Postupak : 2018/0298(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0004/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0004/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0190

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 187kWORD 56k
10.1.2019
PE 629.544v02-00 A8-0004/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Isabella De Monte

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0567),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0384/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0004/2019),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Uredba (EZ) br. 391/2009

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija ocjenjuje sve priznate organizacije redovito, a najmanje svake dvije godine, zajedno s državom članicom koja ih je ovlastila ili državama članicama koje su ih ovlastile u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/15/EZ, kako bi provjerila ispunjavaju li obveze iz ove Uredbe i minimalna mjerila utvrđena u Prilogu I. Ocjena je ograničena na one djelatnosti priznatih organizacija koje spadaju u područje primjene ove Uredbe.”

1.  Komisija ocjenjuje sve priznate organizacije redovito, a najmanje svake dvije godine, zajedno s državom članicom koja ih je ovlastila ili državama članicama koje su ih ovlastile u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/15/EZ, kako bi provjerila ispunjavaju li obveze iz ove Uredbe i minimalna mjerila utvrđena u Prilogu I. Ocjena je ograničena na one djelatnosti priznatih organizacija koje spadaju u područje primjene ove Uredbe.” Komisija olakšava sudjelovanje država članica u ocjenjivanju uspostavom programa nadzora koji države članice mogu koristiti pri ispunjavanju svojih obveza na temelju Rezolucije IMO-a A.1070(28) i članka 9. Direktive 2009/15/EZ.

(1)

SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

1.  Trenutačno stanje

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. To znači da će se cjelokupno primarno i sekundarno zakonodavstvo Unije prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 30. ožujka 2019. Tada će Ujedinjena Kraljevina postati treća zemlja.

Stoga se zakonodavstvo EU-a o pomorskom prometu više se neće primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu. Jedno od područja prava Unije na koje bi to utjecalo jest priznavanje organizacija koje obavljaju pregled i nadzor brodova koji plove pod zastavom država članica („priznate organizacije”) na razini Unije.

Člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 391/2009 zahtijeva se da Komisija, zajedno s državom članicom („sponzorska” država članica) koja je podnijela početni zahtjev za priznavanje organizacije, najmanje svake dvije godine ocijeni organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova, a koje je Komisija priznala na razini EU-a.

Iz članaka 7. i 8. Uredbe proizlazi da priznate organizacije moraju i dalje ispunjavati zahtjeve i minimalna mjerila utvrđena u Prilogu I. Uredbi kako bi zadržale priznanje EU-a. To se provjerava u okviru kontinuiranog ponovnog ocjenjivanja koje provode Komisija i „sponzorska” država članica u skladu s člankom 8. stavkom 1.

Od svojeg povlačenja Ujedinjena Kraljevina više neće moći sudjelovati u ocjenjivanjima onih organizacija za koje Ujedinjena Kraljevina djeluje kao „sponzorska” država članica, a koja se provode na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe. Stoga bi se nastavak valjanosti priznanja za te organizacije na razini EU-a mogao dovesti u pitanje, a postojeće odredbe Uredbe ne bi bile dovoljne da se ta valjanost pojasni s dovoljnom pravnom sigurnošću.

Potencijalni bi gubitak priznanja EU-u za organizacije zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine mogao imati negativne posljedice na konkurentnost i privlačnost zastava država članica EU-27 koje su ovlastile te priznate organizacije da djeluju u njihovo ime u svrhu obavljanja zakonskih pregleda, nadzora i certifikacija brodova. Priznate organizacije na koje se to odnosi trenutačno imaju sporazume o ovlaštenju s većinom država članica EU-27 koje, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine, ne bi mogle angažirati te priznate organizacije za svoju flotu koja plovi pod njihovom zastavom. Istodobno bi se vlasnici brodova koji angažiraju te organizacije i za potrebe klasifikacije suočili s dvojbom: promijeniti zastavu svojih brodova i prijeći na zastavu države koje nije članica EU-a, ili riskirati kršenje postojećih privatnih ugovora o klasifikaciji svojih brodova s odgovarajućim organizacijama.

2.  Prijedlog Komisije

Prijedlogom Komisije izmijenio bi se članak 8. stavak 1. Uredbe tako da se trenutačni zahtjev, prema kojem samo „sponzorska” država članica sudjeluje u redovitom postupku ocjenjivanja koji provodi Komisija, zamijeni uvođenjem sudjelovanja bilo koje države članice koja je ovlastila jednu od priznatih organizacija. To bi omogućilo da Komisija provodi ocjenjivanje zajedno s bilo kojom državom članicom koja je ovlastila priznatu organizaciju da djeluje u njezino ime za potrebe članka 3. stavka 2. Direktive 2009/15/EZ3, a ne samo sa „sponzorskom” državom članicom.

3.  Prijedlog izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja Prijedlog Komisije i smatra da bi se njime riješila pravna nesigurnost u području priznatih organizacija koja je nastala zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, osigurao kontinuitet poslovanja za pogođene vlasnike brodova i konkurentnost zastava država članica EU-27 koje surađuju s pogođenim organizacijama.

Izvjestitelj stoga predlaže da se Prijedlog Komisije usvoji bez izmjena.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Datum podnošenja EP-u

1.8.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.12.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

46

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

10.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 25. siječanja 2019.Pravna napomena