Postupak : 2018/2002(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0481/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0481/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0358

IZVJEŠĆE     
PDF 147kWORD 51k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2019

o poreznom tretmanu mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod

(2018/2002(INI))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o poreznom tretmanu mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod

(2018/2002(INL))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (COM(2017)0343),

–  uzimajući u obzir preporuku Komisije o poreznom tretmanu osobnih mirovinskih proizvoda, uključujući i paneuropski osobni mirovinski proizvod (C(2017)4393),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0481/2018),

A.  budući da je unutarnje tržište osobnih mirovinskih proizvoda i dalje vrlo fragmentirano, osobito u pogledu poreznih olakšica;

B.  budući da je istraživanje izvedivosti europskog okvira za osobne mirovine iz lipnja 2017. (FISMA/2015/146(02)/D) pokazalo da su fiskalni poticaji ključni za prihvaćanje PEPP-a;

C.  budući da države članice imaju isključivu nadležnost u području izravnog oporezivanja;

D.  budući da tretman svih pružatelja i proizvoda na unutarnjem tržištu mora biti jednak, neovisno o nacionalnosti ili državi članici podrijetla;

1.  poziva Vijeće da u cilju boljeg prihvaćanja PEPP-a izradi prijedloge u vezi s poticajima za štediše PEPP-a;

2.  predlaže da se razmotre sljedeći pristupi:

  –  analiza postojećih poreznih poticaja za osobne mirovinske proizvode i procjena njihovih troškova, djelotvornosti i učinaka preraspodjele te po potrebi rješavanje problema neučinkovitosti i regresivnih učinaka;

  –  odobrenje iste porezne olakšice za PEPP kao i za nacionalne osobne mirovinske proizvode, čak i u slučajevima kada obilježja PEPP-a ne odgovaraju u potpunosti svim nacionalnim kriterijima;

  –  odobrenje posebne porezne olakšice za PEPP, koja bi bila usklađena na razini Unije i koja bi se utvrdila multilateralnim poreznim sporazumom između država članica;

3.  ističe da je oporezivanje u nadležnosti država članica te da stoga svaka država članica ima pravo odlučiti o odobrenju posebne porezne olakšice za PEPP;

4.  podsjeća da države članice imaju mogućnost sudjelovati u pojačanoj suradnji;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

3.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

18

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 30. siječanja 2019.Pravna napomena