltingimusteta ja heas usus; rõhutab, et ELi ja Maroko vahelise muudetud liberaliseerimislepingu ratifitseerimine ei tohi kuidagi kahjustada Lääne-Sahara suhtes läbiviidava rahuprotsessi tulemusi;

6.  märgib, et ÜRO algatusel korraldati detsembri alguses Genfis konfliktiosaliste kohtumine Alžeeria ja Mauritaania osalusel, ja loodab, et see kohtumine aitab rahuprotsessi uuesti alustada;

7.  tunnustab Euroopa Liidu Kohtu otsuses seatud kahte tingimust – viidata lepingu tekstis selgesõnaliselt Lääne-Saharale ning hankida elanikkonna nõusolek –, samuti nõukogu lisatud kolmandat kriteeriumi – vajadust tagada, et leping tooks kohalikele elanikele kasu;

8.  rõhutab, et komisjoni aruande kohaselt on võetud nimetatud kaasavate konsultatsioonide kaudu kõik mõistlikud ja teostatavad meetmed asjaomase elanikkonna nõusoleku väljaselgitamiseks;

9.  rõhutab, et kogu konsulteerimisprotsessi vältel pidasid komisjon ja Euroopa välisteenistus korrapärast sidet ÜRO peasekretäri Lääne-Sahara isikliku esindaja meeskonnaga, tagamaks, et kavandatav leping toetab ÜRO jõupingutusi püsiva lahenduse leidmiseks;

10.  võtab teadmiseks rahva õiguspärased huvid kõnealusel territooriumil ja usub, et piirkonna majandusarenguks on vaja praegune konflikt lõpetada nii, et kõik osapooled seda tunnistaksid ja aktsepteeriksid; on samas seisukohal, et Sahara inimestel on õigus poliitilist lahendust oodates ka areneda;

11.  rõhutab mitmetele kohalike osaliste ning kodanikuühiskonna esindajatega toimunud kohtumistel peetud vestlustele tuginedes, et mõned osapooled toetavad lepingut, kaitstes oma õigust majanduslikule arengule, mõned aga leiavad, et enne kaubandussoodustuste tagamist tuleks poliitiline konflikt lahendada; märgib, et Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse juhtimisel läbi viidud kaasavate konsultatsioonide käigus, millest võtsid osa paljud Lääne-Sahara organisatsioonid ning muud organisatsioonid ja organid, väljendas enamik osalejatest heameelt sotsiaalmajandusliku kasu üle, mida kavandatavad tariifsed soodustused kaasa tooks;

12.  tuletab meelde, et Euroopa Liidu Kohus ei täpsustanud oma otsuses, kuidas elanikkonna nõusolek peab olema väljendatud, ja on seepärast seisukohal, et selle kriteeriumi osas on endiselt mõningane ebakindlus;

13.  tunnistab, et leping võib tuua kaasa sotsiaalse ja kestliku arengu edendamise, mis aitab oluliselt kaasa praegusele majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnaalasele arengule ning nii madalat kui ka kõrget kvalifikatsiooni eeldavate kohalike töökohtade võimalikule loomisele; märgib, et hinnanguliselt sõltub umbes 59 000 töökohta ekspordist, mis vastab ligikaudu 10 % -le riigi territooriumil elavast elanikkonnast;

14.  on seisukohal, et ELi tollimaksusoodustustel on olnud positiivne mõju end ise mittevalitseva Lääne-Sahara territooriumi põllumajandus- ja kalandussektorile ning nende ekspordimahule; nõuab siiski ettevaatlikkust ja kontrollimist, et need toodaksid kohalikku lisaväärtust, oleksid kohalikul tasandil reinvesteeritud ja pakuksid inimväärse töö võimalusi kohalikule elanikkonnale;

15.  on veendunud, et olenemata rahuprotsessi tulemusest saab kohalik elanikkond kasu majandusarengust ning taristusse, tööhõivesse, tervishoidu ja haridusse investeerimisest tulenevast ülekanduvast mõjust;

16.  tunnustab mitmesse sektorisse tehtud investeeringuid ja püüdlusi arendada keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid, nagu taastuvad energiaallikad ja merevee magestamise tehas, kuid rõhutab, et vaja on täiendavaid jõupingutusi, et tagada suurem kaasatus kohaliku majanduse kõikidesse osadesse;

17.  tunnustab Sahara elanike (eelkõige noorte, kellest paljud on naised) ettevõtlusalgatusi ja juhib tähelepanu nende vajadusele ulatuslikumate ekspordivõimaluste ja õiguskindluse järele, mis võimaldaks teha lisainvesteeringuid suure tööjõunõudlusega sektoritesse, nagu põllumajandus, kalandus ja taristu;

18.  tunnustab Lääne-Sahara strateegilist potentsiaali ülejäänud Aafrika kontinendi investeeringukeskusena;

19.  hoiatab negatiivse mõju eest, mida avaldab tollimaksusoodustuste mittekohaldamine Lääne-Sahara end ise mittevalitsevalt territooriumilt pärit toodetele, ja sõnumi eest, mille see saadab nooremale põlvkonnale, kes investeerib või soovib sellesse piirkonda investeerida, ja selle potentsiaalile piirkonda arendada; rõhutab ohtu, et tegevus suunatakse ümber piirkondadesse, kus on võimalik soodustusi kasutada; märgib, et komisjoni andmetel võib tariifsete soodustuste kohaldamata jätmine halvendada asjaomaste territooriumide kohalike elanike majanduslikku ja sotsiaalset olukorda;

20.  on veendunud, et ELi kohalolek muu hulgas ka selle lepingu kaudu on inimõiguste ja isikuvabaduste tagamise ja jälgimise seisukohalt parem kui tagasitõmbumine, ning nõuab range hinnangu andmist ja dialoogi Marokoga nendel teemadel;

21.  tuletab meelde, et muud maailmaosad, kus kestlikku arengut, kõrgeid töö- ja sotsiaalnorme ning inimõigusi peetakse vähem tähtsaks, lähenevad uute kaubandusvõimaluste ootuses ja saavad suurema mõju kõikjal, kus EL tagasi tõmbub;

22.  juhib tähelepanu asjaolule, et ELi kestval osalemisel kõnealuses piirkonnas on sealsele kestlikule arengule positiivne võimendav mõju;

23.  rõhutab, et kestlike ja pikaajaliste investeeringute piirkonda meelitamise ning seega ka kohaliku majanduse dünaamika ja mitmekesisuse seisukohalt on väga oluline õiguskindlus;

24.  tuletab meelde, et alates Euroopa Liidu Kohtu otsusest ei saa liikmesriigid Lääne-Sahara end ise mittevalitsevalt territooriumilt pärit toodete suhtes seaduslikult kaubandussoodustusi kohaldada ning et ettevõtjaid mõjutav õiguslik ebakindlus tuleb kaotada;

25.  on teadlik, et seni on väga raske olnud välja selgitada, millised tooted on eksporditud Lääne-Sahara end ise mittevalitsevalt territooriumilt, ja on selle pärast väga mures;

26.  rõhutab, et enne nõusoleku andmist lepingule peab Euroopa Parlament olulise kriteeriumina tagama, et liikmesriikide tolliasutustele kehtestatakse mehhanism, mis võimaldab saada usaldusväärset teavet Lääne-Saharast pärit ja ELi imporditud toodete kohta, järgides täielikult ELi tollialaseid õigusakte; rõhutab, et selline mehhanism teeb sellise ekspordi kohta kättesaadavaks õigeaegselt esitatavad üksikasjalikud ja liigitatud statistilised andmed; tunnustab jõupingutusi, mida komisjon ja Maroko on teinud, et püüda leida sellele taotlusele lahendus, ja kutsub neid üles sellist mehhanismi rakendama; kutsub komisjoni üles kasutama kõiki kättesaadavaid parandusmeetmeid, kui lepingu rakendamine ei ole rahuldav;

27.  rõhutab, et ilma kehtiva lepinguta, sealhulgas toodete tuvastamist võimaldava mehhanismita, on võimatu teada, kas ja kui palju Lääne-Sahara end ise mittevalitsevalt territooriumilt pärit tooteid siseneb Euroopa turule;

28.  rõhutab, et vaja on rakendada ELi ja Maroko vahel kokkulepitud sätet kirjavahetuses nimetatud tooteid käsitleva iga-aastase vastastikuse teabevahetuse ja statistika kohta, et hinnata lepingu kohaldamisala ning selle mõju arengule ja kohalikule elanikkonnale;

29.  kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles jälgima hoolega lepingu rakendamist ja tulemusi ning andma oma tähelepanekutest regulaarselt parlamendile aru;

30.  tuletab meelde, et nagu on sätestatud esialgses 2012. aasta lepingus, on Euroopa Liit ja Maroko pidanud läbirääkimisi ulatusliku ja kõikehõlmava lepingu üle põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, milles nähakse ette Maroko kohustus kaitsta kõiki ELi geograafilisi tähiseid; tuletab lisaks meelde, et selle lepingu sõlmimise menetlus, mida alustati 2015. aastal, peatati pärast Euroopa Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsust; kutsub ELi ja Marokot üles seda menetlust viivitamata jätkama ning pöörduma põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu läbirääkimiste juurde kiiresti tagasi;

31.  tuletab meelde, et Euroopa aiandussektor on äärmiselt tundlik teatavate Maroko puu- ja köögiviljade liitu eksportimisele kehtestatud sooduskohtlemise suhtes, mis on ette nähtud 8. märtsi 2012. aasta lepingus, milles käsitletakse põllumajandustooteid, töödeldud põllumajandustooteid, kala ja kalandustooteid puudutavaid vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid;

32.  rõhutab, et kõigi kolmandate riikide juurdepääs ELi siseturule peaks sõltuma sanitaar-, fütosanitaar-, jälgitavus- ja keskkonnaeeskirjade ja -normide järgimisest;

33.  palub, et komisjon edendaks Maroko ja Euroopa Liidu meetmete ning kontrollide vastavust sanitaar-, fütosanitaar-, jälgitavus- ja keskkonnanormide ning päritolumärgise eeskirjade valdkonnas, et tagada nende kahe turu vahel õiglane konkurents;

34.  tuletab meelde, et ajakohastatud lepingus ei muudeta tariifikvoote ja varem kehtestatud impordi sooduskorda ning Euroopa tootjatele antakse selles vaid selgitus lepingu geograafilise kohaldamisala kohta;

35.  juhib tähelepanu asjaolule, et osa puu- ja köögiviljatoodangust, mida lepingu kohaselt soodustuste alusel liitu eksporditakse (sealhulgas tomatid ja melonid), pärineb Lääne-Sahara territooriumilt, ning et selle tootmise ja ekspordi edasiseks arendamiseks on koostatud kaugeleulatuvaid plaane;

36.  märgib siiski, et uus leping selgitab olukorda, ning loodab, et see loob lepinguosaliste ja ettevõtjate jaoks mõlemal pool Vahemerd edaspidiseks selge ja stabiilse raamistiku;

37.  märgib, et tundlike põllumajandustoodete jälgimine ja kvootide range kohaldamine on lepingu tasakaalustatud toimimiseks otsustava tähtsusega; tuletab meelde, et 2012. aasta lepingu protokolli nr 1 artiklis 7 on sätestatud kaitseklausel, mis võimaldab võtta sobivaid meetmeid, kui selle lepingu kohaselt tundlikuks peetavate põllumajandustoodete import suurenenud koguses põhjustab tõsiseid turuhäireid ja/või tõsist kahju asjaomasele tootmisharule; soovib, et komisjon jälgiks nõuetekohaselt ja ulatuslikult Marokost ja Lääne-Saharast pärit tundlike põllumajandustoodete soodustingimustel importi liitu ning et komisjon oleks endiselt valmis seda klauslit vajaduse korral viivitamata rakendama;

38.  võtab teadmiseks asjaolu, et asjaomastes vetes tegutsevatel ELi kalalaevadel on juriidiline kohustus omada laevaseiresüsteemi ja et laeva asukoha edastamine Maroko ametiasutustele on kohustuslik, mis annab täieliku võimaluse jälgida laevu ja registreerida nende püügitegevuse asukoht;

39.  kutsub ELi üles suurendama jõupingutusi Magribi riikide piirkondliku koostöö edendamiseks, millel saab olla selles piirkonnas ja kaugemalgi ainult tohutu positiivne mõju;

40.  juhib tähelepanu ELi strateegilisele vajadusele suhelda tihedamalt Magribi piirkonna riikidega ja nendega suhteid arendada; peab selles kontekstis assotsieerimislepingu pikendamist selle strateegia loogiliseks osaks;

41.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (21.11.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) sõlmimise kohta

(2018/0256M(NLE))

Arvamuse koostaja: Anders Primdahl Vistisen

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Maroko on ELi privilegeeritud partner lõunanaabruses, kellega EL on üles ehitanud tugeva, strateegilise ja kauakestva partnerluse, mis hõlmab poliitilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte ja samuti julgeolekut ja rännet; rõhutab, et Marokole on Euroopa naabruspoliitikas (ENP) omistatud edasijõudnud riigi staatus;

2.  rõhutab, et lepinguga on oluline pakkuda tagatisi, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse, sealhulgas inimõiguste austamist, ja täita Euroopa Liidu Kohtu asjakohast otsust;

3.  tuletab meelde Euroopa Liidu lepingu artikli 21 kohast ELi ja selle liikmesriikide kohustust järgida ÜRO põhikirja põhimõtteid ja rahvusvahelist õigust; toonitab sellega seoses ÜRO põhikirja artiklit 2, kus sätestatakse rahvaste enesemääramise põhimõte;

4.  rõhutab, et leping ei tähenda ühelgi viisil Maroko suveräänsete õiguste tunnustamist Lääne-Sahara üle, mille ÜRO on lisanud mitteautonoomsete territooriumide loetelusse ja mida praegu haldab suures osas Maroko Kuningriik, ning nõuab, et ELi seisukoht selles küsimuses jääks endiseks: toetada ÜRO püüdlusi saavutada Lääne-Sahara konfliktile õiglane, püsiv ja vastastikku vastuvõetav lahendus, mis näeb ette Lääne-Sahara rahva enesemääramise kooskõlas rahvusvahelise õiguse, ÜRO põhikirja ja asjaomaste ÜRO resolutsioonidega; kordab seega, et toetab täielikult ÜRO peasekretäri isiklikku esindajat Lääne-Saharas Horst Köhlerit, kes aitab pooltel ÜRO läbirääkimislaua taha naasta, et sellist lahendust saavutada; kutsub osalisi üles jätkama läbirääkimisi ilma eeltingimusteta ja heas usus;

5.  loodab, et ÜRO algatusel detsembri alguses Genfis korraldatav konfliktiosaliste kohtumine Alžeeria ja Mauritaania osalusel aitab alustada uuesti rahuprotsessi;

6.  märgib, et Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse juhtimisel läbi viidud kaasavate konsultatsioonide käigus, millest võtsid osa paljud Lääne-Sahara poliitilised ja sotsiaalmajanduslikud osalejad, kodanikuühiskonna organisatsioonid ning muud organisatsioonid ja organid, väljendas enamus osalejatest laialdast heameelt sotsiaalmajandusliku kasu üle, mida kavandatavad tariifsed soodustused kaasa tooks; märgib, et komisjoni andmetel võib tariifsete soodustuste rakendamata jätmine halvendada asjaomaste territooriumide kohalike elanike majanduslikku ja sotsiaalset olukorda;

7.  rõhutab, et komisjoni aruande kohaselt on võetud kõik mõistlikud ja teostatavad meetmed asjaomase elanikkonna nõusoleku väljaselgitamiseks nende kaasavate konsultatsioonide kaudu;

8.  rõhutab, et kogu konsulteerimisprotsessi vältel pidasid komisjon ja Euroopa välisteenistus korrapärast sidet ÜRO peasekretäri Lääne-Sahara isikliku esindaja meeskonnaga, tagamaks, et kavandatav leping toetab ÜRO jõupingutusi püsiva lahenduse leidmiseks;

9.  kutsub ELi üles suurendama jõupingutusi Magribi riikide piirkondliku koostöö edendamiseks, millel saab olla selles piirkonnas ja kaugemalgi ainult tohutu positiivne mõju;

10.  juhib tähelepanu ELi strateegilisele vajadusele suhelda tihedamalt Magribi piirkonna riikidega ja nendega suhteid arendada; peab selles kontekstis assotsieerimislepingu pikendamist strateegia loogiliseks osaks;

11.  võtab teadmiseks senise kirjavahetuse ning tunnustab Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistust jõupingutuste eest, mida nad on oma pädevuste piires teinud, et hinnata elanikkonna saadavat kasu ja veenduda, et elanikud on lepinguga nõus; märgib, et lepinguga nähakse ette ELi ja Maroko vaheline vastastikune ja korrapärane teabevahetus; kutsub komisjoni talitusi üles looma koos Maroko ametiasutustega parimat mehhanismi, millega tehniliselt koguda teavet Lääne-Saharast pärit toodete kohta;

12.  tuletab meelde, et ELi lepingu artikli 21 kohaselt juhindub liit oma rahvusvahelises tegevuses demokraatia ja õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste universaalsuse ja jagamatuse põhimõtetest ning järgib ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhimõtteid; märgib seetõttu, et nõusoleku saab anda ainult siis, kui on näha selget kavatsust parandada inimõiguste olukorda.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4

Viited

2018/0256M(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

13.9.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Anders Primdahl Vistisen

20.6.2018

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

15

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS

NÕUANDVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

15

ALDE

Ivo Vajgl

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

0

NI

James Carver

S&D

Arne Lietz

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (14.11.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta

(2018/0256M(NLE))

Arvamuse koostaja: Michel Dantin

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa aiandussektor on äärmiselt tundlik teatavate puu- ja juurviljade Marokost liitu eksportimise suhtes soodustuste kohaselt, mis on ette nähtud 8. märtsi 2012. aasta lepingus, milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid;

2.  tuletab meelde, et selle lepingu nõusolekumenetluse raames parlamendis võttis põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 13. juulil 2011. aastal vastu arvamuse, milles soovitas parlamendil nõusoleku andmisest keelduda;

3.  tõdeb, et suurem osa mureküsimustest arvamuses, mille üle hääletati 2011. aastal, on Euroopa aiandussektori seisukohalt jätkuvalt asjakohased ka praegu, võttes arvesse selle sektori keerukat ja muutlikku üldist konteksti, mille üks põhjusi on endiselt kehtiv Venemaa embargo, samuti Euroopa põllumajanduse jätkuv kasutamine rahvusvahelistes kaubandusläbirääkimistes kauplemisvahendina;

4.  rõhutab, et kõigi kolmandate riikide juurdepääs ELi siseturule peaks sõltuma sanitaar-, fütosanitaar-, jälgitavus- ja keskkonnastandardite järgimisest;

5.  rõhutab, et Euroopa tootjatel on jätkuvalt tõsiseid konkurentsiprobleeme ja turumoonutuste oht, mis tulenevad üldiste tootmiskulude, töötingimuste, sanitaar-, fütosanitaar- ja keskkonnanormide märkimisväärsetest erinevustest võrreldes Maroko tootjatega;

6.  palub, et komisjon edendaks Maroko ja Euroopa Liidu meetmete ning kontrollide vastavust sanitaar-, fütosanitaar-, jälgitavus- ja keskkonnanormide ning päritolumärgise eeskirjade valdkonnas, et tagada nende kahe turu vahel õiglane konkurents;

7.  tuletab meelde, et ajakohastatud lepingus ei muudeta tariifikvoote ja varem kehtestatud impordi sooduskorda, seejuures pakutakse selles Euroopa tootjatele vaid selgitust lepingu geograafilise kohaldamisala kohta;

8.  avaldab kahetsust, et määrusega (EL) nr 1308/2013 (põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrus) Marokost imporditava puu- ja köögivilja piiril kehtivate hindade õigel kohaldamisel ettetulevate probleemide lahendamiseks vastu võetud sätted muutuvad ebatõhusaks kõrgemate kategooriate ehk nn beebisortide puhul, mille turustamishinnad on palju kõrgemad, kuid millele määratakse ELi sisenemisel standardne tooteväärtus, nagu tehakse kirsstomatitega; palub komisjonil sellele ebanormaalsele olukorrale lõpp teha;

9.  juhib tähelepanu asjaolule, et osa puu- ja juurviljatoodangust, mida lepingu kohaselt soodustuste alusel liitu eksporditakse (eeskätt tomatid ja melonid), pärineb Lääne-Sahara territooriumilt, ning et selle tootmise ja ekspordi edasiseks arendamiseks on koostatud ambitsioonikaid plaane;

10.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsusele järgnes õiguskindlusetus; tunneb muret, et komisjon ei suuda tagada usaldusväärseid ja üksikasjalikke andmeid Lääne-Sahara piirkonnast pärit toodete võimaliku soodustuste alusel impordi kohta pärast seda kuupäeva ja vaatamata kõnealusele otsusele; tunneb huvi, kui palju on läinud liidu eelarvele maksma soodustuste andmine selle ajavahemiku jooksul ilma kehtiva õigusliku aluseta; kuna piisavaid võrdlusandmeid ei ole, siis kahtleb, kas komisjon suudab uue kavandatava lepingu mõju õigesti hinnata ning nõuab seetõttu, et kirjavahetuses ettenähtud teabevahetus viidaks kiiresti ellu;

11.  märgib siiski, et leping selgitab olukorda, ning loodab, et see loob edaspidi stabiilse ja vaieldamatu raamistiku lepinguosaliste jaoks ning ettevõtjate jaoks mõlemal pool Vahemerd;

12.  väljendab kahtlust selle kohta, kas uues lepingus sätestatud eristus Saharast ja Marokost pärit toodete vahel on tolli ja kaubanduse seisukohast asjakohane, vaatamata selle selgele poliitilisele mõõtmele; märgib eeskätt, et uue lepinguga ei nähta ette esialgses lepingus sätestatud tariifikvootide jaotust, ning toodete pärinemisel Saharast või mujalt ei ole seetõttu liidu antavatele soodustustele juurdepääsemise mõistes mingit tähtsust;

13.  märgib, et tundlike põllumajandustoodete jälgimine ja kvootide range kohaldamine on lepingu tasakaalustatud toimimiseks otsustava tähtsusega; tuletab meelde, et 2012. aasta lepingu protokolli nr 1 artiklis 7 on sätestatud kaitseklausel, mis võimaldab võtta sobivaid meetmeid, kui tundlike põllumajandustoodete import suurenenud koguses ja selle lepingu kohaselt põhjustab tõsiseid turuhäireid ja/või tõsist kahju asjaomasele tootmisharule; soovib, et komisjon jälgiks nõuetekohaselt ja ulatuslikult Marokost ja Lääne-Saharast pärit tundlike põllumajandustoodete importi liitu soodustuste kohaselt ning et komisjon oleks endiselt valmis seda klauslit vajaduse korral viivitamata rakendama;

14.  tuletab meelde, et nagu on sätestatud esialgses 2012. aasta lepingus, on Euroopa Liit ja Maroko pidanud läbirääkimisi ulatusliku ja kõikehõlmava lepingu üle põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, milles nähakse ette Maroko kohustus kaitsta kõiki liidu geograafilisi tähiseid; tuletab lisaks meelde, et selle lepingu sõlmimise menetlus, mida alustati 2015. aastal, peatati pärast kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsust; rõhutab, et seda menetlust tuleb viivitamata jätkata ja see tuleb lõpule viia käesoleva arvamuse teemaks oleva lepingu sõlmimisega;

15.  kutsub komisjoni üles kohtuma võimalikult peatselt Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoniga, et tutvustada ELi ja Maroko vahelise põllumajandustoodete kaubavahetuse praegust olukorda ning lepingu mõju liidu tootjate, eriti põllumajandusettevõtjate sissetulekule, ning rääkida eelseisvast geograafiliste tähiste lepingu sõlmimisest.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4

Viited

2018/0256M(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

13.9.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Michel Dantin

30.8.2018

Vastuvõtmise kuupäev

12.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

8

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

8

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

2

0

EFDD

Giulia Moi

S&D

Eric Andrieu

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


KALANDUSKOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT (27.11.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

milles käsitletakse muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) sõlmimise kohta

(2018/0256M(NLE))

Kalanduskomisjoni nimel: Nils Torvalds (raportöör)

Seisukoht

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon esitab vastutavale rahvusvahelise kaubanduse komisjonile järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek    1

Resolutsiooni ettepanek

Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

18.  on väga mures selle üle, et praktiliselt on võimatu välja selgitada, millised tooted on eksporditud Lääne-Sahara mitteautonoomselt territooriumilt;

18.  on väga mures selle üle, et praktiliselt on võimatu välja selgitada, millised tooted on eksporditud Lääne-Sahara mitteautonoomselt territooriumilt, välja arvatud kalandustooted Lääne-Sahara alalt, mis on kindlaks määratud mereõiguse konventsiooni eeskirjadega territoriaal-, külgnevate vete ja majandusvööndi kohta, sest selliseid tooteid saab kogu ahela ulatuses lihtsalt jälgida;

Muudatusettepanek    2

Resolutsiooni ettepanek

Punkt (uus)

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

 

tuletab meelde Euroopa Liidu Kohtu 27. veebruari 2018. aasta otsust kohtuasjas C-266/16 ELi ja Maroko vahelise kalanduskokkuleppe ja 15. juulist 2014 kuni 14. juulini 2018 kehtinud protokolli kohta, milles väideti, et kokkulepe kehtib Maroko vetes, kuid see ei saa hõlmata Lääne-Saharat ja sellega külgnevaid vesi;

Muudatusettepanek    3

Resolutsiooni ettepanek

Punkt (uus)

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võtab teadmiseks asjaolu, et asjaomastes vetes tegutsevatel ELi kalalaevadel on juriidiline kohustus omada laevaseiresüsteemi ja et laeva asukoha edastamine Maroko ametiasutustele on kohustuslik, mis annab täieliku võimaluse jälgida laevu ja registreerida nende püügitegevuse asukoht;

Muudatusettepanek    4

Resolutsiooni ettepanek

Punkt (uus)

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

 

palub liikmesriikide tolliasutustel rakendada kõiki protokolli nr 4 V jaotises sätestatud halduskoostöö mehhanisme, kui on kahtlus importimiseks esitatud kauba tegeliku päritolu (Lääne-Sahara või Maroko) suhtes;

Muudatusettepanek    5

Resolutsiooni ettepanek

Punkt (uus)

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

 

rõhutab, et üks eeltingimus selleks, et Euroopa Parlament nõustuks lepinguga, on tagada, et on olemas mehhanism Lääne-Sahara või sellega külgnevate vete toodete, sh kalandustoodete jälgimiseks, nii et liikmesriikide tolliasutustel ning ka tarbijatel oleks nende päritolu kohta selge ülevaade; nõuab, et EL ja Maroko pakuksid selleks välja teostatava lahenduse; eeldab, et komisjon esitab ettepanekuid selle eesmärgi saavutamiseks;

Muudatusettepanek    6

Resolutsiooni ettepanek

Punkt (uus)

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

 

märgib, et lepingu kohaselt kohaldatakse Lääne-Saharast pärinevate toodete suhtes, mida kontrollib Maroko toll, lepingu kohaseid kaubandussoodustusi ning järelikult ei tohi kalandustoodete suhtes, mida töödeldakse väljapoole Maroko kontrolli jäävas Lääne-Sahara osas, kaubandussoodustusi kohaldada; ootab, et komisjon selgitaks lepingu territoriaalset kohaldamisala ning tagaks, et lepingu tõttu ei diskrimineerita väljapoole Maroko kontrolli jääva Lääne-Sahara osa kalandussektori ettevõtjaid ja sealt pärit kalandustooteid;

Muudatusettepanek    7

Resolutsiooni ettepanek

Punkt (uus)

Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepanek

 

taunib Euroopa Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsusest tulenenud õiguskindlusetust; tunneb muret komisjoni suutmatuse pärast esitada usaldusväärseid andmeid Lääne-Saharast pärit kalandustoodete võimaliku sooduskorra alusel impordi kohta pärast seda kuupäeva ja vaatamata kõnealusele otsusele; küsib, kui suurt kahju tekitati liidu eelarvele võimalike soodustustega, mis anti selle ajavahemiku jooksul ilma kehtiva õigusliku aluseta;


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4

Viited

2018/0256M(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

6.9.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

13.9.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Endised raportöörid

Patricia Lalonde

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

5.11.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

9

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Esitamise kuupäev

20.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

3

0

ENF

Georg Mayer

NI

David Borrelli

PPE

Anders Sellström

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2019Õigusalane teave