Procedura : 2018/0298(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0004/2019

Teksty złożone :

A8-0004/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 19.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0190

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 195kWORD 76k
10.1.2019
PE 629.544v02-00 A8-0004/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Isabella De Monte

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0567),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0384/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0004/2019),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Rozporządzenie (WE) nr 391/2009

Artykuł 8 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszystkie uznane organizacje oceniane są przez Komisję wspólnie z państwem członkowskim (państwami członkowskimi), które upoważniło (upoważniły) je zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/15/WE, w sposób regularny i co najmniej co dwa lata, w celu potwierdzenia, że spełniają one obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia oraz minimalne kryteria określone w załączniku I. Ocena jest ograniczona do tych rodzajów działalności uznanych organizacji, które są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

1.  Wszystkie uznane organizacje oceniane są przez Komisję wspólnie z państwem członkowskim (państwami członkowskimi), które upoważniło (upoważniły) je zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/15/WE, w sposób regularny i co najmniej co dwa lata, w celu potwierdzenia, że spełniają one obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia oraz minimalne kryteria określone w załączniku I. Ocena jest ograniczona do tych rodzajów działalności uznanych organizacji, które są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia. Komisja ułatwia udział państw członkowskich w ocenie poprzez ustanowienie programu nadzoru, który może być wykorzystany przez państwa członkowskie w wypełnianiu ich zobowiązań wynikających z rezolucji IMO A.1070 (28) i art. 9 dyrektywy 2009/15/WE.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

1.  Obecna sytuacja

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy państwem trzecim.

W związku z tym prawodawstwo UE dotyczące transportu morskiego nie będzie miało już zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Jednym z obszarów prawa unijnego, na które miałoby to wpływ, jest uznawanie na szczeblu unijnym organizacji świadczących usługi w zakresie inspekcji i przeglądów statków pływających pod banderą państw członkowskich („uznanych organizacji”).

W art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 391/2009 ustanowiono wymóg, by organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach, które zostały uznane na szczeblu UE przez Komisję, były co najmniej co dwa lata oceniane przez Komisję wspólnie z państwem członkowskim, które przedłożyło pierwotny wniosek o uznanie danej organizacji („sponsorujące” państwo członkowskie).

Z art. 7 i 8 rozporządzenia wynika, że w celu utrzymania uznania ze strony UE uznane organizacje muszą stale spełniać wymogi i kryteria minimalne określone w załączniku I do rozporządzenia. Podlega to weryfikacji w ramach ciągłego procesu powtarzanej oceny przeprowadzanej przez Komisję i „sponsorujące” państwo członkowskie na podstawie art. 8 ust. 1.

Po wystąpieniu z UE Zjednoczone Królestwo nie będzie już mogło uczestniczyć w przeprowadzanych zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia ocenach tych organizacji, w odniesieniu do których Zjednoczone Królestwo pełni rolę „sponsorującego” państwa członkowskiego. W rezultacie ciągłość ważności uznania tych organizacji na szczeblu UE mogłaby zostać zakwestionowana i nie mogłaby zostać wyprowadzona z dostateczną pewnością prawa z obowiązujących przepisów rozporządzenia.

Potencjalna utrata przez organizacje uznania UE w wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE mogłaby mieć negatywne konsekwencje dla konkurencyjności i atrakcyjności bander państw członkowskich UE-27, które upoważniły te uznane organizacje do działania w ich imieniu do celów dokonywania statutowych inspekcji, przeglądów i certyfikacji statków. Uznane organizacje, których to dotyczy, posiadają obecnie umowy upoważniające z większością państw członkowskich UE-27, lecz po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE państwa te nie mogłyby już korzystać z tych uznanych organizacji na potrzeby floty pod swoją banderą. Jednocześnie właściciele statków korzystający z usług tych organizacji również do celów klasyfikacji stanęliby przed dylematem, czy przerejestrować swoje statki wybierając banderę spoza UE, czy ryzykować naruszenie postanowień ich obecnych prywatnych umów z danymi organizacjami dotyczących klasyfikacji ich statków.

2.  Wniosek Komisji

Wniosek Komisji skutkowałby zmianą art. 8 ust. 1 rozporządzenia polegającą na zastąpieniu obecnego wymogu, zgodnie z którym jedynie „sponsorujące” państwo członkowskie uczestniczy w procesie regularnej oceny przeprowadzanej przez Komisję, przez wprowadzenie uczestnictwa dowolnego państwa członkowskiego, które udzieliło upoważnienia jednej z uznanych organizacji. Umożliwiłoby to przeprowadzanie przez Komisję oceny wspólnie z dowolnym państwem członkowskim, które upoważniło daną uznaną organizację do działania w jego imieniu do celów art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/15/WE, a nie tylko ze „sponsorującym” państwem członkowskim.

3.  Wniosek sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i uważa, że rozwiązałby problem niepewności prawnej w dziedzinie uznanych organizacji spowodowanej wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, zabezpieczyłby ciągłość działania zainteresowanych armatorów i konkurencyjność flag państw członkowskich UE-27 współpracujących z organizacjami, których to dotyczy.

Sprawozdawczyni proponuje zatem, by przyjąć wniosek Komisji bez zmian.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Odsyłacze

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Data przedstawienia w PE

1.8.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Data złożenia

10.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2019Informacja prawna