Procedūra : 2018/0256M(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0478/2018

Pateikti tekstai :

A8-0478/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0016

PRANEŠIMAS     
PDF 783kWORD 73k
19.12.2018
PE 627.726v02-00 A8-0478/2018

su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Marietje Schaake

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

NE TEISĖKŪROS PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256M(NLE))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10593/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto i papunktį (C8-0463/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės asociacija,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Maroko susitarimą dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio ir žuvininkystės produktams, taip pat vadinamą liberalizavimo susitarimu, kuris įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimą (byla T-512/12),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą (byla C-104/16 P),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 11 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą SWD(2018)0346, kuris pateiktas kartu su pasiūlymu dėl Tarybos sprendimo,

–  atsižvelgdamas į 1969 m. gegužės 23 d. Vienos konvenciją dėl tarptautinių sutarčių teisės ir į jos 34 ir 36 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus pranešimą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai dėl su Vakarų Sachara susijusios padėties (S/2018/277),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2414 (2018 m.) dėl su Vakarų Sachara susijusios padėties (S/RES/2414 (2018)),

  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, visų pirma jos XI skyriaus 73 straipsnį dėl priklausomų teritorijų,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos V antraštinės dalies 1 skyriaus 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 218 straipsnio 6 dalies a punktą,

–  atsižvelgdamas į ... teisėkūros rezoliuciją(1) dėl Tarybos sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą, Užsienio reikalų komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones ir Žuvininkystės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0478/2018),

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Maroko Karalystė nuo seno palaiko ryšius ir vykdo glaudų bendradarbiavimą, plėtojamą palaikant plataus masto partnerystę, apimančią politinius, ekonominius ir socialinius aspektus ir sutvirtintą aukštesnio lygio statusu bei abiejų šalių noru toliau ją plėtoti;

B.  kadangi ES ir Maroko liberalizavimo susitarimas įsigaliojo 2013 m. rugsėjo 1 d.; kadangi judėjimas „Front Polisario“ 2012 m. lapkričio 19 d. kreipėsi į Teisingumo Teismą dėl to, kad susitarimo taikymu Vakarų Sacharos teritorijai pažeidžiama tarptautinė teisė;

C.  kadangi 2015 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismas panaikino Tarybos sprendimą sudaryti liberalizavimo susitarimą; kadangi 2016 m. vasario 19 d. Taryba vieningai pateikė apeliacinį skundą dėl šio sprendimo;

D.  kadangi Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas savo 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu nustatė, kad liberalizavimo susitarimas nesuteikia teisinio pagrindo įtraukti Vakarų Sacharą ir todėl jis negali būti taikomas šiai teritorijai;

E.   kadangi sprendimo 106 dalyje nurodoma, kad Vakarų Sacharos gyventojai turi būti laikomi trečiąja susitarimo šalimi, laikantis santykinio sutarčių poveikio principo, kuri turi pritarti susitarimo įgyvendinimui teritorijoje; kadangi dėl to šis susitarimas negali būti taikomas ir Vakarų Sacharos teritorijoje, jei nebus sudarytas tolesnis susitarimas;

F.  kadangi ekonominės veiklos vykdytojai vis dar gali eksportuoti į Europos Sąjungą iš Vakarų Sacharos, bet nuo 2016 m. gruodžio 21 d. lengvatiniai tarifai netaikomi produktams, kilusiems iš šios teritorijos;

G.  kadangi yra per mažai informacijos, kuria remiantis ES muitinės galėtų nustatyti, ar iš Maroko eksportuojami produktai kilę iš Vakarų Sacharos, todėl neįmanoma laikytis Teisingumo Teismo sprendimo;

H.  kadangi po to, kai Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, Taryba suteikė Komisijai įgaliojimus pakeisti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolus, kad į juos būtų galima įtraukti Vakarų Sacharos produktus; kadangi norint įtraukti šiuos produktus būtina užtikrinti tam tikrą jų atsekamumą, kad juos būtų galima atpažinti;

I.  kadangi būtina užtikrinti susitarimo atitiktį 2016 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimui byloje C-104/16P;

J.  kadangi Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) Briuselyje ir Rabate konsultavosi su išrinktais pareigūnais ir keliais priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos pilietinės visuomenės atstovais bei asociacijomis;

K.  kadangi Parlamentas manė, kad būtina nuvykti, įvertinti situaciją iš pirmų lūpų ir įgyti žinių apie įvairias žmonių nuomones; kadangi jis priminė 2018 m. rugsėjo 2–3 d. Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto faktų nustatymo misijos šioje teritorijoje išvadas;

L.  kadangi liberalizavimo susitarimo keitimas atliekamas platesniame politiniame ir geopolitiniame kontekste;

M.  kadangi pasibaigus Ispanijos kolonizacijai Vakarų Sacharoje šioje teritorijoje jau daugiau kaip keturiasdešimt metų vyksta konfliktas;

N.  kadangi, Jungtinių Tautų vertinimu, Vakarų Sachara yra nedekolonizuota teritorija;

O.  kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 2440 (2018 m.) Jungtinių Tautų misijos dėl referendumo Vakarų Sacharoje (MINURSO) įgaliojimai buvo pratęsti dar šešių mėnesių laikotarpiui;

P.  kadangi ES ir jos valstybės narės nepripažįsta Maroko suverenių teisių į Vakarų Sacharos teritoriją; kadangi Jungtinės Tautos ir Afrikos Sąjunga pripažįsta „Front Polisario“ kaip Vakarų Sacharos žmonėms atstovaujantį judėjimą;

Q.  kadangi Jungtinės Tautos savo Chartijos 73 straipsnio tikslais Vakarų Sacharą įtraukia į priklausomų teritorijų sąrašą;

1.  primena, kad Marokas yra privilegijuota ES pietinė kaimyninė šalis partnerė, su kuria ES užmezgė tvirtą, strateginę ir ilgalaikę partnerystę, apimančią politinius, ekonominius ir socialinius, taip pat saugumo ir migracijos aspektus; pabrėžia, kad pagal Europos kaimynystės politiką (EKP) Marokui suteiktas aukštesnio lygio statusas;

2.  pabrėžia, kad svarbu šiuo susitarimu suteikti garantijas, susijusias su pagarba tarptautinei teisei, įskaitant žmogaus teises, ir įvykdyti atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą;

3.  primena Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 21 straipsnyje nustatytą įpareigojimą ES ir jos valstybėms narėms laikytis Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad JT Chartijos 2 straipsnis apima tautų laisvo apsisprendimo principo paisymą;

4.  primena, kad pagal ES sutarties 21 straipsnį Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje turi būti vykdomi remiantis demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių visuotinumo ir nedalomumo principais ir laikantis Jungtinių Tautų Chartijos bei tarptautinės teisės principų;

5.  pabrėžia, kad šiuo susitarimu jokia forma nėra pripažįstamos Maroko suverenios teisės į Vakarų Sacharą, kurią Jungtinės Tautos šiuo metu yra įrašiusios į priklausomų teritorijų sąrašą ir kurios dideles dalis dabar administruoja Maroko Karalystė, ir primygtinai reikalauja, kad ES pozicija būtų toliau remti JT pastangas užtikrinti teisingą, ilgalaikį ir abiem šalims priimtiną konflikto Vakarų Sacharoje sprendimą, kuriuo remiantis būtų užtikrinta Vakarų Sacharos gyventojų apsisprendimo teisė atsižvelgiant į tarptautinę teisę, JT Chartiją ir atitinkamas JT rezoliucijas; todėl dar kartą pakartoja, jog visapusiškai remia JT generalinio sekretoriaus asmeninio pasiuntinio Vakarų Sacharai Horsto Köhlerio pastangas padėti šalims sugrįžti prie JT derybų stalo, kad būtų galima pasiekti tokį susitarimą; ragina šalis geranoriškai atnaujinti šias derybas nenumatant išankstinių sąlygų; pabrėžia, kad iš dalies pakeistas ES ir Maroko liberalizavimo susitarimas turi būti ratifikuojamas nedarant jokio poveikio Vakarų Sacharos taikos proceso rezultatams;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad JT iniciatyva gruodžio pradžioje Ženevoje buvo surengtas konflikto šalių susitikimas, kuriame dalyvaus Alžyras ir Mauritanija, ir tikisi, kad šis susitikimas padės paskatinti taikos procesą;

7.  atkreipia dėmesį į dvi Teisingumo Teismo sprendime nustatytas sąlygas, t. y., kad susitarimo tekste būtų aiškiai nurodyta Vakarų Sachara ir gautas gyventojų pritarimas, taip pat į Tarybos nustatytą trečiąjį kriterijų, pagal kurį reikia užtikrinti naudą vietos gyventojams;

8.  pabrėžia, kad, kaip nurodyta Komisijos ataskaitoje, per šias įtraukias konsultacijas buvo imtasi visų pagrįstų ir įmanomų veiksmų siekiant išsiaiškinti, ar susiję gyventojai pritaria šiam susitarimui;

9.  pabrėžia, kad per konsultacijų procesą Komisija ir EIVT palaikė nuolatinius ryšius su JT generalinio sekretoriaus asmeninio pasiuntinio Vakarų Sacharai komanda, kad siūlomu susitarimu būtų užtikrinta parama JT pastangoms pasiekti ilgalaikį problemos sprendimą;

10.  atkreipia dėmesį į teisėtus šios teritorijos žmonių interesus ir mano, kad siekiant teritorijos ekonominio vystymosi būtina pasiekti priimtiną tebevykstančio konflikto sprendimą, kurio būtų paisoma; kartu yra įsitikinęs, kad Vakarų Sacharos gyventojai, laukdami politinio sprendimo, turi teisę vystytis;

11.  atsižvelgdamas į diskusijas su įvairiais vietos veiklos vykdytojais ir pilietinės visuomenės atstovais, pažymi, kad kai kurios šalys pareiškė pritariančios susitarimui, jeigu apsaugoma jų teisė į ekonominį vystymąsi, o kitos šalys mano, kad prieš suteikiant prekybos lengvatas turi būti rastas politinio konflikto sprendimas; pažymi, kad per Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) inicijuotas įtraukias konsultacijas su įvairiomis Vakarų Sacharos organizacijomis ir kitomis organizacijomis bei įstaigomis dauguma dalyvaujančių šalių pritarė siūlomų muitų tarifų lengvatų nešamai socialinei ir ekonominei naudai;

12.  primena, kad Teisingumo Teismas savo sprendime nenurodė, kaip turi būti pareikštas žmonių pritarimas, ir todėl mano, kad išlieka tam tikras netikrumas dėl šio kriterijaus;

13.  pripažįsta, kad susitarimas gali paskatinti socialinį ir darnų vystymąsi, kuris iš esmės prisideda prie dabartinio ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio vystymosi ir galimybių vietoje kurti tiek žemos, tiek aukštos kvalifikacijos darbo vietas; pažymi, kad maždaug 59 000 darbo vietų priklauso nuo eksporto, o tai yra apie 10 proc. šios teritorijos gyventojų;

14.  mano, kad ES muitų tarifų lengvatos padarė teigiamą poveikį žemės ūkio ir žuvininkystės produktų sektoriams ir jų eksporto lygiams priklausomoje Vakarų Sacharos teritorijoje; tačiau ragina būti apdairiems užtikrinant, kad dėl jų būtų kuriama pridėtinė vertė vietos lygmeniu, būtų pakartotinai investuojama vietoje ir suteikiama deramo darbo galimybių vietos gyventojams;

15.  yra įsitikinęs, kad, nepaisant taikos proceso rezultatų, vietos gyventojai gaus naudos dėl ekonominio vystymosi ir šalutinio poveikio, kurie sukuriami investicijomis į infrastruktūrą, užimtumą, sveikatą ir švietimą;

16.  atkreipia dėmesį į šiuo metu keliuose sektoriuose vykdomas investicijas ir siekia plėtoti žaliąsias technologijas, pvz., atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir jūros vandens gėlinimo įrenginius, tačiau primygtinai ragina dėti daugiau pastangų, kad būtų užtikrinta didesnė įtrauktis į visas vietos ekonomikos sritis;

17.  atkreipia dėmesį į sahravių, visų pirma jaunuolių, kurių daugelis yra moterys, verslo iniciatyvas ir pabrėžia, jog jiems reikia didesnių eksporto galimybių ir teisinio tikrumo, kad būtų galima toliau investuoti į sektorius, kuriuose didelė darbo vietų paklausa, pvz., žemės ūkio, žuvininkystės ir infrastruktūros sektorius;

18.  pripažįsta Vakarų Sacharos strateginį potencialą, nes ji yra investicijų į kitas Afrikos žemyno dalis centras;

19.  įspėja dėl neigiamo poveikio tuo atveju, jeigu nebus taikomos muitų tarifų lengvatos produktams iš priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos, ir dėl to, kokia žinia būtų pasiųsta šioje teritorijoje investuojančiai ar norinčiai investuoti jaunajai kartai, atsižvelgiant į jos potencialą vystyti šią teritoriją; atkreipia dėmesį į riziką, kad veikla bus perkelta į regionus, kuriuose jai būtų taikomos lengvatos; pažymi, kad, Komisijos nuomone, netaikant muitų tarifų lengvatų ekonominė ir socialinė susijusių teritorijų vietos gyventojų padėtis galėtų pablogėti;

20.  yra įsitikinęs, kad ES dalyvavimas, be kita ko, įgyvendinant šį susitarimą, yra geriau nei pasitraukimas, kalbant apie dalyvavimą propaguojant ir stebint žmogaus teises ir asmens laisves, ir prašo vykdyti kruopštų vertinimą bei dialogą su Maroku šiais klausimais;

21.  primena, kad kitos pasaulio dalys, kurios turi mažiau užmojų dėl darnaus vystymosi, aukštų darbo ir socialinių standartų bei žmogaus teisių, jau beldžiasi į duris ieškodamos naujų prekybos galimybių ir įgis didesnę įtaką tose srityse, iš kurių ES pasitrauks;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad ES vykdomas bendradarbiavimas šioje teritorijoje turės teigiamą sverto poveikį jos darniam vystymuisi;

23.  pabrėžia, kad teisinis tikrumas yra būtinas norint pritraukti tvarias ir ilgalaikes investicijas į teritoriją, taigi svarbus siekiant užtikrinti vietos ekonomikos dinamiškumą bei įvairinimą;

24.  primena, kad nuo to laiko, kai priimtas Teisingumo Teismo sprendimas, valstybės narės teisiniu požiūriu negali taikyti prekybos lengvatų produktams iš priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos ir kad teisinis netikrumas, kuris daro poveikį ekonominės veiklos vykdytojams, turi būti pašalintas;

25.  žino ir yra labai susirūpinęs dėl to, kad iki šiol buvo labai sudėtinga nustatyti, kurie produktai eksportuojami iš priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos;

26.  pabrėžia, jog pagrindinis Parlamento kriterijus, kad galėtų pritarti šiam susitarimui, – užtikrinti, kad bus sukurtas mechanizmas, kurį taikydamos valstybių narių muitinės galėtų gauti patikimą informaciją apie produktus iš Vakarų Sacharos ir importuojamus į ES, visapusiškai laikantis ES muitų teisės aktų; pabrėžia, kad taikant tokį mechanizmą bus galima laiku gauti išsamius ir išskaidytus statistinius duomenis apie tokį eksportą; pripažįsta Komisijos ir Maroko pastangas siekiant rasti sprendimą dėl šio prašymo ir ragina juos įgyvendinti tokį mechanizmą; ragina Komisiją pasinaudoti visomis turimomis taisomosiomis priemonėmis, jei susitarimo įgyvendinimas būtų nepatenkinamas;

27.  pabrėžia kad, negaliojant šiam susitarimui, įskaitant mechanizmą, kurį taikant būtų galima identifikuoti produktus, bus neįmanoma žinoti, ar į Europos rinką patenka produktų iš priklausomos Vakarų Sacharos teritorijos ir kiek jų patenka;

28.  pabrėžia, kad ES ir Maroko sutartos nuostatos dėl kasmetinių abipusių informacijos ir statistinių duomenų mainų, susijusių su produktais, kurie aptarti pasikeičiant laiškais, įgyvendinimas yra būtinas, kad būtų galima įvertinti susitarimo taikymo sritį ir jo poveikį vystymuisi ir vietos gyventojams;

29.  ragina Komisiją ir EIVT atidžiai stebėti susitarimo įgyvendinimą ir rezultatus ir reguliariai pranešti savo išvadas Parlamentui;

30.  primena, kad, kaip numatyta 2012 m. sudarytame pradiniame susitarime, ES ir Marokas derėjosi dėl plataus užmojo ir išsamaus susitarimo dėl žemės ūkio produktų, perdirbtų žemės ūkio produktų, žuvies ir žuvininkystės produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos, kuriame numatyta, kad Marokas turi apsaugoti visą sąrašą ES geografinių nuorodų; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. pradėta šio susitarimo sudarymo procedūra buvo sustabdyta po to, kai 2016 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas Teisingumo Teismo sprendimas; ragina ES ir Maroką nedelsiant atnaujinti šią procedūrą ir greitai vėl pradėti derybas dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE);

31.  primena, kad Europos sodininkystės sektorius yra labai jautrus tam tikram Maroko kilmės vaisių ir daržovių eksportui į ES, kuriam taikomas lengvatinis režimas, numatytas 2012 m. kovo 8 d. susitarime dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams ir žuviai bei žuvininkystės produktams;

32.  pabrėžia, kad galimybė visoms trečiosioms šalims patekti į ES vidaus rinką turėtų priklausyti nuo ES sanitarijos, fitosanitarijos, atsekamumo ir aplinkosaugos taisyklių bei standartų laikymosi;

33.  prašo Komisijos skatinti, kad Marokas ir Europos Sąjunga taikytų lygiavertes priemones ir lygiavertę kontrolę sanitarijos, fitosanitarijos, atsekamumo bei aplinkos standartų, taip pat kilmės ženklinimo taisyklių srityse, siekiant užtikrinti sąžiningą dviejų rinkų konkurenciją;

34.  primena, kad šiuo atnaujintu susitarimu nepakeičiamos anksčiau nustatytos tarifinės kvotos ir lengvatinis importo režimas, o Europos gamintojams tik paaiškinama susitarimo geografinė aprėptis;

35.  atkreipia dėmesį į tai, kad dalis į ES pagal minėtą susitarimą taikant lengvatas eksportuojamų vaisių ir daržovių (įskaitant pomidorus ir melionus) yra iš Vakarų Sacharos teritorijos, ir pažymi, kad parengti plataus užmojo planai, skirti tokiai gamybai ir eksportui dar labiau plėtoti;

36.  vis dėlto atkreipia dėmesį į šiame naujame susitarime pateiktus patikslinimus ir tikisi, kad nuo šiol šis susitarimas galės būti aiškus ir stabilus pagrindas susitarimo šalims ir atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams abipus Viduržemio jūros;

37.  pažymi, kad jautrių žemės ūkio produktų stebėsena ir griežtas kvotų taikymas yra nepaprastai svarbūs siekiant užtikrinti subalansuotą susitarimo veikimą; primena, kad 2012 m. susitarimo 1 protokolo 7 straipsnyje numatyta apsaugos sąlyga, kuria užtikrinama galimybė imtis atitinkamų priemonių tais atvejais, kai dėl didelio kiekio žemės ūkio produktų, pagal susitarimą laikomų jautriais, importo rimtai sutrikdoma rinka ir (arba) padaroma didelė žala atitinkamam sektoriui; tikisi, kad Komisija tinkamai ir plačiu mastu stebės jautrių žemės ūkio produktų lengvatinį importą iš Maroko ir Vakarų Sacharos į ES ir kad Komisija ir toliau bus pasirengusi nedelsiant pradėti taikyti minėtą sąlygą, jei tai bus būtina;

38.  atkreipia dėmesį į tai, kad aptariamuose vandenyse žvejojantys ES žvejybos laivai teisiškai įpareigoti turėti laivų stebėjimo sistemą (LSS) ir kad privaloma laivo geografines koordinates perduoti Maroko valdžios institucijoms, sudarant visas galimybes sekti laivus ir registruoti, kur jie vykdo žvejybos veiklą;

39.  ragina ES dėti daugiau pastangų skatinant regioninį Magribo šalių bendradarbiavimą, dėl kurio gali būti daromas tik didžiulis teigiamas poveikis regionui ir už jo ribų;

40.  atkreipia dėmesį į strateginę būtinybę ES aktyviau bendradarbiauti ir puoselėti ryšius su Magribo regiono šalimis; šiomis aplinkybėmis mano, kad asociacijos susitarimo pratęsimas yra logiška šios strategijos sudėtinė dalis;

41.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (21.11.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo

(2018/0256M(NLE))

Nuomonės referentas: Anders Primdahl Vistisen

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad Marokas yra privilegijuota ES pietinė kaimyninė šalis partnerė, su kuria ES užmezgė tvirtą, strateginę ir ilgalaikę partnerystę, apimančią politinius, ekonominius ir socialinius, taip pat saugumo ir migracijos aspektus; pabrėžia, kad pagal Europos kaimynystės politiką (EKP) Marokui suteiktas aukštesnio lygio statusas;

2.  pabrėžia, kad svarbu šiuo susitarimu suteikti garantijas, susijusias su pagarba tarptautinei teisei, įskaitant žmogaus teises, ir įvykdyti atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą;

3.  primena Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 21 straipsnyje nustatytą įpareigojimą ES ir jos valstybėms narėms laikytis Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad JT Chartijos 2 straipsnis apima tautų laisvo apsisprendimo principo laikymąsi;

4.  pabrėžia, kad šiuo susitarimu jokia forma nėra pripažįstamos Maroko suverenios teisės į Vakarų Sacharą, kurią Jungtinės Tautos šiuo metu yra įrašiusios į priklausomų teritorijų, kurių didžiąją dalį dabar administruoja Maroko Karalystė, sąrašą, ir primygtinai reikalauja, kad ES pozicija būtų toliau remti JT pastangas užtikrinti teisingą, ilgalaikį ir abiem šalims priimtiną konflikto Vakarų Sacharoje sprendimą, kuriuo remiantis būtų užtikrinta Vakarų Sacharos gyventojų apsisprendimo teisė atsižvelgiant į tarptautinę teisę, JT Chartiją ir atitinkamas JT rezoliucijas; todėl dar kartą pakartoja, jog visapusiškai remia JT generalinio sekretoriaus asmeninio pasiuntinio Vakarų Sacharai Horsto Köhlerio pastangas padėti šalims sugrįžti prie JT derybų stalo, kad būtų galima pasiekti tokį susitarimą; ragina šalis geranoriškai atnaujinti šias derybas nenumatant išankstinių sąlygų;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad JT iniciatyva gruodžio pradžioje Ženevoje rengiamas konflikto šalių susitikimas, kuriame dalyvaus Alžyras ir Mauritanija, ir tikisi, kad šis susitikimas padės atnaujinti taikos procesą;

6.  pažymi, kad per Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) inicijuotas įtraukias konsultacijas su daugeliu Vakarų Sacharos politinių bei socialinių ir ekonominių subjektų, pilietinės visuomenės organizacijų ir kitų organizacijų bei įstaigų dauguma dalyvaujančių šalių pritarė, kad siūlomos tarifų lengvatos duos socialinę ir ekonominę naudą; pažymi, kad, Komisijos nuomone, netaikant muitų tarifų lengvatų ekonominė ir socialinė susijusių teritorijų vietos gyventojų padėtis galėtų pablogėti;

7.  pabrėžia, kad, kaip nurodyta Komisijos ataskaitoje, per šias įtraukias konsultacijas buvo imtasi visų pagrįstų ir įmanomų veiksmų siekiant išsiaiškinti, ar susiję gyventojai pritaria šiam susitarimui;

8.  pabrėžia, kad per konsultacijų procesą Komisija ir EIVT palaikė nuolatinius ryšius su JT generalinio sekretoriaus asmeninio pasiuntinio Vakarų Sacharai komanda, kad siūlomu susitarimu būtų užtikrinta parama JT pastangoms pasiekti ilgalaikį problemos sprendimą;

9.  ragina ES dėti daugiau pastangų skatinant regioninį bendradarbiavimą tarp Magribo šalių – tai negali reikšti nieko kito, kaip tik didžiulį teigiamą poveikį šiam regionui ir už jo ribų;

10.  pažymi, kad esama strateginės būtinybės ES aktyviau bendradarbiauti ir puoselėti ryšius su Magribo regiono šalimis; šiomis aplinkybėmis mano, kad Asociacijos susitarimo pratęsimas yra logiška šios strategijos sudėtinė dalis;

11.  atkreipia dėmesį į keitimąsi laiškais ir pripažįsta Komisijos ir EIVT pastangas, dedamas, atsižvelgiant į savo atitinkamą kompetencijos sritį, siekiant įvertinti naudą gyventojams ir išsiaiškinti, ar jie pritaria šiam susitarimui; pažymi, kad pagal šį susitarimą ES ir Marokas reguliariai tarpusavyje keisis informacija; ragina Komisijos tarnybas su Maroko valdžios institucijomis nustatyti geriausią mechanizmą, kurį pasitelkiant būtų galima techniškai rinkti informaciją apie iš Vakarų Sacharos gaunamus produktus;

12.  primena, kad pagal ES sutarties 21 straipsnį Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje turi būti vykdomi remiantis demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių visuotinumo ir nedalomumo principais ir laikantis Jungtinių Tautų Chartijos bei tarptautinės teisės principų; todėl pažymi, kad pritarimas gali būti duotas tik jei parodomas aiškus ketinimas pagerinti žmogaus teisių padėtį.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo

Nuorodos

2018/0256M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Anders Primdahl Vistisen

20.6.2018

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

15

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

15

-

ALDE

Ivo Vajgl

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

0

NI

James Carver

S&D

Arne Lietz

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (14.11.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto

(2018/0256M(NLE))

Nuomonės referentas: Michel Dantin

PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad Europos sodininkystės sektorius yra labai jautrus tam tikram Maroko kilmės vaisių ir daržovių eksportui į ES, kuriam taikomas lengvatinis režimas, numatytas 2012 m. kovo 8 d. susitarime dėl abipusių liberalizavimo priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams;

2.  taip pat primena, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 2011 m. liepos 13 d. pagal Parlamento pritarimo šiam susitarimui procedūrą priimtoje nuomonėje buvo rekomenduota nepritarti susitarimui;

3.  pažymi, kad daugiausia nuomonėje, dėl kurios balsuota 2011 m., iškeltų susirūpinimą keliančių klausimų, susijusių su Europos sodininkystės sektoriumi, vis dar svarbūs ir šiandien šiame sektoriuje esant sudėtingam ir nestabiliam laikotarpiui, be kita ko, dėl tebegaliojančio Rusijos embargo ir dėl to, kad Europos žemės ūkiu tarptautinėse prekybos derybose toliau naudojamasi kaip derybų įrankiu;

4.  pabrėžia, kad galimybė visoms trečiosioms šalims patekti į ES vidaus rinką turėtų priklausyti nuo ES sanitarijos, fitosanitarijos, atsekamumo ir aplinkosaugos taisyklių ir standartų laikymosi;

5.  pabrėžia, kad Europos gamintojai vis dar susiduria su rimtomis konkurencingumo problemomis ir rinkos iškraipymo rizika, kylančiomis dėl didelių bendrų gamybos sąnaudų, darbo sąlygų bei sanitarijos, fitosanitarijos ir aplinkos apsaugos standartų su Maroko gamintojais skirtumų;

6.  prašo Komisijos skatinti, kad Marokas ir Europos Sąjunga taikytų lygiavertes priemones ir lygiavertę kontrolę sanitarijos, fitosanitarijos, atsekamumo bei aplinkos standartų, taip pat kilmės ženklinimo taisyklių srityje, siekiant užtikrinti sąžiningą dviejų rinkų konkurenciją;

7.  primena, kad šiuo atnaujintu susitarimu nepakeičiamos anksčiau nustatytos tarifinės kvotos ir lengvatinis importo režimas, o Europos gamintojams tik paaiškinama susitarimo geografinė aprėptis;

8.  apgailestauja dėl to, kad Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 (vienas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas) priimtos nuostatos, kuriomis siekiama išspręsti problemas, iškilusias teisingai taikant iš Maroko importuojamų vaisių ir daržovių įvežimo kainas, tampa neveiksmingos aukštesnių kategorijų – vadinamųjų „mažylių“ – atvejais, nes šių produktų rinkos kainos daug didesnės, tačiau jiems įvežimo į ES metu suteikiama standartinio produkto vertė, kaip yra, pvz., vyšninių pomidorų atveju; ragina Komisiją ištaisyti šį neatitikimą;

9.  nori atkreipti dėmesį į tai, kad dalis į ES pagal minėtą susitarimą taikant lengvatas eksportuojamų vaisių ir daržovių (visų pirma pomidorai ir melionai) yra iš Vakarų Sacharos teritorijos ir pažymi, kad esama plataus užmojo projektų, skirtų tokiai gamybai ir eksportui dar labiau plėtoti;

10.  apgailestauja dėl teisinio netikrumo, atsiradusio Teisingumo Teismui 2016 m. gruodžio 21 d. priėmus sprendimą; yra susirūpinęs dėl to, kad Komisija negali pateikti patikimų ir išsamių duomenų apie Vakarų Sacharos kilmės produktų importą taikant lengvatas, kuris nuo tos dienos galėjo būti vykdomas, nesvarbu, kad buvo priimtas minėtas sprendimas; kelia klausimą dėl lengvatų, kurios šiuo laikotarpiu galbūt buvo suteiktos be tinkamo teisinio pagrindo, žalos ES biudžetui masto; taip pat išreiškia abejonių dėl Komisijos gebėjimo tinkamai įvertinti siūlomo naujo susitarimo poveikį, nes nėra pakankamos lyginamosios informacijos, ir todėl ragina nedelsiant įgyvendinti keitimąsi informacija, kuris numatytas pasikeičiant laiškais;

11.  vis dėlto atkreipia dėmesį į šiame naujame susitarime pateiktus patikslinimus ir tikisi, kad nuo šiol šis susitarimas galės būti stabilus ir neginčijamas pagrindas susitarimo šalims ir atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams abipus Viduržemio jūros;

12.  išreiškia abejonių dėl naujajame susitarime įtvirtinto Sacharos kilmės produktų ir Maroko kilmės produktų atskyrimo svarbos muitinės ir prekybos aspektais, neatsižvelgiant į akivaizdų politinį aspektą; visų pirma pažymi, kad naujajame susitarime nenumatytas pradiniame susitarime nustatytas tarifinių kvotų paskirstymas ir todėl visiškai neturės reikšmės, ar produktai yra Sacharos kilmės ar ne, turint mintyje galimybes pasinaudoti ES suteikiamomis lengvatomis;

13.  pažymi, kad jautrių žemės ūkio produktų stebėsena ir griežtas kvotų taikymas yra nepaprastai svarbūs siekiant užtikrinti subalansuotą susitarimo veikimą; primena, kad 2012 m. susitarimo 1 protokolo 7 straipsnyje įtvirtinta apsaugos sąlyga, kuria užtikrinama galimybė imtis atitinkamų priemonių tais atvejais, kai pažeidžiamų žemės ūkio produktų importas pagal susitarimą išauga taip, kad rimtai sutrikdo rinkas ir (arba) padaroma didelė žala atitinkamam gamybos sektoriui; tikisi, kad Komisija tinkamai ir plačiu mastu stebės pažeidžiamų žemės ūkio produktų lengvatinį importą iš Maroko ir Vakarų Sacharos į ES ir kad Komisija ir toliau bus pasirengusi nedelsiant pradėti taikyti šią sąlygą, jei tai bus būtina;

14.  primena, kad, kaip numatyta 2012 m. sudarytame pradiniame susitarime, ES ir Marokas derėjosi dėl plataus užmojo ir išsamaus susitarimo dėl žemės ūkio produktų, perdirbtų žemės ūkio produktų, žuvies ir žuvininkystės produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos, kuriame numatyta, kad Marokas turi saugoti visą ES geografinių nuorodų sąrašą; taip pat primena, kad 2015 m. pradėta šio susitarimo sudarymo procedūra buvo sustabdyta po to, kai 2016 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas Teisingumo Teismo sprendimas; ragina, kad ši procedūra būtų nedelsiant atnaujinta ir kuo greičiau baigta sudarant susitarimą, dėl kurio teikiama ši nuomonė;

15.  ragina Komisiją kuo greičiau susitikti su Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetu ir pristatyti dabartinę ES ir Maroko prekybos žemės ūkio produktais padėtį, taip pat susitarimo poveikio Europos gamintojams, ypač ūkininkų pajamoms, vertinimą bei paaiškinti būsimą susitarimo dėl geografinių nuorodų sudarymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

 

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo

Nuorodos

2018/0256M(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

13.9.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Michel Dantin

30.8.2018

Priėmimo data

12.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

8

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

8

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

2

0

EFDD

Giulia Moi

S&D

Eric Andrieu

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

27.11.2018

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA

Žuvininkystės komiteto

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo

(2018/0256M(NLE))

Žuvininkystės komiteto vardu: Nils Torvalds (nuomonės referentas)

Pozicija

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas teikia atsakingam Tarptautinės prekybos komitetui šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

18.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad iš esmės neįmanoma nustatyti, kurie produktai eksportuojami iš neautonominės Vakarų Sacharos teritorijos;

18.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad iš esmės neįmanoma nustatyti, kurie produktai eksportuojami iš neautonominės Vakarų Sacharos teritorijos, išskyrus žuvininkystės produktus iš Vakarų Sacharos zonos, apibrėžtos pagal Jūrų teisės konvencijos taisykles dėl teritorinių, gretimų vandenų ir išskirtinės ekonominės zonos (IEZ), kuriuos galima lengvai atsekti visoje grandinėje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

 

primena Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2018 m. vasario 27 d. sprendimą (Byla C-266/16) dėl ES ir Maroko žuvininkystės susitarimo ir protokolo – šis sprendimas galiojo nuo 2014 m. liepos 15 d. iki 2018 m. liepos 14 d. ir jame teigiama, kad susitarimas galioja Maroko vandenyse, bet negali apimti Vakarų Sacharos ir gretimų vandenų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

 

atkreipia dėmesį į tai, kad aptariamuose vandenyse žvejojantys ES žvejybos laivai teisiškai įpareigoti turėti laivų stebėjimo sistemą (LSS) ir kad privaloma laivo geografines koordinates perduoti Maroko valdžios institucijoms, sudarant visas galimybes sekti laivus ir registruoti, kur jie vykdo žvejybos veiklą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

 

ragina valstybių narių muitines įgyvendinti visus Protokolo Nr. 4 V antraštinėje dalyje numatytus administracinio bendradarbiavimo mechanizmus tuo atveju, kai kyla abejonių dėl importui pristatytų prekių faktinio šaltinio (Vakarų Sacharos arba Maroko);

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

 

pabrėžia, kad Parlamento pritarimo susitarimui sąlyga – užtikrinti, kad bus sukurtas produktų iš Vakarų Sacharos ar gretimų vandenų, įskaitant žuvininkystės produktus, atsekimo mechanizmas, kurį taikant valstybių narių muitinės ir vartotojai gautų aiškias jų kilmės nuorodas; ragina ES ir Maroką skubiai rasti tinkamą šio klausimo sprendimą; tikisi, kad Komisija pateiks pasiūlymų, kaip būtų galima pasiekti šį tikslą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

 

pažymi, kad pagal susitarimą Vakarų Sacharos kilmės produktams, kurių muitinį tikrinimą atlieka Maroko muitinė, taikomos šiame susitarime nustatytos prekybos lengvatos, taigi Vakarų Sacharos dalyje, kurios Marokas nekontroliuoja, perdirbtiems žuvininkystės produktams tarifų lengvatos negali būti taikomos; tikisi, kad Komisija patikslins susitarimo teritorinę aprėptį ir užtikrins, kad žuvininkystės sektoriaus veiklos vykdytojai toje Vakarų Sacharos dalyje, kurios Marokas nekontroliuoja, ir joje pagaminti žuvininkystės produktai pagal šį susitarimą nebūtų diskriminuojami;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

 

apgailestauja dėl teisinio netikrumo, atsiradusio Teisingumo Teismui 2016 m. gruodžio 21 d. priėmus sprendimą; yra susirūpinęs dėl to, kad Komisija negali pateikti patikimų duomenų apie Vakarų Sacharos kilmės žuvininkystės produktų importą taikant lengvatas, kuris nuo tos dienos galėjo būti vykdomas, nesvarbu, kad buvo priimtas minėtas sprendimas; kelia klausimą dėl lengvatų, kurios šiuo laikotarpiu galbūt buvo suteiktos be tinkamo teisinio pagrindo, žalos Sąjungos biudžetui masto;


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo

Nuorodos

2018/0256M(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

6.9.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

13.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Patricia Lalonde

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

9

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Pateikimo data

20.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

3

0

ENF

Georg Mayer

NI

David Borrelli

PPE

Anders Sellström

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinis pranešimas