Procedură : 2018/0298(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0004/2019

Texte depuse :

A8-0004/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0190

RAPORT     ***I
PDF 188kWORD 77k
10.1.2019
PE 629.544v02-00 A8-0004/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Isabella De Monte

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0567),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0384/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0004/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 391/2009

Articolul 8 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toate organizațiile recunoscute sunt evaluate, în mod regulat și cel puțin o dată la doi ani, de Comisie împreună cu statul membru (statele membre) care le-a (le-au) autorizat în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/15/CE, pentru a verifica dacă își îndeplinesc obligațiile în conformitate cu prezentul regulament și dacă îndeplinesc criteriile minime stabilite în anexa I. Evaluarea se limitează la acele activități ale organizațiilor recunoscute care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

1.  Toate organizațiile recunoscute sunt evaluate, în mod regulat și cel puțin o dată la doi ani, de Comisie împreună cu statul membru (statele membre) care le-a (le-au) autorizat în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/15/CE, pentru a verifica dacă își îndeplinesc obligațiile în conformitate cu prezentul regulament și dacă îndeplinesc criteriile minime stabilite în anexa I. Evaluarea se limitează la acele activități ale organizațiilor recunoscute care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.” Comisia facilitează participarea statelor membre la evaluare stabilind un program de supraveghere care poate fi utilizat de statele membre atunci când își îndeplinesc obligațiile în temeiul Rezoluției OMI A.1070(28) și al articolului 9 din Directiva 2009/15/CE.”

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

1.  Situația actuală

La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest lucru înseamnă că, începând cu 30 martie 2019, întreaga legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să i se aplice Regatului Unit. Regatul Unit va deveni, din acel moment, o țară terță.

Prin urmare, legislația UE în domeniul transportului maritim nu i se va mai aplica Regatului Unit. Unul dintre domeniile legislației Uniunii care ar fi afectat este recunoașterea la nivelul Uniunii a organizațiilor care oferă servicii de inspecție și control al navelor care navighează sub pavilionul unui stat membru (denumite în continuare „organizațiile recunoscute”).

Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 impune ca, cel puțin o dată la doi ani, organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor recunoscute la nivelul UE de către Comisie să fie evaluate de Comisie împreună cu statul membru care a înaintat cererea inițială de recunoaștere a organizației (statul membru „inițiator”).

Din articolele 7 și 8 din regulament rezultă că, pentru a continua să beneficieze de recunoaștere la nivelul UE, organizațiile recunoscute trebuie să continue să îndeplinească cerințele și criteriile minime stabilite în anexa I la regulament. Acest lucru este verificat prin reevaluarea continuă efectuată de Comisie și de statul membru „inițiator” în conformitate cu articolul 8 alineatul (1).

Începând cu momentul retragerii sale, Regatul Unit nu va mai fi în măsură să participe la evaluările efectuate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din regulament în ceea ce privește organizațiile pentru care Regatul Unit joacă rolul de stat membru „inițiator”. În consecință, este posibil ca menținerea valabilității recunoașterii acestor organizații la nivelul UE să fie pusă sub semnul întrebării și să nu poată fi stabilită cu suficientă securitate juridică în temeiul actualelor dispoziții ale regulamentului.

O posibilă pierdere de către organizații a recunoașterii la nivelul UE din cauza retragerii Regatului Unit ar putea avea consecințe negative asupra competitivității și atractivității pavilioanelor statelor membre ale UE-27 care au autorizat aceste organizații recunoscute să acționeze în numele lor în scopul efectuării inspecțiilor, a controalelor și a certificării statutare a navelor. Organizațiile recunoscute vizate sunt angajate, în prezent, în acorduri de autorizare cu majoritatea statelor membre ale UE-27, iar după retragerea Regatului Unit aceste state membre nu ar mai putea să recurgă la respectivele organizații recunoscute pentru flotele aflate sub pavilionul lor. În același timp, armatorii care recurg la aceste organizații inclusiv în scopul clasificării, s-ar confrunta cu dilema dacă ar trebui să schimbe pavilionul navelor lor pentru a le înmatricula într-un stat din afara UE sau să își asume riscul de a își încălca obligațiile care decurg din contractele lor private actuale pentru clasificarea navelor cu organizațiile în cauză.

2.  Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei ar modifica articolul 8 alineatul (1) din regulament înlocuind cerința actuală, conform căreia numai statul membru „inițiator” participă la procesul periodic de evaluare desfășurat de Comisie, cu o prevedere care introduce participarea oricărui stat membru care a autorizat una dintre organizațiile recunoscute. Astfel, evaluarea ar putea fi realizată de Comisie împreună cu orice stat membru care a autorizat organizația recunoscută în cauză să acționeze în numele său în sensul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2009/15/CE3 și nu doar împreună cu statul membru „inițiator”.

3.  Propunerea raportoarei

Raportoarea salută propunerea Comisiei și consideră că aceasta ar rezolva problema insecurității juridice creată de retragerea Regatului Unit în domeniul organizațiilor recunoscute și ar garanta continuitatea activității armatorilor afectați și competitivitatea pavilioanelor statelor membre ale UE-27 care colaborează cu organizațiile afectate.

Prin urmare, raportoarea propune adoptarea propunerii Comisiei fără nicio modificare.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

Referințe

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Data prezentării la PE

1.8.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Examinare în comisie

3.12.2018

 

 

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Data depunerii

10.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2019Notă juridică