Procedure : 2018/2002(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0481/2018

Ingediende teksten :

A8-0481/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0358

VERSLAG     
PDF 143kWORD 54k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2019

over de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

(2018/2002(INL))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Sophia in 't Veld

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie inzake de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

(2018/2002(INL))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (COM(2017)0343),

–  gezien de aanbeveling van de Commissie inzake de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (C(2017)4393),

–  gezien artikel 52 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0481/2018),

A.  overwegende dat de interne markt voor persoonlijke pensioenproducten sterk versnipperd blijft, met name wat betreft belastingverminderingen;

B.  overwegende dat uit de studie naar de haalbaarheid van een Europees kader voor het persoonlijk pensioen van juni 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) blijkt dat financiële prikkels essentieel zijn voor het aanslaan van een PEPP;

C.  overwegende dat de lidstaten op het gebied van de rechtstreekse belastingen over een exclusieve bevoegdheid beschikken;

D.  overwegende dat op de interne markt alle aanbieders en producten gelijk moeten worden behandeld, ongeacht nationaliteit of lidstaat van oorsprong;

1.  verzoekt de Raad met het oog op een bredere aanvaarding van het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) voorstellen op te stellen voor stimuleringsmaatregelen ten behoeve van PEPP-spaarders;

2.  stelt voor dat de volgende mogelijkheden in overweging worden genomen:

  –  analysering van bestaande belastingstimulansen voor persoonlijke pensioenproducten, beoordeling van hun kosten, doeltreffendheid en herverdelingseffecten, en, in voorkomend geval, vaststelling van maatregelen voor het aanpakken van het gebrek aan doeltreffendheid en regressieve effecten;

  –  toekenning van hetzelfde belastingvoordeel voor een PEPP als voor nationale persoonlijke pensioenproducten, zelfs wanneer de kenmerken van een PEPP niet volledig beantwoorden aan alle nationale criteria;

  –  toekenning van een specifiek, op EU-niveau geharmoniseerd belastingvoordeel voor een PEPP, dat in een multilaterale belastingovereenkomst tussen de lidstaten moet worden vastgesteld;

3.  benadrukt dat belastingen een bevoegdheid van de lidstaten zijn en dat elk besluit betreffende de toekenning van een speciaal belastingvoordeel voor een PEPP daarom op het niveau van de lidstaten moet worden genomen;

4.  herinnert eraan dat de lidstaten kunnen besluiten te participeren in versterkte samenwerking;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

3.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

30

18

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2019Juridische mededeling