Procedure : 2018/0180(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0483/2018

Ingediende teksten :

A8-0483/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.17
CRE 26/03/2019 - 7.17

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0237

VERSLAG     ***I
PDF 762kWORD 106k
20.12.2018
PE 628.440v02-00 A8-0483/2019

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Neena Gill

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0355),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0209/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van …,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0483/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(1)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank(2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Op 25 september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de VN een nieuw mondiaal kader voor duurzame ontwikkeling aangenomen: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling(4), waarvan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) de kern vormen. In de mededeling van de Commissie van 2016 over de volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst(5) worden de SDG's gekoppeld aan het Europese beleidsraamwerk, zodat deze van bij de aanvang geïntegreerd worden in alle EU-acties en beleidsinitiatieven, zowel binnen de EU als mondiaal. De conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2017(6) bevestigden het vaste voornemen van de Unie en de lidstaten om de agenda 2030 uit te voeren op volledige, samenhangende, alomvattende, geïntegreerde en doeltreffende wijze en in nauwe samenwerking met partners en andere stakeholders.

(2)  In 2015 heeft de Unie de klimaatovereenkomst van Parijs gesloten(7). In artikel 2, onder c), van deze overeenkomst wordt als doelstelling bepaald dat de reactie op de klimaatverandering moet worden versterkt, onder meer door geldstromen in lijn te brengen met een traject naar broeikasgasarme en klimaatveerkrachtige ontwikkeling.

(2 bis)  De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) heeft op 8 oktober 2018 een speciaal verslag met als titel "Global Warming of 1.5 °C" (speciaal verslag van de IPCC) bekendgemaakt, waarin werd gewaarschuwd voor de extreme risico's van een opwarming van de aarde met 2 °C ten opzichte van de pre-industriële niveaus en waarin werd opgeroepen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, stellende dat dit snelle, verreikende en nooit eerder geziene wijzigingen in alle aspecten van de samenleving vereist.

(2 ter)  De Unie zou de conclusies van het speciaal verslag van de IPCC naar voren moeten schuiven als toonaangevende wetenschappelijke input op de Klimaatconferentie van Katowice (Polen) in december 2019, wanneer de klimaatovereenkomst van Parijs wordt herzien.

(3)  Duurzaamheid en de overgang naar een koolstofarme, klimaatveerkrachtige, meer hulpbronnenefficiënte en circulaire economie zijn cruciale elementen om het concurrentievermogen van de EU-economie op lange termijn te waarborgen. Duurzaamheid vormt sinds lang de kern van het project van de Unie en de Unieverdragen erkennen de sociale en ecologische aspecten ervan. Het tijdsbestek om de mentaliteit in de financiële sector te doen evolueren naar duurzaamheid, met als doel de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging ruim onder 2 °C te houden, is slechts kort. Daarom is het essentieel dat nieuwe investeringen in infrastructuur op lange termijn duurzaam zijn.

(4)  In maart 2018 heeft de Commissie haar actieplan over de financiering van duurzame groei(8) gepubliceerd waarin een ambitieuze en alomvattende strategie voor duurzame financiering wordt opgezet. Een van de doelstellingen van dit actieplan is kapitaalstromen te heroriënteren in de richting van duurzame investeringen om een duurzame en inclusieve groei te realiseren. Gezien de dramatische toename van rampen die worden uitgelokt door onvoorspelbare weersomstandigheden, is het van cruciaal belang meer aandacht te besteden aan het temperen van de impact van de klimaatverandering.

(5)  In Besluit nr. 1386/2013 van het Europees Parlement en de Raad(9) is opgeroepen tot een uitbreiding van de financiering door de particuliere sector van milieu- en klimaatgerelateerde uitgaven, met name door stimulansen en methodologieën in te voeren die bedrijven aanzetten tot meting van de milieukosten van hun activiteiten en van de winst als gevolg van het gebruik van milieudiensten.

(6)  Om de SDG-doelstellingen in de Unie te verwezenlijken moeten kapitaalstromen worden gekanaliseerd naar duurzame investeringen. Het is belangrijk dat het potentieel van de eengemaakte markt volledig wordt benut om deze doelen te bereiken. In dat verband dienen belemmeringen voor een efficiënte stroom van kapitaal in de richting van duurzame investeringen in de eengemaakte markt te worden opgeruimd en moet worden voorkomen dat dergelijke verwachte obstakels nog opduiken.

(7)  Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad(10) voert eenvormige regels voor benchmarks in de Unie in en voorziet in verschillende soorten benchmarks op basis van hun kenmerken, kwetsbaarheden en risico's. Een groeiend aantal investeerders volgt strategieën voor koolstofarme investeringen en maakt gebruik van low-carbonbenchmarks om de prestaties van beleggingsportefeuilles te omschrijven met referenties of metingen. De bestaande low-carbonbenchmarks leiden heel vaak tot greenwashing. Financiële benchmarks moeten daarom duidelijk en transparant zijn en overeenstemmen met de verbintenissen uit de klimaatovereenkomst van Parijs zoals die ten uitvoer zijn gelegd in de wetgeving van de EU, zodat ze een essentieel hulpmiddel vormen voor investeerders.

(8)  Een brede waaier van indices behoort momenteel tot de groep van low-carbonindices. Deze low-carbonindices worden gebruikt als benchmarks voor beleggingsportefeuilles en -producten die over de grenzen heen worden verkocht. De kwaliteit en de integriteit van low-carbonbenchmarks hebben een weerslag op het daadwerkelijk functioneren van de eengemaakte markt in een ruim gamma van individuele en collectieve beleggingsportefeuilles. Tal van low-carbonindices die gebruikt worden als prestatie-indicatoren voor beleggingsportefeuilles, met name voor gescheiden beleggingsrekeningen en collectieve beleggingsregelingen, worden aangeboden in één lidstaat maar worden gebruikt door portefeuille- en vermogensbeheerders in andere lidstaten. Daarnaast zorgen portefeuille- en vermogensbeheerders vaak voor een afdekking van hun blootstellingsrisico's inzake koolstofuitstoot door gebruik te maken van benchmarks die in andere lidstaten zijn opgesteld.

(9)  Op de markt zijn verschillende categorieën low-carbonindices opgekomen die wat hun ambitie betreft een uiteenlopend niveau kunnen hebben. Terwijl sommige benchmarks tot doel hebben de koolstofvoetafdruk van standaardportefeuilles te verkleinen, zijn andere benchmarks alleen gericht op het selecteren van bestanddelen die bijdragen tot het bereiken van de 2°C-doelstelling zoals bepaald in de klimaatovereenkomst van Parijs. Ondanks verschillen in doelstellingen en strategieën worden veel van deze benchmarks gewoonlijk gepromoot als benchmarks met een lage koolstofuitstoot ("low-carbonbenchmarks"). Zulke benchmarktypes brengen ernstige risico's met zich mee: zij brengen investeerders namelijk vaak in de war en vergroten het gevaar van greenwashing.

(10)  Het verschil in aanpak inzake benchmarkmethodologieën leidt tot een versnippering van de eengemaakte markt omdat gebruikers van benchmarks geen duidelijk zicht hebben op de vraag of een bepaalde low-carbonindex een benchmark is die afgestemd is op de 2°C-doelstelling dan wel als benchmark alleen gericht is op het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van een standaardportefeuille van beleggingen. Om iets te doen aan eventuele onrechtmatige aanspraken van beheerders over het koolstofarme gehalte van hun benchmarks, zouden lidstaten uiteenlopende regels kunnen vaststellen om te voorkomen dat beleggers verwarring en dubbelzinnigheid ervaren over de doelstellingen en het niveau van ambitie waarop de verschillende categorieën van zogenoemde low-carbonindices, gebruikt als benchmark voor een koolstofarme beleggingsportefeuille, gestoeld zijn.

(11)  Bij gebrek aan een geharmoniseerd kader om de nauwkeurigheid en de integriteit te verzekeren van de belangrijkste categorieën low-carbonbenchmarks die in individuele of collectieve beleggingsportefeuilles worden gebruikt, is het waarschijnlijk dat door verschillen in aanpak tussen de lidstaten belemmeringen worden opgeworpen voor de vlotte werking van de eengemaakte markt.

(12)  Om de goede werking van de eengemaakte markt te handhaven ten behoeve van de eindbelegger, de omstandigheden waarin de markt functioneert, te verbeteren en een hoog niveau van bescherming voor consumenten en beleggers te garanderen, is het dan ook raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 aan te passen met het oog op de invoering van een minimaal regelgevingskader ter harmonisatie en mainstreaming van klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks op het niveau van de Unie. In dat opzicht is het bijzonder belangrijk dat dergelijke benchmarks geen ernstige afbreuk doen aan andere ecologische, sociale en governancedoelstellingen ("ESG-doelstellingen"), met name wanneer deze zijn omschreven in een Uniebreed raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen op basis van geharmoniseerde indicatoren en criteria.

(13)  De invoering van een duidelijk onderscheid▐ tussen klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks, en de ontwikkeling van minimumnormen voor elk van deze benchmarks zal helpen bij de consistentie in benchmarks die ervoor kiezen zichzelf als zodanig te presenteren. De op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmark moet worden toegespitst op bedrijven of segmenten van een specifieke markt die al voldoen aan de langetermijndoelstelling van de klimaatovereenkomst van Parijs inzake opwarming van de aarde.

(14)  Elke onderneming waarvan de activa geselecteerd worden als onderliggende activa voor een klimaattransitiebenchmark, moet een plan hebben om haar emissies te reduceren met het oog op een algemene afstemming op de langetermijndoelstelling van de klimaatovereenkomst van Parijs inzake opwarming van de aarde. Deze plannen moeten openbaar toegankelijk en geloofwaardig zijn in de zin dat ze een echte verbintenis voor een koolstofvrije samenleving vormen en voldoende gedetailleerd en technisch haalbaar zijn.

(15)  Een uiteenlopende groep benchmarkbeheerders beweert dat hun benchmarks ESG-doelstellingen nastreven. De gebruikers van ▌benchmarks hebben echter niet altijd de noodzakelijke informatie over de mate waarin ▌ESG-factoren in aanmerking worden genomen in de methodologie van ▌benchmarkbeheerders. De bestaande informatie is vaak versnipperd en maakt een daadwerkelijke vergelijking voor beleggingsactiviteiten over de grenzen heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken, moeten benchmarkbeheerders ertoe verplicht worden in de benchmarkverklaring bekend te maken of hun benchmarks of benchmarkgroepen al dan niet met de ESG-doelstellingen overeenstemmen en of de benchmarkbeheerder al dan niet dergelijke benchmarks aanbiedt. Voor significante aandelen- en obligatiebenchmarks, alsook voor klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks, moet de benchmarkbeheerder gedetailleerde informatie publiceren over de vraag of en in hoeverre een algemene mate van overeenstemming met de doelstelling van vermindering van de koolstofemissies en/of de verwezenlijking van de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs wordt gewaarborgd. De Commissie moet een effectbeoordeling uitvoeren om te bepalen of het haalbaar is voor alle benchmarks of benchmarkgroepen een gedetailleerde toelichting op te nemen over de wijze waarop het bereiken van de koolstofemissiedoelstelling en/of de verwezenlijking van de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs wordt gewaarborgd.

(16)  Om dezelfde redenen moeten beheerders van zowel klimaattransitiebenchmarks als op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks ▌de methodologie publiceren die zij gebruiken voor hun berekening. In deze informatie moet worden beschreven hoe de onderliggende activa werden geselecteerd en gewogen en welke activa werden uitgesloten en om welke reden. ▌Om te beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot de milieudoelstellingen, moet de benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de koolstofvoetafdruk en de emissiereducties van de onderliggende activa zijn gemeten, welke hun respectieve waarden zijn, waaronder de totale koolstofvoetafdruk van de benchmark, en welk type gegevens en welke gegevensbron zijn gebruikt. Om activabeheerders in staat te stellen de meest geschikte benchmark te kiezen voor hun beleggingsstrategie, moeten benchmarkbeheerders de parameters van hun methodologie motiveren en toelichten hoe de benchmark bijdraagt tot de milieudoelstellingen ▌. De gepubliceerde informatie moet ook nader ingaan op de frequentie van de herzieningen en de gevolgde procedure.

(17 bis)  Het is belangrijk dat de essentiële aspecten van de methoden die worden gebruikt om klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks op te stellen, degelijk gefundeerd zijn op klimaatwetenschap. Dit wordt op routinematige wijze bereikt door te voldoen aan de klimaatovereenkomst van Parijs, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een klimaatscenario en de overeenstemmende weg naar een koolstofvrije samenleving die strookt met de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs.

(18)  Om ervoor te zorgen dat de gekozen doelstelling inzake beperking van klimaatverandering voortdurend in acht wordt genomen, moeten beheerders van klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks ▌hun methodologieën regelmatig herzien en hun gebruikers informeren over de procedures die toegepast worden om te komen tot inhoudelijke wijzigingen. Bij het doorvoeren van een inhoudelijke wijziging moeten benchmarkbeheerders de redenen daarvoor vermelden en toelichten hoe de wijziging strookt met de oorspronkelijke doelstellingen van de benchmarks.

(19)  Teneinde de transparantie te verhogen en een passend niveau van harmonisatie te verzekeren, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen tot ▌bepaling van de minimale inhoud van de bekendmakingsverplichtingen waaraan benchmarkbeheerders van klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks onderworpen zijn, alsmede tot nadere bepaling van de minimumnormen voor harmonisatie van de methodologie voor klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks, waaronder de methode voor de berekening van de koolstofemissies ▌die verbonden zijn aan de onderliggende activa, rekening houdend met de milieuvoetafdrukmethode voor producten en organisaties, zoals gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van Aanbeveling 2013/179/EU van de Commissie(11), en de werkzaamheden van de technische deskundigengroep inzake duurzame financiering. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden voor elk van de gedelegeerde handelingen tot passende, open en publieke raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(20)  Verordening (EU) 2016/1011 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EU) 2016/1011

Verordening (EU) 2016/1011 wordt als volgt gewijzigd:

1.  In artikel 3, lid 1, worden de volgende punten 23 bis, 23 ter en 23 quater ingevoegd:

"23 bis) "klimaattransitiebenchmark" ▌: een benchmark die als EU-klimaattransitiebenchmark is aangemerkt, waarbij de onderliggende activa voor de toepassing van punt 1, b), ii), van dit lid zodanig worden geselecteerd, gewogen of uitgesloten dat de daaruit voortvloeiende benchmarkportefeuille zich op een decarbonisatietraject bevindt, en die is samengesteld in overeenstemming met de normen die zijn neergelegd in de gedelegeerde handelingen bedoeld in artikel 19 bis, lid 2. Die benchmark voldoet aan elk van de volgende minimumvereisten:

i)  de reductieplannen van de uitgevers van de activa bevatten meetbare en tijdgebaseerde doelen die stevig en empirisch onderbouwd zijn;

ii)  de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende activa, beschikken over gedetailleerde emissiereductieplannen die zijn opgesplitst tot op het niveau van individuele operationele dochterondernemingen;

iii)  de uitgevers van activa brengen jaarlijks verslag uit over de geboekte vooruitgang naar deze doelen;

iv)  de activiteiten van de onderliggende activa doen geen ernstige afbreuk aan andere ESG-doelstellingen.

Benchmarkaanbieders in de Unie streven ernaar uiterlijk op 1 januari 2022 een of meer klimaattransitiebenchmarks op de markt te brengen en die benchmark wordt gereguleerd als significante benchmark;

23 ter) "op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmark ▌" ▌: een benchmark die als op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmark is aangemerkt en waarbij de onderliggende activa voor de toepassing van punt 1, b), ii), van dit lid worden geselecteerd op basis van het feit dat de koolstofuitstoot van de daaruit voortvloeiende benchmarkportefeuille strookt met de toezegging van 1,5 °C in de klimaatovereenkomst van Parijs en die tevens is samengesteld in overeenstemming met de minimumnormen die zijn neergelegd in de gedelegeerde handelingen bedoeld in artikel 19 bis, lid 2, en waarin de onderliggende activaportefeuille niet is blootgesteld aan bedrijven die betrokken zijn bij een van de volgende economische activiteiten:

  de exploratie, extractie, distributie en verwerking van fossiele brandstoffen;

  de bouw en het onderhoud van energiecentrales die fossiele brandstoffen verbranden.

De activiteiten van de onderliggende activa doen geen ernstige afbreuk aan andere ESG-doelstellingen.

Benchmarkaanbieders in de Unie streven ernaar uiterlijk op 1 januari 2022 een of meer op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks op de markt te brengen en die benchmark wordt gereguleerd als significante benchmark;

23 quater) "decarbonisatietraject": een meetbaar, wetenschappelijk onderbouwd en tijdgebonden traject om emissies uit groep 1, 2 en 3 en koolstofemissies te verminderen met het oog op aanpassing aan de langetermijndoelstelling van de klimaatovereenkomst van Parijs inzake opwarming van de aarde.";

2.  Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  in lid 1 worden de volgende punten d) en d bis) toegevoegd:

"d) een toelichting over de wijze waarop de onder a) bedoelde essentiële aspecten van de methodologie voor elke benchmark of benchmarkgroep ▌milieu-, sociale of governancefactoren (ESG-factoren) weerspiegelen;

d bis) een toelichting over de wijze waarop de benchmark of benchmarkgroep een invloed heeft op het klimaat, met name de mate waarin deze verenigbaar is met de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs.";

(b)  het volgende lid 2 bis wordt ingevoegd:

"2 bis.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere omschrijving van de minimuminhoud van de in lid 1, onder d) en d bis), van dit artikel bedoelde toelichting, alsook het te gebruiken standaardformaat, en om richtsnoeren over de benchmarkverklaring zoals vermeld in artikel 27, lid 2 bis, bij te werken zodat ook verwijzingen naar ESG- en duurzaamheidsoverwegingen erin worden opgenomen.".

3.  In titel III wordt het volgende hoofdstuk 3 bis ingevoegd:

"Hoofdstuk 3 bis

Koolstofarme benchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde impactbenchmarks

Artikel 19 bis

Koolstofarme benchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde impactbenchmarks

(1)  De vereisten van bijlage III zijn van toepassing op het aanbieden van of het aanleveren voor klimaattransitiebenchmarks of op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde impactbenchmarks, naast of in plaats van de vereisten van titels II, III en IV.

(2)  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks tot omschrijving van ▌:

(a)  de criteria voor de keuze van de onderliggende activa, waaronder indien van toepassing de uitsluitingscriteria voor activa;

(b)  de criteria en de methode voor de weging van de onderliggende activa in de benchmark;

(c)  ▌de berekening van het decarbonisatietraject voor de klimaattransitiebenchmarks.".

3 bis.  In artikel 21 wordt de laatste alinea van lid 3 als volgt gewijzigd:

"Aan het einde van deze periode evalueert de bevoegde autoriteit haar beslissing de beheerder te dwingen om de benchmark te blijven publiceren en kan zij indien nodig de periode verlengen met een passende periode van niet meer dan twaalf maanden. De maximumperiode van verplicht beheer duurt in totaal niet langer dan 36 maanden.";

3 ter.  In artikel 23 wordt de laatste alinea van lid 6 als volgt gewijzigd:

"De in de eerste alinea, onder a) en b), bedoelde maximumperiode van verplichte aanlevering duurt in totaal niet langer dan 36 maanden.";

4.  In artikel 27 worden de volgende leden 2 bis, 2 ter en 2 quater ingevoegd:

"2 bis. Voor elk vereiste van lid 2 bevat de benchmarkverklaring een toelichting over de wijze waarop in elke aangeboden en gepubliceerde benchmark of benchmarkgroep ▐ milieu-, sociale of governancefactoren ▐ worden weerspiegeld. Voor benchmarks of benchmarkgroepen die geen ESG-doelstellingen nastreven, is het voldoende dat de benchmarkaanbieders in de benchmarkverklaring duidelijk aangeven dat zij geen dergelijke doelstellingen nastreven.

Indien er in de portefeuille van individuele benchmarkaanbieders geen benchmark overeenkomstig artikel 3, lid 1, punten 23 bis en 23 ter, beschikbaar is, of als zij geen benchmarks hebben die ESG-doelstellingen nastreven of in aanmerking nemen, wordt dit in de benchmarkverklaring vermeld. Voor zijn significante aandelen- en obligatiebenchmarks publiceert de benchmarkaanbieder een gedetailleerde benchmarkverklaring over de vraag of en in hoeverre een algemene mate van overeenstemming met de doelstelling van vermindering van de koolstofemissies en/of de verwezenlijking van de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs wordt gewaarborgd, overeenkomstig de openbaarmakingsregels voor financiële producten in artikel 5, lid 3, van [PB: verwijzing invoegen naar de verordening betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's]. Uiterlijk op 1 januari 2020 gaat de Commissie aan de hand van een effectbeoordeling na hoe het mogelijk is voor alle benchmarks of benchmarkgroepen in de benchmarkverklaring een gedetailleerde toelichting op te nemen over de wijze waarop het bereiken van de koolstofemissiedoelstelling en/of de verwezenlijking van de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs wordt gewaarborgd.

Indien de benchmarkaanbieder een benchmark overeenkomstig artikel 3, lid 1, punten 23 bis en 23 ter, beschikbaar stelt, bevat de benchmarkverklaring voor die benchmark ook informatie over de algemene overeenstemming met de langetermijntemperatuurdoelstelling van de klimaatovereenkomst van Parijs om de stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot beduidend minder dan 2 °C in vergelijking met het pre-industriële tijdperk en om de inspanningen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau, voort te zetten.

2 ter. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere omschrijving van de in lid 2 bis van dit artikel bedoelde informatie om marktdeelnemers in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken, en om de technische haalbaarheid van dat lid te waarborgen.

Uiterlijk op 31 december 2019 dient de Commissie een effectbeoordeling in met het oog op de beslissing wanneer de gedelegeerde handeling in werking treedt teneinde benchmarkbeheerders voldoende tijd te gunnen om aan lid 2 bis te voldoen. Die gedelegeerde handeling treedt uiterlijk op 1 januari 2021 in werking.

2 quater. Gezien de snelle evolutie van de klimaattechnologie is het van essentieel belang dat de Commissie rekening houdt met recente innovaties. Daarom herziet de Commissie deze verordening uiterlijk op 31 december 2023 en publiceert zij een verslag met een analyse van de impact van deze nieuwe verordening en van nieuwe klimaattechnologie voor wat betreft de afstemming van de sector van financiële benchmarks op de verbintenissen uit de klimaatovereenkomst van Parijs zoals ten uitvoer gelegd in de wetgeving van de Unie, alsook op de vereisten van Verordening .../... van het Europees Parlement en de Europese Raad over de governance van de energie-unie*+. Dat verslag gaat, in voorkomend geval, vergezeld van een wetgevingsvoorstel.".

____________________________

*  Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad van ... inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB ...)."

+  PB: Gelieve in de tekst het nummer van de richtlijn in te voegen dat in document 2016/0375 (COD) is opgenomen, en in de voetnoot het nummer, de datum, de titel en de PB-vindplaats van die richtlijn.

4 bis.  Artikel 49 wordt vervangen door:

"1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2. De in artikel 3, lid 2, artikel 13, lid 2 bis, artikel 19, lid 2 bis, artikel 20, lid 6, artikel 24, lid 2, artikel 27, lid 2, artikel 33, lid 7, artikel 51, lid 6, en artikel 54, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [PB: datum van inwerkingtreding van de wijzigingshandeling]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden vóór het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 2, artikel 13, lid 2 bis, artikel 19, lid 2 bis, artikel 20, lid 6, artikel 24, lid 2, artikel 27, lid 2 ter, artikel 33, lid 7, artikel 51, lid 6, en artikel 54, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, artikel 13, lid 2 bis, artikel 19, lid 2 bis, artikel 20, lid 6, artikel 24, lid 2, artikel 27, lid 2 ter, artikel 33, lid 7, artikel 51, lid 6, en artikel 54, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd."

4 ter.  In artikel 51 wordt het volgende lid ingevoegd:

"4 bis. Indien een bestaande benchmark die als "cruciaal" is aangemerkt bij een door de Commissie overeenkomstig artikel 20 van deze verordening vastgestelde uitvoeringshandeling, niet voldoet aan de vereisten om uiterlijk op 1 januari 2020 in aanmerking te komen voor vergunning in overeenstemming met artikel 34 van deze verordening, kan hij tot en met 31 december 2021 worden toegepast indien de schrapping ervan afbreuk zou doen aan de financiële stabiliteit.".

4 quater.  In artikel 54 wordt het volgende lid ingevoegd:

"3 bis. Zodra een uitgebreid en gedetailleerd kader voor duurzame beleggingen, waarvan de [verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen] een eerste bouwsteen is, in werking is getreden, publiceert de Commissie onverwijld een verslag over de vraag of het haalbaar is in Verordening (EU) 2016/1011 bepalingen betreffende een "duurzaamheidsbenchmark" of "ESG-benchmark" op te nemen op basis van het kader voor duurzame beleggingen. Dat verslag wordt naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. Dat verslag gaat, in voorkomend geval, vergezeld van een wetgevingsvoorstel.".

5.  De tekst van de bijlage bij deze verordening wordt toegevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Met het oog op toekomstige coherentie en rechtszekerheid is het noodzakelijk dat onderhavige verordening en de Europese taxonomieverordening (wanneer deze van kracht wordt) onderling samenhangend zijn.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

BIJLAGE

Klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks

Methodologie voor klimaattransitiebenchmarks

1.  Met volledige inachtneming van de evoluerende aard van duurzaamheidsindicatoren en de gebruikte methoden om ze te meten, formaliseert, documenteert en publiceert de beheerder van een koolstofarme benchmark elke methodologie die voor de berekening van de benchmark wordt gebruikt, en daarbij geeft hij een beschrijving van het volgende, met waarborging van de vertrouwelijkheid en de bescherming van niet‑openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (handelsgeheimen) in de zin van Richtlijn (EU) 2016/943:

(a)    de lijst van de onderliggende activa die voor de berekening van de benchmark worden gebruikt;

(b)  alle criteria en methoden, waaronder de selectie-, uitsluitings- en wegingsfactoren, maatstaven en indicatoren die in de methodologie van de benchmark worden gebruikt;

(c)  de toegepaste criteria voor het uitsluiten van activa of ondernemingen waaraan een niveau van koolstofvoetafdruk of een niveau van fossielebrandstofreserves is verbonden dat onverenigbaar is met het gebruik daarvan in de benchmark;

(d)  de criteria, de wetenschappelijk onderbouwde methodologie en het decarbonisatietraject die aan de onderliggende activa in de indexportefeuille zijn verbonden;

▌(h)  het soort en de bron van de inputgegevens en de manier waarop deze in de benchmarkmethodologie worden gebruikt om tot de selectie of uitsluiting van de onderliggende activa te komen ▌, waaronder:

(i)  emissies die voortkomen uit bronnen waarover de onderneming controle uitoefent en die verbonden zijn met de onderliggende activa;

(ii)  emissies uit het verbruik van aangekochte elektriciteit, stoom of andere bronnen van energie die stroomopwaarts van de onderneming die verbonden is met de onderliggende activa wordt opgewekt;

(iii)  emissies die het gevolg zijn van de activiteiten van een onderneming of een van haar onderliggende activa maar die niet rechtstreeks door de onderneming worden gecontroleerd, waarbij alleen ondernemingen die dergelijke indirecte emissies of emissies van groep 3 aangeven, voor opname in aanmerking komen gezien de beschikbaarheid van gegevens;

(v)  de vraag of de inputgegevens gebruikmaken van wereldwijde normen zoals de Taskforce voor de openbaarmaking van klimaatgerelateerde financiële informatie van de Raad voor financiële stabiliteit;

(i)  de totale koolstofemissies van de indexportefeuille en de geraamde gevolgen voor de beperking van de klimaatverandering van de door de benchmark nagestreefde strategie;

(j)  de redenen voor het aanhouden van een bijzondere strategie of doelstelling inzake methodologie en toelichting waarom de methodologie geschikt is voor de berekening van de milieudoelstellingen van de benchmark.

Methodologie voor op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks

2.  De beheerder van een op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmark maakt, naast de verplichtingen die van toepassing zijn op de beheerder van een klimaattransitiebenchmark, de ▌koolstofbalans bekend van alle onderliggende activa die in de benchmark zijn opgenomen, en specificeert de formule of de berekening die wordt gebruikt om te bepalen of de emissies stroken met de langetermijntemperatuurdoelstelling van de klimaatovereenkomst van Parijs.

Wijzigingen in de methodologie

3.  Beheerders van klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks voorzien in procedures om inhoudelijke wijzigingen in hun methodologie voor te stellen, maken deze bekend aan de gebruikers en geven toelichting bij de motieven. Deze procedures zijn in overeenstemming met de hoofddoelstelling dat benchmarkberekeningen doorlopend moeten aansluiten bij de doelstellingen inzake klimaattransitie of afstemming op de klimaatovereenkomst van Parijs. Deze procedures voorzien in:

(a)  een voorafgaande kennisgeving volgens een duidelijk tijdschema waardoor gebruikers voldoende mogelijkheden hebben om de gevolgen van deze voorgestelde wijzigingen te analyseren en te becommentariëren, gelet op de berekening van de algemene omstandigheden door de beheerders;

(b)  de mogelijkheid voor gebruikers om opmerkingen te maken bij deze wijzigingen en voor beheerders om op deze opmerkingen te reageren, waarbij deze opmerkingen na een bepaalde raadplegingsperiode toegankelijk worden gesteld voor alle marktgebruikers, tenzij de indiener van de opmerkingen om vertrouwelijkheid heeft verzocht.

4.  Beheerders van klimaattransitiebenchmarks en op de klimaatovereenkomst van Parijs afgestemde benchmarks onderzoeken regelmatig en ten minste jaarlijks hun methodologieën om ervoor te zorgen dat deze een betrouwbare afspiegeling vormen van de doelstellingen in kwestie, en voorzien hierbij in een procedure om rekening te houden met de standpunten van alle betrokken gebruikers.

(1)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool▐ aangegeven.

(2)

  PB C […] van […], blz. […].

(3)

  PB C , blz. .

(4)

  PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4-18.

(5)

  COM(2016) 739 final.

(6)

  CO EUR 17, CONCL. 5.

(7)

  PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4.

(8)

  COM(2018) 97 final.

(9)

  Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 „Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet” (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 171).

(10)

  Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1).

(11)

  Aanbeveling 2013/179/EU van de Commissie van 9 april 2013 over het gebruik van gemeenschappelijke methoden voor het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties gedurende hun levenscyclus (PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (22.11.2018)

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake de integratie van duurzaamheidsindicatoren in de methodologie van benchmarks, en inzake benchmarks met een positieve balans

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst)

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad30 voert eenvormige regels voor benchmarks in de Unie in en voorziet in verschillende soorten benchmarks. Een groeiend aantal investeerders volgt strategieën voor koolstofarme investeringen en maakt gebruik van low-carbonbenchmarks om de prestaties van beleggingsportefeuilles te omschrijven met referenties of metingen.

(7)  Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad30 voert eenvormige regels voor benchmarks in de Unie in en voorziet in verschillende soorten benchmarks. Een groeiend aantal investeerders volgt strategieën voor duurzame investeringen en maakt gebruik van benchmarks om de prestaties van beleggingsportefeuilles te omschrijven met referenties of metingen.

__________________

__________________

30 Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1).

30 Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1).

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Een brede waaier van indices behoort momenteel tot de groep van low-carbonindices. Deze low-carbonindices worden gebruikt als benchmarks voor beleggingsportefeuilles en -producten die over de grenzen heen worden verkocht. De kwaliteit en de integriteit van low-carbonbenchmarks hebben een weerslag op het daadwerkelijk functioneren van de eengemaakte markt in een ruim gamma van individuele en collectieve beleggingsportefeuilles. Tal van low-carbonindices die gebruikt worden als prestatie-indicatoren voor beleggingsportefeuilles, met name voor gescheiden beleggingsrekeningen en collectieve beleggingsregelingen, worden aangeboden in één lidstaat maar worden gebruikt door portefeuille- en vermogensbeheerders in andere lidstaten. Daarnaast zorgen portefeuille- en vermogensbeheerders vaak voor een afdekking van hun blootstellingsrisico’s inzake koolstofuitstoot door gebruik te maken van benchmarks die in andere lidstaten zijn opgesteld.

(8)  Een brede waaier van indices behoort momenteel tot de groep van low-carbon- of duurzaamheidsindices. Deze indices worden gebruikt als benchmarks voor beleggingsportefeuilles en -producten die over de grenzen heen worden verkocht. De kwaliteit en de integriteit van benchmarks hebben een weerslag op het daadwerkelijk functioneren van de eengemaakte markt in een ruim gamma van individuele en collectieve beleggingsportefeuilles. Tal van low-carbon- en duurzaamheidsindices die gebruikt worden als prestatie-indicatoren voor beleggingsportefeuilles, met name voor gescheiden beleggingsrekeningen en collectieve beleggingsregelingen, worden aangeboden in één lidstaat maar worden gebruikt door portefeuille- en vermogensbeheerders in andere lidstaten. Daarnaast zorgen portefeuille- en vermogensbeheerders vaak voor een afdekking van hun blootstellingsrisico’s inzake koolstofuitstoot en het milieu door gebruik te maken van benchmarks die in andere lidstaten zijn opgesteld.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Op de markt zijn verschillende categorieën low-carbonindices opgekomen die wat hun ambitie betreft een uiteenlopend niveau kunnen hebben. Terwijl sommige benchmarks tot doel hebben de koolstofvoetafdruk van standaardportefeuilles te verkleinen, zijn andere benchmarks alleen gericht op het selecteren van bestanddelen die bijdragen tot het bereiken van de 2°C-doelstelling zoals bepaald in de klimaatovereenkomst van Parijs. Ondanks verschillen in doelstellingen en strategieën worden al deze benchmarks gewoonlijk gepromoot als benchmarks met een lage koolstofuitstoot (“low-carbonbenchmarks”).

(9)  Op de markt zijn verschillende categorieën duurzaamheidsindices opgekomen die wat hun ambitie betreft een uiteenlopend niveau kunnen hebben. Ondanks verschillen in doelstellingen en strategieën worden al deze benchmarks gewoonlijk gepromoot als duurzaamheidsbenchmarks.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis)  Zoals de deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame financiën van de Commissie onlangs heeft geconcludeerd, moeten benchmarks beter op duurzaamheid worden afgestemd en hun blootstelling aan duurzaamheidsrisico's weerspiegelen. Beleggers hebben vergelijkbare en alomvattende informatie over milieurisico's en -effecten nodig om bij het beoordelen van hun portefeuilles met meer elementen rekening te kunnen houden dan uitsluitend blootstelling aan koolstof. Een enge nadruk op blootstelling aan koolstof zou negatieve 'spill-over'-effecten kunnen hebben door beleggingsstromen te verleggen naar portefeuilles met andere milieurisico's. Benchmarkbeheerders moeten dan ook rekening houden met en openbaar maken in welke mate (milieu-, sociale en governance-) overwegingen in verband met duurzaamheid in de methodologie van een benchmark worden weerspiegeld.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 ter)  Alle benchmarkbeheerders moeten in hun methodologieën voor benchmarks dan ook de belangrijkste hulpbronnenefficiëntie-indicatoren opnemen die, naast CO2-emissies, ook betrekking hebben op andere emissies, gevolgen voor de biodiversiteit, afvalproductie en energieverbruik, hernieuwbare energie, grondstoffen, en water- en bodemgebruik, als bedoeld in de mededeling van de Commissie over een monitoringkader voor de circulaire economie, het EU-actieplan voor de circulaire economie en in de resolutie van het Europees Parlement van 9 juli 2015 over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 quater)  Zoals voorgesteld door de deskundigengroep op hoog niveau inzake duurzame financiering van de Commissie, moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) verwijzingen naar milieu-, sociale of governancedoelstellingen (ESG) en duurzaamheidsoverwegingen opnemen in haar richtsnoeren over de "benchmarkverklaring". De ESMA moet, samen met de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), richtsnoeren voor benchmarkbeheerders uitwerken om indicatoren voor de circulaire economie in de benchmarkmethodologieën op te nemen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Bij gebrek aan een geharmoniseerd kader om de nauwkeurigheid en de integriteit te verzekeren van de belangrijkste categorieën low-carbonbenchmarks die in individuele of collectieve beleggingsportefeuilles worden gebruikt, is het waarschijnlijk dat door verschillen in aanpak tussen de lidstaten belemmeringen worden opgeworpen voor de vlotte werking van de eengemaakte markt.

(11)  Bij gebrek aan een geharmoniseerd kader om de nauwkeurigheid en de integriteit te verzekeren van de benchmarks die in individuele of collectieve beleggingsportefeuilles worden gebruikt, is het waarschijnlijk dat door verschillen in aanpak tussen de lidstaten belemmeringen worden opgeworpen voor de vlotte werking van de eengemaakte markt.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om de goede werking van de eengemaakte markt te handhaven, de omstandigheden waarin de markt functioneert, te verbeteren en een hoog niveau van bescherming voor consumenten en beleggers te garanderen, is het dan ook raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 aan te passen met het oog op de invoering van een regelgevingskader voor geharmoniseerde low-carbonbenchmarks op het niveau van de Unie.

(12)  Om de goede werking van de eengemaakte markt te handhaven, de omstandigheden waarin de markt functioneert, te verbeteren en een hoog niveau van bescherming voor consumenten en beleggers te garanderen, is het dan ook raadzaam Verordening (EU) 2016/1011 aan te passen met het oog op de opname in benchmarktechnologieën van indicatoren in verband met de circulaire economie op het niveau van de Unie.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Voorts is het noodzakelijk een duidelijk onderscheid in te voeren tussen koolstofarme benchmarks (“low-carbon”) en benchmarks met een positieve koolstofbalans (“positive carbon impact”). Terwijl de onderliggende activa in een koolstofarme benchmark geselecteerd dienen te worden met als doel te komen tot een reductie van de koolstofuitstoot in de indexportefeuille in vergelijking met de moederindex, mag een benchmark met een positieve koolstofbalans alleen maar bestanddelen bevatten waarvan de emissiereducties groter zijn dan de koolstofemissies.

(13)  Terwijl het noodzakelijk is in alle benchmarkmethodologieën indicatoren in verband met de circulaire economie op te nemen, zou er ook een categorie benchmarks met een positieve balans kunnen worden geïntroduceerd. De onderliggende activa in een benchmark met een positieve balans mogen alleen maar bestanddelen bevatten met een positieve netto-impact op geharmoniseerde indicatoren in verband met de circulaire economie.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Elke onderneming waarvan de activa geselecteerd worden als onderliggende activa voor een benchmark met een positieve koolstofbalans, moet meer emissies reduceren dan ze produceert en derhalve een positieve milieubalans kunnen voorleggen. Activa- en portefeuillebeheerders die een beleggingsstrategie beweren te volgen die verenigbaar is met de klimaatovereenkomst van Parijs, moeten daarom gebruikmaken van benchmarks met een positieve koolstofbalans.

(14)  Elke onderneming waarvan de activa geselecteerd worden als onderliggende activa voor een benchmark met een positieve koolstofbalans, moet een positieve nettomilieubalans kunnen voorleggen. Activa- en portefeuillebeheerders die een duurzame beleggingsstrategie beweren te volgen, moeten daarom gebruikmaken van benchmarks met een positieve balans.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Een uiteenlopende groep benchmarkbeheerders beweert dat hun benchmarks ecologische, sociale en governancedoelstellingen (“ESG”) nastreven. De gebruikers van deze benchmarks hebben echter niet altijd de noodzakelijke informatie over de mate waarin deze ESG- doelstellingen in aanmerking worden genomen in de methodologie van de benchmarkbeheerders. De bestaande informatie is vaak versnipperd en maakt een daadwerkelijke vergelijking voor beleggingsactiviteiten over de grenzen heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken, moeten benchmarkbeheerders ertoe verplicht worden bekend te maken hoe in hun methodologie met de ESG-factoren rekening wordt gehouden voor elke benchmark of benchmarkgroep die aangeprezen wordt als overeenstemmende met de ESG-doelstellingen. Die informatie moet ook worden bekendgemaakt in de benchmarkverklaring. Beheerders van benchmarks die geen ESG-doelstellingen promoten of in aanmerking nemen, zijn niet onderworpen aan deze verplichting tot bekendmaking.

(15)  De gebruikers van benchmarks hebben niet altijd de noodzakelijke informatie over de mate waarin de ESG- risico's en -impact in aanmerking worden genomen in de methodologie van de benchmarkbeheerders. De bestaande informatie is vaak versnipperd en maakt een daadwerkelijke vergelijking voor beleggingsactiviteiten over de grenzen heen niet mogelijk. Om marktdeelnemers in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken, moeten alle benchmarkbeheerders ertoe verplicht worden bekend te maken hoe in hun methodologie indicatoren in verband met de circulaire economie worden opgenomen voor elke benchmark. Die informatie moet worden bekendgemaakt in de benchmarkverklaring.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om dezelfde redenen moeten beheerders van zowel koolstofarme benchmarks als van benchmarks met een positieve koolstofbalans de methodologie publiceren die zij gebruiken voor hun berekening. In deze informatie moet worden beschreven hoe de onderliggende activa werden geselecteerd en gewogen en welke activa werden uitgesloten en om welke reden. Benchmarkbeheerders moeten ook specificeren hoe low-carbonbenchmarks van de onderliggende moederindex verschillen, met name wat de toepasselijke wegingen, marktkapitalisatie en financiële prestaties van de onderliggende activa betreft. Om te beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot de milieudoelstellingen, moet de benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de koolstofvoetafdruk en de emissiereducties van de onderliggende activa zijn gemeten, welke hun respectieve waarden zijn, waaronder de totale koolstofvoetafdruk van de benchmark, en welk type gegevens en welke gegevensbron zijn gebruikt. Om activabeheerders in staat te stellen de meest geschikte benchmark te kiezen voor hun beleggingsstrategie, moeten benchmarkbeheerders de parameters van hun methodologie motiveren en toelichten hoe de benchmark bijdraagt tot de milieudoelstellingen, waaronder de effecten voor de beperking van de klimaatverandering. De gepubliceerde informatie moet ook nader ingaan op de frequentie van de herzieningen en de gevolgde procedure.

(16)  Om dezelfde redenen moeten beheerders van benchmarks met een positieve balans de methodologie publiceren die zij gebruiken voor hun berekening. In deze informatie moet worden beschreven hoe de onderliggende activa werden geselecteerd en gewogen en welke activa werden uitgesloten en om welke reden. Benchmarkbeheerders moeten ook specificeren hoe benchmarks met een positieve balans van de onderliggende moederindex verschillen, met name wat de toepasselijke wegingen, marktkapitalisatie en financiële prestaties van de onderliggende activa betreft. Om te beoordelen hoe de benchmark bijdraagt tot de milieudoelstellingen, moet de benchmarkbeheerder bekendmaken hoe de milieubalans en -risico's van de onderliggende activa zijn gemeten, welke hun respectieve waarden zijn, waaronder de totale milieu-afdruk van de benchmark, en welk type gegevens en welke gegevensbron zijn gebruikt. Om activabeheerders in staat te stellen de meest geschikte benchmark te kiezen voor hun beleggingsstrategie, moeten benchmarkbeheerders de parameters van hun methodologie motiveren en toelichten hoe de benchmark bijdraagt tot de milieudoelstellingen. De gepubliceerde informatie moet ook nader ingaan op de frequentie van de herzieningen en de gevolgde procedure.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Voorts moeten beheerders van benchmarks met een positieve koolstofbalans bekendmaken in welke zin alle onderliggende activa van deze benchmarks een positieve koolstofbalans vertonen, en moeten zij aangeven welke methode zij hebben gebruikt om vast te stellen of de emissiereducties hoger zijn dan de koolstofvoetafdruk van de belegging.

(17)  Voorts moeten beheerders van benchmarks met een positieve balans bekendmaken in welke zin alle onderliggende activa van deze benchmarks een positieve milieubalans vertonen, en moeten zij aangeven welke methode zij hebben gebruikt om vast te stellen of de netto milieubalans positief is.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om ervoor te zorgen dat de gekozen doelstelling inzake beperking van klimaatverandering voortdurend in acht wordt genomen, moeten beheerders van koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans hun methodologieën regelmatig herzien en hun gebruikers informeren over de procedures die toegepast worden om te komen tot inhoudelijke wijzigingen. Bij het doorvoeren van een inhoudelijke wijziging moeten benchmarkbeheerders de redenen daarvoor vermelden en toelichten hoe de wijziging strookt met de oorspronkelijke doelstellingen van de benchmarks.

(18)  Om ervoor te zorgen dat beleggers juist worden geïnformeerd, moeten beheerders van benchmarks met een positieve balans hun methodologieën regelmatig herzien en hun gebruikers informeren over de procedures die toegepast worden om te komen tot inhoudelijke wijzigingen. Bij het doorvoeren van een inhoudelijke wijziging moeten benchmarkbeheerders de redenen daarvoor vermelden en toelichten hoe de wijziging strookt met de oorspronkelijke doelstellingen van de benchmarks.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Teneinde de transparantie te verhogen en een passend niveau van harmonisatie te verzekeren, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de minimale inhoud van de bekendmakingsverplichtingen waaraan benchmarkbeheerders die ESG-doelstellingen in aanmerking nemen, onderworpen zijn, alsmede tot nadere bepaling van de minimumnormen voor harmonisatie van de methodologie voor koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans, waaronder de methode voor de berekening van de koolstofemissies en koolstofreducties die verbonden zijn aan de onderliggende activa, rekening houdend met de milieuvoetafdrukmethode voor producten en organisaties, zoals gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van Aanbeveling 2013/179/EU van de Commissie31. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(19)  Teneinde de transparantie te verhogen en een passend niveau van harmonisatie te verzekeren, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van de minimale inhoud van de bekendmakingsverplichtingen waaraan benchmarkbeheerders onderworpen zijn, alsmede tot nadere bepaling van de minimumnormen voor harmonisatie van het opnemen van indicatoren in verband met de circulaire economie in de methodologie voor benchmarks, waaronder de methode voor de berekening van de netto milieubalans die verbonden is aan de onderliggende activa, rekening houdend met de milieuvoetafdrukmethode voor producten en organisaties, zoals gedefinieerd in punt 2, onder a) en b), van Aanbeveling 2013/179/EU van de Commissie31 en de indicatoren in verband met de circulaire economie als bedoeld in het platform voor monitoring van de circulaire economie van de Commissie en het actieplan voor de circulaire economie van de Commissie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

__________________

__________________

31 Aanbeveling 2013/179/EU van de Commissie van 9 april 2013 over het gebruik van gemeenschappelijke methoden voor het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties gedurende hun levenscyclus (PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

31 Aanbeveling 2013/179/EU van de Commissie van 9 april 2013 over het gebruik van gemeenschappelijke methoden voor het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties gedurende hun levenscyclus (PB L 124 van 4.5.2013, blz. 1).

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) 2016/1011

Artikel 3 – lid 1 – punt 23 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

23 bis)  “koolstofarme benchmark” (“low-carbon”): een benchmark waarbij de onderliggende activa voor de toepassing van punt 1, b), ii), van dit lid zodanig worden geselecteerd dat de daaruit voortvloeiende benchmarkportefeuille minder koolstofuitstoot heeft in vergelijking met de activa die in een kapitaalgewogen standaardbenchmark zijn vervat, en die is samengesteld in overeenstemming met de normen die zijn neergelegd in de gedelegeerde handelingen bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;

23 bis)  “benchmark met een positieve milieubalans”: een benchmark waarbij de onderliggende activa voor de toepassing van punt 1, b), ii), van dit lid worden geselecteerd op basis van het feit dat hun netto milieuvoetafdruk positief is, en die is samengesteld in overeenstemming met de normen die zijn neergelegd in de gedelegeerde handelingen bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;”.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1

Verordening (EU) 2016/1011

Artikel 3 – lid 1 – punt 23 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

23 ter)  “benchmark met een positieve koolstofbalans” (“positive carbon impact”): een benchmark waarbij de onderliggende activa voor de toepassing van punt 1, b), ii), van dit lid worden geselecteerd op basis van het feit dat hun koolstofreductie groter is dan de koolstofvoetafdruk van de activa en die is samengesteld in overeenstemming met de normen die zijn neergelegd in de gedelegeerde handelingen bedoeld in artikel 19 bis, lid 2;”.

Schrappen

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

Verordening (EU) 2016/1011

Artikel 13 – lid 1 – punt d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  een toelichting over de wijze waarop de onder a) bedoelde essentiële aspecten van de methodologie voor elke benchmark of benchmarkgroep die milieu-, sociale of governancedoelstellingen (ESG) nastreeft of in aanmerking neemt, deze ESG-factoren weerspiegelen;”;

d)  een toelichting over de wijze waarop de onder a) bedoelde essentiële aspecten van de methodologie milieu-, sociale of governance-factoren (ESG) weerspiegelen, inclusief de belangrijkste indicatoren in verband met de circulaire economie, zoals CO2-emissies, andere emissies, gevolgen voor de biodiversiteit, afvalproductie en energieverbruik, hernieuwbare energie, grondstoffen, en water- en bodemgebruik, als bedoeld in de mededeling van de Commissie over een monitoringkader voor de circulaire economie;";

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

Verordening (EU) 2016/1011

Artikel 13 – lid 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere omschrijving van de minimuminhoud van de in lid 1, onder d), bedoelde toelichting.".

2 bis.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere omschrijving van de minimuminhoud van de in lid 1, onder d), van dit artikel bedoelde toelichting, en om richtsnoeren over de benchmarkverklaring zoals vermeld in artikel 27, lid 2 bis, bij te werken zodat ook verwijzingen naar ESG-risico's en duurzaamheidsindicatoren erin worden opgenomen.".

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) 2016/1011

Titel III – hoofdstuk 3 bis (nieuw) – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

Benchmarks met een positieve milieubalans

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) 2016/1011

Artikel 19 bis – punt 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De vereisten van bijlage III zijn van toepassing op het aanbieden van of het aanleveren voor koolstofarme benchmarks of benchmarks met een positieve koolstofbalans, naast of in plaats van de vereisten van titels II, III en IV.

(1)  De vereisten van bijlage III zijn van toepassing op het aanbieden van of het aanleveren voor benchmarks met een positieve milieubalans, naast of in plaats van de vereisten van titels II, III en IV.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) 2016/1011

Artikel 19 bis – punt 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere omschrijving van de minimumnormen voor koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans, met inbegrip van:

(2)  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere omschrijving van de minimumnormen voor benchmarks met een positieve milieubalans, in overeenstemming met de verbintenissen uit de klimaatovereenkomst van Parijs zoals ten uitvoer gelegd in de wetgeving van de Unie, met inbegrip van:

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

Verordening (EU) 2016/1011

Artikel 19 bis – punt 2 – punt c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de methode voor de berekening van de koolstofuitstoot en de koolstofreductie die verbonden zijn aan de onderliggende activa.”.

(c)  de methode voor de berekening van de koolstofuitstoot, andere emissies, gevolgen voor de biodiversiteit, afvalproductie en energieverbruik, hernieuwbare energie, grondstoffen, en water- en bodemgebruik die verbonden zijn aan de onderliggende activa.”.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) 2016/1011

Artikel 27 – lid 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 bis.  Voor elk vereiste van lid 2 bevat de benchmarkverklaring een toelichting over de wijze waarop voor elke aangeboden en gepubliceerde benchmark of benchmarkgroep die milieu-, sociale of governancedoelstellingen (ESG) nastreeft of in aanmerking neemt, deze ESG-factoren worden weerspiegeld.

2 bis.  Voor elk vereiste van lid 2 bevat de benchmarkverklaring een toelichting over de wijze waarop voor elke aangeboden en gepubliceerde benchmark of benchmarkgroep deze ESG-factoren worden weerspiegeld.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Verordening (EU) 2016/1011

Artikel 27 – lid 2 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2 ter.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere omschrijving van de in lid 2 bis bedoelde informatie.”.

2 ter.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 49 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere omschrijving van de in lid 2 bis bedoelde informatie, en de richtsnoeren voor de benchmarkverklaring te actualiseren middels de opname van verwijzingen naar ESG- en duurzaamheidsoverwegingen.".

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – ondertitel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

Benchmarks met een positieve balans

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – ondertitel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Methodologie voor koolstofarme benchmarks

Methodologie voor benchmarks met een positieve balans

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De beheerder van een koolstofarme benchmark formaliseert, documenteert en publiceert elke methodologie die voor de berekening van koolstofarme benchmarks wordt gebruikt, en geeft daarbij een beschrijving van het volgende:

1.  De beheerder van een benchmark met een positieve balans formaliseert, documenteert en publiceert elke methodologie die voor de berekening van indicatoren in verband met de circulaire economie wordt gebruikt, en geeft daarbij een beschrijving van het volgende:

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de lijst van de onderliggende activa die voor de berekening van de koolstofarme benchmark worden gebruikt;

(a)  de lijst van de onderliggende activa die voor de berekening van de benchmark met een positieve balans worden gebruikt;

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de toegepaste criteria voor het uitsluiten van activa of ondernemingen waaraan een niveau van koolstofvoetafdruk of een niveau van fossielebrandstofreserves is verbonden dat onverenigbaar is met het gebruik daarvan in de koolstofarme benchmark;

(c)  de toegepaste criteria voor het uitsluiten van activa of ondernemingen met een negatieve nettomilieubalans en derhalve onverenigbaar met het gebruik daarvan in de benchmark met een positieve balans;

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  de criteria en de methoden om te bepalen hoe de koolstofarme benchmark voorziet in de meting van de koolstofvoetafdruk en de koolstofreducties die aan de onderliggende activa in de indexportefeuille zijn verbonden;

(d)  de criteria en de methoden om te bepalen hoe de benchmark met een positieve balans voorziet in de meting van de milieubalans die aan de onderliggende activa in de indexportefeuille is verbonden;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de tracking error tussen de koolstofarme index en de moederindex;

(e)  de tracking error tussen de index met een positieve balans en de moederindex;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  de positieve herweging van low-carbonactiva in de koolstofarme benchmark tegenover de moederindex en toelichting van de redenen waarom deze herweging noodzakelijk is om de gekozen doelstellingen van de koolstofarme benchmark in aanmerking te nemen;

(f)  de positieve herweging van activa met een positieve balans in de benchmark tegenover de moederindex en toelichting van de redenen waarom deze herweging noodzakelijk is om de gekozen doelstellingen van de benchmark met een positieve balans in aanmerking te nemen;

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  de ratio tussen de marktwaarde van de effecten die in de koolstofarme benchmark zijn opgenomen, en de marktwaarde van de effecten in de moederindex;

(g)  de ratio tussen de marktwaarde van de effecten die in de benchmark met een positieve balans zijn opgenomen, en de marktwaarde van de effecten in de moederindex;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Bijlage I - punt 1 – letter h – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  het soort en de bron van de inputgegevens die zijn gebruikt voor de selectie van activa of ondernemingen die in aanmerking komen voor de koolstofarme benchmark, waaronder:

(h)  het soort en de bron van de inputgegevens die zijn gebruikt voor de selectie van activa of ondernemingen die in aanmerking komen voor de benchmark met een positieve balans, waaronder:

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter h – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(v bis)  impact gebaseerd op andere indicatoren in verband met de circulaire economie, als bedoeld in de mededeling van de Commissie over een monitoringkader voor de circulaire economie en het EU-actieplan voor de circulaire economie, inclusief gevolgen voor de biodiversiteit, afvalproductie en energieverbruik, hernieuwbare energie, grondstoffen, en water- en bodemgebruik.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  de totale blootstelling inzake koolstofuitstoot van de indexportefeuille en de geraamde gevolgen voor de beperking van de klimaatverandering van de door de benchmark nagestreefde low-carbonstrategie;

(i)  de totale netto milieubalans van de indexportefeuille en de geraamde milieubalans van de door de benchmark nagestreefde strategie;

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j)  de redenen voor het aanhouden van een bijzondere strategie of doelstelling inzake low-carbonmethodologie en toelichting waarom de methodologie geschikt is voor de berekening van de low-carbondoelstellingen van de benchmark;

(j)  de redenen voor het aanhouden van een bijzondere strategie of duurzaamheidsdoelstelling inzake milieumethodologie en toelichting waarom de methodologie geschikt is voor de berekening van de milieubalans en de duurzaamheidsdoelstellingen van de benchmark;

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – ondertitel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Methodologie voor benchmarks met een positieve koolstofbalans

Nadere methodologie voor benchmarks met een positieve balans

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De beheerder van een benchmark met een positieve koolstofbalans maakt, naast de verplichtingen die van toepassing zijn op de beheerder van een koolstofarme benchmark, de positieve koolstofbalans bekend van alle onderliggende activa die in de benchmark zijn opgenomen, en specificeert de formule of de berekening die wordt gebruikt om te bepalen of de koolstofreductie groter is dan de koolstofvoetafdruk van de beleggingsactiva of van de onderneming (“ratio voor positieve koolstofbalans”).

2.  De beheerder van een benchmark met een positieve balans maakt, naast de hierboven vermelde verplichtingen, de positieve milieubalans bekend van alle onderliggende activa die in de benchmark zijn opgenomen, en specificeert de formule of de berekening die wordt gebruikt om de netto balans te bepalen.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Beheerders van koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans voorzien in procedures om inhoudelijke wijzigingen in hun methodologie voor te stellen, maken deze bekend aan de gebruikers en geven toelichting bij de motieven. Deze procedures zijn in overeenstemming met de hoofddoelstelling dat benchmarkberekeningen doorlopend moeten aansluiten bij de doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot en positieve koolstofbalans. Deze procedures voorzien in:

3.  Beheerders van benchmarks met een positieve balans voorzien in procedures om inhoudelijke wijzigingen in hun methodologie voor te stellen, maken deze bekend aan de gebruikers en geven toelichting bij de motieven. Deze procedures zijn in overeenstemming met de hoofddoelstelling dat benchmarkberekeningen doorlopend moeten aansluiten bij de doelstellingen inzake een netto balans. Deze procedures voorzien in:

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Beheerders van koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans onderzoeken regelmatig hun methodologieën om ervoor te zorgen dat deze een betrouwbare afspiegeling vormen van de desbetreffende doelstellingen inzake lage koolstofuitstoot en positieve koolstofbalans, en voorzien hierbij in een procedure om rekening te houden met de standpunten van de betrokken gebruikers.

4.  Beheerders van benchmarks met een positieve balans onderzoeken regelmatig hun methodologieën om ervoor te zorgen dat deze een betrouwbare afspiegeling vormen van de doelstellingen in kwestie, en voorzien hierbij in een procedure om rekening te houden met de standpunten van de betrokken gebruikers.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

5.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

5.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum goedkeuring

20.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

28

18

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

28

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

NI

Zoltán Balczó

PPE

Innocenzo Leontini, Sirpa Pietikäinen

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

18

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Mark Demesmaeker, John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

Document- en procedurenummers

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Datum indiening bij EP

24.5.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

5.7.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ITRE

18.6.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Neena Gill

31.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

13.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Ana Miranda, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Matt Carthy, Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Lieve Wierinck

Datum indiening

20.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

42

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2019Juridische mededeling