Menetlus : 2018/0298(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0004/2019

Esitatud tekstid :

A8-0004/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 19.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0190

RAPORT     ***I
PDF 177kWORD 56k
10.1.2019
PE 629.544v02-00 A8-0004/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Isabella De Monte

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0567),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0384/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8-0004/2019),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Määrus (EÜ) nr 391/2009

Artikkel 8 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon hindab kõiki tunnustatud organisatsioone koos liikmesriigi või liikmesriikidega, kes andsid neile volituse vastavalt direktiivi 2009/15/EÜ artikli 3 lõikele 2, korrapäraselt ning vähemalt kord kahe aasta jooksul , et kontrollida, kas nad täidavad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi ja nende vastavust I lisas esitatud miinimumnõuetele. Hinnang käsitleb vaid tunnustatud organisatsioonide sellist tegevust, mis kuulub käesoleva määruse kohaldamisalasse.

1.  Komisjon hindab kõiki tunnustatud organisatsioone koos liikmesriigi või liikmesriikidega, kes andsid neile volituse vastavalt direktiivi 2009/15/EÜ artikli 3 lõikele 2, korrapäraselt ning vähemalt kord kahe aasta jooksul, et kontrollida, kas nad täidavad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi ja vastavad I lisas esitatud miinimumnõuetele. Hinnang käsitleb vaid tunnustatud organisatsioonide sellist tegevust, mis kuulub käesoleva määruse kohaldamisalasse. Komisjon hõlbustab liikmesriikide osalemist hindamises, luues järelevalveprogrammi, mida liikmesriigid võivad kasutada oma IMO resolutsioonist A.1070 (28) ja direktiivi 2009/15/EÜ artiklist 9 tulenevate kohustuste täitmisel.“

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

1.  Praegune olukord

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta EList välja astuda. See tähendab, et 30. märtsil 2019 lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes. Sel hetkel saab Ühendkuningriigist kolmas riik.

Sellest tulenevalt ei kohaldata Ühendkuningriigi suhtes enam ELi meretranspordialaseid õigusakte. Üks liidu õiguse valdkondi, mida see mõjutab, on liikmesriikide lipu all sõitvate laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide (edaspidi „tunnustatud organisatsioonid“) tunnustamine liidu tasandil.

Määruse (EÜ) nr 391/2009 (edaspidi „määrus“) artikli 8 lõikes 1 on nõutud, et komisjon hindab koos algse tunnustamistaotluse esitanud liikmesriigiga vähemalt kord kahe aasta jooksul kõiki organisatsioone, mida komisjon ELi tasandil tunnustab ja mis tegelevad laevade kontrollimise ja ülevaatusega (edaspidi „sponsorliikmesriik“).

Määruse artiklitest 7 ja 8 järeldub, et ELi tunnustuse jätkumiseks peavad tunnustatud organisatsioonid jätkuvalt vastama määruse I lisas sätestatud tingimustele ja miinimumnõuetele. Seda tõendab pidev vastavuse taashindamine, mille komisjon ja sponsorliikmesriik viivad läbi artikli 8 lõike 1 kohaselt.

Väljaastumisest alates ei saa Ühendkuningriik enam osaleda määruse artikli 8 lõike 1 kohaste hindamiste läbiviimisel selliste organisatsioonide puhul, mille suhtes Ühendkuningriik tegutseb sponsorliikmesriigina. Sellest tulenevalt võib kõnealuste organisatsioonide tunnustamise jätkuva kehtivuse ELi tasandil kahtluse alla seada ning määruse olemasolevate sätete alusel ei saa seda piisava õiguskindlusega selgitada.

Organisatsioonide ELi tunnustuse võimalikul kadumisel Ühendkuningriigi väljaastumise tõttu võib olla kahjulik mõju nende EL 27 liikmesriikide lippudele, mis on andnud kõnealustele tunnustatud organisatsioonidele loa tegutseda nende nimel laevade kohustuslike kontrollimiste, ülevaatuste ja sertifitseerimise eesmärgil. Asjaomastel tunnustatud organisatsioonidel on praegu volituslepingud enamiku EL 27 liikmesriikidega ning pärast Ühendkuningriigi väljaastumist ei saa nad neid tunnustatud organisatsioone kasutada oma lipu all sõitva laevastiku jaoks. Samal ajal on neid organisatsioone klassifitseerimiseks kasutavad laevaomanikud dilemma ees, kas viia oma laevad ELi-välise lipu alla või võtta risk rikkuda oma kehtivaid eralepinguid seoses laevade klassifitseerimisega asjaomastes organisatsioonides.

2.  Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepanekuga muudetakse määruse artikli 8 lõiget 1, asendades kehtiva nõude, mille kohaselt osaleb komisjoni korraldatud korrapärases hindamises ainult sponsorliikmesriik, sellega, et osaleda võib iga liikmesriik, kes on mõnda tunnustatud organisatsiooni volitanud. See võimaldaks komisjonil teostada hindamist koos iga liikmesriigiga, kes on andnud asjaomasele tunnustatud organisatsioonile loa tegutseda tema nimel direktiivi 2009/15/EÜ3 artikli 3 lõike 2 tähenduses, mitte ainult sponsorliikmesriigiga.

3.  Raportööri ettepanek

Raportöör väljendab komisjoni ettepaneku üle heameelt ja usub, et see lahendaks õiguskindlusetuse, mis on Ühendkuningriigi väljaastumise tõttu tekkinud tunnustatud organisatsioonide valdkonnas, ning et see kaitseks asjaomaste laevaomanike tegevuse järjepidevust ning nende ELi 27 liikmesriigi lippude konkurentsivõimet, kes teevad asjaomaste organisatsioonidega koostööd.

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku võtta komisjoni ettepanek vastu ilma muudatusteta.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

Viited

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

EP-le esitamise kuupäev

1.8.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

3.12.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Esitamise kuupäev

10.1.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 25. jaanuar 2019Õigusalane teave