Postup : 2018/2002(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0481/2018

Predkladané texty :

A8-0481/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0358

SPRÁVA     
PDF 154kWORD 49k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

o daňovom zaobchádzaní s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu

(2018/2002(INI))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o daňovom zaobchádzaní s dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu

(2018/2002(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktorý predložila Komisia (COM(2017)0343),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie týkajúce sa daňového zaobchádzania s osobnými dôchodkovými produktmi vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP) (C(2017)4393),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0481/2018),

A.  keďže vnútorný trh s osobnými dôchodkovými produktmi je stále veľmi roztrieštený, najmä pokiaľ ide o daňové úľavy;

B.  keďže zo štúdie o možnosti vytvorenia európskeho systému osobného dôchodkového rámca z júna 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) vyplýva, že daňové stimuly sú kľúčom k zavedeniu celoeurópskeho dôchodkového produktu;

C.  keďže členské štáty majú výlučnú právomoc v oblasti priamych daní;

D.  keďže na vnútornom trhu sa musí so všetkými poskytovateľmi a výrobkami zaobchádzať rovnako bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo členský štát pôvodu;

1.  vyzýva Radu, aby v záujme zlepšenia zavedenia PEPP vypracovala návrhy týkajúce sa stimulov pre sporiteľov PEPP;

2.  navrhuje zváženie týchto prístupov:

  –  analýzu existujúce daňových stimulov pre osobné dôchodkové produkty a posudzovanie ich nákladov, účinnosti a redistributívnych účinkov a v náležitých prípadoch riešenie nedostatkov a regresívnych účinkov;

  –  poskytnutie rovnakej daňovej úľavy pre PEPP, aká sa udeľuje v rámci národných osobných dôchodkových produktov, dokonca aj v prípadoch, keď sa prvky PEPP úplne nezhodujú so všetkými vnútroštátnymi kritériami;

  –  poskytnutie osobitnej daňovej úľavy pre PPEP, ktorá bude harmonizovaná na úrovni Únie a ktorá sa stanoví vo viacstrannej daňovej dohode medzi členskými štátmi;

3.  zdôrazňuje, že zdaňovanie je v právomoci členského štátu a že každé rozhodnutie o udelení osobitného daňového zvýhodnenia PEPP preto zostáva na jednotlivom členskom štáte;

4.  pripomína, že členské štáty majú možnosť zúčastniť sa na posilnenej spolupráci;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

3.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

30

18

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 30. januára 2019Právne oznámenie