Eljárás : 2018/0050(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0005/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0005/2019

Viták :

PV 03/04/2019 - 15
CRE 03/04/2019 - 15

Szavazatok :

PV 17/01/2019 - 10.7
CRE 17/01/2019 - 10.7
PV 04/04/2019 - 6.12
CRE 04/04/2019 - 6.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0344

JELENTÉS     ***I
PDF 344kWORD 113k
10.1.2019
PE 622.269v02-00 A8-0005/2019

a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Clara Eugenia Aguilera García

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0115),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0104/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára (A8-0005/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A közös halászati politika célja többek között a halászati és akvakultúra-tevékenységek hosszú távú környezeti fenntarthatóságának biztosítása, valamint az elővigyázatossági megközelítés és az ökoszisztéma-alapú megközelítés alkalmazása a halászati gazdálkodásban.

(5)  A közös halászati politika célja többek között, hogy a tengeri élő biológiai erőforrások kiaknázása során hosszú távon fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételeket biztosítson. Annak biztosítása céljából, hogy a halászati és akvakultúra-tevékenységek környezeti és társadalmi-gazdasági szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, alkalmazni kell az elővigyázatossági megközelítést és az ökoszisztéma-alapú megközelítést a halászati gazdálkodásban. Elősegíti továbbá az uniós piac magas tápértékű élelmiszerrel történő ellátását, csökkenti az uniós piac élelmiszer-behozataltól való függőségét, ösztönzi a part menti területeken a közvetlen és a közvetett foglalkoztatást és a gazdasági fejlődést, valamint az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkének megfelelően tisztességes életszínvonalat biztosít a halászati ágazat, többek között a kézműves és a kisüzemi halászati ágazat számára is.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A közös halászati politika célkitűzéseinek elérése érdekében több állományvédelmi intézkedést is el kell fogadni, például többéves terveket, technikai intézkedéseket és a halászati lehetőségek meghatározását és elosztását.

(6)  A közös halászati politika célkitűzéseinek elérése érdekében több állományvédelmi intézkedést is el kell fogadni, például többéves terveket, technikai intézkedéseket és a halászati lehetőségek meghatározását és elosztását. A halállományok helyreállítása azonban nem lesz megvalósítható, ha nem mérsékeljük a szennyezés egyre növekvő hatását, amely ugyan többnyire szárazföldi eredetű, de a halászattól eltérő tengeri tevékenységek (közlekedés, olajkitermelés, idegenforgalom stb.) is okozzák.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az 1380/2013/EU rendelet előírja, hogy élő tengeri biológiai erőforrások kiaknázása során gondoskodni kell a halászott fajok állományainak helyreállításáról és a maximális fenntartható hozam előállítására alkalmas szint feletti szinten történő fenntartásáról. E célkitűzés megvalósítása érdekében az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke előírja, hogy a maximális fenntartható hozamot lehetővé tevő kiaknázási szintet ott, ahol lehetséges, 2015-ig, az összes halállomány esetében pedig fokozatos növelés mellett legkésőbb 2020-ig el kell érni. E célkitűzés megvalósítása során különösen figyelembe kell venni a gazdasági és társadalmi hatását.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke szerint a többéves terveknek tudományos, műszaki és gazdasági szakvéleményeken kell alapulniuk. E rendelkezésekkel összhangban az e rendeletben előírt többéves tervnek célkitűzéseket, mennyiségi célértékeket és a hozzájuk tartozó egyértelmű időkeretet, állományvédelmi referenciapontokat, óvintézkedéseket és technikai intézkedéseket kell tartalmaznia, melyek célja a nemkívánatos fogások elkerülése, illetve számuk csökkentése.

(7)  Az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke szerint a többéves terveknek tudományos, műszaki és gazdasági szakvéleményeken kell alapulniuk. E rendelkezésekkel összhangban az e rendeletben előírt többéves tervnek célkitűzéseket, mennyiségi célértékeket és a hozzájuk tartozó egyértelmű időkeretet, állományvédelmi referenciapontokat, óvintézkedéseket és technikai intézkedéseket kell tartalmaznia, melyek célja a nemkívánatos fogások elkerülése, illetve lehetőség szerint számuk csökkentése, valamint a halászati tevékenységek által a tengeri környezetre gyakorolt hatások minimalizálása.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  „A rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények” a legfrissebb tudományos adatokon és módszereken alapuló, uniós vagy nemzetközi szinten elismert független tudományos testület által közzétett vagy felülvizsgált, nyilvánosan hozzáférhető tudományos szakvéleményeket jelentik.

(8)  „A rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények” a legfrissebb tudományos adatokon és módszereken alapuló, uniós vagy nemzetközi szinten elismert független tudományos testület, például a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) vagy a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által közzétett vagy felülvizsgált, nyilvánosan hozzáférhető tudományos szakvéleményeket jelentik, és megfelelnek az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkében meghatározott követelményeknek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Franciaország, Olaszország és Spanyolország elfogadott az 1967/2006/EK rendelet szerinti irányítási terveket. A tervek között azonban nincs összhang, és nem veszik figyelembe a tengerfenéken élő állományok halászatában használt összes halászeszközt, valamint egyes állományok és halászflották kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló természetét. Továbbá a tervek eredménytelennek bizonyultak a közös halászati politika célkitűzéseinek elérésében. A tagállamok és az érdekelt felek kinyilvánították, hogy támogatják az érintett állományokra vonatkozó uniós szintű többéves terv kidolgozását és végrehajtását.

(11)  Franciaország, Olaszország és Spanyolország elfogadott az 1967/2006/EK rendelet szerinti irányítási terveket. A tervek között azonban nincs összhang, és nem veszik figyelembe a tengerfenéken élő állományok halászatában használt összes halászeszközt, valamint egyes állományok és halászflották kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló természetét. Továbbá a tervek eredménytelennek bizonyultak a közös halászati politika célkitűzéseinek elérésében. A tagállamok és az érdekelt felek kinyilvánították, hogy támogatják az érintett állományokra vonatkozó uniós szintű többéves terv kidolgozását és végrehajtását. Az e rendeletben szereplő intézkedéseket a hatékonyság maximalizálása érdekében a tagállamoknak közösen kell végrehajtaniuk.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) szerint a Földközi-tenger nyugati térségében található, tengerfenéken élő legtöbb állomány kiaknázása jóval meghaladja a maximális fenntartható hozam (MFH) eléréséhez szükséges szintet.

(12)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) szerint a Földközi-tenger nyugati térségében található, tengerfenéken élő meghatározott állományok kiaknázása jóval meghaladja a maximális fenntartható hozam (MFH) eléréséhez szükséges szintet.

Indokolás

A HTMGB az általa értékelt egyes fajokról rendelkezik tudományos információval, de ezek a fajok nem jelentik a Földközi-tenger nyugati térségében található állományok többségét.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az e rendeletben előírt tervnek ki kell terjednie a Földközi-tenger nyugati térségében található, tengerfenéken élő állományok hobbihorgászatára is, tekintettel annak jelentőségére. Amennyiben az ilyen halászat jelentős hatással van az állományra nézve, az e rendeletben előírt többéves tervnek lehetőséget kell biztosítania konkrét állománygazdálkodási intézkedések bevezetésére.

(15)  Mivel a hobbihorgászat jelentős hatást gyakorolhat a halászati erőforrásokra, a többéves tervnek keretet kell nyújtania annak biztosításához, hogy a hobbihorgászat is összeegyeztethető legyen a terv célkitűzéseivel. A tagállamoknak össze kell gyűjteniük a hobbihorgászat során kifogott mennyiségre vonatkozó adatokat. Amennyiben az ilyen halászat jelentős hatással van ezen erőforrásokra nézve, úgy a tervnek lehetővé kell tennie, hogy a hivatásos halászati ágazatot nem károsító, konkrét állománygazdálkodási intézkedésekre vonatkozó határozatok meghozatalára kerülhessen sor.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A többéves terv földrajzi hatálya az állománynak a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekben meghatározott földrajzi eloszlásán alapul. A tudományos információk fejlődésével a jövőben szükség lehet az állomány többéves tervben meghatározott földrajzi eloszlásának módosítására. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az állományok többéves tervben meghatározott földrajzi eloszlásának kiigazítása céljából, ha a tudományos szakvélemények szerint az adott állomány földrajzi eloszlásában változás áll be.

(16)  A többéves terv földrajzi hatálya az állománynak a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekben meghatározott földrajzi eloszlásán alapul. A tudományos információk fejlődésével a jövőben szükség lehet az állomány többéves tervben meghatározott földrajzi eloszlásának módosítására. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni arra, hogy új javaslatot fogadhasson el az állományok többéves tervben meghatározott földrajzi eloszlásának kiigazítása céljából, ha a tudományos szakvélemények szerint az adott állomány földrajzi eloszlásában változás áll be.

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdése a rendelet alkalmazási körét (a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság – GFCM – szerinti halállományok és alterületek), a rendelet I. melléklete pedig a halászati erőkifejtési rendszer erőkifejtési csoportjait határozza meg. Mindkét rész a jogalkotási aktus lényegi elemeit tartalmazza, így módosításukat a társjogalkotóval folytatott konzultációt követően kell az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban elvégezni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az e rendeletben előírt terv célja, hogy hozzájáruljon a közös halászati politika megvalósításához, de különösen a célállományokra vonatkozó maximális fenntartható hozam eléréséhez és fenntartásához, a minimális állományvédelmi referenciaméret által érintett, tengerfenéken élő állományokra vonatkozó kirakodási kötelezettség végrehajtásához, továbbá ahhoz, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítsanak azok számára, akiknek a megélhetése a halászattól függ, szem előtt tartva a part menti halászatot és a társadalmi-gazdasági szempontokat. A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést is alkalmaznia kell annak érdekében, hogy a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatásai a lehető legkisebbek legyenek. Összhangban kell állnia az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló célkitűzéssel (a 2008/56/EK irányelvnek28 megfelelően), valamint a 2009/147/EK irányelvnek29 és a 92/43/EGK tanácsi irányelvnek30 megfelelően.

(17)  Az e rendeletben előírt terv célja, hogy hozzájáruljon a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához, de különösen a célállományokra vonatkozó maximális fenntartható hozamot előállítani képes biomasszaszint feletti halállomány helyreállításához és fenntartásához, a minimális állományvédelmi referenciaméret által érintett, tengerfenéken élő állományokra vonatkozó kirakodási kötelezettség végrehajtásához, továbbá ahhoz, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítsanak azok számára, akiknek a megélhetése a halászattól függ, szem előtt tartva a part menti halászatot és a társadalmi-gazdasági szempontokat. A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést is alkalmaznia kell annak érdekében, hogy a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatásai a lehető legkisebbek legyenek. Összhangban kell állnia az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló célkitűzéssel (a 2008/56/EK irányelvnek28 megfelelően), valamint hozzá kell járulnia az élőhelyek és fajok kedvező védettségi állapotának eléréséhez (a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek29 és a 92/43/EGK tanácsi irányelvnek30 megfelelően).

__________________

__________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

30 A Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

30 A Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  E rendelet hatékony végrehajtása és a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósítása érdekében szükség lehet a flotta szerkezetátalakítására. Ezért elő kell írni azt a lehetőséget, hogy a tagállamok a flotta szerkezetátalakítására irányuló terveket dolgozhassanak ki, valamint hogy erőfeszítéseket tegyenek a szelektivitás és az energiahatékonyság fokozása érdekében, és ennek során a halászhajók leselejtezéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatásban kell részesülniük. E célból az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot módosítani kell.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)  A halászati ágazat lehetséges társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeinek korrigálásához szükséges támogatás biztosításához az FMFH-tartományokkal összeegyeztethető halászati mortalitási cél elérésére irányuló erőfeszítéseknél figyelembe kell venni a jelen rendelet késői hatálybalépését és a vegyes halászat dinamikus jellegét.

Indokolás

Tekintettel az állományok jelenlegi állapotára és arra, hogy az Európai Bizottság késedelmesen nyújtotta be ezt a javaslatot, gyakorlatilag lehetetlen 2020-ra minden érintett állománynál elérni a maximális fenntartható hozamot, hacsak nem kerül sor a Földközi-tenger nyugati térsége flottáinak korábban nem látott mértékű, és katasztrofális következményekkel járó csökkentésére.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Megfelelő óvintézkedéseket kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy elérjék e célokat, valamint szükség esetén – többek között abban az esetben, ha az állományok mérete az állományvédelmi referenciapontok alá esik – korrekciós intézkedéseket hozzanak. A korrekciós intézkedések az 1380/2013/EU rendelet 12. és 13. cikke szerinti szükséghelyzeti intézkedéseket, halászati lehetőségeket és egyéb konkrét állományvédelmi intézkedéseket is magukban foglalnak.

(21)  Megfelelő óvintézkedéseket kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy elérjék e célokat, valamint szükség esetén – többek között abban az esetben, ha az állományok mérete az állományvédelmi referenciapontok alá esik – korrekciós intézkedéseket hozzanak. A korrekciós intézkedések az 1380/2013/EU rendelet 12. és 13. cikke szerinti szükséghelyzeti intézkedéseket, halászati lehetőségeket és egyéb konkrét állományvédelmi intézkedéseket, valamint az ezen intézkedések által közvetlenül érintett halászoknak nyújtott pénzbeli támogatásokat is magukban foglalnak.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A halászati erőforrásokhoz való átlátható hozzáférés és a halászati mortalitási célértékek elérésének biztosítása érdekében uniós halászati erőkifejtési rendszert kell elfogadni a vonóhálók tekintetében, amelyek a Földközi-tenger nyugati térségében található, tengerfenéken élő állományok kiaknázásához használt fő halászeszközök. E célból erőkifejtési csoportokat kell kijelölni annak érdekében, hogy a Tanács éves szinten, halászati napban kifejezve meghatározhassa a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést. Az erőkifejtési rendszer szükség esetén más halászeszközöket is felölelhet.

(23)  A halászati erőforrásokhoz való átlátható hozzáférés és a halászati mortalitási célértékek elérésének biztosítása érdekében szükséges, hogy az Unió pontos adatokkal és megbízható statisztikai kimutatásokkal rendelkezzen, és ezek alapján halászati erőkifejtési rendszert fogadjon el a vonóhálók tekintetében, amelyek a Földközi-tenger nyugati térségében található, tengerfenéken élő állományok kiaknázásához használt fő halászeszközök. E célból a Tanács erőkifejtési csoportokat jelöl ki annak érdekében, hogy éves szinten, halászati napban kifejezve meghatározhassa a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést. Az erőkifejtési rendszer szükség esetén más halászeszközöket is felölelhet.

Indokolás

A halászati erőkifejtés az egyes földrajzi alterületeken történő együttes kezelése hatékonyabb és kényelmesebb, mivel a javasolt hosszkategóriák a flottát mesterségesen differenciálják. Az erőkifejtési csoportok megszüntetése javasolt.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Tekintve, hogy a Földközi-tenger nyugati térségében csaknem az összes tengerfenéken élő állomány esetében aggasztó a helyzet, valamint a halászati mortalitás jelenlegi magas szintjének csökkentése érdekében a halászati erőkifejtési rendszernek az e rendeletben előírt terv végrehajtásának első évében az erőkifejtések jelentős csökkenését kell előidéznie.

törölve

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint a hobbihorgászat jelentős hatással van az érintett állományok halászati mortalitására, a Tanácsnak azt figyelembe kell vennie. E célból a Tanács az erőkifejtési rendszeren keresztül olyan halászati lehetőségeket állapíthat meg a kereskedelmi fogásokra vonatkozóan, amelyek figyelembe veszik a hobbihorgászatból származó fogások mennyiségét, és/vagy más, a hobbihorgászatot korlátozó intézkedéseket fogadhat el.

(25)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint a hobbihorgászat jelentős hatással van az érintett állományok halászati mortalitására, a Tanácsnak azt figyelembe kell vennie. E célból a Tanács az erőkifejtési rendszeren keresztül olyan halászati lehetőségeket állapít meg a kereskedelmi fogásokra vonatkozóan, amelyek figyelembe veszik a hobbihorgászatból származó fogások mennyiségét, hogy ne veszélyeztessék a kereskedelmi/hivatásos halászatot és/vagy más, a hobbihorgászatot korlátozó intézkedéseket fogadhat el, gondoskodva arról, hogy ezek az intézkedések soha ne érintsék hátrányosan a hivatásos halászati tevékenységeket.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint a halászati erőkifejtési rendszer nem elégséges az e rendeletben előírt tervben foglalt célkitűzések vagy célértékek eléréséhez, az erőkifejtési rendszert kiegészítendő a teljes kifogható mennyiségen alapuló állománygazdálkodási intézkedéseket kell bevezetni.

(26)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint a halászati erőkifejtési rendszer nem elégséges az e rendeletben előírt tervben foglalt célkitűzések vagy célértékek eléréséhez, úgy adott esetben az állomány állapotának javulását a célfajok halászat okozta állománypusztulásának csökkentése révén lehetővé tevő technikai intézkedéseket kell az erőkifejtési rendszer kiegészítése érdekében bevezetni.

Indokolás

A teljes kifogható mennyiségeken alapuló gazdálkodási intézkedések nem megfelelőek a földközi-tengeri térség számára, mivel multispecifikus halászatokban az alkalmazásuk nehéz, és e térségben a halállományokat nem uniós országok is halásszák. Célszerűbb lenne olyan technikai intézkedéseket alkalmazni, amelyek az állomány állapotának javítását adott esetben a célfajok halászat okozta állománypusztulásának csökkentése révén teszik lehetővé.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  A regionális szintű irányítási intézkedések hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak a tanácsadó testületek, a halászok szervezetei és az illetékes intézmények vagy hatóságok bevonásával a párbeszéd és a felek elkötelezettségének megerősítését célzó állománygazdálkodási rendszert kell életbe léptetniük.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A halbölcsőhelyek és az érzékeny élőhelyek védelme, valamint a kisüzemi halászat megóvása érdekében a part menti területeket rendszeresen a szelektívebb halászat számára kell fenntartani. Az e rendeletben előírt tervnek ezért évente három hónapos tilalmat kell megállapítania 100 m izobáton belül működő vonóhálókra.

(28)  A halbölcsőhelyek és az érzékeny élőhelyek védelme, valamint a kisüzemi halászat megóvása érdekében a part menti területeket rendszeresen a szelektívebb halászat számára kell fenntartani. Az e rendeletben előírt tervnek ezért évente három hónapos tilalmat kell megállapítania 100 m izobáton belül működő vonóhálókra, eseti alapon és regionalizáció révén, amennyiben azt a tudomány szükségesnek és indokoltnak tartja.

Indokolás

A vonóhálók 100 méteres izobáton belül történő használatának a május 1-től július 31-ig időszakra történő betiltására irányuló javaslat egyes esetekben a tudományos alapot nélkülöző, aránytalan és indokolatlan intézkedés lehet. Számos térségben a kontinentális talapzat hirtelen törik meg, mindössze néhány mérföldön belül hatalmas mélységek keletkeznek, ami lehetetlenné teszi a vonóhálós halászhajók számára, hogy ezen az övezeten kívül halásszanak. A javasolt intézkedés nemcsak a vonóhálós halászhajókra, hanem a vonóhajóktól függő ágazatokra, például a kikötőkre, a halárverésekre és a kiegészítő iparágakra is erős hatást gyakorolna.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A tengerfenéken élő állományok tekintetében további állományvédelmi intézkedéseket kell hozni. A tudományos szakvéleményekkel összhangban a kifejlett szürke tőkehal súlyosan károsult állományának védelme érdekében különösen helyénvaló további tilalmakat bevezetni azokon a területeken, ahol az ívó egyedek nagy tömegben fordulnak elő.

(29)  A tengerfenéken élő állományok tekintetében további állományvédelmi intézkedéseket kell hozni. A tudományos szakvéleményekkel összhangban a kifejlett szürke tőkehal súlyosan károsult állományának és a növendék halak tömeges előfordulási területeinek védelme érdekében különösen helyénvaló további tilalmakat bevezetni azokon a területeken, ahol az ívó egyedek nagy tömegben fordulnak elő, mindezt azonban az e tilalmak által érintett halászok méltányos kártalanítása mellett kell végrehajtani.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az elővigyázatosság elve alkalmazandó azon járulékosan kifogott állományokra és tengerfenéken élő állományokra, amelyek tekintetében nem áll rendelkezésre elegendő adat. Az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkével összhangban konkrét állományvédelmi intézkedéseket kell elfogadni akkor, ha a tudományos szakvélemények szerint korrekciós intézkedésekre van szükség.

(30)  Az elővigyázatosság elve alkalmazandó azon járulékosan kifogott állományokra és tengerfenéken élő állományokra, amelyek tekintetében nem áll rendelkezésre elegendő adat. Az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkével összhangban konkrét állományvédelmi intézkedéseket kell elfogadni akkor, ha a tudományos szakvélemények szerint korrekciós intézkedésekre van szükség, azzal a feltétellel, hogy az intézkedések által érintett halászok számára méltányos ellentételezést kell adni.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  A tengerfenéki halászati tevékenységek által veszélyeztetett és befolyásolt érzékeny fajok és élőhelyek védelme érdekében a tervben a vonatkozó halászati tevékenységek tekintetében állománygazdálkodási intézkedéseket kell szerepeltetni.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A jogbiztonság biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az e rendeletben előírt terv célkitűzéseinek elérése érdekében elfogadott ideiglenes szüneteltetési intézkedések az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet32 értelmében támogatásra jogosultnak tekinthetők.

(37)  A jogbiztonság biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az e rendeletben előírt terv célkitűzéseinek elérése érdekében szerkezetátalakítási tervek keretében foganatosított ideiglenes vagy végleges szüneteltetési intézkedések az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet32 értelmében támogatásra jogosultnak tekinthetők.

_________________

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  vörös ostorgarnéla (Aristeus antennatus) a GFCM 1 alterületen;

a)  vörös ostorgarnéla (Aristeus antennatus) a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) 1., 5. és 6. alterületén;

Indokolás

A bekezdések számának csökkentése megkönnyíti a fajok jegyzékének megértését.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  vörös ostorgarnéla (Aristeus antennatus) a GFCM 5 alterületen;

törölve

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  vörös ostorgarnéla (Aristeus antennatus) a GFCM 6 alterületen;

törölve

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  piros ostorgarnéla (Parapenaeus longirostris) a GFCM 1 alterületen;

d)  piros ostorgarnéla (Parapenaeus longirostris) a GFCM 1., 5., 6., 9., 10. és 11. alterületén;

Indokolás

A bekezdések számának csökkentése megkönnyíti a fajok jegyzékének megértését.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  piros ostorgarnéla (Parapenaeus longirostris) a GFCM 5 alterületen;

törölve

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  piros ostorgarnéla (Parapenaeus longirostris) a GFCM 6 alterületen;

törölve

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  piros ostorgarnéla (Parapenaeus longirostris) a GFCM9, 10, és 11 alterületen;

törölve

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  óriásgarnéla (Aristaeomorpha foliacea) a GFCM 9 alterületen;

h)  óriásgarnéla (Aristaeomorpha foliacea) a GFCM 9., 10., és 11. alterületén;

Indokolás

A bekezdések számának csökkentése megkönnyíti a fajok jegyzékének megértését.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  óriásgarnéla (Aristaeomorpha foliacea) a GFCM 10 alterületen;

törölve

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  óriásgarnéla (Aristaeomorpha foliacea) a GFCM 11 alterületen;

törölve

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  szürke tőkehal (Merluccius merluccius) a GFCM 1, 5, 6 és 7 alterületen;

k)  szürke tőkehal (Merluccius merluccius) a GFCM 1., 5., 6., 7., 9., 10. és 11. alterületén;

Indokolás

A bekezdések számának csökkentése megkönnyíti a fajok jegyzékének megértését.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  szürke tőkehal (Merluccius merluccius) a GFCM 9, 10 és 11 alterületen;

törölve

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  norvég homár (Nephrops norvegicus) a GFCM 5 alterületen;

m)  norvég homár (Nephrops norvegicus) a GFCM 5., 6., 9. és 11. alterületén;

Indokolás

A bekezdések számának csökkentése megkönnyíti a fajok jegyzékének megértését.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  norvég homár (Nephrops norvegicus) a GFCM 6 alterületen;

törölve

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  norvég homár (Nephrops norvegicus) a GFCM 9 alterületen;

törölve

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  norvég homár (Nephrops norvegicus) a GFCM 11 alterületen;

törölve

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q)  bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus) a GFCM 1 alterületen;

q)  bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus) a GFCM 1., 5., 6., 7., 9. és 10. alterületén;

Indokolás

A bekezdések számának csökkentése megkönnyíti a fajok jegyzékének megértését.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

r)  bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus) a GFCM 5 alterületen;

törölve

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s)  bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus) a GFCM6 alterületen;

törölve

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

t)  bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus) a GFCM 7 alterületen;

törölve

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

u)  bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus) a GFCM 9 alterületen; valamint

törölve

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v)  bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus) a GFCM 10 alterületen;

törölve

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

va)  bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus) a GFCM 11. alterületén;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ez a rendelet az (1) bekezdésben említett állományok halászata közben a Földközi-tenger nyugati térségében járulékosan kifogott állományokra is alkalmazandó. E rendelet a Földközi-tenger nyugati térségében kifogott, tengerfenéken élő más állományokra is alkalmazandó, amelyek tekintetében nem áll rendelkezésre elegendő adat.

(3)  Ez a rendelet az (1) bekezdésben említett állományok halászata közben a Földközi-tenger nyugati térségében járulékosan kifogott állományokra alkalmazandó és célja annak biztosítása, hogy ezen állományok halászata során az állományok helyreálljanak és kiaknázásuk fenntartható legyen, és hogy ezeket az állományokat az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében lefektetett halászati gazdálkodási rendelkezéseknek megfelelően halásszák. E rendelet a Földközi-tenger nyugati térségében kifogott, tengerfenéken élő más állományokra is alkalmazandó, amelyek tekintetében nem áll rendelkezésre elegendő adat.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ez a rendelet a Földközi-tenger nyugati térségében található uniós vizeken érvényes kirakodási kötelezettség végrehajtásának részleteit is meghatározza minden olyan faj állománya esetében, amelyre az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében kirakodási kötelezettség vonatkozik.

(5)  Ez a rendelet a Földközi-tenger nyugati térségében található uniós vizeken érvényes kirakodási kötelezettség végrehajtásának részleteit is meghatározza az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó olyan fajok állományai esetében, amelyek kifogása tengerfenéki halászat során történik.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „FMFH tartomány”: a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken, különösen a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) tudományos szakvéleményén alapuló olyan értéktartomány, amelyben az e tartomány határain belüli valamennyi halászati mortalitási szint hosszú távon az adott halászati gyakorlatra tekintettel és a meglévő átlagos környezeti feltételek mellett maximális fenntartható hozamot (MFH) eredményez anélkül, hogy jelentősen befolyásolná az érintett állományok szaporodási folyamatát. Ezt úgy számolják ki, hogy az MFH értékhez képest ne okozza a hosszú távú hozam 5 %-ot meghaladó csökkenését. Az FMFH tartomány felső határát úgy határozzák meg, hogy legfeljebb 5 % legyen annak az esélye, hogy az állomány a referenciapont határértéke (BLIM) alá csökkenjen;

2.  „FMFH tartomány”: a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken alapuló olyan értéktartomány, amelyben az e tartomány határain belüli valamennyi halászati mortalitási szint hosszú távon az adott halászati gyakorlatra tekintettel és a meglévő átlagos környezeti feltételek mellett maximális fenntartható hozamot (MFH) eredményez anélkül, hogy jelentősen befolyásolná az érintett állományok szaporodási folyamatát. Ezt úgy számolják ki, hogy az MFH értékhez képest ne okozza a hosszú távú hozam 5 %-ot meghaladó csökkenését. Az FMFH tartomány felső határát úgy határozzák meg, hogy legfeljebb 5 % legyen annak az esélye, hogy az állomány a referenciapont határértéke (BLIM) alá csökkenjen;

Indokolás

Javaslat érkezett a „különösen” a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) tudományos szakvéleményére történő utalás elhagyására, mivel más, uniós vagy nemzetközi szinten elismert független tudományos szakvéleményeket is figyelembe kell venni, például a GFCM Tudományos Tanácsadó Bizottságáét (SAC).

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „FMFH pontérték”: a halászati mortalitás becsült értéke, amely az adott halászati gyakorlat és az aktuális átlagos környezeti feltételek mellett hosszú távon maximális fenntartható hozamot eredményez;

3.  „FMFH: a halászati mortalitás becsült értéke, amely az adott halászati gyakorlat és az aktuális környezeti feltételek mellett hosszú távon maximális fenntartható hozamot eredményez;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „BLIM”: a szaporodóképes állomány biomasszájaként kifejezett, a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményen, különösen a HTMGB tudományos szakvéleményén alapuló referenciapont határértéke, amely alatt csökkenhet a szaporodási képesség;

8.  „BLIM”: a szaporodóképes állomány biomasszájaként kifejezett, a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményen alapuló referenciapont határértéke, amely alatt csökkenhet a szaporodási képesség;

Indokolás

Javaslat érkezett a „különösen” a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) tudományos szakvéleményére történő utalás elhagyására, mivel más, uniós vagy nemzetközi szinten elismert független tudományos szakvéleményeket is figyelembe kell venni, például a GFCM Tudományos Tanácsadó Bizottságáét (SAC).

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  „BPA”: a szaporodóképes állomány biomasszájaként kifejezett, a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményen, különösen a HTMGB tudományos szakvéleményén alapuló elővigyázatossági referenciapont, amely biztosítja, hogy legfeljebb 5 % legyen annak az esélye, hogy a szaporodóképes állomány biomasszája a BLIM alá csökkenjen;

9.  „BPA”: a szaporodóképes állomány biomasszájaként kifejezett, a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményen alapuló elővigyázatossági referenciapont, amely biztosítja, hogy legfeljebb 5 % legyen annak az esélye, hogy a szaporodóképes állomány biomasszája a BLIM alá csökkenjen;

Indokolás

Javaslat érkezett a „különösen” a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) tudományos szakvéleményére történő utalás elhagyására, mivel más, uniós vagy nemzetközi szinten elismert független tudományos szakvéleményeket is figyelembe kell venni, például a GFCM Tudományos Tanácsadó Bizottságáét (SAC).

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a.  „hobbihorgászat”: legalább 2,5 méter teljes hosszúságú, sportolásra vagy szabadidős célokra használt és kereskedelmi tevékenységet nem folytató bármely típusú hajóról végzett minden horgásztevékenység, a hajó meghajtási módjától függetlenül;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12b.  „közös irányítás”: a közös halászati politika célkitűzéseinek teljesítése érdekében az erőforrások kezelésének folyamata, melynek során az illetékes hatóság, a helyi halászok, a nem kormányzati szervezetek, a kutatóintézetek és néha más halászatok és a part menti erőforrás-gazdálkodásban érdekelt felek, akik mind saját felelősséggel tartoznak és jogokkal rendelkeznek, megosztják a halászati gazdálkodás feletti döntéshozatallal kapcsolatos hatáskört.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 12 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12c.  „a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények”: a legfrissebb tudományos adatokon és módszereken alapuló, uniós vagy nemzetközi szinten elismert független tudományos testület, például a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) vagy a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) által közzétett vagy felülvizsgált, nyilvánosan hozzáférhető tudományos szakvéleményeket, melyek megfelelnek az 1380/2013/EU rendelet 25. cikkében meghatározott követelményeknek.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tervnek hozzá kell járulnia a közös halászati politika 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében felsorolt célkitűzéseinek eléréséhez, különösen azáltal, hogy elővigyázatossági megközelítést alkalmaz a halászati gazdálkodás vonatkozásában, valamint annak biztosítására kell törekednie, hogy a tengerek élő biológiai erőforrásainak kiaknázása helyreállítsa és olyan szinten tartsa a halászott fajok állományát, amely meghaladja a maximális fenntartható hozamot előállítani képes szintet.

(1)  A tervnek egy olyan halászati erőkifejtési rendszeren kell alapulnia, melynek célja, hogy hozzájáruljon a közös halászati politika 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében felsorolt célkitűzéseinek eléréséhez, különösen azáltal, hogy elővigyázatossági megközelítést alkalmaz a halászati gazdálkodás vonatkozásában, valamint annak biztosítására kell törekednie, hogy a tengerek élő biológiai erőforrásainak kiaknázása helyreállítsa és olyan szinten tartsa a halászott fajok állományát, amely meghaladja a maximális fenntartható hozamot előállítani képes szintet. Az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke szerint a maximális fenntartható hozamot biztosító kiaknázási szintet mindenütt a lehető leghamarabb, de az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi állomány tekintetében (fokozatosan növekvő ütemben) 2020-ig el kell érni, és ezt követően fenn is kell tartani. E terv célkitűzéseinek megfelelően figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági fenntarthatóság szempontját is, különösen az érintett közösségekre gyakorolt hatást.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést kell alkalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatásai a lehető legkisebbek legyenek. Összhangban kell állnia az Unió környezetvédelmi jogszabályaival, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló célkitűzéssel a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint a 2009/147/EK irányelv 4. és 5. cikkében és a 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. és 12. cikkében meghatározott célkitűzésekkel.

(3)  A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést kell alkalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákra – kiváltképp a sérülékeny élőhelyekre és védett fajokra, többek között a tengeri emlősökre, hüllőkre, tengeri madarakra, valamint a járulékos fogásokra – gyakorolt kedvezőtlen hatásai a lehető legkisebbek legyenek. Összhangban kell állnia az Unió környezetvédelmi jogszabályaival, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló célkitűzéssel a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint a 2009/147/EK irányelv 4. és 5. cikkében és a 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. és 12. cikkében meghatározott célkitűzésekkel.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tervben szereplő intézkedéseket a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján kell meghozni. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő adat, az érintett állományok esetében hasonló mértékű védelmet kell biztosítani.

(5)  A tervben szereplő intézkedéseket a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján kell meghozni.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A halászati mortalitás 2. cikkben meghatározott FMFH tartományoknak megfelelő célértékét az érintett állományok vonatkozásában a lehető leghamarabb, illetve 2020-ig fokozatosan, egyre növekvő jelleggel kell elérni, és ezt követően az FMFH tartományokon belül kell tartani.

(1)  A halászati mortalitás 2. cikkben meghatározott FMFH tartományoknak megfelelő célértékét az érintett állományok vonatkozásában a lehető leghamarabb, illetve 2020-ig fokozatosan, egyre növekvő jelleggel kell elérni, és ezt követően az FMFH tartományokon belül kell tartani. E célkitűzés megvalósítása során figyelembe kell venni a javasolt ütemtervnek az 1380/2013/EU rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghatározott gazdasági és társadalmi hatását.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az FMFH tartományok meghatározását e terv alapján elsősorban a HTMGB-től kell kérni.

(2)  Az FMFH tartományok meghatározását egy uniós vagy nemzetközi szinten elismert független tudományos szervezettől, elsősorban a HTMGB-től vagy a GFCM Tudományos Tanácsadó Bizottságától (SAC) kell kérni.

Indokolás

Javaslat érkezett a „különösen” a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) tudományos szakvéleményére történő utalás elhagyására, mivel más, uniós vagy nemzetközi szinten elismert független tudományos szakvéleményeket is figyelembe kell venni, például a GFCM Tudományos Tanácsadó Bizottságáét (SAC).

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdésével összhangban, ha a Tanács halászati lehetőségeket határoz meg, az érintett állományok csoportjára vonatkozó lehetőségeket az adott pillanatban a legsérülékenyebb állomány tekintetében rendelkezésre álló FMFH tartományon belül kell meghatároznia.

(3)  Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdésével összhangban, ha a Tanács halászati erőkifejtési intézkedéseket határoz meg, az érintett állományok csoportjára vonatkozó intézkedéseket az adott pillanatban a legsérülékenyebb állomány tekintetében rendelkezésre álló FMFH tartományon belül kell meghatároznia.

Indokolás

A teljes kifogható mennyiségeken alapuló gazdálkodási intézkedések nem megfelelőek a földközi-tengeri térség számára, mivel multispecifikus halászatokban az alkalmazásuk nehéz, és e térségben a halállományokat nem uniós országok is halásszák. Célszerűbb lenne olyan technikai intézkedéseket alkalmazni, amelyek az állomány állapotának javítását adott esetben a célfajok halászat okozta állománypusztulásának csökkentése révén teszik lehetővé.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) és (3) bekezdéstől eltérve, a halászati lehetőségek az FMFH tartományoknál alacsonyabb szinten is meghatározhatók.

(4)  Az (1) és (3) bekezdéstől eltérve, a halászati erőkifejtés az FMFH tartományoknál alacsonyabb szinten is meghatározható. Az 1380/2013/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban különösen figyelembe kell venni az érintett flottákra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatást.

 

(Ha ez a megegyezéses módosítás elfogadásra kerül, a „halászati lehetőségek” kifejezés helyébe a teljes szövegben a „halászati erőkifejtés” kifejezés lép, ezért a (22) preambulumbekezdés végén szükség lesz az „ és/vagy fogási mennyiségben” szavak törlésére.)

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (3) és (4) bekezdéstől eltérve, amennyiben az összes érintett tartomány a BPA felett van, a halászati lehetőségek az adott pillanatban a legsérülékenyebb állomány tekintetében rendelkezésre álló FMFH tartomány feletti szinten is meghatározhatók:

(5)  A (3) és (4) bekezdéstől eltérve, amennyiben az összes érintett tartomány a BPA felett van, a halászati erőkifejtés az adott pillanatban a legsérülékenyebb állomány tekintetében rendelkezésre álló FMFH tartomány feletti szinten is meghatározható:

a)  ha tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján erre a 3. cikkben megállapított célkitűzések vegyes halászaton belüli eléréséhez van szükség;

a)  ha a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján erre a 3. cikkben megállapított célkitűzések vegyes halászaton belüli eléréséhez van szükség;

b)  ha tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján erre annak elkerülése érdekében van szükség, hogy a fajon belüli vagy fajok közötti dinamikák miatt komolyan károsodjon valamely állomány; vagy

b)  ha a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján erre annak elkerülése érdekében van szükség, hogy a fajon belüli vagy fajok közötti dinamikák miatt komolyan károsodjon valamely állomány; vagy

c)  annak érdekében, hogy a halászati lehetőségek egymást követő évek közötti változásait legfeljebb 20 %-ra korlátozzák.

c)  annak érdekében, hogy a halászati erőkifejtés egymást követő évek közötti változását legfeljebb 10%-ra, a terv első három évében pedig a összesített erőkifejtés legfeljebb 30%-ára korlátozzák.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint bármely érintett szaporodóképes állomány biomasszája az elővigyázatossági referenciapont (BPA) alatt van, korrekciós intézkedéseket kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy az érintett állomány mihamarabb visszaálljon az MFH-t előállítani képes szintet meghaladó szintre. A 4. cikk (3) és (5) bekezdésétől eltérve a halászati lehetőségeket olyan szinteken kell meghatározni, amelyek összhangban állnak a legsérülékenyebb állományra vonatkozó FMFH tartományon belül lecsökkent halászati mortalitással, figyelembe véve a biomassza csökkenését.

(1)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint bármely érintett szaporodóképes állomány biomasszája az elővigyázatossági referenciapont (BPA) alatt van, korrekciós intézkedéseket kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy az érintett állomány mihamarabb visszaálljon az MFH-t előállítani képes szintet meghaladó szintre. A halászati erőfeszítést olyan szinten lehet meghatározni, amely nem haladja meg a maximális fenntartható hozammal összeegyeztethető lehalászási arányt és összhangban áll az egy adott földrajzi alterületen belüli legsérülékenyebb állományra vonatkozó FMFH tartományon belül lecsökkent halászati mortalitással, figyelembe véve a biomassza csökkenését.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint bármely érintett szaporodóképes állomány biomasszája a referenciapont határértéke (BLIM) alatt van, további korrekciós intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy az állomány mihamarabb visszaálljon az MFH-t előállítani képes szintet meghaladó szintre. A 4. cikk (3) és (5) bekezdésétől eltérve ezek az intézkedések különösen magukban foglalhatják az érintett állomány célzott halászatának felfüggesztését és a halászati lehetőségek megfelelő csökkentését.

(2)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint bármely érintett szaporodóképes állomány biomasszája a referenciapont határértéke (BLIM) alatt van, további korrekciós intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy az állomány mihamarabb visszaálljon az MFH-t előállítani képes szintet meghaladó szintre. A 4. cikk (3) és (5) bekezdésétől eltérve ezek az intézkedések különösen magukban foglalhatják az érintett állomány célzott halászatának felfüggesztését és a halászati erőkifejtési intézkedések megfelelő csökkentését, azzal a feltétellel, hogy az intézkedések által érintett halászok méltányos kártalanítást kapnak.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az e cikkben említett intézkedéseket a helyzet jellegének, súlyosságának, időtartamának és ismétlődésének megfelelően kell megválasztani, amennyiben a szaporodóképes állomány biomasszája az 5. cikkben említett szint alatt van.

(4)  Az e cikkben említett intézkedéseket a helyzet jellegének, súlyosságának, időtartamának és ismétlődésének megfelelően kell megválasztani, amennyiben a szaporodóképes állomány biomasszája az 5. cikkben említett szint alatt van, és ezen intézkedések feltételéül kell szabni az alkalmazásuk által érintett halászok méltányos kártalanítását.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Halászati erőkifejtési rendszer alkalmazandó minden olyan hajóra, amely a területen belül vonóhálóval folytat halászatot és az I. mellékletben meghatározott hosszkategóriákba tartozik.

(1)  Halászati erőkifejtési rendszer alkalmazandó minden olyan hajóra, amely GFCM földrajzi alterületen (GSA) belül vonóhálóval folytat halászatot, az I. mellékletben meghatározott hajóhossz-kategóriák szerint. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 18. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet olyan módosítása céljából, hogy a rendelet által érintett állományok tekintetében belefoglalja a mélységintervallumokat. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak azt követően fogadhatók el, hogy a 17. cikkben említett jelentést az előző öt év mindegyikére vonatkozóan rendelkezésre bocsátják.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Tanács a tudományos szakvélemények alapján minden évben tagállamonként meghatározza az egyes erőkifejtési csoportokra vonatkozó legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést.

(2)  A Tanács a rendelkezésre álló legjobb éves tudományos szakvélemények alapján három évente tagállamonként meghatározza az egyes erőkifejtési csoportokra vonatkozó legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A terv végrehajtásának első éve tekintetében a (4) bekezdésben előírt referenciaértékhez képest a tudományos szakvéleményekkel összhangban jelentősen csökkenteni kell a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést.

(3)  A terv végrehajtásának első éve tekintetében – kivéve azokat a földrajzi alterületeket, ahol a (4) bekezdésben említett referenciaidőszak során az erőkifejtés már több mint 20%-kal csökkent – az állományok állapotával kapcsolatban rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekkel összhangban e referenciaértékhez képest 10%-kal csökkenteni kell a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  e rendelet alkalmazásának első éve tekintetében az egyes erőkifejtési csoportokra vonatkozó referenciaérték a 2015. január 1. és 2017. december 31. közötti halászati napok számával kifejezett átlagos erőkifejtés, kizárólag az adott időszak alatt aktív hajókat figyelembe véve;

a)  e rendelet alkalmazásának első éve tekintetében az egyes földrajzi alterületekre vonatkozó referenciaérték a 2012. január 1. és 2017. december 31. közötti halászati napok számával kifejezett legnagyobb akkreditált erőkifejtés, kizárólag az adott időszak alatt aktív hajókat figyelembe véve;

Indokolás

A referenciaidőszakot meghosszabbították, hogy a végül kapott adatok reprezentatívabbak legyenek. Másrészről az éves halászati erőkifejtési napok kiszámítását az akkreditált napok legmagasabb számára kell alapozni (műholdas hajómegfigyelési rendszeren – VMS –, elektronikus naplókon keresztül stb.), figyelembe véve, hogy az elmúlt években az ágazat önkéntesen csökkentette a halászati napok számát. Amennyiben a számításokat nem eszerint végezzük el, az azokat fogja szankcionálni, akik önkéntesen vállalták a halászterületek felelősségteljes kezelését.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint egy adott állomány esetében a vonóhálótól eltérő halászeszközökkel jelentős mennyiségeket fognak ki, a tudományos szakvélemények alapján halászati erőkifejtési szinteket kell meghatározni e konkrét eszköz vagy eszközök tekintetében.

(5)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények szerint egy adott állomány esetében a vonóhálótól eltérő halászeszközökkel 10%-os növekedést meghaladó mennyiséget fognak ki, a tudományos szakvélemények alapján halászati erőkifejtési szinteket kell meghatározni e konkrét eszköz vagy eszközök tekintetében.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint a hobbihorgászat jelentős hatással van egy adott állomány halászati mortalitására, a Tanács a halászati lehetőségek meghatározásakor korlátozhatja a hobbihorgászatot annak érdekében, hogy összességében elkerüljék a halászati mortalitásra vonatkozó célérték túllépését.

(6)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények szerint a hobbihorgászat jelentős hatással van egy adott állomány halászati mortalitására, a Tanács a halászati erőkifejtés meghatározásakor korlátozza a hobbihorgászatot annak érdekében, hogy összességében elkerüljék a halászati mortalitásra vonatkozó célérték túllépését, anélkül, hogy ez a hivatásos halászok halászati lehetőségeit csökkentené. A tagállamok meghatározott halászati tevékenységekkel összefüggésben a hatékony adatgyűjtés, nyomonkövetés és ellenőrzés biztosítása érdekében a hobbihorgászatot is felvehetik egyedi nemzeti gazdálkodási terveikbe.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

törölve

Teljes kifogható mennyiség

 

Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények szerint a halászati erőkifejtési rendszer nem elégséges a 3. és 4. cikkben meghatározott célkitűzések vagy célértékek eléréséhez, a Tanács a teljes kifogható mennyiség alapján kiegészítő állománygazdálkodási intézkedéseket fogad el.

 

Indokolás

A Földközi-tenger térségében a teljes kifogható mennyiségek és kvóták egységes rendszerének kialakítása számos nehézségbe ütközhet a végrehajtás során, és új ellenőrzési problémákhoz vezethet a vegyes halászatok gazdálkodásában, a „blokkoló kvóta hatálya alá tartozó fajok” (choke species) esetében. A halászati erőkifejtési rendszer koncepciója torzulásának elkerülése érdekében e többéves terv alapján javasoljuk a fellépések irányítási intézkedésekre való összpontosítását, illetve ama lehetőség nyitva hagyását, hogy a jövőben az intézkedések más típusait is lehessen javasolni.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nemzeti kvótákat méltányosan osztják el a különböző flottaszegmensek között, kellő figyelmet fordítva a hagyományos és a kisüzemi halászatra; valamint

b)  a nemzeti kvótákat méltányosan osztják el a flottán belül, kellő figyelmet fordítva a hagyományos és a kisüzemi halászatra; valamint

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben valamely tagállam a lobogója alatt közlekedő hajók számára megengedi a vonóhálókkal történő halászatot, biztosítania kell, hogy az ilyen halászatot halászati naponként legfeljebb 12 órára, hetente legfeljebb öt halászati napra vagy ezzel egyenértékű módon korlátozzák.

(3)  Amennyiben valamely tagállam a lobogója alatt közlekedő hajók számára megengedi a vonóhálókkal történő halászatot, biztosítania kell, hogy az ilyen halászatot halászati naponként legfeljebb 12 órára, hetente legfeljebb öt halászati napra vagy ezzel egyenértékű módon korlátozzák. Kellően indokolt esetekben, amennyiben az e rendelet 11. cikkének rendelkezései az utazási idő növelését vonják maguk után, a tagállamok előzetes külön engedélyével legfeljebb 18 órás halászati napok lesznek lehetségesek.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a (4) bekezdéssel összhangban kiadott halászati engedélyeknek megfelelő, BT-ban és kW-ban kifejezett összkapacitás ne növekedjen a terv alkalmazásának ideje alatt.

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a (4) bekezdéssel összhangban kiadott halászati engedélyeknek megfelelő, BT-ban és kW-ban kifejezett összkapacitás ne növekedjen a terv alkalmazásának ideje alatt. A különböző gazdálkodási területek közötti kapacitáscsere megengedett, amennyiben az erőforrások állapotának javulása azt lehetővé teszi.

Indokolás

E rendelkezésnek nyitva kell hagynia a különböző gazdálkodási területek közötti kapacitáscsere lehetőségét abban az esetben, ha az erőforrások állapotának javulása azt lehetővé teszi (megfelel a globális kapacitás felső határa tekintetében a rendeletekben már megállapított kritériumoknak). A kapacitáscserének mindenkor tiszteletben kell tartania az egyes tagállamok számára megállapított teljes felső határokat.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A tagállamok hatékony adatgyűjtést végeznek, amely lehetővé teszi a hobbihorgászat által az e terv hatálya alá tartozó állományokra gyakorolt hatás értékelését.

Indokolás

A hobbihorgászatra vonatkozó adatok a hobbihorgászat által az állományokra gyakorolt hatás értékeléséhez szükségesek.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  Az állományok állapotának javítása érdekében a tagállamok közös irányítási rendszert hozhatnak létre a terv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, a halászat helyi sajátosságainak megfelelően.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1967/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikkében előírtakon felül minden évben május 1-je és július 31. között tilos a Földközi-tenger nyugati térségében vonóhálót használni a 100 méteres izobáton belül.

(1)  Az 1967/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikkében előírtakon felül minden évben július 1. és szeptember 31. között tilos a Földközi-tenger nyugati térségében vonóhálót használni a 100 méteres izobáton belül, amennyiben ez szükséges és a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények szerint indokolt, a 1380/2013/EU rendelet 18. cikkével összhangban, vagy az e rendelet 15. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén. E rendelkezések alkalmazásától azonban a mélységvonal és a parttól való távolság közötti összefüggés, az érintett medence part menti térségeinek egyedi sajátosságai és az e térségekben működő flották jellemzői alapján eltérés engedélyezhető.

Indokolás

A vonóháló használatának a május 1-je és július 31. közötti időszakban a 100 méteres izobáton belüli térségében történő megtiltása csak akkor fogadható el, ha figyelembe vesszük a különböző földrajzi térségekben a mélységvonal és a parttól való távolság összefüggését. A javaslat nem veszi figyelembe sem az adott medence part menti övezeteit, sem a flották jellemzőit (többek között a hajók navigációs eszközeit és műszaki felszereltségét), az általuk halászott célfajokhoz viszonyítva.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az érintett tagállamok tudományos szakvélemények alapján a rendelet elfogadásától számított két éven belül egyéb, halászati tilalom alá tartozó területeket jelölnek ki, ha – különösen az érintett állományok tekintetében – bizonyíték áll rendelkezésre a növendék halak nagy sűrűségét és a tengerfenéken élő állományok ívóhelyét illetően.

(2)  Ha a halászati tilalom alá tartozó kijelölt területek az állomány helyreállítása szempontjából elégtelennek bizonyulnak, az érintett tagállamok a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján a rendelet elfogadásától számított két éven belül egyéb halászati tilalom alá tartozó területeket jelölnek ki, ha – különösen az állományok tekintetében – bizonyíték áll rendelkezésre a növendék halak rendkívül nagy sűrűségét, a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti halak jelenlétét és a tengerfenéken élő állományok ívóhelyét illetően.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a (2) bekezdésben említett, halászati tilalom hatálya alá tartozó területek több tagállam halászhajóit érintik, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy tudományos szakvélemények alapján az 1380/2013/EU rendelet 8. cikkével és e rendelet 18. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a halászati tilalom hatálya alá tartozó érintett területek megállapítása céljából.

(3)  Amennyiben a (2) bekezdésben említett, halászati tilalom hatálya alá tartozó területek több tagállam halászhajóit érintik, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján az 1380/2013/EU rendelet 8. cikkével és e rendelet 18. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a halászati tilalom hatálya alá tartozó érintett területek megállapítása céljából.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egyéb technikai állományvédelmi intézkedések

Konkrét állományvédelmi intézkedések

Indokolás

E cikknek az Északi-tengerre vonatkozó többéves terv 8. cikkével való hasonlósága miatt javasolt a két szöveg összehangolása.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a következő technikai állományvédelmi intézkedések meghatározásával történő kiegészítése céljából:

(1)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények azt jelzik, hogy az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett bármely tengerfenéki halállomány védelmére vonatkozó korrekciós intézkedések alkalmazására van szükség, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e rendelet 18. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a tengerfenéken élő állományok a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászata tekintetében a következő egyedi állományvédelmi intézkedések meghatározásával történő kiegészítése céljából:

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 15. cikk (2) bekezdésében említett közös ajánlás hiányában, valamint az említett cikkben meghatározott határidők lejáratát követően a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az (1) bekezdésben felsorolt intézkedések elfogadása révén történő kiegészítése céljából abban az esetben, ha a tudományos szakvélemények szerint egyedi intézkedésekre van szükség annak biztosításához, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó bármely állományt a 3. cikknek megfelelően kezeljék.

törölve

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Földközi-tenger nyugati térségében található minden olyan faj állományát illetően, amelyre az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke értelmében kirakodási kötelezettség vonatkozik, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet oly módon történő kiegészítése céljából, hogy e kötelezettség tekintetében az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (5) bekezdésének a)–e) pontjában előírtaknak megfelelően részletes intézkedéseket fogad el.

A Földközi-tenger nyugati térségében található minden olyan faj állományát illetően, amelyre az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke értelmében kirakodási kötelezettség vonatkozik, valamint az 1. cikk (2) bekezdésében említett (a kirakodási kötelezettség tárgyát képező) állományok halászata során véletlenül kifogott nyílt vízi fajokat illetően a Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően felhatalmazást kap arra, hogy a 15. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet oly módon történő kiegészítése céljából, hogy e kötelezettség tekintetében az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke (5) bekezdésének a)–e) pontjában előírtaknak megfelelően részletes intézkedéseket fogad el.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok az állományok közös jellegére való tekintettel, szükség esetén a regionális gazdálkodási tervek hatékonyságának biztosítása érdekében a GFCM égisze alatt regionális partnerségeket alakítanak az EU-n kívüli harmadik országokkal.

Indokolás

Fontos, hogy a halászati gazdálkodás hatékonyságának biztosítása érdekében a GFCM keretében együttműködés jöhessen létre az e terv hatálya alá tartozó állományokat ugyancsak halászó harmadik országokkal.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint változás áll be az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt állományok földrajzi eloszlásában, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet oly módon történő módosítása céljából, hogy az említett változás figyelembevétele érdekében kiigazítja az 1. cikk (2) bekezdésében és az I. mellékletben meghatározott területeket.

törölve

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdése a rendelet alkalmazási körét (a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság – GFCM – szerinti halállományok és alterületek), a rendelet I. melléklete pedig a halászati erőkifejtési rendszer erőkifejtési csoportjait határozza meg. Mindkét rész a jogalkotási aktus lényegi elemeit tartalmazza, így módosításukat a társjogalkotóval folytatott konzultációt követően kell az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban elvégezni.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott állományok felsorolását módosítani kell, a Bizottság javaslatot nyújthat be e lista módosítására.

(2)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott állományok felsorolását módosítani kell, a Bizottság az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően javaslatot nyújthat be e lista módosítására.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1380/2013/EU rendelet 50. cikkében előírt éves jelentés alkalmazásában a mennyiségi mutatók közé tartoznak az érintett állományok és lehetőség szerint a járulékosan kifogott állományok tekintetében az F/FMFH és a szaporodóképes állomány biomasszájának éves becsült értékei. Ezek a tudományos szakvélemények alapján egyéb mutatókkal egészíthetők ki.

(1)  Az 1380/2013/EU rendelet 50. cikkében előírt éves jelentés alkalmazásában a mennyiségi mutatók közé tartoznak az érintett állományok, a társadalmi-gazdasági mutatók és lehetőség szerint a járulékosan kifogott állományok tekintetében az F/FMFH és a szaporodóképes állomány biomasszájának éves becsült értékei. Ezek a tudományos szakvélemények alapján egyéb mutatókkal egészíthetők ki.

Indokolás

A közös halászati politika nemcsak a halászati terület biológiai vonatkozásaira épül, hanem az annak társadalmi-gazdasági vonatkozásaival való szinergiára is.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított öt év elteltével és azt követően ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a terv e rendelet hatálya alá tartozó állományok és ezen állományokat kiaknázó halászati tevékenységek tekintetében elért eredményeiről és az azokra gyakorolt hatásairól, különös tekintettel az 3. cikkben meghatározott célok elérésére.

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított három év elteltével és azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a terv e rendelet hatálya alá tartozó állományok és ezen állományokat kiaknázó halászati tevékenységek tekintetében elért eredményeiről és az azokra gyakorolt hatásairól, különös tekintettel az 3. cikkben meghatározott célok elérésére.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 11., 12., 13., 14. és 16. cikkekben említett felhatalmazása e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve öt éves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az említett időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik ötéves időtartamokra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal korábban nem ellenzi a meghosszabbítást.

(2)  A Bizottságnak a 11., 12., 13., 14. és 16. cikkekben említett felhatalmazása e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve öt éves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az említett időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás az Európai Parlament és a Tanács közös kérésére öt éves időtartamokra meghosszabbítható.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 11., 12., 13., 14. és 16. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 11., 12., 13., 14. és 16. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap az 508/2014/EU rendelet 34. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, ugyanezen cikk (4) bekezdésétől eltérően támogatja a halászati tevékenységek végleges beszüntetésére irányuló intézkedéseket, amennyiben egy tagállam igazolni tudja, hogy a flottaszegmens tevékenységei nem állnak összhangban a szegmens rendelkezésére álló halászati lehetőségekkel.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉSI INTÉZKEDÉSEK

Indokolás

A teljes kifogható mennyiségeken alapuló gazdálkodási intézkedések nem megfelelőek a földközi-tengeri térség számára, mivel multispecifikus halászatokban az alkalmazásuk nehéz, és e térségben a halállományokat nem uniós országok is halásszák. Célszerűbb lenne olyan technikai intézkedéseket alkalmazni, amelyek az állomány állapotának javítását adott esetben a célfajok halászat okozta állománypusztulásának csökkentése révén teszik lehetővé.

(1)

HL C 367., 2018.10.10., 103. o.


INDOKOLÁS

Előzmények és háttér

A Földközi-tenger nyugati térsége a mediterrán térség egyik legfejlettebb halászati alrégióját jelenti. Ez a térség produkálja a teljes kirakodott mennyiség mintegy 31%-át (összesen 4,76 milliárd euróból 1,35 milliárd eurót) és a hivatalosan bejelentett földközi-tengeri halászflotta mintegy 19%-át teszi ki.

A Földközi-tengeren folytatott tengerfenéki halászat iránt nagy kereslet mutatkozik. Számos halfaj és rákféle él itt.

A Földközi-tenger nyugati térségében fogott fő fajok a szürke tőkehal, a vörösmárna, a piros ostorgarnéla, a garnéla, a vörös garnélarák és a homár.

A tengerfenéken élő fajok fogására használt legfontosabb halászeszköz a vonóháló, de emellett olyan halászeszközök is fontos szerepet játszanak, mint a tükörhálók, a kopoltyúhálók, a csapdák és a horogsorok.

A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatát az 1967/2006/EK tanácsi rendelet (a földközi-tengeri rendelet) alapján elfogadott nemzeti gazdálkodási tervek révén irányítják. Spanyolország, Franciaország és Olaszország e rendeletnek megfelelően gazdálkodási terveket fogadott el. Ezek a tervek hatástalannak bizonyultak a közös halászati politika (KHP) célkitűzéseinek megvalósításában.

A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) kimutatta, hogy a tengerfenéken élő állományok hasznosítása jóval meghaladja a maximális fenntartható hozamot (a továbbiakban: „MFH”) biztosító szintet: a vizsgált állományok több mint 80%-át túlhalásszák ebben az alrégióban. Ráadásul néhány állomány biomasszája közel jár a kritikus referenciaszinthez, ami az állomány összeomlásának nagy valószínűségét jelzi.

Ezért a Bizottság helyénvalónak találja a Földközi-tenger nyugati térségében a tengerfenéken élő állományok megóvására és fenntartható kiaknázására irányuló többéves terv kidolgozását.

A javaslat a következőket tartalmazza:

• olyan számszerűsíthető, legkésőbb 2020-ig elérendő halászati mortalitási célértékek meghatározása, amelyek lehetővé teszik az érintett állományok maximális fenntartható hozam alapján történő kezelését, rugalmasságot biztosítva emellett a vegyes halászatok esetében;

• az egyes állományokra lebontva kritikus védelmi referenciaszint bevezetése, amelynek elérése azt jelentené, hogy fennáll a komoly veszélye az adott állomány összeomlásának, illetve biztonsági tartalékként egy elővigyázatossági referenciapont bevezetése;

• védintézkedések meghozatala az állomány regenerálódásának lehetővé tétele érdekében az elővigyázatossági referenciaszintek vagy kritikus referenciaszintek túllépése esetén;

• egy, a vonóhálós halászatra vonatkozó uniós szintű halászati erőkifejtési rendszer bevezetése az I. mellékletben megjelölt területeken halászó flotta valamennyi vonóhálójához, az említett mellékletben meghatározott hosszúsági kategóriák esetében;

• minden év május 1. és július 31. között a 100 méteres izobáton belül működő vonóhálók tilalma a tenyészterületek és az érzékeny élőhelyek védelme, valamint a kisüzemi halászat fenntartása érdekében, megőrizve a part menti övezeteket a szelektívebb halászat céljaira;

• regionalizációs rendelkezések bevezetése a bizonyítottan magas túlélési arányú fajokra vonatkozó kivételek kiterjesztésére és/vagy módosítására, valamint a de minimis kivételekre vonatkozóan; a tagállamok közötti regionális együttműködés megteremtése egyes rendelkezések – kirakodások és különleges védelmi intézkedések, bizonyos állományok esetében, beleértve a technikai intézkedéseket is – elfogadása céljából;

• a tengerfenéki halászatban érintett állományok, és lehetőség szerint a járulékos fogások állományai esetében a maximális fenntartható hozam elérése felé tett előrelépés tudományos nyomon követése.

Az előadó véleménye

Az előadó üdvözli a Bizottság és a társjogalkotók munkáját a halászterületek regionális irányítására és a halászati erőforrások megőrzésére vonatkozó többéves tervek kidolgozása terén, ugyanakkor úgy véli, hogy a Földközi-tenger nyugati térségének sajátosságait be kell építeni a többéves gazdálkodási tervre irányuló javaslatba.

Ebben az értelemben az előadó annak érdekében vezet be módosításokat e javaslathoz, hogy biztosítsa az erőforrások megőrzését a flották társadalmi-gazdasági valóságának megfelelően, ennek megfelelően kiigazítsa a halászati erőkifejtés kezelését, beleértve a közös irányítást mint a Földközi-tenger nyugati térségében folyó halászat erőforrás-gazdálkodásának lehetőségét.

Társadalmi és gazdasági fenntarthatóság

Az 1380/2013/EU rendelet 2. cikke szerint a közös halászati politika (KHP) céljai előírják, hogy a környezeti fenntarthatóságnak együtt kell járnia a társadalmi és gazdasági fenntarthatósággal.

A Bizottság javaslata olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az erőforrások megőrzésének javítását és az állományok környezeti fenntarthatóságát. Ahhoz azonban, hogy a környezeti fenntarthatóság mellett a társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot is el lehessen érni, az előadó bizonyos változtatásokat javasol az egyensúly megteremtése és az e területekre gyakorolt hatás csökkentése érdekében.

Ennek megfelelően az ideiglenes szüneteltetési intézkedéseken túlmenően az előadó javasolja, hogy tegyék lehetővé a tagállamok számára, hogy kompenzációs intézkedéseket hozhassanak a hajótulajdonosok és a tengerészek számára a tervben javasolt halászati erőkifejtés csökkentésére irányuló intézkedések által érintett hajók végleges leállításához.

Ami a halászati tilalom hatálya alá tartozó területeket illeti, az előadó némi rugalmasságot engedélyezne a 100 méteres izobáton belül működő vonóhálók tilalma esetében olyan földrajzi alterületeken, ahol a tengerfenék domborzata és/vagy az intézkedés által okozott társadalmi-gazdasági hatások miatt úgysem alkalmazható ez a tilalom. A Földközi-tenger nyugati partjánál húzódó kontinentális talapzat jelentős különbségei miatt ez az intézkedés egyenlőtlen, tisztességtelen és aránytalan hatást gyakorol a régióban működő különböző flottákra. A helyi flották a saját halászati területük adottságaihoz alkalmazkodtak, ezért a halászterületeknek kizárólag földrajzi vagy topográfiai kritériumokon alapuló túlzott csökkentése visszafordíthatatlan társadalmi-gazdasági károkat okozhat a halászati ágazatnak.

A halászati erőkifejtési rendszer kiigazítása

Az előadó szerint a halászati erőkifejtés együttes kezelése az egyes földrajzi alterületeken hatékonyabb és kényelmesebb, mivel a javasolt hosszkategóriák a flottát mesterségesen differenciálják. Ezért javasolja a hosszkategóriák megszüntetését, tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben a halászflották hajóinak hossza 12 és 24 méter közötti. A gyakorlatban ilyen megkülönböztetés nem fordul elő.

Másrészről pontosan meg kell határozni – mivel a Bizottság javaslata ezt nem teszi meg –, mit jelent a halászati erőkifejtés „jelentős” csökkentése a terv alkalmazásának első évében, hiszen ez szó szerint katasztrofális következményekkel járhat, ha azt szó szerint hajtják végre. Az előadó javasolja az első évben a halászati erőkifejtés 10%-os csökkentését, azon földrajzi alterületek kivételével, ahol már több mint 20%-os csökkenést értek el. A KHP 2002-es reformja intézkedéseket vezetett be a túlhalászás elleni küzdelemre, valamint az erőforrások megőrzésére és fenntartható kiaknázására, és többek között első alkalommal tartalmazott hosszú távú megközelítést az állományok kezelésére vonatkozóan. Ezenkívül a KHP 2013-as reformja óta az EU a legnagyobb fenntartható hozam 2015-ig – vagy legkésőbb 2020-ig – való elérését vállalta azon állományok esetében, ahol ez lehetséges. Az EU egyes területei jelentős flottacsökkentési erőfeszítéseket tettek a KHP célkitűzéseihez való hozzájárulás céljából, ezért fontos, hogy a flotta javasolt jelentős csökkentése az igazságosság és méltányosság érdekében figyelembe vegye ezeket az erőfeszítéseket.

Ezen túlmenően – továbbá a halászati ágazat hatékony és felelősségteljes halászati erőkifejtési rendszer végrehajtására irányuló erőfeszítéseinek összpontosítása érdekében – az előadó azt javasolja, hogy szüntessék meg azokat a rendelkezéseket, amelyek egységes rendszert vezetnek be a Földközi-tenger térségében a teljes kifogható mennyiségekre és kvótákra, ami számos nehézségbe ütközne a végrehajtás során, és új ellenőrzési problémákhoz vezetne a vegyes halászatok gazdálkodásában, többek között a „blokkoló kvóta hatálya alá tartozó fajok” (choke species) esetében. A halászati erőkifejtési rendszer koncepciója torzulásának elkerülése érdekében e többéves terv alapján az előadó javasolja a fellépések irányítási intézkedésekre való összpontosítását, illetve ama lehetőség nyitva hagyását, hogy a jövőben az intézkedések más típusait is lehessen javasolni.

Együttes gazdálkodás

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) úgy határozza meg az együttes gazdálkodást, mint azt a halászati gazdálkodási folyamatot, amelyben a kormányok megosztják hatáskörüket az erőforrásokat hasznosító helyi közösséggel, felelősséget és konkrét jogokat ruházva az egyes felekre a források kezelésével kapcsolatos tájékoztatás és döntéshozatal tekintetében. Az erőforrásokat hasznosító helyi közösséget konkrétan a halászati ágazat és egyéb szereplők – például nem kormányzati szervezetek és tudományos intézmények –, valamint további helyi szereplők teszik ki.

A Földközi-tenger nyugati térségében lévő számos tengerfenéki halászterület helyi vagy szupralokális jellegű, így részvételen alapuló – a halászati ágazatot, a közigazgatást és más szereplőket, például a tudományos közösséget hatékonyan bevonó – megközelítés biztosítja, hogy az irányítási intézkedések megfelelően illeszkedjenek a halászterület realitásaihoz. Ilyen értelemben a terv különböző tengeri területek szintjén történő irányítása keretében a szereplők bevonása a gazdálkodási intézkedésekben való maradéktalan részvételüket, az intézkedések elfogadását és végrehajtását garantálná.

Az előadóra kellemes benyomást tettek az együttes gazdálkodás során szerzett, hozzá eljutott tapasztalatok, ezért azt javasolja, hogy a tagállamok – amennyiben azt szükségesnek tartják – önkéntesen vezessenek be együttes gazdálkodási rendszert annak biztosítása érdekében, hogy e terveket a lehető legjobban a helyi halászati realitásokhoz lehessen igazítani.


MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (19.9.2018)

a Halászati Bizottság részére

a tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről: Adina-Ioana Vălean

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság az Alkotmányügyi Bizottság mint illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az 1380/2013/EU rendelet előírja, hogy élő tengeri biológiai erőforrások kiaknázása során gondoskodni kell a halászott fajok állományainak helyreállításáról és a maximális fenntartható hozam előállítására alkalmas szint feletti szinten történő fenntartásáról. Ezért a nevezett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban a vonatkozó kiaknázási szintet – amennyiben lehetséges – 2015-ig el kellett érni, és legkésőbb 2020-ig fokozatosan az összes halállomány esetében meg kell valósítani, és ezután fenn kell tartani.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke szerint a többéves terveknek tudományos, műszaki és gazdasági szakvéleményeken kell alapulniuk. E rendelkezésekkel összhangban az e rendeletben előírt többéves tervnek célkitűzéseket, mennyiségi célértékeket és a hozzájuk tartozó egyértelmű időkeretet, állományvédelmi referenciapontokat, óvintézkedéseket és technikai intézkedéseket kell tartalmaznia, melyek célja a nemkívánatos fogások elkerülése, illetve számuk csökkentése.

(7)  Az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke szerint a többéves terveknek tudományos, műszaki és gazdasági szakvéleményeken kell alapulniuk. E rendelkezésekkel összhangban az e rendeletben előírt többéves tervnek célkitűzéseket, mennyiségi célértékeket és a hozzájuk tartozó egyértelmű időkeretet, állományvédelmi referenciapontokat, óvintézkedéseket és technikai intézkedéseket kell tartalmaznia, melyek célja a nemkívánatos fogások elkerülése, illetve számuk csökkentése, valamint a tengeri környezetre gyakorolt hatás minimalizálása.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) szerint a Földközi-tenger nyugati térségében található, tengerfenéken élő legtöbb állomány kiaknázása jóval meghaladja a maximális fenntartható hozam (MFH) eléréséhez szükséges szintet.

(12)  A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) szerint a Földközi-tenger nyugati térségében található, tengerfenéken élő legtöbb állomány kiaknázása jóval meghaladja a maximális fenntartható hozam (MFH) eléréséhez szükséges szintet, és a túlzott kiaknázás azzal a magas fokú biológiai kockázattal jár, hogy ezek az állományok összeomlanak.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az e rendeletben előírt tervnek ki kell terjednie a Földközi-tenger nyugati térségében található, tengerfenéken élő állományok hobbihorgászatára is, tekintettel annak jelentőségére. Amennyiben az ilyen halászat jelentős hatással van az állományra nézve, az e rendeletben előírt többéves tervnek lehetőséget kell biztosítania konkrét állománygazdálkodási intézkedések bevezetésére.

(15)  Mivel a hobbihorgászat jelentős hatást gyakorolhat a halászati erőforrásokra, a többéves tervnek keretet kell nyújtania annak biztosításához, hogy a hobbihorgászat is összeegyeztethető legyen a terv célkitűzéseivel. A tagállamoknak össze kell gyűjteniük a hobbihorgászat során kifogott mennyiségre vonatkozó adatokat. Amennyiben az ilyen halászat jelentős hatással van ezen erőforrásokra nézve, úgy a tervnek lehetővé kell tennie, hogy konkrét állománygazdálkodási intézkedésekre vonatkozó határozatok meghozatalára kerülhessen sor.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az e rendeletben előírt terv célja, hogy hozzájáruljon a közös halászati politika megvalósításához, de különösen a célállományokra vonatkozó maximális fenntartható hozam eléréséhez és fenntartásához, a minimális állományvédelmi referenciaméret által érintett, tengerfenéken élő állományokra vonatkozó kirakodási kötelezettség végrehajtásához, továbbá ahhoz, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítsanak azok számára, akiknek a megélhetése a halászattól függ, szem előtt tartva a part menti halászatot és a társadalmi-gazdasági szempontokat. A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést is alkalmaznia kell annak érdekében, hogy a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatásai a lehető legkisebbek legyenek. Összhangban kell állnia az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló célkitűzéssel (a 2008/56/EK irányelvnek megfelelően)28, valamint a 2009/147/EK irányelvnek29 és a 92/43/EGK tanácsi irányelvnek30 megfelelően.

(17)  Az e rendeletben előírt terv célja, hogy hozzájáruljon a közös halászati politika megvalósításához, de különösen a célállományokra vonatkozó maximális fenntartható hozamot előállítani képes biomasszaszint feletti halállomány helyreállításához és fenntartásához, a minimális állományvédelmi referenciaméret által érintett, tengerfenéken élő állományokra vonatkozó kirakodási kötelezettség végrehajtásához, továbbá ahhoz, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítsanak azok számára, akiknek a megélhetése a halászattól függ, szem előtt tartva a part menti halászatot és a társadalmi-gazdasági szempontokat. A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést is alkalmaznia kell oly módon, hogy csökkenti, és amennyiben lehetséges kiküszöböli a halászati tevékenységek tengeri környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásait. E tervnek egyúttal hozzá kell járulnia a 2008/56/EK irányelvben28, meghatározott jó környezeti állapot, valamint az élőhelyekre és fajokra vonatkozóan a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben29, illetve a 92/43/EK tanácsi irányelvben30 meghatározott kedvező védettségi állapot eléréséhez.

_________________

_________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.)

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.)

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).

30 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

30 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az MFH elérésére és fenntartására vonatkozó célkitűzésnek megfelelő halászati mortalitás célértékét (F) célszerű az MFH-nak megfelelő értékek tartományaként (FMFH) meghatározni. E rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken alapuló tartományokra a tudományos szakvélemények változásainak figyelembevételéhez szükséges rugalmasság biztosítása, a kirakodási kötelezettség végrehajtásához való hozzájárulás, valamint a vegyes halászat figyelembevétele érdekében van szükség. v alapján e tartományok úgy lettek kialakítva, hogy hosszú távon az MFH-hoz képest legfeljebb 5 %-os hozamcsökkenést eredményezzenek. Ezenkívül az FMFH tartomány felső határát azzal a céllal határozzák meg, hogy legfeljebb 5 % legyen annak az esélye, hogy az állomány a biomassza-referenciapont határértéke (BLIM) alá csökkenjen.

(18)  Az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében az MFH kiaknázási szint elérésére és fenntartására, de meg nem haladására vonatkozó célkitűzésnek megfelelő halászati mortalitás célértékét (F) célszerű az MFH-nak megfelelő értékek tartományaként (FMFH) meghatározni. Az említett szinteket a lehető leghamarabb, fokozatosan növekvő ütemben legkésőbb 2020-ig el kell érni, majd fenn kell tartani mindazon állományok tekintetében, amelyekre az a rendelet alkalmazandó. E rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken alapuló tartományokra a tudományos szakvélemények változásainak figyelembevételéhez szükséges rugalmasság biztosítása, a kirakodási kötelezettség végrehajtásához való hozzájárulás, valamint a vegyes halászat figyelembevétele érdekében van szükség. v alapján e tartományok úgy lettek kialakítva, hogy hosszú távon az MFH-hoz képest legfeljebb 5 %-os hozamcsökkenést eredményezzenek. Ezenkívül az FMFH tartomány felső határát azzal a céllal határozzák meg, hogy legfeljebb 5 % legyen annak az esélye, hogy az állomány a biomassza-referenciapont határértéke (BLIM) alá csökkenjen.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A halászati lehetőségek meghatározása céljából szükség van a „normál igénybevételre” vonatkozó FMFH tartományokra és – feltéve, hogy az érintett állomány jó állapotúnak tekinthető – rugalmasabb FMFH tartományokra. A halászati lehetőségek utóbbi tartományon belüli megállapítását csak akkor szabad lehetővé tenni, ha arra a tudományos szakvélemények alapján a vegyes halászat esetében az e rendeletben előírt célkitűzések elérése, valamely állomány fajon belüli vagy fajok közötti dinamikák miatti komoly károsodásának elkerülése, vagy a halászati lehetőségek évenkénti változásainak korlátozása érdekében van szükség.

törölve

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  Az érzékeny fajok, különösen a halászat hatásai miatt súlyosan veszélyeztetett fajok védelme érdekében a halászatokat érintő irányítási intézkedéseket kell alkalmazni. Ezért az e rendeletben előírt tervnek irányítási intézkedéseket kell megállapítania, amelyek magukban foglalják a hajó halászeszközeinek módosítását, a hajók tevékenységének a módosítását és a hajók módosításait.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  Emellett a Bizottságot többéves terv keretében továbbra is fel kell hatalmazni arra, hogy a halállományok helyreállítása érdekében az 1380/2013/EU rendelet 8. cikkével összhangban tilalmi területeket hozzon létre.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Ez a rendelet a Földközi-tenger nyugati térségében található uniós vizeken a halászat tengeri környezetre gyakorolt hatásának, különösen a védett fajok véletlenszerű kifogásának minimalizálásával kapcsolatos részleteket is meghatározza az e vizeken folytatott valamennyi halászat számára.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tervnek hozzá kell járulnia a közös halászati politika 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében felsorolt célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a halászati gazdálkodás elővigyázatossági megközelítésének alkalmazásával, és annak biztosítására kell törekednie, hogy az élő tengeri biológiai erőforrások kiaknázása során a halászott fajok állományait visszaállítsák az MFH-t biztosítani képes szint fölé, és tartsák fenn ezt a szintet.

(1)  A tervnek hozzá kell járulnia a közös halászati politika 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében felsorolt célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a halászati gazdálkodás elővigyázatossági megközelítésének alkalmazásával, és annak biztosítására kell törekednie, hogy az élő tengeri biológiai erőforrások kiaknázása során a halászott fajok állományait visszaállítsák az MFH-t biztosítani képes szint fölé, és tartsák fenn ezt a szintet. A maximális fenntartható hozamot biztosító kiaknázási szintet mindenütt a lehető leghamarabb, de az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi állomány tekintetében (fokozatosan növekvő ütemben) legkésőbb 2020-ig el kell érni, és ezt követően fenn is kell tartani.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést kell alkalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatásai a lehető legkisebbek legyenek. Összhangban kell állnia az Unió környezetvédelmi jogszabályaival, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló célkitűzéssel a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint a 2009/147/EK irányelv 4. és 5. cikkében és a 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. és 12. cikkében meghatározott célkitűzésekkel.

(3)  A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést kell alkalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémákra – kiváltképp a sérülékeny élőhelyekre és védett fajokra, többek között a tengeri emlősökre, hüllőkre és tengeri madarakra – gyakorolt kedvezőtlen hatásai a lehető legkisebbek legyenek. Összhangban kell állnia az Unió környezetvédelmi jogszabályaival, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló célkitűzéssel a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint a 2009/147/EK irányelv 4. és 5. cikkében és a 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. és 12. cikkében meghatározott célkitűzésekkel.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 2008/56/EK irányelv I. mellékletében meghatározott egyéb vonatkozó mutatók teljesítéséhez való hozzájárulás, arányosan a halászat által a teljesítésükben betöltött szereppel.

b)  a 2008/56/EK irányelv I. mellékletében található egyéb vonatkozó mutatók teljesítéséhez való hozzájárulás a halászat teljesítésükben betöltött szerepével arányosan, valamint annak biztosítása, hogy a halászat tengeri környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásai a lehető legkisebbek legyenek, különös tekintettel a sérülékeny élőhelyekre és védett fajokra, többek között a tengeri emlősökre, hüllőkre és tengeri madarakra.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  (5)  A (3) és (4) bekezdéstől eltérve, amennyiben az összes érintett tartomány a BPA felett van, a halászati lehetőségek az adott pillanatban a legsérülékenyebb állomány tekintetében rendelkezésre álló FMFH tartomány feletti szinten is meghatározhatók:

törölve

a) ha tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján erre a 3. cikkben megállapított célkitűzések vegyes halászaton belüli eléréséhez van szükség;

 

b) ha tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján erre annak elkerülése érdekében van szükség, hogy a fajon belüli vagy fajok közötti dinamikák miatt komolyan károsodjon valamely állomány; vagy

 

c) annak érdekében, hogy a halászati lehetőségek egymást követő évek közötti változásait legfeljebb 20 %-ra korlátozzák.

 

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint bármely érintett szaporodóképes állomány biomasszája az elővigyázatossági referenciapont (BPA) alatt van, korrekciós intézkedéseket kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy az érintett állomány mihamarabb visszaálljon az MFH-t előállítani képes szintet meghaladó szintre. A 4. cikk (3) és (5) bekezdésétől eltérve a halászati lehetőségeket olyan szinteken kell meghatározni, amelyek összhangban állnak a legsérülékenyebb állományra vonatkozó FMFH tartományon belül lecsökkent halászati mortalitással, figyelembe véve a biomassza csökkenését.

(1)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint bármely érintett szaporodóképes állomány biomasszája az elővigyázatossági referenciapont (BPA) alatt van, korrekciós intézkedéseket kell elfogadni annak biztosítása érdekében, hogy az érintett állomány mihamarabb visszaálljon az MFH-t előállítani képes szintet meghaladó szintre. A 4. cikk (3) és (5) bekezdésétől eltérve a halászati lehetőségeket olyan szinteken kell meghatározni, amelyek nem haladják meg a maximális fenntartható hozammal összhangban álló kiaknázási szintet, és összhangban állnak a legsérülékenyebb állományra vonatkozó FMFH tartományon belül lecsökkent halászati mortalitással, figyelembe véve a biomassza csökkenését.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Tanács a tudományos szakvélemények alapján minden évben tagállamonként meghatározza az egyes erőkifejtési csoportokra vonatkozó legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést.

(2)  A Tanács a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján minden évben tagállamonként meghatározza az egyes erőkifejtési csoportokra vonatkozó legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A terv végrehajtásának első éve tekintetében a (4) bekezdésben előírt referenciaértékhez képest a tudományos szakvéleményekkel összhangban jelentősen csökkenteni kell a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést.

(3)  v végrehajtásának első éve tekintetében a (4) bekezdésben előírt referenciaértékhez képest a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekkel összhangban jelentősen csökkenteni kell a legnagyobb megengedett halászati erőkifejtést.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint egy adott állomány esetében a vonóhálótól eltérő halászeszközökkel jelentős mennyiségeket fognak ki, a tudományos szakvélemények alapján halászati erőkifejtési szinteket kell meghatározni e konkrét eszköz vagy eszközök tekintetében.

(5)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények szerint egy adott állomány esetében a vonóhálótól eltérő halászeszközökkel jelentős mennyiségeket fognak ki, a tudományos szakvélemények alapján halászati erőkifejtési szinteket kell meghatározni e konkrét eszköz vagy eszközök tekintetében.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben a tudományos szakvélemények szerint a hobbihorgászat jelentős hatással van egy adott állomány halászati mortalitására, a Tanács a halászati lehetőségek meghatározásakor korlátozhatja a hobbihorgászatot annak érdekében, hogy összességében elkerüljék a halászati mortalitásra vonatkozó célérték túllépését.

(6)  Amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények szerint a hobbihorgászat jelentős hatással van egy adott állomány halászati mortalitására, a Tanács a halászati lehetőségek meghatározásakor korlátozhatja a hobbihorgászatot annak érdekében, hogy összességében elkerüljék a halászati mortalitásra vonatkozó célérték túllépését.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1967/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikkében előírtakon felül minden évben május 1-je és július 31. között tilos a Földközi-tenger nyugati térségében vonóhálót használni a 100 méteres izobáton belül.

(1)  Az 1967/2006/EK tanácsi rendelet 13. cikkében előírtakon felül minden évben május 1-je és július 31. között tilos a Földközi-tenger nyugati térségében vonóhálót használni legalább a 100 méteres izobáton belül.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az érintett tagállamok tudományos szakvélemények alapján a rendelet elfogadásától számított két éven belül egyéb, halászati tilalom alá tartozó területeket jelölnek ki, ha – különösen az érintett állományok tekintetében – bizonyíték áll rendelkezésre a növendék halak nagy sűrűségét és a tengerfenéken élő állományok ívóhelyét illetően.

(2)  Az érintett tagállamok tudományos szakvélemények alapján a rendelet elfogadásától számított két éven belül egyéb, halászati tilalom alá tartozó területeket jelölnek ki, ha – különösen az állományok tekintetében – bizonyíték áll rendelkezésre a növendék halak rendkívül nagy sűrűségét, a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti halak jelenlétét és a tengerfenéken élő állományok ívóhelyét illetően.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Védett fajok véletlenszerű kifogásának kezelése

 

(1) A Földközi-tenger nyugati térségében a halászat által érintett védett tengeri madarak megóvása érdekében állománygazdálkodási intézkedéseket kell elfogadni valamennyi horogsoros hajó tekintetében, amelyek többek között magukban foglalják elriasztó eszközök alkalmazását a hajók fedélzetén, a hálók éjszakai elhelyezését, valamint a horgok merülési sebességének növelését.

 

(2) Amennyiben a tagállamok a Földközi-tenger nyugati térségében a halászat által érintett fajok és élőhelyek védelme érdekében nem hajtanak végre állománygazdálkodási intézkedést, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek részletes állománygazdálkodási intézkedések elfogadásával történő kiegészítése céljából.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a halászeszközök jellemzőinek meghatározása, ideértve különösen a szembőséget, a horogméretet, a horgok számát, a eszköz felépítését, a fonalvastagságot, az eszközök méretét vagy a szelektivitás javítása érdekében alkalmazott további eszközök használatát;

a)  a halászeszközök jellemzőinek meghatározása, ideértve különösen a szembőséget, a horogméretet, a horgok számát, a eszköz felépítését, a fonalvastagságot, az eszközök méretét vagy a szelektivitás javítása érdekében alkalmazott további eszközök használatát, a nemkívánatos fogások csökkentése és a halászati műveletek ökoszisztémára gyakorolt kedvezőtlen hatásának minimalizálása érdekében;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a halászeszközök használatának, különösen az eszközök merítési idejének és merítési mélységének korlátozása a szelektivitás javítása érdekében;

b)  a halászeszközök használatának, különösen az eszközök merítési idejének és merítési mélységének korlátozása, vagy technikai intézkedések alkalmazása a szelektivitás javítása érdekében, a nemkívánatos fogások csökkentése és a halászati műveletek ökoszisztémára gyakorolt kedvezőtlen hatásának minimalizálása érdekében;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  meghatározott területekre vagy időszakokra vonatkozó halászati tilalom vagy korlátozás az ívó és a növendék halak vagy a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti halak és a nem célzott halfajok védelme érdekében;

c)  meghatározott területekre vagy időszakokra vonatkozó halászati tilalom vagy korlátozás az ívó és a növendék halak vagy a minimális állományvédelmi referenciaméret alatti halak és a nem célzott halfajok védelme, valamint a halászati műveletek ökoszisztémára gyakorolt kedvezőtlen hatásának minimalizálása érdekében;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  meghatározott területekre vagy meghatározott időszakokra vonatkozó halászati tilalom vagy korlátozás a sérülékeny ökoszisztémák vagy fajok védelme érdekében;

d)  meghatározott területekre vagy meghatározott időszakokra vonatkozó halászati tilalom vagy korlátozás a sérülékeny ökoszisztémák vagy fajok védelme, valamint a halászati műveletek ökoszisztémára gyakorolt kedvezőtlen hatásának minimalizálása érdekében;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított öt év elteltével és azt követően ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a terv e rendelet hatálya alá tartozó állományok és ezen állományokat kiaknázó halászati tevékenységek tekintetében elért eredményeiről és az azokra gyakorolt hatásairól, különös tekintettel az 3. cikkben meghatározott célok elérésére.

(2)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított két év elteltével és azt követően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a terv e rendelet hatálya alá tartozó állományok és ezen állományokat kiaknázó halászati tevékenységek tekintetében elért eredményeiről és az azokra gyakorolt hatásairól, különös tekintettel az 3. cikkben meghatározott célok elérésére.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

8.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

15.3.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

15.3.2018

REGI

15.3.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

REGI

27.3.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Clara Eugenia Aguilera García

22.3.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.3.2018

21.6.2018

24.9.2018

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

José Blanco López, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tilly Metz

Benyújtás dátuma

10.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ECR

Peter van Dalen, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

EFDD

David Coburn, Rosa D'Amato

NI

Diane Dodds

PPE

Norbert Erdős, Jens Gieseke, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos

5

-

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

EFDD

Sylvie Goddyn

VERTS/ALE

Marco Affronte, Tilly Metz

1

0

S&D

Isabelle Thomas

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 25.Jogi nyilatkozat