Procedura : 2018/0180(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0483/2018

Teksty złożone :

A8-0483/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.17
CRE 26/03/2019 - 7.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0237

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 913kWORD 94k
20.12.2018
PE 628.440v02-00 A8-0483/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Neena Gill

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0355),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0209/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0483/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(1)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(2),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W dniu 25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nowe globalne ramy zrównoważonego rozwoju: Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030(4), a jej podstawowymi elementami są cele zrównoważonego rozwoju. Komunikat Komisji z 2016 r. dotyczący kolejnych kroków w kierunku zrównoważonej przyszłości Europy(5) wiąże cele zrównoważonego rozwoju z unijnymi ramami polityki w celu zapewnienia, by we wszystkich unijnych działaniach i inicjatywach politycznych – realizowanych zarówno w UE, jak i na całym świecie – od samego początku uwzględniano cele zrównoważonego rozwoju. W konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 20 czerwca 2017 r.(6) potwierdzono zobowiązanie Unii i państw członkowskich do wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 w pełny, spójny, kompleksowy, zintegrowany i skuteczny sposób i w ścisłej współpracy z partnerami i innymi zainteresowanymi stronami.

(2)  W 2015 r. Unia zawarła porozumienie klimatyczne z Paryża(7). W art. 2 lit. c) tego porozumienia wyznaczono cel zakładający podjęcie bardziej zdecydowanych działań w związku ze zmianą klimatu, między innymi przez zapewnienie spójności przepływów finansowych z ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmianę klimatu.

(2a)  8 października 2018 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował swoje sprawozdanie specjalne zatytułowane „Globalne ocieplenie o 1,5 °C” (sprawozdanie specjalne IPCC), w którym ostrzeżono przed ekstremalnym ryzykiem globalnego ocieplenia o 2 °C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, i wezwał do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 °C, zauważając, że wymaga to szybkich, dalekosiężnych i bezprecedensowych zmian we wszystkich aspektach życia społecznego.

(2b)  Unia powinna promować wnioski ze sprawozdania specjalnego IPCC jako wiodący wkład naukowy do konferencji w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w grudniu 2018 r. w Katowicach w Polsce, gdy będzie przeprowadzany przegląd porozumienia klimatycznego z Paryża.

(3)  Zrównoważony rozwój oraz przejście na niskoemisyjną, odporną na zmianę klimatu i bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej konkurencyjności gospodarki Unii. Zrównoważony rozwój jest od dawna centralnym elementem projektu, jakim jest Unia Europejska, a jego wymiar społeczny i środowiskowy znajduje potwierdzenie w Traktatach. Czas na zmianę podejścia w sektorze finansowym w kierunku zrównoważonego finansowania, aby zapewnić utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2ºC, jest ograniczony. W związku z tym jest niezwykle istotne, aby nowe inwestycje w infrastrukturę były zrównoważone w perspektywie długoterminowej.

(4)  W marcu 2018 r. Komisja opublikowała „Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego”(8), w którym ustanowiła ambitną i kompleksową strategię dotyczącą zrównoważonego finansowania. Jednym z celów powyższego planu działania jest ukierunkowanie przepływów kapitału na zrównoważone inwestowanie celem osiągnięcia zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Kluczowe znaczenie ma położenie większego nacisku na ograniczanie skutków zmiany klimatu, ponieważ dramatycznie nasiliły się klęski żywiołowe wywołane nieprzewidywalnością warunków pogodowych.

(5)  W decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE(9) wezwano do zwiększenia środków finansowych sektora prywatnego na wydatki dotyczące działań związanych ze środowiskiem i klimatem, w szczególności poprzez ustanowienie zachęt i metod pobudzających przedsiębiorstwa do mierzenia środowiskowych kosztów ich działalności i zysków z korzystania z usług środowiskowych.

(6)  Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w Unii wymaga ukierunkowania przepływów kapitału na zrównoważone inwestycje. Ważne jest pełne wykorzystanie potencjału rynku wewnętrznego w celu osiągnięcia powyższych celów. W tym kontekście istotne jest usunięcie przeszkód utrudniających efektywny przepływ kapitału w kierunku zrównoważonych inwestycji na rynku wewnętrznym i zapobieganie powstawaniu takich przewidywanych przeszkód.

(7)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011(10) ustanowiono jednolite zasady dotyczące wskaźników referencyjnych w Unii i uwzględniono różne rodzaje wskaźników referencyjnych w oparciu o ich cechy, słabości i powiązane z nimi zagrożenia. Coraz większa liczba inwestorów realizuje strategie inwestycji niskoemisyjnych i odwołuje się do wskaźników referencyjnych w celu opisywania lub mierzenia wyników portfeli inwestycyjnych. Obecne wskaźniki referencyjne niskoemisyjności są poważnie narażone na pseudoekologiczny marketing. W związku z tym referencyjne wskaźniki finansowe, stanowiące podstawowe narzędzie dla inwestorów, powinny być jasne, przejrzyste i dostosowane do wprowadzonych do prawa Unii zobowiązań wynikających z porozumienia klimatycznego z Paryża.

(8)  Do grupy indeksów niskoemisyjności należą obecnie różnorodne indeksy. Wspomniane indeksy niskoemisyjności są stosowane jako wskaźniki referencyjne dla portfeli i produktów inwestycyjnych sprzedawanych w skali międzynarodowej. Jakość i integralność wskaźników referencyjnych niskoemisyjności mają wpływ na skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego wielu portfeli indywidualnego i zbiorowego inwestowania. Wiele indeksów niskoemisyjności stosowanych do pomiaru wyników portfeli inwestycyjnych, w szczególności wydzielonych rachunków inwestycyjnych i przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, jest opracowywanych w jednym państwie członkowskim, ale stosowanych przez podmioty zarządzające portfelami i aktywami w innych państwach członkowskich. Dodatkowo podmioty zarządzające portfelami i aktywami często zabezpieczają swoje ryzyko ekspozycji związane z emisyjnością, korzystając ze wskaźników referencyjnych opracowanych w innych państwach członkowskich.

(9)  Na rynku pojawiły się różne kategorie indeksów niskoemisyjności o różnych poziomach ambicji. Podczas gdy celem niektórych wskaźników referencyjnych jest zmniejszenie śladu węglowego standardowego portfela inwestycyjnego, celem innych wskaźników jest dobór tylko takich składników, które przyczyniają się do osiągnięcia celu 2 °C określonego w porozumieniu klimatycznym z Paryża. Pomimo różnic w zakresie celów i strategii wiele tych wskaźników referencyjnych jest powszechnie propagowanych jako wskaźniki referencyjne niskoemisyjności. Z takimi rodzajami wskaźników referencyjnych wiążą się poważne zagrożenia, ponieważ mogą one powodować dezorientację wśród inwestorów i zwiększać prawdopodobieństwo pseudoekologicznego marketingu.

(10)  Rozbieżne podejścia do metod opracowywania wskaźników referencyjnych skutkują rozdrobnieniem rynku wewnętrznego, ponieważ użytkownicy wskaźników referencyjnych nie mają jasności, czy dany indeks niskoemisyjności jest wskaźnikiem referencyjnym dopasowanym do celu 2 °C czy jego celem jest jedynie obniżenie śladu węglowego standardowego portfela inwestycyjnego. Aby móc odnieść się do potencjalnie nieuzasadnionych deklaracji administratorów na temat niskoemisyjnego charakteru ich wskaźników referencyjnych, państwa członkowskie mogą przyjąć różne przepisy służące uniknięciu wynikających z takich deklaracji wątpliwości inwestorów oraz dwuznaczności dotyczącej celów i poziomu ambicji dla różnych kategorii tak zwanych indeksów niskoemisyjności stosowanych jako wskaźniki referencyjne dla portfeli inwestycji w technologie niskoemisyjne.

(11)  Wobec braku zharmonizowanych ram zapewniających dokładność i integralność głównych kategorii wskaźników referencyjnych niskoemisyjności stosowanych w przypadku portfeli indywidualnego lub zbiorowego inwestowania różnice w podejściach państw członkowskich mogą stwarzać przeszkody dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(12)  Dlatego też, aby utrzymać należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego z korzyścią dla inwestora końcowego, dodatkowo ulepszyć warunki jego funkcjonowania oraz zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów i inwestorów, należy dostosować rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić w nim minimalne ramy prawne, harmonizując i integrując wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej i wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego na poziomie Unii. W związku z tym szczególnie ważne jest, aby takie wskaźniki referencyjne nie były znacząco szkodliwe dla innych celów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, „ESG”), w szczególności gdy są określone przez ogólnounijne ramy na rzecz ułatwienia zrównoważonych inwestycji w oparciu o zharmonizowane wskaźniki i kryteria.

(13)  Wprowadzenie jasnego rozróżnienia między wskaźnikami referencyjnymi transformacji klimatycznej a wskaźnikami referencyjnymi dostosowanymi do porozumienia paryskiego oraz opracowanie minimalnych norm dla każdego rodzaju wskaźników referencyjnych pomoże zapewnić spójność między wskaźnikami referencyjnymi, które promują się jako takie. Wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego powinny koncentrować się na przedsiębiorstwach lub segmentach konkretnego rynku, które są już zgodne z długoterminowym celem dotyczącym globalnego ocieplenia określonym w porozumieniu klimatycznym z Paryża.

(14)  Każde przedsiębiorstwo, którego aktywa stanowią podstawę wskaźnika referencyjnego transformacji klimatycznej powinno mieć plan zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w dążeniu do ogólnego dostosowania do długoterminowego celu dotyczącego globalnego ocieplenia określonego w porozumieniu klimatycznym z Paryża. Takie plany powinny być publicznie dostępne i wiarygodne w tym sensie, że stanowią one rzeczywiste zobowiązanie do dekarbonizacji oraz że są wystarczająco szczegółowe i technicznie wykonalne.

(15)  Wielu administratorów wskaźników referencyjnych twierdzi, że ich wskaźniki referencyjne służą realizacji celów ESG. Użytkownicy ▌wskaźników nie zawsze jednak mają niezbędne informacje o stopniu, w jakim metoda ▌administratorów wskaźników referencyjnych uwzględnia czynniki ESG. Istniejące informacje są również często rozproszone i nie pozwalają na skuteczne dokonywanie porównań transgranicznych w celach inwestycyjnych. Aby uczestnicy rynku mogli dokonywać świadomych wyborów, administratorzy wskaźników referencyjnych powinni mieć obowiązek ujawniania w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego, czy ich wskaźniki referencyjne lub ▌rodziny takich wskaźników realizują cele ESG oraz czy administrator wskaźników referencyjnych oferuje takie wskaźniki. W odniesieniu do istotnych wskaźników akcyjnych i obligacyjnych, a także wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego administrator wskaźników referencyjnych powinien opublikować szczegółowe informacje na temat tego, czy i w jakim stopniu zapewnia się ogólny stopień dostosowania do celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i/lub osiągnięcia celów porozumienia klimatycznego z Paryża. Komisja powinna przeprowadzić ocenę skutków, aby stwierdzić, czy jest wykonalne, by wszystkie wskaźniki referencyjne lub rodziny takich wskaźników zawierały szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób zapewnia się osiągnięcie celu w zakresie emisji dwutlenku węgla lub celów paryskiego porozumienia klimatycznego.

(16)  Z tych samych powodów administratorzy wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego powinni także publikować opis metody stosowanej przez nich do obliczania wskaźników. Stosowne informacje powinny zawierać opis sposobu doboru i ważenia aktywów bazowych oraz wskazanie, jakie aktywa zostały wykluczone i dlaczego. ▌W celu umożliwienia oceny, jak wskaźnik referencyjny przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, administrator wskaźników referencyjnych powinien ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego aktywów bazowych i związanych z nimi oszczędności emisji, wartości powyższych parametrów, w tym całkowity ślad węglowy danego wskaźnika referencyjnego, oraz rodzaj i źródło wykorzystanych danych. Aby podmioty zarządzające aktywami mogły wybrać najbardziej odpowiedni wskaźnik referencyjny dla swojej strategii inwestycyjnej, administratorzy wskaźników referencyjnych powinni przedstawić uzasadnienie parametrów swojej metody i wyjaśnić, jak dany wskaźnik referencyjny przyczynia się do realizacji celów środowiskowych ▌. Publikowane informacje powinny również uwzględniać szczegółowe dane dotyczące częstotliwości przeglądów i zastosowanej procedury.

(17a)  Istotne jest, aby kluczowe elementy metod stosowanych do sporządzania wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego miały solidne podstawy w naukach o klimacie. Będzie to na ogół osiągane dzięki stosowaniu się do porozumienia klimatycznego z Paryża, na przykład przez wykorzystywanie scenariusza klimatycznego i odpowiedniej ścieżki dekarbonizacji dostosowanej do celów porozumienia klimatycznego z Paryża.

(18)  Aby zapewnić trwałą zgodność z wybranym celem w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, administratorzy wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego powinni regularnie dokonywać przeglądu swoich metod i informować użytkowników stosownych procedur o wszelkich istotnych zmianach. Wprowadzając istotną zmianę, administratorzy wskaźników referencyjnych powinni ujawniać przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki sposób zachowuje ona zgodność z początkowymi celami wskaźników referencyjnych.

(19)  W celu zwiększenia przejrzystości i zapewnienia odpowiedniego poziomu harmonizacji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji, a Komisja ma sprecyzować minimalną zawartość obowiązków ujawniania, którym powinni podlegać administratorzy wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego; oraz określić minimalne normy dotyczące harmonizacji metod opracowywania wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, w tym metody obliczania emisji dwutlenku węgla ▌związanych z aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu metod oznaczania śladu środowiskowego produktów i organizacji wskazanych w pkt 2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 2013/179/UE(11) oraz pracy grupy ekspertów technicznych ds. zrównoważonego finansowania. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych nad każdym aktem delegowanym Komisja prowadziła odpowiednie otwarte i publiczne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(20)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/1011,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2016/1011

W rozporządzeniu (UE) 2016/1011 wprowadza się następujące zmiany:

1.  w art. 3 ust. 1 dodaje się pkt 23a, 23b i 23c w brzmieniu:

„23a) »wskaźnik referencyjny transformacji klimatycznej« oznacza wskaźnik referencyjny, który jest oznaczony jako unijny wskaźnik referencyjny transformacji klimatycznej, w przypadku którego aktywa bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego ustępu – są tak dobrane, ważone i wykluczane, że wynikający z nich portfel referencyjny jest na trajektorii dekarbonizacji i został utworzony zgodnie z normami określonymi w aktach delegowanych, o których mowa w art. 19a ust. 2; ten wskaźnik referencyjny spełnia wszystkie następujące wymogi minimalne:

(i)  plany ograniczenia emisji emitentów aktywów muszą obejmować wymierne oraz określone w czasie cele, które są solidne i oparte na dowodach;

(ii)  przedsiębiorstwa odpowiedzialne za aktywa bazowe muszą dysponować szczegółowymi planami ograniczenia emisji, które są zdezagregowane do poziomu poszczególnych operacyjnych jednostek zależnych;

(iii)  emitenci aktywów muszą składać roczne sprawozdania z postępów w osiąganiu tych celów;

(iv)  działania aktywów bazowych nie mogą w istotny sposób szkodzić realizacji innych celów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

do dnia 1 stycznia 2022 r. podmioty opracowujące wskaźniki referencyjne w Unii dążą do wprowadzenia do obrotu jednego lub większej liczby wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej, przy czym wskaźniki te zostaną uregulowane jako istotne wskaźniki referencyjne;

23b) »wskaźnik referencyjny dostosowany do porozumienia paryskiego« oznacza wskaźnik referencyjny, który jest oznaczony jako wskaźnik referencyjny dostosowany do porozumienia paryskiego i w przypadku którego aktywa bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego ustępu – są dobrane na podstawie założenia, że emisje dwutlenku węgla w ramach portfela referencyjnego tych aktywów bazowych są spójne z zobowiązaniem do ograniczenia wzrostu temperatury do 1.5°C wynikającym z porozumienia klimatycznego z Paryża, i który to wskaźnik został również utworzony zgodnie z minimalnymi normami określonymi w aktach delegowanych, o których mowa w art. 19a ust. 2., oraz w którym portfel aktywów bazowych nie jest narażony na działalność przedsiębiorstw zaangażowanych w którąkolwiek z następujących rodzajów działalności gospodarczej:

  poszukiwanie, wydobywanie, dystrybucja i przetwarzanie paliw kopalnych;

  budowa i utrzymywanie elektrowni spalających paliwa kopalne;

działania związane z aktywami bazowymi nie mogą w istotny sposób szkodzić realizacji innych celów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

do dnia 1 stycznia 2022 r. dostawcy wskaźników referencyjnych w Unii dążą do wprowadzenia do obrotu jednego lub większej liczby wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, przy czym wskaźniki te zostaną uregulowane jako istotne wskaźniki referencyjne;

23c) »trajektoria dekarbonizacji« oznacza wymierną, opartą na podstawach naukowych i określoną w czasie trajektorię zakładającą ograniczenie emisji zakresu 1, 2 i 3 oraz emisji dwutlenku węgla w celu dostosowania do długoterminowego celu dotyczącego globalnego ocieplenia określonego w porozumieniu klimatycznym z Paryża.”;

2.  w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 dodaje się lit. d) i da) w brzmieniu:

„d) wyjaśnienie, w jaki sposób kluczowe elementy metody określone w lit. a) odzwierciedlają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w ramach każdego wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych ▌;

da) wyjaśnienie, w jaki sposób wskaźnik referencyjny lub rodzina wskaźników referencyjnych wpływa na klimat, w szczególności ich stopień dostosowania do celów porozumienia klimatycznego z Paryża;”;

b)  dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania minimalnej zawartości wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. d) i da), oraz standardowego formatu, który ma być używany, i uaktualnienia wytycznych w sprawie oświadczenia dotyczącego wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 27 ust. 2a, aby ująć w nim odniesienia do ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego i kwestie zrównoważonego rozwoju.”;

3.  w tytule III dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne wpływu dostosowane do porozumienia paryskiego

Artykuł 19a

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne wpływu dostosowane do porozumienia paryskiego

1)  Do opracowywania wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej lub wskaźników referencyjnych wpływu dostosowanych do porozumienia paryskiego oraz przekazywania danych na ich potrzeby stosuje się wymogi określone w załączniku III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, III i IV lub zamiast tych wymogów.

2)  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w zakresie wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, w celu doprecyzowania ▌:

a)  kryteriów wyboru aktywów bazowych, obejmujących w stosownych przypadkach kryteria wykluczenia aktywów;

b)  kryteriów i metody ważenia aktywów bazowych w ramach wskaźnika referencyjnego;

c)  ▌obliczania trajektorii dekarbonizacji dla wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej.”;

3a.  artykuł 21 ust. 3 akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

„Po upływie tego okresu właściwy organ dokonuje przeglądu swojej decyzji w sprawie zobowiązania administratora do kontynuowania publikacji wskaźnika referencyjnego i może, w razie potrzeby, odpowiednio ten okres przedłużyć o maksymalnie kolejne 12 miesięcy. Maksymalny okres obowiązkowego administrowania nie przekracza ogółem 36 miesięcy.”;

3b.  artykuł 23 ust. 6 akapit ostatni otrzymuje brzmienie:

„Maksymalny okres obowiązkowego przekazywania danych na podstawie akapitu pierwszego lit. a) i b) nie przekracza ogółem 36 miesięcy.”;

4.  w art. 27 dodaje się ust. 2a, 2b i 2c w brzmieniu:

„2a. W odniesieniu do każdego wymogu określonego w ust. 2 oświadczenie dotyczące wskaźnika referencyjnego zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego zostały odzwierciedlone w każdym opracowanymopublikowanym wskaźniku referencyjnym lub rodzinie wskaźników referencyjnych ▐. W przypadku tych wskaźników referencyjnych lub rodzin wskaźników referencyjnych, które nie są zgodne z celami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, wystarczy, aby podmioty opracowujące wskaźniki referencyjne jasno stwierdziły w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego, że nie realizują takich celów.

Jeżeli w portfelu danego podmiotu opracowującego wskaźniki referencyjne nie jest dostępny żaden wskaźnik referencyjny zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23a i 23b lub nie ma on wskaźników referencyjnych, które są zgodne z celami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego lub które uwzględniają te cele, zostanie to określone w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego. W odniesieniu do swoich istotnych wskaźników akcyjnych i obligacyjnych podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny publikuje szczegółowe oświadczenie dotyczące wskaźnika referencyjnego o tym, czy i w jakim stopniu zapewniony jest ogólny stopień dostosowania do celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla lub osiągnięcia celów porozumienia klimatycznego z Paryża, zgodnie z zasadami ujawniania informacji o produktach finansowych określonymi w art. 5 ust. 3 [Urząd Publikacji: wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju]. Do dnia 1 stycznia 2020 r. Komisja, w oparciu o ocenę skutków, ocenia, w jaki sposób możliwe jest uwzględnienie dla wszystkich wskaźników referencyjnych lub rodzin wskaźników referencyjnych w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego, szczegółowego wyjaśnienia, w jaki sposób zapewnia się osiągnięcie celu w zakresie emisji dwutlenku węgla lub celów paryskiego porozumienia klimatycznego.

W przypadku gdy podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny udostępnia wskaźnik referencyjny zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23a i 23b, oświadczenie dotyczące tego wskaźnika referencyjnego będzie również zawierać informacje na temat ogólnego stopnia dostosowania do długoterminowego celu paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowanie wysiłków na rzecz obniżenia tego wzrostu do 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.

2b. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania informacji, o których mowa w ust. 2a, aby umożliwić uczestnikom rynku dokonywanie świadomych wyborów oraz aby zapewnić techniczną wykonalność tego ustępu.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja przedstawia ocenę skutków w celu podjęcia decyzji, kiedy akt delegowany wejdzie w życie, aby zapewnić administratorom wskaźników referencyjnych wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do przepisów ust. 2a. Ten akt delegowany wchodzi w życie nie później niż dnia 1 stycznia 2021 r.

2c. W obliczu szybkich zmian w dziedzinie technologii klimatycznych istotne jest, aby Komisja uwzględniała najnowsze innowacje. W związku z tym do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia i opublikuje sprawozdanie analizujące skutki tego nowego rozporządzenia i nowej technologii klimatycznej z myślą o dostosowaniu sektora referencyjnych wskaźników finansowych do wprowadzonych do prawa Unii zobowiązań wynikających z porozumienia klimatycznego z Paryża, a także wymogów określonych w rozporządzeniu .../... Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie zarządzania unią energetyczną*+. Do sprawozdania należy dołączyć w razie potrzeby wniosek ustawodawczy”.

____________________________

*  Rozporządzenie (UE) .../... Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniające dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (Dz.U. ...).”

+  Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer dyrektywy zawartej w dokumencie 2016/0375(CNS), a także podać w przypisie dolnym numer, datę i tytuł tej dyrektywy oraz odniesienie do jej publikacji w Dz.U.

4a.  artykuł 49 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 13 ust. 2a, art. 19 ust. 2a, art. 20 ust. 6, art. 24 ust. 2, art. 27 ust. 2, art. 33 ust. 7, art. 51 ust. 6 i art. 54 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [Urząd Publikacji: data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na kolejne takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2, art. 13 ust. 2a, art. 19 ust. 2a, art. 20 ust. 6, art. 24 ust. 2, art. 27 ust. 2b, art. 33 ust. 7, art. 51 ust. 6 i art. 54 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2, art. 13 ust. 2a, art. 19 ust. 2a, art. 20 ust. 6, art. 24 ust. 2, art. 27 ust. 2b, art. 33 ust. 7, art. 51 ust. 6 i art. 54 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

4b.  w art. 51 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4a. Istniejący wskaźnik referencyjny uznawany za kluczowy w akcie wykonawczym przyjętym przez Komisję zgodnie z art. 20 niniejszego rozporządzenia, który nie spełnia wymogów w celu uzyskania zezwolenia zgodnie z art. 34 niniejszego rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2020 r., może być stosowany, jeśli przerwanie jego stosowania wpłynęłoby na stabilność finansową, do dnia 31 grudnia 2021 r.”;

4c.  w art. 54 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3a. Po wejściu w życie kompleksowych i szczegółowych ram w zakresie zrównoważonych inwestycji, których pierwszy element stanowi [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje], Komisja opublikuje bez nieuzasadnionej zwłoki sprawozdanie z wykonalności uwzględnienia przepisów rozporządzenia (UE) 2016/1011 dotyczących „wskaźnika referencyjnego zrównoważonego rozwoju” lub „wskaźnika ESG” na podstawie ram zrównoważonych inwestycji. Sprawozdanie to przesyła się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Do sprawozdania należy dołączyć w razie potrzeby wniosek ustawodawczy.”;

5.  dodaje się tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu zapewnienia spójności i pewności prawa w przyszłości konieczne jest, aby w momencie wejścia w życie rozporządzenia w sprawie systematyki UE istniała spójność między tymi dwoma tekstami.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wskaźniki referencyjne transformacji klimatycznej i wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego

Metodologia obliczania wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej

1.  Z pełnym poszanowaniem zmieniającego się charakteru wskaźników stabilności oraz metod ich pomiaru administrator wskaźnika referencyjnego niskoemisyjności formalizuje, dokumentuje i podaje do publicznej wiadomości każdą metodę stosowaną do obliczania wskaźnika referencyjnego, przedstawiając następujące elementy, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności i ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) określonych w dyrektywie UE 2016/943:

a)    wykaz aktywów bazowych, które są wykorzystywane do obliczenia wskaźnika referencyjnego;

b)  wszystkie kryteria i metody, w tym czynniki decydujące o wyborze i wykluczeniu, współczynniki ważenia, mierniki i wskaźniki zastępcze, stosowane w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego;

c)  kryteria wyłączenia aktywów lub przedsiębiorstw związanych z poziomem śladu węglowego lub poziomem rezerw paliw kopalnych, które nie spełniają kryteriów włączenia do wskaźnika referencyjnego;

d)  kryteria i metodologia naukowa oraz obliczenie trajektorii dekarbonizacji związane z aktywami bazowymi w portfelu wskaźnika;

▌h)  rodzaj i źródło danych wejściowych oraz sposób ich wykorzystania w ramach metody dotyczącej wskaźnika referencyjnego w celu określenia wyboru lub wykluczenia aktywów bazowych, w tym:

(i)  emisje pochodzące ze źródeł, które są kontrolowane przez przedsiębiorstwo związane z aktywami bazowymi;

(ii)  emisje pochodzące z zużycia nabytej energii elektrycznej, pary lub innych źródeł energii generowanych w przedsiębiorstwach wyższego szczebla związanych z aktywami bazowymi;

(iii)  emisje, które są rezultatem działalności przedsiębiorstwa lub któregokolwiek z jego aktywów bazowych, ale które nie są bezpośrednio kontrolowane przez przedsiębiorstwo; tylko takie przedsiębiorstwa, które identyfikują takie emisje pośrednie lub „emisje zakresu 3”, są rozważane pod kątem uwzględnienia, biorąc pod uwagę dostępność danych;

(v)  czy dane wejściowe uwzględniają globalne normy, takie jak Grupa Zadaniowa Rady Stabilności Finansowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem;

i)  całkowite emisje dwutlenku węgla portfela indeksu oraz szacowany wpływ strategii realizowanej przez wskaźnik referencyjny na łagodzenie zmiany klimatu;

j)  powody przyjęcia konkretnych strategii lub celów dotyczących metody oraz wyjaśnienie, dlaczego dana metoda jest odpowiednia do obliczania celów środowiskowych wskaźnika referencyjnego.

Metoda obliczania wskaźników dostosowanych do porozumienia paryskiego

2.  Administrator wskaźnika dostosowanego do porozumienia paryskiego, oprócz wypełniania obowiązków mających zastosowanie do administratora wskaźnika transformacji klimatycznej, ujawnia informacje dotyczące ▌wpływu na emisyjność w odniesieniu do każdego składnika aktywów bazowych wchodzących w skład wskaźnika referencyjnego i podaje wzór lub obliczenia, które są stosowane do określenia, czy emisje są zgodne z długoterminowym celem paryskiego porozumienia klimatycznego w zakresie temperatury.

Zmiany metody

3.  Administratorzy wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego przyjmują i podają do wiadomości użytkowników procedury i powody wszelkich proponowanych istotnych zmian swojej metody. Procedury te muszą być spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z którym obliczenia wskaźników referencyjnych są zawsze zgodne z celami dotyczącymi transformacji klimatycznej lub dostosowania do porozumienia paryskiego. W procedurach tych przewiduje się:

a)  zawiadomienie z wyprzedzeniem w wyraźnych ramach czasowych, dających użytkownikom wystarczającą ilość czasu na dokonanie analizy i zgłoszenie uwag dotyczących wpływu takich proponowanych zmian, biorąc pod uwagę obliczenia administratora w zakresie ogólnych okoliczności;

b)  możliwość zgłaszania przez użytkowników uwag na temat tych zmian i możliwość ustosunkowania się do tych uwag przez administratorów, przy czym uwagi te muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników rynku po każdym danym okresie konsultacji, z wyjątkiem przypadków, w których zgłaszający uwagi wystąpił z wnioskiem o zachowanie poufności.

4.  Administratorzy wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego regularnie i co najmniej raz do roku analizują swoje metody w celu zapewnienia, aby odzwierciedlały one w sposób wiarygodny deklarowane cele, oraz dysponują procedurą uwzględniania opinii wszystkich zainteresowanych użytkowników.”.

(1)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(2)

  Dz.U. C […] z […], s. […].

(3)

  Dz.U. C […] z […], s. […].

(4)

  Dz.U. L 282 z 19.10.2006, s. 4–18.

(5)

  COM(2016) 739 final.

(6)

  CO EUR 17, CONCL. 5.

(7)

  Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4.

(8)

  COM(2018) 97 final.

(9)

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 171).

(10)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

(11)

  Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (22.11.2018)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do ujęcia wskaźników stabilności w metodyce obliczania wskaźników referencyjnych oraz w odniesieniu do wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/101130 ustanowiono jednolite zasady dotyczące wskaźników referencyjnych w Unii i uwzględniono różne rodzaje wskaźników referencyjnych. Coraz większa liczba inwestorów realizuje strategie inwestycji niskoemisyjnych i odwołuje się do wskaźników referencyjnych w celu opisywania lub mierzenia wyników portfeli inwestycyjnych.

(7)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/101130 ustanowiono jednolite zasady dotyczące wskaźników referencyjnych w Unii i uwzględniono różne rodzaje wskaźników referencyjnych. Coraz większa liczba inwestorów realizuje strategie zrównoważonych inwestycji i odwołuje się do wskaźników referencyjnych w celu opisywania lub mierzenia wyników portfeli inwestycyjnych.

__________________

__________________

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Do grupy indeksów niskoemisyjności należą obecnie różnorodne indeksy. Wspomniane indeksy niskoemisyjności są stosowane jako wskaźniki referencyjne dla portfeli i produktów inwestycyjnych sprzedawanych w skali międzynarodowej. Jakość i integralność wskaźników referencyjnych niskoemisyjności mają wpływ na skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego wielu portfeli indywidualnego i zbiorowego inwestowania. Wiele indeksów niskoemisyjności stosowanych do pomiaru wyników portfeli inwestycyjnych, w szczególności wydzielonych rachunków inwestycyjnych i przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, jest opracowywanych w jednym państwie członkowskim, ale stosowanych przez podmioty zarządzające portfelami i aktywami w innych państwach członkowskich. Dodatkowo podmioty zarządzające portfelami i aktywami często zabezpieczają swoje ryzyko ekspozycji związane z emisyjnością, korzystając ze wskaźników referencyjnych opracowanych w innych państwach członkowskich.

(8)  Do grupy indeksów niskoemisyjności lub indeksów stabilności należą obecnie różnorodne indeksy. Indeksy te są stosowane jako wskaźniki referencyjne dla portfeli i produktów inwestycyjnych sprzedawanych w skali międzynarodowej. Jakość i integralność wskaźników referencyjnych mają wpływ na skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego wielu portfeli indywidualnego i zbiorowego inwestowania. Wiele indeksów niskoemisyjności i indeksów stabilności stosowanych do pomiaru wyników portfeli inwestycyjnych, w szczególności wydzielonych rachunków inwestycyjnych i przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, jest opracowywanych w jednym państwie członkowskim, ale stosowanych przez podmioty zarządzające portfelami i aktywami w innych państwach członkowskich. Dodatkowo podmioty zarządzające portfelami i aktywami często zabezpieczają swoje ryzyko ekspozycji związane z emisyjnością i wpływem na środowisko, korzystając ze wskaźników referencyjnych opracowanych w innych państwach członkowskich.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Na rynku pojawiły się różne kategorie indeksów niskoemisyjności o różnych poziomach ambicji. Podczas gdy celem niektórych wskaźników referencyjnych jest zmniejszenie śladu węglowego standardowego portfela inwestycyjnego, celem innych wskaźników jest dobór tylko takich składników, które przyczyniają się do osiągnięcia celu 2 °C określonego w porozumieniu klimatycznym z Paryża. Pomimo różnic w zakresie celów i strategii wszystkie te wskaźniki referencyjne są powszechnie propagowane jako wskaźniki referencyjne niskoemisyjności.

(9)  Na rynku pojawiły się różne kategorie indeksów stabilności o różnych poziomach ambicji. Pomimo różnic w zakresie celów i strategii wszystkie te wskaźniki referencyjne są powszechnie propagowane jako wskaźniki referencyjne stabilności.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Jak stwierdziła powołana przez Komisję grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania, wskaźniki referencyjne muszą być lepiej dostosowane do zasad zrównoważoności i odzwierciedlać ekspozycje na zagrożenia dla stabilności. Inwestorzy potrzebują porównywalnych i całościowych informacji na temat zagrożeń dla środowiska i wpływu na nie, by ocenić swoje portfele nie tylko pod względem ekspozycji związanych z emisyjnością. Skupienie się tylko na ekspozycjach związanych z emisyjnością może mieć negatywne skutki uboczne, gdyż przekieruje przepływy inwestycyjne na cele stwarzające inne zagrożenia dla środowiska. Dlatego też administratorzy wskaźników referencyjnych powinni przeanalizować i ujawnić, na ile kwestie zrównoważoności (ochrona środowiska, polityka społeczna i ład korporacyjny) znajdują odzwierciedlenie w metodyce wyznaczania wskaźnika referencyjnego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  W związku z tym wszyscy administratorzy wskaźników referencyjnych powinni włączać do metodyki ich wyznaczania kluczowe wskaźniki zasobooszczędności, które oprócz emisji CO2 obejmują inne emisje, wpływ na różnorodność biologiczną, wytwarzanie odpadów i zużycie energii, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, surowców, wody i gruntów, zgodnie z przedstawionymi przez Komisję zasadami monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym, planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie efektywnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10c)  Jak zaproponowała powołana przez Komisję grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego finansowania, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) powinien uwzględnić odniesienia do celów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) i kwestii zrównoważonego rozwoju w wytycznych w sprawie oświadczenia dotyczącego wskaźnika referencyjnego. ESMA wraz z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) powinien opracować wytyczne dla administratorów wskaźników referencyjnych odnoszące się do włączenia wskaźników dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym do metod opracowywania wskaźników referencyjnych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Wobec braku zharmonizowanych ram zapewniających dokładność i integralność głównych kategorii wskaźników referencyjnych niskoemisyjności stosowanych w przypadku portfeli indywidualnego lub zbiorowego inwestowania różnice w podejściach państw członkowskich mogą stwarzać przeszkody dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(11)  Wobec braku zharmonizowanych ram zapewniających dokładność i integralność wskaźników referencyjnych stosowanych w przypadku portfeli indywidualnego lub zbiorowego inwestowania różnice w podejściach państw członkowskich mogą stwarzać przeszkody dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Dlatego też, aby utrzymać należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego, dodatkowo ulepszyć warunki jego funkcjonowania oraz zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów i inwestorów, należy dostosować rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić w nim ramy prawne dla zharmonizowanych wskaźników referencyjnych niskoemisyjności na poziomie Unii.

(12)  Dlatego też, aby utrzymać należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego, dodatkowo ulepszyć warunki jego funkcjonowania oraz zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów i inwestorów, należy dostosować rozporządzenie (UE) 2016/1011 i określić w nim ramy prawne włączania wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym do metodyki wyznaczania wskaźników referencyjnych na poziomie Unii.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Ponadto konieczne jest wprowadzenie jasnego rozróżnienia między wskaźnikami referencyjnymi niskoemisyjności a wskaźnikami referencyjnymi pozytywnego wpływu na emisyjność. Podczas gdy aktywa bazowe we wskaźniku referencyjnym niskoemisyjności należy dobierać tak, aby obniżać emisje dwutlenku węgla portfela tworzącego indeks w porównaniu z indeksem macierzystym, to indeks pozytywnego wpływu na emisyjność powinien zawierać jedynie składniki, w przypadku których związane z nimi oszczędności emisji przewyższają wartość związanych z nimi emisji dwutlenku węgla.

(13)  Jako że konieczne jest włączenie wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym do każdej metodyki wyznaczania wskaźników referencyjnych, należy wprowadzić kategorię wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu. Aktywa bazowe we wskaźniku referencyjnym pozytywnego wpływu powinny zawierać jedynie składniki mające pozytywny wpływ netto zgodnie ze zharmonizowanymi wskaźnikami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Każde przedsiębiorstwo, którego aktywa stanowią podstawę wskaźnika referencyjnego pozytywnego wpływu na emisyjność, powinno oszczędzać więcej emisji dwutlenku węgla niż ich wytwarza, mając tym samym pozytywny wpływ na środowisko. Podmioty zarządzające aktywami i portfelami deklarujące, że realizują strategię inwestycyjną zgodną z porozumieniem klimatycznym z Paryża, powinny zatem stosować wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność.

(14)  Każde przedsiębiorstwo, którego aktywa stanowią podstawę wskaźnika referencyjnego pozytywnego wpływu, powinno mieć pozytywny wpływ netto na środowisko. Podmioty zarządzające aktywami i portfelami deklarujące, że realizują strategię zrównoważonego inwestowania, powinny zatem stosować wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Wielu administratorów wskaźników referencyjnych twierdzi, że ich wskaźniki referencyjne służą realizacji celów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, „ESG”). Użytkownicy tych wskaźników nie zawsze jednak mają niezbędne informacje o stopniu, w jakim metoda tych administratorów wskaźników referencyjnych uwzględnia cele ESG. Istniejące informacje są również często rozproszone i nie pozwalają na skuteczne dokonywanie porównań transgranicznych w celach inwestycyjnych. Aby uczestnicy rynku mogli dokonywać świadomych wyborów, administratorzy wskaźników referencyjnych powinni mieć obowiązek ujawniania, w jaki sposób ich metody uwzględniają czynniki ESG w przypadku każdego wskaźnika referencyjnego lub każdej rodziny takich wskaźników propagowanych jako realizujące cele ESG. Informacje takie należy również ujawniać w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego. Administratorzy wskaźników referencyjnych, którzy nie propagują ani nie uwzględniają celów ESG, nie powinni podlegać powyższemu obowiązkowi ujawnienia informacji.

(15)  Użytkownicy wskaźników referencyjnych nie zawsze mają niezbędne informacje o stopniu, w jakim metoda administratorów wskaźników referencyjnych uwzględnia zagrożenia dla celów ESG i wpływ na nie. Istniejące informacje są często rozproszone i nie pozwalają na skuteczne dokonywanie porównań transgranicznych w celach inwestycyjnych. Aby uczestnicy rynku mogli dokonywać świadomych wyborów, wszyscy administratorzy wskaźników referencyjnych powinni mieć obowiązek ujawniania, jak w ich metodyce ujęto wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym w przypadku każdego wskaźnika referencyjnego. Informacje takie należy ujawniać w oświadczeniu dotyczącym wskaźnika referencyjnego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Z tych samych powodów administratorzy wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność powinni także publikować opis metody stosowanej przez nich do obliczania wskaźników. Stosowne informacje powinny zawierać opis sposobu doboru i ważenia aktywów bazowych oraz wskazanie, jakie aktywa zostały wykluczone i dlaczego. Administratorzy wskaźników referencyjnych powinni również określać, w jaki sposób wskaźniki referencyjne niskoemisyjności różnią się od bazowego indeksu macierzystego, w szczególności pod względem stosowanych wag, kapitalizacji rynkowej i wyników finansowych aktywów bazowych. W celu umożliwienia oceny, jak wskaźnik referencyjny przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, administrator wskaźników referencyjnych powinien ujawnić sposób pomiaru śladu węglowego aktywów bazowych i związanych z nimi oszczędności emisji, wartości powyższych parametrów, w tym całkowity ślad węglowy danego wskaźnika referencyjnego, oraz rodzaj i źródło wykorzystanych danych. Aby podmioty zarządzające aktywami mogły wybrać najbardziej odpowiedni wskaźnik referencyjny dla swojej strategii inwestycyjnej, administratorzy wskaźników referencyjnych powinni przedstawić uzasadnienie parametrów swojej metody i wyjaśnić, jak dany wskaźnik referencyjny przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, z uwzględnieniem jego skutków dla łagodzenia zmiany klimatu. Publikowane informacje powinny również uwzględniać szczegółowe dane dotyczące częstotliwości przeglądów i zastosowanej procedury.

(16)  Z tych samych powodów administratorzy wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu powinni także publikować opis metody stosowanej przez nich do obliczania wskaźników. Stosowne informacje powinny zawierać opis sposobu doboru i ważenia aktywów bazowych oraz wskazanie, jakie aktywa zostały wykluczone i dlaczego. Administratorzy wskaźników referencyjnych powinni również określać, w jaki sposób wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu różnią się od bazowego indeksu macierzystego, w szczególności pod względem stosowanych wag, kapitalizacji rynkowej i wyników finansowych aktywów bazowych. W celu umożliwienia oceny, jak wskaźnik referencyjny przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, administrator wskaźników referencyjnych powinien ujawnić sposób pomiaru wpływu aktywów bazowych na środowisko i zagrożeń dla niego, wartości powyższych parametrów, w tym całkowity wpływ danego wskaźnika referencyjnego na środowisko, oraz rodzaj i źródło wykorzystanych danych. Aby podmioty zarządzające aktywami mogły wybrać najbardziej odpowiedni wskaźnik referencyjny dla swojej strategii inwestycyjnej, administratorzy wskaźników referencyjnych powinni przedstawić uzasadnienie parametrów swojej metody i wyjaśnić, jak dany wskaźnik referencyjny przyczynia się do realizacji celów środowiskowych. Publikowane informacje powinny również uwzględniać szczegółowe dane dotyczące częstotliwości przeglądów i zastosowanej procedury.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Dodatkowo administrator wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność powinien ujawniać pozytywny wpływ na emisyjność w przypadku każdego składnika aktywów bazowych uwzględnionego w danych wskaźnikach, z podaniem metody zastosowanej do ustalenia, czy oszczędności emisji przewyższają ślad węglowy składnika aktywów inwestycyjnych.

(17)  Dodatkowo administrator wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu powinien ujawniać pozytywny wpływ na środowisko w przypadku każdego składnika aktywów bazowych uwzględnionego w danych wskaźnikach, z podaniem metody zastosowanej do ustalenia, czy wpływ netto na środowisko jest pozytywny.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Aby zapewnić trwałą zgodność z wybranym celem w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, administratorzy wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność powinni regularnie dokonywać przeglądu swoich metod i informować użytkowników stosownych procedur o wszelkich istotnych zmianach. Wprowadzając istotną zmianę, administratorzy wskaźników referencyjnych powinni ujawniać przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki sposób zachowuje ona zgodność z początkowymi celami wskaźników referencyjnych.

(18)  Aby zapewnić dokładność informacji prezentowanych inwestorom, administratorzy wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu powinni regularnie dokonywać przeglądu swoich metod i informować użytkowników stosownych procedur o wszelkich istotnych zmianach. Wprowadzając istotną zmianę, administratorzy wskaźników referencyjnych powinni ujawniać przyczyny zmiany i wyjaśniać, w jaki sposób zachowuje ona zgodność z początkowymi celami wskaźników referencyjnych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W celu zwiększenia przejrzystości i zapewnienia odpowiedniego poziomu harmonizacji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji, a Komisja ma doprecyzować minimalną zawartość obowiązków ujawniania, którym powinni podlegać administratorzy wskaźników referencyjnych uwzględniający cele ESG; oraz określić minimalne normy dotyczące harmonizacji metod opracowywania wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność, w tym metody obliczania emisji dwutlenku węgla i oszczędności emisji związanych z aktywami bazowymi, przy uwzględnieniu metod oznaczania śladu środowiskowego produktów i organizacji wskazanych w pkt 2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 2013/179/UE31. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(19)  W celu zwiększenia przejrzystości i zapewnienia odpowiedniego poziomu harmonizacji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji, a Komisja ma doprecyzować minimalną zawartość obowiązków ujawniania, którym powinni podlegać administratorzy wskaźników referencyjnych, oraz określić minimalne normy dotyczące harmonizacji włączania wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym do metod opracowywania wskaźników referencyjnych, w tym metody obliczania wpływu netto aktywów bazowych na środowisko, przy uwzględnieniu metod oznaczania śladu środowiskowego produktów i organizacji wskazanych w pkt 2 lit. a) i b) zalecenia Komisji 2013/179/UE31, a także wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym określonych przez Komisję w zasadach monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym i w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

31 Zalecenie Komisji 2013/179/UE z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (Dz.U. L 124 z 4.5.2013, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23a)  »wskaźnik referencyjny niskoemisyjności« oznacza wskaźnik referencyjny, w przypadku którego aktywa bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego ustępu – są tak dobrane, że wynikający z nich portfel referencyjny jest związany z mniejszą emisją dwutlenku węgla w porównaniu z aktywami składającymi się na standardowy wskaźnik referencyjny ważony kapitałem, i który to wskaźnik został utworzony zgodnie z normami określonymi w aktach delegowanych, o których mowa w art. 19a ust. 2;

23a)  „wskaźnik referencyjny pozytywnego wpływu na środowisko” oznacza wskaźnik referencyjny, w przypadku którego aktywa bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego ustępu – są dobrane na podstawie ich pozytywnego śladu środowiskowego netto, i który to wskaźnik został utworzony zgodnie z normami określonymi w aktach delegowanych, o których mowa w art. 19a ust. 2.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 23 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23b)  »wskaźnik referencyjny pozytywnego wpływu na emisyjność« oznacza wskaźnik referencyjny, w przypadku którego aktywa bazowe – do celów pkt 1 lit. b) ppkt (ii) niniejszego ustępu – są dobrane na podstawie założenia, że związane z nimi oszczędności emisji dwutlenku węgla przekraczają wartość śladu węglowego tych aktywów, i który to wskaźnik został utworzony zgodnie z normami określonymi w aktach delegowanych, o których mowa w art. 19a ust. 2.”;

skreśla się

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wyjaśnienie, w jaki sposób kluczowe elementy metody określone w lit. a) odzwierciedlają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w ramach każdego wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych, które są zgodne z celami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego lub które uwzględniają te cele;”;

d)  wyjaśnienie, w jaki sposób kluczowe elementy metody określone w lit. a) odzwierciedlają czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), w tym kluczowe wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym, takie jak emisje CO2, inne emisje, wpływ na różnorodność biologiczną, wytwarzanie odpadów i zużycie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, surowców, wody i gruntów, określone w przygotowanych przez Komisję zasadach monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Artykuł 13 – ustęp 2 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania minimalnej zawartości wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. d).”;

2a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania minimalnej zawartości wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. d), oraz uaktualnienia wytycznych w sprawie oświadczenia dotyczącego wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 27 ust. 2a, aby ująć w nim odniesienia do ESG i kwestie zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Tytuł III – rozdział 3 a – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na środowisko

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Artykuł 19 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Do opracowywania wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność oraz przekazywania danych na ich potrzeby stosuje się wymogi określone w załączniku III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, III i IV lub zamiast tych wymogów.

1.  Do opracowywania wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na środowisko oraz przekazywania danych na ich potrzeby stosuje się wymogi określone w załączniku III, w uzupełnieniu do wymogów tytułu II, III i IV lub zamiast tych wymogów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Artykuł 19 a – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania minimalnych norm dotyczących wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność, w tym:

2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania minimalnych norm dotyczących wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na środowisko zgodnie z wprowadzonymi do prawa Unii zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego, w tym:

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Artykuł 19 a – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  metody obliczania emisji dwutlenku węgla i oszczędności emisji dwutlenku węgla związanych z aktywami bazowymi.”;

c)  metody obliczania związanych z aktywami bazowymi emisji dwutlenku węgla, innych emisji, wpływu na różnorodność biologiczną, wytwarzania odpadów i zużycia energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, surowców, wody i gruntów.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Artykuł 27 – ustęp 2 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  W odniesieniu do każdego wymogu określonego w ust. 2 oświadczenie dotyczące wskaźnika referencyjnego zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w ramach każdego opracowanego i opublikowanego wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych, które są zgodne z celami z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego lub które uwzględniają te cele;

2a.  W odniesieniu do każdego wymogu określonego w ust. 2 oświadczenie dotyczące wskaźnika referencyjnego zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób odzwierciedlone zostały czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w ramach każdego opracowanego i opublikowanego wskaźnika referencyjnego lub rodziny wskaźników referencyjnych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (UE) 2016/1011

Artykuł 27 – ustęp 2 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2b.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania informacji, o których mowa w ust. 2a.”;

2b.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 49 w celu doprecyzowania informacji, o których mowa w ust. 2a, aby uaktualnić wytyczne w sprawie oświadczenia dotyczącego wskaźników referencyjnych w celu ujęcia w nim odniesień do ESG i kwestii zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – podtytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność

Wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – podtytuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Metoda obliczania wskaźników referencyjnych niskoemisyjności

Metoda obliczania wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Administrator wskaźnika referencyjnego niskoemisyjności formalizuje, dokumentuje i podaje do publicznej wiadomości każdą metodę stosowaną do obliczania wskaźników referencyjnych niskoemisyjności, przedstawiając następujące elementy:

1.  Administrator wskaźnika referencyjnego pozytywnego wpływu formalizuje, dokumentuje i podaje do publicznej wiadomości każdą metodę stosowaną do obliczania wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym, przedstawiając następujące elementy:

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wykaz aktywów bazowych, które są wykorzystywane do obliczenia wskaźnika referencyjnego niskoemisyjności;

a)  wykaz aktywów bazowych, które są wykorzystywane do obliczenia pozytywnego wpływu netto;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  kryteria wyłączenia aktywów lub przedsiębiorstw związanych z poziomem śladu węglowego lub poziomem rezerw paliw kopalnych, które nie spełniają kryteriów włączenia do wskaźnika referencyjnego niskoemisyjności;

c)  kryteria wyłączenia aktywów lub przedsiębiorstw mających negatywny wpływ netto na środowisko, a przez to niespełniających kryteriów włączenia do wskaźnika referencyjnego pozytywnego wpływu;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  kryteria i metody pomiaru w ramach wskaźnika referencyjnego niskoemisyjności śladu węglowego i oszczędności emisji związanych z aktywami bazowymi w portfelu wskaźnika;

d)  kryteria i metody zastosowane w ramach wskaźnika referencyjnego pozytywnego wpływu do pomiaru wpływu na środowisko związanego z aktywami bazowymi w portfelu indeksu;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  błąd odwzorowania pomiędzy wskaźnikiem referencyjnym niskoemisyjności a indeksem macierzystym;

e)  błąd odwzorowania pomiędzy wskaźnikiem referencyjnym pozytywnego wpływu a indeksem macierzystym;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  pozytywną zmianę wag aktywów niskoemisyjnych we wskaźniku referencyjnym niskoemisyjności w stosunku do indeksu macierzystego oraz wyjaśnienie, dlaczego zmiana wag jest konieczna, aby odzwierciedlić wybrane cele wskaźnika referencyjnego niskoemisyjności;

f)  pozytywną zmianę wag aktywów o pozytywnym wpływie na środowisko we wskaźniku referencyjnym w stosunku do indeksu macierzystego oraz wyjaśnienie, dlaczego zmiana wag jest konieczna, aby odzwierciedlić wybrane cele wskaźnika referencyjnego pozytywnego wpływu;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  stosunek wartości rynkowej papierów wartościowych uwzględnianych we wskaźniku referencyjnym niskoemisyjności do wartości rynkowej papierów wartościowych uwzględnianych w indeksie macierzystym;

g)  stosunek wartości rynkowej papierów wartościowych uwzględnianych we wskaźniku referencyjnym pozytywnego wpływu do wartości rynkowej papierów wartościowych uwzględnianych w indeksie macierzystym;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  rodzaj i źródło danych wejściowych, na podstawie których dokonuje się wyboru aktywów przedsiębiorstw kwalifikujących się do wskaźnika referencyjnego niskoemisyjności, w tym:

h)  rodzaj i źródło danych wejściowych, na podstawie których dokonuje się wyboru aktywów przedsiębiorstw kwalifikujących się do wskaźnika referencyjnego pozytywnego wpływu, w tym:

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera h – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(va)  wpływ zmierzony innymi wskaźnikami gospodarki o obiegu zamkniętym, określonymi przez Komisję w zasadach monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w unijnym planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym wpływ na różnorodność biologiczną, wytwarzanie odpadów i zużycie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, surowców, wody i gruntów.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  całkowita ekspozycja z tytułu śladu węglowego portfela indeksu oraz szacowany wpływ strategii niskoemisyjności realizowanej przez wskaźnik referencyjny na łagodzenie zmiany klimatu;

i)  całkowity wpływ netto portfela indeksu na środowisko oraz szacowany wpływ strategii realizowanej przez wskaźnik referencyjny na środowisko;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  powody przyjęcia konkretnych strategii lub celów dotyczących metody w zakresie niskoemisyjności oraz wyjaśnienie, dlaczego dana metoda jest odpowiednia do obliczania celów wskaźnika referencyjnego w zakresie niskoemisyjności;

j)  powody przyjęcia konkretnej strategii dotyczącej metody wyznaczania wpływu na środowisko lub celu zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnienie, dlaczego dana metoda jest odpowiednia do obliczania celów wskaźnika referencyjnego w zakresie wpływu na środowisko i zrównoważonego rozwoju;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – podtytuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Metoda obliczania wskaźników pozytywnego wpływu na emisyjność

Uzupełnienie metody obliczania wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Administrator wskaźnika pozytywnego wpływu na emisyjność, oprócz wypełniania obowiązków mających zastosowanie do administratora wskaźnika niskoemisyjności, ujawnia informacje dotyczące pozytywnego wpływu na emisyjność w odniesieniu do każdego składnika aktywów bazowych wchodzących w skład wskaźnika referencyjnego i podaje wzór lub obliczenia, które są stosowane do określenia, czy oszczędności emisji przekraczają wartość śladu węglowego składnika aktywów inwestycyjnych lub przedsiębiorstwa („współczynnik pozytywnego wpływu na emisyjność”).

2.  Administrator wskaźnika pozytywnego wpływu oprócz wypełniania obowiązków określonych powyżej ujawnia informacje dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko w odniesieniu do każdego składnika aktywów bazowych wchodzących w skład wskaźnika referencyjnego i podaje wzór lub obliczenia stosowane do określenia wpływu netto.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Administratorzy wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność przyjmują i podają do wiadomości użytkowników procedury i powody wszelkich proponowanych istotnych zmian swojej metody. Procedury te muszą być spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z którym obliczenia wskaźników referencyjnych są zawsze zgodne z celami dotyczącymi niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność. W procedurach tych przewiduje się:

3.  Administratorzy wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu przyjmują i podają do wiadomości użytkowników procedury i powody wszelkich proponowanych istotnych zmian swojej metody. Procedury te muszą być spójne z nadrzędnym celem, zgodnie z którym obliczenia wskaźników referencyjnych są zawsze zgodne z celami dotyczącymi pozytywnego wpływu netto. W procedurach tych przewiduje się:

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Administratorzy wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i pozytywnego wpływu na emisyjność regularnie analizują swoje metody w celu zapewnienia, aby odzwierciedlały one w sposób wiarygodny odpowiednie cele w zakresie niskoemisyjności lub pozytywnego wpływu na emisyjność oraz dysponują procedurą uwzględniania opinii zainteresowanych użytkowników.

4.  Administratorzy wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu regularnie analizują swoje metody w celu zapewnienia, aby odzwierciedlały one w sposób wiarygodny deklarowane cele oraz dysponują procedurą uwzględniania opinii zainteresowanych użytkowników.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność

Odsyłacze

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

5.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

18

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

28

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

NI

Zoltán Balczó

PPE

Innocenzo Leontini, Sirpa Pietikäinen

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

18

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Mark Demesmaeker, John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność

Odsyłacze

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Data przedstawienia w PE

24.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

5.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

18.6.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Neena Gill

31.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Data przyjęcia

13.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Ana Miranda, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy, Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Lieve Wierinck

Data złożenia

20.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

42

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019Informacja prawna