Procedure : 2018/0244(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0480/2018

Indgivne tekster :

A8-0480/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0053

BETÆNKNING     *
PDF 290kWORD 100k
20.12.2018
PE 629.642v02-00 A8-0480/2018

om udkast til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen")

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

Udviklingsudvalget

Ordfører: Maurice Ponga

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen")

((2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0461),

–  der henviser til artikel 203 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0379/2018),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget (A8-0480/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I denne nye afgørelse bør fremhæves de særlige forhold vedrørende samarbejdet med Grønland, såsom målet om at bevare de nære og varige forbindelser mellem Unionen, Grønland og Danmark, anerkendelsen af Grønlands geostrategiske placering, betydningen af politisk dialog mellem Grønland og Unionen, eksistensen af en fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Grønland, og et muligt samarbejde om arktiske spørgsmål. Afgørelsen bør udgøre svar på de globale udfordringer samt bane vej for udviklingen af en proaktiv dagsorden og fremme gensidige interesser, navnlig klimaændringernes stigende indvirkning på menneskelige aktiviteter og miljøet, søtransport, naturressourcer, herunder råvarer og fiskebestande samt forskning og innovation.

(6)  I denne nye afgørelse bør fremhæves de særlige forhold vedrørende samarbejdet med Grønland. Rådet vedtog i 2003, at Unionens fremtidige forbindelser med Grønland efter 2006 skulle baseres på et globalt partnerskab for bæredygtig udvikling, som skulle omfatte en specifik fiskeriaftale, der skulle forhandles efter de almindelige regler og principper for sådanne aftaler. Den fælles erklæring fra Den Europæiske Union på den ene side og Grønlands Landsstyre og den danske regering på den anden side om forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Grønland, der blev undertegnet i Bruxelles den 19. marts 2015, mindede ligeledes om de historiske, politiske, økonomiske og kulturelle bånd mellem Unionen og Grønland og understregede behovet for at styrke forbindelserne og samarbejdet på grundlag af fælles interesser. Partnerskabet i henhold til denne nye afgørelse bør derfor sigte mod at bevare de nære og bæredygtige forbindelser mellem Unionen, Grønland og Danmark og bør bidrage til at imødegå globale udfordringer ved at muliggøre udviklingen af en dynamisk dagsorden og tilstræbe fælles interesser. I afgørelsen bør understreges de særlige forhold vedrørende samarbejdet med Grønland, samtidig med at Grønlands geostrategiske placering, betydningen af politisk dialog mellem Grønland og Unionen, eksistensen af en fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Grønland, og et muligt samarbejde om arktiske spørgsmål anerkendes. Den bør navnlig tage højde for klimaændringernes stigende indvirkning på menneskelige aktiviteter og miljøet, søtransport, naturressourcer, herunder råvarer og fiskebestande samt forskning og innovation.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med henblik på at understrege betydningen af at tackle klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til integration af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger. Foranstaltninger i medfør af dette program forventes at bidrage med 20 % af programmets samlede finansieringsramme til klimamålsætningerne. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under gennemførelsen af programmet og på ny vurderet som led i dets midtvejsevaluering og revisionsprocedurer.

(16)  Med henblik på at understrege betydningen af at tackle klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til integration af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger. Foranstaltninger i medfør af dette program forventes at bidrage med 30 % af programmets samlede finansieringsramme til klimamålsætningerne. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under gennemførelsen af programmet og på ny vurderet som led i dets midtvejsevaluering og revisionsprocedurer.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Unionen og OLT'erne anerkender den særlige betydning af uddannelse og erhvervsuddannelse som en løftestang for OLT'ernes bæredygtige udvikling.

(18)  Unionen og OLT'erne anerkender den særlige betydning af uddannelse og erhvervsuddannelse som en løftestang for OLT'ernes bæredygtige udvikling, navnlig i de områder, hvor det generelle uddannelsesniveau er temmelig lavt.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Associeringen mellem Unionen og OLT'erne bør tage højde for og bidrage til bevarelsen af OLT'ernes kulturelle mangfoldighed og identitet.

(19)  Associeringen mellem Unionen og OLT'erne bør tage højde for og bidrage til bevarelsen af OLT'ernes kulturelle mangfoldighed og identitet. Den bør også være særligt opmærksom på og bidrage til at fremme og håndhæve OLT'ernes oprindelige folks rettigheder.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Handelssamarbejdet og det handelsrelaterede samarbejde mellem Unionen og OLT'erne bør bidrage til målet om bæredygtig økonomisk udvikling, social udvikling og miljøbeskyttelse.

(20)  Handelssamarbejdet og det handelsrelaterede samarbejde mellem Unionen og OLT'erne bør bidrage til målet om bæredygtig økonomisk udvikling, social udvikling og miljøbeskyttelse i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Denne afgørelse bør resultere i mere fleksible oprindelsesregler, herunder nye muligheder for oprindelseskumulation. Kumulation bør ikke kun være en mulighed for OLT'er og lande med økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA-lande), men bør på visse betingelser også gælde produkter fra lande, som er omfattet af en frihandelsaftale med Unionen, samt, også på visse betingelser, produkter, som indføres told- og kvotefrit i Unionen under den generelle toldpræferenceordning. Det er nødvendigt at opstille betingelser for at undgå handelsfordrejning og sikre, at kumulationsordningerne fungerer efter hensigten.

(21)  Denne afgørelse bør resultere i mere fleksible oprindelsesregler, herunder nye muligheder for oprindelseskumulation. Kumulation bør ikke kun være en mulighed for OLT'er og lande med økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA-lande), men bør på visse betingelser også gælde produkter fra lande, som er omfattet af en frihandelsaftale med Unionen, samt, også på visse betingelser, produkter, som indføres told- og kvotefrit i Unionen under den generelle toldpræferenceordning. Disse betingelser er nødvendige for at skabe en mere robust handelsunion, der kan hindre handelsfordrejning og sikre, at kumulationsordningerne fungerer efter hensigten.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  På området finansielle tjenesteydelser bør samarbejdet mellem Unionen og OLT'erne bidrage til opbygningen af et mere sikkert, forsvarligt og gennemsigtigt finansielt system, som er afgørende, hvis den globale finansielle stabilitet skal forbedres og den bæredygtige vækst understøttes. Indsatsen på dette område bør have fokus på konvergens med internationalt vedtagne standarder og tilnærmelse af OLT'ernes lovgivning til EU-retten om finansielle tjenesteydelser. Der bør rettes behørig opmærksomhed mod at styrke den administrative kapacitet hos OLT-myndighederne, herunder på tilsynsområdet.

(25)  På området finansielle tjenesteydelser bør samarbejdet mellem Unionen og OLT'erne tilstræbe at bekæmpe skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse med henblik på at bidrage til opbygningen af et mere sikkert, forsvarligt og gennemsigtigt finansielt system, som er afgørende, hvis den globale finansielle stabilitet skal forbedres og den bæredygtige vækst understøttes. Indsatsen på dette område bør have fokus på konvergens med internationalt vedtagne standarder og tilnærmelse af OLT'ernes lovgivning til EU-retten om finansielle tjenesteydelser. Der bør rettes behørig opmærksomhed mod at styrke den administrative kapacitet hos OLT-myndighederne, herunder på tilsynsområdet.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  I denne afgørelse bør der om nødvendigt henvises til [NDICI -forordningen] (instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde) med henblik på gennemførelsen af samarbejdet og derved sikres sammenhæng i forvaltningen på tværs af instrumenter.

udgår

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne afgørelse fastlægges de oversøiske landes og territoriers (OLT'ers) associering med Unionen ("associeringen"), der udgør et partnerskab på grundlag af artikel 198 i TEUF til støtte for OLT'ernes bæredygtige udvikling og til fremme af Unionens værdier og standarder i resten af verden.

1.  Ved denne afgørelse fastlægges de oversøiske landes og territoriers (OLT'ers) associering med Unionen ("associeringen"), der udgør et partnerskab på grundlag af artikel 198 i TEUF til støtte for OLT'ernes bæredygtige udvikling og til fremme af Unionens værdier, principper og standarder i resten af verden.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Associeringen mellem Unionen og OLT'erne bygger på mål, principper og værdier, som OLT'erne, de medlemsstater, som de hører under, og Unionen har til fælles.

1.  Associeringen mellem Unionen og OLT'erne bygger på mål, principper og værdier, som OLT'erne, de medlemsstater, som de hører under, og Unionen har til fælles. Den bidrager til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling som fastlagt i 2030-dagsordenen samt til gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved gennemførelsen af denne afgørelse følger partnerne gennemsigtigheds- og nærhedsprincippet og imødekommer behovet for effektivitet og tager ligeligt hensyn til de tre grundsten i OLT'ernes bæredygtige udvikling: økonomisk udvikling, social udvikling og miljøbeskyttelse.

3.  Ved gennemførelsen af denne afgørelse følger partnerne gennemsigtigheds- og nærhedsprincippet og imødekommer behovet for effektivitet og tager ligeligt hensyn til de tre grundsten i OLT'ernes bæredygtige udvikling: økonomisk udvikling, social og kulturel udvikling og miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Det overordnede mål med denne afgørelse er at fremme OLT'ernes økonomiske og sociale udvikling og at etablere nære økonomiske forbindelser mellem OLT'erne og Den Europæiske Union som helhed. Associeringen tilstræber at opfylde dette overordnede mål ved at styrke OLT'ernes konkurrenceevne, styrke deres modstandsdygtighed, mindske deres økonomiske og miljømæssige sårbarhed og fremme samarbejdet mellem dem og andre partnere.

4.  I overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, og artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union samt artikel 198 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er det overordnede mål med denne afgørelse at fremme OLT'ernes økonomiske og sociale udvikling og at etablere nære økonomiske forbindelser mellem OLT'erne og Den Europæiske Union som helhed.

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fremme og støtte samarbejdet med OLT'er

udgår

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at støtte og samarbejde med Grønland om at imødegå dets væsentlige udfordringer såsom at højne uddannelsesniveauet og bidrage til den grønlandske forvaltnings kapacitet til at formulere og gennemføre nationale politikker.

b)  at støtte OLT'erne i at imødegå de væsentlige udfordringer, de står overfor, herunder uddannelsesniveauet for Grønlands vedkommende

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at styrke OLT'ernes modstandsdygtighed og samtidig mindske deres økonomiske og miljømæssige sårbarhed

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 5 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  at forbedre OLT'ernes konkurrenceevne, herunder de sociale standarder

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 5 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  at fremme OLT'ernes samarbejde med andre partnere.

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  I bestræbelserne på at nå disse mål respekterer associeringen de grundlæggende principper om frihed, demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, retsstaten, god regeringsførelse og bæredygtig udvikling, som OLT'erne og de medlemsstater, som de hører under, har til fælles.

6.  I bestræbelserne på at nå disse mål respekterer associeringen de grundlæggende principper om demokrati, en rettighedsbaseret tilgang, der omfatter alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, retsstaten, god regeringsførelse og bæredygtig udvikling, som OLT'erne og de medlemsstater, som de hører under, har til fælles. Det samme gælder for princippet om ikkeforskelsbehandling på grund af køn, race, etnisk oprindelse, religion, handicap, alder eller seksuel orientering samt om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

På grund af OLT'ernes begrænsede administrative og menneskelige kapacitet tager Kommissionen dette behørigt i betragtning i programmerings- og gennemførelsesprocessen, navnlig i forbindelse med vedtagelsen af retningslinjerne.

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  økonomisk diversificering af OLT'ernes økonomier, herunder deres videre integrering i verdensøkonomien og i de regionale økonomier i det særlige tilfælde med Grønland, behovet for at øge arbejdsstyrkens færdigheder

a)  bæredygtig diversificering af OLT'ernes økonomier, herunder deres videre integrering i verdensøkonomien og i de regionale økonomier i det særlige tilfælde med Grønland, behovet for at øge arbejdsstyrkens færdigheder

Ændringsforslag    21

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  fremme af en socialmodel af høj kvalitet

Ændringsforslag    22

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fremme af katastroferisikobegrænsning

e)  fremme af katastroferisikobegrænsning under hensyntagen til de prioriteter, der er fastlagt i Sendairammen for perioden 2015-2030

Ændringsforslag    23

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  spørgsmålene vedrørende Vestindien og Stillehavsområdet.

Ændringsforslag    24

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Unionen og OLT'erne kan med henblik herpå udveksle oplysninger og bedste praksis eller etablere enhver anden form for tæt samarbejde og koordinering med andre partnere som led i OLT'ernes deltagelse i regionale og internationale organisationer og eventuelt gennem internationale aftaler.

2.  Unionen og OLT'erne kan med henblik herpå udveksle oplysninger og bedste praksis eller etablere enhver anden form for tæt samarbejde og koordinering med andre partnere som led i OLT'ernes deltagelse i regionale og internationale organisationer og eventuelt gennem internationale aftaler med henblik på at bidrage til en harmonisk integration af OLT'erne i deres respektive geografiske miljø.

Ændringsforslag    25

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Associeringen tilstræber at støtte samarbejdet mellem OLT'erne og andre partnere på de samarbejdsområder, der er fastsat i denne afgørelses del II og III. Målet med associeringen er i den forbindelse at fremme samarbejdet mellem OLT'erne og regionerne i den yderste periferi, som er nævnt i artikel 349 i TEUF, deres nabolande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS-staterne) og ikke-AVS-stater. Med henblik på at opfylde dette mål forbedrer Unionen koordineringen og synergierne mellem de relevante EU-programmer. Unionen bestræber sig også på at inddrage OLT'erne i sine dialogfora med disses nabolande, hvad enten de er stater eller territorier i eller uden for AVS, og eventuelt med regionerne i den yderste periferi.

3.  Associeringen tilstræber at støtte samarbejdet mellem OLT'erne og andre partnere på de samarbejdsområder, der er fastsat i denne afgørelses del II og III. Målet med associeringen er i den forbindelse at fremme samarbejdet mellem OLT'erne og regionerne i den yderste periferi, som er nævnt i artikel 349 i TEUF, deres nabolande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS-staterne) og ikke-AVS-stater. Med henblik på at opfylde dette mål forbedrer Unionen koordineringen og synergierne mellem de relevante EU-programmer. Unionen inddrager OLT'erne i sine dialogfora med disses nabolande, hvad enten de er stater eller territorier i eller uden for AVS, og eventuelt med regionerne i den yderste periferi, idet den tilbyder at tildele dem status som observatør.

Ændringsforslag    26

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  styrkelse af OLT'ernes evne til at påvirke vedtagelsen af regionale strategier, der tager hensyn til deres særlige karakteristika, deres potentiale og deres europæiske perspektiv

Ændringsforslag    27

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Særbehandling

Særbehandling af isolerede OLT'er

Ændringsforslag    28

Forslag til afgørelse

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Særbehandling af de mindst udviklede OLT'er

 

1. Associeringen tager hensyn til OLT'ernes forskelligartethed hvad angår deres udviklingsniveau og deres strukturelle begrænsninger.

 

2. Der indføres særbehandling af de mindst udviklede OLT'er.

 

3. For at give de mindst udviklede OLT'er mulighed for at indhente deres udviklingsefterslæb og afhjælpe deres permanente strukturelle begrænsninger tages der tages behørigt hensyn til deres særlige karakteristika i forbindelse med fastsættelsen af omfanget af den finansielle bistand såvel som de betingelser, der er knyttet til den.

 

4. De OLT'er, der betragtes som de mindst udviklede, er Wallis og Futuna.

Ændringsforslag    29

Forslag til afgørelse

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Associeringen bygger på en bred dialog og samråd om spørgsmål af gensidig interesse mellem OLT'erne, de medlemsstater, som de hører under, Kommissionen og eventuelt Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

1.  Associeringen bygger på en bred dialog og samråd om spørgsmål af gensidig interesse mellem OLT'erne, de medlemsstater, som de hører under, Kommissionen og Europa-Parlamentet samt eventuelt Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Ændringsforslag    30

Forslag til afgørelse

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De ikkestatslige aktørers opgaver

De ikkestatslige aktørers og civilsamfundets opgaver

Ændringsforslag    31

Forslag til afgørelse

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ikkestatslige aktører kan spille en rolle i forbindelse med udveksling af oplysninger, samråd vedrørende samarbejdet og navnlig i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af samarbejdsbistand, -projekter og -programmer. De kan få delegeret finansielle forvaltningsbeføjelser til at gennemføre sådanne projekter eller programmer med det formål at støtte lokale udviklingsinitiativer.

1.  Civilsamfundet, den private sektor og ikkestatslige aktører kan spille en rolle i forbindelse med udveksling af oplysninger, samråd vedrørende samarbejdet og navnlig i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af samarbejdsbistand, -projekter og -programmer. De kan få delegeret finansielle forvaltningsbeføjelser til at gennemføre sådanne projekter eller programmer med det formål at støtte lokale udviklingsinitiativer.

Ændringsforslag    32

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Dialogen sætter OLT'erne i stand til at tage fuld del i gennemførelsen af associeringen.

3.  Dialogen sætter OLT'erne i stand til at tage fuld del i gennemførelsen af associeringen, men også til at fastlægge og gennemføre Den Europæiske Unions regionale strategier på de områder, som OLT'erne befinder sig i.

Ændringsforslag    33

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Dialogen har bl.a. fokus på specifikke politiske spørgsmål af gensidig interesse eller af generel betydning for opnåelsen af associeringens mål.

4.  Dialogen har bl.a. fokus på specifikke politiske spørgsmål af gensidig interesse eller af generel betydning for opnåelsen af såvel associeringens mål som målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    34

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Dialogen med Grønland danner navnlig grundlag for et bredt samarbejde og dialog på områder vedrørende bl.a. energi, klimaændringer og miljø, naturressourcer, herunder råmaterialer og fiskebestande, søtransport, forskning og innovation samt den arktiske dimension af disse spørgsmål.

5.  Dialogen med Grønland danner navnlig grundlag for et bredt samarbejde og dialog på områder vedrørende bl.a. uddannelse, energi, klimaændringer og miljø, natur, naturressourcer, herunder råmaterialer og fiskebestande, søtransport, forskning og innovation samt den arktiske dimension af disse spørgsmål.

Ændringsforslag    35

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Dialogen med OLT'erne i Vestindien har navnlig til formål at styrke den europæiske strategi i det vestindiske område og at samarbejde om spørgsmål vedrørende biodiversitet, klimaændringer, bæredygtig ressourceforvaltning, katastroferisikoforebyggelse og -styring, den sociale dimension samt fremme af god forvaltningspraksis, navnlig på skatteområdet, og bekæmpelse af organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag    36

Forslag til afgørelse

Artikel 13 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Dialogen med OLT'erne i Stillehavet har navnlig til formål at fastlægge og gennemføre en ambitiøs europæisk strategi i Stillehavsområdet gennem en styrkelse af den europæiske tilstedeværelse og at samarbejde især om sociale spørgsmål, bæredygtig forvaltning af hav- og landressourcer, klimaændringer, energi, miljø og den blå økonomi.

Ændringsforslag    37

Forslag til afgørelse

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  der afholdes et årligt OLT-EU-dialogforum (OLT-EU-forummet) for at samle repræsentanter for OLT'ernes myndigheder, medlemsstaterne og Kommissionen. Medlemmer af Europa-Parlamentet, repræsentanter for EIB og repræsentanter for regionerne i den yderste periferi tilknyttes OLT-EU-forummet, når det er relevant

a)  der afholdes et årligt OLT-EU-forum for politisk dialog (OLT-EU-forummet) for at samle repræsentanter for OLT'ernes myndigheder, medlemsstaterne, Kommissionen, formandskabet for Rådet og Europa-Parlamentet. Sammenslutningen af OLT'er (OCTA), repræsentanter for EIB, repræsentanter for regionerne i den yderste periferi og repræsentanter for tredjelande eller territorier, der er naboer til OLT'er, tilknyttes OLT-EU-forummet, når det er relevant

Ændringsforslag    38

Forslag til afgørelse

Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Kommissionen, OLT'erne og de medlemsstater, som de hører under, holder regelmæssigt trilaterale samråd. Disse samråd afholdes mindst tre gange om året på initiativ af Kommissionen eller på opfordring fra OLT'erne eller de medlemsstater, som de hører under

b)  Kommissionen, OLT'erne og de medlemsstater, som de hører under, holder regelmæssigt trilaterale samråd. Disse samråd afholdes mindst fire gange om året på initiativ af Kommissionen eller på opfordring fra OLT'erne eller de medlemsstater, som de hører under

Ændringsforslag    39

Forslag til afgørelse

Del II – kapitel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

MILJØSPØRGSMÅL, KLIMAÆNDRINGER, HAVE OG KATASTROFERISIKOBEGRÆNSNING

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    40

Forslag til afgørelse

Artikel 15 – afsnit 1– indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området miljø, klimaændringer og katastroferisikobegrænsning vedrøre:

Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området miljø, klimaændringer, katastroferisikobegrænsning og forbedring af modstandsdygtigheden vedrøre:

Ændringsforslag    41

Forslag til afgørelse

Artikel 15 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fremme af bæredygtig ressourceudnyttelse og ressourceeffektivitet og tilskyndelse til at holde økonomisk vækst og miljøødelæggelse adskilt og

c)  fremme af bæredygtig ressourceudnyttelse og ressourceeffektivitet med henblik på at opnå en lavemissionsøkonomi baseret på strategier for en retfærdig overgang og

Ændringsforslag    42

Forslag til afgørelse

Artikel 16 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  håndtering af problemer i forbindelse med jordforringelse, herunder den stigende vandstand i havene og jordforurening.

Ændringsforslag    43

Forslag til afgørelse

Artikel 17 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området bæredygtig skovforvaltning vedrøre fremme af bevarelse og bæredygtig forvaltning af skove, herunder deres rolle med hensyn til beskyttelse af miljøet mod erosion og kontrol med ørkendannelse, skovplantning og forvaltning af eksport af træ.

Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området bæredygtig skovforvaltning vedrøre fremme af bevarelse og bæredygtig forvaltning af skove, herunder deres rolle med hensyn til beskyttelse af miljøet mod erosion og kontrol med ørkendannelse, skovplantning og forvaltning af eksport af træ, og bekæmpelse af ulovlig skovhugst.

Ændringsforslag    44

Forslag til afgørelse

Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  samordning af økonomiske og sociale aktiviteter såsom fiskeri og akvakultur, turisme, og søtransport og landbrug med hav- og kystzonernes potentielle muligheder, hvad angår vedvarende energi og råstoffer, under samtidig hensyntagen til konsekvenserne af klimaændringer og menneskelige aktiviteter.

b)  samordning af økonomiske og sociale aktiviteter såsom fiskeri og akvakultur, turisme, og søtransport og bæredygtigt landbrug med hav- og kystzonernes potentielle muligheder, hvad angår vedvarende energi og råstoffer, under samtidig hensyntagen til konsekvenserne af klimaændringer og menneskelige aktiviteter.

Ændringsforslag    45

Forslag til afgørelse

Artikel 23 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udvikling og styrkelse af miljøbeskyttelse

c)  udvikling og styrkelse af menneskerettighederne samt social beskyttelse og miljøbeskyttelse

Ændringsforslag    46

Forslag til afgørelse

Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bidrag til partnerlandenes indsats for at opfylde deres forpligtelser vedrørende klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer

b)  bidrag til partnerlandenes indsats for at opfylde deres forpligtelser vedrørende klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer og med målene om bæredygtig udvikling

Ændringsforslag    47

Forslag til afgørelse

Del II –kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

UNGE, SKOLE- OG ERHVERVSUDDANNELSE, SUNDHED, BESKÆFTIGELSE, SOCIAL SIKRING, FØDEVARESIKKERHED OG FØDEVARESIKRING

UNGE, KVINDER, SKOLE- OG ERHVERVSUDDANNELSE, SUNDHED, BESKÆFTIGELSE, SOCIAL SIKRING, FØDEVARESIKKERHED OG FØDEVARESIKRING

Ændringsforslag    48

Forslag til afgørelse

Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Unionen og OLT’erne samarbejder for at sikre, at unge kommer aktivt på arbejdsmarkedet, for at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed.

Ændringsforslag    49

Forslag til afgørelse

Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 32a

 

Ligestilling mellem mænd og kvinder

 

1. Unionen sikrer, at ligestilling og lighed mellem mænd og kvinder fra OLT'erne samt styrkelse af kvinders position og lige politiske og økonomiske muligheder for kvinder fremmes.

 

2. Associeringen har til formål at beskytte kvinders og pigers rettigheder, herunder mod alle former for vold.

 

3. Associeringen sigter ligeledes mod at fremme styrkelsen af kvinders position, navnlig i deres rolle som aktører inden for bæredygtig udvikling og i det økonomiske og finansielle miljø.

 

Alle initiativer bør tage hensyn til kønsdimensionen.

Ændringsforslag    50

Forslag til afgørelse

Artikel 33 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  støtte til OLT'erne i arbejdet med at udforme og gennemføre uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker.

b)  støtte til OLT'erne i arbejdet med at udforme og gennemføre uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker og

Ændringsforslag    51

Forslag til afgørelse

Artikel 33 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  støtte til OLT'ernes deltagelse i og adgang til Erasmus+-programmet ved at tilskynde til og øge mobiliteten for deres potentielle støttemodtagere fra og til OLT'erne.

Ændringsforslag    52

Forslag til afgørelse

Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Scenekunst

Billedkunst

Ændringsforslag    53

Forslag til afgørelse

Artikel 38 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området scenekunst vedrøre:

Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på billedkunstområdet vedrøre:

Ændringsforslag    54

Forslag til afgørelse

Artikel 38 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremme af øget kontakt mellem udøvende scenekunstnere på områder såsom professionel udveksling og uddannelse, herunder deltagelse i prøver, udvikling af netværk og fremme af netværkssamarbejde

a)  fremme af øget kontakt mellem udøvende billedkunstnere på områder såsom professionel udveksling og uddannelse, herunder deltagelse i prøver, udvikling af netværk og fremme af netværkssamarbejde gennem en tilstrækkelig finansiel støtte

Ændringsforslag    55

Forslag til afgørelse

Artikel 38 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  fremme af kunstneriske produktioner fra OLT'erne i Unionen

Ændringsforslag    56

Forslag til afgørelse

Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden for rammerne af associeringen er samarbejdet på området materiel og immateriel kulturarv og historiske monumenter rettet mod at give mulighed for at fremme udveksling af ekspertise og bedste praksis gennem:

Inden for rammerne af associeringen er samarbejdet på området materiel og immateriel kulturarv og historiske monumenter rettet mod at give mulighed for at fremme udveksling af ekspertise og bedste praksis og bæredygtig udnyttelse af lokaliteterne gennem:

Ændringsforslag    57

Forslag til afgørelse

Artikel 39 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  forbedring af kendskabet til samt bevarelsen og udnyttelsen af OLT'ernes materielle og immaterielle kulturarv.

Ændringsforslag    58

Forslag til afgørelse

Del II – kapitel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET

FREMME AF RETSSTATSPRINCIPPET

Ændringsforslag    59

Forslag til afgørelse

Artikel -41 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel -41

 

Fremme af retsstatsprincippet

 

1. Associeringen sigter mod at fremme principperne om demokrati og retsstat og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som den bygger på, gennem dialog og samarbejde mellem Unionen og OLT'erne.

 

2. OLT'erne er som Unionens fremskudte forposter vigtige aktører for formidlingen af Unionens værdier og principper i deres respektive region.

Ændringsforslag    60

Forslag til afgørelse

Artikel 41 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet, menneskehandel, seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, terrorisme og korruption

Bekæmpelse af organiseret kriminalitet, menneskehandel, seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, terrorisme og korruption og forebyggelse på disse områder

Ændringsforslag    61

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området organiseret kriminalitet omfatte:

1.  Inden for rammerne af associeringen kan samarbejdet på området organiseret kriminalitet og forebyggelse på området omfatte:

Ændringsforslag    62

Forslag til afgørelse

Artikel 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 42a

 

Forhandling af handelsaftaler med tredjelande

 

Hvis en forhandling om handels- eller fiskeriaftaler med tredjelande truer med at forvolde alvorlig skade på OLT'ernes regionale integration eller følsomme sektorer, foretager Kommissionen en konsekvensanalyse, der tager hensyn til den samlede virkning af disse aftaler på OLT'ernes økonomier. Når denne analyse er gennemført, fremsender Kommissionen resultatet heraf til Europa-Parlamentet, Rådet og de statslige og lokale myndigheder i OLT'erne, før de pågældende internationale aftaler indgås.

Ændringsforslag    63

Forslag til afgørelse

Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det handelsrelaterede samarbejde rettes mod at støtte det endelige mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og gennemførelsen af Parisaftalen. Det kan også udvides til at omfatte samarbejde om andre handelsrelaterede multilaterale miljøaftaler såsom konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

2.  Det handelsrelaterede samarbejde rettes mod at støtte det endelige mål for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), gennemførelsen af Parisaftalen og målene for bæredygtig udvikling. Det kan også udvides til at omfatte samarbejde om andre handelsrelaterede multilaterale miljøaftaler såsom konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Ændringsforslag    64

Forslag til afgørelse

Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  støtte, der ydes ved hjælp af statsmidler af et OLT, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder, i det omfang den har en betydelig negativ indvirkning på handelen og investeringerne.

udgår

Ændringsforslag    65

Forslag til afgørelse

Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionen og OLT'erne bestræber sig på at sikre, at internationalt anerkendte standarder for regulering og tilsyn i sektoren for finansielle tjenesteydelser og for bekæmpelse af skattesvig og -unddragelse gennemføres og anvendes på deres territorium. Disse internationalt anerkendte standarder er bl.a. Baselkomitéens "Core Principles for Effective Banking Supervision", Den Internationale Forsikringstilsynsorganisations "Insurance Core Principles", Den Internationale Børstilsynsorganisations "Objectives and Principles of Securities Regulation", OECD's aftale om udveksling af oplysninger i skattesager, G20-landenes erklæring om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger til skatteformål og Rådet for Finansiel Stabilitets liste over nøglekarakteristika for effektive afviklingsordninger for finansielle institutioner.

Unionen og OLT'erne bestræber sig på at sikre, at internationalt anerkendte standarder for regulering og tilsyn i sektoren for finansielle tjenesteydelser og for bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse gennemføres og anvendes på deres territorium. Disse internationalt anerkendte standarder er bl.a. Baselkomitéens "Core Principles for Effective Banking Supervision", Den Internationale Forsikringstilsynsorganisations "Insurance Core Principles", Den Internationale Børstilsynsorganisations "Objectives and Principles of Securities Regulation", OECD's aftale om udveksling af oplysninger i skattesager, G20-landenes erklæring om gennemsigtighed og udveksling af oplysninger til skatteformål og Rådet for Finansiel Stabilitets liste over nøglekarakteristika for effektive afviklingsordninger for finansielle institutioner samt endvidere De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og protokollerne hertil.

Ændringsforslag    66

Forslag til afgørelse

Artikel 72 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  passende finansielle ressourcer og passende faglig bistand, der kan styrke OLT'ernes kapacitet til at udforme og gennemføre strategiske og lovgivningsmæssige rammer

a)  passende finansielle ressourcer og passende faglig bistand inden for rammerne af denne afgørelse, der kan styrke OLT'ernes kapacitet til at udforme og gennemføre strategiske og lovgivningsmæssige rammer

Ændringsforslag    67

Forslag til afgørelse

Artikel 72 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  langsigtet finansiering til fremme af væksten i den private sektor

b)  langsigtet finansiering inden for rammerne af denne afgørelse til fremme af væksten i den private sektor

Ændringsforslag    68

Forslag til afgørelse

Artikel 72 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hvis det er relevant, kan andre EU-programmer bidrage til foranstaltninger i henhold til denne afgørelse, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Der kan også i henhold til denne afgørelse ydes bidrag til foranstaltninger, der er omfattet af andre EU-programmer, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. I sådanne tilfælde skal det fremgå af det arbejdsprogram, som omfatter de pågældende foranstaltninger, hvilket regelsæt der finder anvendelse.

c)  yderligere finansiering gennem andre EU-programmer, der giver mulighed for at bidrage til foranstaltninger i henhold til denne afgørelse, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. I sådanne tilfælde skal det fremgå af det arbejdsprogram, som omfatter de pågældende foranstaltninger, hvilket regelsæt der finder anvendelse.

Ændringsforslag    69

Forslag til afgørelse

Artikel 72 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der kan også i henhold til denne afgørelse ydes bidrag til foranstaltninger, der er omfattet af andre EU-programmer, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. I sådanne tilfælde skal det fremgå af det arbejdsprogram, som omfatter de pågældende foranstaltninger, hvilket regelsæt der finder anvendelse.

Ændringsforslag    70

Forslag til afgørelse

Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 500 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 669 000 000 EUR i løbende priser.

Ændringsforslag    71

Forslag til afgørelse

Artikel 74 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "programmerbar støtte": hjælp uden tilbagebetalingspligt, som er tildelt OLT'erne med henblik på finansiering af de territoriale, regionale eller intraregionale strategier og prioriteter, der er fastsat i programmeringsdokumenter

a)  "programmerbar støtte": hjælp uden tilbagebetalingspligt, som er tildelt OLT'erne med henblik på finansiering af de territoriale, regionale eller intraregionale strategier og prioriteter, der i nødvendigt omfang er fastsat i programmeringsdokumenter

Ændringsforslag    72

Forslag til afgørelse

Artikel 74 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  "regional tildeling": et beløb – indeholdt i den regionale tildeling – tildelt programmerbar støtte med henblik på at finansiere intraregionale samarbejdsstrategier og -prioriteter, der involverer mindst ét OLT og en eller flere regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF og/eller en eller flere ikke-AVS-stater eller -territorier.

g)  "regional tildeling": et beløb – indeholdt i den regionale tildeling – tildelt programmerbar støtte med henblik på at finansiere intraregionale samarbejdsstrategier og -prioriteter, der involverer de enheder, som er omhandlet i artikel 82 i denne afgørelse.

Ændringsforslag    73

Forslag til afgørelse

Artikel 74 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 74a

 

Generelt princip

 

Medmindre der er fastsat særlige bestemmelser i denne afgørelse, gennemføres Unionens finansielle bistand i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10461a ("finansforordningen") og med målene og principperne i denne afgørelse.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Ændringsforslag    74

Forslag til afgørelse

Artikel 75 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  gennemføres under behørigt hensyn til OLT'ernes respektive geografiske, sociale og kulturelle kendetegn og deres specifikke potentiale

a)  gennemføres under behørigt hensyn til OLT'ernes respektive demografiske, geografiske, økonomiske og finansielle, miljømæssige, sociale og kulturelle kendetegn og deres specifikke potentiale

Ændringsforslag    75

Forslag til afgørelse

Artikel 75 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Unionens finansiering kan ydes via de former for finansiering, der er anført i finansforordningen, navnlig via:

 

a) tilskud

 

b) offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

 

c) budgetstøtte

 

d) bidrag til trustfonde, som Kommissionen har oprettet i henhold til finansforordningens artikel 234

 

e) finansielle instrumenter

 

f) budgetgarantier

 

g) blanding

 

i) finansiel bistand

 

j) aflønning af eksterne eksperter.

 

Inden for rammerne af programmerbar støtte ydes Unionens finansielle bistand primært i form af budgetstøtte til OLT'erne.

 

I henhold til finansforordningen kan Unionens finansielle bistand også ydes gennem bidrag til internationale, regionale eller nationale fonde, f.eks. fonde, der er etableret eller forvaltes af EIB, til medlemsstater, partnerlande og regioner eller internationale organisationer, med henblik på at tiltrække fælles finansiering fra en række donorer, eller til fonde, der er oprettet af en eller flere donorer med sigte på fælles gennemførelse af projekter.

 

Unionens finansielle bistand gennemføres af Kommissionen, som det er fastsat i finansforordningens bestemmelser, direkte af Kommissionens tjenestegrene, EU-delegationerne og gennemførelsesorganerne ved delt forvaltning sammen med medlemsstaterne eller indirekte ved at overdrage budgetgennemførelsesopgaver til de enheder, der er opført i finansforordningen. Disse enheder sikrer overensstemmelse med Unionens optræden udadtil og kan overdrage budgetgennemførelsesopgaver til andre enheder på betingelser svarende til dem, der gælder for Kommissionen.

 

De finansierede foranstaltninger kan gennemføres med parallel eller fælles samfinansiering. I tilfælde af parallel samfinansiering opdeles en aktion i flere tydeligt identificerbare komponenter, der hver især finansieres af de forskellige partnere, som deltager i samfinansieringen, således at finansieringsmidlernes endelige anvendelse altid kan fastslås. I tilfælde af fælles medfinansiering fordeles de samlede omkostninger ved en foranstaltning mellem de partnere, der deltager i medfinansieringen, og midlerne lægges sammen, således at det ikke længere er muligt at identificere finansieringskilden for en specifik del af foranstaltningen. I sådanne tilfælde skal den efterfølgende offentliggørelse af tilskud og offentlige kontrakter, jf. artikel 38 i finansforordningen, være i overensstemmelse med den bemyndigede enheds regler, hvis det er relevant.

 

EU-finansiering genererer eller foranlediger ikke opkrævning af særlige skatter, særlig told eller særlige afgifter.

Ændringsforslag    76

Forslag til afgørelse

Artikel 75 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 75a

 

Fremførsler, årlige trancher, forpligtelsesbevillinger, tilbagebetalinger og indtægter frembragt via finansielle instrumenter

 

1.  I tillæg til finansforordningens artikel 12, stk. 2, fremføres uudnyttede forpligtelser og betalingsbevillinger i henhold til denne afgørelse automatisk, og der kan indgås forpligtelser for disse beløb indtil den 31. december i det følgende regnskabsår. Det fremførte beløb anvendes som det første i det følgende regnskabsår. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om de forpligtelsesbevillinger, der er fremført i henhold til finansforordningens artikel 12, stk. 6.

 

2.  Ud over de regler, der er fastsat i finansforordningens artikel 15 vedrørende genopførelse af bevillinger, genopføres forpligtelsesbevillinger svarende til det beløb, der er frigjort som følge af manglende eller delvis gennemførelse af en foranstaltning i henhold til denne afgørelse, på den oprindelige budgetpost. Henvisninger i artikel 12, stk. 1, litra b), i forordningen om den flerårige finansielle ramme til finansforordningens artikel 15 skal også forstås som en henvisning til nærværende stykke med henblik på denne afgørelse.

 

3.  Budgetmæssige forpligtelser til foranstaltninger, hvis gennemførelse strækker sig over mere end et regnskabsår, kan opdeles i årlige trancher over flere regnskabsår, jf. finansforordningens artikel 112, stk. 2.

 

Finansforordningens artikel 114, stk. 2, tredje afsnit, finder ikke anvendelse på disse flerårige foranstaltninger. Kommissionen frigør automatisk enhver del af en budgetmæssig forpligtelse til en foranstaltning, som den 31. december i det femte år efter året for indgåelsen ikke er blevet anvendt til formålet med forfinansieringen eller til mellemliggende betalinger, eller for hvilken der ikke er indgivet en attesteret udgiftserklæring eller en betalingsanmodning.

 

Stk. 2 i nærværende artikel anvendes også på årlige trancher.

Ændringsforslag    77

Forslag til afgørelse

Artikel 76 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udvikling af institutioner, kapacitetsopbygning og integrering af miljøaspekter

b)  udvikling af institutioner, kapacitetsopbygning og integrering af aspekter vedrørende miljø, køn og god regeringsførelse

Ændringsforslag    78

Forslag til afgørelse

Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Unionen støtter OLT'ernes indsats for at udvikle pålidelige statistiske data vedrørende disse områder.

2.  Unionen støtter OLT'ernes indsats for at udvikle offentligt tilgængelige pålidelige statistiske data vedrørende disse områder.

Ændringsforslag    79

Forslag til afgørelse

Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Unionen kan støtte OLT'erne i deres bestræbelser på at forbedre deres makroøkonomiske indikatorers sammenlignelighed.

3.  Unionen kan støtte OLT'erne i deres bestræbelser på at forbedre deres makroøkonomiske indikatorers sammenlignelighed, navnlig ved at lette analyserne af OLT'ernes BNP i købekraftsparitet, hvis sådanne er tilgængelige.

Ændringsforslag    80

Forslag til afgørelse

Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På Kommissionens foranledning kan EU-finansiering anvendes til at dække støtteudgifter til afgørelsens gennemførelse og virkeliggørelsen af de heri opstillede mål, herunder administrativ støtte i forbindelse med forberedelse, opfølgning, overvågning, revision og evaluering, som er nødvendig for en sådan gennemførelse, samt udgifter i hovedkvarterer og i Unionens delegationer til den administrative støtte, der er nødvendig for at forvalte de foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne afgørelse, herunder informations- og kommunikationstiltag, og institutionelle IT-systemer.

1.  På Kommissionens foranledning kan EU-finansiering anvendes til at dække støtteudgifter til afgørelsens gennemførelse og virkeliggørelsen af de heri opstillede mål, herunder administrativ støtte i forbindelse med forberedelse, opfølgning, overvågning, revision og evaluering, som er nødvendig for en sådan gennemførelse.

Ændringsforslag    81

Forslag til afgørelse

Artikel 79

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 79

udgår

Generelt princip

 

Medmindre andet er fastsat i denne afgørelse, gennemføres Unionens finansielle bistand i overensstemmelse med målene og principperne i denne afgørelse, finansforordningen og [NDICI-forordningen], navnlig afsnit II, kapitel I, med undtagelse af artikel 13, artikel 14, stk. 1 og 4, og artikel 15, kapitel III, med undtagelse af artikel 21, stk. 1, artikel 21, stk. 2, litra a) og b), og artikel 21, stk. 3, samt kapitel V, med undtagelse af artikel 31, stk. 1, artikel 31, stk. 4, artikel 36, stk. 6, artikel 31, stk. 9, og artikel 32, stk. 3. Proceduren, der er fastlagt i denne afgørelses artikel 80, finder ikke anvendelse på de sager, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, litra c), i [NDICI-forordningen].

 

Ændringsforslag    82

Forslag til afgørelse

Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 79 a (ny)

 

Vedtagelse af programmeringsdokumenter

 

1.  OLT'ernes myndigheder er inden for rammerne af partnerskabet mellem Unionen og OLT'erne ansvarlige for udformning og vedtagelse af sektorpolitikker på de vigtigste samarbejdsområder, der er omhandlet i del II i denne afgørelse, og sikrer en passende opfølgning.

 

På dette grundlag udarbejder og fremlægger hvert OLT et programmeringsdokument for bæredygtig udvikling på sit territorium. Dette programmeringsdokument tilvejebringer en sammenhængende ramme for samarbejdet mellem Unionen og det pågældende OLT, som stemmer overens med Unionens overordnede mål og anvendelsesområde, målsætninger, principper og politikker.

 

I hvert programmeringsdokument defineres:

 

- en kort præsentation af OLT'ets politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige kontekst

 

- en kort beskrivelse af OLT'ets strategi for bæredygtig udvikling (2030-dagsordenen), som fastlægger OLT'ets prioriteter, og hvordan det har til hensigt at bidrage til at nå målene om bæredygtig udvikling

 

- de prioriterede områder, der er udvalgt med henblik på EU-finansiering

 

- de specifikke mål

 

- de forventede resultater

 

- klare og specifikke performanceindikatorer

 

- den vejledende finansielle tildeling, både samlet set og pr. prioriteret område

 

- en vejledende tidsplan.

 

2.  Programmeringsdokumentet bygger på erfaringer og bedste praksis og baseres på samråd med civilsamfundet, lokale myndigheder og andre aktører samt på en dialog med disse for at sikre, at de inddrages i passende omfang i og senere tager ansvar for det vejledende programmeringsdokument.

 

3.  Et udkast til programmeringsdokument er genstand for drøftelser mellem myndighederne i hvert OLT, den medlemsstat, som det hører under, og Kommissionen. OLT'ernes myndigheder er ansvarlige for færdiggørelsen af programmeringsdokumentet. Kommissionen præciserer i retningslinjer programmeringsbestemmelserne for OLT'erne på en sådan måde, at programmeringsdokumenterne hurtigt kan godkendes.

 

4.  Efter den endelige udformning vurderer Kommissionen programmeringsdokumentet for at fastslå, om det er i overensstemmelse med målene for denne afgørelse og med de relevante EU-politikker, og om det indeholder alle de elementer, der er nødvendige for at vedtage den årlige finansieringsafgørelse. OLT'ernes myndigheder udleverer alle nødvendige oplysninger, navnlig resultaterne af eventuelle feasibilityundersøgelser, med henblik på denne vurdering.

 

5.  Programmeringsdokumentet godkendes efter undersøgelsesproceduren i dette direktivs artikel 88, stk. 5.

 

Denne procedure finder også anvendelse ved enhver større revision, som vil indebære en væsentlig ændring af strategien eller programmeringen.

 

Undersøgelsesproceduren finder ikke anvendelse på ikkevæsentlige ændringer af det vejledende programmeringsdokument, såsom tekniske tilpasninger, omfordeling af midler inden for de vejledende tildelinger til de enkelte prioriterede områder eller forhøjelser eller nedsættelser af den oprindelige vejledende tildeling med under 20 %, forudsat at disse ændringer ikke påvirker de i det vejledende programmeringsdokument fastlagte prioriterede områder og mål. Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet og Rådet sådanne ikkevæsentlige ændringer senest inden for en måned fra den relevante afgørelses vedtagelsesdato.

Ændringsforslag    83

Forslag til afgørelse

Artikel 79 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 79b (ny)

 

Handlingsplaner og foranstaltninger

 

1.  Kommissionen vedtager årlige eller flerårige handlingsplaner eller foranstaltninger. Foranstaltningerne kan bestå af individuelle foranstaltninger, særlige foranstaltninger, støtteforanstaltninger eller ekstraordinære bistandsforanstaltninger. I forbindelse med handlingsplaner og foranstaltninger angives hver foranstaltning mål, de forventede resultater, de vigtigste tiltag, gennemførelsesmetoderne, budgettet og eventuelle udgifter til støttefunktioner.

 

2.  Handlingsplanerne er baseret på programmeringsdokumenter.

 

3.  Handlingsplanerne og foranstaltningerne vedtages efter undersøgelsesproceduren i denne afgørelses artikel 88, stk. 5. Den procedure, der henvises til i stk. 1, er ikke påkrævet i forbindelse med:

 

a) handlingsplaner, individuelle foranstaltninger og støtteforanstaltninger, til hvilke EU-finansieringen ikke overstiger 10 000 000 EUR

 

b) tekniske ændringer, såfremt sådanne ændringer ikke væsentligt vedrører målene for den pågældende handlingsplan eller foranstaltning, såsom:

 

i) ændret gennemførelsesmetode

 

ii) omfordeling af midler mellem foranstaltninger i den samme handlingsplan

 

iii) forøgelse eller reduktion af budgettet for handlingsplaner og foranstaltninger med højst 20 % af det oprindelige budget, og ikke over 10 000 000 EUR.

 

I tilfælde af årlige handlingsplaner og foranstaltninger finder tærsklerne i stk. 3, litra a), litra b), nr. iii), anvendelse på årsbasis. Handlingsplaner og foranstaltninger, der vedtages i henhold til dette stykke, med undtagelse af ekstraordinære bistandsforanstaltninger, og tekniske ændringer meddeles Europa-Parlamentet og medlemsstaterne senest en måned efter deres vedtagelse.

 

4.  Inden Kommissionen vedtager eller forlænger ekstraordinære bistandsforanstaltninger, hvortil udgifterne ikke overstiger 20 000 000 EUR, underretter den Rådet om foranstaltningernes karakter og formål og om de forventede udgifter. Kommissionen underretter ligeledes Rådet, inden den foretager betydelige ændringer af ekstraordinære bistandsforanstaltninger, der allerede er vedtaget. Kommissionen tager højde for Rådets relevante politiske strategi ved såvel planlægningen som den efterfølgende gennemførelse af sådanne foranstaltninger og sørger for at bevare sammenhængen i Unionens optræden udadtil. Kommissionen holder Europa-Parlamentet behørigt og rettidigt underrettet om planlægningen og gennemførelsen af ekstraordinære bistandsforanstaltninger i henhold til nærværende artikel, herunder om de forventede udgifter, og underretter ligeledes Europa-Parlamentet, når den foretager væsentlige ændringer eller forlængelser af denne bistand.

 

5.  I behørigt begrundede hastende tilfælde – f.eks. kriser som følge af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer eller umiddelbare trusler mod demokratiet, retsstaten, menneskerettighederne eller de grundlæggende friheder – kan Kommissionen vedtage handlingsplaner eller foranstaltninger eller ændringer af eksisterende handlingsplaner eller foranstaltninger efter den procedure, der er omhandlet i artikel 88, stk. 5.

Ændringsforslag    84

Forslag til afgørelse

Artikel 80

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 80

udgår

Vedtagelse af flerårige vejledende programmer, handlingsplaner og foranstaltninger

 

Kommissionen vedtager i henhold til denne afgørelse, i form af "enhedsprogrammeringsdokumenter", flerårige vejledende programmer som omhandlet i artikel 12 i [NDICI-forordningen] sammen med de tilsvarende handlingsplaner og foranstaltninger som omhandlet i artikel 19 i [NDICI-forordningen] i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 88, stk. 5, i denne afgørelse. Denne procedure gælder også de revisioner, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, i [NCDICI-forordningen], og som har den virkning, at de ændrer det flerårige vejledende programs indhold væsentligt.

 

I Grønlands tilfælde kan handlingsplaner og foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 19 i [NDICI-forordningen] vedtages særskilt fra de flerårige vejledende programmer.

 

Ændringsforslag    85

Forslag til afgørelse

Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  OLT'ernes offentlige myndigheder er berettigede til finansiel støtte i henhold til denne afgørelse.

1.  Alle OLT'ernes offentlige myndigheder er berettigede til finansiel støtte i henhold til denne afgørelse.

Ændringsforslag    86

Forslag til afgørelse

Artikel 81 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  aktører i decentralt samarbejde og andre ikkestatslige aktører i OLT'er og i Unionen for at sætte dem i stand til at iværksætte økonomiske, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige projekter og programmer i OLT'erne som led i det decentrale samarbejde, der er omhandlet i artikel 12 i denne afgørelse.

e)  aktører i decentralt samarbejde og andre ikkestatslige aktører i OLT'er og i Unionen for at sætte dem i stand til at iværksætte økonomiske, miljømæssige, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige projekter og programmer i OLT'erne som led i det decentrale samarbejde, der er omhandlet i artikel 12 i denne afgørelse.

Ændringsforslag    87

Forslag til afgørelse

Artikel 82 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  et eller flere regionale organer, som OLT'er er medlem af

iii)  et eller flere regionale organer eller en eller flere sammenslutninger, som OLT'er er medlem af

Ændringsforslag    88

Forslag til afgørelse

Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fysiske personer fra et OLT, som defineret i artikel 50 og eventuelt de relevante offentlige og/eller private instanser og institutioner i et OLT, kan deltage i og opnå finansiering fra EU-programmer under overholdelse af disse programmers regler og mål og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som OLT'et hører under.

1.  Fysiske personer fra et OLT, som defineret i artikel 50 og eventuelt de relevante offentlige og/eller private instanser og institutioner i et OLT, kan deltage i og opnå finansiering fra alle EU-programmerne, herunder Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, under overholdelse af disse programmers regler og mål og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som OLT'et hører under.

Ændringsforslag    89

Forslag til afgørelse

Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen sikrer, at OLT'erne reelt og effektivt får adgang til alle Unionens programmer og instrumenter til samarbejde med andre lande, og fastsætter om nødvendigt specifikke foranstaltninger.

 

Desuden sikrer Kommissionen gennemsigtigheden af oplysningerne og synligheden af de indkaldelser af forslag, der iværksættes under de forskellige EU-programmer, ved hjælp af en ajourført og dedikeret adgangsportal til OLT'erne.

Ændringsforslag    90

Forslag til afgørelse

Artikel 83 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  OLT'erne underretter Kommissionen om denne deltagelse i EU-programmerne hvert år begyndende i 2022.

3.  På grundlag af de oplysninger, der fremsendes af OLT'erne, udarbejder Kommissionen en årlig rapport om OLT'ernes deltagelse i EU-programmerne.

Ændringsforslag    91

Forslag til afgørelse

Artikel 86 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre en effektiv vurdering af denne afgørelse, hvad angår opfyldelsen af dens mål, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 87 med henblik på at ændre artikel 3 i bilag I for om nødvendigt at gennemgå eller komplementere indikatorerne og supplere denne afgørelse med bestemmelser om oprettelsen af en overvågnings- og evalueringsramme.

For at sikre en effektiv vurdering af denne afgørelse, hvad angår opfyldelsen af dens mål, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 87 med henblik på at fastsætte performanceindikatorerne, jf. artikel 3 i bilag I, eller om nødvendigt at gennemgå eller komplementere dem og supplere denne afgørelse med bestemmelser om oprettelsen af en overvågnings- og evalueringsramme.

Ændringsforslag    92

Forslag til afgørelse

Artikel 87 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 86, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2021. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 86, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2021. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. Rådet underretter Europa-Parlamentet om sin afgørelse.

Ændringsforslag    93

Forslag til afgørelse

Artikel 87 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet meddelelse herom.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet og Europa-Parlamentet meddelelse herom.

Ændringsforslag    94

Forslag til afgørelse

Artikel 87 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 86 træder kun i kraft, hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Rådet, eller hvis Rådet inden udløbet af denne frist har underrettet Kommissionen om, at det ikke agter at gøre indsigelse. Fristen kan forlænges med to måneder på Rådets initiativ.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 86 træder kun i kraft, hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Rådet, eller hvis Rådet inden udløbet af denne frist har underrettet Kommissionen om, at det ikke agter at gøre indsigelse. Fristen kan forlænges med to måneder på Rådets initiativ. Hvis Rådet agter at gøre indsigelse, giver det Europa-Parlamentet meddelelse herom i rimelig tid, inden det træffer den endelige afgørelse, og angiver samtidig, hvilken delegeret retsakt det agter at gøre indsigelse mod, samt begrundelsen herfor.

Ændringsforslag    95

Forslag til afgørelse

Artikel 90 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne afgørelse anvendes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2010/427/EU46.

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik sikrer den overordnede politiske koordinering af Unionens optræden udadtil og sikrer, at Unionens optræden udadtil fremstår som en helhed, er sammenhængende og effektiv.

__________________

 

46Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

 

Ændringsforslag    96

Forslag til afgørelse

Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Den anvendes fra den 1. januar 2021 og ophører den 31. december 2027.

Ændringsforslag    97

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden for rammerne af denne afgørelse tildeles for syvårsperioden 1. januar 2021 til 31. december 2027 det samlede beløb på 500 000 000 EUR i løbende priser i finansiel bistand fra Unionen således:

1.  Inden for rammerne af denne afgørelse tildeles for syvårsperioden 1. januar 2021 til 31. december 2027 det samlede beløb på 669 000 000 EUR i løbende priser i finansiel bistand fra Unionen således:

Ændringsforslag    98

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  159 000 000 EUR i form af tilskud til bilateral programmerbar støtte til langsigtet udvikling af OLT'er undtagen Grønland, navnlig med henblik på finansiering af de initiativer, der er omhandlet i programmeringsdokumentet. Dette beløb tildeles på basis af OLT'ernes behov og resultater efter følgende kriterier: Efter omstændighederne skal programmeringsdokumentet lægge særlig vægt på aktioner, der er rettet mod at styrke god regeringsførelse og den institutionelle kapacitet i de støttemodtagende OLT'er, og, hvor det er relevant, den sandsynlige tidsplan for de planlagte reformer. Ved tildelingen af dette beløb skal der tages hensyn til befolkningens størrelse, bruttonationalproduktet (BNP), størrelsen af tidligere tildelinger og begrænsninger som følge af OLT'ernes geografiske isolation som nævnt i artikel 9 i denne afgørelse.

a)  81 % i form af tilskud til bilateral programmerbar støtte til langsigtet udvikling af alle OLT'er, navnlig med henblik på finansiering af de initiativer, der er omhandlet i programmeringsdokumentet.

 

Dette beløb tildeles på basis af OLT'ernes behov og resultater efter følgende kriterier: befolkningens størrelse, bruttonationalproduktet (BNP) gennem BNP i købekraftsparitet (PPP), hvis dette er tilgængeligt, størrelsen af tidligere tildelinger og begrænsninger som følge af OLT'ernes geografiske isolation som nævnt i artikel 9 i denne afgørelse, des lave udviklingsniveau af de OLT'er, der er omhandlet i artikel 9a i denne afgørelse, territoriernes størrelse og klima- og miljøforhold.

 

4 % til Aruba

 

1,5 % til Bonaire

 

5 % til Curaçao

 

48 % til Grønland

 

10,75 % til Ny Kaledonien

 

10,85 % til Fransk Polynesien

 

1,2 % til Saba

 

2 % til Saint-Barthélemy

 

0,8 % til Sint Eustatius

 

7,5 % til Saint-Pierre og Miquelon

 

2,5% til Sint Maarten

 

0,4 % til De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean og Antarktis

 

5,5 % til Wallis og Futuna

Ændringsforslag    99

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  225 000 000 EUR i form af tilskud til bilateral programmerbar støtte til langsigtet udvikling af Grønland, navnlig med henblik på finansiering af det initiativ, der er omhandlet i programmeringsdokumentet.

udgår

Ændringsforslag    100

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  81 000 000 EUR afsættes til støtte til OLT'ernes regionale programmer, hvoraf 15 000 000 EUR kunne gå til støtte til intraregionale operationer, idet Grønland alene er støtteberettiget til de intraregionale operationer. Dette samarbejde gennemføres under hensyntagen til artikel 7 i denne afgørelse, navnlig med hensyn til de områder af fælles interesse, der er omhandlet i denne afgørelses artikel 5, og gennem høring via de EU-OLT-partnerskabsinstanser, der er omhandlet i denne afgørelses artikel 14. Samarbejdet tilstræber koordinering med andre relevante EU-finansieringsprogrammer og -instrumenter og navnlig i samarbejde mellem regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF.

c)  12 % afsættes til støtte til OLT'ernes regionale programmer, hvoraf 30 000 000 EUR kunne gå til støtte til intraregionale operationer, idet Grønland alene er støtteberettiget til de intraregionale operationer. Dette samarbejde gennemføres under hensyntagen til artikel 7 i denne afgørelse, navnlig med hensyn til de områder af fælles interesse, der er omhandlet i denne afgørelses artikel 5, og gennem høring via de EU-OLT-partnerskabsinstanser, der er omhandlet i denne afgørelses artikel 14. Samarbejdet tilstræber koordinering med andre relevante EU-finansieringsprogrammer og -instrumenter og navnlig i samarbejde mellem regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF.

Ændringsforslag    101

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 1 – nr. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  22.000.000 000 EUR til undersøgelser eller faglig bistand i overensstemmelse til alle OLT'er inklusive Grønland i overensstemmelse med artikel 78 i denne afgørelse1.

d)  3,5 % til undersøgelser eller faglig bistand i overensstemmelse til alle OLT'er inklusive Grønland i overensstemmelse med artikel 78 i denne afgørelse.

__________________

 

49 Af dette beløb afsættes 9 725 000 EUR til Kommissionen til teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner, indirekte forskning og direkte forskning.

 

Ændringsforslag    102

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 1 – nr. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  13 000 000 EUR til en reservefond for alle OLT'er inklusive Grønland til bl.a.:

e)  3,5 % til en reservefond for alle OLT'er inklusive Grønland til bl.a.:

Ændringsforslag    103

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan på grundlag af en revision beslutte, hvordan ikketildelte midler, der er omhandlet i denne artikel, skal fordeles.

2.  Kommissionen kan på grundlag af en revision, der foretages inden 2025, efter høring af medlemsstaterne og Europa-Parlamentet beslutte, hvordan ikketildelte midler, der er omhandlet i denne artikel, skal fordeles.

Ændringsforslag    104

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 3 –stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opfyldelsen af målene i afgørelsens artikel 3.5 måles ved:

I overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling vil der blive udarbejdet en liste over nøgleresultatindikatorer i overensstemmelse med proceduren i artikel 86, som anvendes som en hjælp til at vurdere, i hvilket omfang Unionen har bidraget til opfyldelsen af målene i denne afgørelses artikel 3.5.

Ændringsforslag    105

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 3 –stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  for OLT'er undtagen Grønland, eksport af varer og tjenester i % af BNP og de samlede offentlige indtægter i % af BNP.

udgår

Ændringsforslag    106

Forslag til afgørelse

Bilag I – artikel 3 –stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  for Grønland, eksport af varer og tjenester i % af BNP og fiskerisektorens procentandel af den samlede eksport.

udgår


BEGRUNDELSE

De oversøiske lande og territorier (OLT'er) har været associeret med Den Europæiske Union (EU) siden Romtraktatens ikrafttræden i 1958.

Der er i øjeblikket 25 OLT'er, som er beliggende i Atlanterhavet, i Antarktis, i Arktis, i Vestindien, i Det Indiske Ocean og i Stillehavsområdet. De er knyttet til fire EU-medlemsstater: Danmark, Frankrig, Det Forenede Kongerige og Nederlandene.

OLT'erne har generelt et vidtrækkende selvstyre, der dækker områder såsom økonomiske anliggender, arbejdsmarkedet, folkesundhed, indre anliggender og told. Forsvars- og udenrigspolitik henhører normalt fortsat under medlemsstaternes kompetence. OLT'erne er ikke en del af Unionens toldområde og står uden for det indre marked. EU-lovgivningen finder derfor ikke anvendelse. Indbyggerne i OLT'erne er imidlertid EU-borgere, eftersom de er statsborgere i den EU-medlemsstat, som deres land eller territorium forfatningsmæssigt hører under.

Den nuværende ramme, der gælder for de 25 OLT'er, er OLT-associeringsafgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013, som definerer det privilegerede forhold, som OLT'erne har med Den Europæiske Union som "medlemmer af den europæiske familie" og den specifikke retlige ramme, der finder anvendelse.

Den vigtigste finansielle kilde for den nuværende associeringsafgørelse er den 11. Europæiske Udviklingsfond (EUF), der omfatter programmering og finansiering af territoriale og regionale programmer for OLT'er undtagen Grønland, for hvilket der findes en specifik afgørelse, der finansieres over EU's budget.

I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 29. marts 2019 og den flerårige finansielle ramme 2021-2027 foreslog Kommissionen den 14. juni 2018 en ny associeringsafgørelse for en Union med 27 medlemsstater. Den dækker derfor 13 OLT'er, der er knyttet til 3 medlemsstater: Danmark, Frankrig og Nederlandene.

Denne nye associeringsafgørelse forener den nuværende associeringsafgørelse og Grønlandsafgørelsen – som begge er baseret på artikel 203 i TEUF. Desuden "budgetterer" forslaget om en ny associeringsafgørelse de midler, der tildeles OLT'erne, ved tildeling af et budget på 500 mio. EUR fra den nye budgetpost "Naboområder og verden".

Ordføreren glæder sig meget over forslaget om en ny associeringsafgørelse, da den svarer til Parlamentets anmodninger om en ensartet ordning for alle OLT'erne samt et specifikt finansielt instrument for de OLT'er, der er opført på Den Europæiske Unions budget.

Ordføreren vil gerne takke Kommissionen for det arbejde af høj kvalitet, som den har udført for at forenkle og skabe sammenhæng i den retlig ramme for OLT'erne, styrke forvaltningsenheden og sikre OLT'erne større synlighed som gruppe.

Ordføreren ønsker imidlertid, at den nye associeringsafgørelse tager hensyn til følgende elementer i forbindelse med de drøftelser, han har haft med civilsamfundet og repræsentanterne for OLT'erne:

1. Styrkelse af den politiske dialog mellem OLT'erne og EU

Det er vigtigt at styrke den politiske dimension af associeringen mellem EU og OLT'erne. Med hensyn til forvaltning foregår dette navnlig ved, at Rådets formandskab og Europa-Parlamentet deltager i debatfora og navnlig det årlige EU-OLT-forum og gennem Europa-Parlamentets generelt styrkede rolle i partnerskabet

For ordføreren er der også behov for en styrket dialog mellem EU og OLT'erne om spørgsmål om samarbejde og regional integration. Ud over den tætte dialog om arktiske spørgsmål, der er omhandlet i artikel 13 i den nye associeringsafgørelse, opfordrer ordføreren Unionen til at styrke sin tilstedeværelse i landene i Vestindien og Stillehavet og støtte sig til OLT'erne med henblik på at fastlægge og gennemføre sine regionale strategier. Denne holdning afspejler de holdninger, som Europa-Parlamentet har givet udtryk for vedrørende situationen efter Cotonouaftalen, og behovet for stærkere strategiske dialoger med de tre regioner, herunder Vestindien og Stillehavet, som omfatter de nuværende OLT'er.

2. Et instrument, der er tilpasset OLT'ernes særlige karakteristika, med passende programmeringsregler

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, som opretter et særligt instrument for OLT'erne, der gør det muligt at tage større hensyn til deres særlige karakteristika.

Imidlertid gør henvisningen til reglerne i forslaget til forordning om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI), samtidig med at der gives en lang række undtagelser, det vanskeligt at læse og opfylder ikke målene om gennemsigtighed og forenkling i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning.

Ordføreren opfordrer derfor til, at de regler, der gælder for programmeringen, medtages direkte i den nye associeringsafgørelse, ved at den overtager de regler, der er foreslået i NDICI, og som vil være gældende for OLT'erne, og minder om princippet om, at finansforordningen finder anvendelse, undtagen i de tilfælde, der er fastsat i associeringsafgørelsen.

OLT'ernes begrænsede administrative og menneskelige kapacitet, bør ligeledes tages højde for og afspejles i det lovgivningsmæssige forslag.

3. En bedre fordeling af midler mellem OLT'erne på grundlag af klare kriterier med henblik på større gennemsigtighed og øget demokratisk kontrol

I bilag 1 til associeringsafgørelsen fastsættes den finansielle fordeling af rammebeløbet på 500 mio. som følger: 225 mio. EUR til Grønland, 159 mio. EUR til de øvrige 12 OLT'er, 81 mio. EUR til regionalt samarbejde, 22 mio. EUR til teknisk bistand og 13 millioner ikke-tildelte midler.

Den foreslåede fordeling rejser alvorlig kritik fra ordføreren. Europa-Parlamentet har som medbestemmende budgetmyndighed og garant for den korrekte anvendelse af offentlige midler gentagne gange givet udtryk for behovet for at udøve kontrol med midler fra EU's budget.

Ordføreren overtager den holdning, som Europa-Parlamentet har givet udtryk for vedrørende det samlede beløb, der skal tildeles OLT'erne i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme, nemlig 669 mio. EUR i stedet for de 500 mio. EUR, som Kommissionen har foreslået.

Den generelle fordeling, som ordføreren foreslår, er som følger:

•  81% til territorialt samarbejde.

•  12 % for regionalt samarbejde, heraf 30 000 000 til intraregionalt samarbejde

•  3,5 % til teknisk bistand.

•  3,5 % ikke-tildelte midler

Ordføreren kritiserer den i associeringsafgørelsen foreslåede fordeling mellem OLT'erne og vurderer, at forslaget ikke er baseret på objektive og gennemsigtige kriterier.

Ordføreren ønsker, at de rammebeløb, der er afsat til de enkelte OLT'er, specificeres, og ikke blot det rammebeløb, der er afsat til Grønland. Han henleder opmærksomheden på, at de 13 OLT'er er berettiget til territorial finansiering.

Ordføreren foreslår, at det vejledende beløb, der er afsat til hvert OLT, udtrykkes i procent for ikke at indvirke på det endelige budget, der er tildelt OLT'erne i associeringsafgørelsen.

Den foreslåede fordeling tager hensyn til følgende objektive elementer: befolkningens størrelse, størrelsen af BNP gennem BNP i købekraftsparitet (PPP), hvis dette er tilgængeligt, isolation (som omhandlet i associeringsafgørelsens artikel 9), udviklingsniveauet (tilføjelse af en ny artikel 9a til associeringsafgørelsen), territoriernes størrelse og klima- og miljøforhold.

4. Detaljerede specifikke mål og relevante indikatorer

Ordføreren ønsker, at associeringens specifikke mål defineres bedre i artikel 3, således at Kommissionen kan fastsætte passende indikatorer efter proceduren i artikel 86 – delegeret retsakt.

Ordføreren har derfor 4 specifikke mål – der tager hensyn til Grønlands særlige situation:

1)  at støtte OLT'erne i at imødegå de væsentlige udfordringer, de står overfor, herunder uddannelse for Grønlands vedkommende

2)  at styrke OLT'ernes modstandsdygtighed og samtidig mindske deres økonomiske og miljømæssige sårbarhed

3)  at fremme OLT'ernes konkurrenceevne

4)  at fremme OLT'ernes samarbejde med andre partnere.

5. OLT'ernes effektive deltagelse i Unionens programmer

I artikel 72 og 83 præciseres det, at OLT'er også har adgang til yderligere finansiering gennem deltagelse i EU-programmer.

For at denne deltagelse kan blive effektiv, mener ordføreren, at Kommissionen om nødvendigt bør træffe særlige foranstaltninger for at sikre OLT'ernes deltagelse i EU-programmer og lette adgangen gennem oprettelse af en ajourført og dedikeret adgangsportal til OLT'erne.

6. Hensyntagen til målene om bæredygtig udvikling, ligestilling og miljø

I betragtning af deres rige biodiversitet og deres stærke eksponering for virkningerne af klimaændringerne er EU nødt til at hjælpe OLT'erne med beskyttelse af biodiversiteten og tilpasning til klimaændringerne.

Det er derfor hensigtsmæssigt at øge bidraget til klimamålene til 30 % af programmets samlede finansieringsramme og at henvise til Parisaftalen.

På samme måde bør spørgsmålet om ligestilling, ikke-forskelsbehandling og overholdelse af målene for bæredygtig udvikling præciseres bedre i den nye associeringsafgørelse.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (”associeringsafgørelsen”)

Referencer

COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Dato for høring af EP

16.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

10.9.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

10.9.2018

EMPL

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

PECH

10.9.2018

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

28.6.2018

EMPL

12.7.2018

ENVI

21.6.2018

PECH

11.7.2018

Ordførere

Dato for valg

Maurice Ponga

10.8.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

24.9.2018

20.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

13.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

Dato for indgivelse

20.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

17

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 22. januar 2019Juridisk meddelelse