Procedură : 2018/0180(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0483/2018

Texte depuse :

A8-0483/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.17
CRE 26/03/2019 - 7.17

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0237

RAPORT     ***I
PDF 897kWORD 94k
20.12.2018
PE 628.440v02-00 A8-0483/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Neena Gill

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0355),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0209/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0483/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(1)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii de referință aliniați la Acordul de la Paris

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat un nou cadru global de dezvoltare durabilă: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă(4), având în centrul său Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD). Comunicarea Comisiei din 2016 intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”(5) face legătura între Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și cadrul de politică al Uniunii, pentru a garanta că toate acțiunile și inițiativele politice ale UE, în cadrul UE și la nivel global, iau în considerare, de la bun început, ODD-urile. Concluziile Consiliului European din 20 iunie 2017(6) au confirmat angajamentul Uniunii și al statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei 2030 în mod complet, coerent, cuprinzător, integrat și eficient, în strânsă cooperare cu partenerii și cu alte părți interesate.

(2)  În 2015, Uniunea a încheiat Acordul de la Paris privind schimbările climatice(7). Articolul 2 litera (c) din acordul respectiv stabilește obiectivul de a consolida reacția la schimbările climatice, printre altele prin corelarea fluxurilor financiare cu evoluția către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezistentă la schimbările climatice.

(2a)  Întrucât, la 8 octombrie 2018, Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) a publicat un raport special intitulat „Încălzirea globală cu 1,5°C” (Raportul special al IPCC), care avertizează cu privire la riscurile extreme de încălzire globală cu 2°C peste nivelurile dinaintea erei industriale și care face apel la limitarea încălzirii globale la 1,5 °C, remarcând că acest lucru ar necesita schimbări rapide, ambițioase și fără precedent în toate aspectele societății.

(2b)  Uniunea ar trebui să promoveze concluziile raportului special al IPCC privind încălzirea globală cu 1,5 °C ca principal aport științific în cadrul Conferinței privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia, din decembrie, când va fi revizuit Acordul de la Paris.

(3)  Durabilitatea și tranziția către o economie circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezilientă la schimbările climatice, care să fie mai eficientă din punctul de vedere al resurselor, sunt aspecte esențiale pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii. Durabilitatea se află de multă vreme în centrul proiectului Uniunii, iar tratatele Uniunii recunosc dimensiunea sa socială și de mediu. Există o marjă limitată pentru a transforma cultura din sectorul financiar către o finanțare durabilă, cu scopul de a asigura menținerea unei creșteri a temperaturii globale cu mult sub 2° C. Prin urmare, este esențial ca noile investiții în infrastructură să fie sustenabile pe termen lung.

(4)  În martie 2018, Comisia a publicat Planul său de acțiune „Finanțarea creșterii durabile”(8), stabilind o strategie ambițioasă și cuprinzătoare privind finanțarea durabilă. Unul dintre obiectivele acestui plan de acțiune este acela de a reorienta fluxurile de capital spre investiții durabile pentru a obține o creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Acordarea unei atenții mai mari limitării impactului schimbărilor climatice este esențială, întrucât dezastrele provocate de caracterul imprevizibil al condițiilor meteorologice au crescut considerabil.

(5)  Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului(9) a făcut apel la o creștere a finanțării sectorului privat pentru cheltuielile legate de mediu și climă, în special prin instituirea de stimulente și metodologii care să încurajeze întreprinderile să măsoare costurile de mediu ale afacerilor și profiturile obținute din utilizarea serviciilor de mediu.

(6)  Realizarea ODD-urilor în Uniune necesită direcționarea fluxurilor de capital spre investiții durabile. Este important să se exploateze pe deplin potențialul pieței interne pentru realizarea acestor obiective. În acest context, este esențial să se elimine obstacolele din calea unei circulații eficiente a capitalului în investiții durabile pe piața internă și să se prevină apariția unor astfel de obstacole preconizate.

(7)  Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului(10) stabilește norme uniforme pentru indicii de referință din Uniune și acoperă diferite tipuri de indici de referință, în funcție de caracteristicile, vulnerabilitățile și riscurile acestora. Din ce în ce mai mulți investitori urmăresc strategii de investiții cu emisii scăzute de dioxid de carbon și recurg la indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon pentru a caracteriza sau măsura performanța portofoliilor de investiții. Indicii de referință existenți, cu emisii scăzute de carbon, sunt foarte predispuși la dezinformarea în materie de ecologie („greenwashing”). Din acest motiv, indicii de referință financiari ar trebui să fie clari și transparenți și aliniați la angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, astfel cum sunt transpuse în dreptul Uniunii, ca instrument esențial pentru investitori.

(8)  O mare varietate de indici sunt în prezent grupați împreună ca indici pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon. Acești indici pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon sunt utilizați ca indici de referință pentru portofoliile și produsele de investiții care sunt vândute la nivel transfrontalier. Calitatea și integritatea indicilor de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon afectează funcționarea eficientă a pieței interne într-o gamă largă de portofolii de investiții individuale și colective. Mulți indici pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon utilizați ca măsuri de performanță pentru portofoliile de investiții, în special pentru conturile de investiții separate și schemele de investiții colective, sunt furnizați într-un stat membru, dar sunt utilizați de administratorii de portofolii și de active în alte state membre. În plus, administratorii de portofolii și de active își acoperă frecvent riscurile legate de expunerea la dioxid de carbon prin utilizarea unor indici de referință produși în alte state membre.

(9)  Pe piață au apărut diferite categorii de indici pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon cu diferite grade de ambiție. În timp ce unii indici de referință vizează reducerea amprentei de carbon a unui portofoliu de investiții standard, altele vizează selectarea numai a componentelor care contribuie la atingerea obiectivului de 2°C stabilit în Acordul de la Paris privind schimbările climatice. În pofida diferențelor dintre obiective și strategii, numeroși astfel de indici de referință sunt promovați în mod obișnuit ca indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon. Există riscuri grave asociate cu aceste tipuri de indici de referință, întrucât sunt susceptibile de a crea confuzie în rândul investitorilor și de a crește probabilitatea de greenwashing.

(10)  Abordările divergente privind metodologiile indicilor de referință au ca rezultat fragmentarea pieței interne, deoarece utilizatorii indicilor de referință nu au informații clare cu privire la faptul dacă un anumit indice pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon este un indice de referință aliniat la obiectivul de 2°C sau doar un indice de referință care vizează reducerea amprentei de carbon a unui portofoliu de investiții standard. Pentru a aborda revendicările potențial nelegitime ale administratorilor cu privire la impactul scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon al activităților care fac obiectul indicilor lor de referință, statele membre ar putea să adopte norme diferite pentru a evita confuzia și ambiguitatea investitorilor în legătură cu obiectivele și nivelul de ambiție care stau la baza diferitelor categorii de așa-numiți indici pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon utilizați drept indici de referință pentru un portofoliu de investiții în activități cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon.

(11)  În lipsa unui cadru armonizat care să asigure precizia și integritatea principalelor categorii de indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon utilizați în portofoliile de investiții individuale sau colective, este probabil ca diferențele dintre abordările statelor membre să creeze obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne.

(12)  Prin urmare, pentru a menține buna funcționare a pieței interne în beneficiul investitorului final, pentru a îmbunătăți în continuare condițiile de funcționare a acesteia și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și investitorilor, este oportună adaptarea Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a stabili un cadru minim de reglementare de armonizare și integrare a indicilor de referință pentru activitățile de tranziție climatică și a indicilor de referință aliniați la Acordul de la Paris la nivelul Uniunii. În această privință, este deosebit de important ca acești indici de referință să nu dăuneze semnificativ altor obiective de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), în special atunci când sunt definiți printr-un cadru la nivelul Uniunii, pentru a facilita investițiile durabile pe baza unor indicatori și criterii armonizate.

(13)  Introducerea unei distincții clare între indicii de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indicii aliniați la Acordul de la Paris, precum și elaborarea unor standarde minime pentru fiecare dintre aceste tipuri de indici de referință va contribui la facilitarea coerenței între indicii de referință care se recomandă într-un fel sau altul. Indicele de referință aliniat la Paris ar trebui să se concentreze pe întreprinderile sau segmentele unei anumite piețe care sunt deja conforme cu obiectivul pe termen lung privind încălzirea globală prevăzut în Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

(14)  Fiecare întreprindere ale cărei active sunt selectate ca fiind activ-suport în cadrul unei valori de referință pentru tranziția climatică ar trebui să aibă un plan de reducere a emisiilor de dioxid de carbon către o aliniere generală la obiectivul pe termen lung privind încălzirea globală al Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Aceste planuri ar trebui să fie credibile și făcute publice, în sensul că reprezintă un angajament real de decarbonizare și că sunt suficient de detaliate și viabile din punct de vedere tehnic.

(15)  O varietate de administratori de indici de referință susțin că indicii lor de referință urmăresc obiective ESG. Cu toate acestea, utilizatorii de ▌indici de referință nu dispun întotdeauna de informațiile necesare referitoare la măsura în care metodologia administratorilor de indici de referință ia în considerare factorii ESG. De asemenea, informațiile existente sunt adesea dispersate și nu permit o comparație eficientă în scopuri de investiții transfrontaliere. Pentru a le permite actorilor de pe piață să facă alegeri în cunoștință de cauză, administratorilor de indici de referință ar trebui să li se solicite să prezinte în declarația privind indicele de referință dacă indicii de referință sau familiile de indici de referință urmăresc obiective ESG și dacă administratorul de indici de referință oferă sau nu astfel de indici de referință. În cazul indicilor de referință semnificativi pentru acțiuni și obligațiuni, precum și al indicilor de referință pentru tranziția climatică și indicii aliniați la Acordul de la Paris, administratorul de indici de referință ar trebui să publice informații detaliate privind măsura în care se asigură sau nu un grad general de aliniere la obiectivul de reducere a emisiilor de carbon și/sau de atingere a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Comisia ar trebui să realizeze o evaluare a impactului pentru a determina fezabilitatea tuturor indicilor de referință sau a familiilor de indici de referință pentru a include o explicație detaliată a modului în care este asigurat obiectivul privind emisiile de carbon și/sau îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

(16)  Din aceleași motive, administratorii indicilor de referință pentru tranziția climatică și ai indicilor aliniați la Acordul de la Paris ar trebui să publice, de asemenea, metodologia utilizată pentru calcularea acestora. Aceste informații ar trebui să descrie modul în care activele-suport au fost selectate și ponderate, precum și care sunt activele excluse și din ce motiv. ▌Pentru a evalua modul în care indicele de referință contribuie la atingerea obiectivelor de mediu, administratorul indicilor de referință ar trebui să prezinte modul în care au fost măsurate amprenta de carbon și reducerile de emisii de carbon ale activelor-suport, valorile respective, inclusiv amprenta totală de carbon a indicelui de referință, precum și tipul și sursa datelor utilizate. Pentru a le permite administratorilor de active să aleagă cel mai adecvat indice de referință pentru strategia lor de investiții, administratorii indicilor de referință ar trebui să explice raționamentul din spatele parametrilor metodologiei lor și modul în care indicele de referință contribuie la obiectivele de mediu ▌. Informațiile publicate ar trebui să includă, de asemenea, detalii privind frecvența revizuirilor și procedura urmată.

(17a)  Este important ca principalele elemente ale metodelor utilizate pentru a elabora indicii de referință pentru tranziția climatică și indicii aliniați la Acordul de la Paris să aibă un fundament climatologic solid. Acest lucru se va realiza, de regulă, prin aderarea la Acordul de la Paris privind schimbările climatice, de exemplu, cu ajutorul unui scenariu climatic și a căii de decarbonizare aferente, care să fie aliniată la obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

(18)  Pentru a asigura o aderare continuă la obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice selectat, administratorii indicilor de referință pentru tranziția climatică și a indicilor de referință aliniați la Acordul de la Paris ar trebui să își revizuiască în mod regulat metodologiile și să informeze utilizatorii cu privire la procedurile aplicabile în cazul oricărei modificări substanțiale. La introducerea unei modificări substanțiale, administratorii indicilor de referință ar trebui să dezvăluie motivele acestei modificări și să explice modul în care modificarea este în concordanță cu obiectivele inițiale ale indicilor de referință.

(19)  Pentru a crește transparența și a asigura un nivel adecvat de armonizare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a aduce precizări ▌cu privire la conținutul minim al obligațiilor de publicare de informații pe care ar trebui să le respecte administratorii de indici de referință pentru tranziția climatică și indici de referință aliniați la Acordul de la Paris și standardele minime de armonizare a metodologiei indicilor de referință pentru tranziția climatică și a indicilor aliniați la Acordul de la Paris, inclusiv metoda de calculare a emisiilor de dioxid de carbon ▌asociate activelor-suport, ținând seama de metodele privind amprenta de mediu a produselor și a organizațiilor, astfel cum sunt definite la punctul 2 literele (a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE(11) a Comisiei și de activitatea grupului de experți tehnici privind finanțarea durabilă (TEG). Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări deschise și publice adecvate în legătură cu fiecare act delegat, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(20)  Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/1011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE) 2016/1011

Regulamentul (UE) 2016/1011 se modifică după cum urmează:

(1)  La articolul 3 alineatul (1) se introduc următoarele puncte 23a, 23b și 23c:

„(23a) «indice de referință pentru tranziția climatică» înseamnă un indice de referință etichetat ca indice de referință pentru tranziția climatică unde activele-suport, în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de la prezentul alineat, sunt selectate, ponderate sau excluse astfel încât portofoliul de referință rezultat se află pe o traiectorie de decarbonizare și este conceput în conformitate cu standardele stabilite în actele delegate menționate la articolul 19a alineatul (2). Indicele de referință respectiv îndeplinește următoarele cerințe minime:

(i)  planurile emitenților de active de reducere a emisiilor trebuie să includă obiective măsurabile limitate în timp, care să fie solide și bazate pe dovezi;

(ii)  întreprinderile responsabile pentru activele-suport trebuie să dispună de planuri de reducere a emisiilor detaliate și defalcate până la nivelul filialelor operaționale individuale;

(iii)  emitenții de active trebuie să raporteze anual cu privire la progresele înregistrate în vederea atingerii acestor obiective;

(iv)  activitățile activelor-suport nu trebuie să aducă atingere în mod semnificativ altor obiective ESG.

Până la 1 ianuarie 2022, furnizorii de indici de referință din Uniune depun toate eforturile pentru a introduce pe piață unul sau mai mulți indici de referință privind tranziția climatică, iar indicele de referință respectiv va fi reglementat ca indice de referință semnificativ;

(23b) «indice de referință aliniat la Acordul de la Paris» înseamnă un indice de referință etichetat ca indice de referință aliniat la Acordul de la Paris și în care activele-suport sunt selectate astfel încât emisiile de dioxid carbon rezultate din portofoliul de referință să fie aliniate cu obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5 °C, stabilit în Acordul de la Paris și, de asemenea, conceput în conformitate cu standardele minime stabilite în actele delegate menționate la articolul 19a alineatul (2) și în care portofoliul de active-suport nu este deschis întreprinderilor implicate în vreuna dintre următoarele activități economice:

  prospectarea, extracția, distribuția și prelucrarea combustibililor fosili;

  construirea și întreținerea de centrale electrice care funcționează cu combustibili fosili.

Activitățile activelor-suport nu afectează în mod semnificativ alte obiective ESG.

Până la 1 ianuarie 2022, furnizorii de indici de referință din Uniune depun toate eforturile pentru a comercializa unul sau mai mulți indici de referință aliniați la Acordul de la Paris și pentru ca indicele de referință să fie reglementat ca indice de referință semnificativ;

(23c) „traiectorie de decarbonizare”: înseamnă o traiectorie măsurabilă, științifică și încadrată în timp pentru a reduce sfera de aplicare 1, 2 și 3, precum și emisiile de carbon în vederea alinierii la obiectivul pe termen lung privind încălzirea globală al Acordului de la Paris privind schimbările climatice.”;

(2)  Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1) se adaugă literele (d) și (da) după cum urmează:

„(d) o explicație a modului în care elementele-cheie ale metodologiei prevăzute la litera (a) reflectă factorii de mediu, sociali sau de guvernanță («ESG») pentru fiecare indice de referință sau familie de indici de referință ▌;

„(da) o explicație a modului în care indicele de referință sau familia de indici de referință influențează clima, în special gradul său de aliniere la obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice;”;

(b)  se introduce următorul alineat (2a):

„(2a)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la conținutul minim al explicațiilor menționate la alineatul (1) literele (d) și (da).”; de la prezentul articol, precum și formatul standard de utilizat, și să actualizeze orientările referitoare la declarația privind indicele de referință menționată la articolul 27 alineatul (2a) pentru a include trimiteri la criteriile ESG și de sustenabilitate.”;

(3)  La titlul III se introduce următorul capitol 3a:

„Capitolul 3a

Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact aliniate la Acordul de la Paris

Articolul 19a

Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact aliniate la Acordul de la Paris

(1)  Cerințele prevăzute în anexa III se aplică furnizării de indici de referință pentru activitățile de tranziție climatică sau pentru activitățile cu impact aliniate la Acordul de la Paris și contribuirii la aceștia, pe lângă cerințele prevăzute la titlurile II, III și IV sau ca substitut al acestora.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 în ceea ce privește privind indicii de referință pentru tranziția climatică și indicii de referință aliniați la Acordul de la Paris pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la :

(a)  criteriile de alegere a activelor-suport, inclusiv, dacă este cazul, criteriile de excludere a activelor;

(b)  criteriile și metoda de ponderare a activelor-suport în indicele de referință;

(c)   ▌calculul traiectoriei de decarbonizare pentru indicii de referință privind tranziția climatică.”;

(3a)  La articolul 21 alineatul (3), ultimul paragraf se modifică după cum urmează:

„Până la sfârșitul perioadei respective, autoritatea competentă își reanalizează decizia de a-l obliga pe administrator să continue publicarea indicelui de referință și poate, dacă este necesar, să prelungească perioada cu o durată de timp adecvată care nu poate depăși încă 12 luni. Perioada maximă de administrare obligatorie nu poate depăși 36 de luni în total.”;

(3b)  La articolul 23 alineatul (6), ultimul paragraf se modifică după cum urmează:

Perioada maximă pentru contribuțiile obligatorii prevăzută la literele (a) și (b) de la primul paragraf nu depășește în total 36 de luni.”;

(4)  La articolul 27 se introduc următoarele alineate (2a), (2b) și (2c):

„(2a) Pentru fiecare cerință de la alineatul (2), declarația privind indicii de referință conține o explicație a modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță pentru fiecare indice de referință sau pentru familia de indici de referință furnizați și publicați ▌. Pentru indicii de referință sau familiile de indici de referință care nu urmăresc obiective ESG este suficient ca furnizorii indicilor de referință să indice în mod clar în declarația privind indicele de referință faptul că nu urmăresc astfel de obiective.

În cazul în care niciun indice de referință în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) punctele 23a și 23b nu este disponibil în portofoliul furnizorului de indici de referință individual sau în care nu există indici de referință care urmăresc sau nu iau în considerare obiectivele ESG, acest lucru va fi menționat în declarația privind indicele de referință. Pentru indicii săi de referință semnificativi pentru acțiuni și obligațiuni, furnizorul indicelui de referință publică o declarație detaliată privind indicele de referință pentru a stabili dacă și în ce măsură un grad general de aliniere cu obiectivul de reducere a emisiilor de carbon și/sau de atingere a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice, în conformitate cu normele de informare pentru produsele financiare de la articolul 5 alineatul (3) din [OP: a se introduce trimiterea la Regulamentul privind informările referitoare la investițiile sustenabile și riscurile de sustenabilitate], este asigurat. Până la 1 ianuarie 2020, Comisia evaluează, pe baza unei evaluări a impactului, modalitatea de a include pentru toți indicii de referință sau familii de indici de referință în declarația privind indicele de referință o explicație detaliată a modului în care este asigurat obiectivul privind emisiile de carbon și/sau îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

În cazul în care furnizorul indicelui de referință face disponibil un indice de referință în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) punctele 23a și 23b, declarația privind indicele de referință pentru respectivul indice de referință va conține, de asemenea, informații cu privire la gradul general de aliniere la obiectivul pe termen lung al Acordului de la Paris privind schimbările climatice de a menține creșterea temperaturii globale la mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.

(2b) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la informațiile menționate la alineatul (2a) din prezentul articol, pentru a permite operatorilor de pe piață să facă alegeri în cunoștință de cauză și pentru a asigura fezabilitatea tehnică a acestui alineat.

Până la 31 decembrie 2019, Comisia furnizează o evaluare a impactului pentru a decide cu privire la intrarea în vigoare a actului delegat, cu scopul de a acorda timp suficient pentru ca administratorii indicilor de referință să se conformeze alineatului (2a). Aceste acte delegate intră în vigoare nu mai târziu de 1 ianuarie 2021.

(2c) Odată cu evoluția rapidă a tehnologiei în domeniul climei, este esențial ca noile inovații să fie integrate de către Comisie. Prin urmare, până la 31 decembrie 2023, Comisia va revizui prezentul regulament și va publica un raport de analiză a impactului acestui nou regulament și a noilor tehnologii climatice în vederea alinierii sectorului de referință financiară cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice, astfel cum au fost transpuse în dreptul Uniunii, precum și cu cerințele prevăzute în Regulamentul.../... al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice* +. Raportul este însoțit, atunci când este cazul, de o propunere legislativă”.

____________________________

*  Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO ...)”

+  JO: A se insera în text numărul directivei din documentul (2016/0375 (COD)) și în nota de subsol numărul, data, titlul și referința de publicare în JO ale acestei directive.

(4a)  Articolul 49 se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (2), articolul 13 alineatul (2a), articolul 19 alineatul (2a) , articolul 20 alineatul (6), articolul 24 alineatul (2), articolul 27 alineatul (2), articolul 33 alineatul (7), articolul 51 alineatul (6) și articolul 54 alineatul (3) se conferă Comisiei pentru o ▌perioadă de cinci ani de la ... [OP data intrării în vigoare a prezentului act de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), articolul 13 alineatul (2a), articolul 19 alineatul (2a), articolul 20 alineatul (6), articolul 24 alineatul (2), articolul 27 alineatul (2b), articolul 33 alineatul (7), articolul 51 alineatul (6) și articolul 54 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2), articolului 13 alineatul (2a), articolului 19 alineatul (2a), articolului 20 alineatul (6), articolului 24 alineatul (2), articolului 27 alineatul (2b), articolului 33 alineatul (7), articolului 51 alineatul (6) și articolului 54 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

(4b)  La articolul 51 se introduce următorul alineat:

„(4a) Un indice de referință existent desemnat drept critic de un act de punere în aplicare adoptat de Comisie în conformitate cu articolul 20 din prezentul regulament și care nu îndeplinește cerințele necesare pentru obținerea unei autorizații în conformitate cu articolul 34 din prezentul regulament până la 1 ianuarie 2020 poate fi utilizat până la 31 decembrie 2021, dacă sistarea sa ar afecta stabilitatea financiară.”;

(4c)  La articolul 54 se introduce următorul alineat:

„(3a) După intrarea în vigoare a unui cadru cuprinzător și detaliat pentru investiții sustenabile, în care [Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile] este un prim element constitutiv, Comisia publică fără întârzieri nejustificate un raport privind fezabilitatea includerii în Regulamentul (UE) 2016/1011 a unor dispoziții privind un „indice de referință privind durabilitatea” sau un „indice ESG”, pe baza cadrului pentru investiții durabile. Raportul se transmite Parlamentului European și Consiliului. Acesta este însoțit, atunci când este cazul, de o propunere legislativă”.

(5)  Se adaugă textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Pentru a asigura consecvența și securitatea juridică viitoare, este esențial ca, în momentul intrării în vigoare a regulamentului privind taxonomia, să existe coerență între cele două texte.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

ANEXĂ

Indici de referință pentru activitățile de tranziție climatică și indici de referință aliniați la Acordul de la Paris

Metodologia aplicabilă indicilor de referință pentru activitățile de tranziție climatică

1.  Respectând pe deplin natura evolutivă a indicatorilor de durabilitate și a metodelor utilizate pentru măsurarea lor, administratorul unui indice de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon oficializează, documentează și face publică orice metodologie utilizată pentru calcularea indicelui de referință, descriind următoarele și asigurând în același timp confidențialitatea și protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale), astfel cum sunt definite în Directiva EU 2016/943:

(a)    lista activelor-suport care sunt utilizate la calcularea indicelui de referință;

(b)  toate criteriile și metodele, inclusiv factorii de selecție, excludere și ponderare, metrica și substituenții utilizați în metodologia de calculare a indicelui de referință;

(c)  criteriile aplicate pentru a exclude activele sau întreprinderile care sunt asociate cu un nivel al amprentei de carbon sau cu un nivel al rezervelor de combustibili fosili incompatibil cu includerea în indicele de referință;

(d)  criteriile, metodologia științifică și calculul traiectoriei de decarbonizare asociate cu activele-suport în portofoliul indicelui;

▌(h)  tipul și sursa datelor de intrare și modul în care acestea sunt utilizate în cadrul metodologiei de referință pentru a determina selectarea sau excluderea activelor-suport ▌, inclusiv:

(i)  emisiile generate din surse controlate de întreprindere asociate cu activele-suport;

(ii)  emisiile provenite din consumul de electricitate cumpărată, de aburi sau alte surse de energie generate în amonte de întreprindere, asociate cu activele-suport;

(iii)  emisiile care sunt o consecință a operațiunilor unei întreprinderi sau a oricăruia dintre activele-suport al acesteia, dar care nu sunt controlate direct de către întreprindere, se iau în considerare pentru includere numai acele societăți care identifică astfel de emisii indirecte sau „de categoria 3” având în vedere disponibilitatea datelor;

(v)  dacă datele de intrare utilizează standarde globale precum Grupul operativ al FSB privind informațiile financiare legate de climă;

(i)  expunerea totală legată de emisiile de carbon a portofoliului de indici și impactul estimat al strategiei privind emisiile scăzute de dioxid de carbon urmărite de indicele de referință asupra atenuării schimbărilor climatice;

(j)  motivarea alegerii unei strategii sau a unui obiectiv special bazat pe o metodologie și o explicație a motivelor pentru care metodologia este adecvată pentru calcularea obiectivelor de mediu ale indicelui de referință;

Metodologia aplicabilă indicilor de referință aliniați la Acordul de la Paris

2.  Administratorul unui indice de referință aliniat la Acordul de la Paris, pe lângă obligațiile aplicabile administratorului indicelui de referință pentru activitățile de tranziție climatică, prezintă informații cu privire la impactul ▌în ceea ce privește emisiile de carbon asupra fiecărui activ-suport inclus în indicele de referință și precizează formula sau calculul utilizat pentru a determina dacă emisiile sunt compatibile cu obiectivul pe termen lung privind temperatura al Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Modificări aduse metodologiei

3.  Administratorii de indici de referință pentru activitățile de tranziție climatică și de indici de referință aliniați la Acordul de la Paris adoptă și fac publice pentru utilizatori procedurile și raționamentele care stau la baza oricărei propuneri de modificare substanțială a metodologiei lor. Aceste proceduri trebuie să fie în concordanță cu obiectivul imperativ potrivit căruia calculele indicelui de referință trebuie să respecte în permanență obiectivele privind tranziția climatică și alinierea cu Acordul de la Paris. Aceste proceduri prevăd:

(a)  notificarea prealabilă într-un termen clar, care le oferă utilizatorilor suficiente posibilități de a analiza și de a formula observații cu privire la impactul acestor propuneri de modificări, având în vedere aprecierea administratorilor cu privire la circumstanțele globale;

(b)  posibilitatea utilizatorilor de a formula observații cu privire la aceste modificări și a administratorilor de a răspunde la aceste observații, acestea fiind accesibile tuturor utilizatorilor de pe piață după perioada de consultare, cu excepția cazului în care persoana care a formulat observația a solicitat confidențialitatea.

4.  Administratorii de indici de referință pentru activitățile de tranziție climatică și de indici de referință aliniați la Acordul de la Paris își examinează în mod regulat și cel puțin o dată pe an metodologiile pentru a se asigura că reflectă în mod fiabil obiectivele declarate și prevăd o procedură pentru a lua în considerare opiniile tuturor utilizatorilor relevanți.”.

(1)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(2)

  JO C […], […], p. […].

(3)

  JO C , , p. .

(4)

  JO L 282, 19.10.2016, pp. 4-18.

(5)

  COM(2016)0739.

(6)

  CO EUR 17, CONCL. 5.

(7)

  JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

(8)

  COM(2018)0097.

(9)

  Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre” ( JO L 354, 28.12.2013, p. 171).

(10)

  Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

(11)

  Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor metode comune pentru măsurarea și comunicarea performanței de mediu pe durata ciclului de viață a produselor și organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (22.11.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon

(COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon

de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind integrarea indicatorilor de sustenabilitate în metodologia indicilor de referință și privind indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului30 stabilește norme uniforme pentru indicii de referință din Uniune și acoperă diferite tipuri de indici de referință. Din ce în ce mai mulți investitori urmăresc strategii de investiții cu emisii scăzute de dioxid de carbon și recurg la indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon pentru a caracteriza sau măsura performanța portofoliilor de investiții.

(7)  Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului30 stabilește norme uniforme pentru indicii de referință din Uniune și acoperă diferite tipuri de indici de referință. Din ce în ce mai mulți investitori urmăresc strategii de investiții sustenabile și recurg la indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon pentru a caracteriza sau măsura performanța portofoliilor de investiții.

__________________

__________________

30 Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

30 Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  O mare varietate de indici sunt în prezent grupați împreună ca indici pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon. Acești indici pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon sunt utilizați ca indici de referință pentru portofoliile și produsele de investiții care sunt vândute la nivel transfrontalier. Calitatea și integritatea indicilor de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon afectează funcționarea eficientă a pieței interne într-o gamă largă de portofolii de investiții individuale și colective. Mulți indici pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon utilizați ca măsuri de performanță pentru portofoliile de investiții, în special pentru conturile de investiții separate și schemele de investiții colective, sunt furnizați într-un stat membru, dar sunt utilizați de administratorii de portofolii și de active în alte state membre. În plus, administratorii de portofolii și de active își acoperă frecvent riscurile legate de expunerea la dioxid de carbon prin utilizarea unor indici de referință produși în alte state membre.

(8)  O mare varietate de indici sunt în prezent grupați împreună ca indici pentru emisii scăzute de carbon sau indici de sustenabilitate. Acești indici sunt utilizați ca indici de referință pentru portofoliile și produsele de investiții care sunt vândute la nivel transfrontalier. Calitatea și integritatea indicilor de referință afectează funcționarea eficientă a pieței interne într-o gamă largă de portofolii de investiții individuale și colective. Mulți indici pentru emisii scăzute de carbon și indici de sustenabilitate utilizați ca măsuri de performanță pentru portofoliile de investiții, în special pentru conturile de investiții separate și schemele de investiții colective, sunt furnizați într-un stat membru, dar sunt utilizați de administratorii de portofolii și de active în alte state membre. În plus, administratorii de portofolii și de active își acoperă frecvent riscurile legate de expunerea la dioxid de carbon și de mediu prin utilizarea unor indici de referință produși în alte state membre.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pe piață au apărut diferite categorii de indici pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon cu diferite grade de ambiție. În timp ce unii indici de referință vizează reducerea amprentei de carbon a unui portofoliu de investiții standard, altele vizează selectarea numai a componentelor care contribuie la atingerea obiectivului de 2°C stabilit în Acordul de la Paris privind schimbările climatice. În pofida diferențelor dintre obiective și strategii, toți acești indici de referință sunt promovați în mod obișnuit ca indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon.

(9)  Pe piață au apărut diferite categorii de indici privind sustenabilitatea, cu diferite grade de ambiție. În pofida diferențelor în materie de obiective și strategii, toți acești indici de referință sunt promovați în mod obișnuit ca indici de referință privind sustenabilitatea.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Astfel cum a conchis Grupul de experți la nivel înalt al Comisiei privind finanțarea durabilă, indicii de referință trebuie să fie mai bine aliniați la criteriile de sustenabilitate și să își reflecte expunerea la riscurile pentru sustenabilitate. Investitorii au nevoie de informații comparabile și holistice cu privire la riscurile de mediu și la impactul lor pentru a-și evalua portofoliile nu doar în funcție de expunerea la carbon. O limitare îngustă la expunerea la carbon ar putea avea efecte de propagare negative prin redirecționarea fluxurilor de investiții către ținte care atrag după ele alte riscuri de mediu. Prin urmare, administratorii de indici de referință ar trebui să ia în considerare și să descrie în ce măsură criteriile de sustenabilitate (aspectele de mediu, sociale și de guvernanță) se reflectă în metodologia indicelui de referință.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Prin urmare, toți administratorii de indici de referință ar trebui să includă în metodologiile lor de referință indicatori cheie de eficiență a resurselor care, pe lângă emisiile de CO2, includ alte emisii, impactul asupra biodiversității, producția de deșeuri și utilizarea energiei, energia din surse regenerabile, materiile prime, apa și terenurile, astfel cum se prevede în cadrul de monitorizare al Comisiei privind economia circulară, Planul de acțiune al UE pentru economia circulară și Rezoluția Parlamentului European din 9 iulie 2015 intitulată „Utilizarea eficientă a resurselor: spre o economie circulară”.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c)  După cum s-a propus de către Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea sustenabilă al Comisiei, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) ar trebui să includă trimiteri la obiective de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) și la criterii de sustenabilitate în orientările sale referitoare la „declarația privind indicii referință”. ESMA, împreună cu Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG), ar trebui să elaboreze orientări pentru administratorii de indici de referință, pentru a integra indicatori privind economia circulară în metodologiile de referință.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În lipsa unui cadru armonizat care să asigure precizia și integritatea principalelor categorii de indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon utilizați în portofoliile de investiții individuale sau colective, este probabil ca diferențele dintre abordările statelor membre să creeze obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne.

(11)  În lipsa unui cadru armonizat care să asigure precizia și integritatea principalelor categorii de indici de referință utilizați în portofoliile de investiții individuale sau colective, este probabil ca diferențele dintre abordările statelor membre să creeze obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Prin urmare, pentru a menține buna funcționare a pieței interne, pentru a îmbunătăți în continuare condițiile de funcționare a acesteia și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și investitorilor, este oportună adaptarea Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a stabili un cadru de reglementare pentru indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon armonizați la nivelul Uniunii.

(12)  Prin urmare, pentru a menține buna funcționare a pieței interne, pentru a îmbunătăți în continuare condițiile de funcționare a acesteia și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și investitorilor, este oportună adaptarea Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru a stabili un cadru de reglementare în vederea integrării indicatorilor privind economia circulară în metodologiile de referință la nivelul Uniunii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În plus, este necesar să se introducă o distincție clară între indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon. Deși activele-suport ale unui indice de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon ar trebui selectate în scopul reducerii emisiilor de dioxid de carbon ale portofoliului de indici comparativ cu indicele „mamă”, un indice pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon ar trebui să includă doar componente ale căror reduceri de emisii depășesc emisiile lor de dioxid de carbon.

(13)  Deși este necesar să se integreze indicatorii privind economia circulară în toate metodologiile de referință, ar trebui introdusă o categorie de indici de referință pentru activitățile cu impact pozitiv. Activele-suport ale unui indice de referință pentru activitățile cu impact pozitiv ar trebui să includă numai componentele al căror impact net bazat pe indicatori armonizați ai economiei circulare este pozitiv.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Fiecare întreprindere ale cărei active sunt selectate ca fiind active-suport în cadrul unui indice de referință al impactului pozitiv ar trebui să economisească mai multe emisii de dioxid de carbon decât produce și, prin urmare, să aibă un impact pozitiv asupra mediului. Administratorii de active și portofolii care pretind că vor urma o strategie de investiții compatibilă cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice ar trebui, prin urmare, să utilizeze indici de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon.

(14)  Fiecare întreprindere ale cărei active sunt selectate ca fiind active-suport în cadrul unui indice de referință al impactului pozitiv ar trebui să aibă un impact pozitiv net asupra mediului. De aceea, administratorii de active și portofolii care pretind că aplică o strategie de investiții sustenabilă ar trebui să utilizeze indici de referință pentru activitățile cu impact pozitiv.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  O varietate de administratori de indici de referință susțin că indicii lor de referință urmăresc obiective de mediu, sociale și de guvernanță („ESG”). Cu toate acestea, utilizatorii acestor indici de referință nu dispun întotdeauna de informațiile necesare referitoare la măsura în care metodologia administratorilor de indici de referință ia în considerare obiectivele ESG. De asemenea, informațiile existente sunt adesea dispersate și nu permit o comparație eficientă în scopuri de investiții transfrontaliere. Pentru a le permite actorilor de pe piață să facă alegeri în cunoștință de cauză, administratorilor de indici de referință ar trebui să li se solicite să prezinte modul în care metodologia lor ia în considerare factorii ESG pentru fiecare indice de referință sau pentru familia de indici de referință care este promovată ca urmărind obiectivele ESG. Aceste informații ar trebui, de asemenea, să fie prezentate în declarația privind indicele de referință. Administratorii de indici de referință care nu promovează sau nu țin cont de obiectivele ESG nu ar trebui să facă obiectul acestei obligații de publicare de informații.

(15)  Cu toate acestea, utilizatorii acestor indici de referință nu dispun întotdeauna de informațiile necesare referitoare la măsura în care metodologia administratorilor de indici de referință ia în considerare riscurile și impactul ESG. De asemenea, informațiile existente sunt adesea dispersate și nu permit o comparație eficientă în scopuri de investiții transfrontaliere. Pentru a le permite actorilor de pe piață să facă alegeri în cunoștință de cauză, ar trebui să li se solicite tuturor administratorilor de indici de referință să prezinte modul în care metodologia lor include indicatori privind economia circulară pentru fiecare indice de referință. Aceste informații ar trebui să fie prezentate în declarația privind indicele de referință.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Din aceleași motive, administratorii indicilor de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon ar trebui să publice, de asemenea, metodologia utilizată pentru calcularea acestora. Aceste informații ar trebui să descrie modul în care activele-suport au fost selectate și ponderate, precum și care sunt activele excluse și din ce motiv. Administratorii indicilor de referință ar trebui, de asemenea, să precizeze modul în care indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon diferă de indicele „mamă” de bază, în special în ceea ce privește ponderile aplicabile, capitalizarea pieței și performanța financiară a activelor-suport. Pentru a evalua modul în care indicele de referință contribuie la atingerea obiectivelor de mediu, administratorul indicilor de referință ar trebui să prezinte modul în care au fost măsurate amprenta de carbon și reducerile de emisii de carbon ale activelor-suport, valorile respective, inclusiv amprenta totală de carbon a indicelui de referință, precum și tipul și sursa datelor utilizate. Pentru a le permite administratorilor de active să aleagă cel mai adecvat indice de referință pentru strategia lor de investiții, administratorii indicilor de referință ar trebui să explice raționamentul parametrilor metodologiei lor și modul în care indicele de referință contribuie la obiectivele de mediu, inclusiv impactul său asupra atenuării schimbărilor climatice. Informațiile publicate ar trebui să includă, de asemenea, detalii privind frecvența revizuirilor și procedura urmată.

(16)  Din aceleași motive, administratorii de indici de referință pentru activități cu impact pozitiv ar trebui să publice, de asemenea, metodologia utilizată pentru calcularea acestora. Aceste informații ar trebui să descrie modul în care activele-suport au fost selectate și ponderate, precum și care sunt activele excluse și din ce motiv. Administratorii indicilor de referință ar trebui, de asemenea, să precizeze modul în care indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv diferă de indicele „mamă” de bază, în special în ceea ce privește ponderile aplicabile, capitalizarea pieței și performanța financiară a activelor-suport. Pentru a evalua modul în care indicele de referință contribuie la atingerea obiectivelor de mediu, administratorul indicilor de referință ar trebui să prezinte modul în care au fost măsurate impactul și riscurile de mediu ale activelor-suport, valorile respective, inclusiv amprenta totală de mediu a indicelui de referință, precum și tipul și sursa datelor utilizate. Pentru a le permite administratorilor de active să aleagă cel mai adecvat indice de referință pentru strategia lor de investiții, administratorii indicilor de referință ar trebui să explice raționamentul din spatele parametrilor metodologiei lor și modul în care indicele de referință contribuie la obiectivele de mediu. Informațiile publicate ar trebui să includă, de asemenea, detalii privind frecvența revizuirilor și procedura urmată.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  În plus, administratorii indicilor de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon ar trebui să prezinte impactul pozitiv al emisiilor de dioxid de carbon al fiecărui activ-suport inclus în acești indici de referință, specificând metoda utilizată pentru a determina dacă reducerile de emisii depășesc amprenta de carbon a activului de investiții.

(17)  În plus, administratorii indicilor de referință pentru activitățile cu impact pozitiv ar trebui să prezinte impactul pozitiv asupra mediului al fiecărui activ-suport inclus în acești indici de referință, specificând metoda utilizată pentru a determina dacă impactul net asupra mediului este pozitiv.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a asigura o aderare continuă la obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice selectat, administratorii indicilor de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon ar trebui să își revizuiască în mod regulat metodologiile și să informeze utilizatorii cu privire la procedurile aplicabile în cazul oricărei modificări substanțiale. La introducerea unei modificări substanțiale, administratorii indicilor de referință ar trebui să dezvăluie motivele acestei modificări și să explice modul în care modificarea este în concordanță cu obiectivele inițiale ale indicilor de referință.

(18)  Pentru a asigura acuratețea informațiilor destinate investitorilor, administratorii indicilor de referință pentru activitățile cu impact pozitiv ar trebui să își revizuiască în mod regulat metodologiile și să informeze utilizatorii cu privire la procedurile aplicabile în cazul oricărei modificări substanțiale. La introducerea unei modificări substanțiale, administratorii indicilor de referință ar trebui să dezvăluie motivele acestei modificări și să arate, cu explicații. că modificarea este în concordanță cu obiectivele inițiale ale indicilor de referință.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a crește transparența și a asigura un nivel adecvat de armonizare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la conținutul minim al obligațiilor de publicare de informații pe care ar trebui să le respecte administratorii de indici de referință care țin seama de obiectivele ESG și standardele minime de armonizare a metodologiei indicilor de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon, inclusiv metoda de calculare a emisiilor de dioxid de carbon și a reducerii emisiilor de dioxid de carbon asociate activelor-suport, ținând seama de metodele privind amprenta de mediu a produselor și a organizațiilor, astfel cum sunt definite la punctul 2 literele (a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei31. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(19)  Pentru a crește transparența și a asigura un nivel adecvat de armonizare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la conținutul minim al obligațiilor de publicare de informații pe care ar trebui să le respecte administratorii de indici de referință și standardele minime de armonizare a procesului de includere a indicatorilor privind economia circulară în metodologia indicilor de referință, inclusiv metoda de calculare a impactului net asupra mediului asociat activelor-suport, ținând seama de metodele privind amprenta de mediu a produselor și a organizațiilor, astfel cum sunt definite la punctul 2 literele (a) și (b) din Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei31 și indicatorii privind economia circulară, prevăzuți în Platforma de monitorizare a economiei circulare a Comisiei și în Planul de acțiune privind economia circulară al Comisiei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor metode comune pentru măsurarea și comunicarea performanței de mediu pe durata ciclului de viață a produselor și organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

31 Recomandarea 2013/179/UE a Comisiei din 9 aprilie 2013 privind utilizarea unor metode comune pentru măsurarea și comunicarea performanței de mediu pe durata ciclului de viață a produselor și organizațiilor (JO L 124, 4.5.2013, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/1011

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23a)  «indice de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon» înseamnă un indice de referință unde activele-suport, în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de la prezentul alineat, sunt selectate astfel încât portofoliul de referință rezultat să aibă emisii mai scăzute de dioxid de carbon în comparație cu activele care includ un indice de referință standard ponderat la capital și care sunt concepute în conformitate cu standardele stabilite în actele delegate menționate la articolul 19a alineatul (2);

(23a)  «indice de referință privind impactul pozitiv asupra mediului» înseamnă un indice de referință unde activele-suport, în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de la prezentul alineat, sunt selectate pe baza amprentei lor pozitive nete asupra mediului și sunt concepute în conformitate cu standardele stabilite în actele delegate menționate la articolul 19a alineatul (2).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/1011

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 23b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23b)  «indice de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon» înseamnă un indice de referință unde activele-suport, în sensul punctului 1 litera (b) punctul (ii) de la prezentul alineat, sunt selectate pe baza faptului că reducerile lor de emisii de dioxid de carbon depășesc amprenta de carbon a activelor și sunt concepute în conformitate cu standardele stabilite în actele delegate menționate la articolul 19a alineatul (2);

eliminat

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a

Regulamentul (UE) 2016/1011

Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o explicație a modului în care elementele-cheie ale metodologiei prevăzute la litera (a) reflectă factorii de mediu, sociali sau de guvernanță («ESG») pentru fiecare indice de referință sau familie de indici de referință care urmăresc sau țin seama de obiectivele ESG;”;

(d)  o explicație a modului în care elementele-cheie ale metodologiei prevăzute la litera (a) reflectă factorii de mediu, sociali sau de guvernanță («ESG»), inclusiv indicatorii cheie privind economia circulară, cum ar fi emisiile de CO2, alte emisii, impactul asupra biodiversității, producția de deșeuri și utilizarea energiei, energia din surse regenerabile, materiile prime, apa și terenurile, astfel cum sunt prevăzute de cadrul de monitorizare al Comisiei privind economia circulară.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (UE) 2016/1011

Articolul 13 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la conținutul minim al explicațiilor menționate la alineatul (1) litera (d);

2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la conținutul minim al explicațiilor menționate la alineatul (1) litera (d) de la prezentul articol și să actualizeze orientările referitoare la declarația privind indicele de referință menționată la articolul 27 alineatul (2a) pentru a include trimiteri la criteriile ESG și de sustenabilitate.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/1011

Titlul III – capitolul 3a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv asupra mediului

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/1011

Articolul 19a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Cerințele prevăzute în anexa III se aplică furnizării de indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon și contribuirii la aceștia, pe lângă cerințele prevăzute la titlurile II, III și IV sau ca substitut al acestora.

1.  În cazul producerii de indici de referință pentru activitățile cu impact pozitiv asupra mediului și al contribuției la aceștia, se aplică cerințele prevăzute în anexa III, complementar sau în locul cerințelor prevăzute la titlurile II, III și IV.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/1011

Articolul 19a – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la standardele minime privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon, inclusiv:

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la standardele minime privind indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv asupra mediului, în concordanță cu angajamentele luate în temeiul Acordului de la Paris astfel cum sunt transpuse în dreptul Uniunii, inclusiv:

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/1011

Articolul 19a – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  metoda de calcul a emisiilor de dioxid de carbon și a reducerilor de emisii de dioxid de carbon asociate activelor-suport.

(c)  metoda folosită pentru a calcula emisiile de dioxid de carbon, alte emisii, impactul asupra biodiversității, asupra producerii de deșeuri și utilizării energiei, asupra energiei din surse regenerabile, materiilor prime, apei și terenurilor asociate activelor-suport.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) 2016/1011

Articolul 27 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.  Pentru fiecare cerință de la alineatul (2), declarația privind indicii de referință conține o explicație a modului în care factorii de mediu, sociali și de guvernanță se reflectă pentru fiecare indice de referință sau pentru familia de indici de referință furnizați și publicați, care urmăresc obiectivele ESG sau țin seama de aceștia;

2a.  Pentru fiecare cerință de la alineatul (2), declarația privind indicii de referință conține o explicație a modului în care se reflectă factorii de mediu, sociali și de guvernanță pentru fiecare indice de referință sau pentru familia de indici de referință furnizați și publicați.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) 2016/1011

Articolul 27 – alineatul 2b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la informațiile menționate la alineatul (2a).

2b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 49 pentru a aduce precizări suplimentare cu privire la informațiile menționate la alineatul (2a), să actualizeze orientările referitoare la „declarația privind indicele de referință” pentru a include trimiteri la criterii ESG și de sustenabilitate.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Anexa I – subtitlu 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon

Indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Anexa I – subtitlu 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de referință cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon

Metodologia aplicabilă indicilor de referință pentru activitățile cu impact pozitiv

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Administratorul unui indice de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon oficializează, documentează și face publică orice metodologie utilizată pentru calcularea indicilor de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon, descriind următoarele:

1.  Administratorul unui indice de referință pentru activitățile cu impact pozitiv oficializează, susține cu documente și publică orice metodologie utilizată pentru calcularea indicilor de referință privind economia circulară, descriind următoarele:

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  lista activelor-suport care sunt utilizate la calcularea indicelui de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon;

(a)  lista activelor-suport care sunt utilizate la calcularea impactului net pozitiv;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  criteriile aplicate pentru a exclude activele sau întreprinderile care sunt asociate cu un nivel al amprentei de carbon sau cu un nivel al rezervelor de combustibili fosili incompatibil cu includerea în indicele de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon;

(c)  criteriile aplicate pentru a exclude activele sau întreprinderile care au un impact net negativ asupra mediului și deci incompatibil cu includerea în indicele de referință pentru activitățile cu impact pozitiv;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  criteriile și metodele de măsurare a modului în care indicele de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon măsoară amprenta de carbon și reducerea emisiilor de carbon asociate cu activele-suport în portofoliul indicelui;

(d)  criteriile și metodele de măsurare a modului în care indicele de referință pentru activitățile cu impact pozitiv măsoară impactul asupra mediului asociat cu activele-suport în portofoliul indicelui;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  indicatorul de deviere dintre indicele de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicele «mamă»;

(e)  indicatorul de deviere dintre indicele de referință pentru activitățile cu impact pozitiv și indicele «mamă»;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  reponderarea pozitivă a activelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon în indicele de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon față de indicele «mamă» și explicația referitoare la necesitatea reponderării în scopul de a reflecta obiectivele alese ale indicelui de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon;

(f)  reponderarea pozitivă a activelor cu impact pozitiv asupra mediului în indicele de referință față de indicele «mamă» și explicația referitoare la necesitatea reponderării în scopul de a reflecta obiectivele alese ale indicelui de referință pentru activitățile cu impact pozitiv;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  raportul dintre valoarea de piață a titlurilor de valoare care sunt incluse în indicele de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și valoarea de piață a titlurilor de valoare în indicele «mamă»;

(g)  raportul dintre valoarea de piață a titlurilor de valoare care sunt incluse în indicele de referință pentru activitățile cu impact pozitiv și valoarea de piață a titlurilor de valoare în indicele «mamă»;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera h – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  tipul și sursa datelor de intrare utilizate pentru selectarea activelor sau a întreprinderilor eligibile pentru indicele de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon, inclusiv:

(h)  tipul și sursa datelor de intrare utilizate pentru selectarea activelor sau a întreprinderilor eligibile pentru indicele de referință pentru activitățile cu impact pozitiv, inclusiv:

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera h – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(va)  Impact bazat pe alți indicatori privind economia circulară, conform cadrului de monitorizare al Comisiei privind economia circulară și Planul de acțiune al UE pentru economia circulară, inclusiv impactul asupra biodiversității, producerii de deșeuri și utilizării energiei, energiei regenerabile, materiilor prime, apei și terenurilor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  expunerea totală legată de amprenta de carbon a portofoliului de indici și impactul estimat al strategiei privind emisiile scăzute de dioxid de carbon urmărite de indicele de referință asupra atenuării schimbărilor climatice;

(i)  impactul net total asupra mediului al portofoliului de indici și impactul estimat asupra mediului al strategiei urmărite de indicele de referință;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  motivarea alegerii unei strategii sau a unui obiectiv special bazat pe o metodologie privind emisiile scăzute de dioxid de carbon și o explicație a motivelor pentru care metodologia este adecvată pentru calcularea obiectivelor privind activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon ale indicelui de referință;

(j)  motivarea alegerii unei strategii anume în privința metodologiei privind mediul sau a unui obiectiv anume de sustenabilitate și o explicație a motivelor pentru care metodologia este adecvată pentru calcularea impactului asupra mediului și a obiectivelor de sustenabilitate ale indicelui de referință;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Anexa I – subtitlu 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Metodologia aplicabilă indicilor de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon

Metodologia ulterioară aplicabilă indicilor de referință pentru activitățile cu impact pozitiv

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Administratorul unui indice de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon, pe lângă obligațiile aplicabile administratorului indicelui de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon, prezintă informații cu privire la impactul pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon asupra fiecărui activ-suport inclus în indicele de referință și precizează formula sau calculul utilizat pentru a determina dacă reducerile emisiilor de dioxid de carbon depășesc amprenta de carbon a activului de investiții sau a întreprinderii («raportul referitor la impactul pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon»).

2.  Administratorul unui indice de referință pentru activitățile cu impact pozitiv, pe lângă obligațiile menționate mai sus, prezintă informații cu privire la impactul pozitiv asupra mediului al fiecărui activ-suport inclus în indicele de referință și precizează formula sau calculul utilizat pentru a determina impactul net).

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Administratorii de indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon adoptă și fac publice pentru utilizatori procedurile și raționamentele care stau la baza oricărei propuneri de modificare substanțială a metodologiei lor. Aceste proceduri trebuie să fie în concordanță cu obiectivul imperativ potrivit căruia calculele indicelui de referință trebuie să respecte în permanență obiectivele privind impactul scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și impactul pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon. Aceste proceduri prevăd:

3.  Administratorii de indici de referință pentru activitățile cu impact pozitiv adoptă și publică pentru utilizatori procedurile și raționamentele care stau la baza oricărei propuneri de modificare substanțială a metodologiei lor. Aceste proceduri sunt în concordanță cu obiectivul imperativ ca calcularea indicelui de referință să respecte în permanență obiectivele privind impactul pozitiv net. Aceste proceduri prevăd:

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Administratorii de indici de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon își examinează în mod regulat metodologiile pentru a se asigura că reflectă în mod fiabil obiectivele relevante privind impactul scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon sau impactul pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon și prevăd o procedură pentru luarea în considerare a opiniilor utilizatorilor relevanți.

4.  Administratorii de indici de referință pentru activitățile cu impact pozitiv își examinează în mod regulat metodologiile pentru a se asigura că reflectă în mod fiabil obiectivele declarate și prevăd o procedură pentru a lua în considerare opiniile utilizatorilor relevanți.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon

Referințe

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

5.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

5.7.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

18

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Michel Dantin, Martin Häusling, Gesine Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

NI

Zoltán Balczó

PPE

Innocenzo Leontini, Sirpa Pietikäinen

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana Miranda

18

-

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

3

0

ECR

Mark Demesmaeker, John Procter

EFDD

Sylvie Goddyn

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon

Referințe

COM(2018)0355 – C8-0209/2018 – 2018/0180(COD)

Data prezentării la PE

24.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

5.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

5.7.2018

ITRE

5.7.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

18.6.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Neena Gill

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Data adoptării

13.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Ana Miranda, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Dariusz Rosati, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Matt Carthy, Mady Delvaux, Manuel dos Santos, Ramón Jáuregui Atondo, Syed Kamall, Lieve Wierinck

Data depunerii

20.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

42

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Manuel dos Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Ana Miranda, Molly Scott Cato

1

-

ENF

Marco Zanni

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Notă juridică