Postup : 2018/0298(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0004/2019

Predkladané texty :

A8-0004/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0190

SPRÁVA     ***I
PDF 198kWORD 75k
10.1.2019
PE 629.544v02-00 A8-0004/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Isabella De Monte

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0567),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0384/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0004/2019),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Nariadenie (ES) č. 391/2009

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Všetky uznané organizácie pravidelne a aspoň každé dva roky posudzuje Komisia spolu s členským štátom, resp. členskými štátmi, ktoré im udelili oprávnenie v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/15/ES, s cieľom overiť, či si tieto organizácie plnia povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia a spĺňajú minimálne kritériá stanovené v prílohe I. Toto posúdenie sa týka len tých činností uznaných organizácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

1.  Všetky uznané organizácie pravidelne a aspoň každé dva roky posudzuje Komisia spolu s členským štátom, resp. členskými štátmi, ktoré im udelili oprávnenie v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/15/ES, s cieľom overiť, či si tieto organizácie plnia povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia a spĺňajú minimálne kritériá stanovené v prílohe I. Toto posúdenie sa týka len tých činností uznaných organizácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Komisia uľahčí účasť členských štátov na posudzovaní zavedením programu dohľadu, ktorý môžu členské štáty využívať na plnenie svojich povinností podľa rezolúcie MOP A.1070(28) a článku 9 smernice 2009/15/ES.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.  Súčasný stav

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Znamená to, že od 30. marca 2019 sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať všetky primárne a sekundárne právne predpisy Únie. Spojené kráľovstvo sa potom stane treťou krajinou.

Legislatívny rámec EÚ pre námornú dopravu sa už nebude vzťahovať na Spojené kráľovstvo. Jedna z oblastí práva Únie, ktorej sa to bude týkať, je uznávanie organizácií, ktoré poskytujú služby inšpekcie a prehliadky lodí plaviacich sa pod vlajkou členských štátov (ďalej len „uznané organizácie“), na úrovni Únie.

V článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 391/2009 sa vyžaduje, aby Komisia aspoň každé dva roky posudzovala organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí uznané Komisiou na úrovni EÚ spolu s členským štátom, ktorý predložil pôvodnú žiadosť o uznanie organizácie („sponzorský“ členský štát).

Z článkov 7 a 8 nariadenia vyplýva, že na to, aby si uznané organizácie zachovali uznanie EÚ, musia aj naďalej spĺňať požiadavky a minimálne kritériá stanovené v prílohe I k nariadeniu. To sa overuje na základe nepretržitého opätovného posudzovania, ktoré vykonáva Komisia a „sponzorský“ členský štát podľa článku 8 ods. 1.

Odo dňa vystúpenia sa už Spojené kráľovstvo nebude môcť zúčastňovať na posúdeniach vykonávaných podľa článku 8 ods. 1 nariadenia v prípade tých organizácií, vo vzťahu ku ktorým pôsobí ako „sponzorský“ členský štát. Tým by mohla byť ohrozená pokračujúca platnosť uznania týchto organizácií na úrovni EÚ a nemusela by byť dostatočne právne istá na základe existujúcich ustanovení nariadenia.

Možná strata uznania organizácií na úrovni EÚ z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva by mohla mať negatívne dôsledky pre konkurencieschopnosť a atraktivitu vlajok členských štátov EÚ27, ktoré udelili týmto uznaným organizáciám oprávnenie, aby v ich mene konali na účely zákonne stanovených inšpekcií a prehliadok lodí a vydávania osvedčení lodiam. Dotknuté uznané organizácie majú v súčasnosti uzatvorené dohody o udeľovaní oprávnení s väčšinou členských štátov EÚ27, ktoré by po vystúpení Spojeného kráľovstva nemohli využívať tieto uznané organizácie pre flotilu plávajúcu pod ich vlajkou. Vlastníci lodí, ktorí využívajú tieto organizácie aj na účely zatriedenia, by okrem toho čelili dileme, či by mali preregistrovať svoje lode pod vlajku nečlenského štátu alebo riskovať porušenie ich súčasných súkromných zmlúv o zatriedení lodí s príslušnými organizáciami.

2.  Návrh Komisie

Návrhom Komisie by sa zmenil článok 8 ods. 1 nariadenia tak, že by sa nahradila súčasná požiadavka, podľa ktorej sa na procese pravidelného posudzovania vykonávaného Komisiou môže zúčastňovať len „sponzorský“ členský štát, novou požiadavkou, podľa ktorej sa zavádza možnosť účasti akéhokoľvek členského štátu, ktorý udelil oprávnenie jednej z uznaných organizácií. Tým by sa umožnilo, aby Komisia mohla vykonávať posúdenia spolu s ktorýmkoľvek členským štátom, ktorý príslušnej uznanej organizácii udelil oprávnenie konať v jeho mene na účely článku 3 ods. 2 smernice 2009/15/ES, a nielen so „sponzorským“ členským štátom.

3.  Návrh spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Komisie a domnieva sa, že by sa ním odstránila právna neistota, ktorá vznikne v oblasti uznaných organizácií vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, a zabezpečila kontinuita činnosti pre dotknutých vlastníkov lodí a konkurencieschopnosť vlajok členských štátov EÚ-27, ktoré pracujú s dotknutými organizáciami.

Z tohto dôvodu spravodajkyňa navrhuje prijať návrh Komisie bez zmien.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Dátum predloženia v EP

1.8.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.12.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Marek Plura, Evžen Tošenovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

10.1.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 25. januára 2019Právne oznámenie