Förfarande : 2018/0244(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0480/2018

Ingivna texter :

A8-0480/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0053

BETÄNKANDE     *
PDF 722kWORD 109k
20.12.2018
PE 629.642v02-00 A8-0480/2018

om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

Utskottet för utveckling

Föredragande: Maurice Ponga

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0461),

–  med beaktande av artikel 203 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0379/2018),

-  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A8-0480/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Detta nya beslut bör framhålla särdragen i samarbetet med Grönland, såsom målet att upprätthålla de nära och varaktiga förbindelser mellan unionen, Grönland och Danmark, erkännandet av om Grönlands geostrategiska läge, vikten av politisk dialog mellan Grönland och unionen, förekomsten av ett partnerskapsavtalet om fiske och det potentiellt samarbetet om arktiska frågor. Det bör svara på de globala utmaningarna genom att utforma en proaktiv agenda och verka för de ömsesidiga intressena, särskilt klimatförändringarnas allt större återverkningar för mänsklig verksamhet och på miljön, frågor som sjöfart, naturresurser (inbegripet råvaror och fiskebestånd) och forskning och innovation.

(6)  Detta nya beslut bör framhålla särdragen i samarbetet med Grönland. Rådet beslutade 2003 att unionens framtida förbindelser med Grönland efter 2006 skulle grundas på ett omfattande partnerskap för hållbar utveckling som skulle inbegripa ett särskilt fiskeavtal, vilket skulle förhandlas fram i enlighet med allmänna regler och principer för sådana avtal. I den gemensamma förklaringen mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Grönlands lokala regering och Danmarks regering, å andra sidan, om ett partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Grönland, som undertecknades i Bryssel den 18 mars 2015, framhävs de historiska, politiska, ekonomiska och kulturella banden mellan unionen och Grönland och betonas vikten av att stärka förbindelserna och samarbetet på grundval av gemensamma intressen. Partnerskapet inom ramen för detta nya beslut bör alltså syfta till att upprätthålla de nära och varaktiga förbindelserna mellan unionen, Grönland och Danmark, och bör göra det möjligt att möta de globala utmaningarna genom att utveckla en dynamisk agenda och eftersträva gemensamma intressen. Beslutet bör understryka särdragen i samarbetet med Grönland genom erkännandet av Grönlands geostrategiska läge, vikten av politisk dialog mellan Grönland och unionen, förekomsten av ett partnerskapsavtal för fiskerisektorn mellan unionen och Grönland och det potentiella samarbetet om arktiska frågor. Det bör särskilt ta hänsyn till klimatförändringarnas allt större återverkningar för mänsklig verksamhet och på miljön, frågor som sjöfart, naturresurser, inbegripet råvaror och fiskebestånd, samt och forskning och innovation.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Med hänsyn till vikten av att hantera klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politikområden och till uppnåendet av målet att totalt 25 % av unionens budgetutgifter ska gå till att stödja klimatmål. Åtgärderna inom ramen för detta program förväntas leda till att 20 % av den totala finansieringsramen för programmet kommer att bidra till klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under genomförandet av programmet och bedömas på nytt i samband med halvtidsutvärderingen och översynsprocesser.

(16)  Med hänsyn till vikten av att hantera klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och Förenta nationernas mål för hållbar utveckling kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politikområden och till uppnåendet av målet att totalt 25 % av unionens budgetutgifter ska gå till att stödja klimatmål. Åtgärderna inom ramen för detta program förväntas leda till att 30 % av den totala finansieringsramen för programmet kommer att bidra till klimatmål. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under genomförandet av programmet och bedömas på nytt i samband med halvtidsutvärderingen och översynsprocesser.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Unionen och ULT erkänner den särskilda vikten av utbildning och yrkesutbildning som en pådrivande faktor för en hållbar utveckling i ULT.

(18)  Unionen och ULT erkänner den särskilda vikten av utbildning och yrkesutbildning som en pådrivande faktor för en hållbar utveckling i ULT, särskilt i områden där den övergripande utbildningsnivån är relativt låg.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Associeringen mellan EU och ULT bör ta hänsyn till och bidra till bevarandet av den kulturella mångfalden och de kulturella identiteterna i ULT.

(19)  Associeringen mellan EU och ULT bör ta hänsyn till och bidra till bevarandet av den kulturella mångfalden och de kulturella identiteterna i ULT. Den bör också särskilt beakta och bidra till att ursprungsbefolkningarnas rättigheter i ULT främjas och respekteras.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Handel och handelsrelaterat samarbete mellan unionen och ULT bör bidra till målet om hållbar utveckling på det ekonomiska, sociala och miljömässiga planet.

(20)  Handel och handelsrelaterat samarbete mellan unionen och ULT bör bidra till målet om hållbar utveckling på det ekonomiska, sociala och miljömässiga planet, enligt modellen med mål för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Detta beslut bör ge flexiblare ursprungsregler, bl.a. nya möjligheter till ursprungskumulation. Kumulation bör inte vara möjligt bara för ULT och länder med vilka det har ingåtts avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA), utan under vissa förhållanden även för varor med ursprung i länder med vilka unionen har ingått frihandelsavtal samt för varor som införs till unionen tull- och kvotfritt inom ramen för unionens allmänna preferenssystem, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är nödvändiga för att förhindra kringgående av handelsbestämmelserna och säkerställa att kumulationsordningarna fungerar väl.

(21)  Detta beslut bör ge flexiblare ursprungsregler, bl.a. nya möjligheter till ursprungskumulation. Kumulation bör inte vara möjligt bara för ULT och länder med vilka det har ingåtts avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA), utan under vissa förhållanden även för varor med ursprung i länder med vilka unionen har ingått frihandelsavtal samt för varor som införs till unionen tull- och kvotfritt inom ramen för unionens allmänna preferenssystem, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är nödvändiga för att skapa en robustare handelsunion som har kapacitet att förhindra kringgående av handelsbestämmelserna och säkerställa att kumulationsordningarna fungerar väl.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Samarbetet mellan unionen och ULT på området finansiella tjänster bör bidra till att bygga upp ett säkrare, sundare och transparentare finanssystem, vilket är en viktig förutsättning för att man ska kunna förbättra den finansiella stabiliteten i världen och skapa hållbar tillväxt. Insatserna på detta område bör inriktas på att skapa konvergens med internationellt överenskomna normer och tillnärmning av lagstiftningarna i ULT till unionens regelverk om finansiella tjänster. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stärka den administrativa förmågan hos ULT-myndigheterna, inbegripet på tillsynsområdet.

(25)  Samarbetet mellan unionen och ULT på området finansiella tjänster bör sträva efter att bekämpa skattebedrägerier, skatteundandragande och skatteflykt för att bidra till att bygga upp ett säkrare, sundare och transparentare finanssystem, vilket är en viktig förutsättning för att man ska kunna förbättra den finansiella stabiliteten i världen och skapa hållbar tillväxt. Insatserna på detta område bör inriktas på att skapa konvergens med internationellt överenskomna normer och tillnärmning av lagstiftningarna i ULT till unionens regelverk om finansiella tjänster. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stärka den administrativa förmågan hos ULT-myndigheterna, inbegripet på tillsynsområdet.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Det bör i detta beslut när så är nödvändigt hänvisas till [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] (instrument för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete) när det gäller genomförandet av samarbetet för att på så sätt garantera samstämmighet i förvaltningen av samtliga instrument.

utgår

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta beslut inrättar en associering av utomeuropeiska ländernas och territoriernas (nedan kallade ULT) med unionen (nedan kallad associeringen) som är ett partnerskap grundat på artikel 198 i EUF-fördraget och har till syfte att stödja en hållbar utveckling i ULT samt att främja unionens värden och normer världen över.

1.  Detta beslut inrättar en associering av utomeuropeiska ländernas och territoriernas (nedan kallade ULT) med unionen (nedan kallad associeringen) som är ett partnerskap grundat på artikel 198 i EUF-fördraget och har till syfte att stödja en hållbar utveckling i ULT samt att främja unionens värden, principer och normer världen över.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Associeringen mellan unionen och ULT ska grundas på mål, principer och värden som delas av ULT och de medlemsstater till vilka de är knutna samt unionen.

1.  Associeringen mellan unionen och ULT ska grundas på mål, principer och värden som delas av ULT och de medlemsstater till vilka de är knutna samt unionen. Den ska bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och till att genomföra klimatavtalet från Paris.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid genomförandet av detta beslut ska parterna vägledas av principerna om transparens, subsidiaritet och behovet av effektivitet och fästa lika vikt vid de tre grundläggande förutsättningarna för en hållbar utveckling i ULT, nämligen ekonomisk utveckling, social utveckling och miljöskydd.

3.  Vid genomförandet av detta beslut ska parterna vägledas av principerna om transparens, subsidiaritet och behovet av effektivitet och fästa lika vikt vid de tre grundläggande förutsättningarna för en hållbar utveckling i ULT, nämligen ekonomisk utveckling, social och kulturell utveckling och miljöskydd.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Detta beslut har som allmänt mål att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i ULT samt att upprätta nära ekonomiska förbindelser mellan dem och unionen som helhet. Associeringen ska främja detta allmänna mål genom att stärka ULT:s konkurrenskraft och resiliens, minska deras ekonomiska och miljömässiga sårbarhet samt genom att främja samarbetet mellan dem och andra partner.

4.  I enlighet med artiklarna 3.5 och 21 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 198 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har detta beslut som allmänt mål att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i ULT samt att upprätta nära ekonomiska förbindelser mellan dem och unionen som helhet.

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främja och stödja samarbete med ULT.

utgår

Ändringsförslag    14

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja och samarbeta med Grönland när det gäller att möta dess stora utmaningar, såsom en höjning av utbildningsnivån, och bidra till den grönländska förvaltningens kapacitet att utforma och genomföra nationella policyer.

(b)  Stödja ULT när det gäller att möta deras stora utmaningar, inbegripet utbildningsnivå när det gäller Grönland.

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Stärka resiliensen i ULT genom att minska deras ekonomiska och miljömässiga sårbarhet.

Ändringsförslag    16

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 5 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Stärka ULT:s konkurrenskraft och sociala standard.

Ändringsförslag    17

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 5 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  Främja samarbetet mellan ULT och andra partner.

Ändringsförslag    18

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Associeringen ska när den verkar för att uppnå dessa mål respektera de grundläggande principerna om frihet, demokrati, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och hållbar utveckling, vilka alla är gemensamma för ULT och de medlemsstater till vilka de är knutna.

6.  Associeringen ska när den verkar för att uppnå dessa mål respektera de grundläggande principerna om demokrati, ett rättighetsbaserat synsätt som bygger på alla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning och hållbar utveckling, vilka alla är gemensamma för ULT och de medlemsstater till vilka de är knutna. Detsamma ska gälla för principen om icke-diskriminering på grundval av kön, ras, etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning samt jämställdhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till beslut

Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I samband med planering och genomförande, särskilt när riktlinjerna antas, ska kommissionen ta vederbörlig hänsyn till att ULT:s administrativa kapacitet och mänskliga resurser är begränsade.

Ändringsförslag    20

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ekonomisk diversifiering av ekonomierna i ULT, inbegripet en fortsatt integration av dessa ekonomier i världsekonomin och de regionala ekonomierna, och vad gäller Grönland en höjning av arbetskraftens kompetens,

(a)  hållbar ekonomisk diversifiering av ekonomierna i ULT, inbegripet en fortsatt integration av dessa ekonomier i världsekonomin och de regionala ekonomierna, och vad gäller Grönland en höjning av arbetskraftens kompetens,

Ändringsförslag    21

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  främjande av en social modell av god kvalitet,

Ändringsförslag    22

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  främjande av katastrofriskreducering,

(e)  främjande av katastrofriskreducering, med beaktande av prioriteringarna i Sendai-ramverket för 2015–2030,

Ändringsförslag    23

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  frågor rörande Västindien och Stillahavsområdet,

Ändringsförslag    24

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I detta syfte får unionen och ULT utbyta information och bästa praxis eller fastställa andra former av nära samarbete och samordning med andra partner inom ramen för ULT:s deltagande i regionala och internationella organisationer, vilket i lämpliga fall kan ske genom internationella avtal.

2.  I detta syfte får unionen och ULT utbyta information och bästa praxis eller fastställa andra former av nära samarbete och samordning med andra partner inom ramen för ULT:s deltagande i regionala och internationella organisationer, vilket i lämpliga fall kan ske genom internationella avtal, i syfte att bidra till harmonisk integration av ULT i respektive geografiska närområde.

Ändringsförslag    25

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Associeringen har till syfte att stödja samarbete mellan ULT och andra partner inom de samarbetsområden som anges i delarna II och III i detta beslut. I detta avseende är målet för associeringen att främja samarbetet mellan ULT och de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget, och mellan ULT och deras grannstater och territorier både i och utanför AVS. För att uppnå detta mål ska unionen förbättra samordningen och stärka synergieffekterna mellan relevanta unionsprogram. Unionen ska om lämpligt också sträva efter att associera ULT i de olika formerna av dialog med grannländerna, vare sig de är AVS-stater eller territorier eller inte, och med de yttre randområdena.

3.  Associeringen har till syfte att stödja samarbete mellan ULT och andra partner inom de samarbetsområden som anges i delarna II och III i detta beslut. I detta avseende är målet för associeringen att främja samarbetet mellan ULT och de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget, och mellan ULT och deras grannstater och territorier både i och utanför AVS. För att uppnå detta mål ska unionen förbättra samordningen och stärka synergieffekterna mellan relevanta unionsprogram. Unionen ska också associera ULT i de olika formerna av dialog med grannländerna, vare sig de är AVS-stater eller territorier eller inte, och med de yttre randområdena genom att där så är lämpligt föreslå att de ska ges observatörsstatus.

Ändringsförslag    26

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Förstärkning av ULT:s kapacitet att påverka antagande av regionala strategier så att de tar hänsyn till ULT:s särdrag, potential och europeiska dimension.

Ändringsförslag    27

Förslag till beslut

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskild behandling

Särskild behandling för isolerade ULT

Ändringsförslag    28

Förslag till beslut

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Särskild behandling för de minst utvecklade ULT

 

1. Associeringen ska ta hänsyn till olikheterna mellan ULT vad gäller utvecklingsnivå och strukturella begränsningar.

 

2. Särskild behandling ska fastställas för de minst utvecklade ULT.

 

3. För att ge de minst utvecklade ULT möjlighet att komma ikapp med utvecklingen och kunna hantera sina permanenta strukturella begränsningar, ska deras särdrag vederbörligen beaktas när man fastställer storleken på det ekonomiska stödet och formulerar villkoren för detta stöd.

 

4. Det minst utvecklade ULT är Wallis och Futunaöarna.

Ändringsförslag    29

Förslag till beslut

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Associeringen ska grunda sig på en bred dialog och samråd om frågor av ömsesidigt intresse mellan ULT, de medlemsstater till vilka de är knutna och kommissionen, samt, i förekommande fall, även Europeiska investeringsbanken (EIB).

1.  Associeringen ska grunda sig på en bred dialog och samråd om frågor av ömsesidigt intresse mellan ULT, de medlemsstater till vilka de är knutna, kommissionen och Europaparlamentet samt, i förekommande fall, även Europeiska investeringsbanken (EIB).

Ändringsförslag    30

Förslag till beslut

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De icke-statliga aktörernas uppgifter

De icke-statliga aktörernas och civilsamhällets uppgifter

Ändringsförslag    31

Förslag till beslut

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Icke-statliga aktörer kan spela en roll när det gäller utbyte av information och samråd rörande samarbetet, särskilt i samband med utarbetandet och genomförandet av stöd, projekt och program inom ramen för samarbetet. De kan få delegering av befogenheter när det gäller den ekonomiska förvaltningen i samband med genomförandet av sådana projekt eller program för att stödja lokala utvecklingsinitiativ.

1.  Civilsamhället, den privata sektorn och icke-statliga aktörer kan spela en roll när det gäller utbyte av information och samråd rörande samarbetet, särskilt i samband med utarbetandet och genomförandet av stöd, projekt och program inom ramen för samarbetet. De kan få delegering av befogenheter när det gäller den ekonomiska förvaltningen i samband med genomförandet av sådana projekt eller program för att stödja lokala utvecklingsinitiativ.

Ändringsförslag    32

Förslag till beslut

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Dialogen ska göra det möjligt för ULT att delta fullt ut i genomförandet av associeringen.

3.  Dialogen ska göra det möjligt för ULT att delta fullt ut i genomförandet av associeringen men också i fastställandet och genomförandet av EU:s regionala strategier i de områden där ULT befinner sig.

Ändringsförslag    33

Förslag till beslut

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Dialogen ska bland annat inriktas på specifika politiska frågor av ömsesidigt intresse eller av allmän betydelse för förverkligandet av associeringens mål.

4.  Dialogen ska bland annat inriktas på specifika politiska frågor av ömsesidigt intresse eller av allmän betydelse för förverkligandet av dels associeringens mål, dels målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    34

Förslag till beslut

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Dialogen med Grönland ska bland annat utgöra grunden för ett brett samarbete och dialog om frågor såsom bland annat energi, klimatförändringar, miljö, naturresurser, inbegripet råvaror och fiskebestånd, sjöfart, forskning och innovation samt den arktiska aspekten av dessa frågor.

5.  Dialogen med Grönland ska bland annat utgöra grunden för ett brett samarbete och dialog om frågor såsom bland annat utbildning, energi, klimatförändringar, miljö, natur, naturresurser, inbegripet råvaror och fiskebestånd, sjöfart, forskning och innovation samt den arktiska aspekten av dessa frågor.

Ändringsförslag    35

Förslag till beslut

Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Dialogen med ULT i Västindien ska framför allt syfta till att förstärka den europeiska strategin i Västindien och samarbeta i frågor om biologisk mångfald, klimatförändring, hållbar resursförvaltning, förebyggande och hantering av katastrofrisker, sociala aspekter samt främjande av goda styrelseformer, bland annat på skatteområdet, och kampen mot den organiserade brottsligheten.

Ändringsförslag    36

Förslag till beslut

Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Dialogen med ULT i Stillahavsområdet ska framför allt syfta till att fastställa och genomföra en ambitiös europeisk strategi i Stillahavsområdet genom att stärka den europeiska närvaron och samarbeta bland annat om sociala frågor, hållbar förvaltning av havs- och markresurser, klimatförändring, energi, miljö och den blå ekonomin.

Ändringsförslag    37

Förslag till beslut

Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Det ska hållas ett årligt forum för dialog mellan ULT och EU (nedan kallat ULT–EU-forumet) i vilket företrädare för ULT-myndigheterna, för medlemsstaterna och för kommissionen ska delta. Ledamöter av Europaparlamentet, företrädare för EIB och företrädare för de yttersta randområdena ska, när så är lämpligt, associeras till ULT–EU-forumet.

(a)  Det ska hållas ett årligt forum för politisk dialog mellan ULT och EU (nedan kallat ULT–EU-forumet) i vilket företrädare för ULT-myndigheterna, för medlemsstaterna, för kommissionen, för rådets ordförandeskap och för Europaparlamentet ska delta. Organisationen för de utomeuropeiska länderna och territorierna (Octa), företrädare för EIB, företrädare för de yttersta randområdena och företrädare för till ULT angränsande tredjeländer eller territorier ska, när så är lämpligt, associeras till ULT–EU-forumet.

Ändringsförslag    38

Förslag till beslut

Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Kommissionen, ULT och de medlemsstater till vilka dessa är knutna ska regelbundet hålla trilaterala samråd. Dessa samråd ska organiseras minst fyra gånger om året på initiativ av kommissionen eller på begäran av ULT och de medlemsstater till vilka dessa är knutna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    39

Förslag till beslut

Del II – Kapitel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Miljöfrågor, klimatförändringar, havsfrågor och katastrofriskreducering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    40

Förslag till beslut

Artikel 15 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det samarbete i fråga om miljö, klimatförändringar och katastrofriskreducering som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

Det samarbete i fråga om miljö, klimatförändringar, katastrofriskreducering och resiliensförbättring som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

Ändringsförslag    41

Förslag till beslut

Artikel 15 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Främjande av hållbar resursanvändning och resurseffektivitet och uppmuntran till frikoppling av ekonomisk tillväxt från miljöförstöring.

(c)  Främjande av hållbar resursanvändning och resurseffektivitet, i syfte att bygga upp en utsläppssnål ekonomi på grundval av strategier för en rättvis omställning.

Ändringsförslag    42

Förslag till beslut

Artikel 16 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Kampen mot problem som hänger samman med markförstöring, bland annat höjning av havsnivån och markförorening.

Ändringsförslag    43

Förslag till beslut

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det samarbete på området hållbar skogsförvaltning som sker inom ramen för associeringen kan omfatta främjande av bevarande och hållbar förvaltning av skogar, inklusive deras roll i skyddet av miljön genom motverkande av erosion och ökenspridning, beskogning och förvaltning av export av trä.

Det samarbete på området hållbar skogsförvaltning som sker inom ramen för associeringen kan omfatta främjande av bevarande och hållbar förvaltning av skogar, inklusive deras roll i skyddet av miljön genom motverkande av erosion och ökenspridning, beskogning och förvaltning av export av trä, och kampen mot illegal skogsexploatering.

Ändringsförslag    44

Förslag till beslut

Artikel 18 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Samordning av ekonomiska och sociala verksamheter, såsom fiske och vattenbruk, turism, sjötransport och jordbruk, med de möjligheter som havs- och kustområdena medför i form av förnybar energi och råmaterial, samtidigt som hänsyn tas till effekterna av klimatförändringarna och av mänsklig verksamhet.

(b)  Samordning av ekonomiska och sociala verksamheter, såsom fiske och vattenbruk, turism, sjötransport och hållbart jordbruk, med de möjligheter som havs- och kustområdena medför i form av förnybar energi och råmaterial, samtidigt som hänsyn tas till effekterna av klimatförändringarna och av mänsklig verksamhet.

Ändringsförslag    45

Förslag till beslut

Artikel 23 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  utveckla och stärka miljöskyddet,

(c)  utveckla och stärka de mänskliga rättigheterna samt det sociala skyddet och miljöskyddet,

Ändringsförslag    46

Förslag till beslut

Artikel 24 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Bidrag till parterländernas insatser för att fullgöra sina klimatåtaganden i linje med Parisavtalet om klimatförändringar.

(b)  Bidrag till partnerländernas insatser för att fullgöra sina klimatåtaganden i linje med Parisavtalet om klimatförändringar och målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    47

Förslag till beslut

Del II – Kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

UNGDOMSFRÅGOR, UTBILDNING, YRKESUTBILDNING, HÄLSA, SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

UNGDOMSFRÅGOR, KVINNOFRÅGOR, UTBILDNING, YRKESUTBILDNING, HÄLSA, SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Ändringsförslag    48

Förslag till beslut

Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Unionen och ULT ska samarbeta för att se till att ungdomar är aktiva på arbetsmarknaden så att ungdomsarbetslöshet kan motverkas.

Ändringsförslag    49

Förslag till beslut

Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 32a

 

Jämställdhet

 

1.  Unionen ska säkerställa främjande av jämställdhet och rättvisa för kvinnor och män i ULT samt kvinnors egenmakt och lika möjligheter för kvinnor inom politiken och ekonomin.

 

2.  Associeringen ska ha till syfte att skydda kvinnors och flickors rättigheter, särskilt mot all form av våld.

 

3.  Associeringen ska också ha till syfte att främja kvinnors egenmakt, särskilt i egenskap av drivkraft för hållbar utveckling och inom ekonomin och finansvärlden.

 

Alla initiativ måste inkludera ett jämställdhetsperspektiv.

Ändringsförslag    50

Förslag till beslut

Artikel 33 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stöd till ULT för att utforma och genomföra politik för utbildning och yrkesutbildning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    51

Förslag till beslut

Artikel 33 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Stöd till ULT:s deltagande i och tillträde till Erasmus+-programmet, genom att uppmuntra och öka rörligheten för potentiella stödmottagare från och till ULT.

Ändringsförslag    52

Förslag till beslut

Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Scenkonst

Konst och kultur

Ändringsförslag    53

Förslag till beslut

Artikel 38 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det samarbete på området scenkonst som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

Det samarbete på området för konst och kultur som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

Ändringsförslag    54

Förslag till beslut

Artikel 38 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Underlättande av ökade kontakter mellan utövare av scenkonst på områden som yrkesutbyten och yrkesutbildning, inbegripet deltagande i prov inför engagemang, utveckling av nätverk och främjande av nätverksverksamhet.

(a)  Underlättande av ökade kontakter mellan konstnärer och kulturarbetare på områden som yrkesutbyten och yrkesutbildning, inbegripet deltagande i prov inför engagemang, utveckling av nätverk och främjande av nätverksverksamhet genom adekvat ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag    55

Förslag till beslut

Artikel 38 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Främjande av konst och kulturproduktioner från ULT i unionen.

Ändringsförslag    56

Förslag till beslut

Artikel 39 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det samarbete på området det materiella och det immateriella kulturarvet och historiska monument som sker inom ramen för associeringen har till syfte att göra det möjligt att främja utbyte av sakkunskap och bästa praxis genom följande:

Det samarbete på området det materiella och det immateriella kulturarvet och historiska monument som sker inom ramen för associeringen har till syfte att göra det möjligt att främja utbyte av sakkunskap och bästa praxis och på att hållbart exploatera platser genom följande:

Ändringsförslag    57

Förslag till beslut

Artikel 39 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Förbättring av kunskaperna om ULT:s materiella och immateriella kulturarv och bevarande och exploatering av detta.

Ändringsförslag    58

Förslag till beslut

Del II – Kapitel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BEKÄMPNING AV DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN

FRÄMJANDE AV RÄTTSSTATEN

Ändringsförslag    59

Förslag till beslut

Artikel -41 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -41

 

Främjande av rättsstaten

 

1.  Associeringen har till syfte att främja de principer om demokrati, rättsstatlighet och respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som ligger till grund för associeringen, genom dialog och samarbete mellan unionen och ULT.

 

2.  ULT är unionens utposter och är därmed viktiga aktörer i arbetet för att sprida EU:s värderingar och principer i respektive region.

Ändringsförslag    60

Förslag till beslut

Artikel 41 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bekämpning av den organiserade brottsligheten, människohandel, sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering, terrorism och korruption

Bekämpning och förebyggande av den organiserade brottsligheten, människohandel, sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering, terrorism och korruption

Ändringsförslag    61

Förslag till beslut

Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det samarbete på området organiserad brottslighet som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

1.  Det samarbete på området för bekämpning och förebyggande av organiserad brottslighet som sker inom ramen för associeringen kan omfatta följande:

Ändringsförslag    62

Förslag till beslut

Artikel 42a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 42a

 

Förhandlingar om handelsavtal med tredje länder

 

När förhandlingar om handelsavtal eller fiskeavtal med tredjeländer hotar att allvarligt skada den regionala integrationen eller känsliga sektorer i ULT ska kommissionen genomföra en konsekvensanalys, och därvid beakta avtalens sammanlagda påverkan på ULT:s ekonomier. När analysen är färdig ska kommissionen överlämna resultaten till Europaparlamentet, rådet och statliga och lokala myndigheter i ULT innan dessa internationella avtal ingås.

Ändringsförslag    63

Förslag till beslut

Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det handelsrelaterade samarbetet ska ha till syfte att stödja det slutgiltiga målet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och genomförandet av Parisavtalet. Det kan även utvidgas till att omfatta samarbete om andar handelsrelaterade multilaterala miljöavtal.

2.  Det handelsrelaterade samarbetet ska ha till syfte att stödja det slutgiltiga målet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), genomförandet av Parisavtalet och målen för hållbar utveckling. Det kan även utvidgas till att omfatta samarbete om andar handelsrelaterade multilaterala miljöavtal, till exempel konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

Ändringsförslag    64

Förslag till beslut

Artikel 59 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Stöd som ges av ett ULT med hjälp av statliga medel som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag, i den utsträckning detta har en negativ påverkan på handeln eller investeringarna.

utgår

Ändringsförslag    65

Förslag till beslut

Artikel 70

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionen och ULT ska göra sitt bästa för att se till att internationellt överenskomna standarder för reglering och tillsyn inom sektorn för finansiella tjänster och för bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt genomförs och tillämpas på dess territorium. Sådana internationellt överenskomna standarder är bl.a. Baselkommitténs grundläggande principer för en effektiv banktillsyn, Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter grundläggande principer för försäkring, Internationella organisationen för värdepapperstillsyns mål och principer för värdepapperstillsyn, OECD:s avtal om utbyte av information i skattefrågor, G20-gruppens uttalande om transparens och informationsutbyte på skatteområdet samt FSB:s (rådet för finansiell stabilitet) utmärkande drag för effektiva resolutionssystem för finansinstitut.

Unionen och ULT ska göra sitt bästa för att se till att internationellt överenskomna standarder för reglering och tillsyn inom sektorn för finansiella tjänster och för bekämpning av skattebedrägerier, skatteundandragande och skatteflykt genomförs och tillämpas på dess territorium. Sådana internationellt överenskomna standarder är bl.a. Baselkommitténs grundläggande principer för en effektiv banktillsyn, Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter grundläggande principer för försäkring, Internationella organisationen för värdepapperstillsyns mål och principer för värdepapperstillsyn, OECD:s avtal om utbyte av information i skattefrågor, G20-gruppens uttalande om transparens och informationsutbyte på skatteområdet samt FSB:s (rådet för finansiell stabilitet) utmärkande drag för effektiva resolutionssystem för finansinstitut eller FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll.

Ändringsförslag    66

Förslag till beslut

Artikel 72 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillräckliga ekonomiska resurser och lämpligt tekniskt bistånd för att stärka ULT:s kapacitet att utarbeta och genomföra strategiska och rättsliga ramar.

(a)  Tillräckliga ekonomiska resurser och lämpligt tekniskt bistånd inom ramen för detta beslut för att stärka ULT:s kapacitet att utarbeta och genomföra strategiska och rättsliga ramar.

Ändringsförslag    67

Förslag till beslut

Artikel 72 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Långsiktig finansiering för att främja tillväxten i den privata sektorn.

(b)  Långsiktig finansiering inom ramen för detta beslut för att främja tillväxten i den privata sektorn.

Ändringsförslag    68

Förslag till beslut

Artikel 72 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Om så är lämpligt får andra unionsprogram bidra till åtgärder som fastställs inom ramen för detta beslut, förutsatt att dessa bidrag inte täcker samma kostnader. Detta beslut får också bidra till åtgärder som fastställts inom ramen för andra unionsprogram, förutsatt att dessa bidrag inte täcker samma kostnader. I sådana fall ska det i det arbetsprogram där dessa åtgärder ingår fastställas vilken uppsättning bestämmelser som är tillämplig.

(c)  Ytterligare finansiering via andra unionsprogram som gör det möjligt att bidra till åtgärder som fastställs inom ramen för detta beslut, förutsatt att dessa bidrag inte täcker samma kostnader. I sådana fall ska det i det arbetsprogram där dessa åtgärder ingår fastställas vilken uppsättning bestämmelser som är tillämplig.

Ändringsförslag    69

Förslag till beslut

Artikel 72 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Detta beslut får också bidra till åtgärder som fastställts inom ramen för andra unionsprogram, förutsatt att dessa bidrag inte täcker samma kostnader. I sådana fall ska det i det arbetsprogram där dessa åtgärder ingår fastställas vilket regelverk som är tillämpligt.

Ändringsförslag    70

Förslag till beslut

Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den totala finansieringsramen för programmet för perioden 2021–2027 ska vara 500 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Den totala finansieringsramen för programmet för perioden 2021–2027 ska vara 669 000 000 EUR i löpande priser.

Ändringsförslag    71

Förslag till beslut

Artikel 74 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  programplanerat bistånd: icke återbetalningspliktigt stöd som anslagits till ULT i syfte att finansiera territoriella, regionala eller intraregionala strategier och prioriteringar som anges i programplaneringsdokumenten.

(a)  programplanerat bistånd: icke återbetalningspliktigt stöd som anslagits till ULT i syfte att finansiera territoriella, regionala eller intraregionala strategier och prioriteringar som i förekommande fall anges i programplaneringsdokumenten.

Ändringsförslag    72

Förslag till beslut

Artikel 74 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  intraregionala anslag: det belopp – inom det regionala anslaget – som anslagits i programplanerat bistånd i syfte att finansiera intraregionala samarbetsstrategier och prioriteringar som är gemensamma för ett eller flera ULT och ett eller flera sådana yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och/eller en eller flera AVS-stater och/eller en eller flera icke-AVS-stater eller territorier.

(g)  intraregionala anslag: det belopp – inom det regionala anslaget – som anslagits i programplanerat bistånd i syfte att finansiera intraregionala samarbetsstrategier och prioriteringar för de enheter som anges i artikel 82 i detta beslut.

Ändringsförslag    73

Förslag till beslut

Artikel 74a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 74a

 

Allmän princip

 

Om inga särskilda bestämmelser anges i detta beslut ska unionens ekonomiska stöd genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10461a (budgetförordningen) och med målen och principerna i det här beslutet.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Ändringsförslag    74

Förslag till beslut

Artikel 75 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  genomföras med vederbörlig hänsyn till varje enskilt ULT:s geografiska, sociala och kulturella särdrag, såväl som deras specifika förutsättningar,

(a)  genomföras med vederbörlig hänsyn till varje enskilt ULT:s demografiska, geografiska, ekonomiska och finansiella, miljömässiga, sociala och kulturella särdrag, såväl som deras specifika förutsättningar,

Ändringsförslag    75

Förslag till beslut

Artikel 75 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Unionens finansiering får tillhandahållas genom de finansieringstyper som tas upp i budgetförordningen, och i synnerhet genom

 

(a)  bidrag,

 

(b)  offentlig upphandling avseende tjänster, varor eller byggentreprenader,

 

(c)  budgetstöd,

 

(d)  bidrag till förvaltningsfonder som inrättas av kommissionen, i enlighet med artikel 234 i budgetförordningen,

 

(e)  finansieringsinstrument,

 

(f)  budgetgarantier,

 

(g)  blandfinansiering,

 

(i)  ekonomiskt bistånd,

 

(j)  avlönade externa experter.

 

Inom ramen för det programplanerade biståndet ska unionens ekonomiska stöd främst ta formen av budgetstöd till ULT.

 

Unionens finansiella stöd får även tillhandahållas, i enlighet med budgetförordningen, genom bidrag till internationella, regionala eller nationella fonder, till exempel de som EIB, medlemsstater, partnerländer och partnerregioner eller internationella organisationer inrättat eller förvaltar, i syfte att dra till sig gemensam finansiering från flera givare, eller till fonder som en eller flera givare inrättat för gemensamt genomförande av projekt.

 

Kommissionen ska genomföra det ekonomiska biståndet från unionen i enlighet med budgetförordningen, direkt genom sina egna avdelningar, via unionens delegationer eller via genomförandeorgan, genom delad förvaltning med medlemsstaterna eller indirekt, eller genom att genomförandeuppgifter anförtros de enheter som anges i budgetförordningen. Dessa enheter ska sörja för överensstämmelse med unionens utrikespolitik och får anförtro andra enheter budgetgenomförandeuppgifter på villkor som är likvärdiga med dem som gäller för kommissionen.

 

Finansierade åtgärder får genomföras med parallell eller gemensam samfinansiering. Vid parallell samfinansiering delas en åtgärd upp i ett flertal klart identifierbara komponenter, där var och en finansieras av någon av de partner som svarar för finansieringen, så att det alltid går att fastställa för vilket ändamål medlen har använts. Vid gemensam samfinansiering fördelas den totala kostnaden för en åtgärd mellan de partner som svarar för finansieringen, och medlen läggs samman på ett sådant sätt att det inte längre går att fastställa ursprunget för medlen för en viss verksamhet inom ramen för åtgärden. I sådana fall ska offentliggörande i efterhand av bidrag och upphandlingskontrakt i enlighet med artikel 38 i budgetförordningen i tillämpliga fall följa de regler som gäller för den enhet som anförtrotts uppgiften.

 

Finansieringen från unionen ska inte generera eller utlösa uttag av särskilda skatter, tullar eller avgifter.

Ändringsförslag    76

Förslag till beslut

Artikel 75a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 75a

 

Överföringar, årliga betalningar, åtagandebemyndiganden, återbetalningar och inkomster som härrör från finansieringsinstrument

 

1.  Förutom vad som anges i artikel 12.2 i budgetförordningen ska outnyttjade åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden enligt detta beslut automatiskt överföras och bli föremål för åtaganden fram till den 31 december påföljande budgetår. Det överförda beloppet ska användas först under det följande budgetåret. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om de åtagandebemyndiganden som överförts i enlighet med artikel 12.6 i budgetförordningen.

 

2.  Utöver de regler om att göra anslag disponibla igen som fastställs i artikel 15 i budgetförordningen ska åtagandebemyndiganden motsvarande det belopp som dragits tillbaka till följd av att åtgärder enligt detta beslut helt eller delvis inte genomförts göras tillgängliga på nytt i den ursprungliga budgetposten. Hänvisningar till artikel 15 i budgetförordningen i artikel 12.1 b i förordningen om den fleråriga budgetramen ska förstås som en hänvisning till denna punkt vid tillämpningen av detta beslut.

 

3.  Om den åtgärd som ett budgetmässigt åtagande ska täcka sträcker sig över mer än ett budgetår får åtagandet delas upp i årliga delåtaganden, i enlighet med artikel 112.2 i budgetförordningen.

 

Artikel 114.2 tredje stycket i budgetförordningen ska inte gälla för dessa fleråriga åtgärder. Kommissionen ska automatiskt dra tillbaka alla delar av ett budgetåtagande för en åtgärd som, senast den 31 december det femte året efter året för budgetåtagandet, inte har använts till förfinansiering eller mellanliggande betalningar eller för vilka ingen attesterad utgiftsdeklaration eller betalningsansökan har lämnats in.

 

Punkt 2 i denna artikel ska även gälla årliga delåtaganden.

Ändringsförslag    77

Förslag till beslut

Artikel 76 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Institutionell uppbyggnad, kapacitetsuppbyggnad och integration av miljöhänsyn.

(b)  Institutionell uppbyggnad, kapacitetsuppbyggnad och integration av aspekter som rör miljö, jämställdhet och goda styrelseformer.

Ändringsförslag    78

Förslag till beslut

Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Unionen ska stödja ULT:s ansträngningar för att ta fram tillförlitliga statistiska uppgifter om dessa områden.

2.  Unionen ska stödja ULT:s ansträngningar för att ta fram tillförlitliga offentligt tillgängliga statistiska uppgifter om dessa områden.

Ändringsförslag    79

Förslag till beslut

Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Unionen får stödja ULT i deras ansträngningar för att förbättra de makroekonomiska indikatorernas jämförbarhet.

3.  Unionen får stödja ULT i deras ansträngningar för att förbättra de makroekonomiska indikatorernas jämförbarhet till exempel genom att möjliggöra analys av ULT:s BNP med köpkraftsparitet där sådan är tillgänglig.

Ändringsförslag    80

Förslag till beslut

Artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  På kommissionens initiativ får unionsfinansieringen täcka stödutgifter för genomförandet av beslutet och för att uppnå dess mål, inklusive administrativt stöd i samband med förberedelser, uppföljning, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är nödvändiga för detta genomförande, inbegripet utgifter vid huvudkontoren och unionens delegationer för sådant administrativt stöd som behövs för programmet, och för att förvalta åtgärder som finansieras inom ramen för detta beslut, inbegripet informations- och kommunikationsåtgärder samt interna it-system.

1.  På kommissionens initiativ får unionsfinansieringen täcka stödutgifter för genomförandet av beslutet och för att uppnå dess mål, inklusive administrativt stöd i samband med förberedelser, uppföljning, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är nödvändiga för detta genomförande.

Ändringsförslag    81

Förslag till beslut

Artikel 79

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 79

utgår

Allmän princip

 

Om inte annat anges i detta beslut ska unionens ekonomiska bistånd genomföras i enlighet med målen och principerna för detta beslut, budgetförordningen och [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete], särskilt avdelning II kapitel I, med undantag för artiklarna 13, 14.1, 14.4 och 15, kapitel III, med undantag för artiklarna 21.1, 21.2 a och b och 21.3, och kapitel V, med undantag för artiklarna 31.1, 31.4, 31.6, 31.9 och 32.3. Det förfarande som fastställs i artikel 80 i detta beslut är inte tillämpligt på de fall som avses i artikel 21.2 c i [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete].

 

Ändringsförslag    82

Förslag till beslut

Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 79a

 

Antagande av programplaneringsdokument

 

1.  Inom ramen för partnerskapet mellan EU och ULT ska ULT-myndigheterna ansvara för utformning och antagande av sektorspolitik inom de huvudområden för samarbete som avses i del II i detta beslut och ska säkerställa lämplig uppföljning.

 

På grundval av detta ska varje ULT utarbeta och lägga fram ett programplaneringsdokument för en hållbar utveckling av det egna territoriet. Programplaneringsdokumentet ska syfta till att tillhandahålla en enhetlig ram för samarbetet mellan unionen och det berörda ULT som är förenlig med det allmänna syftet och tillämpningsområdet, med målen och principerna och med unionens policy.

 

Varje programplaneringsdokument ska innehålla

 

   en kort presentation av ULT:s politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga situation,

 

  en kort beskrivning av ULT:s strategi för hållbar utveckling (Agenda 2030), med angivande av ULT:s prioriteringar och hur det avser att bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling,

 

  de prioriterade områden som valts ut för unionsfinansiering,

 

  de särskilda målen,

 

  de förväntade resultaten,

 

  tydliga och specifika resultatindikatorer,

 

  vägledande anslag, totalt och per prioriterat område,

 

  vägledande tidsplan.

 

2.  Programplaneringsdokumentet ska bygga på erfarenheter och bästa praxis och ska grundas på samråd med och dialog med det civila samhället, lokala myndigheter och andra aktörer för att säkerställa att de på lämpligt sätt involveras i och senare tar ansvar för det vägledande programplaneringsdokumentet.

 

3.  Myndigheterna i varje ULT, den EU-stat de är beroende av och kommissionen ska utbyta synpunkter om ett utkast till programplaneringsdokument. ULT-myndigheterna ansvarar för slutförandet av programplaneringsdokumentet. Kommissionen ska i sina riktlinjer ange programplaneringsvillkoren för ULT på ett sådant sätt att programplaneringsdokumenten snabbt kan godkännas.

 

4.  När programplaneringsdokumentet fått sin slutliga utformning ska det utvärderas av kommissionen, som ska fastställa om det är förenligt med syftena med detta beslut och med unionens relevanta politik och om det innehåller allt som krävs för antagande av det årliga finansieringsbeslutet. ULT:s myndigheter ska tillhandahålla all nödvändig information, bland annat resultaten av eventuella genomförbarhetsstudier för utredningen.

 

5.  Programplaneringsdokumentet ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 88.5 i detta beslut.

 

Det förfarandet ska tillämpas även för ändringar i sak av programplaneringsdokumentet, vilka får till följd att strategin eller programplaneringen för denna ändras på ett avgörande sätt.

 

Granskningsförfarandet ska inte tillämpas för mindre ändringar av det vägledande programplaneringsdokumentet av typ tekniska justeringar, omfördelningar av medel inom de vägledande anslagen per prioritetsområde eller ökningar eller minskningar av de ursprungliga vägledande anslagen med mindre än 20 %, under förutsättning att dessa ändringar inte påverkar de prioritetsområden och mål som anges i det vägledande programplaneringsdokumentet. Kommissionen ska meddela Europaparlamentet och rådet sådana mindre ändringar inom en månad efter antagandet av beslutet i fråga.

Ändringsförslag    83

Förslag till beslut

Artikel 79b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 79b

 

Handlingsplaner och åtgärder

 

1.  Kommissionen ska anta ettåriga eller fleråriga handlingsplaner eller åtgärder. Åtgärderna kan utgöras av enskilda åtgärder, särskilda åtgärder, stödåtgärder eller exceptionella stödåtgärder. I handlingsplanerna och åtgärderna ska för varje insats anges de eftersträvade målen, de förväntade resultaten och de huvudsakliga verksamheterna, genomförandemetoderna, budgeten och eventuella tillhörande stödutgifter.

 

2.  Handlingsplanerna ska bygga på programplaneringsdokument.

 

3.  Handlingsplanerna och åtgärderna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 88.5 i detta beslut. Det förfarande som avses i punkt 1 ska inte krävas för

 

(a)  handlingsplaner, enskilda åtgärder och stödåtgärder för vilka unionens finansiering inte överstiger 10 miljoner EUR,

 

(b)  tekniska ändringar, under förutsättning att ändringarna inte väsentligt berör målen för den berörda handlingsplanen eller den berörda åtgärden, till exempel

 

i)  ändring av genomförandemetoden,

 

ii)  omfördelningar av medel mellan åtgärder som ingår i en och samma handlingsplan,

 

iii)  ökning eller minskning av handlingsplaners och åtgärders budget med högst 20 % av den ursprungliga budgeten, dock maximalt 10 miljoner EUR.

 

För fleråriga handlingsplaner och åtgärder ska de tröskelvärden som anges i punkt 3 a respektive punkt 3 b iii tillämpas årsvis. Handlingsplaner och åtgärder som antas enligt denna punkt, med undantag av exceptionella stödåtgärder, och tekniska ändringar ska meddelas Europaparlamentet och medlemsstaterna inom en månad från antagandet.

 

4.  Innan kommissionen antar eller förnyar exceptionella stödåtgärder som kostar upp till 20 miljoner EUR, ska den informera rådet om åtgärdernas art, mål och beräknade totalbelopp. Kommissionen ska informera rådet innan den gör väsentliga förändringar av de exceptionella stödåtgärder som redan har antagits. Kommissionen ska ta hänsyn till rådets relevanta politiska strategi vid planeringen av åtgärderna och vid deras genomförande, så att konsekvensen i unionens yttre åtgärder bevaras. Kommissionen ska i vederbörlig ordning och utan onödigt dröjsmål informera Europaparlamentet om sin planering och sitt genomförande av exceptionella stödåtgärder enligt denna artikel, inklusive de beräknade beloppen, och även informera Europaparlamentet om väsentliga ändringar och förlängningar till det stödet.

 

5.  Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, till exempel nödsituationer efter naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människor respektive omedelbara hot mot demokratin, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande friheterna får kommissionen anta handlingsplaner och åtgärder eller ändringar av befintliga handlingsplaner och åtgärder i enlighet med det förfarande som anges i artikel 88.5.

Ändringsförslag    84

Förslag till beslut

Artikel 80

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 80

utgår

Antagande av fleråriga vägledande program, handlingsplaner och åtgärder

 

Kommissionen ska anta, inom ramen för detta beslut, i form av ett samlat programdokument, fleråriga vägledande program enligt artikel 12 i [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] jämte motsvarande handlingsplaner och åtgärder enligt artikel 19 i [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 88.5 i detta beslut. Detta förfarande är även tillämpligt på de översyner som avses i artikel 14.3 i [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] och som leder till betydande ändringar av innehållet i de fleråriga vägledande programmen.

 

När det gäller Grönland kan de handlingsplaner och åtgärder som avses i artikel 19 i [förordningen om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete] antas separat från de fleråriga vägledande programmen.

 

Ändringsförslag    85

Förslag till beslut

Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Myndigheterna i ULT ska vara berättigade till ekonomiskt stöd enligt detta beslut.

1.  Myndigheterna i alla ULT ska vara berättigade till ekonomiskt stöd enligt detta beslut.

Ändringsförslag    86

Förslag till beslut

Artikel 81 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Aktörer inom decentraliserat samarbete samt andra icke-statliga aktörer från ULT och unionen för att dessa ska få möjlighet att genomföra projekt och program på de ekonomiska, kulturella och sociala områdena och på utbildningsområdet i ULT inom ramen för det decentraliserade samarbete som avses i artikel 12 i detta beslut.

(e)  Aktörer inom decentraliserat samarbete samt andra icke-statliga aktörer från ULT och unionen för att dessa ska få möjlighet att genomföra projekt och program på de ekonomiska, kulturella och sociala områdena, miljöområdet eller utbildningsområdet i ULT inom ramen för det decentraliserade samarbete som avses i artikel 12 i detta beslut.

Ändringsförslag    87

Förslag till beslut

Artikel 82 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Ett eller flera regionala organ i vilka ULT är medlemmar.

iii)  Ett eller flera regionala organ eller sammanslutningar i vilka ULT är medlemmar.

Ändringsförslag    88

Förslag till beslut

Artikel 83 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fysiska personer från ULT, enligt definitionen i artikel 50, samt i tillämpliga fall relevanta offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett ULT, ska vara berättigade till deltagande i och finansiering från unionsprogram i enlighet med de bestämmelser och mål som gäller för programmen och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet.

1.  Fysiska personer från ULT, enligt definitionen i artikel 50, samt i tillämpliga fall relevanta offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett ULT, ska vara berättigade till deltagande i och finansiering från alla unionsprogram, inklusive Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med de bestämmelser och mål som gäller för programmen och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken berört ULT är knutet.

Ändringsförslag    89

Förslag till beslut

Artikel 83 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska säkerställa att ULT verkligen får tillträde i praktiken till alla unionsprogram och samarbetsinstrument med andra länder, vid behov med hjälp av särskilda åtgärder.

 

Dessutom ska kommissionen säkerställa att informationen om ansökningsomgångarna inom de olika unionsprogrammen verkligen går fram och kan hittas via en särskild ULT-portal som hålls uppdaterad.

Ändringsförslag    90

Förslag till beslut

Artikel 83 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  ULT ska från och med 2022 årligen rapportera till kommissionen om detta deltagande i unionsprogrammen.

3.  På grundval av ULT:s översända uppgifter ska kommissionen utarbeta en årsrapport om ULT:s deltagande i unionsprogrammen.

Ändringsförslag    91

Förslag till beslut

Artikel 86

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa en effektiv bedömning av de framsteg som gjorts med avseende på uppnåendet av målen för detta beslut ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 87 i syfte att ändra artikel 3 i bilaga I för att se över eller komplettera indikatorerna om det anses nödvändigt och att komplettera detta beslut med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

För att säkerställa en effektiv bedömning av de framsteg som gjorts med avseende på uppnåendet av målen för detta beslut ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 87 i syfte att fastställa resultatindikatorerna enligt artikel 3 i bilaga I eller se över eller komplettera dem om det anses nödvändigt och att komplettera detta beslut med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering.

Ändringsförslag    92

Förslag till beslut

Artikel 87 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 86 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 1 januari 2021. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd om inte rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 86 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 1 januari 2021. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd om inte rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period. Rådet ska underrätta Europaparlamentet om sitt beslut.

Ändringsförslag    93

Förslag till beslut

Artikel 87 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Så snart kommissionen har antagit en delegerad akt ska den underrätta rådet om detta.

4.  Så snart kommissionen har antagit en delegerad akt ska den underrätta rådet och Europaparlamentet om detta.

Ändringsförslag    94

Förslag till beslut

Artikel 87 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 86 ska träda i kraft endast om rådet inte har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs rådet, eller om rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att det inte kommer att invända. Denna period kan på rådets initiativ förlängas med två månader.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 86 ska träda i kraft endast om rådet inte har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs rådet, eller om rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att det inte kommer att invända. Denna period kan på rådets initiativ förlängas med två månader. Om rådet avser att invända ska det informera Europaparlamentet i rimlig tid innan det fattar det slutliga beslutet, och ange vilken delegerad akt som det avser att invända mot samt skälen för invändningarna.

Ändringsförslag    95

Förslag till beslut

Artikel 90

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta beslut ska tillämpas i överensstämmelse med rådets beslut 2010/427/EU46.

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska säkerställa den övergripande politiska samordningen av unionens yttre åtgärder och säkerställa enhetlighet, konsekvens och effektivitet i unionens yttre åtgärder.

__________________

 

46 Rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (EUT L 201, 3.8.2010, s. 30).

 

Ändringsförslag    96

Förslag till beslut

Artikel 92 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 och upphöra att gälla den 31 december 2027.

Ändringsförslag    97

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För de ändamål som anges i detta beslut och för sjuårsperioden 1 januari 2021–31 december 2027 ska det belopp om totalt 500 000 000 EUR i löpande priser som unionen tillhandahåller i ekonomiskt bistånd fördelas på följande sätt:

1.  För de ändamål som anges i detta beslut och för sjuårsperioden 1 januari 2021–31 december 2027 ska det belopp om totalt 669 000 000 EUR i löpande priser som unionen tillhandahåller i ekonomiskt bistånd fördelas på följande sätt:

Ändringsförslag    98

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  159 000 000 EUR ska avsättas till icke återbetalningspliktigt bilateralt programplanerat stöd till långsiktig utveckling av ULT, med undantag av Grönland, i synnerhet för att finansiera de initiativ som det hänvisas i programplaneringsdokumentet. Detta belopp ska fördelas efter ULT:s behov och resultat enligt följande kriterier: Programplaneringsdokumenten ska när så är lämpligt ägna särskild uppmärksamhet åt åtgärder som syftar till att stärka de mottagande ULT:s samhällsstyrning och institutionella kapacitet samt i förekommande fall ange en sannolik tidsplan för de planerade åtgärderna. Vid fördelningen av detta belopp ska hänsyn tas till befolkningsstorleken, BNP-nivån, nivån på tidigare anslag och begränsningar på grund av det isolerade geografiska läget för de ULT som nämns i artikel 9 i detta beslut.

(a)  81 % ska avsättas till icke återbetalningspliktigt bilateralt programplanerat stöd till långsiktig utveckling av alla ULT i synnerhet för att finansiera de initiativ som det hänvisas i programplaneringsdokumentet.

 

Detta belopp ska fördelas efter ULT:s behov och resultat enligt följande kriterier: befolkningsstorleken, BNP-nivån genom BNP i köpkraftspariteter om sådan finns tillgänglig, nivån på tidigare anslag, begränsningar på grund av det isolerade geografiska läget för de ULT som nämns i artikel 9 i detta beslut, den låga utvecklingsnivån i de ULT som avses i artikel 9a i detta beslut, territoriernas storlek och utmaningar på klimat- och miljöområdet.

 

4 % för Aruba

 

1,5% för Bonaire

 

5 % för Curaçao

 

48% för Grönland

 

10,75 % för Nya Kaledonien

 

10,85 % för Franska Polynesien

 

1,2% för Saba

 

2 % för Saint-Barthélémy

 

0,8% för Sint Eustatius

 

7,5 % för Saint-Pierre-et-Miquelon

 

2,5% för Sint-Maarten

 

0,4% för de franska territorierna i södra Indiska oceanen och Antarktis

 

5,5% för Wallis och Futuna

Ändringsförslag    99

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  225 000 000 EUR ska avsättas till icke återbetalningspliktigt bilateralt programplanerat stöd till långsiktig utveckling av Grönland, i synnerhet för att finansiera de initiativ som det hänvisas i programplaneringsdokumentet.

utgår

Ändringsförslag    100

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  81 000 000 EUR ska avsättas för stöd till regionala program för ULT, varav 15 000 000 EUR kan användas till stöd till intraregionala åtgärder, varvid Grönland endast kan komma i fråga för intraregionala åtgärder. Detta samarbete ska genomföras i samordning med artikel 7 i detta beslut, i synnerhet med avseende på de områden av ömsesidigt intresse som avses i artikel 5 i detta beslut samt genom samråd i de former för partnerskapet mellan EU och ULT som avses i artikel 14 i detta beslut. Samordning ska eftersträvas med andra av unionens relevanta finansieringsprogram och finansieringsinstrument och särskilt de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget.

(c)  12 % ska avsättas för stöd till regionala program för ULT, varav 30 000 000 EUR kan användas till stöd till intraregionala åtgärder, varvid Grönland endast kan komma i fråga för intraregionala åtgärder. Detta samarbete ska genomföras i samordning med artikel 7 i detta beslut, i synnerhet med avseende på de områden av ömsesidigt intresse som avses i artikel 5 i detta beslut samt genom samråd i de former för partnerskapet mellan EU och ULT som avses i artikel 14 i detta beslut. Samordning ska eftersträvas med andra av unionens relevanta finansieringsprogram och finansieringsinstrument och särskilt de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    101

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 1 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  22 000 000 EUR ska avsättas till undersökningar och tekniskt bistånd för alla ULT, inbegripet Grönland, i enlighet med artikel 78 i detta beslut1.

(d)  3,5 % ska avsättas till undersökningar och tekniskt bistånd för alla ULT, inbegripet Grönland, i enlighet med artikel 78 i detta beslut.

__________________

 

1 Av detta belopp är 9 725 000 EUR reserverat för kommissionen för att täcka tekniskt och/eller administrativt bistånd till stöd för genomförandet av EU:s program och/eller åtgärder samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.

 

Ändringsförslag    102

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 1 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  13 000 000 EUR ska avsättas till en icke-fördelad fond för alla ULT, inbegripet Grönland, bland annat för att

(e)  3,5 % ska avsättas till en icke-fördelad fond för alla ULT, inbegripet Grönland, bland annat för att

Ändringsförslag    103

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får efter en översyn fatta beslut om fördelningen av icke fördelade medel som avses i denna artikel.

2.  Kommissionen får efter en översyn genomförd före 2025 och efter samråd med medlemsstaterna och Europaparlamentet fatta beslut om fördelningen av icke fördelade medel som avses i denna artikel.

Ändringsförslag    104

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande indikatorerna ska användas för att mäta uppnåendet av de mål som anges i artikel 3.5 i beslutet:

I linje med målen för hållbar utveckling kommer en förteckning över centrala resultatindikatorer att utarbetas i enlighet med förfarandet i artikel 86 och användas för att bedöma i vilken utsträckning unionen har bidragit till uppnåendet av de mål som anges i artikel 3.5 i detta beslut.

Ändringsförslag    105

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För ULT, med undantag för Grönland, exporten av varor och tjänster i % av BNP och de totala offentliga intäkterna i % av BNP.

utgår

Ändringsförslag    106

Förslag till beslut

Bilaga I – artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För Grönland, exporten av varor och tjänster i % av BNP och fiskerisektorns procentandel av den totala exporten.

utgår


MOTIVERING

De utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) har varit associerade med Europeiska unionen (EU) sedan Romfördragets ikraftträdande.

För närvarande finns det 25 ULT i Atlanten, Antarktis, Västindien, Indiska oceanen och Stilla havet. De är knutna till fyra EU-länder: Danmark, Frankrike, Förenade kungariket och Nederländerna.

ULT har generellt sett ett ganska omfattande självstyre vilket sträcker sig över områden såsom ekonomi, arbetsmarknad, folkhälsa, inrikes frågor och tullar. Försvars- och utrikespolitiken sköts dock oftast av berörd medlemsstat. ULT ingår inte i unionens tullområde och står utanför den inre marknaden. Unionens lagstiftning är därför inte tillämplig. I sin egenskap av medborgare i den medlemsstat i Europeiska unionen som deras ULT har konstitutionella band till har ULT-invånare dock även EU-medborgarskap.

Dagens ramverk för de 25 ULT fastställs i rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (associeringsbeslutet). Där beskrivs ULT:s särskilda förhållande till EU som att båda ingår i ”den europeiska familjen”, och det särskilda rättsliga regelverket fastställs.

Den huvudsakliga finansieringskällan för det gällande associeringsbeslutet är elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF), vilken täcker programplanering och finansiering av territoriella och regionala program för ULT, med undantag av Grönland, som omfattas av ett särskilt beslut som finansieras genom EU:s budget.

Med tanke på Förenade kungarikets utträde ur EU den 29 mars 2019, och med hänvisning till den fleråriga budgetramen 2021–2027, lade kommissionen den 14 juni 2018 fram ett förslag till nytt associeringsbeslut för en union med 27 medlemsstater. Det omfattar 13 ULT med koppling till tre medlemsstater: Danmark, Frankrike och Nederländerna.

Detta nya associeringsbeslut slår samman det nuvarande associeringsbeslutet och Grönlandsbeslutet – båda med artikel 203 i EUF-fördraget som rättslig grund. Dessutom innebär det nya associeringsbeslutet att ULT-anslagen förs in i EU:s budget, med anslag på 500 miljoner EUR från den nya budgetposten ”Grannskap och omvärld”.

Föredraganden ställer sig mycket positiv till förslaget till nytt associeringsbeslut eftersom det är ett svar på parlamentets krav på en enhetlig ordning för alla ULT och på ett särskilt finansieringsinstrument för ULT som ingår i Europeiska unionens budget.

Föredraganden tackar kommissionen för dess gedigna arbete med att förenkla och harmonisera den rättsliga ramen för ULT, stärka den administrativa enhetligheten och se till att ULT blir mer synliga som grupp.

Efter diskussioner med företrädare för det civila samhället och ULT vill föredraganden dock att det nya associeringsbeslutet beaktar nedanstående aspekter.

1. Starkare politisk dialog mellan ULT och EU

Det är viktigt att stärka den politiska aspekten av associeringen mellan ULT och EU. När det gäller styrning inbegriper detta deltagande av rådets ordförandeskap och Europaparlamentet i diskussionsforumen och i synnerhet det årliga ULT-EU-forumet och en större roll för Europaparlamentet i partnerskapet i allmänhet.

Föredraganden vill också ha en mer omfattande dialog mellan EU och ULT i frågor som rör samarbete och integration regionalt. Utöver den nära dialog om frågor som rör Arktis som föreskrivs i artikel 13 i det nya associeringsbeslutet uppmanar föredraganden EU att stärka sin närvaro i Västindien och Stillahavsområdet genom att utnyttja sina ULT för att fastställa och genomföra sina regionala strategier. Detta återspeglar Europaparlamentets ståndpunkter i fråga om situationen efter Cotonouavtalet och vikten av en förstärkt politisk dialog med de tre regionerna, däribland Västindien och Stillahavsområdet, inklusive ULT.

2. Ett ULT-anpassat instrument med lämpliga programplaneringsregler

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att skapa ett särskilt ULT-instrument, så att man kan ta bättre hänsyn till deras särdrag.

Hänvisningen till bestämmelserna i förslaget till förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI), med många undantag, gör det dock svårt att läsa och uppfyller inte de mål om transparens och förenkling som finns i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

Föredraganden vill därför att de bestämmelser som är tillämpliga på programplaneringen skrivs in direkt i det nya associeringsbeslutet, genom att man återger de NDICI-bestämmelser som skulle vara tillämpliga på ULT och erinrar om principen att budgetförordningen ska tillämpas, utom i de särskilda fall som anges i associeringsbeslutet.

Att ULT:s administrativa kapacitet och mänskliga resurser är begränsade bör också beaktas och återspeglas i lagstiftningsförslaget.

3. Bättre anslagsfördelning mellan de olika ULT på grundval av exakta kriterier för att uppnå större transparens och demokratisk kontroll

I bilaga I till associeringsbeslutet anges hur de 500 miljonerna ska fördelas. 225 miljoner till Grönland, 159 miljoner till övriga 12 ULT, 81 miljoner till regionalt samarbete, 22 miljoner till tekniskt stöd och 13 miljoner icke fördelade medel.

Föredraganden är mycket kritisk till den föreslagna fördelningen. Europaparlamentet, som ena halvan av budgetmyndigheten och garant för att skattebetalarnas pengar används korrekt, har vid flera tillfällen påpekat hur viktigt det är att hålla kontroll över anslagen från EU-budgeten.

Föredraganden upprepar parlamentets ståndpunkt om de totala anslagen till ULT i nästa fleråriga budgetram, alltså 669 miljoner EUR, i stället för de 500 miljoner som kommissionen föreslår.

De fördelas enligt följande:

•  81 % för territoriellt samarbete

•  12 % för regionalt samarbete, varav 30 miljoner intraregionalt

•  3,5 % för tekniskt stöd

•  3,5 % icke fördelade medel.

Föredraganden är kritisk till den föreslagna fördelningen i associeringsbeslutet och anser att förslaget inte bygger på objektiva och transparenta kriterier.

Föredraganden anser att anslagen till varje ULT, inte bara till Grönland, ska preciseras. Han pekar också på att alla 13 ULT är berättigade till territoriell finansiering.

Föredraganden föreslår att det vägledande beloppet för anslaget till varje ULT ska anges i procent, så att det inte inverkar på den slutliga nivån för den budget som tilldelas ULT i associeringsbeslutet.

Följande kriterier ligger till grund för den föreslagna fördelningen: befolkningsstorleken, BNP-nivån genom BNP i köpkraftspariteter om sådan finns tillgänglig, det isolerade läget (i enlighet med artikel 9 i associeringsbeslutet), utvecklingsnivån (ny artikel 9a i associeringsbeslutet), territoriernas storlek och utmaningarna på klimat- och miljöområdet.

4. Detaljerade särskilda mål och lämpliga indikatorer

Föredraganden anser att de särskilda associeringsmålen ska uttryckas tydligare i artikel 3 så att lämpliga indikatorer kan fastställas av kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 86 – delegerad akt.

Föredraganden har fyra särskilda mål, som tar hänsyn till Grönlands särskilda situation.

1.  Stödja ULT när det gäller att möta deras stora utmaningar, inbegripet utbildning för Grönland.

2.  Stärka resiliensen i ULT genom att minska deras ekonomiska och miljömässiga sårbarhet.

3.  Förbättra konkurrenskraften för ULT.

4.  Främja samarbetet mellan ULT och andra partner.

5. ULT:s deltagande i unionens program

I artiklarna 72 och 83 fastställs att ULT också har tillgång till ytterligare finansiering genom deltagande i unionens program.

För att denna möjlighet för ULT att delta i unionens program verkligen ska omsättas i praktiken anser föredraganden att kommissionen vid behov bör vidta särskilda åtgärder och underlätta tillgången med hjälp av en uppdaterad och särskild portal för ULT.

6. Mål för hållbar utveckling, jämställdhet och miljö

ULT har stor biologisk mångfald och är mycket utsatta för klimatförändringen. Därför bör EU hjälpa till med skydd av den biologiska mångfalden och anpassning till klimatförändringen.

Programmets totala anslag för klimatrelaterade mål bör därför höjas till 30 % och en hänvisning till Parisavtalet bör läggas till.

Jämställdhet, icke-diskriminering och målen för hållbar utveckling bör också uttryckligen nämnas i det nya associeringsbeslutet.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)

Referensnummer

COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

16.7.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

10.9.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

10.9.2018

EMPL

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

PECH

10.9.2018

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

28.6.2018

EMPL

12.7.2018

ENVI

21.6.2018

PECH

11.7.2018

Föredragande

       Utnämning

Maurice Ponga

10.8.2018

 

 

 

Behandling i utskott

24.9.2018

20.11.2018

 

 

Antagande

13.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

Ingivande

20.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

17

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande