Процедура : 2018/2002(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0481/2018

Внесени текстове :

A8-0481/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Приети текстове :

P8_TA(2019)0358

ДОКЛАД     
PDF 166kWORD 49k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

относно данъчното третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване

(2018/2002(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: София ин 'т Велд

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно данъчното третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване

(2018/2002(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО) (COM(2017)0343),

–  като взе предвид препоръката на Комисията относно данъчното третиране на продуктите за лично пенсионно осигуряване, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (C(2017)4393),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0481/2018),

A.  като има предвид, че вътрешният пазар за лични пенсионни продукти остава силно разпокъсан, по-специално по отношение на данъчните облекчения;

Б.  като има предвид, че проучването на осъществимостта на рамката на ЕС за лично пенсионно осигуряване от юни 2017 г. (FISMA/2015/146(02)/D) показва, че данъчните стимули са от ключово значение за използването на ОЕПЛПО;

В.  като има предвид, че държавите членки имат изключителна компетентност в областта на прякото данъчно облагане;

Г.  като има предвид, че във вътрешния пазар всички доставчици и продукти трябва да бъдат третирани еднакво, независимо от националността или държавата на произход;

1.  призовава Съвета, с оглед по-голямо използване на ОЕПЛПО, да изготви предложения относно стимули за спестителите в ОЕПЛПО;

2.  предлага да бъдат разгледани следните подходи:

  –  анализиране на съществуващите данъчни стимули за продуктите за лично пенсионно осигуряване и оценяване на техните разходи, ефективност и преразпределително въздействие и където е приложимо, справяне с неефективността и регресивното въздействие;

  –  предоставяне на същите данъчни облекчения за ОЕПЛПО като предоставяните за националните продукти за лично пенсионно осигуряване, дори и в случаите, когато характеристиките на ОЕПЛПО не са в пълно съответствие с всички национални критерии;

  –  предоставяне на хармонизирани на равнището на Съюза специални данъчни облекчения за ОЕПЛПО, които да бъдат вписани в многостранно споразумение между държавите членки в областта на данъчното облагане;

3.  подчертава, че данъците са от компетентността на държавите членки и че следователно всяко решение за оказване на конкретно данъчно облекчение за ОЕПЛПО зависи от всяка държава членка;

4.  припомня, че държавите членки имат възможност да участват в засилено сътрудничество;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

18

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 30 януари 2019 г.Правна информация