Procedūra : 2018/0180(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0483/2018

Pateikti tekstai :

A8-0483/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.17
CRE 26/03/2019 - 7.17

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0237

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 894kWORD 104k
20.12.2018
PE 628.440v02-00 A8-0483/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Neena Gill

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetoNUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0355),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0209/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0483/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(1)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  2015 m. rugsėjo 25 d. JT Generalinė Asamblėja priėmė naują pasaulinę darnaus vystymosi programą – Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.(4), kurios pagrindas – darnaus vystymosi tikslai (DVT). 2016 m. Komisijos komunikate dėl tolesnių tvarios Europos ateities užtikrinimo žingsnių(5) DVT susiejami su Sąjungos politika siekiant užtikrinti, kad visais Sąjungos veiksmais ir politikos iniciatyvomis Sąjungoje ir pasaulyje nuo pat pradžių būtų atsižvelgiama į DVT. 2017 m. birželio 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose(6) patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimas visiškai, nuosekliai, visapusiškai, integruotai ir veiksmingai įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m., glaudžiai bendradarbiaujant su partneriais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;

(2)  2015 m. Sąjunga sudarė Paryžiaus klimato susitarimą(7). Šio susitarimo 2 straipsnio c punkte nustatytas tikslas sustiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitos grėsmes, be kita ko, užtikrinti, kad skiriamas finansavimas atitiktų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažėjimo trajektoriją ir klimato kaitai atsparią plėtrą;

(2a)  2018 m. spalio 8 d. Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) paskelbė specialiąją ataskaitą „1,5 °C visuotinis atšilimas“ (toliau – IPCC specialioji ataskaita), kurioje įspėjo apie labai didelį pavojų, kad pasaulio klimato atšilimas gali 2 °C viršyti prieš industrializaciją buvusį lygį, ir paragino apriboti visuotinį atšilimą 1,5 °C, pažymėdama, kad tam reikia greitų, plataus masto ir precedento neturinčių pokyčių visais visuomenės aspektais;

(2b)  Sąjunga turėtų pateikti IPCC specialiosios ataskaitos išvadas kaip svarbiausią mokslinę informaciją 2018 m. gruodžio mėn. Lenkijoje vyksiančioje Katovicų klimato kaitos konferencijoje, kai bus peržiūrėtas Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos;

(3)  tvarumas ir perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijas naudojančios, klimato kaitai atsparios, efektyvaus išteklių naudojimo žiedinės ekonomikos yra labai svarbūs siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos ekonomikos konkurencingumą. Tvarumas jau seniai yra centrinis Sąjungos projekto elementas, o Sąjungos sutartyse pripažįstami jo socialiniai ir aplinkosauginiai aspektai; Liko nedaug laiko pakeisti finansų sektoriaus kultūrą siekiant pereiti prie tvarių finansų, kad būtų galima užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2° C. Todėl labai svarbu, kad naujos investicijos į infrastruktūrą ilguoju laikotarpiu būtų tvarios;

(4)  2018 m. kovo mėn. Komisija paskelbė Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą(8), kuriame pateikė plačių užmojų išsamią tvarių finansų strategiją. Vienas iš šio veiksmų plano tikslų – nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas darnus ir integracinis augimas; Itin svarbu skirti daugiau dėmesio klimato kaitos poveikio ribojimui, nes labai pagausėjo nelaimių, kylančių dėl oro sąlygų nenuspėjamumo;

(5)  Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1386/2013/ES(9) paraginta didinti su aplinka ir klimatu susijusių išlaidų privačiojo sektoriaus finansavimą, visų pirma nustatant paskatas ir metodikas, kurios skatintų bendroves įvertinti su aplinka susijusias savo veiklos sąnaudas ir pelną, gautą naudojantis aplinkos apsaugos paslaugomis;

(6)  norint Sąjungoje pasiekti DVT būtina nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas. Siekiant šių tikslų svarbu visiškai išnaudoti vidaus rinkos galimybes. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu pašalinti veiksmingo kapitalo judėjimo į tvarias investicijas kliūtis vidaus rinkoje ir neleisti tokioms tikėtinoms kliūtims atsirasti;

(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1011(10) Sąjungoje nustatomos vienodos lyginamųjų indeksų taisyklės ir, remiantis jų charakteristikomis, pažeidžiamumu ir rizika, numatomi įvairių rūšių lyginamieji indeksai. Vis daugiau investuotojų įgyvendina investavimo į mažo anglies dioksido kiekio technologijas strategijas ir pasitelkia anglies pėdsako mažinimo lyginamuosius indeksus, kad palygintų arba įvertintų portfelinių investicijų rezultatyvumą; Šiuo metu taikomi anglies pėdsako mažinimo lyginamieji indeksai itin lengvai pasiduoda ekomanipuliavimui. Todėl finansiniai lyginamieji indeksai, kaip pagrindinė investuotojų priemonė, turėtų būti aiškūs ir skaidrūs ir suderinti su Sąjungos teisėje įgyvendintais Paryžiaus klimato susitarimo įsipareigojimais;

(8)  šiuo metu daug įvairių indeksų yra grupuojami kartu kaip anglies pėdsako mažinimo indeksai. Tie anglies pėdsako mažinimo indeksai yra naudojami kaip lyginamieji indeksai portfelinėms investicijoms ir tarpvalstybiniu mastu parduodamiems produktams. Anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų kokybė ir vientisumas daro poveikį veiksmingam vidaus rinkos veikimui atsižvelgiant į įvairias individualias ir kolektyvines portfelines investicijas. Daug anglies pėdsako mažinimo indeksų, naudojamų vertinant portfelinių investicijų rezultatyvumą, visų pirma vertinant atskirtąsias investicines sąskaitas ir kolektyvinio investavimo schemas, teikiami vienoje valstybėje narėje, tačiau naudojami kitų valstybių narių portfelio ir turto valdytojų. Be to, portfelio ir turto valdytojai dažnai apsidraudžia nuo anglies dioksido poveikio rizikos naudodami kitose valstybėse narėse nustatytus lyginamuosius indeksus;

(9)  rinkoje atsirado įvairių anglies pėdsako mažinimo indeksų, kuriais siekiama įvairaus masto užmojų. Nors kai kuriais lyginamaisiais indeksais siekiama sumažinti standartinių portfelinių investicijų anglies pėdsaką, kitais indeksais siekiama tik atrinkti tuos komponentus, kurie padeda siekti Paryžiaus klimato susitarime nurodyto 2°C tikslo. Nepaisant tikslų ir strategijų skirtumų, daug šių lyginamųjų indeksų yra paprastai pateikiami kaip anglies pėdsako mažinimo lyginamieji indeksai; Esama didelės rizikos, susijusios su tokių rūšių lyginamaisiais indeksais, nes jie gali klaidinti investuotojus ir didinti ekomanipuliavimo tikimybę;

(10)  skirtingi požiūriai į lyginamųjų indeksų metodikas lemia vidaus rinkos susiskaidymą, nes lyginamųjų indeksų naudotojams neaišku, ar konkretus anglies pėdsako mažinimo indeksas yra lyginamasis indeksas, suderintas su 2°C tikslu, ar tik toks lyginamasis indeksas, kuriuo siekiama sumažinti standartinių portfelinių investicijų anglies pėdsaką. Siekdamos atsižvelgti į galimai nepagrįstus administratorių teiginius, kad jų lyginamieji indeksai yra anglies pėdsako mažinimo indeksai, valstybės narės gali priimti skirtingas taisykles, kad išvengtų investuotojų painiavos ir dviprasmybių, susijusių su tikslais ir užmojais, kuriais grindžiami skirtingų kategorijų vadinamieji anglies pėdsako mažinimo indeksai, naudojami kaip portfelinių investicijų į mažo anglies dioksido technologijas lyginamieji indeksai;

(11)  nesant suderintos sistemos, kuria būtų užtikrintas pagrindinių anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų, naudojamų individualioms ar kolektyvinėms portfelinėms investicijoms, tikslumas ir vientisumas, tikėtina, kad dėl skirtingų požiūrių valstybėse narėse atsiras sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūčių;

(12)  todėl, siekiant išlaikyti tinkamą vidaus rinkos veikimą galutinio investuotojo naudai, toliau gerinti jos veikimo sąlygas ir užtikrinti vartotojų ir investuotojų aukšto lygio apsaugą, tikslinga pritaikyti Reglamentą (ES) 2016/1011, kad Sąjungos lygmeniu būtų nustatytabūtinoji reglamentavimo sistema, kuria būtų suderinti ir integruoti prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderinti lyginamieji indeksai; Todėl itin svarbu, kad tokie lyginamieji indeksai nedarytų žalos kitiems aplinkosauginiams, socialiniams ir valdymo (ASV) tikslams, visų pirma tais atvejais, kai jie nustatomi pasitelkiant Sąjungos masto sistemą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tvarioms investicijoms, paremtoms suderintais rodikliais ir kriterijais;

(13)  aiškiai atskyrus prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuosius indeksus ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintus lyginamuosius indeksus bei nustačius minimaliuosius standartus kiekvienam iš tų lyginamųjų indeksų bus lengviau užtikrinti lyginamųjų indeksų, kurie pasirenka patys save reklamuoti, nuoseklumą. Su Paryžiaus klimato susitarimu suderintame lyginamajame indekse didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas konkrečios rinkos įmonėms ar segmentams, kurie jau laikosi Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikio kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslo;

(14)  kiekviena įmonė, kurios turtas pasirenkamas kaip pagrindinis nustatant prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamąjį indeksą, turėtų turėti planą, kaip sumažinti savo išmetamą anglies dioksido kiekį, siekiant bendro suderinamumo su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikio kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslu. Tokie planai turėtų būti vieši ir patikimi, t. y. jie turėtų rodyti tikrą įsipareigojimą mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir būti pakankamai išsamūs ir techniškai perspektyvūs;

(15)  įvairūs lyginamųjų indeksų administratoriai teigia, kad jų lyginamaisiais indeksais siekiama aplinkosauginių, socialinių ir valdymo (ASV) tikslų. Vis dėlto ▌lyginamųjų indeksų naudotojai ne visada turi reikalingą informaciją apie tai, kiek ▌lyginamųjų indeksų administratorių metodikoje atsižvelgiama į ▌ASV kriterijus Be to, esama informacija dažnai yra fragmentiška ir neleidžia veiksmingai atlikti palyginimo planuojant tarpvalstybines investicijas. Kad rinkos dalyviai galėtų priimti išsamia informacija pagrįstus sprendimus, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų privalėti lyginamojo indekso pažymoje atskleisti, ar jų lyginamaisiais indeksais arba lyginamųjų indeksų grupėmis siekiama ASV tikslų ir ar lyginamojo indekso administratorius siūlo tokius lyginamuosius indeksus. Reikšmingų nuosavybės vertybinių popierių ir obligacijų lyginamųjų indeksų ir prisitaikymo prie klimato kaitos bei su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų atveju lyginamojo indekso administratorius turėtų skelbti išsamią informaciją apie tai, ar lyginamasis indeksas dera ir kiek bendrai dera su tikslu mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį ir (arba) siekti Paryžiaus klimato susitarimo tikslų. Komisija turėtų atlikti poveikio vertinimą, kuriuo būtų nustatyta, ar įmanoma į visus lyginamuosius indeksus ar lyginamųjų indeksų grupes įtraukti išsamų paaiškinimą, kaip užtikrinama, kad jais būtų siekiama išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslo ir (arba) Paryžiaus klimato susitarimo tikslų;

(16)  dėl tų pačių priežasčių prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų administratoriai taip pat turėtų skelbti metodiką, kurią jie naudoja šiems indeksams apskaičiuoti. Pateikiant šią informaciją reikėtų apibūdinti, kaip buvo pasirinktas ir pagal svorius įvertintas pagrindinis turtas, kuris turtas buvo neįtrauktas ir kodėl. ▌Siekiant įvertinti, kaip lyginamasis indeksas prisideda prie aplinkosauginių tikslų, lyginamojo indekso administratorius turėtų atskleisti informaciją, kaip buvo įvertintas pagrindinio turto anglies pėdsakas ir neišmestas anglies dioksido kiekis, atitinkamas jų vertes, įskaitant visą lyginamojo indekso anglies pėdsaką, taip pat naudotų duomenų rūšį ir šaltinį. Kad turto valdytojai galėtų pasirinkti tinkamiausią lyginamąjį indeksą savo investavimo strategijai, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų paaiškinti savo metodikos parametrų loginį pagrindą ir tai, kaip lyginamasis indeksas prisideda prie aplinkosauginių tikslų ▌. Paskelbta informacija taip pat turėtų apimti išsamią informaciją apie atliekamų peržiūrų dažnumą ir taikomą procedūrą;

(17a)  svarbu, kad metodų, naudojamų rengiant prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintus lyginamuosius indeksus, pagrindiniai elementai būtų tvirtai paremti klimatologija. Tai paprastai bus pasiekta laikantis Paryžiaus klimato susitarimo, pavyzdžiui, taikant klimato scenarijų ir atitinkamą priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planą, suderintą su Paryžiaus klimato susitarimo tikslais;

(18)  siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai laikomasi pasirinkto klimato kaitos švelninimo tikslo, prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų reguliariai peržiūrėti savo metodikas ir pranešti naudotojams apie visus esminius taikytinų procedūrų pakeitimus. Atlikdami esminį pakeitimą, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų atskleisti to pakeitimo priežastis ir paaiškinti, kaip pakeitimas yra suderinamas su pradiniais lyginamųjų indeksų tikslais;

(19)  siekiant padidinti skaidrumą ir užtikrinti tinkamą derinimo lygį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais nustatomas informacijos atskleidimo įpareigojimų, kurie turėtų būti taikomi prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų ▌administratoriams, būtinasis turinys ir nustatomi minimalieji prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų metodikos derinimo standartai, įskaitant išmetamo ▌anglies dioksido kiekio, susijusio su pagrindiniu turtu, apskaičiavimo metodą, atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijos 2013/179/ES(11) 2 punkto a ir b papunkčiuose apibrėžtus produkto ir organizacijos aplinkosauginio pėdsako metodus ir į techninės ekspertų grupės tvarių finansų klausimais (TEG) darbą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai atvirai ir viešai konsultuotųsi dėl kiekvieno deleguotojo akto, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(20)  todėl Reglamentas (ES) 2016/1011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1011 pakeitimai

Reglamentas (ES) 2016/1011 iš dalies keičiamas taip:

1.  3 straipsnio 1 dalis papildoma 23a, 23b ir 23c punktais:

„23a) prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, vadinamas ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamuoju indeksu, kai pagrindinis turtas pagal šios dalies 1 punkto b papunkčio ii punktą pasirenkamas, pagal svorį įvertinamas arba neįtraukiamas taip, kad gautas lyginamasis portfelis turėtų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo perspektyvą ir būtų sudarytas pagal 19a straipsnio 2 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus standartus; Tas lyginamasis indeksas atitinka visus toliau nurodytus būtiniausius reikalavimus:

i)  į turto emitentų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo planus turi būti įtraukti išmatuojami pagal tam tikrą laiką įgyvendintini tikslai, kurie būtų patikimi ir pagrįsti įrodymais;

ii)  už pagrindinį turtą atsakingos įmonės turi turėti išsamius išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo planus, suskirstytus iki atskirų veikiančių patronuojamųjų įmonių lygmens;

iii)  turto emitentai privalo kasmet teikti ataskaitas apie pažangą, padarytą siekiant šių tikslų;

iv)  pagrindinio turto veikla negali daryti didelės žalos kitiems ASV tikslams.

Ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. Sąjungos lyginamųjų indeksų teikėjai stengiasi pateikti rinkai vieną ar daugiau prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir kad tas lyginamasis indeksas būtų reglamentuojamas kaip svarbus lyginamasis indeksas;

(23b) su Paryžiaus klimato susitarimu suderintas lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, vadinamas su Paryžiaus klimato susitarimu suderintu lyginamuoju indeksu, kai pagrindinis turtas pagal šios dalies 1 punkto b papunkčio ii punktą pasirenkamas taip, kad gauto lyginamojo portfelio išmetamas anglies dioksido kiekis derėtų su Paryžiaus klimato susitarimo įsipareigojimu siekti, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 °C, taip pat sudarytas pagal 19a straipsnio 2 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus standartus ir kurio pagrindinio turto portfelis nebūtų susijęs su bendrovėmis, vykdančiomis bet kurią iš šių ekonominės veiklos rūšių:

  iškastinio kuro žvalgymas, gavyba, platinimas ir perdirbimas;

  iškastinį kurą deginančių elektrinių statyba ir priežiūra.

Pagrindinio turto veikla negali daryti didelės žalos kitiems ASV tikslams.

Ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. Sąjungos lyginamųjų indeksų teikėjai stengiasi pateikti rinkai vieną ar daugiau su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų ir kad tas lyginamasis indeksas būtų reglamentuojamas kaip svarbus lyginamasis indeksas;

(23c) priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų mažinimo perspektyva – moksliniais duomenimis pagrįsta ir tam tikrą laiką įgyvendintina perspektyva sumažinti 1, 2 ir 3 lygio išmetamųjų teršalų ir išmetamą anglies dioksido kiekį siekiant suderinamumo su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikio kovos su visuotiniu klimato atšilimu tikslu.“;

2.  13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis papildoma šiais d ir da punktais:

„d) paaiškinimą, kaip kiekviename lyginamajame indekse ar lyginamųjų indeksų grupėje ▌pagrindiniais a punkte nurodytos metodikos elementais atspindimi aplinkosauginiai, socialiniai arba valdymo (ASV) kriterijai;

da) paaiškinimą, kaip lyginamasis indeksas ar lyginamųjų indeksų grupė daro poveikį klimatui, visų pirma kiek jie dera su Paryžiaus klimato susitarimo tikslais.“;

b)  įterpiama 2a dalis:

„2a.  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinamas būtinasis šio straipsnio 1 dalies d ir da punktuose nurodyto paaiškinimo turinys ir jo standartinė forma, ir atnaujinti 27 straipsnio 2a dalyje nurodytos lyginamojo indekso pažymos rengimo gaires, kad į ją būtų įtrauktos nuorodos į ASV tikslus ir tvarumo aspektai.”;

3.  į III antraštinę dalį įterpiamas 3a skyrius:

„3a skyrius.

Anglies pėdsako mažinimo ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderinto poveikio ▌ lyginamieji indeksai

19a straipsnis

Anglies pėdsako mažinimo ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderinto poveikio ▌ lyginamieji indeksai

(1)  III priede nustatyti reikalavimai taikomi anglies pėdsako mažinimo ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderinto poveikio ▌lyginamųjų indeksų teikimui ir jų duomenų teikimui kartu su II, III ir IV antraštinių dalių reikalavimais arba vietoj jų.

(2)  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų, kuriais nustatomi ▌:

a)  pagrindinio turto pasirinkimo kriterijai, įskaitant, jei taikytina, turto neįtraukimo kriterijus;

b)  lyginamojo indekso pagrindinio turto svertinio įvertinimo kriterijai ir metodas;

c)  priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų mažinimo perspektyvos, kuria grindžiami prisitaikymo prie klimato lyginamieji indeksai, apskaičiavimo metodas.“;

3a.  21 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa iš dalies keičiama taip:

„To laikotarpio pabaigoje kompetentinga institucija peržiūri savo sprendimą įpareigoti administratorių ir toliau skelbti lyginamąjį indeksą ir prireikus gali pratęsti laikotarpį tinkamu laikotarpiu, kuris neviršija papildomų 12 mėnesių. Ilgiausias bendras privalomo administravimo laikotarpis neturi viršyti 36 mėnesių.“;

3b.  23 straipsnio 6 dalies paskutinė pastraipa iš dalies keičiama taip:

Ilgiausias privalomo duomenų teikimo laikotarpis pagal pirmos pastraipos a ir b punktus neturi iš viso viršyti 36 mėnesių.“;

4.  27 straipsnyje įterpiamos 2a, 2b ir 2c dalys:

„2a. Pagal kiekvieną 2 dalyje nustatytą reikalavimą lyginamojo indekso pažymoje pateikiamas paaiškinimas, kaip kiekviename pateiktame ir paskelbtame lyginamajame indekse ar indeksų grupėje▐ atspindimi aplinkosauginiai, socialiniai ir valdymo kriterijai. Lyginamųjų indeksų ar lyginamųjų indeksų grupių, kuriais nesiekiama ASV tikslų, atveju pakanka, kad lyginamųjų indeksų teikėjai lyginamojo indekso pažymoje aiškiai nurodytų, kad tokių tikslų nesiekia.

Jei to konkretaus lyginamojo indekso teikėjo portfelyje nėra lyginamojo indekso pagal 3 straipsnio 1 dalies 23a ir 23b punktus arba jis neturi lyginamųjų indeksų, kuriais siekiama ASV tikslų ar į juos atsižvelgiama, tai turi būti nurodyta lyginamojo indekso pažymoje. Lyginamojo indekso teikėjas dėl savo reikšmingų nuosavybės vertybinių popierių ir obligacijų lyginamųjų indeksų paskelbia išsamų lyginamojo indekso pažymą, kurioje nurodo, ar ir kokiu mastu jis dera su bendru tikslu mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį ir (arba) siekti Paryžiaus klimato susitarimo tikslų, kaip nustatyta [Leidinių biurui: įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo] 5 straipsnio 3 dalyje nustatytomis su finansiniais produktais susijusios informacijos atskleidimo taisyklės. Ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. Komisija, remdamasi poveikio vertinimu, įvertina, ar įmanoma į visų lyginamųjų indeksų ar lyginamųjų indeksų grupių lyginamojo indekso pažymą įtraukti išsamų paaiškinimą, kaip užtikrinama, kad jais būtų siekiama išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo tikslo ir (arba) Paryžiaus klimato susitarimo tikslų;

Kai lyginamojo indekso teikėjas pateikia lyginamąjį indeksą pagal 3 straipsnio 1 dalies 23a ir 23b punktus, lyginamojo indekso pažymoje taip pat turi būti pateikiama informacija apie bendrą suderinimo su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikiu temperatūros tikslu tikslą užtikrinti, kad pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad jis neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu.

2b. Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinama šios straipsnio 2a dalyje nurodyta informacija, siekiant rinkos dalyviams sudaryti sąlygas priimti išsamia informacija pagrįstus sprendimus ir užtikrinti tos dalies technines galimybes įgyvendinti tą dalį.

Ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia poveikio vertinimą, kad galėtų nuspręsti, kada įsigalioja deleguotasis aktas, siekiant suteikti pakankamai laiko, kad lyginamųjų indeksų administratoriai galėtų laikytųsi 2a dalies. Tas deleguotasis aktas įsigalioja ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d.

2c. Sparčiai vystantis klimato technologijoms, labai svarbu, kad Komisija integruotų naujas inovacijas. Todėl iki 2023 m. gruodžio 31 d. Komisija peržiūri šį reglamentą ir paskelbia ataskaitą, kurioje išnagrinėja šio naujo reglamento ir naujų klimato technologijų poveikį, siekiant, kad finansinių lyginamųjų indeksų sektorius būtų suderintas su Sąjungos teisėje įgyvendintais Paryžiaus klimato susitarimo įsipareigojimais ir su Europos Parlamento ir Tarybos reglamente .../... dėl energetikos sąjungos valdymo*+ nustatytais reikalavimais. Su ta ataskaita prireikus pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.“.

____________________________

*  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .../ ... dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013.. (OL ...).“;

+  OL: Prašom tekste įrašyti direktyvos, pateikiamos dokumente (2016/0375 (COD)) , numerį ir įrašyti išnašoje tos direktyvos numerį, priėmimo datą, pavadinimą ir OL nuorodą.

4a.  49 straipsnis pakeičiamas taip:

„1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 3 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 2a dalyje, 19 straipsnio 2a dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje, 33 straipsnio 7 dalyje, 51 straipsnio 6 dalyje ir 54 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [Leidinių biurui: įrašyti iš dalies keičiančio akto įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 2a dalyje, 19 straipsnio 2a dalyje, 20 straipsnio 6 dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje,33 straipsnio 7 dalyje, 51 straipsnio 6 dalyje ir 54 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2a dalį, 19 straipsnio 2a dalį, 20 straipsnio 6 dalį, 24 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 2 dalį, 33 straipsnio 7 dalį, 51 straipsnio 6 dalį ir 54 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

4b.  51 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„4a. Esamas lyginamasis indeksas, kuris pagal šio reglamento 20 straipsnį Komisijos priimtame įgyvendinimo aktą nurodomas kaip ypatingos svarbos, ir kuris iki 2020 m. sausio 1 d. neatitinka reikalavimų gauti leidimą pagal šio reglamento 34 straipsnį, gali būti naudojamas iki 2021 m. gruodžio 31 d., jei nutraukus jo naudojimą būtų daromas poveikis finansiniam stabilumui.“

4c.  54 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„3a. Kai įsigalioja išsami ir išsami tvaraus investavimo sistema, kurios pirmasis kertinis akmuo yra [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti], Komisija nedelsdama paskelbia ataskaitą apie tai, ar įmanoma į Reglamento (ES) 2016/1011 nuostatas įtraukti tvaraus investavimo sistema pagrįstą tvarumo lyginamąjį indeksą arba ASV lyginamąjį indeksą. Ta ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai. Su ta ataskaita prireikus pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.“;

5.  pridedamas šio reglamento priedo tekstas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Siekiant ateityje užtikrinti nuoseklumą ir teisinį tikrumą, būtina, kad įsigaliojus ES taksonomijos reglamentui abu tekstai derėtų tarpusavyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

PRIEDAS

Prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderinti lyginamieji indeksai

Prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų metodika

1.  Visapusiškai atsižvelgdamas į kintamą tvarumo rodiklių ir metodų, naudojamų jiems matuoti, pobūdį, anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų administratorius, užtikrindamas Direktyvoje ES 2016/943 nustatytą neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) konfidencialumą ir apsaugą, įformina, patvirtina dokumentais ir paviešina visas metodikas, kurias jis naudoja anglies pėdsako mažinimo lyginamiesiems indeksams apskaičiuoti, ir apibūdina šiuos elementus:

a)    pagrindinio turto, kuris naudojamas ▌ lyginamajam indeksui apskaičiuoti, sąrašą;

b)  visus kriterijus ir metodus, įskaitant atrankos, neįtraukimo ir svertinio įvertinimo kriterijus, parametrus ir pakaitinius kintamuosius, naudojamus nustatant lyginamųjų indeksų metodiką;

c)  kriterijus, pagal kuriuos atmetamas turtas ar įmonės, kurie siejami su tokiu anglies pėdsako ar iškastinio kuro atsargų lygiu, kuris yra nesuderinamas su įtraukimu į ▌ lyginamąjį indeksą;

d)  kriterijus ir moksliniais duomenimis pagrįstą metodiką bei priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų mažinimo perspektyvos apskaičiavimo metodą, susijusius su indekso portfelio pagrindiniu turtu;

▌h)  įvesties duomenų ▌rūšį ir šaltinį ir tai, kaip jie naudojami pagal lyginamųjų indeksų metodiką siekiant apibrėžti pagrindinio turto atrankos ar neįtraukimo kriterijus, įskaitant:

i)  teršalų kiekį, išmetamą iš įmonės, susijusios su pagrindiniu turtu, kontroliuojamų šaltinių;

ii)  teršalų kiekį, išmetamą dėl įsigytos elektros, garų vartojimo ar iš kitų įmonės, susijusios su pagrindiniu turtu, pradinės grandies rinkoje pagamintos energijos šaltinių;

iii)  teršalų kiekį, išmetamą dėl įmonės ar bet kurio jos pagrindinio turto veiklos, kurių įmonė tiesiogiai nekontroliuoja; atsižvelgiant į turimus duomenis tai taikoma tik tokioms įmonėms, kurios nustato tokį netiesioginį arba 3 lygio išmetamųjų teršalų kiekį;

v)  ar įvesties duomenims naudojami pasauliniai standartai, pvz., Finansinio stabilumo tarybos su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės standartai;

i)  visą ▌indekso portfelio išmetamą anglies dioksido kiekį ir numatomą lyginamuoju indeksu vykdomos anglies dioksido kiekio mažinimo strategijos poveikį klimato kaitos švelninimui;

j)  loginį pagrindą, kuriuo remiantis nustatoma konkreti ▌ metodikos strategija ar tikslas, ir paaiškinimą, kodėl metodika yra tinkama lyginamojo indekso su aplinka susijusiems tikslams apskaičiuoti;

Su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų metodika

2.  Su Paryžiaus klimato susitarimu suderinto lyginamojo indekso administratorius, be prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamojo indekso administratoriui taikytinų įpareigojimų, atskleidžia kiekvieno pagrindinio turto vieneto, įtraukto į lyginamąjį indeksą, ▌poveikį mažinant anglies pėdsaką ir nurodo formulę ar apskaičiavimo būdą, naudojamą siekiant nustatyti, ar išmetamas teršalų kiekis dera su Paryžiaus klimato susitarimo ilgalaikiu temperatūros tikslu.

Metodikos pakeitimai

3.  Prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų administratoriai patvirtina ir viešai naudotojams paskelbia visų siūlomų esminių jų metodikų pakeitimų procedūras ir loginį pagrindimą Šios procedūros turi atitikti privalomąjį tikslą, kad apskaičiuojant lyginamuosius indeksus būtų nepertraukiamai paisoma prisitaikymo prie klimato kaitos arba suderinimo su Paryžiaus klimato susitarimu tikslų. Pagal tokias procedūras užtikrinama, kad:

a)  būtų skelbiamas išankstinis pranešimas per aiškų laikotarpį, kuriuo naudotojai turėtų pakankamai galimybių, atsižvelgdami į administratoriaus pateiktą bendrų aplinkybių įvertinimą, išnagrinėti tokių siūlomų pakeitimų poveikį ir pateikti dėl jo pastabas;

b)  naudotojams būtų suteikta galimybė pateikti pastabas dėl šių pakeitimų, o administratoriams – galimybė atsakyt į šias pastabas, jeigu šios pastabos yra prieinamos visiems rinkos naudotojams pasibaigus konkrečiam konsultacijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai pastabas pateikęs subjektas prašo taikyti konfidencialumą.

4.  Prisitaikymo prie klimato kaitos ir su Paryžiaus klimato susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų administratoriai reguliariai ir bent kartą per metus nagrinėja savo metodikas siekdami užtikrinti, kad jos patikimai atspindėtų nurodytus tikslus, ir nustato atsižvelgimo į visų atitinkamų naudotojų nuomonę procesus.

(1)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(2)

  OL C […], […], p. […].

(3)

  OL C , , p. .

(4)

  OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

(5)

  COM(2016) 739 final.

(6)

  CO EUR 17, CONCL. 5.

(7)

  OL L 282, 2016 10 19, p. 4.

(8)

  COM(2018) 97 final.

(9)

  2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ ( OL L 354, 2013 12 28, p. 171).

(10)

  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 629, p. 1).

(11)

  2013 m. balandžio 9 d. Komisijos rekomendacija 2013/179/ES dėl produktų ir organizacijų gyvavimo ciklo aplinkosauginio veiksmingumo matavimo ir pranešimo apie jį bendrų metodų taikymo (OL L 124, 2013 5 4, p. 1).


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetoNUOMONĖ (22.11.2018)

pateiktas (-a) Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

kuriuo dėl tvarumo rodiklių įtraukimo į lyginamųjų indeksų metodiką ir dėl teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/101130 Sąjungoje nustatomos vienodos lyginamųjų indeksų taisyklės ir numatomi įvairių rūšių lyginamieji indeksai. Vis daugiau investuotojų įgyvendina investavimo į mažo anglies dioksido kiekio technologijas strategijas ir pasitelkia anglies pėdsako mažinimo lyginamuosius indeksus, kad palygintų arba įvertintų portfelinių investicijų rezultatyvumą;

(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/101130 Sąjungoje nustatomos vienodos lyginamųjų indeksų taisyklės ir numatomi įvairių rūšių lyginamieji indeksai. Vis daugiau investuotojų įgyvendina tvaraus investavimo strategijas ir pasitelkia lyginamuosius indeksus, kad palygintų arba įvertintų portfelinių investicijų rezultatyvumą;

__________________

__________________

30 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).

30 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šiuo metu daug įvairių indeksų yra grupuojami kartu kaip anglies pėdsako mažinimo indeksai. Tie anglies pėdsako mažinimo indeksai yra naudojami kaip lyginamieji indeksai portfelinėms investicijoms ir tarpvalstybiniu mastu parduodamiems produktams. Anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų kokybė ir vientisumas daro poveikį veiksmingam vidaus rinkos veikimui atsižvelgiant į įvairias individualias ir kolektyvines portfelines investicijas. Daug anglies pėdsako mažinimo indeksų, naudojamų vertinant portfelinių investicijų rezultatyvumą, visų pirma vertinant atskirtąsias investicines sąskaitas ir kolektyvinio investavimo schemas, teikiami vienoje valstybėje narėje, tačiau naudojami kitų valstybių narių portfelio ir turto valdytojų. Be to, portfelio ir turto valdytojai dažnai apsidraudžia nuo anglies dioksido poveikio rizikos naudodami kitose valstybėse narėse nustatytus lyginamuosius indeksus;

(8)  šiuo metu daug įvairių indeksų yra grupuojami kartu kaip anglies pėdsako mažinimo ar tvarumo indeksai. Tie indeksai yra naudojami kaip lyginamieji indeksai portfelinėms investicijoms ir tarpvalstybiniu mastu parduodamiems produktams. Lyginamųjų indeksų kokybė ir vientisumas daro poveikį veiksmingam vidaus rinkos veikimui atsižvelgiant į įvairias individualias ir kolektyvines portfelines investicijas. Daug anglies pėdsako mažinimo ir tvarumo indeksų, naudojamų vertinant portfelinių investicijų rezultatyvumą, visų pirma vertinant atskirtąsias investicines sąskaitas ir kolektyvinio investavimo schemas, teikiami vienoje valstybėje narėje, tačiau naudojami kitų valstybių narių portfelio ir turto valdytojų. Be to, portfelio ir turto valdytojai dažnai apsidraudžia nuo anglies dioksido poveikio rizikos ir rizikos aplinkai naudodami kitose valstybėse narėse nustatytus lyginamuosius indeksus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  rinkoje atsirado įvairių anglies pėdsako mažinimo indeksų, kuriais siekiama įvairaus masto užmojų. Nors kai kuriais lyginamaisiais indeksais siekiama sumažinti standartinių portfelinių investicijų anglies pėdsaką, kitais indeksais siekiama tik atrinkti tuos komponentus, kurie padeda siekti Paryžiaus klimato susitarime nurodyto 2°C tikslo. Nepaisant tikslų ir strategijų skirtumų, visi šie lyginamieji indeksai yra paprastai pateikiami kaip anglies pėdsako mažinimo lyginamieji indeksai;

(9)  rinkoje atsirado įvairių tvarumo indeksų, kuriais siekiama įvairaus masto užmojų. Nepaisant tikslų ir strategijų skirtumų, visi šie lyginamieji indeksai yra paprastai pateikiami kaip tvarumo lyginamieji indeksai;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  kaip nurodė Komisijos Tvarių finansų aukšto lygio ekspertų grupė, lyginamieji indeksai turi būti geriau suderinti su tvarumu ir atspindėti tvarumo rizikos poveikį. Investuotojams reikia palyginamos ir holistinės informacijos apie riziką ir poveikį aplinkai, kad jų portfeliai būtų įvertinti atsižvelgiant ne tik į anglies dioksido poveikio riziką. Siauras požiūris į anglies dioksido poveikio riziką galėtų turėti neigiamą poveikį, nes investicijų srautai būtų nukreipti į kitokį poveikį aplinkai turinčius objektus. Todėl lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų apsvarstyti ir atskleisti, kiek lyginamojo indekso metodikoje atsispindi tvarumo (aplinkos, socialinio ir valdymo) aspektai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  todėl visi lyginamųjų indeksų administratoriai į savo lyginamųjų indeksų metodiką turėtų įtraukti svarbius efektyvaus išteklių naudojimo rodiklius, kurie be išmetamo CO2 kiekio apima kitus išmetalus, poveikį biologinei įvairovei, atliekų susidarymą ir energijos vartojimą, atsinaujinančiąją energiją, žaliavas, vandenį ir žemę, kaip išdėstyta Komisijos žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemoje, ES žiedinės ekonomikos veiksmų plane ir 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10c)  kaip siūlo Komisijos Tvarių finansų aukšto lygio ekspertų grupė, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) į savo gaires dėl lyginamojo indekso pažymos turėtų įtraukti ASV nuorodas į aplinkosauginius, socialinius ir valdymo (ASV) tikslus ir tvarumo aspektus. ESMA kartu su Europos finansinės atskaitomybės patariamąja grupe (EFRAG) turėtų parengti gaires lyginamųjų indeksų administratoriams, kad į lyginamųjų indeksų metodiką būtų įtraukti žiedinės ekonomikos rodikliai.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  nesant suderintos sistemos, kuria būtų užtikrintas pagrindinių anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų, naudojamų individualioms ar kolektyvinėms portfelinėms investicijoms, tikslumas ir vientisumas, tikėtina, kad dėl skirtingų požiūrių valstybėse narėse atsiras sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūčių;

(11)  nesant suderintos sistemos, kuria būtų užtikrintas lyginamųjų indeksų, naudojamų individualioms ar kolektyvinėms portfelinėms investicijoms, tikslumas ir vientisumas, tikėtina, kad dėl skirtingų požiūrių valstybėse narėse atsiras sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūčių;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  todėl, siekiant išlaikyti tinkamą vidaus rinkos veikimą, toliau gerinti jos veikimo sąlygas ir užtikrinti vartotojų ir investuotojų aukšto lygio apsaugą, tikslinga pritaikyti Reglamentą (ES) 2016/1011, kad Sąjungos lygmeniu būtų nustatyta suderintų anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų reglamentavimo sistema;

(12)  todėl, siekiant išlaikyti tinkamą vidaus rinkos veikimą, toliau gerinti jos veikimo sąlygas ir užtikrinti vartotojų ir investuotojų aukšto lygio apsaugą, tikslinga pritaikyti Reglamentą (ES) Nr. 2016/1011, kad Sąjungos lygmeniu būtų nustatyta žiedinės ekonomikos rodiklių įtraukimo į lyginamųjų indeksų metodiką reglamentavimo sistema;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  be to, būtina aiškiai atskirti anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamuosius indeksus. Nors nustatant anglies pėdsako mažinimo lyginamuosius indeksus pagrindinis turtas turėtų būti atrenkamas siekiant sumažinti su indekso portfeliu susijusį išmetamą anglies dioksido kiekį, palyginti su pagrindiniu indeksu, teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką indeksą turėtų sudaryti tik tie komponentai, kurių neišmestas teršalų kiekis viršija jų išmetamą anglies dioksido kiekį;

(13)  nors būtina į visą lyginamųjų indeksų metodiką įtraukti žiedinės ekonomikos rodiklius, reikėtų sukurti teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų kategoriją. Teigiamo poveikio lyginamojo indekso pagrindinis turtas turėtų apimti tik tuos komponentus, kurių bendras poveikis, grindžiamas suderintais žiedinės ekonomikos rodikliais, yra teigiamas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  kiekvienos įmonės, kurios turtas pasirenkamas kaip pagrindinis nustatant teigiamo poveikio lyginamąjį indeksą, neišmestas anglies dioksido kiekis turėtų viršyti jų išmetamą teršalų kiekį, ir taip padaryti teigiamą poveikį aplinkai. Todėl turto ir portfelių valdytojai, teigiantys, kad laikosi su Paryžiaus klimato susitarimu suderinamos investavimo strategijos, turėtų naudoti teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamuosius indeksus;

(14)  kiekvienos įmonės, kurios turtas pasirenkamas kaip pagrindinis nustatant teigiamo poveikio lyginamąjį indeksą, turėtų daryti bendrą teigiamą poveikį aplinkai. Todėl turto ir portfelių valdytojai, teigiantys, kad laikosi tvarios investavimo strategijos, turėtų naudoti lyginamuosius indeksus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  įvairūs lyginamųjų indeksų administratoriai teigia, kad jų lyginamaisiais indeksais siekiama aplinkosauginių, socialinių ir valdymo (ASV) tikslų. Vis dėlto šių lyginamųjų indeksų naudotojai ne visada turi reikalingą informaciją apie tai, kiek šių lyginamųjų indeksų administratorių metodikoje atsižvelgiama į tuos ASV tikslus. Be to, esama informacija dažnai yra fragmentiška ir neleidžia veiksmingai atlikti palyginimo planuojant tarpvalstybines investicijas. Kad rinkos dalyviai galėtų priimti išsamia informacija pagrįstus sprendimus, lyginamųjų indeksų administratorių turėtų būti reikalaujama dėl kiekvieno lyginamojo indekso arba lyginamųjų indeksų grupės, kuriais, kaip teigiama, siekiama ASV tikslų, atskleisti informaciją, kaip jų metodika atsižvelgiama į ASV kriterijus. Ši informacija taip pat turėtų būti atskleista lyginamojo indekso pažymoje. Lyginamųjų indeksų, kuriais neskatinama siekti ASV tikslų arba į juos neatsižvelgiama, administratoriams šis informacijos atskleidimo įpareigojimas neturėtų būti taikomas;

(15)  lyginamųjų indeksų naudotojai ne visada turi reikalingą informaciją apie tai, kiek lyginamųjų indeksų administratorių metodikoje atsižvelgiama į ASV riziką ir poveikį. Esama informacija dažnai yra fragmentiška ir neleidžia veiksmingai atlikti palyginimo planuojant tarpvalstybines investicijas. Kad rinkos dalyviai galėtų priimti išsamia informacija pagrįstus sprendimus, visų lyginamųjų indeksų administratorių turėtų būti reikalaujama dėl kiekvieno lyginamojo indekso atskleisti informaciją, kaip įmetodiką įtraukti žiedinės ekonomikos rodikliai. Ši informacija taip pat turėtų būti atskleista lyginamojo indekso pažymoje;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  dėl tų pačių priežasčių anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų administratoriai taip pat turėtų skelbti metodiką, kurią jie naudoja šiems indeksams apskaičiuoti. Pateikiant šią informaciją reikėtų apibūdinti, kaip buvo pasirinktas ir pagal svorius įvertintas pagrindinis turtas, kuris turtas buvo neįtrauktas ir kodėl. Lyginamųjų indeksų administratoriai taip pat turėtų nurodyti, kaip anglies pėdsako mažinimo lyginamieji indeksai skiriasi nuo susijusio pagrindinio indekso, visų pirma pagal pagrindiniam turtui taikytinus svorius, rinkos kapitalizaciją ir finansinius rezultatus. Siekiant įvertinti, kaip lyginamasis indeksas prisideda prie aplinkosauginių tikslų, lyginamojo indekso administratorius turėtų atskleisti informaciją, kaip buvo įvertintas pagrindinio turto anglies pėdsakas ir neišmestas anglies dioksido kiekis, atitinkamas jų vertes, įskaitant visą lyginamojo indekso anglies pėdsaką, taip pat naudotų duomenų rūšį ir šaltinį. Kad turto valdytojai galėtų pasirinkti tinkamiausią lyginamąjį indeksą savo investavimo strategijai, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų paaiškinti savo metodikos parametrų loginį pagrindą ir tai, kaip lyginamasis indeksas prisideda prie aplinkosauginių tikslų, įskaitant jo poveikį klimato kaitos švelninimui. Paskelbta informacija taip pat turėtų apimti išsamią informaciją apie atliekamų peržiūrų dažnumą ir taikomą procedūrą;

(16)  dėl tų pačių priežasčių teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų administratoriai taip pat turėtų skelbti metodiką, kurią jie naudoja šiems indeksams apskaičiuoti. Pateikiant šią informaciją reikėtų apibūdinti, kaip buvo pasirinktas ir pagal svorius įvertintas pagrindinis turtas, kuris turtas buvo neįtrauktas ir kodėl. Lyginamųjų indeksų administratoriai taip pat turėtų nurodyti, kaip teigiamo poveikio lyginamieji indeksai skiriasi nuo susijusio pagrindinio indekso, visų pirma pagal pagrindiniam turtui taikytinus svorius, rinkos kapitalizaciją ir finansinius rezultatus. Siekiant įvertinti, kaip lyginamasis indeksas prisideda prie aplinkosauginių tikslų, lyginamojo indekso administratorius turėtų atskleisti informaciją, kaip buvo įvertintas pagrindinio turto poveikis ir rizika, atitinkamas jų vertes, įskaitant visą lyginamojo indekso aplinkosauginį pėdsaką, taip pat naudotų duomenų rūšį ir šaltinį. Kad turto valdytojai galėtų pasirinkti tinkamiausią lyginamąjį indeksą savo investavimo strategijai, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų paaiškinti savo metodikos parametrų loginį pagrindą ir tai, kaip lyginamasis indeksas prisideda prie aplinkosauginių tikslų, įskaitant jo poveikį klimato kaitos švelninimui. Paskelbta informacija taip pat turėtų apimti išsamią informaciją apie atliekamų peržiūrų dažnumą ir taikomą procedūrą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  be to, teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų administratorius turėtų atskleisti kiekvieno pagrindinio turto vieneto, įtraukto į šiuos indeksus, teigiamą poveikį mažinant anglies pėdsaką, nurodydamas metodą, taikytą siekiant nustatyti, ar neišmestas anglies dioksido kiekis viršija investicinio turto vieneto anglies pėdsaką;

(17)  be to, teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų administratorius turėtų atskleisti kiekvieno pagrindinio turto vieneto, įtraukto į šiuos indeksus, teigiamą poveikį aplinkai, nurodydamas metodą, taikytą siekiant nustatyti, ar bendras poveikis aplinkai yra teigiamas;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai laikomasi pasirinkto klimato kaitos švelninimo tikslo, anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų reguliariai peržiūrėti savo metodikas ir pranešti naudotojams apie visus esminius taikytinų procedūrų pakeitimus. Atlikdami esminį pakeitimą, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų atskleisti to pakeitimo priežastis ir paaiškinti, kaip pakeitimas yra suderinamas su pradiniais lyginamųjų indeksų tikslais;

(18)  siekiant užtikrinti, kad investuotojai gautų tikslią informaciją, teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų reguliariai peržiūrėti savo metodikas ir pranešti naudotojams apie visus esminius taikytinų procedūrų pakeitimus. Atlikdami esminį pakeitimą, lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų atskleisti to pakeitimo priežastis ir paaiškinti, kaip pakeitimas yra suderinamas su pradiniais lyginamųjų indeksų tikslais;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant padidinti skaidrumą ir užtikrinti tinkamą derinimo lygį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais toliau patikslinamas informacijos atskleidimo įpareigojimų, kurie turėtų būti taikomi lyginamųjų indeksų, kuriais atsižvelgiama į ASV tikslus, administratoriams, būtinasis turinys ir nustatomi minimalieji anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų metodikos derinimo standartai, įskaitant išmetamo ir sumažinto anglies dioksido kiekio, susijusio su pagrindiniu turtu, apskaičiavimo metodą, atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijos 2013/179/ES31 2 punkto a ir b papunkčiuose apibrėžtus produkto ir organizacijos aplinkosauginio pėdsako metodus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(19)  siekiant padidinti skaidrumą ir užtikrinti tinkamą derinimo lygį, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais toliau patikslinamas informacijos atskleidimo įpareigojimų, kurie turėtų būti taikomi lyginamųjų indeksų administratoriams, būtinasis turinys ir nustatomi minimalieji žiedinės ekonomikos rodiklių įtraukimo į lyginamųjų indeksų metodiką derinimo standartai, įskaitant bendro poveikio aplinkai apskaičiavimo metodą, atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijos 2013/179/ES31 2 punkto a ir b papunkčiuose apibrėžtus produkto ir organizacijos aplinkosauginio pėdsako metodus ir į žiedinės ekonomikos rodiklius, kurie išdėstyti Komisijos žiedinės ekonomikos stebėsenos platformoje ir Komisijos Žiedinės ekonomikos veiksmų plane. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

31 2013 m. balandžio 9 d. Komisijos rekomendacija 2013/179/ES dėl produktų ir organizacijų gyvavimo ciklo aplinkosauginio veiksmingumo matavimo ir pranešimo apie jį bendrų metodų taikymo (OL L 124, 2013 5 4, p. 1).

31 2013 m. balandžio 9 d. Komisijos rekomendacija 2013/179/ES dėl produktų ir organizacijų gyvavimo ciklo aplinkosauginio veiksmingumo matavimo ir pranešimo apie jį bendrų metodų taikymo (OL L 124, 2013 5 4, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011

3 straipsnio 1 dalies 23a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23a)  anglies pėdsako mažinimo lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas pagal šios dalies 1 punkto b papunkčio ii punktą pasirenkamas taip, kad gautas lyginamasis portfelis atitinka mažesnį išmetamo anglies dioksido kiekį, palyginti su turtu, sudarančiu standartinį pagal kapitalą įvertintą lyginamąjį indeksą, sudarytas pagal 19a straipsnio 2 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus standartus;

(23a)  teigiamo poveikio aplinkai lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas pagal šios dalies 1 punkto b papunkčio ii punktą pasirenkamas remiantis jo teigiamu bendru aplinkosauginiu pėdsaku, sudarytas pagal 19a straipsnio 2 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus standartus;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011

3 straipsnio 1 dalies 23b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23b)  teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamasis indeksas – lyginamasis indeksas, kai pagrindinis turtas pagal šios dalies 1 punkto b papunkčio ii punktą pasirenkamas remiantis tuo, kad neišmestas jo anglies dioksido kiekis viršija turto anglies pėdsaką, sudarytas pagal 19a straipsnio 2 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus standartus;“;

Išbraukta.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011

13 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d)  paaiškinimą, kaip kiekviename lyginamajame indekse ar lyginamųjų indeksų grupėje, kuriais siekiama ASV tikslų arba į juos atsižvelgiama, pagrindiniais a punkte nurodytos metodikos elementais atspindimi aplinkosauginiai, socialiniai arba valdymo (ASV) kriterijai.;

(d)  paaiškinimą, kaip pagrindiniais a punkte nurodytos metodikos elementais atspindimi aplinkosauginiai, socialiniai arba valdymo (ASV) kriterijai, įskaitant svarbius žiedinės ekonomikos rodiklius, pvz., išmetamą CO2 kiekį, išmetamą kitų teršalų kiekį, poveikį biologinei įvairovei, atliekų susidarymui ir energijos vartojimui, atsinaujinančiąją energiją, žaliavas, vandenį ir žemę, kaip nurodyta Komisijos žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemoje;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011

13 straipsnio 2a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinamas būtinasis 1 dalies d punkte nurodyto paaiškinimo turinys.

2a.  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinamas būtinasis 1 dalies d punkte nurodyto paaiškinimo turinys, ir atnaujinti 27 straipsnio 2a dalyje nurodytos lyginamojo indekso pažymos rengimo gaires, kad į ją būtų įtrauktos nuorodos į ASV tikslus ir tvarumo aspektai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011

III antraštinės dalies 3a skyriaus pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai

Teigiamo poveikio aplinkai lyginamieji indeksai

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011

19a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  III priede nustatyti reikalavimai taikomi anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų teikimui ir jų duomenų teikimui kartu su II, III ir IV antraštinių dalių reikalavimais arba vietoj jų.

1.  III priede nustatyti reikalavimai taikomi teigiamo poveikio aplinkai lyginamųjų indeksų teikimui ir jų duomenų teikimui kartu su II, III ir IV antraštinių dalių reikalavimais arba vietoj jų.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) 2016/1011

19a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinami minimalieji anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų standartai, įskaitant:

(2)  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinami minimalieji teigiamo poveikioaplinkai lyginamųjų indeksų standartai, laikantis Sąjungos teisėje įgyvendintų Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų, įskaitant:

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES) 2016/1011

19 a straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c)  su pagrindiniu turtu susijusio išmetamo anglies dioksido kiekio ir neišmesto anglies dioksido kiekio apskaičiavimo metodą.

(c)  su pagrindiniu turtu susijusio išmetamo anglies dioksido kiekio, išmetamo kitų teršalų kiekio, poveikio biologinei įvairovei, atliekų susidarymui ir energijos vartojimui, atsinaujinančiosios energijos, žaliavų, vandens ir žemės apskaičiavimo metodą.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011

27 straipsnio 2a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.  Pagal kiekvieną 2 dalyje nustatytą reikalavimą lyginamojo indekso pažymoje pateikiamas paaiškinimas, kaip kiekviename pateiktame ir paskelbtame lyginamajame indekse ar indeksų grupėje, kuriais siekiama ASV tikslų ar į juos atsižvelgiama, atspindimi aplinkosauginiai, socialiniai ir valdymo kriterijai.

2a.  Pagal kiekvieną 2 dalyje nustatytą reikalavimą lyginamojo indekso pažymoje pateikiamas paaiškinimas, kaip kiekviename pateiktame ir paskelbtame lyginamajame indekse ar indeksų grupėje atspindimi aplinkosauginiai, socialiniai ir valdymo kriterijai.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1011

27 straipsnio 2b dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2b.  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinama 2a dalyje nurodyta informacija.

2b.  Komisijai pagal 49 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais toliau patikslinama 2a dalyje nurodyta informacija, ir atnaujinti lyginamojo standarto prašymo gaires, kad į jas būtų įtrauktos ASV nuorodos ir tvarumo aspektai;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai

Teigiamo poveikio lyginamieji indeksai

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų metodika

Teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų metodika

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Anglies pėdsako mažinimo lyginamųjų indeksų administratorius įformina, patvirtina dokumentais ir paviešina visas metodikas, kurias jis naudoja anglies pėdsako mažinimo lyginamiesiems indeksams apskaičiuoti, ir apibūdina šiuos elementus:

1.  Teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų administratorius įformina, patvirtina dokumentais ir paviešina visas metodikas, kurias jis naudoja žiedinės ekonomikos rodikliams apskaičiuoti, ir apibūdina šiuos elementus:

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a)  pagrindinio turto, kuris naudojamas anglies pėdsako mažinimo lyginamajam indeksui apskaičiuoti, sąrašą;

(a)  pagrindinio turto, kuris naudojamas bendram teigiamam poveikiui apskaičiuoti, sąrašą;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c)  kriterijus, pagal kuriuos atmetamas turtas ar įmonės, kurie siejami su tokiu anglies pėdsako ar iškastinio kuro atsargų lygiu, kuris yra nesuderinamas su įtraukimu į anglies pėdsako mažinimo lyginamąjį indeksą;

(c)  kriterijus, pagal kuriuos atmetamas turtas ar įmonės, kurie daro neigiamą bendrą poveikį aplinkai ir todėl yra nesuderinami su įtraukimu į teigiamo poveikio lyginamąjį indeksą;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d)  kriterijus ir metodus, pagal kuriuos anglies pėdsako mažinimo lyginamuoju indeksu yra įvertinamas anglies pėdsakas ir neišmestas anglies dioksido kiekis, susiję su indekso portfelio pagrindiniu turtu;

(d)  kriterijus ir metodus, pagal kuriuos teigiamo poveikio lyginamuoju indeksu yra įvertinamas poveikis aplinkai, susijęs su indekso portfelio pagrindiniu turtu;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e)  paklaidą tarp anglies pėdsako mažinimo lyginamojo indekso ir pagrindinio indekso;

(e)  paklaidą tarp teigiamo poveikio lyginamojo indekso ir pagrindinio indekso;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f)  mažą anglies dioksido kiekį išmetančio turto teigiamą pakartotinį svertinį įvertinimą anglies pėdsako mažinimo lyginamajame indekse, palyginti su pagrindiniu indeksu, ir paaiškinimą, kodėl šis pakartotinis svertinis įvertinimas yra reikalingas siekiant atspindėti pasirinktus anglies pėdsako mažinimo lyginamojo indekso tikslus;

(f)  teigiamą poveikį aplinkai darančio turto teigiamą pakartotinį svertinį įvertinimą lyginamajame indekse, palyginti su pagrindiniu indeksu, ir paaiškinimą, kodėl šis pakartotinis svertinis įvertinimas yra reikalingas siekiant atspindėti pasirinktus teigiamo poveikio lyginamojo indekso tikslus;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto g papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(g)  vertybinių popierių, įtrauktų į anglies pėdsako mažinimo lyginamąjį indeksą, rinkos vertės ir vertybinių popierių, įtrauktų į pagrindinį indeksą, rinkos vertės santykį;

(g)  vertybinių popierių, įtrauktų į teigiamo poveikio lyginamąjį indeksą, rinkos vertės ir vertybinių popierių, įtrauktų į pagrindinį indeksą, rinkos vertės santykį;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto h papunktčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(h)  įvesties duomenų, naudojamų atrenkant turtą ar įmones, kurie gali būti įtraukti į anglies pėdsako mažinimo lyginamąjį indeksą, rūšį ir šaltinį, įskaitant:

(h)  įvesties duomenų, naudojamų atrenkant turtą ar įmones, kurie gali būti įtraukti į teigiamo poveikio lyginamąjį indeksą, rūšį ir šaltinį, įskaitant:

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto h punkto v a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(va)  poveikio, pagrįsto kitais žiedinės ekonomikos rodikliais, išdėstytais Komisijos žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemoje ir ES žiedinės ekonomikos veiksmų plane, įskaitant poveikį biologinei įvairovei, atliekų susidarymui, energijos ir atsinaujinančiosios energijos vartojimą ir žaliavų, vandens ir žemės naudojimą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(i)  visą anglies pėdsako poveikį indekso portfeliui ir numatomą lyginamuoju indeksu vykdomos anglies dioksido kiekio mažinimo strategijos poveikį klimato kaitos švelninimui;

(i)  visą bendrą indekso portfelio poveikį aplinkai ir numatomą lyginamuoju indeksu vykdomos strategijos poveikį aplinkai;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 punkto j papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(j)  loginį pagrindą, kuriuo remiantis nustatoma konkreti anglies pėdsako mažinimo metodikos strategija ar tikslas, ir paaiškinimą, kodėl metodika yra tinkama lyginamojo indekso anglies pėdsako mažinimo tikslams apskaičiuoti;

(j)  loginį pagrindą, kuriuo remiantis nustatoma konkreti aplinkos apsaugos metodikos strategija ar tvarumo tikslas, ir paaiškinimą, kodėl metodika yra tinkama lyginamojo indekso poveikio aplinkai ir tvarumui tikslams apskaičiuoti;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų metodika

Tolesnė teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų metodika

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamojo indekso administratorius, be anglies pėdsako mažinimo lyginamojo indekso administratoriui taikytinų įpareigojimų, atskleidžia kiekvieno pagrindinio turto vieneto, įtraukto į lyginamąjį indeksą, teigiamą poveikį mažinant anglies pėdsaką ir nurodo formulę ar apskaičiavimo būdą, naudojamą siekiant nustatyti, ar neišmestas teršalų kiekis viršija investicinio turto ar įmonės anglies pėdsaką (teigiamas poveikio mažinant anglies pėdsaką koeficientas).

2.  Teigiamo poveikio lyginamojo indekso administratorius, be pirmiau nurodytų įpareigojimų, atskleidžia kiekvieno pagrindinio turto vieneto, įtraukto į lyginamąjį indeksą, teigiamą poveikį aplinkai ir nurodo formulę ar apskaičiavimo būdą, naudojamą siekiant nustatyti bendrą poveikį.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų administratoriai patvirtina ir viešai naudotojams paskelbia visų siūlomų esminių jų metodikų pakeitimų procedūras ir loginį pagrindimą. Šios procedūros turi atitikti privalomąjį tikslą, kad apskaičiuojant lyginamuosius indeksus būtų nepertraukiamai paisoma anglies pėdsako mažinimo arba teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką tikslų. Pagal tokias procedūras užtikrinama, kad:

3.  Teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų administratoriai patvirtina ir viešai naudotojams paskelbia visų siūlomų esminių jų metodikų pakeitimų procedūras ir loginį pagrindimą. Šios procedūros turi atitikti privalomąjį tikslą, kad apskaičiuojant lyginamuosius indeksus būtų nepertraukiamai paisoma teigiamo bendro poveikio tikslų. Pagal tokias procedūras užtikrinama, kad:

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų administratoriai reguliariai nagrinėja savo metodikas siekdami užtikrinti, kad jos patikimai atspindėtų atitinkamus anglies pėdsako mažinimo arba teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką tikslus, ir nustato atsižvelgimo į atitinkamų naudotojų nuomonę procesus.

4.  Teigiamo poveikio lyginamųjų indeksų administratoriai reguliariai nagrinėja savo metodikas siekdami užtikrinti, kad jos patikimai atspindėtų nurodytus tikslus, ir nustato atsižvelgimo į atitinkamų naudotojų nuomonę procesus.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai

Nuorodos

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Priėmimo data

20.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

18

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

28

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

NI

Zoltán Balczó

PPE

Innocenzo Leontini, Sirpa Pietikäinen

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

18

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Mark Demesmaeker, John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamieji indeksai

Nuorodos

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

18.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Neena Gill

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Priėmimo data

13.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Ana Miranda, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Lieve Wierinck

Pateikimo data

20.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

42

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinis pranešimas