Postup : 2018/0256M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0478/2018

Predkladané texty :

A8-0478/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0016

SPRÁVA     
PDF 723kWORD 78k
19.12.2018
PE 627.726v03-00 A8-0478/2018

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Marietje Schaake

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI
 STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10593/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a i) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0463/2018),

–  so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybárstva, tiež pod názvom „dohoda o liberalizácii“, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013,

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-512/12 z 10. decembra 2015,

–  so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-104/16 P z 21. decembra 2016,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2018)0346 z 11. júna 2018, ktorý je prílohou k návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na Viedenský dohovor o zmluvnom práve z 23. mája 1969 a jeho články 34 a 36,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka o situácii týkajúcej sa Západnej Sahary pre Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (S/2018/277),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2414 (2018) o situácii týkajúcej sa Západnej Sahary (S/RES/2414 (2018)),

  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov, najmä na jej článok 73 v kapitole XI, ktorý sa týka nesamosprávnych území,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej hlavu V kapitolu 1 článok 21,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 218 ods. 6 písm. a),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...(1) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod, stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre rybárstvo (A8-0478/2018),

A.  keďže Európska únia a Marocké kráľovstvo udržiavajú historické vzťahy a úzku spoluprácu vytvorenú prostredníctvom rozsiahleho partnerstva, ktoré zahŕňa politické, hospodárske a sociálne aspekty, a posilnenú rozšíreným štatútom a ochotou oboch strán ďalej ju rozvíjať;

B.  keďže dohoda o liberalizácii medzi EÚ a Marokom nadobudla platnosť 1. septembra 2013; keďže Front Polisario podal 19. novembra 2012 žalobu na Súdny dvor EÚ za porušenie medzinárodného práva v súvislosti s uplatňovaním dohody na území Západnej Sahary;

C.  keďže prvostupňový súd 10. decembra 2015 zrušil rozhodnutie Rady o uzatvorení dohody o liberalizácii; keďže Rada sa proti tomuto rozsudku jednomyseľne odvolala 19. februára 2016;

D.  keďže Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ vo svojom rozsudku z 21. decembra 2016 dospel k záveru, že dohoda o liberalizácii neposkytuje právny základ pre zahrnutie Západnej Sahary, a preto sa nemôže uplatňovať na tomto území;

E.   keďže v odseku 106 rozsudku sa stanovuje, že ľud Západnej Sahary sa musí považovať za „tretiu stranu“ dohody – v zmysle zásady relatívneho účinku zmlúv – a na vykonávanie dohody na tomto území sa vyžaduje jeho súhlas; keďže z tohto dôvodu by táto dohoda nemohla rozšíriť svoje uplatňovanie na územie Západnej Sahary bez existencie ďalšej dohody;

F.  keďže prevádzkovatelia môžu naďalej vyvážať zo Západnej Sahary do Európskej únie, ale od 21. decembra 2016 sa colné preferencie nevzťahujú na výrobky pochádzajúce z tohto územia;

G.  keďže nie je k dispozícii dostatok informácií, ktoré by colným orgánom v EÚ umožnili určiť, či výrobky vyvezené z Maroka pochádzajú zo Západnej Sahary, čo bráni v dodržiavaní rozsudku Súdneho dvora Európskej únie;

H.  keďže podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie Rada poverila Komisiu, aby upravila protokoly č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení s cieľom umožniť začlenenie výrobkov zo Západnej Sahary; keďže ich zahrnutie si vyžaduje určitú formu vysledovateľnosti na identifikáciu takýchto výrobkov;

I.  keďže je nevyhnutné zaistiť, aby dohoda bola v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 21. decembra 2016 vo veci C-104/16 P;

J.  keďže Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sa zúčastnili konzultácie v Bruseli a v Rabate s volenými predstaviteľmi a viacerými zástupcami a združeniami občianskej spoločnosti z nesamosprávneho územia Západnej Sahary;

K.  keďže Parlament považoval za potrebné posúdiť situáciu na mieste a pochopiť rôzne názory ľudí; keďže pripomenul závery zo služobnej cesty výboru INTA na účely zistenia potrebných skutočností na tomto území, ktorá sa uskutočnila 2. a 3. septembra 2018;

L.  keďže zmena dohody o liberalizácii sa uskutočňuje v širšom politickom a geopolitickom kontexte;

M.  keďže po skončení španielskej kolonizácie Západnej Sahary konflikt v oblasti trval viac ako štyridsať rokov;

N.  keďže OSN považuje Západnú Saharu za územie, ktoré neprešlo procesom dekolonizácie;

O.  keďže v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2440 (2018) sa predĺžil mandát misie MINURSO o ďalšie šesťmesačné obdobie;

P.  keďže EÚ a jej členské štáty neuznávajú zvrchovanosť Maroka nad územím Západnej Sahary; keďže Organizácia Spojených národov a Africká únia uznávajú Front Polisario ako zástupcu ľudu Západnej Sahary;

Q.  keďže Organizácia Spojených národov uvádza Západnú Saharu ako nesamosprávne územie na účely článku 73 charty;

1.  pripomína, že Maroko je privilegovaným partnerom EÚ v južnom susedstve, s ktorým EÚ vytvorila pevné, strategické a dlhotrvajúce partnerstvo, ktoré zahŕňa politické, hospodárske a sociálne aspekty, ako aj bezpečnosť a migráciu; zdôrazňuje, že v rámci európskej susedskej politiky (ESP) bol Maroku udelený posilnený štatút;

2.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby táto dohoda poskytovala záruky, pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodného práva vrátane ľudských práv, a bola v súlade s príslušnými rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie;

3.  pripomína povinnosť EÚ a jej členských štátov, podľa článku 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ), dodržiavať zásady Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že článok 2 Charty OSN zahŕňa dodržiavanie zásady sebaurčenia národov;

4.  pripomína, že podľa článku 21 Zmluvy o EÚ sa činnosť Únie na medzinárodnej scéne riadi zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd a dodržiavaním zásad Charty OSN a medzinárodného práva;

5.  zdôrazňuje, že táto dohoda neznamená žiadnu formu uznania zvrchovanosti Maroka nad Západnou Saharou, ktorú Organizácia Spojených národov v súčasnosti uvádza ako nesamosprávne územie, ktorého rozsiahle časti v súčasnosti spravuje Marocké kráľovstvo, a trvá na tom, že EÚ vo svojej pozícii aj naďalej podporuje úsilie OSN o zabezpečenie spravodlivého, trvalého a vzájomne prijateľného riešenia konfliktu v Západnej Sahare, ktorým sa zabezpečí sebaurčenie ľudu Západnej Sahary v súlade s medzinárodným právom, chartou OSN a príslušnými rezolúciami OSN; opakuje preto svoju plnú podporu osobnému vyslancovi generálneho tajomníka OSN pre Západnú Saharu Horstovi Köhlerovi, ktorý pomáha stranám vrátiť sa opäť za rokovací stôl OSN s cieľom dosiahnuť urovnanie konfliktu; vyzýva strany, aby pokračovali v týchto rokovaniach bez predbežných podmienok a v dobrej viere; zdôrazňuje, že ratifikáciou zmenenej dohody o liberalizácii medzi EÚ a Marokom nesmie byť v žiadnom prípade dotknutý výsledok mierového procesu v Západnej Sahare;

6.  upozorňuje na stretnutie strán konfliktu, ktoré sa uskutočnilo začiatkom decembra v Ženeve z iniciatívy OSN a za účasti Alžírska a Mauritánie, a dúfa, že toto stretnutie prispeje k obnoveniu mierového procesu;

7.  uznáva dve podmienky stanovené v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, a to explicitne uviesť Západnú Saharu v znení dohody a získať súhlas jej ľudu, ako aj tretie kritérium, ktoré pridala Rada, a to potrebu zabezpečiť, že dohoda bude pre miestne obyvateľstvo prínosom;

8.  zdôrazňuje, že podľa správy Komisie boli v rámci týchto inkluzívnych konzultácií prijaté všetky primerané a uskutočniteľné kroky s cieľom informovať sa o súhlase príslušného obyvateľstva;

9.  zdôrazňuje, že počas celého konzultačného procesu Komisia a ESVČ udržiavali pravidelné kontakty s tímom osobného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Západnú Saharu s cieľom zabezpečiť, aby navrhovaná dohoda podporovala úsilie OSN o dosiahnutie udržateľného riešenia;

10.  berie na vedomie legitímne záujmy obyvateľstva na tomto území a vyjadruje presvedčenie, že v záujme hospodárskeho rozvoja tohto územia treba dospieť k skončeniu tohto prebiehajúceho konfliktu, ktoré sa bude dodržiavať a akceptovať; zároveň vyjadruje presvedčenie, že obyvateľstvo Západnej Sahary má právo rozvíjať, kým sa očakáva politické riešenie;

11.  berie na vedomie, že v rámci rozhovorov s rôznymi miestnymi aktérmi a zástupcami občianskej spoločnosti niektoré strany vyjadrujú podporu dohode na základe obhajoby svojho práva na hospodársky rozvoj, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že udeleniu obchodných preferencií by malo predchádzať urovnanie politického konfliktu; poznamenáva, že počas inkluzívnych konzultácií pod vedením Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) so spektrom organizácií Západnej Sahary a s ďalšími organizáciami a orgánmi vyjadrila väčšina zúčastnených strán podporu sociálno-ekonomickým prínosom, ktoré by navrhované colné preferencie priniesli;

12.  pripomína, že Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku nespresnil, ako musí byť vyjadrený súhlas ľudu, a preto sa domnieva, že existuje určitá neistota, pokiaľ ide o toto kritérium;

13.  uznáva, že dohoda môže viesť k podpore sociálneho a trvalo udržateľného rozvoja, ktorý zásadným spôsobom prispeje k súčasnému hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu rozvoju a k potenciálnemu vytvoreniu pracovných príležitostí pre nízkokvalifikovanú aj vysokokvalifikovanú pracovnú silu miestnej úrovni; konštatuje, že podľa odhadov je približne 59 000 pracovných miest závislých od vývozu, čo zodpovedá približne 10 % obyvateľstva žijúceho na tomto území;

14.  vyjadruje presvedčenie, že colné preferencie EÚ mali pozitívny vplyv na odvetvia produktov poľnohospodárstva a rybolovu a na ich úrovne vývozu na nesamosprávnom území Západnej Sahary; vyzýva však na opatrnosť pri kontrole toho, či tieto produkty prinášajú miestnu pridanú hodnotu, či sú opätovne investované na miestnej úrovni a či poskytujú miestnemu obyvateľstvu dôstojné pracovné príležitosti;

15.  vyjadruje presvedčenie, že bez ohľadu na výsledok mierového procesu bude mať miestne obyvateľstvo osoh z hospodárskeho rozvoja a vedľajších účinkov vytvorených v oblasti investícií do infraštruktúry, zamestnania, zdravotníctva a vzdelávania;

16.  uznáva existujúce investície vo viacerých odvetviach a úsilie vyvíjať ekologické technológie, ako sú obnoviteľné zdroje energie a zariadenie na odsoľovanie morskej vody, ale trvá na tom, že je potrebné ďalšie úsilie na zabezpečenie väčšieho začlenenia vo všetkých častiach miestneho hospodárstva;

17.  uznáva podnikateľské iniciatívy Západosaharčanov, najmä tých, ktoré pochádzajú od mladých ľudí, z ktorých je veľa žien, a zdôrazňuje ich potrebu rozšíriť príležitosti na vývoz a právnu istotu s cieľom umožniť ďalšie investície do sektorov s vysokým dopytom po pracovnej sile, ako je poľnohospodárstvo, rybárstvo a infraštruktúra;

18.  uznáva strategický potenciál Západnej Sahary ako investičného uzla pre zvyšok afrického kontinentu;

19.  varuje pred nepriaznivými účinkami neuplatňovania colných preferencií na výrobky pochádzajúce z nesamosprávneho územia Západnej Sahary a odkazu, ktorý sa tým vysiela mladšej generácii, ktorá na tomto území investuje alebo chce investovať, ako aj z hľadiska jej potenciálu rozvíjať toto územie; zdôrazňuje riziko premiestnenia činností do regiónov, v ktorých by mali výhody z preferencií; konštatuje, že podľa Komisie by neuplatňovanie colných preferencií mohlo na príslušných územiach zhoršiť hospodársku a sociálnu situáciu miestneho obyvateľstva;

20.  vyjadruje presvedčenie, že prítomnosť EÚ, okrem iného prostredníctvom tejto dohody, je vhodnejšia ako jej stiahnutie, pokiaľ ide o zapojenie sa do presadzovania a monitorovania ľudských práv a individuálnych slobôd, a žiada dôsledné posúdenie a nekompromisný dialóg s Marokom v súvislosti s týmito otázkami;

21.  pripomína, že iné časti sveta, ktoré majú menej ambiciózny prístup k trvalo udržateľnému rozvoju, vysokým pracovným a sociálnym normám a ľudským právam, už čakajú na nové obchodné príležitosti a získajú väčší vplyv všade tam, kde EÚ ustúpi;

22.  zdôrazňuje, že pretrvávajúca činnosť EÚ na tomto území bude mať pozitívny pákový efekt na trvalo udržateľný rozvoj krajiny;

23.  zdôrazňuje, že právna istota je nevyhnutná na prilákanie udržateľných a dlhodobých investícií na toto územie, a teda aj pre dynamiku a diverzifikáciu miestneho hospodárstva;

24.  pripomína, že od vynesenia rozsudku Súdneho dvora Európskej únie členské štáty nemôžu zákonne uplatňovať obchodné preferencie na výrobky z nesamosprávneho územia Západnej Sahary a že právna neistota ovplyvňujúca hospodárske subjekty sa musí skončiť;

25.  uvedomuje si, že doteraz je veľmi ťažké identifikovať, ktoré výrobky sa z nesamosprávneho územia Západnej Sahary vyvážajú, a vyjadruje nad touto skutočnosťou hlboké znepokojenie;

26.  zdôrazňuje, že pre Parlament je kľúčovým kritériom pred udelením súhlasu s dohodou zabezpečiť zavedenie mechanizmu, ktorý umožní colným orgánom členských štátov získať prístup k spoľahlivým informáciám o výrobkoch pochádzajúcich zo Západnej Sahary a dovážaných do EÚ, a to v plnom súlade s colnými predpismi EÚ; zdôrazňuje, že takýto mechanizmus poskytne podrobné a rozčlenené štatistické údaje o takomto vývoze, ktoré budú poskytované včas; uznáva úsilie, ktoré Komisia a Maroko vynaložili s cieľom pokúsiť sa nájsť riešenie tejto požiadavky, a vyzýva ich, aby takýto mechanizmus zaviedli; vyzýva Komisiu, aby využila všetky nápravné opatrenia, ktoré má k dispozícii, ak by vykonávanie dohody nebolo uspokojivé;

27.  zdôrazňuje, že bez tejto platnej dohody vrátane mechanizmu umožňujúceho identifikáciu výrobkov nebude možné zistiť, či (a v akom množstve) výrobky pochádzajúce z nesamosprávneho územia Západnej Sahary vstupujú na európsky trh;

28.  zdôrazňuje, že na vyhodnotenie rozsahu pôsobnosti dohody a jej vplyvu na rozvoj a miestne obyvateľstvo je potrebné vykonávať ustanovenie dohodnuté medzi EÚ a Marokom o každoročnej vzájomnej výmene informácií a štatistík týkajúcich sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje výmena listov;

29.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby pozorne monitorovali plnenie a výsledky dohody a Európskemu parlamentu pravidelne podávali správy o svojich zisteniach;

30.  poukazuje na to, že EÚ a Maroko rokovali, ako sa stanovuje v pôvodnej dohode uzavretej v roku 2012, o ambicióznej a komplexnej dohode o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, rýb a produktov rybolovu, ktorou sa ustanovuje ochrana celého zoznamu zemepisných označení Únie Marokom; pripomína tiež, že postup uzatvorenia tejto dohody, ktorý sa začal v roku 2015, bol pozastavený v dôsledku rozsudku Súdneho dvora z 21. decembra 2016; vyzýva EÚ a Maroko, aby bezodkladne pokračovali v tomto postupe a aby sa urýchlene vrátili k rokovaniam o dohode DCFTA;

31.  pripomína, že pre európske odvetvie záhradníctva je určitý marocký vývoz ovocia a zeleniny do Únie, ktorý využíva preferencie ustanovené v dohode z 8. marca 2012 o recipročných opatreniach pre liberalizáciu poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych produktov, rýb a produktov rybárstva, veľmi citlivý;

32.  zdôrazňuje, že prístup všetkých tretích krajín na vnútorný trh EÚ by mal byť v súlade s pravidlami a normami EÚ v sanitárnej a rastlinolekárskej oblasti a v oblasti vysledovateľnosti a životného prostredia;

33.  žiada Komisiu, aby podporila rovnocennosť opatrení a kontrol noriem v sanitárnej a rastlinolekárskej oblasti a v oblasti vysledovateľnosti a životného prostredia medzi Marokom a Európskou úniou, ako aj pravidiel označovania pôvodu s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na oboch trhoch;

34.  pripomína, že aktualizovaná dohoda nemení colné kvóty a vopred zavedený preferenčný dovozný režim a že európskym výrobcom len objasňuje geografický rozsah pôsobnosti dohody;

35.  upozorňuje na skutočnosť, že časť produkcie ovocia a zeleniny vyvážanej do Únie v rámci preferencií na základe príslušnej dohody (vrátane rajčiakov a melónov) pochádza z územia Západnej Sahary a že existujú ambiciózne projekty na ďalší rozvoj tejto výroby a vývozu;

36.  berie však na vedomie objasnenie, ktoré prináša táto nová dohoda, a dúfa, že bude schopná poskytnúť stranám tejto dohody a príslušným hospodárskym subjektom na oboch stranách Stredozemného mora stabilný a nesporný rámec;

37.  poukazuje na to, že monitorovanie citlivých poľnohospodárskych výrobkov a nekompromisné uplatňovanie kvót je nevyhnutným predpokladom vyváženého fungovania dohody; pripomína, že v článku 7 protokolu č. 1 k dohode z roku 2012 existuje ochranná doložka, ktorá umožňuje prijať vhodné opatrenia v prípade, že dovoz zvýšených množstiev citlivých poľnohospodárskych výrobkov v rámci dohody spôsobuje vážne narušenie trhu a/alebo vážnu ujmu príslušnému odvetviu produkcie; dúfa, že dovoz v rámci preferencií citlivých poľnohospodárskych výrobkov z Maroka a zo Západnej Sahary do Únie bude podliehať primeranému a širokému monitorovaniu Komisiou a že Komisia bude aj naďalej pripravená okamžite aktivovať túto doložku v prípade, že sa to ukáže ako potrebné;

38.  berie na vedomie skutočnosť, že rybárske plavidlá EÚ pôsobiace v príslušných vodách musia byť podľa právnych predpisov vybavené systémom monitorovania plavidiel (VMS) a že sú povinné vysielať informácie o svojej pozícii marockým orgánom, čo im umožní riadne sledovať tieto plavidlá a viesť záznamy o tom, kde rybolovnú činnosť vykonávajú;

39.  vyzýva EÚ, aby zintenzívnila úsilie o podporu regionálnej spolupráce medzi krajinami Maghrebu, ktorá môže mať enormné pozitívne dôsledky pre tento región aj mimo neho;

40.  poukazuje na strategickú potrebu EÚ užšie spolupracovať s krajinami v regióne Maghrebu a rozvíjať s nimi väzby; v tejto súvislosti považuje rozšírenie dohody o pridružení za logický prvok tejto stratégie;

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.


STANOVISKO VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI (21.11.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(2018/0256M(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Anders Primdahl Vistisen

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Maroko je privilegovaným partnerom EÚ v južnom susedstve, s ktorým EÚ vytvorila pevné, strategické a dlhotrvajúce partnerstvo, ktoré zahŕňa politické, hospodárske a sociálne aspekty, ako aj bezpečnosť a migráciu; zdôrazňuje, že v rámci európskej susedskej politiky (ESP) bol Maroku udelený posilnený štatút;

2.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby táto dohoda poskytovala záruky, pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodného práva vrátane ľudských práv a bola v súlade s príslušnými rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie;

3.  pripomína povinnosť EÚ a jej členských štátov, podľa článku 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ), dodržiavať zásady Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že článok 2 Charty OSN zahŕňa dodržiavanie zásady sebaurčenia národov;

4.  zdôrazňuje, že táto dohoda neznamená uznanie zvrchovanosti Maroka nad Západnou Saharou, ktorú Organizácia Spojených národov v súčasnosti uvádza ako nesamosprávne územie, ktorého rozsiahle časti v súčasnosti spravuje Marocké kráľovstvo, a trvá na tom, že EÚ vo svojej pozícii aj naďalej podporuje úsilie OSN o zabezpečenie spravodlivého, trvalého a vzájomne prijateľného riešenia konfliktu v Západnej Sahare, ktorým sa zabezpečí sebaurčenie ľudu Západnej Sahary v súlade s medzinárodným právom, chartou OSN a príslušnými rezolúciami OSN; opakuje preto svoju plnú podporu osobnému vyslancovi generálneho tajomníka OSN pre Západnú Saharu, pánovi Horstovi Köhlerovi, ktorý pomáha stranám vrátiť sa opäť za rokovací stôl OSN s cieľom dosiahnuť urovnanie konfliktu; vyzýva strany, aby pokračovali v týchto rokovaniach bez predbežných podmienok a v dobrej viere;

5.  dúfa, že stretnutie strán konfliktu, ktoré sa uskutoční začiatkom decembra v Ženeve z iniciatívy OSN a za účasti Alžírska a Mauritánie, prispeje k obnoveniu mierového procesu;

6.  poznamenáva, že počas inkluzívnych konzultácií pod vedením Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) so spektrom politických a sociálno-ekonomických aktérov Západnej Sahary, organizáciami občianskej spoločnosti a inými organizáciami a orgánmi vyjadrili zúčastnené strany väčšinovú podporu sociálno-ekonomickým prínosom, ktoré by navrhované colné preferencie priniesli; konštatuje, že podľa Komisie by neuplatňovanie colných preferencií mohlo na príslušných územiach zhoršiť hospodársku a sociálnu situáciu miestneho obyvateľstva;

7.  zdôrazňuje, že vychádzajúc zo Komisie boli všetky primerané a uskutočniteľné kroky prijaté s cieľom informovať sa o súhlase príslušného obyvateľstva v rámci týchto inkluzívnych konzultácií;

8.  zdôrazňuje, že počas konzultačného procesu Komisia a ESVČ udržiavali pravidelné kontakty s tímom osobného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Západnú Saharu s cieľom zabezpečiť, aby navrhovaná dohoda podporovala úsilie OSN o dosiahnutie udržateľného riešenia;

9.  vyzýva EÚ, aby zintenzívnila úsilie o podporu regionálnej spolupráce medzi krajinami Maghrebu, ktorá môže mať enormné pozitívne dôsledky pre tento región aj mimo neho;

10.  poukazuje na strategickú potrebu EÚ užšie spolupracovať s krajinami v regióne Maghreb a rozvíjať s nimi väzby; v tejto súvislosti považuje rozšírenie dohody o pridružení za logický prvok tejto stratégie;

11.  berie na vedomie správu o výmene listov a oceňuje úsilie Komisie a ESVČ v snahe o to, aby v rámci svojich príslušných právomocí vyhodnotili prínos pre obyvateľstvo a uviedli, či súhlasia s touto dohodou; konštatuje, že v dohode sa stanovuje vzájomná a pravidelná výmena informácií medzi EÚ a Marokom; vyzýva útvary Komisie, aby spolu s marockými orgánmi vytvorili najlepší mechanizmus na technický zber údajov o výrobkoch pochádzajúcich zo Západnej Sahary;

12.  pripomína, že podľa článku 21 Zmluvy o EÚ sa Únia na medzinárodnej scéne riadi zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd a dodržiavania zásad Charty OSN a medzinárodného práva; konštatuje preto, že súhlas možno udeliť len vtedy, keď sa ukáže jasný zámer zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Referenčné čísla

2018/0256M(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

AFET

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Anders Primdahl Vistisen

20.6.2018

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

43

15

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

15

-

ALDE

Ivo Vajgl

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

Verts/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

2

0

NI

James Carver

S&D

Arne Lietz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA (14.11.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(2018/0256M(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Michel Dantin

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že pre európske odvetvie záhradníctva je určitý marocký vývoz ovocia a zeleniny do Únie, ktorý využíva preferencie ustanovené v dohode z 8. marca 2012 o recipročných opatreniach pre liberalizáciu poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych produktov, rýb a produktov rybárstva, veľmi citlivý;

2.  takisto pripomína stanovisko prijaté 13. júla 2011 Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v rámci postupu súhlasu Parlamentu s takouto dohodou, ktorý odporučil zamietnutie súhlasu;

3.  konštatuje, že väčšina obáv vyjadrených v stanovisku, o ktorom sa hlasovalo v roku 2011, z hľadiska odvetvia záhradníctva v Európe v súčasnosti naďalej pretrváva v kontexte, ktorý je pre toto odvetvie vo všeobecnosti zložitý a nestály, okrem iného v dôsledku prebiehajúceho ruského embarga a neustáleho využívania európskeho poľnohospodárstva ako prostriedku pri vyjednávaní počas medzinárodných obchodných rokovaní;

4.  zdôrazňuje, že prístup všetkých tretích krajín na vnútorný trh EÚ by mal byť v súlade s pravidlami a normami EÚ v sanitárnej a rastlinolekárskej oblasti a v oblasti vysledovateľnosti a životného prostredia;

5.  zdôrazňuje pretrvávajúce závažné problémy v oblasti konkurencieschopnosti a riziká narušenia trhu pre európskych výrobcov vyplývajúce z významných rozdielov v celkových výrobných nákladoch, pracovných podmienkach a sanitárnych, rastlinolekárskych a environmentálnych normách v porovnaní s marockými výrobcami;

6.  žiada Komisiu, aby podporila rovnocennosť opatrení a kontrol noriem v sanitárnej a rastlinolekárskej oblasti a v oblasti vysledovateľnosti a životného prostredia medzi Marokom a Európskou úniou, ako aj pravidiel označovania pôvodu s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na oboch trhoch;

7.  pripomína, že aktualizovaná dohoda nemení colné kvóty a vopred zavedený preferenčný dovozný režim a že európskym výrobcom len objasňuje geografický rozsah pôsobnosti dohody;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ustanovenia prijaté v rámci nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom prekonať problémy správneho uplatňovania vstupných cien dovážaného ovocia a zeleniny z Maroka sa stávajú neúčinnými pre vyššie kategórie malých ( „baby“) odrôd, ktoré majú oveľa vyššie trhové ceny, ale pri vstupe do EÚ je im pridelená štandardná hodnota výrobku ako v prípade drobnoplodých rajčiakov; vyzýva Komisiu, aby odstránila túto anomáliu;

9.  upozorňuje na skutočnosť, že časť produkcie ovocia a zeleniny vyvážanej do Únie v rámci preferencií na základe príslušnej dohody (vrátane rajčiakov a melónov) pochádza z územia Západnej Sahary a že existujú ambiciózne projekty na ďalší rozvoj tejto výroby a vývozu;

10.  vyjadruje poľutovanie nad právnou neistotou na základe rozsudku Súdneho dvora z 21. decembra 2016; je znepokojený neschopnosťou Komisie poskytovať spoľahlivé a podrobné údaje o dovoze výrobkov zo Západnej Sahary, na ktoré sa vzťahuje preferencia, ktorý sa napriek tomuto rozsudku mohol uskutočniť od uvedeného dátumu; zamýšľa sa nad rozsahom škôd pre rozpočet Únie v dôsledku prípadných preferencií udelených bez platného právneho základu počas tohto obdobia; vyjadruje tiež pochybnosti o schopnosti Komisie riadne posúdiť vplyv navrhovanej novej dohody vzhľadom na nedostatok porovnateľných informácií, a preto žiada o urýchlené vykonanie výmeny informácií stanovené vo výmene listov;

11.  berie však na vedomie objasnenie, ktoré prináša táto nová dohoda, a dúfa, že bude schopná poskytnúť stranám tejto dohody a príslušným hospodárskym subjektom na oboch stranách Stredozemného mora stabilný a nesporný rámec;

12.  vyjadruje pochybnosti, pokiaľ ide o colnú a obchodnú relevantnosť rozdielu, ktorý nová dohoda pripisuje výrobkom pochádzajúcim zo Sahary a výrobkom pochádzajúcim z Maroka, ak vylúčime zrejmý politický rozmer; poukazuje najmä na to, že v novej dohode sa nestanovuje žiadne pridelenie colných kvót stanovených v pôvodnej dohode, a to, či výrobok má západosaharský pôvod alebo nie, preto aj naďalej nebude mať žiadny vplyv na prístup k preferenciám udeleným Úniou;

13.  poukazuje na to, že monitorovanie citlivých poľnohospodárskych výrobkov a nekompromisné uplatňovanie kvót je nevyhnutným predpokladom vyváženého fungovania dohody; pripomína, že v článku 7 protokolu č. 1 k dohode z roku 2012 existuje ochranná doložka, ktorá umožňuje prijať vhodné opatrenia v prípade, že dovoz zvýšených množstiev citlivých poľnohospodárskych výrobkov v rámci dohody spôsobuje vážne narušenie trhu a/alebo vážnu ujmu príslušnému odvetviu produkcie; dúfa, že dovoz v rámci preferencií citlivých poľnohospodárskych výrobkov z Maroka a zo Západnej Sahary do Únie bude podliehať primeranému a širokému monitorovaniu Komisiou a že Komisia bude aj naďalej pripravená okamžite aktivovať túto doložku v prípade, že sa to ukáže ako potrebné;

14.  poukazuje na to, že Únia a Maroko rokovali, ako sa stanovuje v pôvodnej dohode z roku 2012, o ambicióznej a komplexnej dohode o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, rýb a produktov rybolovu, ktorou sa ustanovuje ochrana celého zoznamu zemepisných označení Únie Marokom; pripomína tiež, že postup uzatvorenia tejto dohody, ktorý sa začal v roku 2015, bol pozastavený v dôsledku rozsudku Súdneho dvora z 21. decembra 2016; trvá na tom, že tento postup by sa mal okamžite obnoviť a čo najskôr dokončiť v súvislosti s uzavretím dohody, ktorá je predmetom tohto stanoviska;

15.  vyzýva Komisiu, aby sa čo najskôr stretla s Výborom Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka s cieľom predstaviť súčasný stav obchodovania s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a Marokom vrátane posúdenia vplyvu dohody na európskych výrobcov, a to obzvlášť na príjmy poľnohospodárov a vyjadriť sa k nadchádzajúcemu uzavretiu dohody o zemepisných označeniach.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Referenčné čísla

2018/0256M(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Michel Dantin

30.8.2018

Dátum prijatia

12.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

8

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

8

-

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Maria Noichl

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

2

0

EFDD

Giulia Moi

S&D

Eric Andrieu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

27.11.2018

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV

VÝBORU PRE RYBÁRSTVO

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(2018/0256M(NLE))

za Výbor pre rybárstvo Nils Torvalds (spravodajca)

Pozícia

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo predkladá Výboru pre medzinárodný obchod ako gestorskému výboru tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh uznesenia

Odsek 18

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

18.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že v podstate nie je možné identifikovať, ktoré výrobky sa vyvážajú z nesamosprávneho územia Západnej Sahary;

18.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že v podstate nie je možné identifikovať, ktoré výrobky sa vyvážajú z nesamosprávneho územia Západnej Sahary, s výnimkou produktov rybárstva z oblasti Západnej Sahary vymedzených dohovorom o morskom práve týkajúcom sa pobrežných vôd, priľahlých vôd a VHZ, ktoré sú ľahko vysledovateľné v celom reťazci;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh uznesenia

Odsek (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

pripomína rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 27. februára 2018 (vec C-266/16) týkajúci sa dohody o rybolove a protokolu, ktorý bol v platnosti od 15. júla 2014 do 14. júla 2018, medzi EÚ a Marokom, v ktorom sa uvádza, že dohoda je platná vo vzťahu k marockým vodám, ale nemôže zahŕňať Západnú Saharu a jej priľahlé vody;

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh uznesenia

Odsek (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

berie na vedomie skutočnosť, že rybárske plavidlá EÚ pôsobiace v príslušných vodách musia byť podľa právnych predpisov vybavené systémom monitorovania plavidiel (VMS) a že sú povinné vysielať informácie o svojej pozícii marockým orgánom, čo im umožní riadne sledovať tieto plavidlá a viesť záznamy o tom, kde rybolovnú činnosť vykonávajú;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh uznesenia

Odsek (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

vyzýva colné orgány členských štátov, aby uskutočňovali všetky mechanizmy pre správnu spoluprácu podľa hlavy V protokolu č. 4 v prípade pochybností o skutočnom pôvode (západosaharskom alebo marockom) tovaru predloženého na dovoz;

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh uznesenia

Odsek (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

zdôrazňuje, že predpokladom schválenia dohody Parlamentom je zabezpečiť, aby sa zaviedol mechanizmus na vysledovanie produktov vrátane produktov rybolovu s pôvodom zo Západnej Sahary a jej priľahlých vôd, aby mali colné orgány členských štátov aj spotrebitelia jasné informácie o ich pôvode; vyzýva EÚ a Maroko, aby na tento účel urýchlene predložili realizovateľné riešenie; očakáva, že Komisia predloží návrhy na dosiahnutie tohto cieľa;

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh uznesenia

Odsek (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

konštatuje, že podľa tejto dohody „výrobky s pôvodom v Západnej Sahare, ktoré podliehajú kontrole marockých colných orgánov“ využívajú obchodné preferencie podľa tejto dohody, a preto produkty rybárstva spracované v časti Západnej Sahary mimo marockej kontroly nesmú využívať obchodné preferencie; očakáva, že Komisia vyjasní územnú pôsobnosť dohody a zabezpečí, aby neboli touto dohodou diskriminovaní prevádzkovatelia odvetvia rybárstva v časti Západnej Sahary mimo marockej kontroly a produkty rybárstva pochádzajúce z tejto oblasti;

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh uznesenia

Odsek (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

vyjadruje poľutovanie nad právnou neistotou, ktorá vznikla v dôsledku rozsudku Súdneho dvora z 21. decembra 2016; je znepokojený neschopnosťou Komisie poskytovať spoľahlivé údaje o dovoze produktov rybárstva zo Západnej Sahary, na ktoré sa vzťahuje preferencia, ktorý sa mohol napriek uvedenému rozsudku od uvedeného dátumu uskutočniť; kladie si otázku, aký je rozsah škody spôsobenej rozpočtu Únie prípadnými preferenciami udelenými bez platného právneho základu počas tohto obdobia;


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Referenčné čísla

2018/0256M(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

6.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Patricia Lalonde

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

24

9

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Dátum predloženia

20.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

3

0

ENF

Georg Mayer

NI

David Borrelli

PPE

Anders Sellström

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia