Procedure : 2018/2002(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0481/2018

Indgivne tekster :

A8-0481/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0358

BETÆNKNING     
PDF 146kWORD 49k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt

(2018/2002(INI))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Sophia in 't Veld

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt

(2018/2002(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt) (COM(2017)0343),

–  der henviser til Kommissionens henstilling om den skattemæssige behandling af personlige pensionsprodukter, herunder det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (C(2017)4393),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0481/2018),

A.  der henviser til, at det indre marked for personlige pensionsprodukter fortsat er stærkt fragmenteret, navnlig for så vidt angår skattelempelser;

B.  der henviser til, at undersøgelsen om anvendeligheden af EU-rammen for personlige pensioner af juni 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) viser, at de finanspolitiske incitamenter er centrale for udbredelsen af det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (PEPP);

C.  der henviser til, at medlemsstaterne har enekompetence på området for direkte beskatning;

D.  der henviser til, at alle leverandører og produkter på det indre marked bør behandles lige uanset nationalitet eller oprindelsesmedlemsstat;

1.  opfordrer Rådet til med henblik på at fremme udbredelsen af PEPP at udarbejde forslag om incitamenter for PEPP-opsparere;

2.  foreslår, at følgende tilgange tages under overvejelse:

  –  en analyse af eksisterende skatteincitamenter for personlige pensionsprodukter og en vurdering af de dermed forbundne omkostninger, deres effektivitet og omfordelingsvirkninger samt, hvor det er relevant, imødegåelse af svagheder og regressive virkninger

  –  at PEPP gives samme skattelempelse som den, der gives til nationale personlige pensionsprodukter, selv i tilfælde hvor PEPP-komponenterne ikke fuldt ud matcher alle de nationale kriterier

  –  at PEPP gives en særlig skattelempelse, som er harmoniseret på EU-plan, og som skal fastsættes i en multilateral beskatningsaftale mellem medlemsstaterne;

3.  understreger, at medlemsstaterne har enekompetence på beskatningsområdet, og at enhver beslutning om at indføre en særlig skattelempelse for PEPP derfor fortsat hører under den enkelte medlemsstats kompetence;

4.  minder om, at medlemsstaterne har mulighed for at deltage i et forstærket samarbejde;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

18

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 30. januar 2019Juridisk meddelelse