Procedure : 2018/0298(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0004/2019

Indgivne tekster :

A8-0004/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 19.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0190

BETÆNKNING     ***I
PDF 184kWORD 56k
10.1.2019
PE 629.544v02-00 A8-0004/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(COM(2018)0567 – C8–0384/2018 – 2018/0298(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Isabella De Monte

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(COM(2018)0567 – C8–0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0567),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0384/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til sin høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0004/2019),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 391/2009

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle anerkendte organisationer tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til vurdering af Kommissionen sammen med den medlemsstat/de medlemsstater, der bemyndigede dem i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF, til kontrol af, at de opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning og minimumskravene i bilag I. Vurderingen skal være begrænset til de af de anerkendte organisationers aktiviteter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde.

1.  Alle anerkendte organisationer tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til vurdering af Kommissionen sammen med den medlemsstat/de medlemsstater, der bemyndigede dem i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF, til kontrol af, at de opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning og minimumskravene i bilag I. Vurderingen skal være begrænset til de af de anerkendte organisationers aktiviteter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde. Kommissionen fremmer medlemsstaternes deltagelse i vurderingen ved at udarbejde et tilsynsprogram, som medlemsstaterne kan anvende i forbindelse med opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til IMO-resolution A.1070(28) og artikel 9 i direktiv 2009/15/EF.

(1)

[EUT C 0, 0.0.0000, s. 0. / Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].


BEGRUNDELSE

1.  Nuværende situation

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette betyder, at al primær og afledt EU-ret vil ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019. Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

Som følge heraf vil EU-lovgivningen om søtransport ikke længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Et af de områder af EU-retten, der vil blive berørt, er anerkendelsen på EU-plan af organisationer, der leverer tjenesteydelser vedrørende inspektion og syn af skibe, der sejler under en medlemsstats flag ("anerkendte organisationer").

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 skal organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og som er anerkendt på EU-plan af Kommissionen, vurderes mindst hvert andet år af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der indgav den oprindelige anmodning om anerkendelse af organisationen ("sponsormedlemsstaten").

For at opretholde EU's anerkendelse skal de anerkendte organisationer i henhold til forordningens artikel 7 og 8 fortsat opfylde de forskellige krav og minimumskrav i bilag I til forordningen. Dette kontrolleres løbende ved hjælp af revurderinger foretaget af Kommissionen og "sponsormedlemsstaten" i henhold til artikel 8, stk. 1.

Efter Det Forenede Kongeriges udtræden vil landet ikke længere kunne deltage i de vurderinger, der foretages i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, for så vidt angår de organisationer, som Det Forenede Kongerige fungerer som "sponsormedlemsstat" for. Følgelig vil der kunne rejses tvivl om den fortsatte gyldighed af disse organisationers anerkendelse på EU-plan, og spørgsmålet vil ikke kunne afgøres med tilstrækkelig retssikkerhed i medfør af forordningens gældende bestemmelser.

Organisationers mulige tab af EU's anerkendelse som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden kan få negative konsekvenser for konkurrenceevnen og tiltrækningskraften for de 27 EU-medlemsstaters flag, der har bemyndiget disse anerkendte organisationer til at handle på deres vegne i forbindelse med udførelsen af lovbestemte inspektioner, syn og certificeringer af skibe. De berørte anerkendte organisationer har på nuværende tidspunkt bemyndigelsesaftaler med hovedparten af medlemsstaterne i EU-27, og disse medlemsstater vil efter Det Forenede Kongeriges udtræden ikke kunne benytte de berørte anerkendte organisationer til deres flagflåde. Samtidig står rederier, der også anvender disse organisationer med henblik på klassificering, over for et dilemma om enten at omflage deres skibe til et land uden for EU eller risikere at overtræde deres nuværende private kontrakter om klassificering af deres skibe, som de har indgået med de pågældende organisationer.

2.  Kommissionens forslag

Kommissionens forslag vil ændre forordningens artikel 8, stk. 1, ved at erstatte det nuværende krav om, at kun "sponsormedlemsstaten" skal deltage i den regelmæssige vurderingsproces, som foretages af Kommissionen, med en bestemmelse om, at enhver medlemsstat, der har bemyndiget en af de anerkendte organisationer, kan deltage. Derved kan vurderingen foretages af Kommissionen sammen med enhver medlemsstat, der har bemyndiget den pågældende anerkendte organisation til at handle på dennes vegne i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF, og ikke blot sammen med "sponsormedlemsstaten".

3.  Ordførerens forslag

Ordføreren påskønner Kommissionens forslag og mener, at det vil afhjælpe den retsusikkerhed, der som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden er opstået omkring anerkendte organisationer, og at det vil sikre driftskontinuitet for de berørte redere og gøre, at de 27 EU-medlemsstater, der samarbejder med de berørte organisationer, får sikret deres flags konkurrenceevne.

Derfor foreslår ordføreren, at Kommissionens forslag vedtages uden ændringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

Referencer

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Dato for høring af EP

1.8.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

3.12.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

10.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 25. januar 2019Juridisk meddelelse