Procedūra : 2018/2002(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0481/2018

Pateikti tekstai :

A8-0481/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0358

PRANEŠIMAS     
PDF 139kWORD 49k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

dėl asmeninės pensijos produktų, tarp jų ir visos Europos asmeninės pensijos produkto, apmokestinimo tvarkos

(2018/2002(INI))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Sophia in 't Veld

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl asmeninės pensijos produktų, tarp jų ir visos Europos asmeninės pensijos produkto, apmokestinimo tvarkos

(2018/2002(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (COM(2017) 0343),

–  atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacija dėl asmeninės pensijos produktų, tarp jų ir visos Europos asmeninės pensijos produkto, apmokestinimo tvarkos (C(2017)4393),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0481/2018),

A.  kadangi asmeninės pensijos produktų ES vidaus rinka išlieka labai susiskaidžiusi, ypač mokesčių lengvatų srityje;

B.  kadangi 2017 m. birželio mėn. tyrimas dėl galimybės sukurti Europos asmeninių pensijų sistemą (FISMA/2015/146(02)/D) rodo, kad siekiant susidomėjimo visos Europos asmeninės pensijos produktu (PEPP) labai svarbios fiskalinės paskatos;

C.  kadangi valstybės narės turi išimtinę kompetenciją tiesioginių mokesčių srityje;

D.  kadangi ES vidaus rinkoje visi paslaugų teikėjai ir produktai turi būti traktuojami vienodai, nepriklausomai nuo jų pilietybės arba kilmės valstybės narės;

1.  ragina Tarybą, siekiant skatinti susidomėjimą visos Europos asmeninės pensijos produktu, parengti pasiūlymus dėl paskatų PEPP teises kaupiantiems asmenims;

2.  siūlo apsvarstyti galimybes taikyti šiuos metodus:

  –  išanalizuoti asmeninės pensijos produktams taikomas esamas mokestines paskatas ir įvertinti jų kainą, veiksmingumą ir perskirstomąjį poveikį, taip pat spręsti neefektyvumo ir regresinio poveikio problemas, jei tokių yra;

  –  nustatyti PEPP tokią pat mokesčių lengvatą kaip nacionaliniams asmeninių pensijų produktams (net ir tais atvejais, kai PEPP elementai ne visiškai atitinka visus nacionalinius kriterijus);

  –  nustatyti PEPP specialią mokesčių lengvatą, kuri būtų suderinta Sąjungos lygmeniu ir išdėstyta daugiašaliame valstybių narių tarpusavio susitarime dėl mokesčių;

3.  pabrėžia, kad mokesčiai yra valstybių narių kompetencija ir todėl teisė priimti sprendimą, ar suteikti specialiai PEPP taikomą mokesčių lengvatą, paliekama kiekvienai valstybei narei;

4.  primena, kad valstybės narės turi tvirtesnio bendradarbiavimo galimybę;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

3.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

18

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 30 d.Teisinis pranešimas