Menettely : 2018/0244(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0480/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0480/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0053

MIETINTÖ     *
PDF 285kWORD 124k
20.12.2018
PE 629.642v02-00 A8-0480/2018

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös”)

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

Kehitysvaliokunta

Esittelijä: Maurice Ponga

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä

(”MMA-assosiaatiopäätös”)

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0461),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0379/2018),

-  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0480/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tässä uudessa päätöksessä olisi korostettava Grönlannin kanssa tehtävän yhteistyön erityispiirteitä, joita ovat esimerkiksi tavoite säilyttää läheiset ja kestävät suhteet unionin, Grönlannin ja Tanskan välillä, Grönlannin geostrategisen aseman tunnustaminen, Grönlannin ja unionin välisen vuoropuhelun tärkeys, unionin ja Grönlannin välinen kalastuskumppanuussopimus ja mahdollinen yhteistyö arktiseen alueeseen liittyvissä kysymyksissä. Mahdollistamalla ennakoivan agendan laatimisen ja yhteisten etujen edistämisen uuden päätöksen pitäisi vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, joita ovat erityisesti ilmastonmuutoksen lisääntyvä vaikutus ihmisen toimintaan ja ympäristöön, meriliikenne, luonnonvarat, mukaan luettuina raaka-aineet ja kalavarat, sekä tutkimus ja innovointi.

(6)  Tässä uudessa päätöksessä olisi korostettava Grönlannin kanssa tehtävän yhteistyön erityispiirteitä. Neuvosto päätti vuonna 2003, että unionin tulevat suhteet Grönlantiin vuoden 2006 jälkeen perustuisivat kestävään kehitykseen tähtäävälle kokonaisvaltaiselle kumppanuussuhteelle, johon sisältyy tällaisia sopimuksia koskevien yleisten sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti neuvoteltu erityinen kalastussopimus. Brysselissä 19. maaliskuuta 2015 allekirjoitetussa Euroopan unionin ja Grönlannin ja Tanskan hallitusten yhteisessä julkilausumassa Euroopan unionin ja Grönlannin suhteista palautettiin mieliin historialliset, poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset siteet unionin ja Grönlannin välillä ja korostettiin tarvetta vahvistaa suhteita ja yhteistyötä yhteisten etujen pohjalta. Tämän uuden päätöksen mukaisella kumppanuudella olisi siis pyrittävä säilyttämään läheiset ja kestävät suhteet unionin, Grönlannin ja Tanskan välillä, sen olisi mahdollistettava maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaaminen dynaamisen asialistan avulla sekä yhteisten etujen löytäminen. Päätöksessä olisi korostettava Grönlannin kanssa tehtävän yhteistyön erityispiirteitä ja siinä olisi tunnustettava Grönlannin geostrateginen asema, Grönlannin ja unionin välisen poliittisen vuoropuhelun tärkeys, unionin ja Grönlannin välinen kalastusalan kumppanuussopimus ja mahdollinen yhteistyö arktisissa kysymyksissä. Siinä olisi erityisesti otettava huomioon ilmastonmuutoksen lisääntyvä vaikutus ihmisen toimintaan ja ympäristöön, meriliikenne, luonnonvarat, mukaan luettuina raaka-aineet ja kalavarat, sekä tutkimus ja innovointi.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  On tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, minkä vuoksi tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin eri politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen saavuttamista, että 25 prosentilla unionin talousarvion menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman mukaisten toimien odotetaan edistävän tavoitetta, jonka mukaan 20 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahasta kohdennetaan ilmastotavoitteisiin. Asianomaiset toimet yksilöidään ohjelman täytäntöönpanon aikana, ja niitä tarkastellaan uudelleen väliarviointi- ja tarkistusprosesseissa.

(16)  On tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, minkä vuoksi tällä ohjelmalla edistetään ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin eri politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen saavuttamista, että 25 prosentilla unionin talousarvion menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita. Tämän ohjelman mukaisten toimien odotetaan edistävän tavoitetta, jonka mukaan 30 prosenttia ohjelman kokonaismäärärahasta kohdennetaan ilmastotavoitteisiin. Asianomaiset toimet yksilöidään ohjelman täytäntöönpanon aikana, ja niitä tarkastellaan uudelleen väliarviointi- ja tarkistusprosesseissa.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Unioni ja MMA:t tunnustavat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen suuren merkityksen MMA:iden kestävän kehityksen edistäjänä.

(18)  Unioni ja MMA:t tunnustavat yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen suuren merkityksen MMA:iden kestävän kehityksen edistäjänä erityisesti alueilla, joilla väestön yleinen koulutustaso on melko matala.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Unionin ja MMA:iden välisessä assosiaatiossa olisi otettava huomioon MMA:iden kulttuurisen moninaisuuden ja identiteetin suojelu ja edistettävä sitä.

(19)  Unionin ja MMA:iden välisessä assosiaatiossa olisi otettava huomioon MMA:iden kulttuurisen moninaisuuden ja identiteetin suojelu ja edistettävä sitä. Assosiaatiossa olisi tämän vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota MMA:iden alkuperäiskansojen oikeuksiin ja myötävaikutettava niiden edistämiseen ja kunnioittamiseen.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Unionin ja MMA:iden välisen kaupan alan ja kauppaan liittyvän yhteistyön olisi edistettävä kestävän kehityksen tavoitetta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä ympäristönsuojelussa.

(20)  Unionin ja MMA:iden välisen kaupan alan ja kauppaan liittyvän yhteistyön olisi edistettävä kestävän kehityksen tavoitetta taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä sekä ympäristönsuojelussa kestävän kehityksen tavoitteiden mallin mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tässä päätöksessä olisi säädettävä joustavammista alkuperäsäännöistä, mukaan lukien uudet mahdollisuudet alkuperäkumulaatioon. Kumulaation olisi oltava mahdollinen paitsi MMA:iden ja talouskumppanuussopimusmaiden kanssa myös tietyin edellytyksin silloin, kun on kyse tuotteista, jotka ovat peräisin maista, joihin unioni soveltaa vapaakauppasopimusta, ja tuotteista, jotka hyötyvät tulli- ja kiintiövapaasta pääsystä unioniin unionin yleisen tullietuusjärjestelmän perusteella. Nämä edellytykset ovat tarpeen kauppaa koskevien toimenpiteiden kiertämisen estämiseksi ja kumulaatiojärjestelyjen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

(21)  Tässä päätöksessä olisi säädettävä joustavammista alkuperäsäännöistä, mukaan lukien uudet mahdollisuudet alkuperäkumulaatioon. Kumulaation olisi oltava mahdollinen paitsi MMA:iden ja talouskumppanuussopimusmaiden kanssa myös tietyin edellytyksin silloin, kun on kyse tuotteista, jotka ovat peräisin maista, joihin unioni soveltaa vapaakauppasopimusta, ja tuotteista, jotka hyötyvät tulli- ja kiintiövapaasta pääsystä unioniin unionin yleisen tullietuusjärjestelmän perusteella. Nämä edellytykset ovat tarpeen unionin vahvistamiseksi kaupan osalta, jotta se voi estää kauppaa koskevien toimenpiteiden kiertämisen ja varmistaa kumulaatiojärjestelyjen moitteettoman toiminnan.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Unionin ja MMA:iden välisen rahoituspalveluyhteistyön avulla olisi edistettävä turvallisemman, vakaamman ja avoimemman rahoitusjärjestelmän luomista, mikä on olennaista maailman finanssimarkkinoiden vakauden parantamiseksi ja kestävän kasvun lujittamiseksi. Tällä alalla toteutettavat toimet olisi keskitettävä lähentymiseen kansainvälisesti sovittuihin normeihin ja MMA:iden lainsäädännön lähentämiseen rahoituspalveluja koskevaan unionin säännöstöön. Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä MMA:iden viranomaisten, valvonta-ala mukaan lukien, hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen.

(25)  Unionin ja MMA:iden välisen rahoituspalveluyhteistyön avulla olisi pyrittävä torjumaan veropetoksia, verovilppiä ja veronkiertoa, jotta voidaan edistää turvallisemman, vakaamman ja avoimemman rahoitusjärjestelmän luomista, mikä on olennaista maailman finanssimarkkinoiden vakauden parantamiseksi ja kestävän kasvun lujittamiseksi. Tällä alalla toteutettavat toimet olisi keskitettävä lähentymiseen kansainvälisesti sovittuihin normeihin ja MMA:iden lainsäädännön lähentämiseen rahoituspalveluja koskevaan unionin säännöstöön. Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä MMA:iden viranomaisten, valvonta-ala mukaan lukien, hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseen.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tässä päätöksessä olisi tarvittaessa viitattava [NDICI-asetukseen] (naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline) yhteistyön toteuttamiseksi ja siten varmistettava välineiden hallinnon johdonmukaisuus.

Poistetaan.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä päätöksellä perustetaan merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) assosiaatio unioniin, jäljempänä ’assosiaatio’, joka muodostaa SEUT-sopimuksen 198 artiklaan perustuvan kumppanuuden, jolla tuetaan MMA:iden kestävää kehitystä ja edistetään unionin arvoja ja normeja maailmanlaajuisesti.

1.  Tällä päätöksellä perustetaan merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) assosiaatio unioniin, jäljempänä ’assosiaatio’, joka muodostaa SEUT-sopimuksen 198 artiklaan perustuvan kumppanuuden, jolla tuetaan MMA:iden kestävää kehitystä ja edistetään unionin arvoja, periaatteita ja normeja maailmanlaajuisesti.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin ja MMA:iden välinen assosiaatio perustuu MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja unionin yhteisiin tavoitteisiin, periaatteisiin ja arvoihin.

1.  Unionin ja MMA:iden välinen assosiaatio perustuu MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja unionin yhteisiin tavoitteisiin, periaatteisiin ja arvoihin. Se edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista sellaisina kuin ne on määritelty Agenda 2030 -asiakirjassa ja Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän päätöksen täytäntöönpanossa kumppaneita ohjaavat läpinäkyvyyttä, toissijaisuutta ja tehokkuuden tarvetta koskevat periaatteet, ja kumppanit myös pyrkivät toteuttamaan MMA:iden kestävän kehityksen kolmea pilaria: talouden kehitys, sosiaalinen kehitys ja ympäristönsuojelu.

3.  Tämän päätöksen täytäntöönpanossa kumppaneita ohjaavat läpinäkyvyyttä, toissijaisuutta ja tehokkuuden tarvetta koskevat periaatteet, ja kumppanit myös pyrkivät toteuttamaan MMA:iden kestävän kehityksen kolmea pilaria: talouden kehitys, sosiaalinen ja kulttuurinen kehitys ja ympäristönsuojelu.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tämän päätöksen yleisenä tavoitteena on edistää MMA:iden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja vahvistaa läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko unionin välille. Assosiaatiolla pyritään saavuttamaan kyseinen yleistavoite parantamalla MMA:iden kilpailukykyä, parantamalla niiden selviytymiskykyä, vähentämällä niiden talouden ja ympäristön haavoittuvuutta ja edistämällä niiden ja muiden kumppanien välistä yhteistyötä.

4.  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan ja 21 artiklan mukaisesti sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 198 artiklan mukaisesti tämän päätöksen yleisenä tavoitteena on edistää MMA:iden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja vahvistaa läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko unionin välille.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistää ja tukea yhteistyötä MMA:iden kanssa,

Poistetaan.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tukea Grönlantia ja tehdä sen kanssa yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi sen suurimpiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi koulutustason parantaminen, ja edistää Grönlannin hallinnon valmiuksia laatia ja toteuttaa kansallisia politiikkoja.

b)  auttaa MMA:ita löytämään ratkaisut niiden suurimpiin haasteisiin, mukaan luettuna Grönlannin osalta koulutustaso;

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  parantaa MMA:iden selviytymiskykyä vähentämällä niiden talouden ja ympäristön haavoittuvuutta;

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 5 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  parantaa MMA:iden kilpailukykyä sosiaaliset normit mukaan luettuina;

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c)  edistää MMA:iden yhteistyötä muiden kumppanien kanssa.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi assosiaatiossa kunnioitetaan perusperiaatteita, joita ovat vapaus, demokratia, ihmisoikeudet ja perusvapaudet, oikeusvaltioperiaate, hyvä hallintotapa ja kestävä kehitys, jotka kaikki ovat yhteisiä MMA:ille ja niille jäsenvaltioille, joihin ne ovat sidoksissa.

6.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi assosiaatiossa kunnioitetaan perusperiaatteita, joita ovat demokratia, oikeuteen perustuva lähestymistapa, johon kuuluvat kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, oikeusvaltioperiaate, hyvä hallintotapa ja kestävä kehitys, jotka kaikki ovat yhteisiä MMA:ille ja niille jäsenvaltioille, joihin ne ovat sidoksissa. Sama koskee sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kieltoa ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Koska MMA:iden hallinnolliset ja inhimilliset valmiudet ovat rajalliset, komissio ottaa tämän asianmukaisesti huomioon ohjelmointi- ja täytäntöönpanoprosessissa ja erityisesti suuntaviivojensa hyväksymisen yhteydessä.

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  MMA:iden talouksien monipuolistaminen, mukaan lukien niiden yhdentyminen edelleen maailmantalouteen ja alueellisiin talouksiin; Grönlannin osalta tarve parantaa työvoiman ammattitaitoa;

a)  MMA:iden talouksien kestävä monipuolistaminen, mukaan lukien niiden yhdentyminen edelleen maailmantalouteen ja alueellisiin talouksiin; Grönlannin osalta tarve parantaa työvoiman ammattitaitoa;

Tarkistus    21

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  korkealaatuisen sosiaalisen mallin edistäminen;

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  katastrofiriskin vähentämisen edistäminen;

e)  katastrofiriskin vähentämisen edistäminen ottaen huomioon Sendain kehyksessä 2015–2030 määritetyt painopisteet;

Tarkistus    23

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  Karibian ja Tyynenmeren alueeseen liittyvät kysymykset.

Tarkistus    24

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä tarkoitusta varten unioni ja MMA:t voivat vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä tai luoda muunlaisen tiiviin yhteistyö- ja koordinointitavan muiden kumppanien kanssa MMA:iden osallistuessa alueellisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, soveltuvin osin kansainvälisten sopimusten perusteella.

2.  Tätä tarkoitusta varten unioni ja MMA:t voivat vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä tai luoda muunlaisen tiiviin yhteistyö- ja koordinointitavan muiden kumppanien kanssa MMA:iden osallistuessa alueellisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, soveltuvin osin kansainvälisten sopimusten perusteella, jotta voidaan tukea MMA:iden sulavaa integroitumista maantieteellisiin ympäristöihinsä.

Tarkistus    25

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Assosiaation tavoitteena on tukea MMA:iden ja muiden kumppanien välistä yhteistyötä tämän päätöksen II ja III osassa määritellyillä yhteistyöaloilla. Tältä osin assosiaation tavoitteena on edistää MMA:iden ja SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden ja niiden naapurimaiden, jotka voivat olla AKT-valtioita ja muita kuin AKT-valtioita ja -alueita, välistä yhteistyötä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi unioni parantaa asiaankuuluvien ohjelmiensa välistä koordinointia ja synergioita. Unioni pyrkii myös ottamaan MMA:t mukaan foorumeihinsa, joissa käydään vuoropuhelua naapurimaiden kanssa, ovatpa ne AKT-valtioita tai muita kuin AKT-valtioita tai -alueita, ja tarvittaessa syrjäisimpien alueiden kanssa.

3.  Assosiaation tavoitteena on tukea MMA:iden ja muiden kumppanien välistä yhteistyötä tämän päätöksen II ja III osassa määritellyillä yhteistyöaloilla. Tältä osin assosiaation tavoitteena on edistää MMA:iden ja SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien alueiden ja niiden naapurimaiden, jotka voivat olla AKT-valtioita ja muita kuin AKT-valtioita ja -alueita, välistä yhteistyötä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi unioni parantaa asiaankuuluvien ohjelmiensa välistä koordinointia ja synergioita. Unioni ottaa MMA:t mukaan foorumeihinsa, joissa käydään vuoropuhelua naapurimaiden kanssa, ovatpa ne AKT-valtioita tai muita kuin AKT-valtioita tai -alueita, ja syrjäisimpien alueiden kanssa, ja ehdottaa niille tarvittaessa tarkkailijan asemaa.

Tarkistus    26

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  MMA:iden niiden valmiuksien vahvistaminen, joilla ne vaikuttavat sellaisten alueellisten strategioiden hyväksymiseen, joissa otetaan huomioon MMA:iden erityispiirteet, niiden mahdollisuudet ja MMA:iden eurooppalainen näkökulma;

Tarkistus    27

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Erityiskohtelu

Erityiskohtelu eristyneille MMA:ille

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Erityiskohtelu vähiten kehittyneille MMA:ille

 

1. Assosiaatiossa otetaan huomioon MMA:iden monimuotoisuus niiden kehitystaso ja rakenteelliset rajoitteet huomioon ottaen.

 

2. Vähiten kehittyneiden MMA:iden osalta otetaan käyttöön erityiskohtelu.

 

3. Jotta vähiten kehittyneet MMA:t voisivat kuroa kiinni viivästyksensä kehityksessä ja voittaa pysyvät rakenteelliset esteensä, niiden erityispiirteet on otettava asianmukaisesti huomioon määriteltäessä rahoitusavun määrää ja sitä koskevia edellytyksiä.

 

4. Vähiten kehittyneenä MMA:na pidetään Wallis ja Futunaa.

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Assosiaatio perustuu laajaan vuoropuheluun ja kuulemisiin yhteistä etua koskevista kysymyksistä MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja komission sekä tarvittaessa Euroopan investointipankin (EIP) välillä.

1.  Assosiaatio perustuu laajaan vuoropuheluun ja kuulemisiin yhteistä etua koskevista kysymyksistä MMA:iden, niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, ja komission, Euroopan parlamentin sekä tarvittaessa Euroopan investointipankin (EIP) välillä.

Tarkistus    30

Ehdotus päätökseksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Valtiosta riippumattomien toimijoiden tehtävät

Kansalaisyhteiskunnan ja valtiosta riippumattomien toimijoiden tehtävät

Tarkistus    31

Ehdotus päätökseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valtiosta riippumattomat toimijat voivat osallistua yhteistyötä koskevaan tietojenvaihtoon ja kuulemisiin erityisesti valmisteltaessa ja täytäntöönpantaessa yhteistyöhön perustuvaa apua, hankkeita tai ohjelmia. Niille voidaan siirtää varainhoitoon liittyvää toimivaltaa paikallisia kehitysaloitteita tukevien hankkeiden tai ohjelmien toteuttamiseksi.

1.  Kansalaisyhteiskunta, yksityissektori ja valtiosta riippumattomat toimijat voivat osallistua yhteistyötä koskevaan tietojenvaihtoon ja kuulemisiin erityisesti valmisteltaessa ja täytäntöönpantaessa yhteistyöhön perustuvaa apua, hankkeita tai ohjelmia. Niille voidaan siirtää varainhoitoon liittyvää toimivaltaa paikallisia kehitysaloitteita tukevien hankkeiden tai ohjelmien toteuttamiseksi.

Tarkistus    32

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vuoropuhelun johdosta MMA:t voivat osallistua täysimääräisesti assosiaation täytäntöönpanoon.

3.  Vuoropuhelun johdosta MMA:t voivat osallistua täysimääräisesti assosiaation täytäntöönpanoon mutta myös unionin alueellisten strategioiden määrittelemiseen ja toteuttamiseen alueilla, joilla MMA:t sijaitsevat.

Tarkistus    33

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Vuoropuhelussa keskitytään muun muassa tiettyihin yhteistä etua koskeviin tai assosiaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta yleisesti merkittäviin poliittisiin kysymyksiin.

4.  Vuoropuhelussa keskitytään muun muassa tiettyihin yhteistä etua koskeviin tai sekä assosiaation tavoitteiden että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta yleisesti merkittäviin poliittisiin kysymyksiin.

Tarkistus    34

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Grönlannin kanssa käytävä vuoropuhelu tarjoaa erityisesti perustan laajalle yhteistyölle ja vuoropuhelulle aloilla, jotka koskevat muun muassa energiaa, ilmastonmuutosta ja ympäristöä, luonnonvaroja, mukaan lukien raaka-aineet ja kalakannat, meriliikennettä, tutkimusta ja innovointia sekä arktista ulottuvuutta näissä kysymyksissä.

5.  Grönlannin kanssa käytävä vuoropuhelu tarjoaa erityisesti perustan laajalle yhteistyölle ja vuoropuhelulle aloilla, jotka koskevat muun muassa koulutusta, energiaa, ilmastonmuutosta ja ympäristöä, luontoa, luonnonvaroja, mukaan lukien raaka-aineet ja kalakannat, meriliikennettä, tutkimusta ja innovointia sekä arktista ulottuvuutta näissä kysymyksissä.

Tarkistus    35

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Karibian alueen MMA:iden kanssa käytävän vuoropuhelun avulla pyritään erityisesti vahvistamaan unionin strategiaa Karibian alueella ja tekemään yhteistyötä biologiseen monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään hoitoon, katastrofiriskien ehkäisemiseen ja hallintaan, sosiaaliseen ulottuvuuteen sekä hyvän hallintotavan edistämiseen varsinkin verotukseen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvissä kysymyksissä.

Tarkistus    36

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Tyynenmeren alueen MMA:iden kanssa käytävän vuoropuhelun avulla määritellään ja pannaan täytäntöön erityisesti kunnianhimoinen unionin strategia Tyynenmeren alueella vahvistamalla Euroopan unionin läsnäoloa ja tekemällä yhteistyötä muun muassa sosiaalisten kysymysten, meren ja maan resurssien kestävän hallinnan, ilmastonmuutoksen, energian, ympäristön ja sinisen talouden aloilla.

Tarkistus    37

Ehdotus päätökseksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  unionin ja MMA:iden välisellä keskustelufoorumilla, jäljempänä ’MMA–EU-foorumi’, kokoontuvat vuosittain MMA:iden viranomaiset, jäsenvaltioiden edustajat ja komissio. Euroopan parlamentin jäsenet, EIP:n edustajat ja syrjäisimpien alueiden edustajat osallistuvat tarvittaessa MMA–EU-foorumiin;

a)  unionin ja MMA:iden välisellä poliittisen vuoropuhelun foorumilla, jäljempänä ’MMA–EU-foorumi’, kokoontuvat vuosittain MMA:iden viranomaiset, jäsenvaltioiden edustajat, komissio, neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentti. Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio (OCTA), EIP:n edustajat ja syrjäisimpien alueiden edustajat sekä MMA:iden naapurina olevien kolmansien maiden tai alueiden edustajat osallistuvat tarvittaessa MMA–EU-foorumiin;

Tarkistus    38

Ehdotus päätökseksi

14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  komissio, MMA:t ja jäsenvaltiot, joihin ne ovat sidoksissa, järjestävät säännöllisesti kolmikantaneuvotteluja. Näitä neuvotteluja järjestetään ainakin kolme kertaa vuodessa komission aloitteesta tai MMA:iden ja niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, pyynnöstä;

b)  komissio, MMA:t ja jäsenvaltiot, joihin ne ovat sidoksissa, järjestävät säännöllisesti kolmikantaneuvotteluja. Näitä neuvotteluja järjestetään ainakin neljä kertaa vuodessa komission aloitteesta tai MMA:iden ja niiden jäsenvaltioiden, joihin ne ovat sidoksissa, pyynnöstä;

Tarkistus    39

Ehdotus päätökseksi

II osa – 1 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

YMPÄRISTÖKYSYMYKSET, ILMASTONMUUTOS, VALTAMERET JA KATASTROFIEN VÄHENTÄMINEN

YMPÄRISTÖKYSYMYKSET, ILMASTONMUUTOS, VALTAMERET JA KATASTROFIRISKIN VÄHENTÄMINEN

Tarkistus    40

Ehdotus päätökseksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Assosiaation puitteissa tehtävä ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen ja katastrofiriskin vähentämisen alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

Assosiaation puitteissa tehtävä ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen, katastrofiriskin vähentämisen ja selviytymiskyvyn parantamisen alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

Tarkistus    41

Ehdotus päätökseksi

15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kestävän resurssien käytön ja resurssitehokkuuden sekä talouskasvun ja ympäristön tilan huonontumisen välisen kytköksen katkaisemisen edistäminen; ja

c)  kestävän resurssien käytön ja resurssitehokkuuden edistäminen, jotta saadaan aikaan oikeudenmukaista siirtymää koskeviin strategioihin perustuva vähähiilinen talous; ja

Tarkistus    42

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  maaperän heikkenemiseen liittyviin ongelmiin, kuten merenpinnan nousuun ja maaperän saastumiseen, puuttuminen.

Tarkistus    43

Ehdotus päätökseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Assosiaation puitteissa tehtävä kestävän metsänhoidon alan yhteistyö voi käsittää metsien suojelun ja kestävän hoidon edistämisen, mukaan lukien puiden tehtävä ympäristön suojelemisessa eroosiolta ja aavikoitumiselta, metsittäminen ja puun viennin hallinnointi.

Assosiaation puitteissa tehtävä kestävän metsänhoidon alan yhteistyö voi käsittää metsien suojelun ja kestävän hoidon edistämisen, mukaan lukien puiden tehtävä ympäristön suojelemisessa eroosiolta ja aavikoitumiselta, metsittäminen ja puun viennin hallinnointi sekä laittomien hakkuiden torjuminen.

Tarkistus    44

Ehdotus päätökseksi

18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  taloudellisten ja sosiaalisten toimintojen kuten kalastuksen, vesiviljelyn, matkailun, meriliikenteen ja maatalouden yhteensovittaminen meri- ja rannikkoalueiden potentiaalin kanssa uusiutuvien energialähteiden ja raaka-aineiden osalta ottaen huomioon ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutukset.

b)  taloudellisten ja sosiaalisten toimintojen kuten kalastuksen, vesiviljelyn, matkailun, meriliikenteen ja kestävän maatalouden yhteensovittaminen meri- ja rannikkoalueiden potentiaalin kanssa uusiutuvien energialähteiden ja raaka-aineiden osalta ottaen huomioon ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutukset.

Tarkistus    45

Ehdotus päätökseksi

23 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ympäristönsuojelun kehittäminen ja vahvistaminen;

c)  ihmisoikeuksien, sosiaalisen suojelun ja ympäristönsuojelun kehittäminen ja vahvistaminen;

Tarkistus    46

Ehdotus päätökseksi

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kumppaneiden avustaminen niiden pyrkiessä täyttämään ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumuksensa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti;

b)  kumppaneiden avustaminen niiden pyrkiessä täyttämään ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumuksensa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet;

Tarkistus    47

Ehdotus päätökseksi

II osa – 4 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

NUORISO, YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS, TERVEYDENHUOLTO, TYÖLLISYYS, SOSIAALITURVA, ELINTARVIKETURVALLISUUS JA ELINTARVIKETURVA

NUORISO, NAISET, YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS, TERVEYDENHUOLTO, TYÖLLISYYS, SOSIAALITURVA, ELINTARVIKETURVALLISUUS JA ELINTARVIKETURVA

Tarkistus    48

Ehdotus päätökseksi

32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Unioni ja MMA:t tekevät yhteistyötä sen varmistamiseksi, että nuoret osallistuvat aktiivisesti työmarkkinoille, jotta voidaan torjua nuorisotyöttömyyttä.

Tarkistus    49

Ehdotus päätökseksi

32 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

32 a artikla

 

Sukupuolten tasa-arvo

 

1. Unioni varmistaa, että edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua MMA:issa samoin kuin naisten vaikutusvaltaa ja yhtäläisiä poliittisia ja taloudellisia mahdollisuuksia.

 

2. Assosiaation tavoitteena on suojella naisten ja tyttöjen oikeuksia etenkin kaikkia väkivallan muotoja vastaan.

 

3. Assosiaation tavoitteena on myös edistää naisten vaikutusvaltaa, erityisesti heidän roolissaan kestävän kehityksen toimijoina sekä talous- ja rahoitusympäristössä.

 

Kaikkiin aloitteisiin on sisällytettävä sukupuoliulottuvuus.

Tarkistus    50

Ehdotus päätökseksi

33 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  MMA:iden tukeminen koulutus- ja ammattikoulutuspolitiikan määrittelyssä ja toteutuksessa.

b)  MMA:iden tukeminen koulutus- ja ammattikoulutuspolitiikan määrittelyssä ja toteutuksessa; ja

Tarkistus    51

Ehdotus päätökseksi

33 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  tuen antaminen MMA:iden osallistumiselle ja pääsylle Erasmus+-ohjelmaan edistämällä ja lisäämällä sen mahdollisten edunsaajien liikkuvuutta MMA:ista ja MMA:ihin.

Tarkistus    52

Ehdotus päätökseksi

38 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Esittävät taiteet

Taide

Tarkistus    53

Ehdotus päätökseksi

38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Assosiaation puitteissa tehtävä esittävien taiteiden alan yhteistyö voi koskea seuraavia:

Assosiaation puitteissa tehtävä taidealan yhteistyö voi koskea seuraavia:

Tarkistus    54

Ehdotus päätökseksi

38 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  esittävien taiteiden harjoittajien välisten yhteyksien lisäämisen helpottaminen, mukaan lukien ammatillinen vaihto ja koulutus, osallistuminen esiintymiskokeisiin, verkkojen kehittäminen sekä verkottumisen edistäminen;

a)  taiteen harjoittajien välisten yhteyksien lisäämisen helpottaminen, mukaan lukien ammatillinen vaihto ja koulutus, osallistuminen esiintymiskokeisiin, verkkojen kehittäminen sekä verkottumisen edistäminen riittävän taloudellisen tuen avulla;

Tarkistus    55

Ehdotus päätökseksi

38 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  MMA:iden taiteellisen tuotannon edistäminen unionissa;

Tarkistus    56

Ehdotus päätökseksi

39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Assosiaation puitteissa tehtävän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ja historiallisten muistomerkkien suojeluun liittyvän alan yhteistyön tavoitteena on edistää asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa seuraavin toimin:

Assosiaation puitteissa tehtävän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön ja historiallisten muistomerkkien suojeluun liittyvän alan yhteistyön tavoitteena on edistää asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä kohteiden kestävää hyödyntämistä seuraavin toimin:

Tarkistus    57

Ehdotus päätökseksi

39 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  MMA:iden aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä koskevan tietämyksen parantaminen ja sen säilyttäminen ja arvostuksen nostaminen;

Tarkistus    58

Ehdotus päätökseksi

II osa – 6 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTA

OIKEUSVALTION EDISTÄMINEN

Tarkistus    59

Ehdotus päätökseksi

-41 artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-41 artikla

 

Oikeusvaltion edistäminen

 

1. Assosiaation tavoitteena on sen perustana olevien demokratian, oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen periaatteiden edistäminen unionin ja MMA:iden välisen vuoropuhelun ja yhteistyön avulla.

 

2. MMA:t ovat unionin etuvartioasemina merkittäviä toimijoita unionin arvojen ja periaatteiden levittämisessä omilla alueillaan.

Tarkistus    60

Ehdotus päätökseksi

41 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston, terrorismin ja korruption torjunta

Järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston, terrorismin ja korruption torjunta ja ennaltaehkäisy

Tarkistus    61

Ehdotus päätökseksi

41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Assosiaation puitteissa tehtävä yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla voi koskea seuraavia:

1.  Assosiaation puitteissa tehtävä yhteistyö järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ja ennaltaehkäisyn alalla voi koskea seuraavia:

Tarkistus    62

Ehdotus päätökseksi

42 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

42 a artikla

 

Kauppasopimusten neuvotteleminen kolmansien maiden kanssa

 

Jos kolmansien maiden kanssa käytävät kauppaneuvottelut tai kalastussopimuksia koskevat neuvottelut aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vakavia haittoja alueelliselle yhdentymiselle tai MMA:iden herkille aloille, komissio toteuttaa vaikutustenarvioinnin ja ottaa siinä huomioon kyseisten sopimusten kumulatiivisen vaikutuksen MMA:iden talouksiin. Arvioinnin jälkeen komissio toimittaa sen tulokset Euroopan parlamentille, neuvostolle ja MMA:iden hallinto- ja paikallisviranomaisille ennen asianomaisten kansainvälisten sopimusten tekemistä.

Tarkistus    63

Ehdotus päätökseksi

53 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kauppaan liittyvän yhteistyön tavoitteena on tukea ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) perimmäisiä tavoitteita ja Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa. Yhteistyö voi laajentua koskemaan myös kauppaan liittyviä monenvälisiä ympäristösopimuksia, kuten villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimusta.

2.  Kauppaan liittyvän yhteistyön tavoitteena on tukea ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) perimmäisiä tavoitteita, Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa ja kestävän kehityksen tavoitteita. Yhteistyö voi laajentua koskemaan myös kauppaan liittyviä monenvälisiä ympäristösopimuksia, kuten villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimusta.

Tarkistus    64

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  MMA:n valtion varoista myöntämä tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, siltä osin kuin sillä on huomattavan kielteinen vaikutus kauppaan tai investointeihin.

Poistetaan.

Tarkistus    65

Ehdotus päätökseksi

70 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Unioni ja MMA:t pyrkivät parhaansa mukaan varmistamaan, että rahoituspalvelualan sääntelyä ja valvontaa sekä veropetosten ja veronkierron torjuntaa koskevat kansainvälisesti sovitut normit pannaan täytäntöön ja että näitä normeja sovelletaan niiden alueella. Näitä kansainvälisesti sovittuja normeja ovat muun muassa Baselin komitean pankkivalvonnan perusperiaate, kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön vakuuttamisen perusperiaatteet, kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön arvopaperikaupan sääntelyn tavoitteet ja periaatteet, OECD:n sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa, G20-ryhmän julkilausuma verotusta koskevasta avoimuudesta ja tietojenvaihdosta, finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän rahoituslaitosten kriisinratkaisujärjestelmien avaintekijät.

Unioni ja MMA:t pyrkivät parhaansa mukaan varmistamaan, että rahoituspalvelualan sääntelyä ja valvontaa sekä veropetosten, verovilpin ja veronkierron torjuntaa koskevat kansainvälisesti sovitut normit pannaan täytäntöön ja että näitä normeja sovelletaan niiden alueella. Näitä kansainvälisesti sovittuja normeja ovat muun muassa Baselin komitean pankkivalvonnan perusperiaate, kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön vakuuttamisen perusperiaatteet, kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön arvopaperikaupan sääntelyn tavoitteet ja periaatteet, OECD:n sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa, G20-ryhmän julkilausuma verotusta koskevasta avoimuudesta ja tietojenvaihdosta, finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän rahoituslaitosten kriisinratkaisujärjestelmien avaintekijät sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus ja sen pöytäkirjat.

Tarkistus    66

Ehdotus päätökseksi

72 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  antamalla riittävät taloudelliset resurssit ja asianmukaista teknistä apua, jolla pyritään parantamaan MMA:iden valmiuksia laatia strategia- ja sääntelykehyksiä ja panna ne täytäntöön;

a)  antamalla tämän päätöksen puitteissa riittävät taloudelliset resurssit ja asianmukaista teknistä apua, jolla pyritään parantamaan MMA:iden valmiuksia laatia strategia- ja sääntelykehyksiä ja panna ne täytäntöön;

Tarkistus    67

Ehdotus päätökseksi

72 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  antamalla pitkäkestoista rahoitusta yksityissektorin kasvun edistämiseen;

b)  antamalla tämän päätöksen puitteissa pitkäkestoista rahoitusta yksityissektorin kasvun edistämiseen;

Tarkistus    68

Ehdotus päätökseksi

72 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  muista unionin ohjelmista voidaan tarvittaessa myöntää tämän päätöksen nojalla toteutettavien toimien rahoitusta, kunhan näillä rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Tämän päätöksen nojalla voidaan myös osallistua muiden unionin ohjelmien perusteella toteutettavien toimien rahoitukseen, kunhan näillä rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Näissä tapauksissa kyseisiä toimia koskevissa työohjelmissa määritetään, mitä sääntöjä noudatetaan.

c)  lisärahoitus muista unionin ohjelmista mahdollistaa tämän päätöksen nojalla toteutettavien toimien rahoitukseen osallistumisen, kunhan näillä rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Näissä tapauksissa kyseisiä toimia koskevissa työohjelmissa määritetään, mitä sääntöjä noudatetaan.

Tarkistus    69

Ehdotus päätökseksi

72 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän päätöksen nojalla voidaan myös osallistua muiden unionin ohjelmien perusteella toteutettavien toimien rahoitukseen, kunhan näillä rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia. Näissä tapauksissa kyseisiä toimia koskevissa työohjelmissa määritetään, mitä sääntöjä noudatetaan.

Tarkistus    70

Ehdotus päätökseksi

73 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ohjelman määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 500 000 000 euroa käypinä hintoina.

1.  Ohjelman määrärahat kaudella 2021–2027 ovat 669 000 000 euroa käypinä hintoina.

Tarkistus    71

Ehdotus päätökseksi

74 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’ohjelmoitavalla avulla’ MMA:ille ohjelma-asiakirjoissa vahvistettujen hallintoalue- tai aluekohtaisten ja alueensisäisten strategioiden ja painopisteiden rahoittamiseen kohdennettua apua, jota ei makseta takaisin;

a)  ’ohjelmoitavalla avulla’ MMA:ille ohjelma-asiakirjoissa tarvittaessa vahvistettujen hallintoalue- tai aluekohtaisten ja alueensisäisten strategioiden ja painopisteiden rahoittamiseen kohdennettua apua, jota ei makseta takaisin;

Tarkistus    72

Ehdotus päätökseksi

74 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  ’alueensisäisellä määrärahalla’ aluekohtaiseen määrärahaan sisältyvää ohjelmoitavan avun määrää, jolla rahoitetaan sellaisia alueen sisällä toteutettavia yhteistyöstrategioita ja painopisteitä, joihin osallistuu vähintään yksi MMA ja yksi tai useampi SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuista syrjäisimmistä alueista ja/tai yksi tai useampi AKT-valtio ja/tai yksi tai useampi muu kuin AKT-valtio tai -alue.

g)  ’alueensisäisellä määrärahalla’ aluekohtaiseen määrärahaan sisältyvää ohjelmoitavan avun määrää, jolla rahoitetaan sellaisia alueen sisällä toteutettavia yhteistyöstrategioita ja painopisteitä, jotka koskevat tämän päätöksen 82 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä.

Tarkistus    73

Ehdotus päätökseksi

74 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

74 a artikla

 

Yleiset periaatteet

 

Jollei tässä päätöksessä toisin säädetä, unionin rahoitustuki pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/10461 a (varainhoitoasetus) ja tämän päätöksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

Tarkistus    74

Ehdotus päätökseksi

75 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pannaan täytäntöön ottaen asianmukaisesti huomioon MMA:iden maantieteelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ominaispiirteet samoin kuin niiden erityiset voimavarat;

a)  pannaan täytäntöön ottaen asianmukaisesti huomioon MMA:iden väestökehitykseen liittyvät, maantieteelliset, taloudelliset ja rahoitukselliset, ympäristöä koskevat, sosiaaliset ja kulttuuriset ominaispiirteet samoin kuin niiden erityiset voimavarat;

Tarkistus    75

Ehdotus päätökseksi

75 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Unionin rahoitusta voidaan myöntää varainhoitoasetuksen mukaisissa muodoissa, joita ovat erityisesti

 

a) avustukset;

 

b) palvelujen, tavaroiden ja rakennusurakoiden hankintasopimukset;

 

c) budjettituki;

 

d) rahoitusosuudet komission varainhoitoasetuksen 234 artiklan mukaisesti perustamiin erityisrahastoihin;

 

e) rahoitusvälineet;

 

f) talousarviotakuut;

 

g) rahoitusta yhdistävät toimet;

 

i) rahoitusapu;

 

j) palkatut ulkopuoliset asiantuntijat.

 

Ohjelmoitavan avun osalta unionin rahoitustuki myönnetään pääasiassa MMA:ille tarkoitetun budjettituen muodossa.

 

Varainhoitoasetuksen mukaisesti unionin rahoitusapua voidaan antaa myös rahoitusosuuksina kansainvälisiin, alueellisiin tai kansallisiin rahastoihin, joita esimerkiksi EIP, jäsenvaltiot tai kumppanimaat ja -alueet tai kansainväliset järjestöt ovat perustaneet tai joita ne hallinnoivat, osarahoituksen saamiseksi useammalta tuenantajalta, taikka rahastoihin, joita yksi tai useampi tuenantaja on perustanut hankkeiden yhteistä täytäntöönpanoa varten.

 

Unionin rahoitusavun täytäntöönpanosta vastaa varainhoitoasetuksen mukaisesti komissio joko suoraan, jolloin täytäntöönpanijoita ovat komission osastot, unionin edustustot ja toimeenpanovirastot hallinnoiden yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, tai välillisesti antamalla talousarvion toteutustehtäviä varainhoitoasetuksessa luetelluille yhteisöille. Nämä yhteisöt varmistavat johdonmukaisuuden unionin ulkoisen toiminnan kanssa, ja ne voivat antaa talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä muille yhteisöille edellytyksin, jotka vastaavat komissioon sovellettavia edellytyksiä.

 

Rahoitetut toimet voidaan toteuttaa rinnakkaisessa tai yhdistetyssä osarahoituksessa. Rinnakkaisessa osarahoituksessa toimi jaetaan helposti tunnistettavissa oleviin osiin, joista kutakin rahoittaa osarahoitukseen osallistuva kumppani siten, että rahoituksen lopullinen kohde on aina yksilöitävissä. Yhdistetyssä osarahoituksessa toimen kokonaiskustannukset jaetaan osarahoitukseen osallistuvien kumppaneiden kesken ja varat yhdistetään siten, ettei toimen yksittäisten toimintojen rahoituslähde ole enää yksilöitävissä. Tällöin varainhoitoasetuksen 38 artiklassa tarkoitetussa avustuksia ja hankintasopimuksia koskevien tietojen julkaisemisessa jälkikäteen on noudatettava valtuutettuun yhteisöön mahdollisesti sovellettavia sääntöjä.

 

Unionin rahoitus ei saa johtaa erityisten verojen, tullien tai muiden maksujen muodostumiseen tai niiden kantoon.

Tarkistus    76

Ehdotus päätökseksi

75 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

75 a artikla

 

Määrärahojen siirtäminen, vuotuiset erät, maksusitoumusmäärärahat, palautukset ja rahoitusvälineiden tuottamat tulot

 

1.  Sen lisäksi, mitä säädetään varainhoitoasetuksen 12 artiklan 2 kohdassa, tämän päätöksen käyttämättömät maksusitoumus- ja maksumäärärahat siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle varainhoitovuodelle ja niitä voidaan sitoa sen vuoden joulukuun 31 päivään saakka. Varainhoitovuodelta toiselle siirretty määrä käytetään seuraavana varainhoitovuonna ensin. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitoasetuksen 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti siirrettävistä maksusitoumusmäärärahoista.

 

2.  Sen lisäksi, mitä varainhoitoasetuksen 15 artiklassa säädetään määrärahojen ottamisesta uudelleen käyttöön, osuus, joka vastaa osittain tai kokonaan toteutumatta jääneisiin, tähän päätökseen perustuviin toimiin osoitettujen maksusitoumusmäärärahojen määrää, otetaan talousarviomenettelyssä uudelleen käyttöön alkuperäisessä budjettikohdassa. Monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevien viittausten varainhoitoasetuksen 15 artiklaan katsotaan tätä päätöstä sovellettaessa sisältävän viittauksen tähän kohtaan.

 

3.  Useamman kuin yhden varainhoitovuoden aikana toteutettavia toimia koskevat talousarviositoumukset voidaan jakaa usealle eri varainhoitovuodelle vuotuisiksi eriksi varainhoitoasetuksen 112 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

 

Tällaisiin monivuotisiin toimiin ei sovelleta varainhoitoasetuksen 114 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa. Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä toimen talousarviositoumuksen osat, joita ei ole talousarviositoumuksen tekovuotta seuraavan viidennen vuoden joulukuun 31 päivään mennessä käytetty ennakkorahoitukseen tai välimaksuihin tai joista ei ole esitetty todennettua menoilmoitusta tai maksupyyntöä.

 

Tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan myös vuotuisiin eriin.

Tarkistus    77

Ehdotus päätökseksi

76 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  instituutioiden ja valmiuksien kehittäminen sekä ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen;

b)  instituutioiden ja valmiuksien kehittäminen sekä ympäristö-, sukupuoli- ja hyvää hallintotapaa koskevien näkökohtien huomioon ottaminen;

Tarkistus    78

Ehdotus päätökseksi

77 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Unioni tukee MMA:iden pyrkimyksiä kehittää luotettavia tilastotietoja kyseisillä aloilla.

2.  Unioni tukee MMA:iden pyrkimyksiä kehittää luotettavia, julkisesti saatavilla olevia tilastotietoja kyseisillä aloilla.

Tarkistus    79

Ehdotus päätökseksi

77 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Unioni voi tukea MMA:ita niiden pyrkimyksissä parantaa makrotaloudellisten indikaattoriensa vertailtavuutta.

3.  Unioni voi tukea MMA:ita niiden pyrkimyksissä parantaa makrotaloudellisten indikaattoriensa vertailtavuutta, erityisesti helpottamalla MMA:iden ostovoimakorjattujen bruttokansantuotteiden, jos niistä on saatavilla tietoja, analyysejä.

Tarkistus    80

Ehdotus päätökseksi

78 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komission aloitteesta unionin rahoitus voi kattaa tukimenot päätöksen täytäntöönpanemiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien hallinnollinen tuki, joka liittyy täytäntöönpanon kannalta tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin, sekä päätoimipaikassa ja unionin edustustoissa aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät ohjelman tarvitsemaan hallinnolliseen tukeen, ja tämän päätöksen nojalla rahoitettujen toimien hallinnoimiseksi, mukaan lukien tiedotus- ja viestintätoimet sekä yritysten tietotekniset ja teknologiset järjestelmät.

1.  Komission aloitteesta unionin rahoitus voi kattaa tukimenot päätöksen täytäntöönpanemiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien hallinnollinen tuki, joka liittyy täytäntöönpanon kannalta tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin.

Tarkistus    81

Ehdotus päätökseksi

79 artikla

Komission teksti

Tarkistus

79 artikla

Poistetaan.

Yleiset periaatteet

 

Jollei tässä päätöksessä toisin säädetä, unionin rahoitusapu pannaan täytäntöön tämän päätöksen tavoitteiden ja periaatteiden, varainhoitoasetuksen ja [NDICI-asetuksen] ja erityisesti sen II osaston I luvun mukaisesti lukuun ottamatta 13 artiklaa, 14 artiklan 1 kohtaa, 14 artikla 4 kohtaa ja 15 artiklaa, III luvun mukaisesti lukuun ottamatta 21 artiklan 1 kohtaa, 21 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa ja 21 artiklan 3 kohtaa sekä V luvun mukaisesti lukuun ottamatta 31 artiklan 1 kohtaa, 31 artiklan 4 kohtaa, 31 artiklan 6 kohtaa, 31 artiklan 9 kohtaa ja 32 artiklan 3 kohtaa. Tämän päätöksen 80 artiklassa säädettyä menettelyä ei sovelleta [NDICI-asetuksen] 21 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.

 

Tarkistus    82

Ehdotus päätökseksi

79 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

79 a artikla

 

Ohjelma-asiakirjojen vahvistaminen

 

1.  MMA:iden viranomaiset vastaavat unionin ja MMA:iden kumppanuuden puitteissa alakohtaisten politiikkojen laatimisesta ja hyväksymisestä tämän päätöksen II osassa tarkoitetuilla yhteistyön tärkeimmillä aloilla ja varmistavat niiden asianmukaiset jatkotoimet.

 

Tältä pohjalta kukin MMA valmistelee ja esittelee ohjelma-asiakirjan alueensa kestävää kehitystä varten. Ohjelma-asiakirjassa toimitetaan unionin ja kyseisen MMA:n yhteistyötä koskeva johdonmukainen kehys, jossa noudatetaan yleistä tavoitetta ja soveltamisalaa sekä unionin tavoitteita, periaatteita ja politiikkoja.

 

Kussakin ohjelma-asiakirjassa määritellään

 

– MMA:n poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja ympäristöä koskevan kontekstin lyhyt esittely;

 

– lyhyt kuvaus MMA:n kestävän kehityksen strategiasta (Agenda 2030), jossa määritellään MMA:n prioriteetit sekä se, miten se aikoo edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista;

 

– unionin rahoitusta saaviksi valitut ensisijaiset alat;

 

– erityistavoitteet;

 

– odotetut tulokset;

 

– selkeät ja yksilöidyt tulosindikaattorit;

 

– määrärahojen ohjeellinen kohdentaminen sekä kokonaisuudessaan että kunkin ensisijaisen alan osalta;

 

– alustava aikataulu.

 

2.  Ohjelma-asiakirjassa on nojauduttava kokemuksiin ja parhaisiin käytäntöihin, ja sen on perustuttava kansalaisyhteiskunnan, paikallisviranomaisten ja muiden toimijoiden kuulemisiin ja niiden kanssa käytävään vuoropuheluun, jotta voidaan varmistaa niiden asianmukainen osallistuminen ja siitä seuraava suuntaa-antava ohjelma-asiakirja.

 

3.  Kunkin MMA:n viranomaisten, jäsenvaltion, johon se on sidoksissa, ja komission välillä käydään näkemystenvaihtoa ohjelma-asiakirjan luonnoksesta. MMA:iden viranomaiset vastaavat ohjelma-asiakirjan viimeistelystä. Komissio täsmentää suuntaviivoissa MMA:iden ohjelmasuunnittelua koskevat yksityiskohtaiset säännöt siten, että ohjelma-asiakirjat voidaan hyväksyä nopeasti.

 

4.  Viimeistelyn jälkeen komissio arvioi, vastaako ohjelma-asiakirja tämän päätöksen tavoitteita ja unionin asiaan liittyviä politiikkoja, ja sisältääkö se kaikki ne osatekijät, joita vuotuisen rahoituspäätöksen hyväksyminen edellyttää. MMA:iden viranomaiset toimittavat tätä arviointia varten kaikki tarvittavat tiedot, toteutettavuustutkimusten tulokset mukaan luettuina.

 

5.  Ohjelma-asiakirja hyväksytään tämän päätöksen 88 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Kyseistä menettelyä sovelletaan myös laajoihin uudelleentarkasteluihin, joiden seurauksena strategiaa tai ohjelmasuunnittelua mukautetaan merkittävästi.

 

Tarkastelumenettelyä ei sovelleta suunta-antavan ohjelma-asiakirjan vähäisiin muutoksiin, kuten teknisiin mukautuksiin, varojen uudelleenkohdentamiseen painopistealan suuntaa antavien määrärahojen puitteissa tai alustavien suuntaa antavien määrärahojen lisäämiseen tai vähentämiseen alle 20 prosentilla, edellyttäen että nämä muutokset eivät vaikuta suuntaa-antavassa ohjelma-asiakirjassa vahvistettuihin painopistealoihin ja tavoitteisiin. Komissio ilmoittaa tällaisista vähäisistä muutoksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhden kuukauden kuluessa asianomaisen päätöksen hyväksymisestä.

Tarkistus    83

Ehdotus päätökseksi

79 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

79 b artikla

 

Toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet

 

1.  Komissio hyväksyy vuotuiset tai monivuotiset toimintasuunnitelmat tai toimenpiteet. Toimenpiteet voivat olla yksittäisiä toimenpiteitä, erityistoimenpiteitä, tukitoimenpiteitä tai poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä. Toimintasuunnitelmissa ja toimenpiteissä yksilöidään kunkin toimen osalta tavoitteet, odotetut tulokset ja tärkeimmät toiminnot, täytäntöönpanomenetelmät, talousarvio ja niihin mahdollisesti liittyvät tukimenot.

 

2.  Toimintasuunnitelmat perustuvat ohjelma-asiakirjoihin.

 

3.  Toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet hyväksytään tämän päätöksen 88 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei tarvitse noudattaa seuraavia varten:

 

a) toimintasuunnitelmat, yksittäiset toimenpiteet ja tukitoimenpiteet, joita unioni rahoittaa enintään 10 000 000 eurolla;

 

b) tekniset muutokset edellyttäen, että tällaiset muutokset eivät merkittävällä tavalla vaikuta asianomaisen toimintasuunnitelman tai toimenpiteen tavoitteisiin, kuten

 

i) täytäntöönpanomenetelmän muutos;

 

ii) varojen kohdentaminen uudelleen toimintaohjelmaan sisältyvien toimien välillä;

 

iii) toimintasuunnitelmien tai toimenpiteiden talousarvion korottaminen tai supistaminen enintään 20 prosentilla niiden alkuperäisestä talousarviosta ylittämättä kuitenkaan 10 000 000 euron määrää.

 

Monivuotisten toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden tapauksessa 3 kohdan a alakohdan ja b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja rajoja sovelletaan vuosittain. Tämän kohdan nojalla hyväksytyt toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet lukuun ottamatta poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä ja teknisiä muutoksia on toimitettava Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille yhden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.

 

4.  Ennen kustannuksiltaan enintään 20 000 000 euron poikkeuksellisten avustustoimenpiteiden hyväksymistä tai jatkamista komissio toimittaa neuvostolle tiedot toimenpiteiden luonteesta, tavoitteista ja suunnitellusta rahoituksen määrästä. Komissio ilmoittaa neuvostolle ennakkoon merkittävistä muutoksista, joita se aikoo tehdä jo hyväksyttyihin poikkeuksellisiin avustustoimenpiteisiin. Unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi komissio ottaa tällaisia toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan huomioon neuvoston poliittisen lähestymistavan asiaan. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille asianmukaisesti ja hyvissä ajoin tämän artiklan mukaisten poikkeuksellisten avustustoimenpiteiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, mukaan lukien suunnitellusta rahoituksen määrästä, ja ilmoittaa Euroopan parlamentille myös tehdessään kyseiseen apuun merkittäviä muutoksia tai jatkaessaan sen voimassaoloa.

 

5.  Asianmukaisesti perustelluista erittäin kiireellisistä syistä, jollaisia ovat esimerkiksi kriisit mukaan luettuina luonnon tai ihmisen aiheuttamat katastrofit tai tilanteet, joissa demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet tai perusvapaudet ovat välittömästi uhattuina, komissio voi 88 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyä toimintasuunnitelmia ja toimenpiteitä tai muutoksia voimassa oleviin toimintasuunnitelmiin ja toimenpiteisiin.

Tarkistus    84

Ehdotus päätökseksi

80 artikla

Komission teksti

Tarkistus

80 artikla

Poistetaan.

Suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien, toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden hyväksyminen

 

Komissio hyväksyy tämän päätöksen nojalla ”yhtenäisinä ohjelma-asiakirjoina” [NDICI-asetuksen] 12 artiklassa tarkoitetut suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat ja niihin liittyvät, asetuksen 19 artiklassa tarkoitetut toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet tämän päätöksen 88 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä sovelletaan myös [NDICI-asetuksen] 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tarkistuksiin, joiden vaikutuksesta suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat muuttuvat merkittävästi.

 

Grönlannin osalta [NDICI-asetuksen] 19 artiklassa tarkoitetut toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet voidaan hyväksyä erillään suuntaa-antavista monivuotisista ohjelmista.

 

Tarkistus    85

Ehdotus päätökseksi

81 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  MMA:iden viranomaisille voidaan myöntää tämän päätöksen mukaista rahoitustukea.

1.  Kaikkien MMA:iden viranomaisille voidaan myöntää tämän päätöksen mukaista rahoitustukea.

Tarkistus    86

Ehdotus päätökseksi

81 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  MMA:iden ja unionin hajautetun yhteistyön toimijat ja muut valtiosta riippumattomat toimijat, jotta ne voisivat toteuttaa taloudellisia, sosiaalisia sekä kulttuuri- ja koulutusalan hankkeita ja ohjelmia MMA:issa osana tämän päätöksen 12 artiklassa tarkoitettua hajautettua yhteistyötä.

e)  MMA:iden ja unionin hajautetun yhteistyön toimijat ja muut valtiosta riippumattomat toimijat, jotta ne voisivat toteuttaa taloudellisia, ympäristöä koskevia, sosiaalisia sekä kulttuuri- ja koulutusalan hankkeita ja ohjelmia MMA:issa osana tämän päätöksen 12 artiklassa tarkoitettua hajautettua yhteistyötä.

Tarkistus    87

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  yksi tai useampi sellainen alueellinen elin, joiden jäseninä on MMA:ita;

iii)  yksi tai useampi sellainen alueellinen elin tai yksi tai useampi sellainen yhdistys, joiden jäseninä on MMA:ita;

Tarkistus    88

Ehdotus päätökseksi

83 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  MMA:n luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on määritelty 50 artiklassa, ja soveltuvin osin MMA:n asiaankuuluvat julkiset ja/tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua unionin ohjelmiin ja saada niistä rahoitusta ohjelmien sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon MMA on sidoksissa.

1.  MMA:n luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on määritelty 50 artiklassa, ja soveltuvin osin MMA:n asiaankuuluvat julkiset ja/tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua kaikkiin unionin ohjelmiin, myös Euroopan unionin solidaarisuusrahastoon, ja saada niistä rahoitusta ohjelmien sääntöjen ja tavoitteiden sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen mukaisesti, joita sovelletaan siihen jäsenvaltioon, johon MMA on sidoksissa.

Tarkistus    89

Ehdotus päätökseksi

83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio varmistaa, että MMA:t saavat tosiasiallisesti ja tehokkaasti käyttöönsä kaikki unionin ohjelmat ja yhteistyövälineet muiden maiden kanssa ja että tarvittaessa toteutetaan erityistoimenpiteitä.

 

Lisäksi komissio varmistaa unionin eri ohjelmien yhteydessä käynnistettävien ehdotuspyyntöjen avoimuuden ja näkyvyyden omistamalla MMA:ille ajantasaistettavan portaalin.

Tarkistus    90

Ehdotus päätökseksi

83 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  MMA:iden on raportoitava komissiolle tällaisesta osallistumisesta unionin ohjelmiin joka vuosi vuodesta 2022 alkaen.

3.  MMA:iden toimittamien tietojen perusteella komissio laatii vuotuisen kertomuksen MMA:iden osallistumisesta unionin ohjelmiin.

Tarkistus    91

Ehdotus päätökseksi

86 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta edistymistä tämän päätöksen toteuttamisessa voidaan arvioida suhteessa tavoitteisiin, komissiolla on valta antaa 87 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I olevaa 3 artiklaa indikaattorien tarkistamiseksi tai täydentämiseksi tarvittaessa ja täydennetään tätä päätöstä seuranta- ja arviointikehyksen käyttöönottoa koskevilla säännöksillä.

Jotta edistymistä tämän päätöksen toteuttamisessa voidaan arvioida suhteessa tavoitteisiin, komissiolla on valta antaa 87 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritellään liitteessä I olevassa 3 artiklassa tarkoitetut tulosindikaattorit tai tarkistetaan tai täydennetään niitä tarvittaessa ja täydennetään tätä päätöstä seuranta- ja arviointikehyksen käyttöönottoa koskevilla säännöksillä.

Tarkistus    92

Ehdotus päätökseksi

87 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2021 viiden vuoden ajaksi 86 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

2.  Siirretään komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2021 viiden vuoden ajaksi 86 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. Neuvosto antaa päätöksestään tiedon Euroopan parlamentille.

Tarkistus    93

Ehdotus päätökseksi

87 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi neuvostolle.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Tarkistus    94

Ehdotus päätökseksi

87 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevan 86 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos neuvosto on ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittanut komissiolle, että se ei vastusta säädöstä. Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Edellä olevan 86 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos neuvosto on ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittanut komissiolle, että se ei vastusta säädöstä. Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. Jos neuvosto aikoo vastustaa delegoitua säädöstä, se ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja kertoo, mitä delegoitua säädöstä se aikoo vastustaa, sekä vastustamisen syyt.

Tarkistus    95

Ehdotus päätökseksi

90 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä päätöstä sovelletaan neuvoston päätöksen 2010/427/EU46 mukaisesti.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja varmistaa unionin ulkoisen toiminnan yleisen poliittisen koordinoinnin sekä unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden.

__________________

 

46 Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30).

 

Tarkistus    96

Ehdotus päätökseksi

92 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2027.

Tarkistus    97

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 1 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoitusavun 500 000 000 euron kokonaismäärä käypinä hintoina 1. tammikuuta 2021 ja 31. joulukuuta 2027 väliselle seitsenvuotiskaudelle tämän päätöksen soveltamistarkoituksessa jakautuu seuraavasti:

1.  Unionin rahoitusavun 669 000 000 euron kokonaismäärä käypinä hintoina 1. tammikuuta 2021 ja 31. joulukuuta 2027 väliselle seitsenvuotiskaudelle tämän päätöksen soveltamistarkoituksessa jakautuu seuraavasti:

Tarkistus    98

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  159 000 000 euroa avustuksina kaikille MMA:ille Grönlantia lukuun ottamatta pitkän aikavälin kehitystyöhön tarkoitettuun ohjelmoitavaan kahdenväliseen tukeen erityisesti ohjelma-asiakirjassa mainittujen aloitteiden rahoittamiseen. Tämä määrä kohdennetaan MMA:iden tarpeiden ja saavutusten perusteella seuraavia perusteita noudattaen. Ohjelma-asiakirjassa on tarvittaessa kiinnitettävä erityistä huomiota toimiin, joiden tarkoituksena on vahvistaa tukea saavien MMA:iden hallintoa ja institutionaalisia valmiuksia, sekä suunniteltujen toimien todennäköiseen aikatauluun silloin kun tällä on merkitystä. Tätä määrää jaettaessa on otettava huomioon asukasmäärä, bruttokansantuote (BKT), aiemmin myönnetyt määrärahat ja tämän päätöksen 9 artiklassa tarkoitetut maantieteellisestä eristyneisyydestä johtuvat erityisongelmat.

a)  81 prosenttia avustuksina kaikille MMA:ille pitkän aikavälin kehitystyöhön tarkoitettuun ohjelmoitavaan kahdenväliseen tukeen erityisesti ohjelma-asiakirjassa mainittujen aloitteiden rahoittamiseen.

 

Tämä määrä kohdennetaan MMA:iden tarpeiden ja saavutusten perusteella seuraavia perusteita noudattaen: asukasmäärä, ostovoimakorjattu bruttokansantuote (BKT), jos se on saatavilla, aiemmin myönnetyt määrärahat ja tämän päätöksen 9 artiklassa tarkoitetut maantieteellisestä eristyneisyydestä, tämän päätöksen 9 a artiklassa tarkoitettujen MMA:iden heikosta kehitystasosta, alueiden koosta sekä ilmasto- ja ympäristöhaasteista johtuvat erityisongelmat.

 

4 % Aruballe

 

1,5 % Bonairelle

 

5 % Curaçaolle

 

48 % Grönlannille

 

10,75 % Uudelle-Kaledonialle

 

10,85 % Ranskan Polynesialle

 

1,2 % Saballe

 

2 % Saint Barthélémylle

 

0,8 % Sint Eustatiusille

 

7,5 % Saint Pierre ja Miquelonille

 

2,5 % Sint Maartenille

 

0,4 % Ranskan eteläisille ja antarktisille alueille

 

5,5 % Wallis ja Futunalle

Tarkistus    99

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  225 000 000 euroa avustuksina Grönlannille pitkän aikavälin kehitystyöhön tarkoitettuun ohjelmoitavaan kahdenväliseen tukeen erityisesti ohjelma-asiakirjassa mainittujen aloitteiden rahoittamiseen.

Poistetaan.

Tarkistus    100

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  81 000 000 euroa MMA:iden alueellisten ohjelmien tukemiseen. Tästä määrästä 15 000 000 eurolla voitaisiin tukea alueen sisäisiä toimia; Grönlanti voi saada tukea vain alueen sisäisistä toimista. Tätä yhteistyötä toteutetaan koordinoidusti tämän päätöksen 7 artiklan kanssa, ottaen erityisesti huomioon tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetut yhteisen edun mukaiset alat sekä konsultoimalla tämän päätöksen 14 artiklassa tarkoitettujen EU:n ja MMA:iden kumppanuutta edistävien järjestelyjen yhteydessä. Varojen käyttöä koordinoidaan unionin muiden rahoitusohjelmien ja -välineiden kanssa ja erityisesti SEUT-sopimuksen 349 artiklassa mainittujen syrjäisimpien alueiden kanssa.

c)  12 prosenttia MMA:iden alueellisten ohjelmien tukemiseen. Tästä määrästä 30 000 000 eurolla voitaisiin tukea alueen sisäisiä toimia; Grönlanti voi saada tukea vain alueen sisäisistä toimista. Tätä yhteistyötä toteutetaan koordinoidusti tämän päätöksen 7 artiklan kanssa, ottaen erityisesti huomioon tämän päätöksen 5 artiklassa tarkoitetut yhteisen edun mukaiset alat sekä konsultoimalla tämän päätöksen 14 artiklassa tarkoitettujen EU:n ja MMA:iden kumppanuutta edistävien järjestelyjen yhteydessä. Varojen käyttöä koordinoidaan unionin muiden rahoitusohjelmien ja -välineiden kanssa ja erityisesti SEUT-sopimuksen 349 artiklassa mainittujen syrjäisimpien alueiden kanssa.

Tarkistus    101

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  22 000 000 euroa kaikille MMA:ille, Grönlanti mukaan luettuna, tutkimuksiin tai teknisen avun toimiin tämän päätöksen 78 artiklan mukaisesti49.

d)  3,5 prosenttia kaikille MMA:ille, Grönlanti mukaan luettuna, tutkimuksiin tai teknisen avun toimiin tämän päätöksen 78 artiklan mukaisesti.

__________________

 

49 Tästä määrästä varataan komissiolle 9 725 000 euroa, joilla katetaan tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot, epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

 

Tarkistus    102

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 1 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

e)  13 000 000 euroa kaikille MMA:ille, Grönlanti mukaan luettuna, tarkoitettuun kohdentamattomien varojen rahastoon, varoilla muun muassa

e)  3,5 prosenttia kaikille MMA:ille, Grönlanti mukaan luettuna, tarkoitettuun kohdentamattomien varojen rahastoon, varoilla muun muassa

Tarkistus    103

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi arvioinnin perusteella päättää kohdentaa tässä artiklassa tarkoitetut kohdentamattomat varat.

2.  Komissio voi ennen vuotta 2025 suoritettavan arvioinnin perusteella päättää jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia kuultuaan kohdentaa tässä artiklassa tarkoitetut kohdentamattomat varat.

Tarkistus    104

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Päätöksen 3 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista mitataan

Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti laaditaan 86 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen luettelo keskeisistä tulosindikaattoreista, joita käytetään sen arvioimisessa, missä määrin unioni on edistänyt tämän päätöksen 3 artiklan 5 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    105

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  MMA:iden osalta, Grönlantia lukuun ottamatta, tavaroiden ja palvelujen viennillä, % suhteessa BKT:hen, ja valtioiden kokonaistuloilla, % suhteessa BKT:hen;

Poistetaan.

Tarkistus    106

Ehdotus päätökseksi

Liite I – 3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Grönlannin osalta tavaroiden ja palvelujen viennillä, % suhteessa BKT:hen, ja kalastuksen prosenttiosuudella kokonaisviennistä.

Poistetaan.


PERUSTELUT

Merentakaiset maat ja alueet (MMA:t) ovat olleet Euroopan unioniin (EU) assosioituja siitä asti, kun Rooman sopimus tuli voimaan.

Tällä hetkellä on 25 MMA:ta, jotka sijaitsevat Atlantilla, antarktisella alueella, Karibialla, Intian valtamerellä ja Tyynellämerellä. Ne ovat sidoksissa neljään EU:n jäsenvaltioon: Tanskaan, Ranskaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Alankomaihin.

Yleisesti ottaen MMA:illa on laaja itsehallinto, joka kattaa esimerkiksi talousasiat, työmarkkinat, kansanterveyden, sisäasiat ja tullin, Puolustus- ja ulkoasiat kuuluvat yleensä jäsenvaltioiden toimivaltaan. Lisäksi useimmilla MMA:illa on erityisiä haasteita niiden koon, sijainnin, syrjäisyyden ja kapean taloudellisen perustan vuoksi. Siksi niihin ei sovelleta unionin lainsäädäntöä. Koska MMA:iden asukkaat ovat niiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisia, joihin asianomaiset MMA:t ovat perustuslaillisesti sidoksissa, heillä on kuitenkin myös EU:n kansalaisuus.

Nykyinen kehys, jota sovelletaan 25 MMA:han, on merentakaisten alueiden assosiaatiosta 25. marraskuuta 2013 tehty päätös 2013/755/EU (MMA-assosiaatiopäätös), jossa määritellään MMA:iden ja Euroopan unionin välinen etuoikeutettu suhde ”eurooppalaisina perheenjäseninä” sekä sovellettava erityinen oikeudellinen kehys.

Nykyisen MMA-assosiaatiopäätöksen pääasiallinen rahoituslähde on 11. Euroopan kehitysrahasto (EKR), joka kattaa MMA:iden hallintoalue- ja aluekohtaisten ohjelmien ohjelmasuunnittelun ja rahoituksen, lukuun ottamatta Grönlantia, jonka osalta on olemassa EU:n talousarviosta rahoitettu erityinen päätös.

Ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eron Euroopan unionista 29. maaliskuuta 2019 ja monivuotisen rahoituskehyksen vuosiksi 2021–2027 komissio ehdotti 14. kesäkuuta 2018 uutta MMA-assosiaatiopäätöstä 27 jäsenvaltion unionille. Se koskee siis 13 MMA:ta, jotka ovat sidoksissa kolmeen jäsenvaltioon: Tanska, Ranska ja Alankomaat.

Tämä uusi MMA-assosiaatiopäätös yhdistää nykyisen päätöksen ja Grönlanti-päätöksen, joiden molempien oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 203 artikla. Lisäksi uusi ehdotus MMA-assosiaatiopäätökseksi ”budjetisoi” MMA:ille myönnetyn rahoituksen 500 miljoonan euron talousarviolla, joka on otettu uudesta budjettikohdasta ”Naapurialueet ja muu maailma”.

Esittelijä suhtautuu erittäin myönteisesti ehdotukseen uudeksi MMA-assosiaatiopäätökseksi, koska sillä vastataan parlamentin pyyntöihin, jotka koskevat yhtenäistä järjestelmää kaikille MMA:ille sekä Euroopan unionin talousarvioon sisältyvää, MMA:ille tarkoitettua rahoitusvälinettä.

Esittelijä kiittää komissiota siitä, että se on tehnyt laadukasta työtä MMA:ihin sovellettavan oikeudellisen kehyksen yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi, hallintoyksiköiden vahvistamiseksi ja MMA:iden näkyvyyden lisäämiseksi ryhmänä.

Kansalaisyhteiskunnan ja MMA:iden edustajien kanssa käymiensä keskustelujen johdosta esittelijä haluaisi kuitenkin, että uudessa MMA-assosiaatiopäätöksessä otetaan huomioon seuraavat seikat:

1. Poliittisen vuoropuhelun vahvistaminen MMA:iden ja EU:n välillä

On tärkeää vahvistaa EU:n ja MMA:iden assosiaation poliittista ulottuvuutta. Hallinnon tasolla tähän sisältyy neuvoston puheenjohtajavaltion ja Euroopan parlamentin osallistuminen keskustelufoorumeihin ja erityisesti vuotuinen MMA/EU-foorumi ja Euroopan parlamentin laajempi rooli kumppanuudessa yleensä.

Esittelijä katsoo myös, että EU:n ja MMA:iden välistä vuoropuhelua yhteistyöhön ja alueelliseen yhdentymiseen liittyvistä kysymyksistä on lisättävä. Uuden MMA-assosiaatiopäätöksen 13 artiklassa tarkoitetun arktista aluetta koskevan tiiviin vuoropuhelun lisäksi esittelijä kehottaa EU:ta vahvistamaan läsnäoloaan Karibian ja Tyynenmeren alueilla hyödyntämällä MMA:itaan alueellisten strategioidensa määrittelyssä ja täytäntöönpanossa. Tämä kuvastaa Euroopan parlamentin esittämiä kantoja Cotonoun jälkeisestä tilanteesta ja tarpeesta vahvistaa strategista vuoropuhelua niiden kolmen alueen kanssa, joihin nykyiset MMA:t kuuluvat, Karibian ja Tyynenmeren alueet mukaan luettuina.

2. Väline, joka on mukautettu MMA:iden erityispiirteisiin asianmukaisilla ohjelmasäännöillä

Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta, joka tarjoaa MMA:ille erityisen välineen, jonka avulla voidaan ottaa paremmin huomioon niiden erityispiirteet.

Kuitenkin viittaus naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) perustamisesta annettuun asetusehdotukseen, jossa säädetään lukuisista poikkeuksista, vaikeuttaa sen lukemista eikä vastaa parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen avoimuutta ja yksinkertaistamista koskevia tavoitteita.

Siksi esittelijä pyytää, että ohjelmasuunnitteluun sovellettavat säännöt sisällytetään suoraan uuteen MMA-assosiaatiopäätökseen siten, että toistetaan NDICI:ssä ehdotetut säännöt, joita voidaan soveltaa MMA:ihin, ja palauttaa mieliin periaatteen, jonka mukaan varainhoitoasetusta sovelletaan, jollei MMA-assosiaatiopäätöksestä muuta johdu.

MMA:iden rajalliset hallinnolliset ja inhimilliset valmiudet on myös otettava huomioon, minkä on näyttävä säädösehdotuksessa.

3. Varojen parempi jakaminen MMA:iden kesken täsmällisten kriteerien perusteella avoimuuden ja demokraattisen valvonnan lisäämiseksi

MMA-assosiaatiopäätöksen liitteessä I esitetään 500 miljoonan euron määrärahojen jakautuminen seuraavasti: 225 miljoonaa euroa Grönlannille, 159 miljoonaa euroa muille 12 MMA:lle, 81 miljoonaa euroa alueelliselle yhteistyölle, 22 miljoonaa euroa tekniselle avulle ja 13 miljoonaa euroa kohdentamattomien varojen rahastoon.

Esittelijä arvostelee ehdotettua jakoa voimakkaasti. Euroopan parlamentti on toisena budjettivallan käyttäjänä ja julkisten varojen asianmukaisen käytön takaajana esittänyt toistuvasti näkemyksensä siitä, että EU:n talousarviosta myönnettyjä varoja on valvottava.

Esittelijä tukee Euroopan parlamentin kantaa, joka koskee MMA:ille seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten osoitettavaa kokonaismäärää, joka on 669 miljoonaa euroa komission ehdottaman 500 miljoonan euron sijaan.

Esittelijä ehdottaa seuraavaa yleistä jakoa:

•  81 % alueelliseen yhteistyöhön

•  12 % alueelliseen yhteistyöhön, josta 30 miljoonaa euroa alueiden sisällä toteutettavaan yhteistyöhön

•  3,5 % tekniseen apuun

•  3,5 % kohdentamattomien varojen rahastoon.

Esittelijä kritisoi MMA-assosiaatiopäätöksessä ehdotettua erittelyä MMA:iden välillä ja katsoo, että ehdotus ei perustu objektiivisiin ja läpinäkyviin kriteereihin.

Esittelijä haluaisi täsmentää kullekin MMA:lle, eikä pelkästään Grönlannille, osoitetut määrärahat. Hän kiinnittää huomiota siihen, että 13 MMA:lla on oikeus alueelliseen rahoitukseen.

Esittelijä ehdottaa, että kullekin MMA:lle osoitettujen määrärahojen alustava määrä ilmaistaan prosentteina, jotta ei vaaranneta MMA-assosiaatiopäätöksessä MMA:ille osoitettavien määrärahojen lopullista tasoa.

Ehdotetussa jaossa otetaan huomioon seuraavat objektiiviset osatekijät: asukasmäärä, ostovoimakorjattu bruttokansantuote, jos se on saatavilla, eristyneisyys (MMA-assosiaatiopäätöksen 9 artikla), kehitystaso (MMA-assosiaatiopäätökseen lisätty 9 a artikla), alueiden koko sekä ilmasto- ja ympäristöhaasteet.

4. Yksityiskohtaiset erityistavoitteet ja sovellettavat indikaattorit

Esittelijä toivoo, että assosiaation erityistavoitteet määritellään paremmin 3 artiklassa, jotta komissio voi vahvistaa asianmukaiset indikaattorit 86 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti – delegoitu säädös.

Näin ollen esittelijällä on neljä erityistavoitetta, joissa otetaan huomioon Grönlannin erityistilanne:

1)  autetaan MMA:ita löytämään ratkaisut niiden suurimpiin haasteisiin, mukaan luettuna koulutus Grönlannissa,

2)  vahvistetaan MMA:iden selviytymiskykyä vähentämällä niiden talouden ja ympäristön haavoittuvuutta,

3)  parannetaan MMA:iden kilpailukykyä,

4)  edistetään MMA:iden yhteistyötä muiden kumppanien kanssa.

5. MMA:iden tehokas osallistuminen unionin ohjelmiin

MMA-assosiaatiopäätöksen 72 ja 83 artiklassa täsmennetään, että myös MMA:illa on mahdollisuus saada lisärahoitusta osallistumalla unionin ohjelmiin.

Jotta tämä osallistuminen olisi tehokasta, esittelijä katsoo, että komission olisi tarvittaessa säädettävä erityisistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan MMA:iden osallistuminen unionin ohjelmiin ja helpotetaan sitä perustamalla MMA:ille ajantasainen ja kohdennettu portaali.

6. Kestävää kehitystä, sukupuolta ja ympäristöä koskevien tavoitteiden huomioon ottaminen

Kun otetaan huomioon MMA:iden rikas biologinen monimuotoisuus ja suuri altistuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksille, EU:n on tuettava niitä biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sen vuoksi on aiheellista nostaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarkoitettu osuus 30 prosenttiin ohjelman kokonaismäärärahoista ja viitata Pariisin sopimuksiin.

Samaten uudessa MMA-assosiaatiopäätöksessä olisi käsiteltävä tarkemmin sukupuolinäkökohtaa, syrjimättömyyttä ja kestävän kehityksen tavoitteiden noudattamista.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös”)

Viiteasiakirjat

COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

16.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

10.9.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

10.9.2018

EMPL

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

PECH

10.9.2018

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

28.6.2018

EMPL

12.7.2018

ENVI

21.6.2018

PECH

11.7.2018

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Maurice Ponga

10.8.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

20.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

17

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

1

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 21. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus