Postopek : 2018/0298(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0004/2019

Predložena besedila :

A8-0004/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0190

POROČILO     ***I
PDF 186kWORD 56k
10.1.2019
PE 629.544v02-00 A8-0004/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Isabella De Monte

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0567),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0384/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0004/2019),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Uredba (ES) št. 391/2009

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija redno in vsaj vsaki dve leti oceni vse priznane organizacije skupaj z državami članicami, ki so jih pooblastile v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/15/ES, da preveri, ali organizacije izpolnjujejo obveznosti iz te uredbe in minimalna merila iz Priloge I. Ocena se omeji na tiste dejavnosti priznane organizacije, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

1.  Komisija redno in vsaj vsaki dve leti oceni vse priznane organizacije skupaj z državami članicami, ki so jih pooblastile v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/15/ES, da preveri, ali organizacije izpolnjujejo obveznosti iz te uredbe in minimalna merila iz Priloge I. Ocena se omeji na tiste dejavnosti priznane organizacije, ki spadajo na področje uporabe te uredbe. Komisija državam članicam omogoči, da sodelujejo pri ocenjevanju, tako da vzpostavi program nadzora, ki ga lahko države članice uporabijo pri izpolnjevanju svojih obveznosti na podlagi Resolucije IMO A.1070(28) in člena 9 Direktive 2009/15/ES.

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

1.  Sedanje razmere

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 predložilo v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji uradno obvestilo, da namerava izstopiti iz Unije. To pomeni, da bo za Združeno kraljestvo 30. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije. Združeno kraljestvo bo tedaj postalo tretja država.

Zakonodaja EU o pomorskem prevozu se zato za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljala. Med področji prava Unije, ki jih to zadeva, je tudi priznavanje organizacij, ki opravljajo storitve tehničnega nadzora in pregleda ladij, ki plujejo pod zastavo držav članic (v nadaljnjem besedilu: priznane organizacije), na ravni Unije.

Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 391/2009 določa, da Komisija skupaj z državo članico, ki je vložila ustrezno zahtevo za priznanje, vsaj vsaki dve leti oceni vse organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij, ki so priznane na ravni EU („sponzorska“ država članica).

Iz členov 7 in 8 Uredbe izhaja, da morajo organizacije za nadaljnje priznanje EU še naprej izpolnjevati obveznosti in minimalna merila iz Priloge I k Uredbi, kar se preverja s stalnim ponovnim ocenjevanjem, ki ga v skladu s členom 8(1) izvajata Komisija in „sponzorska“ država članica.

Združeno kraljestvo po izstopu ne bo moglo več sodelovati pri ocenjevanju, ki se v skladu s členom 8(1) Uredbe opravlja za organizacije, pri katerih je Združeno kraljestvo „sponzorska“ država članica. Zato bi bila neprekinjena veljavnost priznanja za te organizacije na ravni EU vprašljiva in je na podlagi obstoječih določb Uredbe ne bi bilo mogoče utemeljiti z zadostno mero pravne varnosti.

Morebitno prenehanje priznanja EU zaradi izstopa Združenega kraljestva bi lahko bilo tem organizacijam v škodo v smislu konkurenčnosti in privlačnosti zastav držav članic EU-27, ki so te priznane organizacije pooblastile za opravljanje zakonitega tehničnega nadzora in pregled ladij ter izdajo spričeval v njihovem imenu. Obravnavane organizacije imajo zdaj sklenjene sporazume z večino držav članic EU-27, po izstopu Združenega kraljestva pa za države članice ne bi mogle več opravljati storitev za ladje, ki plujejo pod njihovo zastavo. Poleg tega bodo v zadregi lastniki ladij, ki s temi organizacijami sodelujejo tudi za namene klasifikacije, saj bodo morali svoje ladje registrirati pod zastavo države, ki ni članica EU, ali pa tvegati, da bodo prekršili svoje sedanje zasebne pogodbe o klasifikaciji svojih ladij pri ustreznih organizacijah.

2.  Predlog Komisije

S predlogom Komisije bi se člen 8(1) Uredbe spremenil tako, da bi se sedanja zahteva, na podlagi katere pri rednem ocenjevanju, ki ga opravlja Komisija, sodeluje samo „sponzorska“ država članica, zamenjala z uvedbo sodelovanja katere koli države članice, ki je pooblastila eno od priznanih organizacij. Tako bi lahko Komisija opravljala ocenjevanje skupaj s katero koli državo članico, ki je zadevno priznano organizacijo pooblastila, da za namene iz člena 3(2) Direktive 2009/15/ES nastopi v njenem imenu, in ne le s „sponzorsko“ državo članico.

3.  Predlog poročevalke

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije in meni, da bi z njim odpravili pravno negotovost na področju priznanih organizacij, ki je nastala zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU, in bi ustrezni lastniki ladij lahko neprekinjeno poslovali naprej, ohranila pa bi se tudi konkurenčnost zastav držav članic EU-27, ki s temi organizacijami sodelujejo.

Poročevalka zato predlaga, naj se predlog Komisije sprejme brez sprememb.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD)

Datum predložitve EP

1.8.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Isabella De Monte

23.10.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

3.12.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

46

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Marek Plura, Evžen Tošenovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Mylène Troszczynski

Datum predložitve

10.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

46

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Claudia Țapardel, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 25. januar 2019Pravno obvestilo