Procedūra : 2018/2002(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0481/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0481/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0358

ZIŅOJUMS     
PDF 149kWORD 51k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

par privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamo nodokļu režīmu

(2018/2002(INL))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Sophia in 't Veld

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamo nodokļu režīmu

(2018/2002(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP) (COM(2017)0343),

–  ņemot vērā Komisijas ieteikumu par privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamo nodokļu režīmu (C(2017)4393),

–  ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0481/2018),

A.  tā kā privāto pensiju produktu iekšējais tirgus joprojām ir ļoti sadrumstalots, jo īpaši attiecībā uz nodokļu atvieglojumiem;

B.  tā kā 2017. gada jūnija pētījums par iespēju izveidot Eiropas privāto pensiju shēmu (FISMA/2015/146(02)/D) apliecina, ka PEPP ieviešanai ir svarīgi fiskāli stimuli;

C.  tā kā dalībvalstīm ir ekskluzīva kompetence tiešo nodokļu jomā;

D.  tā kā iekšējā tirgū visiem pakalpojumu sniedzējiem un produktiem ir jāpiemēro vienāds režīms neatkarīgi no valstspiederības vai izcelsmes dalībvalsts,

1.  aicina Padomi nolūkā sekmēt PEPP ieviešanu izstrādāt priekšlikumus par stimuliem PEPP noguldītājiem;

2.  ierosina apsvērt šādas iespējamās pieejas:

  –  analizēt privāto pensiju produktiem piemērojamos pašreizējos nodokļu atvieglojumus un novērtēt to izmaksas, efektivitāti un pārdales ietekmi, kā arī attiecīgā gadījumā novērst nepilnības un regresīvo ietekmi;

  –  piešķirt PEPP tādus pašus nodokļu atvieglojumus kā dalībvalstu privāto pensiju produktiem, pat ja PEPP iezīmes pilnībā neatbilst dalībvalstīs piemērotajiem kritērijiem;

  –  piešķirt PEPP īpašus nodokļu atvieglojumus, ko saskaņo Savienības līmenī un kas jānosaka dalībvalstu daudzpusējā nodokļu nolīgumā;

3.  uzsver, ka nodokļu jautājumi ir dalībvalstu kompetence un tādēļ ikviens lēmums piešķirt īpašus nodokļu atvieglojumus PEPP paliek katras dalībvalsts ziņā;

4.  atgādina, ka dalībvalstīm ir iespēja piedalīties ciešākā sadarbībā;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

3.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

18

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 30. janvārisJuridisks paziņojums