Eljárás : 2018/0139(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0006/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0006/2019

Viták :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Szavazatok :

PV 18/04/2019 - 10.14

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0434

JELENTÉS     ***I
PDF 254kWORD 94k
16.1.2019
PE 628.380v02-00 A8-0006/2019

az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Deirdre Clune

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0278),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0193/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0006/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv9 megköveteli a tagállamoktól, hogy az Európai Unió kikötőibe érkező és onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelmények teljesítését elektronikus formátumban elfogadják, továbbá a tengeri szállítás megkönnyítése érdekében biztosítsák a nyilatkozatok egyablakos rendszerben való továbbítását.

(1)  A 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv9 megköveteli a tagállamoktól, hogy az Európai Unió kikötőibe érkező és onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelmények teljesítését elektronikus formátumban elfogadják, továbbá a tengeri szállítás megkönnyítése és felgyorsítása érdekében biztosítsák a nyilatkozatok egyablakos rendszerben való továbbítását.

_________________

_________________

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/65/EU irányelve (2010. október 20.) a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 283., 2010.10.29., 1. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/65/EU irányelve (2010. október 20.) a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 283., 2010.10.29., 1. o.).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Mivel mind az Európai Parlament, mind a Tanács több alkalommal is szorgalmazta a nagyobb átjárhatóságot, valamint az átfogóbb, felhasználóbarát kommunikációt és információáramlást annak érdekében, hogy az állampolgárok és a vállalkozások számára könnyebbé váljon teljes mértékben kihasználni a belső piac biztosította előnyöket, valamint hogy a belső piaci eszközök megerősítése révén azok jobban megfeleljenek a határokon átnyúló tevékenységek végzése során a polgárok és a vállalkozások igényeinek.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E rendelet célja az információk továbbításának megkönnyítése. Nem indokolt, hogy e rendelet alkalmazása módosítsa a nyilatkozattételi kötelezettségek tartalmát, illetve hogy uniós vagy nemzeti szinten hatást gyakoroljon az információk későbbi tárolására és feldolgozására.

(3)  E rendelet célja, hogy harmonizált szabályokat állapítson meg a tengerészeti hatóságok és a vámhatóságok által a rakományokra vonatkozóan előírt információszolgáltatás, valamint a 2010/65/EU irányelvben rögzített további nyilatkozattételi követelményeknek való megfelelés tekintetében; E rendelet célja, hogy – az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak tiszteletben tartása mellett – megkönnyítse az információk továbbítását a hajóadatok szolgáltatói, a kikötés céljából igénybe veendő kikötőért felelős érintett hatóságok, valamint a többi tagállam között. Nem indokolt, hogy e rendelet alkalmazása módosítsa a nyilatkozattételi kötelezettségek tartalmát, illetve hogy uniós vagy nemzeti szinten hatást gyakoroljon az információk későbbi tárolására és kezelésére.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  E rendelet a különböző adatelemek közötti összhang megteremtésére törekszik, biztosítva, hogy ugyanazon adatkészleteket minden egyes érintett hatóságnak ugyanolyan módon lehessen bejelenteni, és ily módon tovább javítsa a tengeri szállítás hatékonyságát, támogassa a digitalizációt, valamint előmozdítsa a kereskedelmet.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az egyes tagállamokban működő nemzeti egyablakos rendszereket az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet („EMSWe”) alapjaként fenn kell tartani. A nemzeti egyablakos rendszernek egyetlen általános nyilatkozattételi pontot kell alkotnia a tengeri fuvarozók számára oly módon, és el kell látnia a nyilatkozattevőtől érkező adatok gyűjtésének, valamint az adatok összes érintett illetékes hatóság részére történő továbbításának feladatát.

(4)  Az egyes tagállamokban működő nemzeti egyablakos rendszereket az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet („EMSWe”) alapjaként fenn kell tartani. A nemzeti egyablakos rendszernek egyetlen általános nyilatkozattételi pontot kell alkotnia a tengeri fuvarozók számára, és el kell látnia a nyilatkozattevőtől érkező adatok gyűjtésének, valamint az adatok összes érintett illetékes hatóság részére történő továbbításának feladatát. Minden egyes nemzeti egyablakos rendszerhez – egyértelmű jogalapon nyugvó – irányítási dimenziót kell kialakítani, hogy ily módon e rendszerek hatáskörrel és felelősséggel rendelkezzenek az adatok gyűjtése, tárolása és érintett hatóságokkal történő megosztása tekintetében, továbbá hogy az e rendelettel összhangban kapott valamennyi vonatkozó információ elérhetővé váljon nemzeti egyablakos rendszereik számára a 2002/59/EK irányelv 22a. cikkének megfelelően a SafeSeaNet uniós tengeri információcsere-rendszeren keresztül;

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A meglévő nyilatkozattételi csatornák és szolgáltatók fenntarthatók arra az esetre, ha rendkívüli körülmények fennállása esetén további adatkérésekre kerül sor. Lehetővé kell tenni, hogy e mozgástér ne csak a tagállamok, hanem az érintett illetékes hatóságok számára is rendelkezésre álljon, mivel e hatóságok felelősek a hajó, illetve a fedélzeten esetlegesen lévő rakomány, utasok és legénység vámvizsgálatához fűződő kockázatok értékeléséért.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A nyilatkozattevőknél ezeknek a nemzeti egyablakos rendszereknek az ügyféloldali interfészeit uniós szinten össze kell hangolni annak érdekében, hogy egyszerűbbé váljon a nyilatkozattétel, valamint tovább csökkenjenek az adminisztrációs terhek. Ezt a harmonizációt minden egyes nemzeti egyablakos rendszer esetében egy közös interfészszoftver alkalmazásával kell elérni az Európai Unió szintjén kidolgozott, rendszerek közötti információcseréhez. A tagállamoknak kell viselniük a felelősséget ennek az interfészmodulnak az integrációjáért és kezeléséért, továbbá a szoftver rendszeres és időben történő frissítéséért minden alkalommal, amikor a Bizottság új verziót bocsát rendelkezésre. A Bizottságnak szükség esetén fejlesztenie kell a modult, és ahhoz frissítést kell biztosítania.

(5)  A nyilatkozattevőknél ezeknek a nemzeti egyablakos rendszereknek az ügyféloldali interfészeit uniós szinten össze kell hangolni annak érdekében, hogy egyszerűbbé váljon a nyilatkozattétel, valamint tovább csökkenjenek az adminisztrációs terhek. Ezt a harmonizációt minden egyes nemzeti egyablakos rendszer esetében egy közös interfészszoftver alkalmazásával kell elérni az Európai Unió szintjén kidolgozott, rendszerek közötti információcseréhez. Az interfész – amelynek technológiai szempontból semlegesnek kell lennie, hogy ne hátráltassa az innovációt – integrációjáért és kezeléséért, továbbá a szoftver rendszeres és időben történő frissítéséért minden olyan alkalommal, amikor a Bizottság új verziót bocsát rendelkezésre, a tagállamoknak kell viselniük a felelősséget. A Bizottságnak fejlesztenie kell az interfészt, és ahhoz szükség esetén frissítéseket kell biztosítania, tekintve, hogy a digitális technológiai fejlesztések piacvezéreltek, jelenleg rohamos ütemben haladnak előre, és az új fejlesztések miatt a technológiai megoldások akár hamar elavultakká válhatnak.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A nyilatkozattételhez opcionális beléptetési pontokként fenn kell tartani a tagállamok és a szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott, meglévő nyilatkozattételi csatornákat, például a kikötői közösségi információs rendszereket és az egyéb, rendszerek közötti nyilatkozattételi csatornákat, tekintettel arra, hogy e rendszerek jól működnek, és amellett, hogy számos érdekelt félnek komoly beruházási érdekeltsége fűződik hozzájuk, a nyilatkozattételi követelmények teljesítéséhez is olyan személyre szabott eszközöket kínálnak a tengeri fuvarozók számára, amelyek bizonyos körülmények között jobban megfelelhetnek a céloknak.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A megjelenő új digitális technológiák töretlenül bővülő lehetőséget adnak a tengeri szállítási ágazatban a hatékonyság növelésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére. Ahhoz, hogy az új technológiák előnyeit a lehető legkorábban ki lehessen használni, a Bizottságnak jogosultsággal kell rendelkeznie a harmonizált nyilatkozattételi környezet műszaki előírásainak, szabványainak és eljárásainak végrehajtási jogi aktusok útján történő módosítására. Az új technológiákat e rendelet felülvizsgálatakor is figyelembe kell venni.

(6)  A megjelenő új digitális technológiák töretlenül bővülő lehetőséget adnak a tengeri szállítási ágazatban a hatékonyság növelésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére. Ahhoz, hogy az új technológiák előnyeit a lehető legkorábban ki lehessen használni, a Bizottságnak jogosultsággal kell rendelkeznie a harmonizált nyilatkozattételi környezet műszaki előírásainak, szabványainak és eljárásainak végrehajtási jogi aktusok útján történő módosítására. Ez rugalmasságot kell, hogy biztosítson a piaci szereplők számára az új digitális technológiák kifejlesztése tekintetében, az új technológiákat pedig e rendelet felülvizsgálatakor is figyelembe kell venni.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az EMSWe működésének lehetővé tételéhez egy átfogó EMSWe-adatkészlet létrehozása szükséges, amely kiterjed a nemzeti hatóságok vagy kikötő-üzemeltetők által adminisztrációs vagy üzemeltetési célból, a hajótól a kikötői megálláskor esetlegesen kért összes információs elemre. Mivel a nyilatkozattételi kötelezettségek köre tagállamonként változó, adott tagállamban a nemzeti egyablakos rendszert úgy kell kialakítani, hogy az bárminemű módosítás nélkül fogadja az EMSWe-adatkészletet, továbbá figyelmen kívül hagyja az adott tagállam számára nem releváns információkat.

(9)  Az EMSWe működésének lehetővé tételéhez egy átfogó EMSWe-adatkészlet létrehozása szükséges, amely kiterjed a nemzeti hatóságok vagy kikötő-üzemeltetők által adminisztrációs vagy üzemeltetési célból, a hajótól a kikötői megálláskor esetlegesen kért összes információs elemre. Mivel a nyilatkozattételi kötelezettségek köre tagállamonként változó, adott tagállamban a nemzeti egyablakos rendszert úgy kell kialakítani, hogy az bárminemű módosítás nélkül fogadja az EMSWe-adatkészletet, továbbá figyelmen kívül hagyja az adott tagállam számára nem releváns információkat. Ennek tükröződnie kell a nemzeti egyablakos rendszerek zökkenőmentes működését biztosító, szilárd alapokon nyugvó irányítási dimenzió kialakításában. Minthogy e rendelet célja az, hogy az adatokra vonatkozó követelmények harmonizálásával egyszerűsítse a kereskedelmi eljárásokat, a Bizottságnak a részletes adatkészletet egy olyan magas minőségi színvonalat képviselő, független referencia-adatmodell figyelembevételével kell meghatároznia, amelynek kialakításában maga is aktívan részt vesz a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A tengeri szállítás hatékonyságának a fokozása és azon információ megkettőződésének a korlátozása érdekében, amelyet üzemeltetési célból a hajóknak kikötői megállásaik alkalmával biztosítani, a nyilatkozattevő által a nemzeti egyablakos rendszereknek szolgáltatott adatokat bizonyos más személyekkel, például a kikötők vagy terminálok üzemeltetőivel is meg kell osztani.

(14)  A tengeri szállítás hatékonyságának a fokozása és azon információ megkettőződésének a korlátozása érdekében, amelyet üzemeltetési célból a hajóknak kikötői megállásaik alkalmával biztosítani kell, a nyilatkozattevő által a nemzeti egyablakos rendszereknek szolgáltatott adatokat – amennyiben az engedélyezett, továbbá szem előtt tartva, hogy tiszteletben kell tartani az adatok bizalmas, üzleti szempontból érzékeny jellegét, valamint a jogi korlátokat – bizonyos más személyekkel, például a kikötők vagy terminálok üzemeltetőivel is meg kell osztani.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  A nyilatkozattételi követelmények teljes körű összehangolása érdekében szorosabbra kell fűzni – mind nemzeti, mind uniós szinten – a vámhatóságok és a tengerészeti hatóságok közötti együttműködést.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A Bizottságnak el kell végeznie a rendelet értékelését. Információkat kell gyűjteni az értékeléshez tájékoztatásként, valamint annak érdekében, hogy lehetővé váljon a jogszabály által elérni kívánt célkitűzések teljesítésének felmérése.

(24)  A Bizottságnak el kell végeznie a rendelet értékelését. Információkat kell gyűjteni az értékeléshez tájékoztatásként, valamint annak érdekében, hogy lehetővé váljon a jogszabály által elérni kívánt célkitűzések teljesítésének felmérése. Az Európai Bizottságnak emellett annak lehetőségét is értékelnie kell, hogy egy központi nyilatkozattételi interfész kialakításával ténylegesen központosított és harmonizált európai nyilatkozattételi rendszer kerüljön kiépítésre.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  „hajó”: bármilyen típusú tengeri jármű, amely a tengeri környezetben üzemel, és a mellékletben felsorolt jogszabályok alapján nyilatkozattételi követelmény hatálya alá tartozik;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.  „egyablakos rendszer”: hajók nyilatkozattételi adatainak elektronikus formában történő gyűjtésére, terjesztésére és cseréjére szolgáló környezet, amely strukturált és közösen meghatározott adatszerkezettel, szabályokkal, valamint a hozzáférések tekintetében jogosultság-kezeléssel rendelkezik, ideértve a harmonizált nyilatkozattételi interfészt és a grafikus felhasználói interfészt, valamint az érintett hatóságok rendszereire és adatbázisaira mutató hiperhivatkozásokat is, a vonatkozó nemzetközi, nemzeti és helyi jogi követelményeknek megfelelően;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.  „érintett hatóság”: nemzeti vagy helyi hatóság, amely a kikötőbe érkező vagy onnan induló hajók vámvizsgálatában részt vesz, vagy jogszerű hozzáféréssel rendelkezik a nemzeti egyablakos rendszer által gyűjtött adatokhoz;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  „grafikus felhasználói interfész” („GUI”): internetes interfész, amely kétirányú, webalapú, felhasználó-rendszer összeköttetéssel szolgál az egyablakos rendszer felé történő adatszolgáltatáshoz, és amely olyan összehangolt weboldalakat és funkciókat tartalmaz, amelyek a GUI telepítési helyétől függetlenül egységes felhasználói élményt biztosítanak az e rendelet hatálya alá tartozó nyilatkozattételi kötelezettségeket teljesítő nyilatkozattevők számára a navigációs folyamatok és az adatfeltöltés tekintetében.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.  „közös hozzáférési pontként szolgáló interfész”: a nyilatkozattevők számára opcionális vagy önkéntes bejelentési pont a rendszerek közötti adatoknak az egyes egyablakos rendszerek harmonizált nyilatkozattételi interfészeihez történő átirányításához, amelyet a harmonizált nyilatkozattételi interfészek kiegészítő funkciójaként fejlesztettek ki, és amely megkönnyíti a nyilatkozattevők és az – interfészt saját egyablakos rendszerükön keresztül elérő – érintett hatóságok közötti kétirányú információcserét.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3c.  „műszaki előírás”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikkének 4. pontjában meghatározottak szerinti műszaki előírás.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3d.  „szabvány”: elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára elfogadott műszaki előírás, amelynek betartása nem kötelező, és amely az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke 1. pontjának a), b), c) és d) alpontjában meghatározott változatok egyikének minősül;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a.  „vámhatóságok”: a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 1. pontjában meghatározott hatóságok;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  „adatok elektronikus továbbítása”: digitálisan kódolt információ továbbítási folyamata, amelynek során tárolásra és számítógéppel való adatkezelésre közvetlenül alkalmas, felülvizsgálható, strukturált formátumot alkalmaznak.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok kérhetik a Bizottságot, hogy a nemzeti jogszabályokban meghatározott nyilatkozattételi kötelezettségek alapján az EMSWe-adatbázisba adatelemeket vezessen be. Legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a tagállamok kötelesek értesíteni a Bizottságot a nemzeti rendelkezések azon rendelkezéseiről, valamint a megfelelő nyilatkozattételi rendelkezésekről, melyek az EMSWe-adatkészletbe szerepeltetendő adatelemeket tartalmaznak. A tagállamok kötelesek az ilyen adatelemeket pontosan azonosítani. Az említett értesítések alapján a Bizottság értékeli, hogy szükséges-e valamely adatelem EMSWe-adatkészletbe való illesztése vagy módosítása.

(3)  A tagállamok kérhetik a Bizottságot, hogy a nemzeti jogszabályokban meghatározott nyilatkozattételi kötelezettségek alapján az EMSWe-adatbázisba meglévő adatelemeket vezessen be vagy módosítson. Legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül a tagállamok értesítik a Bizottságot a nemzeti jogszabályok azon rendelkezéseiről, valamint a megfelelő nyilatkozattételi rendelkezésekről, melyek az EMSWe-adatkészletbe szerepeltetendő adatelemeket tartalmaznak. A tagállamok kötelesek az ilyen adatelemeket pontosan azonosítani. Az említett értesítések alapján a Bizottság értékeli, hogy szükséges-e valamely adatelem EMSWe-adatkészletbe való illesztése vagy módosítása.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az EMSWe-adatkészlet létrehozásakor a Bizottságnak figyelembe kell vennie az IMO független referencia-adatmodelljének kifejlesztését.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amikor valamely tagállam szándéka, hogy a nemzeti jogszabályok alapján olyan nyilatkozattételi követelményt vezessen be vagy módosítson, amely az EMSWe-adatkészletben szereplőktől eltérő adatok szolgáltatására terjed ki, az adott tagállam haladéktalanul köteles a Bizottságot értesíteni. Az értesítésében a tagállamnak pontosan azonosítani kell az EMSWe-adatkészletben nem szereplő információkat, továbbá jeleznie kell a kérdéses nyilatkozattételi kötelezettség alkalmazásának tervezett időtartamát.

(1)  Amikor valamely tagállamnak vagy egy tagállam valamely érintett hatóságának az a szándéka, hogy a nemzeti jogszabályok alapján olyan nyilatkozattételi követelményt vezessen be vagy módosítson, amely az EMSWe-adatkészletben szereplőktől eltérő adatok szolgáltatására terjed ki, az adott tagállam haladéktalanul köteles a Bizottságot értesíteni. Az értesítésében a tagállamnak pontosan azonosítani kell az EMSWe-adatkészletben nem szereplő információkat, továbbá jeleznie kell a kérdéses nyilatkozattételi kötelezettség alkalmazásának tervezett időtartamát.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok – a kellően indokolt és kivételes körülményektől eltekintve – nem vezethetnek be új nyilatkozattételi követelményeket, kivéve ha azt a Bizottság a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően jóváhagyta, és az új nyilatkozattételi követelményt beépítették a nyilatkozattételi interfészekbe. A Bizottság a tagállami értesítés átvételétől számított 90 napon belül határozatot ad ki az új nyilatkozattételi követelmény bevezetéséről.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az új nyilatkozattételi követelményeknek az e cikk (1) bekezdésében említettek szerinti, kivételes körülmények között történő bevezetésére vonatkozó feltételek egységessége érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 18. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározására, hogy az (1) bekezdésben említett körülmények mikor tekintendők kivételesnek.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden egyes tagállam köteles nemzeti egyablakos rendszert létrehozni, amelyben – e rendelettel összhangban, a 6. cikk sérelme nélkül – a nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes információt egyszer kell benyújtani, az EMSWe-adatkészlet segítségével és annak megfelelően, abból a célból, hogy az ilyen információk elérhetővé váljanak a tagállamok érintett hatóságai számára.

Minden egyes tagállam köteles nemzeti egyablakos rendszert létrehozni, amelyben – e rendelettel összhangban, a 6. cikk sérelme nélkül – a nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges összes információt a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően egyszer kell benyújtani, az EMSWe-adatkészlet segítségével és annak megfelelően, abból a célból, hogy az ilyen információk elérhetővé váljanak a tagállamok érintett hatóságai számára.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az átjárhatóság és a tagállamok közötti összeköttetések javítása érdekében a tagállamok e rendelettel összhangban, valamint a 6. cikk sérelme nélkül kialakíthatnak egy vagy több másik tagállammal közös egyablakos rendszert.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok biztosítják az egyértelmű jogalapra épülő irányítási dimenzió kialakítását, hogy minden egyes nemzeti egyablakos rendszer rendelkezzen az adatok hatékony gyűjtéséhez, tárolásához, valamint az adatoknak az érintett hatóságok részére történő továbbításához szükséges hatáskörökkel, hogy így az e rendelettel összhangban kapott valamennyi vonatkozó adat elérhető legyen a 2002/59/EK irányelv 22a. cikkének megfelelően a többi nemzeti egyablakos rendszer számára a SafeSeaNet uniós tengeri információcsere-rendszeren keresztül.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a nemzeti egyablakos rendszerekhez harmonizált nyilatkozattételi interfészmodult fejleszt ki és frissít. Ez a modul a nyilatkozattevő által használt információs rendszer és a nemzeti egyablakos rendszer közötti információcserére is lehetőséget ad.

(2)  ....-jéig/ig (dátum: az e rendelet hatálybalépését követően két évvel) a Bizottság és a tagállamok a nemzeti egyablakos rendszerekhez technológiasemleges harmonizált nyilatkozattételi interfészt fejlesztenek ki és frissítenek. Az említett interfész lehetővé teszi a nyilatkozattevő által használt információs rendszer és a nemzeti egyablakos rendszer közötti információcserét, valamint hogy kellőképpen figyelembe lehessen venni, hogy a felhasználók miként tudják nyilatkozattételi rendszereiket oly módon kialakítani vagy programozni, hogy azok képesek legyenek ezen új rendszer végrehajtására.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben a harmonizált nyilatkozattételi interfészeket az e cikk (11) bekezdésével összhangban teljes mértékben megvalósították, a harmonizált nyilatkozattételi interfészek kiegészítő funkciójaként a Bizottság a tagállamokkal szoros együttműködésben ....-jéig/ig (dátum: az e rendelet hatálybalépését követően öt évvel) kifejleszt egy önkéntes, opcionális közös hozzáférési pontként szolgáló interfészt. A hozzáférési pontként szolgáló interfész a Bizottság és a részt vevő tagállamok által együttesen kezelt közös felhasználói interfészből áll, amelyet integrálni kell a harmonizált nyilatkozattételi interfészekbe. A hozzáférési pontként szolgáló interfész lehetővé teszi a nyilatkozattevők és a részt vevő tagállamok nyilatkozattételi interfészei között a rendszer-rendszer irányú adatcseréhez egyetlen összeköttetés alkalmazását.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a nemzeti egyablakos rendszer kompatibilitását a nyilatkozattételi interfészmodullal;

a)  a nemzeti egyablakos rendszer kompatibilitását a nyilatkozattételi interfésszel;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a nyilatkozattételi interfészek funkcionális és műszaki előírásainak betartását az e cikk (11) bekezdésével összhangban;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nyilatkozattételi interfészmodul és bármely későbbi frissítés időben történő integrálását a (11) bekezdésben meghatározott végrehajtási jogi aktus által rögzített megvalósítási határidőknek megfelelően;

b)  a nyilatkozattételi interfész és bármely későbbi frissítés időben történő integrálását a (11) bekezdésben meghatározott végrehajtási jogi aktus által rögzített megvalósítási határidőknek megfelelően;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  egy könnyen kezelhető, hasonló megjelenésű harmonizált grafikus felhasználói interfész (GUI) rendelkezésre állását a nyilatkozattevők és az egyablakos rendszerek közötti adatcseréhez, amely interfész lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt az adatszolgáltató és az érintett hatóságok között, továbbá megfelel az e cikk (11) bekezdésével összhangban kialakított harmonizált GUI funkcionális és műszaki előírásainak;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  online támogató webhely rendelkezésre állását.

d)  információs szolgálat, valamint egyértelmű, az adott tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein), továbbá minden esetben angol nyelven is elérhető instrukciókat tartalmazó online támogató webhely rendelkezésre állását az EUMSZ-ben rögzített többnyelvűség elvének sérelme nélkül.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az érintett nemzeti szociális partnerekkel konzultálva megfelelő és szükséges képzés rendelkezésre állását a nemzeti egyablakos rendszer megvalósításában és működtetésében részt vevő személyzet valamennyi tagja számára.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti egyablakos rendszer lehetővé tegye az adatszolgáltatók és az érintett hatóságok közötti kétirányú kommunikációt annak érdekében, hogy így elkerülhetők legyenek a vámvizsgálati eljárásokból adódó késedelmek, valamint meg lehessen akadályozni az előírt nyilatkozattételi adatok benyújtásának elmulasztását vagy pontatlan adatok szolgáltatását. A nemzeti egyablakos rendszer lehetővé teszi üzenetek vagy eredmények nyilatkozattevők felé történő továbbítását. Ezek az üzenetek a részt vevő érintett hatóságok által hozott határozatok legszélesebb körére kiterjednek.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nemzeti egyablakos rendszer a nyilatkozattevők számára lehetővé teszi az adatszolgáltatást digitális táblázatkezelők útján, uniós szinten harmonizált módon, továbbá annak működése kiterjed az adott táblázatkezelőkből a nyilatkozattételi adatelemek kivonatolására.

(4)  A nemzeti egyablakos rendszer a nyilatkozattevők számára lehetővé teszi az előírt adatok uniós szinten harmonizált módon – többek között digitális táblázatkezelők útján – történő szolgáltatását is, továbbá annak működése kiterjed a nyilatkozattételi adatelemek kivonatolására.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a (2) bekezdésben említett nyilatkozattételi interfészmodul funkcionális és műszaki előírásai, minőség-ellenőrzési mechanizmusai és eljárásai a nyilatkozattételi interfészmodul bevezetése, fenntartása és alkalmazása terén;

a)  a (2) bekezdésben említett nyilatkozattételi interfész funkcionális és műszaki előírásai, minőség-ellenőrzési mechanizmusai és eljárásai a nyilatkozattételi interfész bevezetése, fenntartása és alkalmazása terén;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a (3) bekezdésben említett harmonizált grafikus felhasználói interfész (GUI) bevezetésére, fenntartására és alkalmazására vonatkozó funkcionális és műszaki előírások, minőség-ellenőrzési mechanizmusok és eljárások;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a (2) bekezdésben említett harmonizált nyilatkozattételi interfészek kiegészítő funkciójának minősülő közös hozzáférési pontként szolgáló interfész bevezetésére, fenntartására és alkalmazására vonatkozó funkcionális és műszaki előírások, minőség-ellenőrzési mechanizmusok és eljárások;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 11 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az új technológiák rendelkezésre állásának figyelembevételéhez a Bizottság a műszaki előírásokat, szabványokat és eljárásokat végrehajtási jogi aktusok formájában módosítja.

Annak biztosítása érdekében, hogy az interfészek technológiasemlegesek és a jövő technológiáira nyitottak legyenek, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a műszaki előírások, szabványok és eljárások módosítása céljából.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A nemzeti egyablakos rendszerek működése nem sérti a 952/2013/EU rendeletben és a 70/2008/EK határozatban foglaltakat.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok lehetővé tehetik a nyilatkozatevők számára, hogy az információkat más nyilatkozattételi csatornákon, például a kikötői közösségi információs rendszereken keresztül is benyújtsák, amennyiben az ilyen csatornák használata a nyilatkozatevők számára önkéntes. Ez esetben a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy az ilyen egyéb csatornák a vonatkozó információkat elérhetővé teszik a nemzeti egyablakos rendszerek számára.

(1)  A tagállamok lehetővé teszik a nyilatkozatevők számára, hogy az információkat a meglévő rendszerek közötti vagy más nyilatkozattételi csatornákon, például a kikötői közösségi információs rendszereken és a nemzeti egyablakos rendszereken keresztül nyújtsák be, amennyiben az ilyen csatornák használata a nyilatkozatevők számára önkéntes. Ez esetben a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy az ilyen egyéb csatornák a vonatkozó információkat elérhetővé teszik a nemzeti egyablakos rendszerek számára.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a valamely uniós kikötőből való indulás időpontjában adott nyilatkozattételi adatokat ne kérjék be újra az út során vagy a következő uniós kikötőbe való érkezéskor, ha a hajó az útja során az Unión kívüli kikötőben nem állt meg. Ez a pont nem vonatkozik a 952/2013/EU rendelet értelmében kapott információkra, csak ha ezt a lehetőséget az említett rendelet biztosítja;

c)  a valamely uniós kikötőből való indulás időpontjában adott nyilatkozattételi adatokat ne kérjék be újra a következő uniós kikötőbe való érkezéskor, amennyiben azok ismét felhasználhatók operatív vagy adminisztrációs célokra, valamint ha a hajó az útja során az Unión kívüli kikötőben nem állt meg. Ez a pont nem vonatkozik a 952/2013/EU rendelet értelmében kapott információkra, csak ha ezt a lehetőséget az említett rendelet biztosítja;

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 952/2013/EU rendelet 127. cikkében említett belépési gyűjtő árunyilatkozatban foglalt vonatkozó információkat hivatkozásként a nemzeti egyablakos rendszer rendelkezésére kell bocsátani, illetve – szükség szerint – ismételten fel kell használni a mellékletben felsorolt egyéb nyilatkozattételi kötelezettségekhez.

d)  a 952/2013/EU rendelet 127. cikkében említett belépési gyűjtő árunyilatkozatban foglalt vonatkozó információkat hivatkozásként a nemzeti egyablakos rendszer rendelkezésére kell bocsátani, valamint – szükség szerint, továbbá az uniós vámjoggal összeegyeztethető módon a vámhatóságok általi vámkezelést követően – ismételten fel kell használni a mellékletben felsorolt egyéb nyilatkozattételi kötelezettségekhez.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  fejlesztési terv a nyilatkozattételi interfészmodul fejlesztésére és frissítésére, amely előreláthatólag a következő 18 hónapban megszületik;

a)  fejlesztési terv a nyilatkozattételi interfész fejlesztésére és frissítésére, amely előreláthatólag a következő 18 hónapban megszületik;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a harmonizált nyilatkozattételi interfészek közös hozzáférési pontjaként szolgáló interfész fejlesztésére vonatkozó fejlesztési tervek ...-jéig/ig (dátum: öt évvel e rendelet hatálybalépését követően);

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a megfelelő érdekelt felek teljes körével – többek között a szakszervezetek, az iparág képviselőivel, valamint a kormányok szakértőivel – tartandó konzultációk időszakai;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  indikatív határidők a tagállamok számára a nyilatkozattételi interfészmodul ezt követő integrálására a nemzeti egyablakos rendszerekben;

b)  indikatív határidők a tagállamok számára a nyilatkozattételi interfész ezt követő integrálására a nemzeti egyablakos rendszerekben;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a közös hozzáférési pontként szolgáló interfésznek a harmonizált nyilatkozattételi interfészek megvalósítását követő, Bizottság általi fejlesztésére vonatkozó indikatív határidők.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamok és a nyilatkozattevők számára tesztelési időszak, hogy ellenőrizzék a kapcsolódásukat az interfészmodul bármely új verziójához;

c)  a tagállamok és az önkéntes nyilatkozattevők számára tesztelési időszakok, hogy ellenőrizzék a kapcsolódásukat az interfész (interfészek) bármely új verziójához;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a harmonizált nyilatkozattételi interfészek kiegészítő funkciójaként a közös hozzáférési pontként szolgáló interfész tesztelési időszakai;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a vámrendszerekkel való összehangolás, figyelembe véve az egyablakos vámügyi környezeten belüli fejlesztéseket.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az EMSWe előmozdítása uniós szinten és a megfelelő nemzetközi szervezetekben.

b)  az EMSWe előmozdítása uniós szinten és a megfelelő nemzetközi szervezetekben, különösen az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség hosszú távú finanszírozásának biztosításával, valamint a kormányzati és érdekelt ágazati szereplők képviselőinek e rendszerbe történő bevonásával.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a rendelet hatálybalépése után legkésőbb hat évvel felülvizsgálja a rendelet alkalmazását, és az összegyűjtött adatok és statisztikák alapján értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EMSW működéséről. Az értékelő jelentés szükség szerint kiterjed az olyan frissen megjelenő technológiák értékelésére, amelyek nyomán a nyilatkozattételi interfészmodul adott esetben módosításra vagy cserére szorul.

A Bizottság a rendelet hatálybalépése után legkésőbb hat évvel felülvizsgálja a rendelet alkalmazását, és az összegyűjtött adatok és statisztikák alapján értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EMSWe működéséről. Az értékelő jelentés szükség szerint kiterjed azon frissen megjelenő technológiák értékelésére, amelyek adott esetben a nyilatkozattételi interfészmodul módosítását, vagy egy olyan uniós hozzáférésipont-interfésszel (EU-API) való felváltását eredményezhetik, amely a nyilatkozattevők számára lehetővé teszi, hogy a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséhez az adatokat közvetlenül a nemzeti egyablakos rendszerekhez továbbítsák.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál a tagállamok által kijelölt nemzeti szakértőkkel.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál a tagállamok által kijelölt nemzeti szakértőkkel, továbbá az érintett iparági szakértőkkel.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság munkáját a szállítás és a kereskedelem digitális megkönnyítésével foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet16 értelmében vett bizottság.

(1)  A Bizottság munkáját a szállítás és a kereskedelem digitális megkönnyítésével foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet16 értelmében vett bizottság, és magában foglalja az érintett iparági szakértőket is.

_________________

_________________

16 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

16 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ezt a rendeletet [OP illessze be: az e rendelet hatálybalépését követő négy év]-tól/-től kell alkalmazni.

(2)  Ezt a rendeletet [OP illessze be: az e rendelet hatálybalépését követő négy év]-tól/-től vagy egy évvel a rendeletben tervezett összes felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktus elfogadását követően kell alkalmazni, attól függően, hogy melyik időpont a későbbi.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 7. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett funkciók, valamint a melléklet A. részének 7. pontjában meghatározott vámügyi formalitásokhoz kapcsolódó funkciók akkor lépnek hatályba, amikor a 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett, e formalitások alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek működőképessé válnak, a Bizottság által a 952/2013/EU rendelet 280. és 281. cikke alapján létrehozott munkaprogrammal összhangban.

(3)  A 7. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett funkciók, valamint a melléklet A. részének 7. pontjában meghatározott vámalakiságokhoz kapcsolódó funkciók akkor lépnek hatályba, amikor értékelésre került és bizonyítást nyert az EMSWe teljes körű működőképessége, valamint az EMSWe-adatkészlet összes többi adatelemének a nemzeti egyablakos rendszerek és a részt vevő tagállamok közötti végrehajtása és interoperábilis működése, és amikor a 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett, szóban forgó alakiságok alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek működőképessé válnak a Bizottság által a 952/2013/EU rendelet 280. és 281. cikke alapján létrehozott munkaprogramnak megfelelően.

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

2018. május 17-én a Bizottság közzétette az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezetre vonatkozó, a hajók nyilatkozattételi követelményeiről szóló 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezését eredményező javaslatát. Ez a kezdeményezés a harmadik „Európa mozgásban” csomag részét képezi, amely a 2017. szeptemberi, új iparpolitikai stratégiát valósítja meg azzal a céllal, hogy teljesítse azt a folyamatot, amely által lehetővé válik Európa számára, hogy a mobilitás modernizálása által jelentett előnyökkel teljes mértékben élni tudjon. Az új technológiák megjelenésével rohamosan változik a mobilitási környezet, és az EU-nak, valamint az uniós ágazatoknak e körülmények között kell helytállniuk, és a mobilitás terén vezető szerepet kivívniuk a világban.

A nyilatkozattétel kapcsán a tengeri fuvarozók jelenleg a hajók minden egyes kikötői megállásakor kötelesek egy sor jogi követelményt teljesíteni. A kikötői megállások száma az Unióban éves szinten meghaladja a kétmilliót. A tagállamok kikötőiben megálló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményeket jelenleg a 2010/65/EU irányelv (nyilatkozattételi követelményekről szóló irányelv) határozza meg. Az irányelv célja, hogy a hajók által teljesítendő nyilatkozattételi követelmények egyablakos rendszerének bevezetésével egyszerűsítse és összehangolja a tengeri szállítások igazgatási eljárásait.

A fuvarozók számára a problémát az jelenti, hogy a nyilatkozattételi követelmények – mind az egyes tagállamokon belüli különböző, nyilatkozattétel hatálya alá tartozó területek, mind pedig az egyes tagállamok közötti – harmonizációja továbbra is várat magára. Ez súlyos adminisztratív terhet ró a fuvarozókra: a Bizottság becslése szerint a szállítási ágazatban foglalkoztatottak jelenleg évente összesen mintegy 4,6 millió órát fordítanak nyilatkozattétellel kapcsolatos feladatokra.

A jelenlegi irányelv működéséről készített utólagos értékelésében az Európai Bizottság rámutatott, hogy az irányelv egész Unióra kiterjedő összehangolt alkalmazását több komoly probléma is akadályozza. Megállapítást nyert, hogy a főbb problémát a gyenge nemzeti és uniós szintű harmonizáció, az irányelv szűk általános hatálya, valamint az jelenti, hogy tagállamok nemzeti hatóságai nem kellő hatékonysággal használják fel a kapott adatokat.

A problémára az Európai Tanács a korábbiakban már a tengerpolitikáról szóló 2017-es vallettai nyilatkozatában, illetve az uniós tengeri szállítási politikának a 2020-ig tartó időszakban érvényes prioritásairól szóló, 2017. június 8-i tanácsi következtetésekben is rávilágított, elismerve, hogy a tengeri szállítás adminisztratív terheit csökkentenünk kell.

A Bizottság által benyújtott új javaslat célja, hogy megoldással szolgáljon a hajók jelenlegi, összhangot nélkülöző uniós nyilatkozattételi környezetére. Az újonnan javasolt európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet arra törekszik, hogy a kikötői megállásokkal összefüggő valamennyi nyilatkozattételi követelményt egységes keretbe foglalja. A tervek szerint ez javítani fogja a különböző rendszerek közötti átjárhatóságot és összeköttetéseket, illetve ösztönzőleg fog hatni az adatok lehető leghatékonyabb módon történő felhasználására.

A bizottsági javaslat kialakításánál fogva kiküszöböli, hogy a fuvarozókra aránytalan terhek háruljanak, alapját pedig a meglévő nemzeti egyablakos struktúra, valamint a nemzetközi és uniós szabványok, illetve adatformátumok jelentik. A Bizottság javaslata decentralizált, mégis harmonizált megoldással szolgál.

Az előadó üdvözli a jelenlegi irányelv hatályon kívül helyezésére és felváltásra irányuló bizottsági javaslatot, és egyetért azokkal a megállapításokkal, amelyeket az utólagos értékelés a jelenlegi irányelv működésében rejlő hiányosságok kapcsán megfogalmazott. Egyértelmű, hogy a minden egyes kikötői megállás esetében teljesítendő nyilatkozattételi követelmények harmonizációjának hiánya jelentős járulékos költségekkel jár az ágazat számára, és az előadó határozattan támogat minden olyan lépést, amely a tengeri fuvarozók adminisztratív terhének csökkentését kívánja elérni. Az előadónak szilárd meggyőződése, hogy mindez a kereskedelmi eljárások szélesebb értelemben vett egyszerűsítésének és digitalizálásának érdekeit szolgálja.

Az előadó úgy véli, hogy először is egy olyan harmonizált adatkészletre lenne mindenképpen szükség, amely akár még az uniós kikötőkben megálló hajók adminisztratív terheinek csökkentéséhez, valamint a tengeri logisztikai lánc javításához is hozzájárulhat érdemben. Az előadó kedvező fejleménynek tartaná, ha a Bizottság javaslatot tenne egy olyan részletesen kidolgozott harmonizált adatkészletre, amely maradéktalanul figyelembe veszi a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) adatharmonizációs törekvéseit.

Ezen túlmenően az előadó azt is biztosítani szeretné, hogy az EMSWe-adatkészlet alkalmazásával ne sérüljön a vámügyi nyilatkozattételi környezetet, és hogy ebben a tekintetben az érintett hatóságok működjenek együtt egymással. Az előadó elismeri, hogy a tagállamoknak mozgástérre van szükségük ahhoz, hogy időnként – bizonyos okok miatt – új elemekkel egészítsék ki nyilatkozattételi követelményeiket, de úgy gondolja, hogy fontos megtalálni a megfelelő egyensúlyt annak érdekében, hogy az adminisztratív terhek körét ne lehessen újabb terhekkel bővíteni.

A nemzeti egyablakos rendszerek működése kapcsán az előadó logikusnak tartja, hogy a meglévő struktúrák jelentsék az alapokat, és ezt a megközelítést a bizottsági javaslat javára írja. A nemzeti egyablakos rendszerek megfelelő működése érdekében az előadó szükségesnek tartaná a nyilatkozattevők és az érintett hatóságok közötti kétirányú kommunikációt. Az előadó továbbá úgy véli, hogy a hatóságok – és voltaképp a tagállamok – közötti zökkenőmentes adatkezeléshez, -áramláshoz és -igénybevételhez minden egyes nemzeti egyablakos rendszernek egyértelmű, jogszabályban rögzített irányítási kerettel kell rendelkeznie. Az előadó emellett azt is kedvező fejleménynek tartaná, ha a tagállamok közösen kialakítanának egy egyablakos ügyintézési rendszert.


MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

Az alábbi lista szigorúan önkéntes alapon készült az előadó kizárólagos felelőssége mellett. A jelentés elkészítése során a dokumentum bizottságban történő elfogadásáig az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott hozzájárulásokat:

Szervezet és/vagy személy

Európai Tengeri Kikötők Szervezete (European Sea Ports Organisation – ESPO)

Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (European Community Ship-owners’ Associations – ECSA)

Hajózási Világtanács (World Shipping Council)

Feport

Danish Shipping

Rotterdami kikötő

Európai Bizottság

Európai Unió Tanácsának elnöksége


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet

Hivatkozások

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

16.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 24.Jogi nyilatkozat