Postup : 2018/0298(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0004/2019

Předložené texty :

A8-0004/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0190

ZPRÁVA     ***I
PDF 196kWORD 57k
10.1.2019
PE 629.544v02-00 A8-0004/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodajka: Isabella De Monte

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0567),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0384/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0004/2019),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 391/2009

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Všechny uznané subjekty se pravidelně a alespoň každé dva roky podrobí hodnocení, které provádí Komise spolu s členským státem, který je pověřil (členských států, které je pověřily), v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/15/ES s cílem ověřit, zda plní své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a splňují minimální kritéria uvedená v příloze I. Toto hodnocení se omezuje pouze na ty činnosti uznaných subjektů, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.“

1.  Všechny uznané subjekty se pravidelně a alespoň každé dva roky podrobí hodnocení, které provádí Komise spolu s členským státem, který je pověřil (členských států, které je pověřily), v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/15/ES s cílem ověřit, zda plní své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a splňují minimální kritéria uvedená v příloze I. Toto hodnocení se omezuje pouze na ty činnosti uznaných subjektů, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Za účelem usnadnění účasti členských států na hodnocení zřídí Komise program dohledu, který členské státy budou moci využívat pro splnění svých povinností podle rezoluce MOP A.1070(28) a článku 9 směrnice 2009/15/ES.“

(1)

[Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.  Současný stav

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že pro Spojené království přestane ode dne 30. března 2019 platit veškeré primární a sekundární právo Unie. Spojené království se pak stane třetí zemí.

Následně se již na Spojené království nebudou vztahovat právní předpisy EU týkající se námořní dopravy. Jednou z oblastí práva Unie, která by byla dotčena, je uznání subjektů, které poskytují služby pro inspekce a prohlídky lodí plujících pod vlajkou členských států (dále jen „uznané subjekty“), na úrovni Unie.

Čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009 vyžaduje, aby subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí uznané na úrovni EU Komisí hodnotila alespoň každé dva roky Komise spolu s členským státem, který podal počáteční žádost o uznání daného subjektu („podporující“ členský stát).

Z článků 7 a 8 nařízení vyplývá, že k tomu, aby bylo uznaným subjektům zachováno uznání na úrovni EU, musí i nadále splňovat požadavky a minimální kritéria stanovená v příloze I nařízení. To se ověřuje soustavným opětovným hodnocením prováděným Komisí a „podporujícím“ členským státem podle čl. 8 odst. 1.

Po svém vystoupení se Spojené království již nebude moci účastnit hodnocení prováděných podle čl. 8 odst. 1 nařízení u těch subjektů, u nichž Spojené království jednalo jako podporující členský stát. V důsledku toho by další platnost uznání těchto subjektů na úrovni EU mohla být zpochybněna a nemohla by být vyjasněna s dostatečnou právní jistotou na základě stávajících ustanovení nařízení.

Případná ztráta uznání subjektů v EU v důsledku vystoupení Spojeného království by mohla mít nepříznivé důsledky pro konkurenceschopnost a přitažlivost vlajek členských států EU-27, které pověřily tyto uznané subjekty, aby jednaly jejich jménem pro účely zákonem uložených inspekcí, prohlídek a vydávání osvědčení. Dotčené uznané subjekty mají v současnosti dohody o pověření s většinou členských států EU-27 a ty by po vystoupení Spojeného království nemohly využívat tyto uznané subjekty u lodí registrovaných pod jejich vlajkou. Zároveň by majitelé lodí využívající tyto subjekty také pro účely klasifikace stáli před dilematem, zda by měli přeregistrovat své lodě pod vlajku státu mimo EU, nebo riskovat porušení svých stávajících soukromoprávních smluv o klasifikaci svých lodí s příslušnými subjekty.

2.  Návrh Komise

Návrh Komise by změnil čl. 8 odst. 1 nařízení tím, že by nahradil stávající požadavek, podle něhož se pravidelného procesu hodnocení prováděného Komisí účastní pouze „podporující“ členský stát, a zavedl účast kteréhokoli členského státu, který pověřil jeden z uznaných subjektů. To by umožnilo, aby Komise provedla hodnocení s kterýmkoli členským státem, který pověřil příslušný uznaný subjekt, aby jednal jeho jménem pro účely čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/15/ES3, a nikoli pouze s „podporujícím“ členským státem.

3.  Návrh zpravodajky

Zpravodajka vítá návrh Komise a domnívá se, že by odstranil právní nejistotu v oblasti uznaných subjektů vzniklou v důsledku vystoupení Spojeného království, zajistil by kontinuitu činností dotčených majitelů lodí a konkurenceschopnost vlajek členských států EU-27 spolupracujících s dotčenými subjekty.

Zpravodajka tudíž navrhuje přijmout návrh Komise bez jakýchkoli změn.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Referenční údaje

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Datum předložení EP

1.8.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

3.12.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum předložení

10.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 25. ledna 2019Právní upozornění