Postup : 2018/0050(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0005/2019

Předložené texty :

A8-0005/2019

Rozpravy :

PV 03/04/2019 - 15
CRE 03/04/2019 - 15

Hlasování :

PV 17/01/2019 - 10.7
CRE 17/01/2019 - 10.7
PV 04/04/2019 - 6.12
CRE 04/04/2019 - 6.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0344

ZPRÁVA     ***I
PDF 351kWORD 120k
10.1.2019
PE 622.269v02-00 A8-0005/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2018)0115),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0104/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a postoj Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v podobě pozměňovacích návrhů,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, pokud svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, uplatňovat v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.

(5)  Cílem společné rybářské politiky je mimo jiné zajistit využívání živých biologických mořských zdrojů, které zajistí dlouhodobě udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky. S cílem zajistit, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a ze sociálně-ekonomického hlediska, uplatňovat v řízení rybolovu přístup předběžné opatrnosti a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu. To také pomůže zásobovat trh Unie potravinami s vysokou výživovou hodnotou, snížit závislost trhu Unie na dovozu potravin, podpořit přímou i nepřímou tvorbu pracovních míst a hospodářský rozvoj v pobřežních oblastech a zajistit spravedlivé životní podmínky v odvětví rybolovu, včetně odvětví tradičního a drobného rybolovu, jak je stanoveno v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  K dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření a stanovení a přidělování rybolovných práv.

(6)  K dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření a stanovení a přidělování rybolovných práv. Obnovy některých rybích populací nicméně nebude možné dosáhnout, pokud nezačneme omezovat rostoucí dopad znečištění, které pochází převážně ze zdrojů na pevnině, ale i z námořních činností (doprava, ropa, cestovní ruch atd.).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Pokud jde o využívání živých biologických mořských zdrojů, stanoví nařízení (EU) č. 1380/2013 jako výslovný cíl obnovu a zachování populací lovených druhů nad úrovněmi, které umožňují dosáhnout MSY. K dosažení tohoto cíle má být podle článku 2 tohoto nařízení u všech populací postupně dosažena taková úroveň využívání, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu pokud možno do roku 2015 nebo nejpozději do roku 2020. Ve snaze o splnění tohoto cíle je třeba vzít obzvláště v úvahu hospodářský a sociální dopad.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství. V souladu s uvedenými ustanoveními by víceletý plán stanovený v tomto nařízení měl obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná a technická opatření navržená za účelem omezení a snížení nežádoucích úlovků.

(7)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství. V souladu s uvedenými ustanoveními by víceletý plán stanovený v tomto nařízení měl obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná a technická opatření navržená za účelem omezení a co největšího možného snížení nežádoucích úlovků a minimalizace dopadu rybolovných činností na mořské prostředí.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  „Nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím“ se rozumí veřejně dostupné vědecké poradenství, které je založeno na nejnovějších vědeckých údajích a metodách a které vydal nebo přezkoumal nezávislý vědecký subjekt uznávaný na úrovni Unie či na mezinárodní úrovni.

(8)  „Nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím“ se rozumí veřejně dostupné vědecké poradenství, které je založeno na nejnovějších vědeckých údajích a metodách a které vydal nebo vzájemně ohodnotil nezávislý vědecký subjekt uznávaný na úrovni Unie či na mezinárodní úrovni, jako je např. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) a Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), a která splňují požadavky článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Plány podle nařízení (ES) č. 1967/2006 přijaly Francie, Itálie a Španělsko. Plány však nejsou dostatečně konzistentní a nezohledňují všechna zařízení používaná k lovu populací žijících při dně a rozptýlenost některých populací a rybářských loďstev. Uvedené plány se navíc ukázaly jako neúčinné z hlediska plnění cílů stanovených v SRP. Členské státy a zúčastněné subjekty podpořily vypracování a provádění víceletého plánu na úrovni Unie pro dotčené populace.

(11)  Plány podle nařízení (ES) č. 1967/2006 přijaly Francie, Itálie a Španělsko. Plány však nejsou dostatečně konzistentní a nezohledňují všechna zařízení používaná k lovu populací žijících při dně a rozptýlenost některých populací a rybářských loďstev. Uvedené plány se navíc ukázaly jako neúčinné z hlediska plnění cílů stanovených v SRP. Členské státy a zúčastněné subjekty podpořily vypracování a provádění víceletého plánu na úrovni Unie pro dotčené populace. Země by měly opatření stanovená v tomto nařízení provádět společně, aby tak maximalizovaly jejich účinnost.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Výbor VTHVR ukázal, že využívání většiny populací žijících při dně v západním Středomoří zdaleka přesahuje úrovně potřebné k dosažení MSY.

(12)  Výbor VTHVR ukázal, že využívání některých populací žijících při dně v západním Středomoří zdaleka přesahuje úrovně potřebné k dosažení MSY.

Odůvodnění

Výbor VTHVR má k dispozici vědecké informace o některých populacích, k nimž vypracoval posouzení; tyto populace nepředstavují většinu populací existujících v západním Středozemním moři.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Vzhledem k významu populací žijících při dně by měl plán, který stanoví toto nařízení, zahrnovat rekreační rybolov v západním Středomoří zaměřený na tyto populace. Má-li takový rybolov významný dopad na populace, měl by víceletý plán stanovený v tomto nařízení umožňovat přijetí zvláštních řídicích opatření.

(15)  Jelikož rekreační rybolov může mít významný dopad na rybolovné zdroje, měl by víceletý plán poskytnout rámec, jenž zajistí, aby byl provozován způsobem slučitelným s cíli plánu. Členské státy by měly shromažďovat údaje o úlovcích rekreačního rybolovu. Má-li takový rybolov významný dopad na tyto zdroje, měl by plán poskytovat možnost rozhodovat o zvláštních řídicích opatřeních, která nepoškodí profesionální rybolovné odvětví.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Místní oblast působnosti víceletého plánu by měla vycházet ze zeměpisného rozšíření populací v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím. Zeměpisné rozšíření populací uvedené ve víceletém plánu může být potřeba v budoucnu měnit s ohledem na nové vědecké informace. Komisi by tudíž měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž se mění zeměpisné rozšíření populací uvedené ve víceletém plánu, jestliže z vědeckého poradenství vyplyne, že se zeměpisné rozšíření příslušných populací změnilo.

(16)  Místní oblast působnosti víceletého plánu by měla vycházet ze zeměpisného rozšíření populací v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím. Zeměpisné rozšíření populací uvedené ve víceletém plánu může být potřeba v budoucnu měnit s ohledem na nové vědecké informace. Komise tudíž může přijmout nový návrh, jímž se mění zeměpisné rozšíření populací uvedené ve víceletém plánu, jestliže z vědeckého poradenství vyplyne, že se zeměpisné rozšíření příslušných populací změnilo.

Odůvodnění

Ustanovení čl. 1 odst. 2 stanoví oblast působnosti nařízení (populace a podoblasti podle GFCM) a příloha I tohoto nařízení vymezí skupiny intenzity režimu intenzity rybolovu. Obě části obsahují zásadní prvky legislativního aktu a jejich změně musí předcházet konzultace s Parlamentem v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Cílem plánu stanoveného v tomto nařízení by mělo být přispět k dosažení cílů SRP, což znamená zejména dosažení a udržení MSY u cílových populací, provádění povinnosti vykládky u populací žijících při dně, na něž se vztahuje minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, a podpora přiměřené životní úrovně osob závislých na rybolovných činnostech s přihlédnutím k pobřežnímu rybolovu a sociálně-ekonomickým aspektům. Plán by měl zavést i ekosystémový přístup k řízení rybářství s cílem minimalizovat negativní dopady rybolovných činností na mořské ekosystémy. Měl by být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu mořského prostředí (v souladu se směrnicí 2008/56/ES28) a splnit cíle směrnice 2009/147/ES29 a směrnice Rady 92/43/EHS30.

(17)  Cílem plánu stanoveného v tomto nařízení by mělo být přispět k dosažení cílů SRP, což znamená zejména obnovení a udržení rybích populací nad úrovní biomasy schopné dosáhnout MSY u cílových populací, provádění povinnosti vykládky u populací žijících při dně, na něž se vztahuje minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, a zajištění přiměřené životní úrovně osob závislých na rybolovných činnostech s přihlédnutím k pobřežnímu rybolovu a sociálně-ekonomickým aspektům. Plán by měl zavést i ekosystémový přístup k řízení rybářství s cílem minimalizovat negativní dopady rybolovných činností na mořské ekosystémy. Měl by být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu mořského prostředí (v souladu se směrnicí 2008/56/ES28), a měl by přispět k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany stanovišť a druhů, jak to požaduje směrnice 2009/147/ES29 a směrnice Rady 92/43/EHS30.

__________________

__________________

28 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

28 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. EU L 20, 26.1.2010, s. 7).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. EU L 20, 26.1.2010, s. 7).

30 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

30 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  K účinnému provádění tohoto nařízení a splnění cílů SRP může být nezbytná restrukturalizace loďstva. Je proto nezbytné poskytnout zemím možnost vypracovat plány restrukturalizace týkající se loďstva a intenzity rybolovu s cílem zvýšit selektivitu a energetickou účinnost, a proto by měly mít přístup k podpoře určené na šrotování a modernizaci. Je proto třeba upravit Evropský námořní a rybářský fond, aby zohledňoval tyto nástorje.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Při dosahování cíle v oblasti úmrtnosti způsobené rybolovem v souladu s rozmezími FMSY je třeba zohlednit opožděný vstup tohoto nařízení v platnost a dynamickou povahu smíšeného rybolovu, přičemž je třeba poskytnout podporu, která je nezbytná k nápravě případné sociálně-ekonomické nerovnováhy v odvětví rybolovu.

Odůvodnění

Vzhledem k současné situaci populací a opožděnému předložení tohoto návrhu ze strany Evropské komise je prakticky nemožné dosáhnout MSY u všech dotčených populací do konce roku 2020, aniž by došlo k nebývalému snížení s katastrofickými následky pro loďstva západního Středozemního moře.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Měla by být zavedena vhodná opatření, aby se zajistilo dodržování cílových hodnot a v případě potřeby aktivace nápravných opatření, mj. pokud stav populace klesne pod referenční bod pro zachování zdrojů. Nápravná opatření by měla zahrnovat naléhavá opatření v souladu s články 12 a 13 nařízení (ES) č. 1380/2013, rybolovná práva a další specifická opatření pro zachování zdrojů.

(21)  Měla by být zavedena vhodná opatření, aby se zajistilo dodržování cílových hodnot a v případě potřeby aktivace nápravných opatření, mj. pokud stav populace klesne pod referenční bod pro zachování zdrojů. Nápravná opatření by měla zahrnovat naléhavá opatření v souladu s články 12 a 13 nařízení (ES) č. 1380/2013, rybolovná práva a další specifická opatření pro zachování zdrojů, ale i finanční pomoc rybářům přímo zasaženým těmito opatřeními.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V zájmu zajištění transparentního přístupu k rybolovu a dosažení cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem by měl být přijat režim intenzity rybolovu Unie pro vlečné sítě, které jsou hlavním rybolovným zařízením používaným k lovu populací žijících při dně v západním Středomoří. Za tímto účelem je vhodné určit skupiny intenzity, aby Rada mohla stanovit maximální přípustnou intenzitu rybolovu vyjádřenou jako počet dnů rybolovu ročně. Pokud je to nutné, měl by režim intenzity rybolovu zahrnovat i další rybolovná zařízení.

(23)  V zájmu zajištění transparentního přístupu k rybolovu a dosažení cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem by Unie měla mít k dispozici spolehlivé údaje a statistiky na jejichž základě by měl být přijat režim intenzity rybolovu pro vlečné sítě, které jsou hlavním rybolovným zařízením používaným k lovu populací žijících při dně v západním Středomoří. Za tímto účelem by Rada měla stanovit maximální přípustnou intenzitu rybolovu vyjádřenou jako počet dnů rybolovu ročně. Pokud je to nutné, měl by režim intenzity rybolovu zahrnovat i další rybolovná zařízení.

Odůvodnění

Intenzitu rybolovu je možné lépe spravovat společně v rámci každé zeměpisné podoblasti, protože navrhované kategorie délky plavidel zavádějí v rámci loďstva umělá rozlišení. Zpravodajka navrhuje vypustit skupiny intenzity.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Vzhledem ke znepokojivé situaci téměř všech populací žijících při dně v západním Středomoří a za účelem snížení stávající vysoké míry úmrtnosti způsobené rybolovem by režim intenzity rybolovu měl počítat s významným snížením intenzity v prvním roce provádění plánu stanoveného v tomto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Pokud vědecké poradenství ukáže, že rekreační rybolov má u dotčených populací významný dopad na míru úmrtnosti způsobenou rybolovem, měla by je Rada vzít v potaz. Za tímto účelem může Rada stanovit rybolovná práva prostřednictvím režimu intenzity rybolovu pro komerční odlovy, který zohledňuje objem rekreačního rybolovu, nebo přijmout jiná opatření omezující rekreační rybolov.

(25)  Pokud vědecké poradenství ukáže, že rekreační rybolov má u dotčených populací významný dopad na míru úmrtnosti způsobenou rybolovem, měla by je Rada vzít v potaz. Za tímto účelem Rada stanoví rybolovná práva prostřednictvím režimu intenzity rybolovu pro komerční odlovy, který zohledňuje objem rekreačního rybolovu, s cílem neohrozit komerční/profesionální rybolov, nebo přijme jiná opatření omezující rekreační rybolov, s tím, že taková opatření nikdy nesmí být na úkor profesionálních rybolovných činností.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Prokáže-li vědecké poradenství, že režim intenzity rybolovu není dostatečný ke splnění cílů plánu stanoveného v tomto nařízení, měl by být režim intenzity rybolovu doplněn zavedením řídicích opatření založených na celkovém přípustném odlovu.

(26)  Prokáže-li vědecké poradenství, že režim intenzity rybolovu není dostatečný ke splnění cílů plánu stanoveného v tomto nařízení, měl by být režim intenzity rybolovu ve vhodných případech doplněn zavedením technických opatření umožňujících zlepšit stav populace snížením úmrtnosti cílových druhů.

Odůvodnění

Řídicí opatření založená na celkovém přípustném odlovu (TAC) nejsou pro Středozemní moře vhodná, neboť taková opatření se obtížně uplatňují v rámci rybolovu více specifických druhů a v oblastech, kde se populace ryb sdílí se zeměmi, které nejsou členy EU. Bylo by vhodnější použít technická opatření, která umožní zlepšit stav populace ryb případným snížením úmrtnosti cílových druhů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Aby se zajistilo účinné provádění řídicích opatření na regionální úrovni, měly by členské státy zavést režim společného řízení zahrnující poradní výbory, rybářské organizace a příslušné instituce/orgány k posílení dialogu a zapojení zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Pobřežní zóna by měla být v zájmu ochrany oblastí, kde dochází k líhnutí, a citlivých stanovišť a zabezpečení drobného rybolovu pravidelně vyhrazena pro selektivnější zařízení. Plán stanovený v tomto nařízení by tudíž měl stanovit každoroční tříměsíční zákaz rybolovu za použití vlečných sítí do izobáty 100 m.

(28)  Pobřežní zóna by měla být v zájmu ochrany oblastí, kde dochází k líhnutí, a citlivých stanovišť a zabezpečení drobného rybolovu pravidelně vyhrazena pro selektivnější zařízení. Plán stanovený v tomto nařízení by tudíž měl stanovit každoroční tříměsíční zákaz rybolovu za použití vlečných sítí do izobáty 100 m, v závislosti na konkrétním případě, pokud to bude nezbytné a odůvodněné z vědeckého hlediska, prostřednictvím regionalizace.

Odůvodnění

Návrh stanovit od 1. května do 31. července zákaz rybolovu za použití vlečných sítí do izobáty 100 m by mohl být v některých případech nepřiměřený, neodůvodněný a vědecky nepodložený. V mnoha oblastech je kontinentální šelf strmý a již po několika mílích je moře velmi hluboké, a proto je rybolov za použití vlečných sítí mimo tuto oblast nemožný. Navrhované opatření by velmi zasáhlo nejen rybolov za použití vlečných sítí, ale také odvětví založená na tomto druhu rybolovu, jako jsou přístavy, aukce a přidružený průmysl.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Pokud jde o populace žijící při dně, měla by být přijata další opatření pro zachování zdrojů. Zejména je vhodné v souladu s vědeckým poradenstvím stanovit další zákazy rybolovu v oblastech, kde dochází ke tření, za účelem ochrany značně ohrožené fáze dospělosti u štikozubce obecného.

(29)  Pokud jde o populace žijící při dně, měla by být přijata další opatření pro zachování zdrojů. Zejména je vhodné v souladu s vědeckým poradenstvím stanovit další zákazy rybolovu v oblastech, kde dochází ke tření, za účelem ochrany značně ohrožené fáze dospělosti u štikozubce obecného a v oblastech s vysokými koncentracemi nedospělých ryb, s výhradou, že se rybářům zasaženým těmito zákazy dostane spravedlivé náhrady.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Přístup předběžné opatrnosti by měl být uplatněn i na druhy považované za vedlejší úlovky a populace žijící při dně, o nichž nejsou k dispozici dostatečné údaje. V souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být přijata zvláštní opatření pro zachování zdrojů, ukáže-li vědecké poradenství, že jsou zapotřebí nápravná opatření.

(30)  Přístup předběžné opatrnosti by měl být uplatněn i na druhy považované za vedlejší úlovky a populace žijící při dně, o nichž nejsou k dispozici dostatečné údaje. V souladu s článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být přijata zvláštní opatření pro zachování zdrojů, ukáže-li vědecké poradenství, že jsou zapotřebí nápravná opatření, s výhradou, že se rybářům zasaženým těmito opatřeními dostane spravedlivé náhrady.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Aby bylo možné chránit citlivé druhy a ohrožená stanoviště, na něž mají dopad rybolovné činnosti při dně, měl by plán stanovit řídicí opatření pro příslušné druhy rybolovu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  V zájmu zajištění právní jistoty je vhodné upřesnit, že opatření pro dočasné ukončení rybolovných činností, která byla přijata za účelem dosažení cílů plánu stanoveného v tomto nařízení, mohou být považována za způsobilá pro podporu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/201432.

(37)  V zájmu zajištění právní jistoty je vhodné upřesnit, že opatření pro dočasné ukončení rybolovných činností nebo opatření pro trvalé ukončení rybolovných činností v rámci plánů restrukturalizace, která byla přijata za účelem dosažení cílů plánu stanoveného v tomto nařízení, mohou být považována za způsobilá pro podporu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/201432.

_________________

_________________

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  garnela anténová (Aristeus antennatus) v podoblasti 1 podle GFCM;

a)  garnela anténová (Aristeus antennatus) podle Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) podoblastech 1, 5 a 6;

Odůvodnění

Snížení počtu odstavců usnadní pochopení seznamu populací.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  garnela anténová (Aristeus antennatus) v podoblasti 5 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  garnela anténová (Aristeus antennatus) v podoblasti 6 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris) v podoblasti 1 podle GFCM;

d)  garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris) v podoblastech 1, 5, 6, 9, 10 a 11 podle GFCM;

Odůvodnění

Snížení počtu odstavců usnadní pochopení seznamu populací.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris) v podoblasti 5 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris) v podoblasti 6 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris) v podoblastech 9, 10 a 11 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v podoblasti 9 podle GFCM;

h)  kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v podoblastech 9, 10 a 11 podle GFCM;

Odůvodnění

Snížení počtu odstavců usnadní pochopení seznamu populací.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v podoblasti 10 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v podoblasti 11 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  štikozubec obecný (Merluccius merluccius) v podoblastech 1, 5, 67 podle GFCM;

k)  štikozubec obecný (Merluccius merluccius) v podoblastech 1, 5, 6, 7, 9, 10 a 11 podle GFCM;

Odůvodnění

Snížení počtu odstavců usnadní pochopení seznamu populací.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  štikozubec obecný (Merluccius merluccius) v podoblastech 9, 10 a 11 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  humr severský (Nephrops norvegicus) v podoblasti 5 podle GFCM;

m)  humr severský (Nephrops norvegicus) v podoblastech 5, 6, 9 a 11 podle GFCM;

Odůvodnění

Snížení počtu odstavců usnadní pochopení seznamu populací.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  humr severský (Nephrops norvegicus) v podoblasti 6 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  humr severský (Nephrops norvegicus) v podoblasti 9 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p)  humr severský (Nephrops norvegicus) v podoblasti 11 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. q

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

q)  parmice nachová (Mullus barbatus) v podoblasti 1 podle GFCM;

q)  parmice nachová (Mullus barbatus) v podoblastech  1, 5, 6, 7, 9 a 10 podle GFCM;

Odůvodnění

Snížení počtu odstavců usnadní pochopení seznamu populací.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. r

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

r)  parmice nachová (Mullus barbatus) v podoblasti 5 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s)  parmice nachová (Mullus barbatus) v podoblasti 6 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. t

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

t)  parmice nachová (Mullus barbatus) v podoblasti 7 podle GFCM;

vypouští se

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. u

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

u)  parmice nachová (Mullus barbatus) v podoblasti 9 podle GFCM; a

vypouští se

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)  parmice nachová (Mullus barbatus) v podoblasti 10 podle GFCM.

vypouští se

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. va (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

va)  parmice nachová (Mullus barbatus) v podoblasti 11 podle GFCM;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Toto nařízení se uplatní na populace považované za vedlejší úlovky ulovené v západním Středozemním moři při lovu populací uvedených v odstavci 1. Uplatní se též na ostatní druhy žijící při dně ulovené v západním Středozemním moři, o nichž nejsou k dispozici dostatečné údaje.

3.  Toto nařízení se uplatní na populace považované za vedlejší úlovky ulovené v západním Středozemním moři při lovu populací uvedených v odstavci 1 a jeho cílem je zajistit, aby využívání těchto populací vedlo k obnově a zachování stavů lovených druhů, které musí být loveny v souladu s ustanoveními o řízení rybolovu uvedenými v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Uplatní se též na ostatní druhy žijící při dně ulovené v západním Středozemním moři, o nichž nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Toto nařízení také specifikuje podrobnosti o provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie v západním Středozemním moři u všech populací druhů, na něž se povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 vztahuje.

5.  Toto nařízení také specifikuje podrobnosti o provádění povinnosti vykládky ve vodách Unie v západním Středozemním moři u populací druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 a které jsou loveny rybolovem při dně.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot podle nejlepšího dostupného vědeckého poradenství, zejména vědeckého poradenství poskytnutého Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (dále jen „VTHVR“), kde veškeré hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou při daném způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek dlouhodobě k maximálnímu udržitelnému výnosu (dále jen „MSY“), aniž by byl významně narušen proces reprodukce daných populací. Je stanoveno tak, aby docházelo maximálně k 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s MSY. Horní hranice je omezena, takže pravděpodobnost, že populace klesne pod úroveň limitního referenčního bodu pro biomasu (BLIM), není vyšší než 5 %;

2)  „rozmezím FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot podle nejlepšího dostupného vědeckého poradenství, kde veškeré hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem v daném rozmezí vedou při daném způsobu rybolovu a za stávajících průměrných environmentálních podmínek dlouhodobě k maximálnímu udržitelnému výnosu (dále jen „MSY“), aniž by byl významně narušen proces reprodukce daných populací. Je stanoveno tak, aby docházelo maximálně k 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s MSY. Horní hranice je omezena, takže pravděpodobnost, že populace klesne pod úroveň limitního referenčního bodu pro biomasu (BLIM), není vyšší než 5 %;

Odůvodnění

Navrhuje se neuvádět poradenství „zejména“ Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR), neboť je třeba vzít v úvahu také další nezávislá vědecká poradenství uznaná na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, jako je vědecký poradní výbor komise GFCM.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „hodnotou FMSY se rozumí hodnota odhadované míry úmrtnosti způsobené rybolovem, která při daném způsobu rybolovu a za stávajících environmentálních podmínek vede k maximálnímu dlouhodobému výnosu;

3)  hodnotou „FMSY se rozumí hodnota odhadované míry úmrtnosti způsobené rybolovem, která při daném způsobu rybolovu a za stávajících environmentálních podmínek vede k maximálnímu dlouhodobému výnosu;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „BLIM“ se rozumí limitní referenční bod vyjádřený jako biomasa reprodukující se populace a stanovený v nejlepším dostupném vědeckém poradenství, zejména v poradenství poskytnutém výborem VTHVR, pod nímž může nastat snížená reprodukční kapacita;

8)  „BLIM“ se rozumí limitní referenční bod vyjádřený jako biomasa reprodukující se populace a stanovený v nejlepším dostupném vědeckém poradenství, pod nímž může nastat snížená reprodukční kapacita;

Odůvodnění

Navrhuje se neuvádět poradenství „zejména“ Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR), neboť je třeba vzít v úvahu také další nezávislá vědecká poradenství uznaná na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, jako je vědecký poradní výbor komise GFCM.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „BPA“ se rozumí bezpečnostní referenční bod vyjádřený jako biomasa reprodukující se populace a stanovený v nejlepším dostupném vědeckém poradenství, zejména v poradenství poskytnutém výborem VTHVR, který zajišťuje, že pravděpodobnost, že se biomasa reprodukující se populace dostane pod hodnotu BLIM, je menší než 5 %;

9)  „BPA“ se rozumí bezpečnostní referenční bod vyjádřený jako biomasa reprodukující se populace a stanovený v nejlepším dostupném vědeckém poradenství, který zajišťuje, že pravděpodobnost, že se biomasa reprodukující se populace dostane pod hodnotu BLIM, je menší než 5 %;

Odůvodnění

Navrhuje se neuvádět poradenství „zejména“ Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR), neboť je třeba vzít v úvahu také další nezávislá vědecká poradenství uznaná na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, jako je vědecký poradní výbor komise GFCM.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a)  Rekreačním rybolovem se rozumí jakákoli rybolovná činnost, kterou provozuje loď jakéhokoli typu s délkou trupu 2,5 metru nebo větší, bez ohledu na způsob pohonu, určená pro sportovní nebo rekreační účely, která neslouží pro obchodní účely.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12b)  „společným řízením“ se rozumí postup uspořádání zdrojů za účelem plnění cílů SRP, při němž příslušné správní orgány, místní rybáři, nevládní organizace, výzkumné instituce a někdy i jiné zúčastněné strany v oblasti rybolovu a pobřežních zdrojů sdílejí pravomoc rozhodovat o řízení rybolovu, při čemž každá strana má specifické povinnosti a práva;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12c)  „nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím“ se rozumí veřejně dostupné vědecké poradenství podložené nejnovějšími vědeckými údaji a metodami, které bylo vydáno nebo přezkoumáno nezávislým unijním nebo mezinárodním vědeckým subjektem uznávaným na unijní nebo mezinárodní úrovni, jako je např. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) nebo Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM), a které splňuje požadavky článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos.

1.  Plán vychází z režimu intenzity rybolovu, jehož cílem je přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a účelem plánu je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Jak stanoví článek 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, míry využití pro maximální udržitelný výnos má být dosaženo co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, pro všechny populace, na které se vztahuje toto nařízení, a v následujících letech má být tato míra udržena. V souvislosti s cíli tohoto plánu je třeba vzít obzvláště v úvahu socioekonomickou udržitelnost, zejména dopad na dotčené komunity.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, a splnit cíle stanovené v článcích 4 a 5 směrnice 2009/147/ES a článcích 6 a 12 směrnice Rady 92/43/EHS.

3.  Plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém, a zejména na zranitelná stanoviště a chráněné druhy včetně mořských savců, plazů a mořských ptáků, i na náhodné úlovky. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, a splnit cíle stanovené v článcích 4 a 5 směrnice 2009/147/ES a článcích 6 a 12 směrnice Rady 92/43/EHS.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Opatření podle plánu jsou přijímána na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství. Není-li k dispozici dostatek údajů, usiluje se o srovnatelnou míru zachování příslušných populací.

5.  Opatření podle plánu jsou přijímána na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem v souladu s rozmezími FMSY definovanými v článku 2 musí být dosaženo co nejdříve a postupným, přírůstkovým způsobem pro dotčené populace do roku 2020 a poté musí být zachovávány v rozmezích FMSY.

1.  Cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem v souladu s rozmezími FMSY definovanými v článku 2 musí být dosaženo co nejdříve a postupným, přírůstkovým způsobem pro dotčené populace do roku 2020 a poté musí být zachovávány v rozmezích FMSY. Ve snaze o splnění tohoto cíle a v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 je třeba vzít obzvláště v úvahu ekonomický a sociální dopad na navržený harmonogram.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Rozmezí FMSY je třeba si na základě tohoto plánu vyžádat zejména od výboru VTHVR.

2.  Rozmezí FMSY je třeba si na základě tohoto plánu vyžádat od nezávislého vědeckého subjektu uznávaného na úrovni Unie či na mezinárodní úrovni, zejména od výboru VTHVR nebo vědeckého poradního výboru komise GFCM.

Odůvodnění

Navrhuje se neuvádět poradenství „zejména“ Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR), neboť je třeba vzít v úvahu také další nezávislá vědecká poradenství uznaná na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni, jako je vědecký poradní výbor komise GFCM.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, když Rada stanoví rybolovná práva, stanoví je pro seskupení dotčených populací v rozmezí FMSY, které je v daném okamžiku k dispozici pro nejzranitelnější populaci.

3.  V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013, když Rada stanoví opatření týkající se intenzity rybolovu, stanoví je pro seskupení dotčených populací v rozmezí FMSY, které je v daném okamžiku k dispozici pro nejzranitelnější populaci.

Odůvodnění

Řídicí opatření založená na celkovém přípustném odlovu (TAC) nejsou pro Středomoří vhodná, neboť taková opatření se obtížně uplatňují v rámci rybolovu více specifických druhů a v oblastech, kde se populace ryb sdílí se zeměmi, které nejsou členy EU. Bylo by vhodnější použít technická opatření, která umožní zlepšit stav populace ryb případným snižováním úmrtnosti cílových druhů.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odchylně od odstavců 1 a 3 lze rybolovná práva stanovit na úrovních nižších než rozmezí FMSY.

4.  Odchylně od odstavců 1 a 3 lze intenzitu rybolovu stanovit na úrovních nižších než rozmezí FMSY. Obzvláště je třeba vzít v úvahu sociální a hospodářský dopad na dotčená loďstva, jak stanoví čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013.

 

(V případě přijetí tohoto kompromisního PN bude pojem „rybolovná práva“ v celém textu nahrazen pojmem „intenzita rybolovu“ a na konci bodu odůvodnění 22 bude následně nutné vymazat slova „a/nebo odlovy“.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odchylně od odstavců 3 a 4 lze rybolovná práva stanovit na úrovních vyšších než rozmezí FMSY, které je v daném okamžiku k dispozici pro nejzranitelnější populaci, za předpokladu, že se hodnoty všech dotčených populací nacházejí nad hodnotou BPA:

5.  Odchylně od odstavců 3 a 4 lze intenzitu rybolovu stanovit na úrovních vyšších než rozmezí FMSY, které je v daném okamžiku k dispozici pro nejzranitelnější populaci, za předpokladu, že se hodnoty všech dotčených populací nacházejí nad hodnotou BPA:

a)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 u smíšeného rybolovu;

a)  je-li to na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 u smíšeného rybolovu;

b)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populace způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi nebo

b)  je-li to na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství nutné k zamezení závažné újmy populace způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi nebo

c)  s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

c)  s cílem omezit rozdíly v intenzitě rybolovu mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 10 % a až do 30 % souhrnné intenzity v prvních třech letech plánu.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ukáže-li se na základě vědeckého poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u některé z dotčených populací nižší než bezpečnostní referenční bod (BPA), přijmou se nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací nad úroveň, při níž je možné vytvářet MSY. Konkrétně se odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 stanoví rybolovná práva na úrovních odpovídajících míře úmrtnosti způsobené rybolovem, která se sníží do rozmezí FMSY pro nejzranitelnější populaci, s přihlédnutím k úbytku biomasy.

1.  Ukáže-li se na základě vědeckého poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u některé z dotčených populací nižší než bezpečnostní referenční bod (BPA), přijmou se nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací nad úroveň, při níž je možné vytvářet MSY. Konkrétně se může stanovit intenzita rybolovu na úrovních nepřesahujících míru využití slučitelnou s maximálním udržitelným výnosem a odpovídajících míře úmrtnosti způsobené rybolovem, která se sníží do rozmezí FMSY pro nejzranitelnější populaci v rámci zeměpisné podoblasti, s přihlédnutím k úbytku biomasy.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ukáže-li se na základě vědeckého poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u některé z dotčených populací nižší než limitní referenční bod (BLIM), přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat populace nad úroveň, při níž je možné vytvářet MSY. Konkrétně odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 mohou tato nápravná opatření zahrnovat pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.

2.  Ukáže-li se na základě vědeckého poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u některé z dotčených populací nižší než limitní referenční bod (BLIM), přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat populace nad úroveň, při níž je možné vytvářet MSY. Konkrétně odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 mohou tato nápravná opatření zahrnovat pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení opatření týkajících se intenzity rybolovu pod podmínkou, že se rybářům zasaženým těmito opatřeními dostane spravedlivé náhrady.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výběr opatření uvedených v tomto článku odpovídá povaze, závažnosti, délce trvání a opakování situace, v níž je biomasa reprodukující se populace pod úrovní uvedenou v článku 5.

4.  Výběr opatření uvedených v tomto článku odpovídá povaze, závažnosti, délce trvání a opakování situace, v níž je biomasa reprodukující se populace pod úrovní uvedenou v článku 5, přičemž uvedená opatření jsou podmíněna spravedlivou náhradou pro rybáře zasažené jejich prováděním.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Režim intenzity rybolovu se použije pro všechna plavidla používající vlečné sítě v oblastech a délkových kategoriích definovaných v příloze I.

1.  Režim intenzity rybolovu se použije pro všechna plavidla používající vlečné sítě v zeměpisných podoblastechpro plavidla délkových kategoriích definovaných v příloze I. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem změny přílohy I, jejímž účelem je začlenit i intervaly hloubky pro populace, kterých se týká toto nařízení. Tyto akty v přenesené pravomoci budou přijaty pouze v návaznosti na zprávu uvedenou v článku 17, která bude za předchozích pět let každoročně k dispozici.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro každou skupinu intenzity stanoví Rada v souladu s vědeckým poradenstvím každým rokem maximální přípustnou intenzitu rybolovu na členský stát.

2.  Pro každou skupinu intenzity stanoví Rada v souladu s nejlepším dostupným ročním vědeckým poradenstvím každé tři roky maximální přípustnou intenzitu rybolovu na členský stát.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V prvním roce provádění plánu se maximální přípustná intenzita rybolovu významně sníží ze základní hodnoty stanovené v odstavci 4 v souladu s vědeckým poradenstvím.

3.  V prvním roce provádění plánu se maximální přípustná intenzita rybolovu sníží o 10 % oproti základní hodnotě stanovené v odstavci 4 v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím ohledně stavu populací, s výjimkou zeměpisných podoblastí, v nichž za základní období již došlo ke snížení intenzity rybolovu o více než 20 %.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pro první rok použití tohoto nařízení se základní hodnota pro každou skupinu intenzity vypočítá jako průměrná intenzita vyjádřená počtem dnů rybolovu v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017, přičemž se zohlední pouze plavidla aktivní v daném období;

a)  pro první rok použití tohoto nařízení se základní hodnota pro každou zeměpisnou podoblast vypočítá jako maximální uznaná intenzita vyjádřená počtem dnů rybolovu v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2017, přičemž se zohlední pouze plavidla aktivní v daném období;

Odůvodnění

Mění se referenční období s cílem zahrnout větší počet let a zajistit tak, aby byly konečné získané údaje reprezentativnější. Výpočet počtu dnů roční intenzity rybolovu by na druhou stranu měl vycházet z maximálního počtu uznaných dnů (pomocí systému sledování plavidel, elektronických lodních deníků atd.), přičemž je třeba zohlednit, že v minulých letech bylo snížení počtu dnů rybolovu opatřením, jež odvětví podporovalo dobrovolně. Pokud výpočet nebude prováděn tímto způsobem, budou trestáni ti, kteří dobrovolně prováděli odpovědnější řízení lovišť.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Je-li na základě vědeckého poradenství zjištěn významný odlov určité populace pomocí jiného rybolovného zařízení než vlečných sítí, stanoví se pro takové zařízení úrovně intenzity rybolovu na základě daného vědeckého poradenství.

5.  Je-li na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství zjištěno více než 10% zvýšení odlovu určité populace pomocí jiného rybolovného zařízení než vlečných sítí, stanoví se pro takové zařízení úrovně intenzity rybolovu na základě daného vědeckého poradenství.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Prokáže-li vědecké poradenství, že rekreační rybolov má u určité populace významný dopad na míru úmrtnosti způsobené rybolovem, může Rada rekreační rybolov omezit při stanovování rybolovných práv, aby se zamezilo překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem.

6.  Prokáže-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že rekreační rybolov má u určité populace významný dopad na míru úmrtnosti způsobené rybolovem, Rada rekreační rybolov omezí při stanovování intenzity rybolovu, aby se zamezilo překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem, aniž by byla omezena rybolovná práva profesionálních rybářů. Členské státy mohou rekreační rybolov zahrnout do zvláštních vnitrostátních plánů řízení, aby tak zajistily účinné shromažďování údajů a sledování a kontrolu některých druhů rybolovu.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

vypouští se

Celkový přípustný odlov

 

Prokáže-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že režim intenzity rybolovu není dostatečný pro splnění cílů nebo cílových hodnot stanovených v článcích 3 a 4, přijme Rada doplňující řídicí opatření založená na celkovém přípustném odlovu.

 

Odůvodnění

Zavedení společného režimu celkových přípustných odlovů a kvót ve Středomoří by mohlo vést k mnoha obtížím při jeho provádění a ke vzniku nových problémů, mimo jiné v oblasti kontroly blokačních druhů, neboť se jedná o smíšený rybolov. Aby se zabránilo tomu, že na základě tohoto víceletého plánu dojde k narušení koncepce řízení intenzity rybolovu, navrhuje se koncentrovat řídicí opatření a ponechat otevřenou možnost navrhnout v budoucnosti tento jiný typ opatření.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  spravedlivě rozdělují vnitrostátní kvóty mezi skupiny loďstva při zohlednění tradičního a drobného rybolovu a

b)  spravedlivě rozdělují vnitrostátní kvóty mezi loďstvo při zohlednění tradičního a drobného rybolovu a

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud členský stát povolí plavidlům plujícím pod jeho vlajkou rybolov za použití vlečných sítí, zajistí, aby takový rybolov byl omezen maximálně na dvanáct hodin na den rybolovu, pět dní rybolovu týdně nebo na ekvivalentní dobu.

3.  Pokud členský stát povolí plavidlům plujícím pod jeho vlajkou rybolov za použití vlečných sítí, zajistí, aby takový rybolov byl omezen maximálně na dvanáct hodin na den rybolovu, pět dní rybolovu týdně nebo na ekvivalentní dobu. V řádně odůvodněných případech, pokud z ustanovení článku 11 tohoto nařízení vyplývá zvýšení počtu hodin cesty, je na základě zvláštního předchozího povolení členského státu možné, aby maximální počet hodin na den rybolovu činil osmnáct hodin.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy zajistí, aby během období provádění plánu nedošlo ke zvýšení celkové kapacity vyjádřené v GT a kW odpovídající oprávněním k rybolovu vydaným v souladu s odstavcem 4.

5.  Členské státy zajistí, aby během období provádění plánu nedošlo ke zvýšení celkové kapacity vyjádřené v GT a kW odpovídající oprávněním k rybolovu vydaným v souladu s odstavcem 4. Výměna kapacity mezi jednotlivými oblastmi řízení je povolena, pokud je možná s ohledem na zlepšení stavu zdrojů.

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo ponechávat možnost výměny kapacity mezi jednotlivými oblastmi řízení (zeměpisnými podoblastmi), pokud ji zlepšení stavu zdrojů umožní (splnění kritérií, která byla stanovena již v nařízeních o globálních stropech kapacity). Výměna kapacity musí být vždy v souladu s celkovými stropy přidělenými jednotlivým členským státům.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Členské státy zajistí účinné shromažďování údajů, které umožní posouzení dopadu rekreačního rybolovu na rybí populace, na něž se vztahuje toto nařízení.

Odůvodnění

Údaje o rekreačním rybolovu jsou zapotřebí k posouzení dopadu rekreačního rybolovu na rybí populace.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  S cílem zlepšit stav rybích populací mohou členské státy v souladu s místními specifiky rybolovu zavést režim společného řízení, aby tak splnily cíle plánu.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kromě ustanovení článku 13 nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 je použití vlečných sítí v západním Středozemním moři zakázáno do izobáty 100 m každý rok od 1. května do 31. července.

1.  V souladu s článkem 18 nařízení (EU) č.1380/2013 nebo prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15 toho nařízení je kromě ustanovení článku 13 nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 použití vlečných sítí v západním Středozemním moři zakázáno do izobáty 100 m každý rok od 1. července do 31. září, pokud je to nutné a odůvodněné nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím. Může však dojít k odchylkám od těchto ustanovení v závislosti na změně izobáty, pokud jde o vzdálenost od pobřeží, na specifických rysech pobřeží v dotčené mořské oblasti a na charakteristikách loďstev působících v oblasti.

Odůvodnění

Pokud nebude zohledněna změna izobáty s ohledem na vzdálenost od pobřeží zeměpisné podoblasti, pak by měl být zákaz použití vlečných sítí do izobáty 100 m od 1. května do 31. července považován za nepřijatelný. K dalším faktorům, které se neberou v úvahu, patří specifické vlastnosti pobřeží v dotčené mořské oblasti a charakteristiky loďstva, pokud jde o lodní licence a technické vybavení pro cílové druhy, které plavidla loví.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dotčené členské státy do dvou let od přijetí tohoto nařízení na základě vědeckého poradenství zřídí další oblasti zákazu rybolovu, existují-li důkazy o vysoké koncentraci nedospělých ryb nebo oblastech tření populací žijících při dně, a to zejména pro dotčené populace.

2.  Jestliže se zjistilo, že oblasti, v nichž byl zaveden zákaz rybolovu, nejsou dostačující, co se týče obnovy populace ryb, zřídí dotčené členské státy do dvou let od přijetí tohoto nařízení na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství další oblasti zákazu rybolovu, existují-li důkazy o vysokých koncentracích nedospělých ryb či ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo o oblastech tření populací žijících při dně, a to zejména pokud jde o dotčené populace.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Mají-li oblasti zákazu rybolovu uvedené v odstavci 2 dopad na rybářská plavidla několika členských států, je Komise zmocněna zřídit dotčené oblasti zákazu rybolovu prostřednictvím přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 a článkem 18 tohoto nařízení a na základě vědeckého poradenství.

3.  Mají-li oblasti zákazu rybolovu uvedené v odstavci 2 dopad na rybářská plavidla několika členských států, je Komise zmocněna zřídit dotčené oblasti zákazu rybolovu prostřednictvím přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 a článkem 18 tohoto nařízení a na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jiná technická opatření pro zachování zdrojů

Zvláštní opatření pro zachování zdrojů

Odůvodnění

Z důvodu podobnosti tohoto článku a článku 8 víceletého plánu pro Severní moře se navrhuje obě znění sladit.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18, které doplní toto nařízení stanovením těchto technických opatření pro zachování zdrojů, která:

1.  Pokud nejlepší dostupná vědecká poradenství uvádějí, že je nezbytné uplatnit nápravná opatření za účelem zachování populací žijících při dně, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, je Komise v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, které doplní toto nařízení stanovením zvláštních opatření pro zachování zdrojů v případě populací žijících při dně v západním Středozemním moři, která:

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Není-li k dispozici společné doporučení uvedené v čl. 15 odst. 2 a po vypršení platných lhůt stanovených v uvedeném článku, je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18, jimiž se doplní toto nařízení přijetím opatření uvedených v odstavci 1, pokud vědecké poradenství prokáže, že je zapotřebí podniknout specifické kroky, aby bylo zajištěno řízení veškerých populací, na něž se toto nařízení vztahuje, v souladu s článkem 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise je pro všechny populace druhů v západním Středozemním moři, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, zmocněna v souladu s článkem 15 toto nařízení doplňovat přijímáním podrobných opatření týkajících se dané povinnosti, jak stanoví čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) nebo nařízení (EU) č. 1380/2013, prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Komise je pro všechny populace druhů v západním Středozemním moři, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, a pro vedlejší úlovky pelagických druhů v rámci rybolovu populací uvedených v čl. 1 odst. 1, pro které platí povinnost vykládky, zmocněna v souladu s článkem 15 toto nařízení po konzultaci s členskými státy doplňovat přijímáním podrobných opatření týkajících se dané povinnosti, jak stanoví čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) nebo nařízení (EU) č. 1380/2013, prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  S ohledem na společnou povahu rybích populací a v potřebných případech navážou členské státy pod záštitou GFCM regionální partnerství s třetími zeměmi mimo EU, aby zajistily účinnost regionálních plánů řízení.

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo možné v rámci GFCM spolupracovat s třetími zeměmi, s nimiž se sdílí populace ryb, na něž se vztahuje tento plán, a zajistit tak účinné řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Prokáže-li vědecké poradenství, že se změnilo zeměpisné rozšíření populací uvedených v čl. 1 odst. 2, je Komise v souladu s článkem 18 zmocněna měnit toto nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, jimiž upraví oblasti stanovené v čl. 1 odst. 2 a příloze I tak, aby byla uvedená změna zohledněna.

vypouští se

Odůvodnění

Ustanovení čl. 1 odst. 2 stanoví oblast působnosti nařízení (populace a podoblasti podle GFCM) a příloha I tohoto nařízení vymezí skupiny intenzity režimu intenzity rybolovu. Obě části obsahují zásadní prvky legislativního aktu a jejich změně musí předcházet konzultace s Parlamentem v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Prokáže-li vědecké poradenství, že je potřeba změnit seznam populací stanovený v čl. 1 odst. 2, může Komise předložit návrh na změnu tohoto seznamu.

2.  Prokáže-li vědecké poradenství, že je potřeba změnit seznam populací stanovený v čl. 1 odst. 2, může Komise po konzultacích s dotčenými členskými státy předložit návrh na změnu tohoto seznamu.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely výroční zprávy stanovené v článku 50 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyčíslitelné ukazatele zahrnují roční odhady hodnot F/FMSY a SSB pro dotčené populace, a pokud možno i pro populace považované za vedlejší úlovky. Na základě vědeckého poradenství mohou být doplněny dalšími ukazateli.

1.  Pro účely výroční zprávy stanovené v článku 50 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyčíslitelné ukazatele zahrnují roční odhady hodnot F/FMSY a SSB pro dotčené populace, sociálně-ekonomické ukazatele, a pokud možno i pro populace považované za vedlejší úlovky. Na základě vědeckého poradenství mohou být doplněny dalšími ukazateli.

Odůvodnění

SRP je založena nejen na biologických aspektech rybolovu, nýbrž zohledňuje také součinnost s jeho sociálně-ekonomickými aspekty.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3.

2.  Tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Přenesení pravomoci uvedené v článcích 11, 12, 13, 14 a 16 je svěřeno Komisi na dobu pěti let počínaje dnem vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o pětiletá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce předem.

2.  Přenesení pravomoci uvedené v článcích 11, 12, 13, 14 a 16 je svěřeno Komisi na dobu pěti let počínaje dnem vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise předloží zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto období. Přenesení pravomoci může být prodlouženo o pětiletá období, jestliže to požaduje Evropský parlament společně s Radou.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s články 11, 12, 13, 14 a 16 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty uvědomí Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s články 11, 12, 13, 14 a 16 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty uvědomí Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Evropský námořní a rybářský fond umožní zavedení podpůrných opatření k definitivnímu ukončení rybolovné činnosti, pokud členský stát může prokázat, že činnost skupiny loďstva není v souladu s rybolovnými právy, která jsou pro tuto skupinu k dispozici, ve smyslu ustanovení článku 34 nařízení (EU) č. 508/2014, a to odchylně od odstavce 4 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Kapitola 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

RYBOLOVNÁ PRÁVA

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE INTENZITY RYBOLOVU

Odůvodnění

Řídicí opatření založená na celkovém přípustném odlovu (TAC) nejsou pro Středomoří vhodná, neboť taková opatření se obtížně uplatňují v rámci rybolovu více specifických druhů a v oblastech, kde se populace ryb sdílí se zeměmi, které nejsou členy EU. Bylo by vhodnější použít technická opatření, která umožní zlepšit stav populace ryb případným snižováním úmrtnosti cílových druhů.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Západní Středomoří je spojeno s rybolovem v jedné z nejrozvinutějších středomořských podoblastí. Představuje zhruba 31 % celkové vykládky v této oblasti (tj. 1,35 miliardy EUR z celkového počtu 4,76 miliardy EUR) a okolo 19 % oficiálně hlášeného středomořského rybářského loďstva.

Rybolov populací žijících při dně ve Středozemním moři je spojen s velkou poptávkou. Týká se velkého množství populací ryb a korýšů.

Hlavními populacemi lovenými v západním Středomoří jsou štikozubec, parmice, garnela, kreveta a langusta.

Hlavním zařízením používaným k lovu populací žijících při dně je vlečná síť, důležitou úlohu však hrají také zařízení, jako jsou třístěnné tenatové sítě, tenatové sítě, pasti a dlouhé lovné šňůry.

Rybolov populací žijících při dně v západním Středomoří je v současné době řízen pomocí vnitrostátních plánů řízení přijatých v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1967/2006 (dále jen „nařízení o rybolovu ve Středozemním moři“). Španělsko, Francie a Itálie přijaly plány řízení v souladu s tímto nařízením. Ukázalo se, že tyto plány nejsou účinné z hlediska dosažení cílů stanovených společnou rybářskou politikou (SRP).

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) ukázal, že využívání určitých populací žijících při dně v západním Středomoří zdaleka přesahuje úrovně nezbytné k dosažení maximálního udržitelného výnosu (MSY): u více než 80 % hodnocených populací je odlov v této podoblasti nadměrný. Biomasa některých z těchto populací se navíc blíží kritické referenční úrovni, což značí vysokou pravděpodobnost kolapsu.

Proto se Komise domnívá, že je vhodné stanovit víceletý plán pro zachování a udržitelné využívání populací žijících při dně v západním Středomoří.

Návrh stanoví:

• ustavit kvantifikovatelné cíle úmrtnosti způsobené rybolovem, které je třeba dosáhnout nejpozději do roku 2020 tím, že se umožní řízení dotčených populací na základě maximálního udržitelného výnosu, přičemž se současně zajistí flexibilita v souvislosti se smíšeným rybolovem,

• zavést pro každou populaci kritickou referenční úroveň pro zachování, při jejímž dosažení by dané populaci hrozilo vážné riziko kolapsu, a bezpečnostní referenční bod jako bezpečnostní rezervu,

• zajistit ochranná opatření, která umožní, aby se určitá populace obnovila v případě, že dojde k překročení bezpečnostního referenčního bodu nebo kritické referenční úrovně,

• zavést režim intenzity rybolovu na úrovni EU pro všechny vlečné sítě, které se používají v oblastech uvedených v příloze I, pro rybolov za použití vlečných zařízení délkové kategorie, jak jsou vymezeny v této příloze,

• zavést každoroční zákaz rybolovu za použití vlečných sítí do izobáty 100 m v období od 1. května do 31. července s cílem chránit oblasti, kde dochází k líhnutí, a citlivá stanoviště a zabezpečit drobný rybolov tím, že bude pobřežní oblast vyhrazena pro selektivnější zařízení,

• zavést ustanovení o regionalizaci požadovaná k rozšíření a/nebo změně výjimek pro druhy s vyšší mírou přežití a výjimky de minimis, navázat regionální spolupráci mezi členskými státy za účelem přijetí ustanovení, ustavit vykládky a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, včetně technických opatření, u některých populací,

• ustavit vědecký dozor za účelem hodnocení pokroku směrem k dosažení maximálního udržitelného výnosu pro hlavní populace lovené v rámci rybolovu populací žijících při dně a případně pro populace vedlejších úlovků.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka s uspokojením vítá práci, kterou Komise a spolunormotvůrci dosud odvedli při rozvoji víceletých plánů pro regionální řízení rybolovu a zachování rybolovných zdrojů, ale domnívá se, že musí být možné začlenit do tohoto návrhu víceletého plánu řízení zvláštnosti západního Středomoří.

V tomto smyslu zpravodajka předkládá k danému návrhu pozměňovací návrhy, aby bylo možné zaručit zachování zdrojů v souladu se sociálně-ekonomickou situací loďstev a přizpůsobit následně intenzitu rybolovu, přičemž by se zahrnulo společné řízení coby možnost uspořádání rybolovných zdrojů v západním Středomoří.

Sociální a ekonomická udržitelnost

Podle článku 2 nařízení č. 1380/2013 cíle politiky Společenství v oblasti rybolovu stanoví, že udržitelnost z hlediska životního prostředí musí být spojena se sociální a ekonomickou udržitelností.

Návrh Komise zahrnuje opatření, která umožní zlepšit zachování zdrojů a udržitelnost populací z hlediska životního prostředí. Aby se však spolu s udržitelností z hlediska životního prostředí dosáhlo i sociální a ekonomické udržitelnosti, zpravodajka navrhuje určité změny, které umožní zajistit rovnováhu a snížit dopad na daných územích.

Zpravodajka tak kromě opatření pro dočasné ukončení rybolovných činností navrhuje umožnit, aby členské státy mohly stanovit kompenzační opatření pro definitivní ukončení rybolovné činnosti plavidel dotčených opatřeními týkajícími se snížení intenzity rybolovu, jež byla navržena v tomto plánu, a to jak pro vlastníky plavidel, tak pro námořníky.

Co se týče oblastí zákazu rybolovu, zpravodajka se domnívá, že je nezbytné zahrnout do zákazu rybolovu za použití vlečných sítí do izobáty 100 m určitou flexibilitu v zeměpisných podoblastech, v nichž by nebylo možné tento zákaz uplatnit kvůli topografii mořského dna a/nebo sociálně-ekonomickému dopadu, k němuž by vedl. Vzhledem k obrovským rozdílům na ploše kontinentálního šelfu podél západního pobřeží Středomoří vede toto opatření k nerovným, nespravedlivým a nepřiměřeným dopadům na různá loďstva, která v daném regionu působí. Místní loďstva se přizpůsobila vlastnostem svých lovišť, a proto by přílišné omezení těchto lovišť pouze na základě zeměpisných nebo topografických kritérií mohlo odvětví rybolovu způsobit nevratné sociálně-ekonomické škody.

Přizpůsobení intenzity rybolovu

Zpravodajka se domnívá, že uplatnění intenzity rybolovu může být účinnější a vhodnější ve společné formě v jednotlivých zeměpisných podoblastech, neboť navrhované kategorie délky plavidel zavádějí umělá rozlišování v rámci loďstva. Proto vzhledem k tomu, že ve většině případů má loďstvo používající vlečné sítě délku 12 až 24 metrů, navrhuje vypustit délkové kategorie. Z praktického hlediska toto rozlišování není významné.

Na druhé straně je třeba upřesnit „významné“ snížení intenzity rybolovu v prvním roce uplatňování plánu, které je v návrhu Komise neurčité a jež bude mít při přesném uplatňování katastrofické dopady. Zpravodajka navrhuje snížit intenzitu rybolovu v prvním roce o 10 % s výjimkou zeměpisných podoblastí, ve kterých již došlo ke snížení intenzity rybolovu o více než 20 %. Reforma SRP z roku 2002 zavedla opatření týkající se boje proti nadměrnému odlovu a zlepšení zachování a udržitelného využívání zdrojů, přičemž poprvé do řízení populací zahrnula dlouhodobé hledisko. Od reformy SRP provedené v roce 2013 přijala navíc EU závazek dosáhnout v roce 2015, a nejpozději v roce 2020, maximálního udržitelného výnosu u populací, u kterých to bude možné. Určitá území EU vyvinula velké úsilí, aby snížila loďstvo a přispěla tak k cílům SRP, a je nezbytné, aby návrh významně snížit loďstvo toto úsilí co nejpřesněji a nejspravedlivěji zohlednil.

Kromě toho zpravodajka za účelem soustředění úsilí odvětví rybolovu při uplatňování účinného a odpovědného režimu intenzity rybolovu navrhuje vypustit ustanovení, která zavádějí společný režim celkových přípustných odlovů a kvót ve Středomoří, jehož provádění by mohlo vést k vícero obtížím a mimo jiné ke vzniku nových problémů v oblasti kontroly a blokačních druhů, neboť se jedná o smíšený rybolov. Aby se zabránilo tomu, že na základě tohoto víceletého plánu dojde ke zkreslení koncepce řízení intenzity rybolovu, zpravodajka navrhuje soustředit činnost na řídicí opatření a nechat otevřenou možnost navrhnout v budoucnosti jiný typ opatření.

Společné řízení

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) definuje společné řízení jako postup uspořádání rybolovných zdrojů, při němž vlády sdílejí svou pravomoc s místní komunitou uživatelů, přičemž každá ze stran má konkrétní odpovědnost a práva, pokud jde o informace a přijímání rozhodnutí ohledně řízení rybolovných zdrojů. Konkrétně tvoří místní komunitu uživatelů odvětví rybolovu a další subjekty, jako jsou nevládní organizace a vědecké instituce, a ostatní místní subjekty.

Rybolov týkající se populací žijících při dně v západním Středomoří má často místní nebo vyšší než místní rámec, takže participativní přístup společného řízení s účinným zapojením odvětví rybolovu, správy a dalších subjektů, jako je vědecká obec, zajišťuje provedení řídicích opatření přizpůsobené situaci dané oblasti z hlediska rybolovu. V tomto smyslu je posílení postavení subjektů v rámci řízení plánu na úrovni různých námořních oblastí zárukou jejich plného zapojení, což přispívá k lepšímu přijetí a uplatnění řídicích opatření.

Zpravodajka má velmi dobrý dojem ze zkušeností se společným řízením, o nichž má informace, a navrhuje proto, aby členské státy, pokud to budou považovat za vhodné, mohly dobrovolně zavést režim společného řízení, tak aby bylo možné zajistit optimální přizpůsobení plánu místní situaci z hlediska rybolovu.

19.9.2018

POSTOJ VE FORMĚPOZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rybolov

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin: Elena Valenciano (zpravodajka)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předkládá Výboru pro rybolov jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Pro využívání biologických mořských zdrojů stanoví nařízení (EU) č. 1380/2013 výslovně jako cíl obnovu a zachování populací lovených druhů v rozsahu přesahujícím úroveň, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. Proto měla být v souladu s čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení do roku 2015 pokud možno dosažena odpovídající míra využívání a nejpozději do roku 2020 měla být postupným, přírůstkovým způsobem tato míra dosažena u všech druhů a v následujících letech by měla být udržena.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství. V souladu s uvedenými ustanoveními by víceletý plán stanovený v tomto nařízení měl obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná a technická opatření navržená za účelem omezení a snížení nežádoucích úlovků.

(7)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství. V souladu s uvedenými ustanoveními by víceletý plán stanovený v tomto nařízení měl obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná a technická opatření navržená za účelem omezení a snížení nežádoucích úlovků a minimalizace dopadu na mořské prostředí.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Výbor VTHVR ukázal, že využívání většiny populací žijících při dně v západním Středomoří zdaleka přesahuje úrovně potřebné k dosažení MSY.

(12)  Výbor VTHVR ukázal, že využívání většiny populací žijících při dně v západním Středomoří zdaleka přesahuje úrovně potřebné k dosažení MSY a že nadměrné využívání zdrojů přináší vysoké biologické riziko, že dotčené populace vyhynou.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Vzhledem k významu populací žijících při dně by měl plán, který stanoví toto nařízení, zahrnovat rekreační rybolov v západním Středomoří zaměřený na tyto populace. Má-li takový rybolov významný dopad na populace, měl by víceletý plán stanovený v tomto nařízení umožňovat přijetí zvláštních řídicích opatření.

(15)  Jelikož rekreační rybolov může mít významný dopad na rybolovné zdroje, měl by víceletý plán poskytnout rámec, jenž zajistí, aby byl provozován způsobem slučitelným s cíli plánu. Členské státy by měly shromažďovat údaje o úlovcích rekreačního rybolovu. Má-li takový rybolov významný dopad na rybolovné zdroje, měl by plán umožňovat přijetí rozhodnutí o zvláštních řídicích opatřeních.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Cílem plánu stanoveného v tomto nařízení by mělo být přispět k dosažení cílů SRP, což znamená zejména dosažení a udržení MSY u cílových populací, provádění povinnosti vykládky u populací žijících při dně, na něž se vztahuje minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, a podpora přiměřené životní úrovně osob závislých na rybolovných činnostech s přihlédnutím k pobřežnímu rybolovu a sociálně-ekonomickým aspektům. Plán by měl zavést i ekosystémový přístup k řízení rybářství s cílem minimalizovat negativní dopady rybolovných činností na mořské ekosystémy. Měl by být v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, zejména s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu mořského prostředí (v souladu se směrnicí 2008/56/ES28)splnit cíle směrnice 2009/147/ES29 a směrnice Rady 92/43/EHS30.

(17)  Cílem plánu stanoveného v tomto nařízení by mělo být přispět k dosažení cílů SRP, což znamená zejména obnovení a udržení rybích populací nad úrovní biomasy schopné dosáhnout MSY u cílových populací, provádění povinnosti vykládky u populací žijících při dně, na něž se vztahuje minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, a podpora přiměřené životní úrovně osob závislých na rybolovných činnostech s přihlédnutím k pobřežnímu rybolovu a sociálně-ekonomickým aspektům. V plánu by se měl použít ekosystémový přístup k řízení rybářství založený na omezení, a pokud možno odstranění nepříznivých účinků rybolovných činností na mořské prostředí. Plán by měl rovněž přispět k dosažení dobrého stavu prostředí, jak stanoví směrnice 2008/56/ES28, a k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany stanovišť a druhů, jak požaduje směrnice Evropského parlamentuRady 2009/147/ES29 a směrnice Rady 92/43/ES30.

_________________

_________________

28Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

28Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

29Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. EU L 20, 26.1.2010, s. 7).

29Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. EU L 20, 26.1.2010, s. 7).

30Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

30Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), která odpovídá cíli dosažení a zachování MSY, a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením MSY (tj. FMSY). Tato rozmezí vycházející z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj ve vědeckém poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit smíšený rybolov. Na základě tohoto plánu jsou rozmezí odvozena tak, aby došlo maximálně k 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s MSY. Horní hranice rozmezí FMSY je dále omezena, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň limitního referenčního bodu pro biomasu (BLIM), nebyla vyšší než 5 %.

(18)  V zájmu dosažení cílů stanovených v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je třeba stanovit cílovou hodnotu úmrtnosti způsobené rybolovem (F), která odpovídá cíli dosažení a zachování, ale nepřekračování míry využití slučitelné s MSY, a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou v souladu s dosažením MSY (tj. FMSY). Uvedených měr by mělo být dosaženo postupným, přírůstkovým způsobem co nejdříve, nejpozději však do roku 2020, a to pro všechny populace, na které se vztahuje toto nařízení, a v následujících letech by měly být tyto míry udrženy. Tato rozmezí vycházející z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila reagovat na vývoj ve vědeckém poradenství, přispět k provádění povinnosti vykládky a zohlednit smíšený rybolov. Na základě tohoto plánu jsou rozmezí odvozena tak, aby došlo maximálně k 5 % snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s MSY. Horní hranice rozmezí FMSY je dále omezena, aby pravděpodobnost, že populace poklesne pod úroveň limitního referenčního bodu pro biomasu (BLIM), nebyla vyšší než 5 %.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Za účelem stanovení rybolovných práv by měla existovat rozmezí FMSY pro „běžné využívání“ a flexibilnější rozmezí FMSY, je-li dotčená populace v dobrém stavu. Rybolovná práva by mělo být možné stanovit v posledně uvedeném rozmezí pouze tehdy, je-li to na základě vědeckého poradenství nutné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení v rámci smíšeného rybolovu, nebo je-li to zapotřebí k tomu, aby se předešlo újmě populace v důsledku vnitrodruhové či mezidruhové dynamiky, nebo aby se omezily rozdíly v rybolovných právech mezi jednotlivými roky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  V zájmu ochrany citlivých druhů, zejména těch, které jsou dopady rybolovu kriticky ohroženy, by se měla na rybolov uplatňovat řídicí opatření. Plán stanovený v tomto nařízení by měl proto zavést řídicí opatření, jako jsou úpravy zařízení na plavidlech, úpravy činnosti plavidel a úpravy plavidel.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  Komisi by měla být ve víceletém plánu i nadále svěřena pravomoc zřizovat chráněné mořské oblasti pro obnovu rybích populací v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Toto nařízení také stanoví podrobnosti provádění opatření k minimalizaci dopadu rybolovu na mořské prostředí – zejména nechtěných úlovků chráněných druhů – ve vodách Unie v západním Středozemním moři pro veškerý rybolov v těchto vodách.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos.

1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Míry využití pro maximální udržitelný výnos je dosaženo postupným, přírůstkovým způsobem co nejdříve, nejpozději však do roku 2020, a to pro všechny populace, na které se vztahuje toto nařízení, a v následujících letech je tato míra udržena.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, a splnit cíle stanovené v článcích 4 a 5 směrnice 2009/147/ES a článcích 6 a 12 směrnice Rady 92/43/EHS.

3.  Plán provádí ekosystémový přístup k řízení rybolovu s cílem zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém, a zejména na zranitelná stanoviště a chráněné druhy včetně mořských savců, plazů a mořských ptáků. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, a splnit cíle stanovené v článcích 4 a 5 směrnice 2009/147/ES a článcích 6 a 12 směrnice Rady 92/43/EHS.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přispět k naplnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I směrnice 2008/56/ES úměrně k významu rybolovu pro jejich plnění.

b)  přispět k naplnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I směrnice 2008/56/ES úměrně k významu rybolovu pro jejich plnění a zajistit minimalizaci negativních dopadů rybolovu na mořské prostředí, zejména pokud jde o zranitelná stanoviště a chráněné druhy včetně mořských savců, plazů a mořských ptáků.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Odchylně od odstavců 3 a 4 lze rybolovná práva stanovit na úrovních vyšších než rozmezí FMSY, které je v daném okamžiku k dispozici pro nejzranitelnější populaci, za předpokladu, že se hodnoty všech dotčených populací nacházejí nad hodnotou BPA:

vypouští se

a) je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 u smíšeného rybolovu;

 

b) je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populace způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi nebo

 

c) s cílem omezit rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.

 

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Ukáže-li se na základě vědeckého poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u některé z dotčených populací nižší než bezpečnostní referenční bod (BPA), přijmou se nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací nad úroveň, při níž je možné vytvářet MSY. Konkrétně se odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 stanoví rybolovná práva na úrovních odpovídajících míře úmrtnosti způsobené rybolovem, která se sníží do rozmezí FMSY pro nejzranitelnější populaci, s přihlédnutím k úbytku biomasy.

1.  Ukáže-li se na základě vědeckého poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u některé z dotčených populací nižší než bezpečnostní referenční bod (BPA), přijmou se nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčených populací nad úroveň, při níž je možné vytvářet MSY. Konkrétně se odchylně od čl. 4 odst. 3 a 5 stanoví rybolovná práva na úrovních nepřesahujících míru využití slučitelnou s maximálním udržitelným výnosem a odpovídajících míře úmrtnosti způsobené rybolovem, která se sníží do rozmezí FMSY pro nejzranitelnější populaci, s přihlédnutím k úbytku biomasy.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro každou skupinu intenzity stanoví Rada v souladu s vědeckým poradenstvím každým rokem maximální přípustnou intenzitu rybolovu na členský stát.

2.  Pro každou skupinu intenzity stanoví Rada v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím každým rokem maximální přípustnou intenzitu rybolovu na členský stát.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V prvním roce provádění plánu se maximální přípustná intenzita rybolovu významně sníží ze základní hodnoty stanovené v odstavci 4 v souladu s vědeckým poradenstvím.

3.  V prvním roce provádění plánu se maximální přípustná intenzita rybolovu významně sníží ze základní hodnoty stanovené v odstavci 4 v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Je-li na základě vědeckého poradenství zjištěn významný odlov určité populace pomocí jiného rybolovného zařízení než vlečných sítí, stanoví se pro takové zařízení úrovně intenzity rybolovu na základě daného vědeckého poradenství.

5.  Je-li na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství zjištěn významný odlov určité populace pomocí jiného rybolovného zařízení než vlečných sítí, stanoví se pro takové zařízení úrovně intenzity rybolovu na základě daného vědeckého poradenství.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Prokáže-li vědecké poradenství, že rekreační rybolov má u určité populace významný dopad na míru úmrtnosti způsobené rybolovem, může Rada rekreační rybolov omezit při stanovování rybolovných práv, aby se zamezilo překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem.

6.  Prokáže-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že rekreační rybolov má u určité populace významný dopad na míru úmrtnosti způsobené rybolovem, může Rada rekreační rybolov omezit při stanovování rybolovných práv, aby se zamezilo překročení celkové cílové hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Kromě ustanovení článku 13 nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 je použití vlečných sítí v západním Středozemním moři zakázáno do izobáty 100 m každý rok od 1. května do 31. července.

1.  Kromě ustanovení článku 13 nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 je použití vlečných sítí v západním Středozemním moři zakázáno nejméně do izobáty 100 m každý rok od 1. května do 31. července.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dotčené členské státy do dvou let od přijetí tohoto nařízení a na základě vědeckého poradenství zřídí další oblasti zákazu rybolovu, existují-li důkazy o vysoké koncentraci nedospělých ryb nebo oblastech tření populací žijících při dně, a to zejména pro dotčené populace.

2.  Dotčené členské státy do dvou let od přijetí tohoto nařízení a na základě vědeckého poradenství zřídí další oblasti zákazu rybolovu, existují-li důkazy o vysoké koncentraci nedospělých ryb či ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebooblastech tření populací žijících při dně, a to zejména pro populace.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Řízení nechtěných úlovků chráněných druhů

 

1. Za účelem řízení chráněných mořských ptáků zasažených rybolovem v západním Středozemním moři jsou pro všechna plavidla používající dlouhé lovné šňůry přijata řídicí opatření, jako jsou plašicí zařízení na palubách plavidel, noční rozhazování sítí a zvýšená rychlost ponořování háčků.

 

2. Pokud členské státy neprovedou řídicí opatření na ochranu druhů a stanovišť v západním Středozemním moři zasažených rybolovem, má Komise pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18, kterými přijme podrobná řídicí opatření doplňující toto nařízení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  specifikují vlastnosti lovného zařízení, zejména velikost ok, velikost háčků, počet háčků, konstrukci zařízení, sílu vlákna, velikost zařízení nebo používání dalších zařízení za účelem zlepšení selektivity;

a)  specifikují vlastnosti lovného zařízení, zejména velikost ok, velikost háčků, počet háčků, konstrukci zařízení, sílu vlákna, velikost zařízení nebo používání dalších zařízení za účelem zlepšení selektivity, omezení nechtěných úlovků a minimalizace negativního dopadu rybolovné činnosti na ekosystém;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  omezují používání lovného zařízení, zejména dobu ponoření a hloubku, v níž se zařízení používá, za účelem zlepšení selektivity;

b)  omezují používání lovného zařízení, zejména dobu ponoření a hloubku, v níž se zařízení používá, nebo uplatňují technická opatření za účelem zlepšení selektivity, omezení nechtěných úlovků a minimalizace negativního dopadu rybolovné činnosti na ekosystém;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zakazují nebo omezují rybolov v určitých oblastech či obdobích za účelem ochrany ryb ve tření a nedospělých ryb nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb;

c)  zakazují nebo omezují rybolov v určitých oblastech či obdobích za účelem ochrany ryb ve tření a nedospělých ryb nebo ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb a minimalizace negativního dopadu rybolovné činnosti na ekosystém;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zakazují nebo omezují rybolov v určitých oblastech či obdobích za účelem ochrany zranitelných ekosystémů a druhů;

d)  zakazují nebo omezují rybolov v určitých oblastech či obdobích za účelem ochrany zranitelných ekosystémů a druhů a minimalizace negativního dopadu rybolovné činnosti na ekosystém;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3.

2.  Dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého plánu a jeho dopadu na populace, na něž se vztahuje toto nařízení, a na rybolov využívající tyto populace, zejména pokud jde o dosažení cílů stanovených v článku 3.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení víceletého plánu pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři

Referenční údaje

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Datum předložení EP

8.3.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

15.3.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

REGI

27.3.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

5

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tilly Metz

Datum předložení

10.1.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 25. ledna 2019Právní upozornění