Διαδικασία : 2018/0180(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0483/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0483/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.17
CRE 26/03/2019 - 7.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0237

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 913kWORD 120k
20.12.2018
PE 628.440v02-00 A8-0483/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Neena Gill

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0355),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0209/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0483/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(1)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτες αναφοράς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη: το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη(4) στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η ανακοίνωση του 2016 της Επιτροπής σχετικά με τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον συνδέει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)(5) με το ενωσιακό πλαίσιο πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι δράσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης, σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβάνουν τους ΣΒΑ εξαρχής. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017(6) επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της Ένωσης και των κρατών μελών για εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 με ολοκληρωμένο, συνεπή, περιεκτικό, ενσωματωμένο και αποτελεσματικό τρόπο και σε στενή συνεργασία με εταίρους και άλλους ενδιαφερομένους.

(2)  Το 2015, το Συμβούλιο συνήψε τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα(7). Το άρθρο 2 στοιχείο γ) της συγκεκριμένης Συμφωνίας θέτει ως στόχο την ενίσχυση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων, καθιστώντας τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την πορεία προς τις με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη με ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές.

(2α)  Στις 8 Οκτωβρίου 2018 η Διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) δημοσίευσε την ειδική έκθεσή της με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C» (ειδική έκθεση της IPCC) , η οποία προειδοποιούσε για τους ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και ζήτησε τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5ºC, επισημαίνοντας ότι αυτό θα απαιτούσε «ταχείες, ευρείες και άνευ προηγουμένου αλλαγές σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας».

(2β)  Η Ένωση θα πρέπει να προωθήσει τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης της IPCC ως κορυφαία επιστημονική συμβολή στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στο Κατόβιτσε της Πολωνίας τον Δεκέμβριο του 2018, όταν θα επανεξεταστεί η συμφωνία του Παρισιού.

(3)  Η βιωσιμότητα και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, με ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές και πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Η βιωσιμότητα ανέκαθεν αποτελούσε κεντρικό στοιχείο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και οι Συνθήκες της Ένωσης υπογραμμίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις. Υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες για αλλαγή νοοτροπίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και στροφή προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο θα παραμείνει αρκετά κάτω από τους 2ºC. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι νέες επενδύσεις σε υποδομές να είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα.

(4)  Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο «Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης»(8) για τη χάραξη μιας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις προκειμένου να επιτευχθεί διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μεγαλύτερη έμφαση στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι οι καταστροφές που προκαλούνται λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα των καιρικών συνθηκών έχουν αυξηθεί δραματικά.

(5)  Η απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(9) προέτρεπε σε αύξηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης για δαπάνες που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα, ιδίως με την εφαρμογή κινήτρων και μεθόδων που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να μετρούν το περιβαλλοντικό κόστος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και τα κέρδη που αποκομίζονται από τη χρήση περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

(6)  Η επίτευξη των ΣΒΑ στην Ένωση απαιτεί τη διοχέτευση ροών κεφαλαίων σε βιώσιμες επενδύσεις. Είναι σημαντικό να αξιοποιούνται στο έπακρον οι δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι καθοριστικό να αρθούν τα εμπόδια στην αποτελεσματική κίνηση των κεφαλαίων προς επενδύσεις στην εσωτερική αγορά και να αποτραπεί η εμφάνιση τέτοιων αναμενόμενων εμποδίων.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) θεσπίζει ενιαίους κανόνες για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών αναφοράς βάσει των χαρακτηριστικών, των τρωτών σημείων και των κινδύνων τους. Ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών ακολουθεί επενδυτικές στρατηγικές χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και προσφεύγει σε δείκτες αναφοράς για την καταγραφή ή τη μέτρηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Οι υπάρχοντες δείκτες αναφοράς για τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παρουσιάζουν σοβαρή ροπή σε κινδύνους προβολής ψευδοπράσινης ταυτότητας. Οι δείκτες αναφοράς του προγράμματος πρέπει να είναι σαφείς και διαφανείς και να ευθυγραμμίζονται με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, όπως εφαρμόζονται στο δίκαιο της Ένωσης, ως βασικό εργαλείο για τους επενδυτές.

(8)  Επί του παρόντος, μια μεγάλη ποικιλία δεικτών ομαδοποιούνται στην κατηγορία των δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Οι συγκεκριμένοι δείκτες χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκια επενδύσεων και προϊόντα που πωλούνται διασυνοριακά. Η ποιότητα και η ακεραιότητα των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων και συλλογικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Πολλοί δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, ιδίως για χωριστούς λογαριασμούς επενδύσεων και καθεστώτα συλλογικών επενδύσεων, διατίθενται σε ένα κράτος μέλος αλλά χρησιμοποιούνται από διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού συχνά αντισταθμίζουν τους κινδύνους έκθεσης σε ανθρακούχες εκπομπές χρησιμοποιώντας δείκτες αναφοράς που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη.

(9)  Έχουν εμφανιστεί στην αγορά διάφορες κατηγορίες δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με διαφορετικού βαθμού φιλοδοξίες. Ορισμένοι δείκτες αναφοράς αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, ενώ κάποιοι άλλοι αποσκοπούν στην επιλογή μόνο των στοιχείων που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου των 2°C που καθορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Παρά τις διαφορές όσον αφορά στόχους και στρατηγικές, πολλοί από τους εν λόγω δείκτες αναφοράς προωθούνται συνήθως ως δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι σε σχέση με αυτά τα είδη δεικτών αναφοράς, δεδομένου ότι είναι πιθανό να δημιουργήσουν σύγχυση μεταξύ των επενδυτών και να αυξήσουν τις πιθανότητες για προβολή ψευδοπράσινης ταυτότητας.

(10)  Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις μεθοδολογίες των δεικτών αναφοράς οδηγούν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς διότι οι χρήστες των δεικτών αναφοράς δεν καθορίζουν με σαφήνεια εάν ένας συγκεκριμένος δείκτης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι δείκτης αναφοράς ευθυγραμμισμένος με τον στόχο των 2°C ή απλώς ένας δείκτης αναφοράς που αποσκοπεί στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Για να αντιμετωπιστούν δυνητικά παράνομες αξιώσεις διαχειριστών σχετικά με τον χαρακτήρα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών των οικείων δεικτών αναφοράς, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να θεσπίσουν διαφορετικούς κανόνες προκειμένου να αποφευχθεί η επακόλουθη σύγχυση και αμφιβολία των επενδυτών σχετικά με τους στόχους και το επίπεδο φιλοδοξίας που διέπουν τις διάφορες κατηγορίες των αποκαλούμενων δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκιο επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

(11)  Σε περίπτωση απουσίας εναρμονισμένου πλαισίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των βασικών κατηγοριών των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, είναι πιθανό οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών να δημιουργήσουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(12)  Συνεπώς, προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος του τελικού επενδυτή, να βελτιωθούν περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να θεσπιστεί ένα ελάχιστο ρυθμιστικό πλαίσιο για την εναρμόνιση και την καθιέρωση σε ενωσιακό επίπεδο δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού. Εν προκειμένω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εν λόγω δείκτες αναφοράς να μην θίγουν σημαντικά άλλους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στόχους, ιδίως όταν ορίζονται από πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων με βάση εναρμονισμένους δείκτες και κριτήρια.

(13)  Η θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και καθαρής μείωσης των εκπομπών και η ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων για καθέναν από αυτούς τους τύπους δεικτών αναφοράς θα συμβάλει στη διευκόλυνση της συνοχής μεταξύ των δεικτών αναφοράς που επιλέγεται να προωθούνται ως τέτοιοι. Ο ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτης αναφοράς θα πρέπει να επικεντρώνεται σε εταιρείες ή τμήματα συγκεκριμένης αγοράς που συμμορφώνονται ήδη με τον μακροπρόθεσμο στόχο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που περιλαμβάνει η συμφωνία του Παρισιού.

(14)  Κάθε εταιρεία της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία επιλέγονται ως υποκείμενα στοιχεία σε ένα κριτήριο αναφοράς για την κλιματική μετάβαση θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με στόχο τη συνολική ευθυγράμμιση με τον μακροπρόθεσμο στόχο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που περιλαμβάνει η συμφωνία του Παρισιού. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να είναι αξιόπιστα με την έννοια ότι αντιπροσωπεύουν μια πραγματική δέσμευση απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερή και τεχνικά βιώσιμα.

(15)  Διάφοροι διαχειριστές δεικτών αναφοράς υποστηρίζουν ότι οι δείκτες αναφοράς τους επιδιώκουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») στόχους. Ωστόσο, οι χρήστες των ▌ δεικτών αναφοράς δεν διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η μεθοδολογία των ▌ διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες ΠΚΔ. Οι υφιστάμενες πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες και δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική σύγκριση επενδυτικών στόχων σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να είναι σε θέση οι παράγοντες της αγοράς να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στη δήλωση δεικτών, κατά πόσον οι δείκτες αναφοράς ή οι οικογένειές τους επιδιώκουν στόχους ΠΚΔ, και κατά πόσον ο διαχειριστής του δείκτη αναφοράς προσφέρει ή όχι τους εν λόγω δείκτες αναφοράς . Για σημαντικούς δείκτες αναφοράς ιδίων κεφαλαίων και ομολόγων, καθώς και για δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και την ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού, ο διαχειριστής του δείκτη αναφοράς θα πρέπει να δημοσιεύει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εάν και σε ποιο βαθμό εξασφαλίζεται ο συνολικός βαθμός ευθυγράμμισης με τον στόχο μείωσης των εκπομπών άνθρακα ή/και επίτευξης των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων για να καθορίσει κατά πόσον είναι εφικτή για όλους τους δείκτες αναφοράς ή τις οικογένειες δεικτών αναφοράς η λεπτομερής επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται η επίτευξη του στόχου για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και/ή η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

(16)  Για τους ίδιους λόγους, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού δεικτών αναφοράς θα πρέπει να κοινοποιούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική αιτιολογία. ▌Για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς θα πρέπει να κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα και της εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες αξίες, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την επενδυτική στρατηγική τους, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι παράμετροι της μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς στόχους ▌. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη διαδικασία που ακολουθείται.

(17α)  Είναι σημαντικό, τα βασικά στοιχεία των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και κλιματικής μετάβασης να έχουν στέρεες βάσεις στην κλιματική επιστήμη. Αυτό θα επιτευχθεί συστηματικά με την τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, για παράδειγμα με τη χρήση ενός κλιματικού σεναρίου και μιας αντίστοιχης οδού απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

(18)  Για να διασφαλιστεί η σταθερή προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού δεικτών αναφοράς θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες τους και να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να κοινοποιούν τους λόγους της συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς στόχους των δεικτών αναφοράς.

(19)  Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή ▌ να καθορίζει περαιτέρω το ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού δεικτών αναφοράς, και να καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού δεικτών αναφοράς, περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών ▌ που συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής(11) και τις εργασίες της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (TEG). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες ανοιχτές και δημόσιες διαβουλεύσεις για κάθε μία εκ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(20)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 τροποποιείται ως εξής:

1.  στο άρθρο 3 παράγραφος 1, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 23α, 23β και 23γ:

«(23α) ‘δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση’: δείκτης αναφοράς με την ονομασία ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, του οποίου τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, για τους σκοπούς της σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται, σταθμίζονται ή εξαιρούνται κατά τρόπο ώστε το προκύπτον σύνολο δεικτών να βρίσκεται σε τροχιά απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, και είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2· Ο εν λόγω δείκτης αναφοράς πληροί όλες τις κατωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις:

(i)  τα σχέδια μείωσης των εκπομπών των εκδοτών των στοιχείων ενεργητικού πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμους και χρονικά προσδιορισμένους στόχους που να είναι ισχυροί και εμπεριστατωμένοι·

(ii)  οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να έχουν καταρτίσει λεπτομερή σχέδια μείωσης των εκπομπών που να αναλύονται σε επίπεδο επιμέρους θυγατρικών επιχειρήσεων·

(iii)  οι εκδότες των στοιχείων ενεργητικού πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά τους εν λόγω στόχους·

(iv)  οι δραστηριότητες των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού δεν πρέπει να θίγουν σημαντικά άλλους στόχους ΠΚΔ.

Έως την 1 Ιανουαρίου 2022, οι πάροχοι δεικτών αναφοράς στην Ένωση θα επιδιώκουν την αγορά ενός ή περισσότερων δεικτών αναφοράς για τη μετάβαση στην κλιματική αλλαγή και ο εν λόγω δείκτης αναφοράς θα ρυθμίζεται ως σημαντικός δείκτης αναφοράς·

(23β) «ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτης αναφοράς»: δείκτης αναφοράς με την ονομασία ευθυγραμμισμένος με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτης αναφοράς, του οποίου τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, για τους σκοπούς του σημείου 1 στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται με βάση το ότι οι εκπομπές άνθρακα του προκύπτοντος χαρτοφυλακίου δεικτών αναφοράς ευθυγραμμίζονται με τη δέσμευση για 1,5 βαθμό Κελσίου, που περιλαμβάνεται στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ο οποίος καταρτίζεται επίσης σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα που καθορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19α παράγραφος 2, και του οποίου το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού δεν έχει έκθεση σε εταιρείες που ασκούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες:

  μεταλλευτική έρευνα, εξόρυξη, διανομή και επεξεργασία ορυκτών καυσίμων·

  κατασκευή και συντήρηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα.

Οι δραστηριότητες των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού δεν θίγουν σημαντικά άλλους στόχους ΠΚΔ.

Έως την 1 Ιανουαρίου 2022, οι πάροχοι δεικτών αναφοράς στην Ένωση επιδιώκουν τη διάθεση στην αγορά ενός ή περισσότερων ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού δεικτών αναφοράς, που θα ρυθμίζονται ως σημαντικοί δείκτες αναφοράς·

(23γ) «τροχιά απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές»: μετρήσιμη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και χρονικά προσδιορισμένη τροχιά μείωσης του πεδίου εφαρμογής 1, 2 και 3 και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με στόχο την ευθυγράμμιση με τον μακροπρόθεσμο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.»·

2.  το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ ) και δα):

«δ) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που ορίζονται στο στοιχείο α) αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (‘ΠΚΔ’) παράγοντες για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς ▌·

«δα) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς ή η οικογένεια δεικτών αναφοράς επηρεάζει το κλίμα, ιδίως όσον αφορά τον βαθμό ευθυγράμμισής τους με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού·»·

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

«2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49, όσον αφορά τον περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου περιεχομένου της εξήγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία δ) και δα) καθώς και την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη δήλωση δείκτη αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2α ώστε να συμπεριλάβουν αναφορές σε ζητήματα ΠΚΔ και βιωσιμότητας.

3.  στον τίτλο ΙΙΙ παρεμβάλλεται το κεφάλαιο 3α:

«Κεφάλαιο 3α

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτες αναφοράς αντικτύπου·

Άρθρο 19α

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτες αναφοράς αντικτύπου·

(1)  Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς κλιματικής μετάβασης ή ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτες αναφοράς, επιπροσθέτως ή προς υποκατάσταση των απαιτήσεων των τίτλων II, III και IV.

(2)  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49 όσον αφορά δείκτες αναφοράς κλιματικής μετάβασης ή ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτες αναφοράς για τον καθορισμό ▌:

α)  των κριτηρίων για την επιλογή των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των κριτηρίων αποκλεισμού για τα στοιχεία ενεργητικού·

β)  των κριτηρίων και της μεθόδου στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού στον δείκτη αναφοράς·

γ)  ▌του υπολογισμού της τροχιάς απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές για τους δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση»·

3α.  Στο άρθρο 21, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 τροποποιείται ως εξής:

«Έως το τέλος της περιόδου αυτής, η αρμόδια αρχή επανεξετάζει την απόφασή της να υποχρεώσει τον διαχειριστή να συνεχίσει να δημοσιεύει τον δείκτη αναφοράς και μπορεί, όταν είναι αναγκαίο, να παρατείνει τη χρονική περίοδο για κατάλληλο πρόσθετο διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Η μέγιστη περίοδος υποχρεωτικής διαχείρισης δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες συνολικά.»·

3β.  Στο άρθρο 23, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 τροποποιείται ως εξής:

Η μέγιστη περίοδος υποχρεωτικής συνεισφοράς δυνάμει του πρώτου εδαφίου στοιχεία α) και β) δεν υπερβαίνει τα 36 έτη συνολικά.»·

4.  Στο άρθρο 27 παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α, 2β και 2γ:

«2α. Για κάθε απαίτηση της παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες αντικατοπτρίζονται σε κάθε παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών αναφοράς ▌. Για τους εν λόγω δείκτες αναφοράς ή τις οικογένειες δεικτών αναφοράς, που δεν επιδιώκουν στόχους ΠΚΔ, οι πάροχοι δεικτών αναφοράς αρκεί να αναφέρουν σαφώς στη δήλωση δείκτη αναφοράς ότι δεν επιδιώκουν τέτοιους στόχους.

Εάν δεν υπάρχει δείκτης αναφοράς σύμφωνα με τα σημεία 23α και 23β του άρθρου 3 παράγραφος 1 στο χαρτοφυλάκιο του εν λόγω μεμονωμένου παρόχου δείκτη αναφοράς, ή αν δεν έχουν δείκτες αναφοράς που επιδιώκουν ή λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ΠΚΔ, αυτό θα αναφέρεται στη δήλωση δείκτη αναφοράς. Για τους σημαντικούς δείκτες αναφοράς του για μετοχές και ομόλογα, ο πάροχος του δείκτη αναφοράς δημοσιεύει λεπτομερή δήλωση συγκριτικής αξιολόγησης σχετικά με το εάν και σε ποιο βαθμό εξασφαλίζεται ο συνολικός βαθμός ευθυγράμμισης με τον στόχο μείωσης των εκπομπών άνθρακα ή/και επίτευξης των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, σύμφωνα με τους κανόνες γνωστοποίησης για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του [προσθήκη αναφοράς από την Υπηρεσία Εκδόσεων προς τον κανονισμό για τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας]. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή αξιολογεί, βάσει εκτίμησης επιπτώσεων, τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στη δήλωση δείκτη αναφοράς όλοι οι δείκτες αναφοράς ή οι οικογένειες δεικτών αναφοράς καθώς και λεπτομερής επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται ο στόχος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και/ή η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Όταν ο πάροχος του δείκτη αναφοράς παρέχει δείκτη αναφοράς σύμφωνα με το σημεία 23α και 23β του άρθρου 3 παράγραφος 1, η δήλωση δείκτη αναφοράς για τον εν λόγω δείκτη αναφοράς θα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό βαθμό ευθυγράμμισης με τον μακροπρόθεσμο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα για αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και τη συνέχιση των προσπαθειών για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49, όσον αφορά τον περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου, προκειμένου να μπορούν οι παράγοντες της αγοράς να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές και να διασφαλίζεται η τεχνική σκοπιμότητα της εν λόγω παραγράφου.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να αποφασίσει πότε θα τεθεί σε ισχύ η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, με σκοπό την παροχή επαρκούς χρονικού διαστήματος για τη συμμόρφωση των διαχειριστών των δεικτών αναφοράς με την παράγραφο 2α. Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2021.

2γ. Δεδομένης της ταχείας εξέλιξης της τεχνολογίας για το κλίμα, έχει ουσιαστική σημασία να υιοθετηθούν οι νέες καινοτομίες από την Επιτροπή. Συνεπώς, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό και δημοσιεύει έκθεση στην οποία αναλύονται οι επιπτώσεις του εν λόγω νέου κανονισμού και της νέας τεχνολογίας για το κλίμα, με σκοπό να ευθυγραμμιστεί ο τομέας των χρηματοοικονομικών δεικτών αναφοράς με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, όπως εφαρμόζονται στο δίκαιο της Ένωσης, καθώς και με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό.../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης*+. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση».

____________________________

*  Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013·»

+  ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός της οδηγίας που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 2016/0375(COD) και να συμπληρωθούν ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και τα στοιχεία ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.

4α.  Το άρθρο 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 3 παράγραφος, 13 παράγραφος 2α, 19 παράγραφος 2α, 20 παράγραφος 6, 24 παράγραφος 2, 27 παράγραφος 2, 33 παράγραφος 7, 51 παράγραφος 6 και 54 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για ▌περίοδο πέντε ετών από...[να προστεθεί από την υπηρεσία εκδόσεων η ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής πράξης]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περαιτέρω περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 2α, στο άρθρο 19 παράγραφος 2α, στο άρθρο 20 παράγραφος 6, στο άρθρο 27 παράγραφος 2β, στο άρθρο 24 παράγραφος 2, στο άρθρο 33 παράγραφος 7, στο άρθρο 51 παράγραφος 6 και στο άρθρο 54 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, του άρθρου 13 παράγραφος 2α ,του άρθρου 19 παράγραφος 2α, του άρθρου 20 παράγραφος 6, του άρθρου 24 παράγραφος 2, του άρθρου 27 παράγραφος 2β, του άρθρου 33 παράγραφος 7, του άρθρου 51 παράγραφος 6 και του άρθρου 54 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

4β.  Στο άρθρο 51, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4α. Ένας υφιστάμενος δείκτης αναφοράς που έχει χαρακτηριστεί ως καθοριστικός με εκτελεστική πράξη που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος κανονισμού και δεν πληροί τις απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 34 του παρόντος κανονισμού έως την 1η Ιανουαρίου 2020, μπορεί, εάν διακοπή του θα επηρέαζε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να χρησιμοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.»·

4γ.  Στο άρθρο 54, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α. Μόλις τεθεί σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο και λεπτομερές πλαίσιο για τις βιώσιμες επενδύσεις, τη λυδία λίθο του οποίου αποτελεί ο [κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων], η Επιτροπή δημοσιεύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 ενός «δείκτη αναφοράς για τη βιωσιμότητα» ή «δείκτη αναφοράς ΠΚΔ» με βάση το πλαίσιο για τις βιώσιμες επενδύσεις. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.»·

5.  προστίθεται το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η ασφάλεια δικαίου στο μέλλον, είναι επιτακτική ανάγκη, όπως και όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός της ΕΕ για την ταξινόμηση, να υπάρχει συνοχή μεταξύ των δύο κειμένων.

Είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτες αναφοράς

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση

1.  Με πλήρη σεβασμό στον εξελικτικό χαρακτήρα των δεικτών βιωσιμότητας και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρησή τους, ο διαχειριστής ενός δείκτη αναφοράς για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές επισημοποιεί, τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη αναφοράς και περιγράφει τα ακόλουθα, διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα και την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων), όπως ορίζεται από την οδηγία ΕΕ 2016/943:

α)    τον κατάλογο των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη αναφοράς·

β)  όλα τα κριτήρια και τις μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων επιλογής, αποκλεισμού και στάθμισης, των μετρήσεων και των υποκατάστατων δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη μεθοδολογία του δείκτη αναφοράς·

γ)  τα κριτήρια που εφαρμόζονται όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή ορυκτών αποθεμάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη αναφοράς·

δ)  τα κριτήρια και την επιστημονική μεθοδολογία και τον υπολογισμό της τροχιάς απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές που συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο δείκτη·

▌η)  το είδος και την πηγή των δεδομένων εισόδου και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς για τον προσδιορισμό της επιλογής ή του αποκλεισμού των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, ▌μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

(i)  εκπομπές παραγόμενες από πηγές που ελέγχονται από την εταιρεία που συνδέεται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού·

(ii)  εκπομπές από την κατανάλωση αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού, ή άλλων πηγών ενέργειας που παράγονται σε προηγούμενο στάδιο από την εταιρεία που συνδέεται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού·

(iii)  εκπομπές που είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας ή οποιουδήποτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου της, αλλά δεν ελέγχονται άμεσα από την εταιρεία· μόνο εταιρείες που προσδιορίζουν τέτοιες έμμεσες εκπομπές ή εκπομπές «πεδίου εφαρμογής 3» λαμβάνονται υπόψη για συμπερίληψη, δεδομένης της διαθεσιμότητας δεδομένων.

v)  το κατά πόσον τα δεδομένα εισόδου χρησιμοποιούν παγκόσμια πρότυπα, όπως η ειδική ομάδα του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα·

θ)  τις συνολικές ανθρακούχες εκπομπές του χαρτοφυλακίου δεικτών και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις που έχει, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η στρατηγική χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που επιδιώκεται από τον δείκτη αναφοράς·

ι)  το σκεπτικό για την υιοθέτηση συγκεκριμένης στρατηγικής ή στόχου μεθοδολογίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η μεθοδολογία είναι κατάλληλη για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών στόχων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών του δείκτη αναφοράς·

Μεθοδολογία για ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτες αναφοράς

2.  Ο διαχειριστής ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού δεικτών αναφοράς, εκτός από τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον διαχειριστή δείκτη αναφοράς για την κλιματική μετάβαση, κοινοποιεί τον ▌αντίκτυπο όσον αφορά τον άνθρακα για κάθε υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς και καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εκπομπές ευθυγραμμίζονται με τον μακροπρόθεσμο στόχο όσον αφορά τη θερμοκρασία, που περιλαμβάνεται στη του Παρισιού για το κλίμα.

Μεταβολές στη μεθοδολογία

3.  Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς κλιματικής μετάβασης και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού δεικτών αναφοράς εγκρίνουν και κοινοποιούν στους χρήστες τις διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες συνάδουν με τον επιτακτικό στόχο οι υπολογισμοί των δεικτών αναφοράς να συμμορφώνονται συνεχώς με τους στόχους κλιματικής μετάβασης ή ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού. Οι εν λόγω διαδικασίες παρέχουν:

α)  προειδοποίηση εντός σαφούς χρονικού πλαισίου, που δίνει στους χρήστες επαρκείς ευκαιρίες να αναλύσουν και να διατυπώσουν σχόλια για τον αντίκτυπο των εν λόγω προτεινόμενων μεταβολών, λαμβάνοντας υπόψη τον υπολογισμό των συνολικών συνθηκών εκ μέρους των διαχειριστών·

β)  τη δυνατότητα στους χρήστες να διατυπώσουν σχόλια για τις εν λόγω μεταβολές, και στους διαχειριστές να απαντήσουν στα εν λόγω σχόλια, εφόσον αυτά είναι προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες της αγοράς μετά από κάθε δεδομένη περίοδο διαβούλευσης, εκτός από τις περιπτώσεις που ο σχολιαστής έχει ζητήσει τήρηση του απορρήτου.

4.  Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς κλιματικής μετάβασης και ευθυγραμμισμένων με τη συμφωνία του Παρισιού δεικτών αναφοράς εξετάζουν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τις μεθοδολογίες τους για να διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν αξιόπιστα τους δεδηλωμένους στόχους και εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από όλους τους σχετικούς χρήστες.

(1)

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.

(2)

  EE C […] της […], σ. […].

(3)

  ΕΕ C της , σ. .

(4)

  ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4-18.

(5)

  COM(2016) 739 final.

(6)

  CO EUR 17, CONCL. 5.

(7)

  ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.

(8)

  COM(2018) 97 final.

(9)

  Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).

(10)

  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).

(11)

  Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 της 4.5.2013, σ. 1).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα

(COM(2018)0355 – C8‑0209/2018 – 2018/0180(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina‑Ioana Vălean

PA_Legam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με την ενσωμάτωση δεικτών βιωσιμότητας στη μεθοδολογία των δεικτών αναφοράς και σχετικά με τους δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 θεσπίζει ενιαίους κανόνες για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών αναφοράς. Ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών ακολουθεί επενδυτικές στρατηγικές χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και προσφεύγει σε δείκτες αναφοράς για την καταγραφή ή τη μέτρηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων επενδύσεων.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 θεσπίζει ενιαίους κανόνες για τους δείκτες αναφοράς στην Ένωση και προβλέπει διαφορετικά είδη δεικτών αναφοράς. Ένας αυξανόμενος αριθμός επενδυτών ακολουθεί βιώσιμες επενδυτικές στρατηγικές και προσφεύγει σε δείκτες αναφοράς για την καταγραφή ή τη μέτρηση της απόδοσης των χαρτοφυλακίων επενδύσεων.

__________________

__________________

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014(ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).

29 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014(ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Επί του παρόντος, μια μεγάλη ποικιλία δεικτών ομαδοποιούνται στην κατηγορία των δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Οι συγκεκριμένοι δείκτες χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκια επενδύσεων και προϊόντα που πωλούνται διασυνοριακά. Η ποιότητα και η ακεραιότητα των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων και συλλογικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Πολλοί δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, ιδίως για χωριστούς λογαριασμούς επενδύσεων και καθεστώτα συλλογικών επενδύσεων, διατίθενται σε ένα κράτος μέλος αλλά χρησιμοποιούνται από διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού συχνά αντισταθμίζουν τους κινδύνους έκθεσης σε ανθρακούχες εκπομπές χρησιμοποιώντας δείκτες αναφοράς που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη.

(8)  Επί του παρόντος, μια μεγάλη ποικιλία δεικτών ομαδοποιούνται στην κατηγορία των δεικτών βιωσιμότητας. Οι συγκεκριμένοι δείκτες χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς για χαρτοφυλάκια επενδύσεων και προϊόντα που πωλούνται διασυνοριακά. Η ποιότητα και η ακεραιότητα των δεικτών επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων και συλλογικών χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Πολλοί δείκτες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και βιωσιμότητας που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της απόδοσης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, ιδίως για χωριστούς λογαριασμούς επενδύσεων και καθεστώτα συλλογικών επενδύσεων, διατίθενται σε ένα κράτος μέλος αλλά χρησιμοποιούνται από διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού συχνά αντισταθμίζουν τους κινδύνους έκθεσης σε ανθρακούχες εκπομπές και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους χρησιμοποιώντας δείκτες αναφοράς που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Έχουν εμφανιστεί στην αγορά διαφορετικές κατηγορίες δεικτών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με διαφορετικού βαθμού φιλοδοξίες. Ορισμένοι δείκτες αναφοράς αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, ενώ κάποιοι άλλοι αποσκοπούν στην επιλογή μόνο των στοιχείων που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου των 2°C που καθορίζεται στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Παρά τις διαφορές όσον αφορά στόχους και στρατηγικές, όλοι οι εν λόγω δείκτες αναφοράς προωθούνται συνήθως ως δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

(9)  Έχουν εμφανιστεί στην αγορά διαφορετικές κατηγορίες δεικτών βιωσιμότητας με διαφορετικού βαθμού φιλοδοξίες. Παρά τις διαφορές όσον αφορά στόχους και στρατηγικές, όλοι οι εν λόγω δείκτες αναφοράς προωθούνται συνήθως ως δείκτες βιωσιμότητας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Όπως συμπεραίνει η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, οι δείκτες αναφοράς πρέπει να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τη βιωσιμότητα και να αντικατοπτρίζουν την έκθεσή τους στους κινδύνους βιωσιμότητας. Οι επενδυτές χρειάζονται συγκρίσιμες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις επιπτώσεις για να εκτιμήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους πέρα από την έκθεση σε ανθρακούχες εκπομπές. Η περιοριστική εστίαση στην έκθεση σε ανθρακούχες εκπομπές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις, καθώς οι επενδυτικές ροές θα αναπροσανατολιστούν σε στόχους που ενέχουν άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές των δεικτών αναφοράς θα πρέπει να εξετάζουν και να γνωστοποιούν σε ποιο βαθμό οι εκτιμήσεις περί βιωσιμότητας (περιβαλλοντικής, κοινωνικής και σχετικής με τη διακυβέρνηση) αντανακλώνται στη μεθοδολογία ενός δείκτη αναφοράς.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Ως εκ τούτου, όλοι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να ενσωματώνουν στις μεθοδολογίες αναφοράς τους βασικούς δείκτες αποδοτικής χρήσης πόρων, οι οποίοι παράλληλα με τις εκπομπές CO2, θα πρέπει να καλύπτουν τις λοιπές εκπομπές, τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, την παραγωγή αποβλήτων και τη χρήση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις πρώτες ύλες, το νερό και το έδαφος, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο παρακολούθησης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10γ)  Όπως πρότεινε η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) θα πρέπει να συμπεριλάβει στην κατευθυντήρια γραμμή της σχετικά με τη «Δήλωση δείκτη αναφοράς», αναφορές σε ζητήματα στόχων και βιωσιμότητας στον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και τον σχετικό με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») τομέα. Η ESMA, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), θα πρέπει να αναπτύξουν κατευθυντήρια γραμμή για τους διαχειριστές δεικτών αναφοράς ώστε να ενσωματώσουν τους δείκτες κυκλικής οικονομίας στις μεθοδολογίες δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Σε περίπτωση απουσίας εναρμονισμένου πλαισίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των βασικών κατηγοριών των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, είναι πιθανό οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών να δημιουργήσουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(11)  Σε περίπτωση απουσίας εναρμονισμένου πλαισίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα ή συλλογικά χαρτοφυλάκια επενδύσεων, είναι πιθανό οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών να δημιουργήσουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Συνεπώς, προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την εναρμόνιση των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε ενωσιακό επίπεδο.

(12)  Συνεπώς, προκειμένου να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να βελτιωθούν περαιτέρω οι όροι λειτουργίας της και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 ώστε να θεσπιστεί ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση δεικτών κυκλικής οικονομίας στις μεθοδολογίες δεικτών αναφοράς σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Επιπλέον, είναι αναγκαία η θέσπιση σαφούς διάκρισης μεταξύ των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και των δεικτών θετικού αντικτύπου άνθρακα. Τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού σε έναν δείκτη χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να επιλέγονται με στόχο τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών του χαρτοφυλακίου δεικτών σε σύγκριση με τον αρχικό δείκτη. Αντίθετα, ένας δείκτης θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να αποτελείται μόνο από στοιχεία των οποίων η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει τις ανθρακούχες εκπομπές.

(13)  Μολονότι είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν δείκτες κυκλικής οικονομίας σε όλες τις μεθοδολογίες δεικτών αναφοράς, θα πρέπει να εισαχθεί μια κατηγορία δεικτών αναφοράς θετικού αντικτύπου. Τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού σε δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου θα πρέπει να αποτελούνται μόνο από στοιχεία των οποίων ο καθαρός αντίκτυπος, που βασίζεται σε εναρμονισμένους δείκτες κυκλικής οικονομίας, είναι θετικός.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Κάθε εταιρεία τα στοιχεία ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές από εκείνες που παράγει, ώστε να έχει θετικό ισοζύγιο για το περιβάλλον. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού που ισχυρίζονται ότι εφαρμόζουν επενδυτική στρατηγική η οποία είναι συμβατή με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα.

(14)  Κάθε εταιρεία τα στοιχεία ενεργητικού της οποίας επιλέγονται ως υποκείμενα σε δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να έχει θετικό καθαρό αντίκτυπο για το περιβάλλον. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων και στοιχείων ενεργητικού που ισχυρίζονται ότι εφαρμόζουν βιώσιμη επενδυτική στρατηγική θα πρέπει, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιούν δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Διάφοροι διαχειριστές δεικτών αναφοράς υποστηρίζουν ότι οι δείκτες αναφοράς τους επιδιώκουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») στόχους. Ωστόσο, οι χρήστες των συγκεκριμένων δεικτών αναφοράς δεν διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η μεθοδολογία των εν λόγω διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει υπόψη τους στόχους ΠΚΔ. Οι υφιστάμενες πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες και δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική σύγκριση επενδυτικών στόχων σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να έχουν οι παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές, θα πρέπει οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς να υποχρεούνται να κοινοποιούν τον τρόπο με τον οποίο η μεθοδολογία τους λαμβάνει υπόψη του παράγοντες ΠΚΔ για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς που θεωρείται ότι επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται στη δήλωση δείκτη αναφοράς. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που δεν προωθούν ούτε λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ΠΚΔ δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση κοινοποίησης.

(15)  Οι χρήστες των δεικτών αναφοράς δεν διαθέτουν πάντοτε τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η μεθοδολογία των διαχειριστών δεικτών αναφοράς λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους ΠΚΔ και τον αντίκτυπο ΠΚΔ. Οι υφιστάμενες πληροφορίες συχνά είναι διάσπαρτες και δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική σύγκριση επενδυτικών στόχων σε διασυνοριακό επίπεδο. Για να έχουν οι παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές, θα πρέπει όλοι οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς να υποχρεούνται να κοινοποιούν τον τρόπο με τον οποίο η μεθοδολογία τους ενσωματώνει δείκτες κυκλικής οικονομίας για κάθε δείκτη αναφοράς. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται στη δήλωση δείκτη αναφοράς.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για τους ίδιους λόγους, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να κοινοποιούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική απόδοση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς θα πρέπει να κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα και της εξοικονόμησης άνθρακα των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες αξίες, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα του δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την επενδυτική στρατηγική τους, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι παράμετροι της μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς στόχους, περιλαμβανομένων των επιπτώσεών του στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη διαδικασία που ακολουθείται.

(16)  Για τους ίδιους λόγους, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θετικού αντικτύπου θα πρέπει να κοινοποιούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό τους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο επιλογής και στάθμισης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τα στοιχεία ενεργητικού που αποκλείστηκαν καθώς και την σχετική αιτιολογία. Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει επίσης να καθορίσουν τις διαφορές μεταξύ των δεικτών αναφοράς θετικού αντικτύπου και του υποκείμενου αρχικού δείκτη, ιδίως όσον αφορά τις ισχύουσες σταθμίσεις, τη χρηματιστηριακή αξία και την οικονομική απόδοση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού. Για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς θα πρέπει να κοινοποιήσει τον τρόπο μέτρησης του περιβαλλοντικού αντικτύπου και των κινδύνων των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, τις αντίστοιχες αξίες, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του δείκτη αναφοράς, του τύπου και της πηγής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. Για να μπορούν οι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού να επιλέγουν τον πλέον κατάλληλο δείκτη αναφοράς για την επενδυτική στρατηγική τους, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να εξηγούν αφενός το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται οι παράμετροι της μεθοδολογίας τους και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς συμβάλλει στους περιβαλλοντικούς στόχους. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα των επικαιροποιήσεων και τη διαδικασία που ακολουθείται.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να κοινοποιεί τον θετικό αντίκτυπο άνθρακα κάθε υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού που περιλαμβάνουν οι εν λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του επενδυτικού στοιχείου ενεργητικού.

(17)  Επιπλέον, ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς θετικού αντικτύπου θα πρέπει να κοινοποιεί τον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο κάθε υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού που περιλαμβάνουν οι εν λόγω δείκτες, προσδιορίζοντας τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν είναι θετικός ο καθαρός περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για να διασφαλιστεί η σταθερή προσήλωση στον επιλεγμένο στόχο μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θετικού αντικτύπου άνθρακα θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες τους και να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να κοινοποιούν τους λόγους της συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς στόχους των δεικτών αναφοράς.

(18)  Για να διασφαλιστεί η ακριβής πληροφόρηση των επενδυτών, οι διαχειριστές δεικτών θετικού αντικτύπου θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες τους και να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Κατά την πραγματοποίηση ουσιαστικής αλλαγής, οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θα πρέπει να κοινοποιούν τους λόγους της συγκεκριμένης αλλαγής και να εξηγούν πώς η αλλαγή συνάδει με τους αρχικούς στόχους των δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ΠΚΔ, και να καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα εναρμόνισης της μεθοδολογίας των δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θετικού αντικτύπου άνθρακα, περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον υπολογισμό των ανθρακούχων εκπομπών και της εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής30. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(19)  Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο εναρμόνισης, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή προκειμένου να καθορίζει περαιτέρω το ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων κοινοποίησης στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς και να καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα εναρμονισμένης ενσωμάτωσης δεικτών κυκλικής οικονομίας στη μεθοδολογία των δεικτών αναφοράς, περιλαμβανομένης της μεθόδου για τον υπολογισμό του καθαρού περιβαλλοντικού αντικτύπου που συνδέεται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις μεθόδους για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα προϊόντων και οργανισμών, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) και β) του σημείου 2 της σύστασης 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής31 και τους δείκτες κυκλικής οικονομίας που ορίζονται από την πλατφόρμα της Επιτροπής για την παρακολούθηση της κυκλικής οικονομίας και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

30 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 της 4.5.2013, σ. 1).

30 Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 της 4.5.2013, σ. 1).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23α)  “δείκτης αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών”: δείκτης αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται έτσι ώστε το χαρτοφυλάκιο δείκτη αναφοράς που προκύπτει να έχει λιγότερες ανθρακούχες εκπομπές σε σύγκριση με τα στοιχεία ενεργητικού που συνθέτουν έναν τυποποιημένο δείκτη αναφοράς κεφαλαιακής στάθμισης, ο δε δείκτης αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2·

(23α)  “δείκτης αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου”: δείκτης αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 στοιχείο β) περίπτωση ii) της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται βάσει του θετικού καθαρού περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους και ο οποίος είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 23β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23β)  “δείκτης αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα”: δείκτης αναφοράς τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του οποίου, για τους σκοπούς του σημείου 1 στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας παραγράφου, επιλέγονται βάσει του ότι η εξοικονόμηση ανθρακούχων εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα του στοιχείου ενεργητικού, ο δε δείκτης αναφοράς είναι διαρθρωμένος σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του άρθρου 19α παράγραφος 2·

διαγράφεται

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που ορίζονται στο στοιχείο α) αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες για κάθε δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς που λαμβάνει υπόψη ή επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ·

δ)  εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας που ορίζονται στο στοιχείο α) αντικατοπτρίζουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (“ΠΚΔ”) παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων βασικών δεικτών κυκλικής οικονομίας, όπως οι εκπομπές CO2, άλλες εκπομπές, ο αντίκτυπος στη βιοποικιλότητα, η παραγωγή αποβλήτων και η χρήση ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων και γης, όπως ορίζεται στο πλαίσιο παρακολούθησης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Άρθρο 13 – παράγραφος 2α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου περιεχομένου της εξήγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ).

2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον περαιτέρω καθορισμό του ελάχιστου περιεχομένου της εξήγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη δήλωση δείκτη αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2α ώστε να συμπεριλάβουν αναφορές σε ζητήματα ΠΚΔ και βιωσιμότητας.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Τίτλος III – κεφάλαιο 3α – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θετικού αντικτύπου άνθρακα

Δείκτες αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Άρθρο 19α – παράγραφος 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ή θετικού αντικτύπου άνθρακα επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

1.  Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ εφαρμόζονται στην παροχή και τη συμβολή σε δείκτες αναφοράς ή θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου επιπροσθέτως ή υποκαθιστώντας τις απαιτήσεις των τίτλων II, III και IV.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Άρθρο 19α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων προτύπων για τους δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θετικού αντικτύπου άνθρακα, δηλαδή μεταξύ άλλων:

(2)  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον περαιτέρω καθορισμό των ελάχιστων προτύπων για τους δείκτες αναφοράς θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα όπως εφαρμόζονται στο δίκαιο της Ένωσης, δηλαδή μεταξύ άλλων:

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Άρθρο 19α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη μέθοδο υπολογισμού των ανθρακούχων εκπομπών και της εξοικονόμησης άνθρακα που συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.

γ)  τη μέθοδο υπολογισμού των ανθρακούχων εκπομπών, άλλων εκπομπών, του αντίκτυπου στη βιοποικιλότητα, της παραγωγής αποβλήτων και της χρήσης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων και γης, που συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Άρθρο 27 – παράγραφος 2α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α.  Για κάθε απαίτηση της παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών αναφοράς, που λαμβάνει υπόψη ή επιδιώκει την επίτευξη στόχων ΠΚΔ.

2α.  Για κάθε απαίτηση της παραγράφου 2, η δήλωση δείκτη αναφοράς επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αντικατοπτρίζονται οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες σε κάθε παρεχόμενο και δημοσιευόμενο δείκτη αναφοράς, ή οικογένεια δεικτών αναφοράς.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1011

Άρθρο 27 – παράγραφος 2β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον περαιτέρω καθορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2α.

2β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 για τον περαιτέρω καθορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2α, με σκοπό την επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη δήλωση δείκτη αναφοράς προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αναφορές σε ζητήματα ΠΚΔ και βιωσιμότητας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θετικού αντικτύπου άνθρακα

Δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – υπότιτλος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο διαχειριστής ενός δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών τυποποιεί, τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, περιγράφοντας τα ακόλουθα:

1.  Ο διαχειριστής ενός δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου τυποποιεί, τεκμηριώνει και δημοσιοποιεί κάθε μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό δεικτών κυκλικής οικονομίας, περιγράφοντας τα ακόλουθα:

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον κατάλογο των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

α)  τον κατάλογο των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του θετικού καθαρού αντικτύπου·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα κριτήρια που εφαρμόζονται όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων ενεργητικού ή εταιρειών που συνδέονται με επίπεδα αποτυπώματος άνθρακα ή ορυκτών αποθεμάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

γ)  τα κριτήρια που εφαρμόζονται όσον αφορά την εξαίρεση στοιχείων ενεργητικού ή εταιρειών που έχουν αρνητικό καθαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επομένως δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στον δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μετρά το αποτύπωμα άνθρακα και την εξοικονόμηση άνθρακα που συνδέονται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο δείκτη·

δ)  τα κριτήρια και τις μεθόδους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο δείκτης αναφοράς θετικού αντικτύπου μετρά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που συνδέεται με τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στο χαρτοφυλάκιο δείκτη·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του μητρικού δείκτη·

ε)  την απόκλιση απόδοσης μεταξύ του δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου και του μητρικού δείκτη·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τη θετική αναστάθμιση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στον δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών έναντι του μητρικού δείκτη και την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν λόγω αναστάθμισης προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι του δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών·

στ)  τη θετική αναστάθμιση των στοιχείων ενεργητικού με περιβαλλοντικά θετικό αντίκτυπο στον δείκτη αναφοράς έναντι του μητρικού δείκτη και την αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της εν λόγω αναστάθμισης προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι επιλεγμένοι στόχοι του δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  την αναλογία μεταξύ της αγοραίας αξίας των τίτλων που υπάγονται στον δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της αγοραίας αξίας των τίτλων στον μητρικό δείκτη·

ζ)  την αναλογία μεταξύ της αγοραίας αξίας των τίτλων που υπάγονται στον δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου και της αγοραίας αξίας των τίτλων στον μητρικό δείκτη·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  το είδος και την πηγή των εισαγόμενων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

η)  το είδος και την πηγή των εισαγόμενων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των στοιχείων ενεργητικού των εταιρειών που είναι επιλέξιμες για τον δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου, μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο η – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

v α)  ο αντίκτυπος με βάση άλλους δείκτες της κυκλικής οικονομίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο παρακολούθησης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη βιοποικιλότητα, στην παραγωγή αποβλήτων και στη χρήση ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων και γης.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  τη συνολική έκθεση αποτυπώματος άνθρακα του χαρτοφυλακίου δείκτη και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις που έχει, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η στρατηγική χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που επιδιώκεται από τον δείκτη αναφοράς·

θ)  τον συνολικό καθαρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο του χαρτοφυλακίου δείκτη και τον εκτιμώμενο αντίκτυπο που έχει επί του περιβάλλοντος η στρατηγική που επιδιώκεται από τον δείκτη αναφοράς·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  το σκεπτικό για την υιοθέτηση συγκεκριμένης στρατηγικής ή στόχου μεθοδολογίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και την επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η μεθοδολογία είναι κατάλληλη για τον υπολογισμό των στόχων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών του δείκτη αναφοράς·

ι)  το σκεπτικό για την υιοθέτηση συγκεκριμένης στρατηγικής περιβαλλοντικής μεθοδολογίας ή στόχου βιωσιμότητας και την επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η μεθοδολογία είναι κατάλληλη για τον υπολογισμό των στόχων περιβαλλοντικού αντικτύπου και βιωσιμότητας του δείκτη αναφοράς·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – υπότιτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα

Περαιτέρω μεθοδολογία για δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα, εκτός από τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τον διαχειριστή δείκτη αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, κοινοποιεί τον θετικό αντίκτυπο άνθρακα για κάθε υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς και καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η εξοικονόμηση εκπομπών υπερβαίνει το αποτύπωμα άνθρακα των επενδυτικών στοιχείων ενεργητικού ή της εταιρείας («λόγος θετικού αντικτύπου άνθρακα»).

2.  Ο διαχειριστής δείκτη αναφοράς θετικού αντικτύπου, εκτός από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, κοινοποιεί τον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο για κάθε υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού που περιλαμβάνεται στον δείκτη αναφοράς και καθορίζει τον τύπο ή τον υπολογισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί ο καθαρός αντίκτυπος).

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θετικού αντικτύπου άνθρακα εγκρίνουν και κοινοποιούν στους χρήστες τις διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες συνάδουν με τον επιτακτικό στόχο οι δείκτες αναφοράς να συμμορφώνονται συνεχώς με τον στόχο για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή θετικό αντίκτυπο άνθρακα. Οι εν λόγω διαδικασίες παρέχουν:

3.  Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θετικού αντικτύπου εγκρίνουν και κοινοποιούν στους χρήστες τις διαδικασίες και το σκεπτικό για κάθε προτεινόμενη ουσιώδη μεταβολή στη μεθοδολογία. Οι εν λόγω διαδικασίες συνάδουν με τον επιτακτικό στόχο οι δείκτες αναφοράς να συμμορφώνονται συνεχώς με τους στόχους θετικού καθαρού αντικτύπου. Οι εν λόγω διαδικασίες παρέχουν:

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και θετικού αντικτύπου άνθρακα εξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες τους για να διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν αξιόπιστα τους συναφείς στόχους για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή για θετικό αντίκτυπο άνθρακα και εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από τους σχετικούς χρήστες.

4.  Οι διαχειριστές δεικτών αναφοράς θετικού αντικτύπου εξετάζουν τακτικά τις μεθοδολογίες τους για να διασφαλίσουν ότι αντικατοπτρίζουν αξιόπιστα τους δεδηλωμένους στόχους και εφαρμόζουν διαδικασία για να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις που διατυπώνονται από τους σχετικούς χρήστες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

5.7.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

18

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben‑Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

NI

Zoltán Balczó

PPE

Innocenzo Leontini, Sirpa Pietikäinen

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

18

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Adina‑Ioana Vălean

3

0

ECR

Mark Demesmaeker, John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων και δείκτες αναφοράς θετικού αντικτύπου άνθρακα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

5.7.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

18.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Neena Gill

31.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Κώστας Μαυρίδης, Alex Mayer, Ana Miranda, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

20.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

42

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου