Процедура : 2018/0180(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0483/2018

Внесени текстове :

A8-0483/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.17
CRE 26/03/2019 - 7.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0237

ДОКЛАД     ***I
PDF 926kWORD 100k
20.12.2018
PE 628.440v02-00 A8-0483/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Нина Гил

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0355),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0209/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ...,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0483/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(1)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за климатичен преход и бенчмарковете, съответстващи на Парижкото споразумение

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  На 25 септември 2015 г. Общото събрание на ООН прие нова глобална рамка за устойчиво развитие: Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие(4), в чиято основа са залегнали целите за устойчиво развитие (ЦУР). В Съобщението на Комисията от 2016 г. „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“ (5) се прави връзка между ЦУР и рамката на политиката на Съюза, за да се гарантира включването на ЦУР от самото начало във всички действия на Съюза и инициативи на политиката както в рамките на Съюза, така и на глобално равнище. В заключенията на Европейския съвет от 20 юни 2017 г.(6) е потвърден ангажиментът на Съюза и на държавите членки за цялостно, съгласувано, всеобхватно, интегрирано и ефективно изпълнение на Програмата до 2030 г. в тясно сътрудничество с партньори и други заинтересовани страни.

(2)  През 2015 г. Съюзът сключи Парижкото споразумение относно изменението на климата(7). В член 2, буква в) от това споразумение е заложена целта за укрепване на възможностите за реакция спрямо изменението на климата, наред с други средства, чрез привеждане на капиталовите потоци в съответствие с целта за постигане на ниски емисии на парникови газове и устойчиво на климатичните изменения развитие.

(2а)  На 8 октомври 2018 г. Междуправителственият комитет по изменение на климата (МКИК) публикува специален доклад, озаглавен „Глобално затопляне с 1,5°C“ (специален доклад на МКИК), в който се предупреждава за изключително висок риск от достигане на глобално затопляне от 2°C над равнищата от прединдустриалния период и се призовава за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, като се отбелязва, че това ще изисква „бързи, амбициозни и безпрецедентни промени във всички аспекти на обществото“.

2б)  Съюзът следва да популяризира заключенията в специалния доклад на МКИК като водещ научен принос за Конференцията по изменението на климата в Катовице, Полша през декември 2018 г., когато ще бъде преразгледано Парижкото споразумение.

(3)  Устойчивото развитие и преходът към нисковъглеродна и устойчива на климатичните изменения кръгова икономика, в която ресурсите се използват по-ефикасно, са ключ към осигуряването на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката на Съюза. Устойчивото развитие отдавна заема централно място в проекта Европейския съюз, а в договорите за Съюза се отдава признание на неговите социални и екологични измерения. Налице е ограничена във времето възможност за трансформиране на културата във финансовия сектор в посока на устойчивите финанси, за да се гарантира, че глобалното средно покачване на температурата остава значително под 2°С. Поради това от съществено значение е новите инфраструктурни инвестиции да са устойчиви в дългосрочен план.

(4)  През март 2018 г. Комисията публикува своя „План за действие: Финансиране за устойчив растеж“(8), в който е заложена амбициозна и цялостна стратегия за финансиране за устойчиво развитие. Една от целите в посочения план за действие е пренасочване на капиталовите потоци към устойчиви инвестиции, за да се постигне устойчив и приобщаващ растеж. По-голямото съсредоточаване върху ограничаването на последиците от изменението на климата е от решаващо значение, тъй като бедствията, предизвикани от непредвидимостта на метеорологичните условия, се увеличиха драстично.

(5)  С Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(9) беше отправен призив за увеличаване на финансирането от частния сектор за разходи, свързани с околната среда и климата, по-специално чрез въвеждането на стимули и методики, които насърчават предприятията да измерват екологичните разходи от стопанската си дейност и печалбата от използването на екологични услуги.

(6)  За постигането на ЦУР в Съюза е необходимо насочването на капиталовите потоци към устойчиви инвестиции. Пълното оползотворяване на потенциала на вътрешния пазар е важно за постигането на тези цели. В този контекст е от решаващо значение да се премахнат пречките на вътрешния пазар пред ефективното движение на капитали към устойчиви инвестиции, както и да се предотврати възникването на такива очаквани пречки.

(7)  С Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета(10) се установяват единни правила за бенчмаркове в Съюза и се предвиждат различни видове бенчмаркове въз основа на техните характеристики, уязвимост и рискове. Все повече инвеститори прилагат нисковъглеродни инвестиционни стратегии и прибягват до бенчмаркове за ниски въглеродни емисии за справка или за измерване на резултатите на инвестиционните портфейли. Съществуващите бенчмаркове за ниски въглеродни емисии значително улесняват „заблуждаването за екологосъобразност“ (greenwashing). Ето защо финансовите бенчмаркове следва да бъдат ясни и прозрачни и да съответстват на ангажиментите по Парижкото споразумение относно изменението на климата, както са въведени в правото на Съюза, като съществен инструмент за инвеститорите.

(8)  Понастоящем широка гама от индекси са групирани като индекси за ниски въглеродни емисии. Тези индекси за ниски въглеродни емисии се използват като бенчмаркове за инвестиционни портфейли и продукти, които се продават в трансграничен контекст. Качеството и достоверността на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии засягат ефективното функциониране на вътрешния пазар при редица индивидуални и колективни инвестиционни портфейли. Много индекси за ниски въглеродни емисии, използвани като мярка за резултатите на инвестиционните портфейли, и по-специално за отделни инвестиционни сметки и схеми за колективно инвестиране, се предлагат в една държава членка, а се използват от управителите на инвестиционни портфейли и активи в други държави членки. Освен това управителите на инвестиционни портфейли и активи често хеджират експозициите си на рискове, свързани с въглеродни емисии, като използват бенчмаркове, създадени в други държави членки.

(9)  На пазара се появиха различни категории индекси за ниски въглеродни емисии с различни равнища на амбиция. Докато с някои бенчмаркове се цели да се намали въглеродният отпечатък на стандартен инвестиционен портфейл, други са насочени към подбора само на компоненти, които допринасят за постигането на предвидената в Парижкото споразумение относно изменението на климата цел за ограничаване на глобалното затопляне под 2 °C. Въпреки различията в целите и стратегиите, много от тези бенчмаркове обикновено се представят като бенчмаркове за ниски въглеродни емисии. Съществуват сериозни рискове, свързани с такива видове бенчмаркове, тъй като е вероятно те да предизвикат объркване сред инвеститорите и да увеличат вероятността от „заблуждаване за екологосъобразност“.

(10)  Различните подходи към методиките на бенчмарковете водят до разпокъсаност на вътрешния пазар, тъй като ползвателите на бенчмаркове не са наясно дали даден индекс за ниски въглеродни емисии е бенчмарк, който е съгласуван с целта за ограничаване на глобалното затопляне под 2°C, или е просто бенчмарк, с който се цели да се намали въглеродният отпечатък на стандартен инвестиционен портфейл. За да отговорят на потенциално неправомерни претенции от страна на администратори по отношение на характера на техните бенчмаркове като такива за ниски въглеродни емисии, ▌държавите членки биха могли да приемат различни правила за преодоляване на съответното объркване и неяснотата за инвеститорите по отношение на целите и равнището на амбиция, залегнала в различните категории от т.нар. индекси за ниски въглеродни емисии, използвани като бенчмаркове за инвестиционен портфейл с ниски въглеродни емисии.

(11)  При отсъствието на хармонизирана рамка за осигуряване на точност и достоверност на основните категории бенчмаркове за ниски въглеродни емисии, които се използват в индивидуалните или колективните инвестиционни портфейли, има вероятност различията в подходите на държавите членки да създадат пречки за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

(12)  Поради това, за да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар в полза на крайния инвеститор, с оглед на допълнителното подобряване на условията за неговото функциониране и с цел да се гарантира високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите, е уместно Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде адаптиран, за да се установи регулаторна рамка за хармонизиране и интегриране на бенчмарковете за климатичен преход и бенчмарковете, съответстващи на Парижкото споразумение, на равнището на Съюза. В това отношение е особено важно тези бенчмаркове да не вредят в значителна степен на други екологични, социални и управленски (ЕСУ) цели, по-специално когато са определени в обща за целия Съюз рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие, основаваща се на хармонизирани показатели и критерии.

(13)  Въвеждането на ясно разграничение между бенчмарковете за климатичен преход и бенчмарковете, съответстващи на Парижкото споразумение, и разработването на минимални стандарти за всеки от тях ще спомогнат да се улесни съгласуваността между бенчмарковете, които изберат да се представят за такива. Бенчмарк, съответстващ на Парижкото споразумение, следва да се фокусира върху дружества или сегменти от конкретен пазар, които вече съответстват на дългосрочната цел за глобално затопляне на Парижкото споразумение.

(14)  Всяко дружество, чиито активи са избрани като базови при бенчмарк за климатичен преход, следва да разполага с план за намаляване на въглеродните си емисии към цялостно привеждане в съответствие с дългосрочната цел за глобално затопляне на Парижкото споразумение относно изменението на климата. Тези планове следва да бъдат публично оповестени и надеждни, т.е. да представляват действителен ангажимент за декарбонизация и да са достатъчно подробни и технически осъществими.

(15)  Редица администратори на бенчмаркове твърдят, че техните бенчмаркове изпълняват екологични, социални и управленски (ЕСУ) цели. Ползвателите на бенчмарковете обаче не винаги разполагат с необходимата информация за степента, в която методиката на администраторите на бенчмаркове отразява тези ЕСУ фактори. Съществуващата информация често е разпокъсана и не позволява ефективно сравняване за инвестиционни цели в трансграничен контекст. За да се даде възможност на участниците на пазара да правят добре информиран избор, от администраторите на бенчмаркове следва да се изисква да оповестяват в декларацията за бенчмарка дали техните бенчмаркове или група от бенчмаркове са насочени към постигане на ЕСУ целите и дали администраторът на бенчмаркове предлага такива бенчмаркове или не. По отношение на значимите бенчмаркове за собствен капитали и облигации, както и на бенчмаркове за климатичен преход и бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, администраторът на бенчмаркове следва да публикува подробна информация за това дали и до каква степен е гарантирана общата степен на привеждане в съответствие с целта за намаляване на въглеродните емисии и/или постигане на целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата. Комисията следва да извърши оценка на въздействието, за да се определи осъществимостта на всички бенчмаркове или групи от бенчмаркове, за да се включи подробно обяснение на начина, по който е гарантирана целта за въглеродните емисии и/или постигането на целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

(16)  Поради същите причини администраторите на бенчмаркове за климатичен преход и на бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, също следва да публикуват методиката си, използвана за тяхното изчисление. Тази информация следва да описва начина, по който са били подбрани базовите активи и по който е определена тяхната тежест, както и кои активи са били изключени и по каква причина. ▌За да се оцени как бенчмаркът допринася за постигането на екологичните цели, администраторът на бенчмарка следва да оповести как са били измерени въглеродният отпечатък и икономиите на въглеродни емисии на базовите активи, съответните им стойности, в това число общ въглероден отпечатък на бенчмарка, както и вида и източника на използваните данни. За да могат управителите на активи да изберат най-подходящия бенчмарк за инвестиционната си стратегия, администраторите на бенчмаркове следва да обяснят мотивите за избора на параметрите на тяхната методика и да посочат по какъв начин бенчмаркът допринася за постигането на екологичните цели ▌. Публикуваната информация следва да включва също така данни за честотата на прегледите и за следваната процедура.

(17а)  Важно е ключовите елементи на използваните методи за събиране на бенчмарковете за климатичен преход и бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, да имат солидна основа в научните изследвания в областта на климата. Това обикновено се постига чрез спазване на Парижкото споразумение относно изменението на климата, например чрез използването на сценарии за изменението на климата и на съответния план за декарбонизация, съобразен с целите на Парижкото споразумение.

(18)  За да се гарантира постоянното спазване на подбраната цел за смекчаване на последиците от изменението на климата, администраторите на бенчмаркове за климатичен преход и на бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, следва да правят редовен преглед на методиките си и да информират ползвателите за приложимите процедури за всяка съществена промяна. Когато правят съществена промяна, администраторите на бенчмаркове следва да оповестяват причините за тази промяна и да обясняват по какъв начин промяната съответства на първоначалните цели на бенчмарковете.

(19)  За да се повиши прозрачността и да се осигури подходящо ниво на хармонизиране, на Комисията следва да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да уточни ▌минималното съдържание на задълженията за оповестяване, които следва да се прилагат за администраторите на бенчмаркове за климатичен преход и на бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, както и да уточни минималните стандарти за хармонизиране на методиката на бенчмарковете за климатичен преход и на бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, в това число метода за изчисляване на въглеродните емисии ▌, свързани с базовите активи, като се вземат предвид методите за определяне на продуктовия отпечатък и на организационния отпечатък върху околната среда, определени в точка 2, букви а) и б) от Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията(11), и работата на техническата експертна група по въпросите на устойчивото финансиране. От особена важност е Комисията да проведе подходящи открити и обществени консултации по време на подготвителната си работа по всеки от делегираните актове, включително на експертно равнище, както и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(20)  Поради това Регламент (ЕС) 2016/1011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2016/1011

Регламент (ЕС) 2016/1011 се изменя, както следва:

1.  в член 3, параграф 1 се вмъкват следните точки 23а, 23б и 23в:

„23а) „бенчмарк за климатичен преход“ е бенчмарк, обозначен като бенчмарк за климатичен преход на ЕС, при който базовите активи, за целите на точка 1, буква б), подточка ii) от настоящия параграф, са подбрани, претеглени или изключени, по такъв начин, че полученият портфейл на бенчмарка е в крива на декарбонизация, и който е формиран в съответствие със стандартите, установени в делегираните актове, посочени в член 19а, параграф 2; Този бенчмарк отговаря на всеки от следните критерии:

i)  плановете на емитентите на активи за намаляване на емисиите трябва да включват измерими и обвързани със срокове цели, които са надеждни и основани на доказателства;

ii)  дружествата, отговорни за базовите активи, трябва да разполагат с подробни планове за намаляване на емисиите, разбити на подгрупи до равнището на отделните оперативни дъщерни предприятия;

iii)  емитентите на активи трябва ежегодно да представят доклад за постигнатия напредък по отношение на тези цели;

iv)  дейностите на базовите активи не трябва да вредят в значителна степен на други ЕСУ цели.

До 1 януари 2022 г. доставчиците на бенчмаркове в Съюза се стремят да предлагат един или повече бенчмаркове за климатичен преход и този бенчмарк ще бъде регулиран като значим бенчмарк;

23б) „бенчмарк, съответстващ на Парижкото споразумение“ е бенчмарк, обозначен като бенчмарк, съответстващ на Парижкото споразумение, при който базовите активи, за целите на точка 1, буква б), подточка ii) от настоящия параграф, са подбрани въз основа на факта, че въглеродните емисии на получения портфейл на бенчмарка съответстват на ангажимента по Парижкото споразумение от 1,5°C, който освен това е формиран в съответствие с минималните стандарти, установени в делегираните актове, посочени в член 19а, параграф 2, и при който портфейлът на базовите активи не е изложен на дружества, извършващи някоя от следните икономически дейности:

  проучване, добиване, дистрибуция и обработване на изкопаеми горива;

  изграждане и поддръжка на електроцентрали, които изгарят изкопаеми горива.

Дейностите на базовите активи не вредят в значителна степен на други ЕСУ цели.

До 1 януари 2022 г. доставчиците на бенчмаркове в Съюза се стремят да предлагат един или повече бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, и този бенчмарк ще бъде регулиран като значим бенчмарк;

23в) „крива на декарбонизация“: означава измерима, научно обоснована и обвързана със срокове крива за намаляване на емисиите от обхват 1, 2 и 3 и въглеродните емисии, за да се постигне съответствие с дългосрочната цел на Парижко споразумение във връзка с глобалното затопляне.“;

2.  член 13 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 се добавят следните букви г) и га):

„г) обяснение на начина, по който основните елементи на определената в буква а) методика отразяват екологичните, социалните и управленските (ЕСУ) фактори за всеки бенчмарк или група от бенчмаркове ▌;

„га) обяснение на начина, по който бенчмаркът или групата от бенчмаркове оказва въздействие върху климата, по-специално степента им на привеждане в съответствие с целите на Парижкото споразумение;“;

б)  вмъква се следният параграф 2a:

„2a.  В съответствие с член 49 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, с които да се уточни минималното съдържание на обяснението, посочено в параграф 1, букви г) и га) от настоящия член, както и стандартния формат, който следва да се използва, и да актуализира насоките относно декларацията за бенчмарка, посочена в член 27, параграф 2а, за да включи позовавания на ЕСУ и съображения за устойчивост.“;

3.  в дял III се създава следната глава 3а:

„Глава 3а

Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за въздействие, съответстващи на Парижкото споразумение

Член 19a

Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за въздействие, съответстващи на Парижкото споразумение

(1)  Изискванията, предвидени в приложение III, се прилагат по отношение на изготвянето и предоставянето на входящи данни за бенчмаркове за климатичен преход или бенчмаркове за въздействие, съответстващи на Парижкото споразумение, в допълнение към или вместо изискванията по дял II, III и IV.

(2)  В съответствие с член 49 на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове относно бенчмаркове за климатичен преход и бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, с които да се уточнят ▌:

а)  критериите за подбор на базови активи, включително, ако е приложимо, критериите за изключване на активи;

б)  критериите и методът за определяне на тежестта на базовите активи в бенчмарка;

в)  изчислението на кривата на декарбонизация за бенчмарковете за климатичен преход. “;

3а.  В член 21 последната алинея на параграф 3 се изменя, както следва:

„До изтичането на този срок компетентният орган прави преглед на решението си да задължи администратора да продължи да публикува бенчмарка и може, когато е необходимо, да удължи срока с подходящ период, не по-дълъг от 12 месеца. Максималният срок на задължително администриране не може да надвишава общо 36 месеца.“;

3б.  В член 23 последната алинея на параграф 6 се изменя, както следва:

„Максималният срок на задължително предоставяне на данни в съответствие с първа алинея, букви а) и б) не може да надвишава общо 36 месеца.“;

4.  в член 27 се вмъкват следните параграфи 2а,и 2в:

„2a. За всяко изискване в параграф 2 в декларацията за бенчмарка се посочва обяснение за начина, по който екологичните, социалните и управленските фактори са отразени във всеки изготвен и публикуван бенчмарк или група от бенчмаркове ▐. За бенчмарковете или групите от бенчмаркове, които не са насочени към постигане на ЕСУ целите, за доставчиците на бенчмаркове е достатъчно да посочат ясно в декларацията за бенчмарка, че не преследват такива цели.

Когато в портфейла на този отделен доставчик на бенчмаркове няма бенчмарк съгласно член 3, параграф 1, точки 23а и 23б или той няма бенчмарк, който да преследва или отчита ЕСУ целите, това ще бъде посочено в декларацията за бенчмарка. За своите значителни бенчмаркове за собствения капитал и за облигациите доставчикът на бенчмаркове публикува подробна декларация за бенчмарк относно това дали и до каква степен като цяло е гарантирано постигането на съответствие с целта за намаляване на въглеродните емисии и/или постигането на целите на Парижкото споразумение съгласно правилата за оповестяване за финансовите продукти, предвидени в член 5, параграф 3 от [Служба за публикации, моля, добавете препратка към Регламента относно оповестяванията, свързани с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта]. До 1 януари 2020 г. Комисията, въз основа на оценка на въздействието, оценява възможността за включване на всички бенчмаркове или групи от бенчмаркове в декларацията за бенчмарка, подробно описание на начина, по който е гарантирано постигането на съответствие с целта за въглеродните емисии и/или постигането на целите на Парижкото споразумение.

Когато доставчикът на бенчмаркове изготвя бенчмарк съгласно член 3, параграф 1, точки 23а и 23б, декларацията за този бенчмарк ще съдържа също така информация относно общата степен на привеждане в съответствие с дългосрочната цел на Парижкото споразумение за задържане на покачването на температурата в световен мащаб значително под 2°C над равнищата от прединдустриалния период и полагане на усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период.

2б. В съответствие с член 49 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, с които да се уточни информацията, посочена в параграф 2а от настоящия член, с цел да се даде възможност на участниците на пазара да правят информиран избор и да се гарантира техническата осъществимост на посочения параграф.

До 31 декември 2019 г. Комисията предоставя оценка на въздействието с цел вземане на решение кога да влезе в сила делегираният акт с оглед да се предостави достатъчно време на администраторите на бенчмаркове да постигнат съответствие с параграф 2а. Този делегиран акт влиза в сила не по-късно от 1 януари 2021 г.

2в. С бързото развитие на технологиите, свързани с климата, от съществено значение е Комисията да интегрира новосъздадените иновации. Поради това до 31 декември 2023 г. Комисията преразглежда настоящия регламент и публикува доклад, в който се анализира въздействието на този нов регламент и на новата технология, свързана с изменението на климата, с оглед на това секторът на финансовите бенчмаркове да бъде приведен в съответствие с ангажиментите, поети по Парижкото споразумение относно изменението на климата, както са въведени в правото на Съюза, както и с изискванията, определени в Регламент .../... на Европейския парламент и на Европейския съвет относно управлението на Енергийния съюз* +. Когато е необходимо, докладът се придружава от законодателни предложения“.

____________________________

*  Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета от ... относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ ...).;

+  ОВ: Моля, въведете в текста номера на директивата, съдържаща се в документ (2016/0375 (COD)), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на директивата в бележката под линия.

4а.  Член 49 се заменя със следното:

„1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 13, параграф 2а, член 19, параграф 2а, член 20, параграф 6, член 24, параграф 2, член 27, параграф 2, член 33, параграф 7, член 51, параграф 6 и член 54, параграф 3, се предоставя на Комисията за ▌срок от пет години, считано от [Служба за публикации, датата на влизане в сила на акта за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за допълнителни срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 13, параграф 2а, член 19, параграф 2а, член 20, параграф 6, член 24, параграф 2, член 27, параграф 2б, член 33, параграф 7, член 51, параграф 6 и член 54, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощия, посочено в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, член 13, параграф 2а, член 19, параграф 2а, член 20, параграф 6, член 24, параграф 2, член 27, параграф 2б, член 33, параграф 7, член 51, параграф 6 и член 54, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

4б.  В член 51 се вмъква следният параграф:

„4a. Съществуващ бенчмарк, определен като имащ критично значение посредством акт за изпълнение, приет от Комисията в съответствие с член 20 от настоящия регламент, който не отговаря на изискванията за получаване на разрешение съгласно член 34 от настоящия регламент до 1 януари 2020 г., може, в случай че преустановяването му би засегнало финансовата стабилност, да се използва до 31 декември 2021 г.“;

4в.  В член 54 се вмъква следният параграф:

„3a. След като влезе в сила всеобхватна и подробна рамка за инвестиции в устойчиво развитие, в която първият градивен елемент е [Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие], Комисията публикува без неоправдано забавяне доклад за осъществимостта на включването на разпоредби за „бенчмарк за устойчиво развитие“ или „бенчмарк, отразяващ ЕСУ факторите“ в Регламент (ЕС) 2016/1011 въз основа на рамката за инвестиции в устойчиво развитие. Този доклад се представя на Европейския парламент и на Съвета. Когато е необходимо, докладът се придружава от законодателно предложение“.;

5.  добавя се текстът от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

За да се осигури бъдещата последователност и правна сигурност, е наложително при влизането в сила на таксономичните разпоредби на ЕС да има съгласуваност между двата текста.

Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бенчмаркове за климатичен преход и бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение

Методика за бенчмарковете за климатичен преход

1.  При пълно зачитане на развиващия се характер на показателите за устойчивост и на методите, използвани за тяхното измерване, администраторът на бенчмарк за ниски въглеродни емисии приема официално, документира и оповестява методиката, използвана за изчисляването на бенчмарка, като описва следното, гарантирайки същевременно поверителност и защита на неоповестени ноу-хау и търговска информация (търговски тайни), както е определено в Директива 2016/943:

а)    списък на базовите активи, използвани за изчисляването на бенчмарка;

б)  всички критерии и методи, включително факторите за подбор, изключване и определяне на тежестта, метрика и приближения, използвани в методиката на бенчмарка;

в)  критериите, приложими за изключването на активи или дружества, които съответстват на дадено ниво на въглероден отпечатък или ниво на изкопаеми ресурси, което е несъвместимо с включване в бенчмарка;

г)  критериите, научно обоснованата методика и изчисляването на кривата на декарбонизация, свързани с базовите активи в портфейла на индекса;

▌з)  вида и източника на входящите данни и начина, по който те се използват в рамките на методиката за бенчмарка, за да се определи подборът или изключването на базовите активи, включително:

i)  емисии, генерирани от източници, които се контролират от дружеството, свързано с базовите активи;

ii)  емисии от потреблението на закупена електроенергия, пара или други източници на енергия, генерирана нагоре по веригата спрямо дружеството, свързано с базовите активи;

iii)  емисии, които са следствие от дейността на дружеството или на негови базисни активи, но които не се контролират пряко от дружеството, като, отчитайки наличието на данни, за включване се разглеждат само дружества, които идентифицират такива непреки емисии или емисии от „обхват 3“. ;

v)  дали за входящите данни се използват световни стандарти като тези на работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата към Съвета за финансова стабилност;

и)  общите въглеродни емисии на индекса на портфейла и очакваното въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата от стратегията, която изпълнява бенчмаркът;

й)  мотивите за приемането на конкретна стратегия или цел по отношение на методиката за ниски въглеродни емисии и обяснение защо методиката е подходяща за изчисляването на свързаните с околната среда цели на бенчмарка;

Методика за бенчмарковете, съответстващи на Парижкото споразумение

2.  Администраторът на бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, в допълнение към задълженията на администратора на бенчмарк за климатичен преход, оповестява въздействието на въглеродните емисии на всеки базов актив, включен в бенчмарка, и посочва формулата или начина на изчисляване, използвани за определяне дали емисиите са в съответствие с определената в Парижкото споразумение дългосрочна цел във връзка с температурата.

Промени в методиката

3.  Администраторите на бенчмаркове за климатичен преход и за бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, приемат и оповестяват пред ползвателите процедурите и мотивите за всяка предложена съществена промяна в тяхната методика. Тези процедури съответстват на приоритетната цел изчисленията на бенчмарковете непрекъснато да се придържат към целите за климатичен преход или за съответствие с Парижкото споразумение. Тези процедури предвиждат:

а)  предварително известие в ясни срокове, което позволява на ползвателите да анализират и коментират въздействието на предложените промени, като се вземе предвид изчислението на всички обстоятелства, направено от администраторите;

б)  възможността ползвателите да представят мненията си за тези промени и администраторите да отговорят на тези мнения, когато въпросните мнения следва да са на разположение на всички потребители на пазара след даден период на консултиране, освен когато лицето, което предоставя мнението си, е поискало поверителност.

4.  Администраторите на бенчмаркове за климатичен преход и на бенчмаркове, съответстващи на Парижкото споразумение, редовно и най-малко веднъж годишно правят преглед на своите методики, за да се уверят, че те отразяват надеждно посочените цели, и следва да разполагат с процес, чрез който да вземат предвид мненията на всички съответни ползватели.

(1)

* Изменения нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(2)

  ОВ C […], […], стр. […].

(3)

  ОВ C , , стр. .

(4)

  ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4-18.

(5)

  COM(2016) 739 final.

(6)

  CO EUR 17, CONCL. 5.

(7)

  ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.

(8)

  COM(2018) 97 final.

(9)

  Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).

(10)

  Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

(11)

  Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията от 9 април 2013 г. относно използването на общи методи за измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и организации на база жизнения цикъл (ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (22.11.2018)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

(COM(2018)0355 – C8‑0209/2018 – 2018/0180(COD))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и бенчмарковете за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на интегрирането на показатели за устойчивост в методологията на бенчмарковете и бенчмарковете за положително въздействие

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета30 се установяват единни правила за бенчмаркове в Съюза и се предвиждат различни видове бенчмаркове. Все повече инвеститори прилагат нисковъглеродни инвестиционни стратегии и прибягват до бенчмаркове за ниски въглеродни емисии за справка или за измерване на резултатите на инвестиционните портфейли.

(7)  С Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета30 се установяват единни правила за бенчмаркове в Съюза и се предвиждат различни видове бенчмаркове. Все повече инвеститори прилагат устойчиви стратегии и прибягват до бенчмаркове за справка или за измерване на резултатите на инвестиционните портфейли.

__________________

__________________

30 Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

30 Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Понастоящем широка гама от индекси са групирани като индекси за ниски въглеродни емисии. Тези индекси за ниски въглеродни емисии се използват като бенчмаркове за инвестиционни портфейли и продукти, които се продават в трансграничен контекст. Качеството и достоверността на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии засягат ефективното функциониране на вътрешния пазар при редица индивидуални и колективни инвестиционни портфейли. Много индекси за ниски въглеродни емисии, използвани като мярка за резултатите на инвестиционните портфейли, и по-специално за отделни инвестиционни сметки и схеми за колективно инвестиране, се предлагат в една държава членка, а се използват от управителите на инвестиционни портфейли и активи в други държави членки. Освен това управителите на инвестиционни портфейли и активи често хеджират експозициите си на рискове, свързани с въглеродни емисии, като използват бенчмаркове, създадени в други държави членки.

(8)  Понастоящем широка гама от индекси са групирани като индекси за ниски въглеродни емисии или устойчивост. Тези индекси се използват като бенчмаркове за инвестиционни портфейли и продукти, които се продават в трансграничен контекст. Качеството и достоверността на бенчмарковете засягат ефективното функциониране на вътрешния пазар при редица индивидуални и колективни инвестиционни портфейли. Много индекси за ниски въглеродни емисии и устойчивост, използвани като мярка за резултатите на инвестиционните портфейли, и по-специално за отделни инвестиционни сметки и схеми за колективно инвестиране, се предлагат в една държава членка, а се използват от управителите на инвестиционни портфейли и активи в други държави членки. Освен това управителите на инвестиционни портфейли и активи често хеджират експозициите си на рискове, свързани с въглеродни емисии и околната среда, като използват бенчмаркове, създадени в други държави членки.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  На пазара се появиха различни категории индекси за ниски въглеродни емисии с различни равнища на амбиция. Докато с някои бенчмаркове се цели да се намали въглеродният отпечатък на стандартен инвестиционен портфейл, други са насочени към подбора само на компоненти, които допринасят за постигането на предвидената в Парижкото споразумение относно изменението на климата цел за ограничаване на глобалното затопляне под 2 °C. Въпреки различията в целите и стратегиите, всички тези бенчмаркове обикновено се представят като бенчмаркове за ниски въглеродни емисии.

(9)  На пазара се появиха различни категории индекси за устойчивост с различни равнища на амбиция. Въпреки различията в целите и стратегиите, всички тези бенчмаркове обикновено се представят като бенчмаркове за устойчивост.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Съгласно заключението на експертната група на високо равнище на Комисията по финансирането за устойчиво развитие бенчмарковете трябва да бъдат по-добре съобразени с устойчивостта и да отразяват излагането си на рискове за устойчивостта. Инвеститорите се нуждаят от сравнима и цялостна информация относно рисковете и въздействието върху околната среда, за да оценят своя портфейл отвъд излагането на въглеродни емисии. Тесният фокус върху излагането на въглеродни емисии може да доведе до отрицателни разливи, като пренасочи потоците от инвестиции към цели, които носят други екологични рискове. Следователно администраторите на бенчмаркове следва да разгледат и разкрият в каква степен съображенията за устойчивост (екологични, социални и управленски) се отразяват в методологията на даден бенчмарк.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Следователно всички администратори на бенчмаркове следва да включат в своите методологии за бенчмаркове ключови показатели за ефективност на ресурсите, които заедно с емисиите на CO2 обхващат и други емисии, въздействието върху биоразнообразието, генерирането на отпадъци и използването на енергия, енергия от възобновяеми източници, суровини, вода и земя, както се посочва в рамката на Комисията за мониторинг на кръговата икономика, в плана за действие на ЕС относно кръговата икономика и в резолюцията на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика“.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  Както е предложено от експертната група на високо равнище на Комисията по финансирането за устойчиво развитие, Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) следва да включва позовавания на екологичните, социалните, управленските и свързаните с устойчивостта съображения в своите насоки относно „декларацията за бенчмарк“. ЕОЦКП следва да разработи съвместно с Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) насоки за администраторите на бенчмаркове, за да се включат показателите за устойчивост и кръгова икономика в методиките за определяне на бенчмаркове.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  При отсъствието на хармонизирана рамка за осигуряване на точност и достоверност на основните категории бенчмаркове за ниски въглеродни емисии, които се използват в индивидуалните или колективните инвестиционни портфейли, има вероятност различията в подходите на държавите членки да създадат пречки за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

(11)  При отсъствието на хармонизирана рамка за осигуряване на точност и достоверност на бенчмарковете, които се използват в индивидуалните или колективните инвестиционни портфейли, има вероятност различията в подходите на държавите членки да създадат пречки за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Поради това, за да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар, с оглед на допълнителното подобряване на условията за неговото функциониране и с цел да се гарантира високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите, е уместно Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде адаптиран, за да се установи регулаторна рамка за хармонизирани бенчмаркове за ниски въглеродни емисии на равнището на Съюза.

(12)  Поради това, за да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар, с оглед на допълнителното подобряване на условията за неговото функциониране и с цел да се гарантира високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите, е уместно Регламент (ЕС) 2016/1011 да бъде адаптиран, за да се установи регулаторна рамка за интегриране на показателите за кръгова икономика в методологиите за бенчмаркове на равнището на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Освен това е необходимо да се направи ясно разграничение между бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии. Докато базовите активи в бенчмарк за ниски въглеродни емисии следва да се подбират с цел да се намалят въглеродните емисии на портфейла на индекса в сравнение с индекса „майка“, индексът за положително въздействие в областта на въглеродните емисии следва да включва единствено компоненти, чиито икономии на емисии надхвърлят техните въглеродни емисии.

(13)  Въпреки че е необходимо да се интегрират показателите за кръгова икономика към всички методологии за бенчмаркове, следва да се въведе категория за бенчмаркове за положително въздействие. Базовите активи в бенчмарк за положително въздействие следва да включват единствено компоненти, чието нетно въздействие, въз основа на хармонизирани показатели за кръгова икономика, е положително.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Всяко дружество, чиито активи са подбрани като базови при бенчмарк за положително въздействие, следва да икономисва повече въглеродни емисии, отколкото генерира, а оттам и да има положително въздействие върху околната среда. Следователно управителите на активи и на инвестиционни портфейли, които имат претенции, че изпълняват инвестиционна стратегия, съвместима с Парижкото споразумение относно изменението на климата, следва да използват бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии.

(14)  Всяко дружество, чиито активи са подбрани като базови при бенчмарк за положително въздействие, следва да има положително нетно въздействие върху околната среда. Следователно управителите на активи и на инвестиционни портфейли, които имат претенции, че изпълняват устойчива инвестиционна стратегия, следва да използват бенчмаркове за положително въздействие.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Редица администратори на бенчмаркове твърдят, че техните бенчмаркове изпълняват екологични, социални и управленски (ЕСУ) цели. Ползвателите на тези бенчмаркове обаче не винаги разполагат с необходимата информация за степента, в която методиката на тези администратори на бенчмаркове отразява тези ЕСУ цели. Съществуващата информация често е разпокъсана и не позволява ефективно сравняване за инвестиционни цели в трансграничен контекст. За да се даде възможност на участниците на пазара да правят добре информиран избор, от администраторите на бенчмаркове следва да се изисква да оповестяват как в тяхната методика се вземат предвид ЕСУ факторите за всеки бенчмарк или група от бенчмаркове, които се представят като изпълняващи ЕСУ целите. Тази информация следва да се оповестява в декларацията за бенчмарка. Това задължение за оповестяване не следва да се прилага за администраторите на бенчмаркове, които не насърчават или не вземат предвид ЕСУ цели.

(15)  Ползвателите на бенчмаркове не винаги разполагат с необходимата информация за степента, в която методиката на администраторите на бенчмаркове отразява ЕСУ рисковете и въздействието. Съществуващата информация често е разпокъсана и не позволява ефективно сравняване за инвестиционни цели в трансграничен контекст. За да се даде възможност на участниците на пазара да правят добре информиран избор, от всички администратори на бенчмаркове следва да се изисква да оповестяват как в тяхната методика се включват показателите за кръгова икономика за всеки бенчмарк. Тази информация следва да се оповестява в декларацията за бенчмарка.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Поради същите причини, администраторите на бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии също следва да публикуват методиката си, използвана за тяхното изчисление. Тази информация следва да описва начина, по който са били подбрани базовите активи и по който е определена тяхната тежест, както и кои активи са били изключени и по каква причина. Администраторите на бенчмаркове следва така също да уточнят по какво бенчмарковете за ниски въглеродни емисии се различават от базовия индекс майка, и по-специално от гледна точка на приложимата тежест, пазарна капитализация и финансова ефективност на базовите активи. За да се оцени как бенчмаркът допринася за постигането на екологичните цели, администраторът на бенчмарка следва да оповести как са били измерени въглеродният отпечатък и икономиите на въглеродни емисии на базовите активи, съответните им стойности, в това число общ въглероден отпечатък на бенчмарка, както и вида и източника на използваните данни. За да могат управителите на активи да изберат най-подходящия бенчмарк за инвестиционната си стратегия, администраторите на бенчмаркове следва да обяснят мотивите за избора на параметрите на тяхната методика и да посочат по какъв начин бенчмаркът допринася за постигането на екологичните цели, в това число въздействието му върху смекчаването на последиците от изменението на климата. Публикуваната информация следва да включва също така данни за честотата на прегледите и за следваната процедура.

(16)  Поради същите причини, администраторите на бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии също следва да публикуват методиката си, използвана за тяхното изчисление. Тази информация следва да описва начина, по който са били подбрани базовите активи и по който е определена тяхната тежест, както и кои активи са били изключени и по каква причина. Администраторите на бенчмаркове следва така също да уточнят по какво бенчмарковете за положително въздействие се различават от базовия индекс майка, и по-специално от гледна точка на приложимата тежест, пазарна капитализация и финансова ефективност на базовите активи. За да се оцени как бенчмаркът допринася за постигането на екологичните цели, администраторът на бенчмарка следва да оповести как са били измерени въздействието върху и рисковете за околната среда на базовите активи, съответните им стойности, в това число общ екологичен отпечатък на бенчмарка, както и вида и източника на използваните данни. За да могат управителите на активи да изберат най-подходящия бенчмарк за инвестиционната си стратегия, администраторите на бенчмаркове следва да обяснят мотивите за избора на параметрите на тяхната методика и да посочат по какъв начин бенчмаркът допринася за постигането на екологичните цели. Публикуваната информация следва да включва също така данни за честотата на прегледите и за следваната процедура.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Освен това администраторът на бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии следва да оповести положителното въздействие в областта на въглеродните емисии на всеки базов актив, който е включен в тези бенчмаркове, като уточни използвания метод за определяне дали икономиите на емисии надвишават въглеродния отпечатък на инвестиционния актив.

(17)  Освен това администраторът на бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии следва да оповести положителното екологично въздействие на всеки базов актив, който е включен в тези бенчмаркове, като уточни използвания метод за определяне дали нетното екологично въздействие е положително.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се гарантира постоянното спазване на подбраната цел за смекчаване на последиците от изменението на климата, администраторите на бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии следва да правят редовен преглед на методиките си и да информират ползвателите за приложимите процедури за всяка съществена промяна. Когато правят съществена промяна, администраторите на бенчмаркове следва да оповестяват причините за тази промяна и да обясняват по какъв начин промяната съответства на първоначалните цели на бенчмарковете.

(18)  За да се гарантира точността на информацията, която се предоставя на инвеститорите, администраторите на бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии следва да правят редовен преглед на методиките си и да информират ползвателите за приложимите процедури за всяка съществена промяна. Когато правят съществена промяна, администраторите на бенчмаркове следва да оповестяват причините за тази промяна и да обясняват по какъв начин промяната съответства на първоначалните цели на бенчмарковете.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  За да се повиши прозрачността и да се осигури подходящо ниво на хармонизиране, на Комисията следва да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да уточни допълнително минималното съдържание на задълженията за оповестяване, които следва да се прилагат за администраторите на бенчмаркове, вземащи предвид ЕСУ цели, както и да уточни минималните стандарти за хармонизиране на методиката на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии, в това число метода за изчисляване на въглеродните емисии и на икономиите на въглеродни емисии, свързани с базовите активи, като се вземат предвид методите за определяне на продуктовия отпечатък и на организационния отпечатък върху околната среда, определени в точка 2, букви а) и б) от Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията31. От особена важност е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, както и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(19)  За да се повиши прозрачността и да се осигури подходящо ниво на хармонизиране, на Комисията следва да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да уточни допълнително минималното съдържание на задълженията за оповестяване, които следва да се прилагат за администраторите на бенчмаркове, както и да уточни минималните стандарти за хармонизиране на включването на показатели за кръгова икономика в методиката на бенчмарковете, в това число метода за изчисляване на нетното екологично въздействие, свързано с базовите активи, като се вземат предвид методите за определяне на продуктовия отпечатък и на организационния отпечатък върху околната среда, определени в точка 2, букви а) и б) от Препоръка 2013/179/ЕС31 на Комисията и показателите за кръгова икономика, посочени в Платформата за мониторинг на кръговата икономика на Комисията и Плана за действие в областта на кръговата икономика на Комисията. От особена важност е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, както и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията от 9 април 2013 г. относно използването на общи методи за измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и организации на база жизнения цикъл (ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

31 Препоръка 2013/179/ЕС на Комисията от 9 април 2013 г. относно използването на общи методи за измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и организации на база жизнения цикъл (ОВ L 124, 4.5.2013 г., стр. 1).

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (EС) 2016/1011

Член 3 – параграф 1 – точка 23a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23a)  „бенчмарк за ниски въглеродни емисии“ е бенчмарк, при който базовите активи, за целите на точка 1, буква б), подточка ii) от настоящия параграф, са подбрани по такъв начин, че полученият портфейл на бенчмарка е с по-ниски въглеродни емисии в сравнение с активите, включени в стандартен, претеглен спрямо капитала бенчмарк, и който е формиран в съответствие със стандартите, установени в делегираните актове, посочени в член 19 а, параграф 2;

(23a)  „бенчмарк за положително екологично въздействие“ е бенчмарк, при който базовите активи, за целите на точка 1, буква б), подточка ii) от настоящия параграф, са подбрани въз основа на факта, че техният положителен екологичен отпечатък и който е формиран в съответствие със стандартите, установени в делегираните актове, посочени в член 19а, параграф 2;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (EС) 2016/1011

Член 3 – параграф 1 – точка 23б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23б)  „бенчмарк за отрицателно въздействие в областта на въглеродните емисии“ е бенчмарк, при който базовите активи, за целите на точка 1, буква б), подточка ii) от настоящия параграф, са подбрани въз основа на факта, че техните икономии на въглеродни емисии надвишават въглеродния отпечатък на актива, и който е формиран в съответствие със стандартите, установени в делегираните актове, посочени в член 19а, параграф 2;

заличава се

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (EС) 2016/1011

Член 13 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  обяснение на начина, по който основните елементи на определената в буква а) методика отразяват екологичните, социалните и управленските (ЕСУ) фактори за всеки бенчмарк или група от бенчмаркове, които изпълняват или са съобразени с ЕСУ цели.“;

г)  обяснение на начина, по който основните елементи на определената в буква а) методика отразяват екологичните, социалните и управленските (ЕСУ) фактори, включително ключовите показатели за кръгова икономика като емисиите на СО2, други емисии, въздействието върху биоразнообразието, генерирането на отпадъци и използването на енергия, енергия от възобновяеми източници, суровини, вода и земя, както е посочено в рамката за наблюдение на Комисията за кръговата икономика.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Регламент (EС) 2016/1011

Член 13 – параграф 2а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a.  В съответствие с член 49 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, с които да се уточни минималното съдържание на обяснението, посочено в параграф 1, буква г).

2a.  В съответствие с член 49 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, с които да се уточни минималното съдържание на обяснението, посочено в параграф 1, буква г), и да актуализира насоките за декларацията за бенчмарка, посочена в член 27, за да включи позовавания на ЕСУ рискове и съображения за устойчивост.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (EС) 2016/1011

Дял ІІІ – раздел 3а – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за положително екологично въздействие

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (EС) 2016/1011

Член 19a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Изискванията, предвидени в приложение III, се прилагат по отношение на изготвянето и предоставянето на входящи данни за бенчмаркове за ниски въглеродни емисии или за положително въздействие в областта на въглеродните емисии в допълнение към или вместо изискванията по дял II, III и IV.

1.  Изискванията, предвидени в приложение III, се прилагат по отношение на изготвянето и предоставянето на входящи данни за бенчмаркове за положително екологично въздействие в допълнение към или вместо изискванията по дял II, III и IV.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (EС) 2016/1011

Член 19a – параграф 2 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В съответствие с член 49 Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове, с които да се уточнят минималните стандарти за бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии, в това число:

(2)  В съответствие с член 49 Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове, с които да се доуточнят минималните стандарти за бенчмарковете за положително екологично въздействие, които да съответстват напълно на ангажиментите по Парижкото споразумение, както са въведени в правото на Съюза, в това число:

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (EС) 2016/1011

Член 19а – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  методът за изчисление на въглеродните емисии и икономиите на въглеродни емисии, свързани с основните активи.

в)  методът за изчисление на въглеродните емисии, други емисии, въздействието върху биоразнообразието, генерирането на отпадъци и използването на енергия, енергия от възобновяеми източници, суровини, вода и земя, свързани с основните активи.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (EС) 2016/1011

Член 27 – параграф 2а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a.  За всяко изискване в параграф 2 в декларацията за бенчмарка се посочва обяснение за начина, по който екологичните, социалните и управленските фактори са отразени за всеки изготвен и публикуван бенчмарк или група от бенчмаркове, които изпълняват или са съобразени с ЕСУ цели.

2a.  За всяко изискване в параграф 2 в декларацията за бенчмарка се посочва обяснение за начина, по който екологичните, социалните и управленските фактори са отразени за всеки изготвен и публикуван бенчмарк или група от бенчмаркове.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (EС) 2016/1011

Член 27 – параграф 2б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2б.  В съответствие с член 49 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, с които да се уточни информацията, посочена в параграф 2а.

2б.  В съответствие с член 49 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, с които да се уточни информацията, посочена в параграф , да се актуализира насоките за „декларацията за бенчмарка“, за да включи позовавания на ЕСУ и съображения за устойчивост.

Изменение    27

Предложение за регламент

Приложение І – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

Бенчмаркове за положително въздействие

Изменение    28

Предложение за регламент

Приложение І – подзаглавие 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Методика на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии

Методика на бенчмарковете за положително въздействие

Изменение    29

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Администраторът на бенчмарк за ниски въглеродни емисии приема официално, документира и оповестява методиката, използвана за изчисляването на бенчмарковете за ниски въглеродни емисии, като описва следното:

1.  Администраторът на бенчмарк за положително въздействие приема официално, документира и оповестява методиката, използвана за изчисляването на показателите за кръгова икономика, като описва следното:

Изменение    30

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  списък на базовите активи, използвани за изчисляването на бенчмарка за ниски въглеродни емисии;

a)  списък на базовите активи, използвани за изчисляването на положителното нетно въздействие;

Изменение    31

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  критериите, приложими за изключването на активи или дружества, които съответстват на дадено ниво на въглероден отпечатък или ниво на изкопаеми ресурси, което е несъвместимо с включване в бенчмарка за ниски въглеродни емисии;

в)  критериите, приложими за изключването на активи или дружества, които имат негативно нетно екологично въздействие и следователно са несъвместими с включване в бенчмарка за положително въздействие;

Изменение    32

Предложение за регламент

Приложение І – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  критерии и методи за начина на измерване на въглеродния отпечатък с бенчмарка за ниски въглеродни емисии, както и на икономиите на въглеродни емисии, свързани с базовите активи в портфейла на индекса;

г)  критерии и методи за начина на измерване на екологичното въздействие с бенчмарка за положително въздействие, свързано с базовите активи в портфейла на индекса;

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  разликата между резултатите на бенчмарка за ниски въглеродни емисии и индекса „майка“;

д)  разликата между резултатите на бенчмарка за положително въздействие и индекса „майка“;

Изменение    34

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  положителното повторно определяне на тежестта на активите с ниски въглеродни емисии в бенчмарка за ниски въглеродни емисии спрямо индекса „майка“ и обяснението защо е необходимо това повторно определяне на тежестта, за да се отразят избраните цели на бенчмарка за ниски въглеродни емисии;

е)  положителното повторно определяне на тежестта на активите с положително екологично въздействие в бенчмарка за ниски въглеродни емисии спрямо индекса „майка“ и обяснението защо е необходимо това повторно определяне на тежестта, за да се отразят избраните цели на бенчмарка за положително въздействие;

Изменение    35

Предложение за регламент

Приложение І – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  отношението между пазарната стойност на ценните книжа, включени в бенчмарка за ниски въглеродни емисии, и пазарната стойност на ценните книжа в индекса „майка“;

ж)  отношението между пазарната стойност на ценните книжа, включени в бенчмарка за положително въздействие, и пазарната стойност на ценните книжа в индекса „майка“;

Изменение    36

Предложение за регламент

Приложение I – точка 1 – буква з – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  вида и източника на входящите данни, използвани за подбора на активите или дружествата, които са допустими за бенчмарка за ниски въглеродни емисии, в това число:

з)  вида и източника на входящите данни, използвани за подбора на активите или дружествата, които са допустими за бенчмарка за положително въздействие, в това число:

Изменение    37

Предложение за регламент

Приложение I– точка 1 – буква з – подточка v a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

vа)  въздействие, основаващо се на други показатели на кръговата икономика, както се посочва в рамката на Комисията за мониторинг на кръговата икономика и в Плана за действие на ЕС за кръговата икономика, включително въздействието върху биологичното разнообразие, генерирането на отпадъци и използването на енергия, енергията от възобновяеми източници, суровините, водата и земята.

Изменение    38

Предложение за регламент

Приложение І – точка 1 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  общата експозиция на въглеродния отпечатък на индекса на портфейла и очакваното въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата от стратегията за ниски въглеродни емисии, която изпълнява бенчмаркът;

i)  общото нетно екологично въздействие на индекса на портфейла и очакваното въздействие върху околната среда от стратегията, която изпълнява бенчмаркът;

Изменение    39

Предложение за регламент

Приложение І – точка 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  мотивите за приемането на конкретна стратегия или цел по отношение на методиката за ниски въглеродни емисии и обяснение защо методиката е подходяща за изчисляването на целите за ниски въглеродни емисии на бенчмарка;

й)  мотивите за приемането на конкретна стратегия или цел по отношение на методиката за околната среда и обяснение защо методиката е подходяща за изчисляването на целите за въздействието върху околната среда и устойчивостта на бенчмарка;

Изменение    40

Предложение за регламент

Приложение І – подзаглавие 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Методика на бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

Допълнителна методика на бенчмарковете за положително въздействие

Изменение    41

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Администраторът на бенчмарк за положително въздействие в областта на въглеродните емисии, в допълнение към задълженията на администратора на бенчмарк за ниски въглеродни емисии, оповестява положителното въздействие на въглеродните емисии на всеки базов актив, включен в бенчмарка, и посочва формулата или начина на изчисляване, използвани за определяне дали икономиите на емисии надвишават въглеродния отпечатък на инвестиционния актив или на дружеството („коефициент на положително въздействие в областта на въглеродните емисии“).

2.  Администраторът на бенчмарк за положително въздействие, в допълнение към задълженията, описани по-горе, оповестява положителното екологично въздействие на всеки базов актив, включен в бенчмарка, и посочва формулата или начина на изчисляване, използвани за определяне на нетното въздействие).

Изменение    42

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Администраторите на бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии приемат и оповестяват пред ползвателите процедурите и мотивите за всяка предложена съществена промяна в тяхната методика. Тези процедури трябва да съответстват на приоритетната цел изчисленията на бенчмарковете непрекъснато да се придържат към целите за ниски въглеродни емисии или положително въздействие в областта на въглеродните емисии. Тези процедури предвиждат:

3.  Администраторите на бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии приемат и оповестяват пред ползвателите процедурите и мотивите за всяка предложена съществена промяна в тяхната методика. Тези процедури трябва да съответстват на приоритетната цел изчисленията на бенчмарковете непрекъснато да се придържат към целите за положително нетно въздействие. Тези процедури предвиждат:

Изменение    43

Предложение за регламент

Приложение I – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Администраторите на бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии редовно правят преглед на своите методики, за да се уверят, че те отразяват надеждно съответните цели за ниски въглеродни емисии и за положително въздействие в областта на въглеродните емисии, и следва да разполагат с процес, чрез който да вземат предвид мненията на съответните ползватели.

4.  Администраторите на бенчмаркове за положително въздействие редовно правят преглед на своите методики, за да се уверят, че те отразяват надеждно посочените цели, и следва да разполагат с процес, чрез който да вземат предвид мненията на съответните ползватели.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

Позовавания

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

5.7.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

18

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben‑Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

NI

Zoltán Balczó

PPE

Innocenzo Leontini, Sirpa Pietikäinen

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

18

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Adina‑Ioana Vălean

3

0

ECR

Mark Demesmaeker, John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии

Позовавания

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

5.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

ITRE

18.6.2018

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Neena Gill

31.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Дата на приемане

13.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Ana Miranda, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Matt Carthy, Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

20.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация