Procedură : 2018/0139(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0006/2019

Texte depuse :

A8-0006/2019

Dezbateri :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.14

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0434

<Date>{16/01/2019}16.1.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0006/2019</NoDocSe>
PDF 253kWORD 105k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisia pentru transport și turism</Commission>

Raportoare: <Depute>Deirdre Clune</Depute>

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0278),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0193/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din …2,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0006/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————

1 JO C … (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

2 JO C … (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului9impune statelor membre să accepte îndeplinirea obligațiilor de raportare pentru navele care sosesc în și pleacă din porturile Uniunii în format electronic și să asigure transmiterea acestora prin intermediul unui ghișeu unic pentru a facilita transportul maritim.

(1) Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului9 impune statelor membre să accepte îndeplinirea obligațiilor de raportare pentru navele care sosesc în și pleacă din porturile Uniunii în format electronic și să asigure transmiterea acestora prin intermediul unui ghișeu unic pentru a facilita și a accelera transportul maritim.

_________________

_________________

9 Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE (JO L 283, 29.10.2010, p. 1).

9 Directiva 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE (JO L 283, 29.10.2010, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) întrucât atât Parlamentul European, cât și Consiliul au solicitat frecvent o mai mare interoperabilitate și o comunicare și fluxuri de informații mai cuprinzătoare și ușor accesibile, pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile să beneficieze pe deplin de piața internă și pentru a consolida instrumentele pieței interne astfel încât ele să răspundă mai bine nevoilor cetățenilor și întreprinderilor atunci când desfășoară activități transfrontaliere.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prezentul regulament vizează facilitarea transmiterii informațiilor. Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să modifice conținutul obligațiilor de raportare și nu trebuie să afecteze stocarea și prelucrarea ulterioară a informațiilor la nivelul Uniunii sau la nivel național.

(3) Scopul principal al prezentului regulament este de a stabili norme armonizate pentru furnizarea informațiilor privind încărcătura de mărfuri, solicitate atât de autoritățile maritime, cât și de cele vamale, precum și pentru respectarea celorlalte formalități de raportare impuse de Directiva 2010/65/UE; prezentul regulament vizează facilitarea transmiterii informațiilor între furnizorii de date privind navele, autoritățile publice relevante cu competențe în portul de escală și alte state membre, respectând totodată RGPD. Aplicarea prezentului regulament nu ar trebui să modifice conținutul obligațiilor de raportare și nu trebuie să afecteze stocarea și prelucrarea ulterioară a informațiilor la nivelul Uniunii sau la nivel național.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Prezentul regulament vizează armonizarea diferitelor elemente de date prin asigurarea faptului că aceleași seturi de date pot fi raportate fiecărei autorități relevante în același mod și, prin urmare, are drept scop și îmbunătățirea în continuare a eficienței transportului maritim, sprijinirea digitalizării și facilitarea comerțului.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Ghișeele unice naționale existente în fiecare stat membru ar trebui să fie menținute ca bază pentru mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim („European Maritime Single Window environment” – „EMSWe”). Ghișeele unice naționale ar trebui să constituie un punct de intrare cuprinzător pentru raportare pentru operatorii de transport maritim, care să îndeplinească funcționalitățile de culegere a datelor de la declaranți și de distribuire a datelor către toate autoritățile competente relevante.

(4) Ghișeele unice naționale existente în fiecare stat membru ar trebui să fie menținute ca bază pentru mediul aferent ghișeului unic european în domeniul maritim („European Maritime Single Window environment” – „EMSWe”). Ghișeele unice naționale ar trebui să constituie un punct de intrare cuprinzător pentru raportare pentru operatorii de transport maritim, care să îndeplinească funcționalitățile de culegere a datelor de la declaranți și de distribuire a datelor către toate autoritățile competente relevante. Ar trebui elaborată o dimensiune a guvernării, cu un temei juridic clar, pentru fiecare ghișeu unic național, astfel încât acestea să aibă competențele și responsabilitățile de a colecta, stoca și distribui datele autorităților relevante, iar orice informație relevantă primită în conformitate cu prezentul regulament să fie pusă la dispoziția ghișeelor lor unice naționale prin intermediul sistemului SafeSeaNet, în conformitate cu articolul 22a din Directiva 2002/59/CE.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Canalele de raportare și furnizorii de servicii de raportare existenți pot fi păstrați dacă apar cereri de date suplimentare în circumstanțe extraordinare. Această flexibilitate ar trebui permisă nu numai pentru statele membre, ci și pentru autoritățile competente relevante, deoarece ele sunt responsabile cu evaluarea riscurilor pe care le implică vămuirea unei nave, a încărcăturii sale, a pasagerilor și a echipajului acesteia, dacă există la bord.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Interfețele frontale aferente acestor ghișee unice naționale, pe partea declaranților, ar trebui armonizate la nivelul Uniunii, pentru a facilita raportarea și pentru a reduce în continuare sarcina administrativă. Această armonizare ar trebui realizată prin aplicarea, în cadrul fiecărui ghișeu unic național, a unui software comun al interfeței pentru schimbul de informații între sisteme dezvoltat la nivelul Uniunii. Statele membre ar trebui să fie responsabile pentru integrarea și gestionarea acestui modul al interfeței și pentru actualizarea software-ului la intervale regulate și în timp util, atunci când Comisia furnizează noi versiuni. Comisia ar trebui să dezvolte modulul și să furnizeze actualizări atunci când este necesar.

(5) Interfețele frontale aferente acestor ghișee unice naționale, pe partea declaranților, ar trebui armonizate la nivelul Uniunii, pentru a facilita raportarea și pentru a reduce în continuare sarcina administrativă. Această armonizare ar trebui realizată prin aplicarea, în cadrul fiecărui ghișeu unic național, a unui software comun al interfeței pentru schimbul de informații între sisteme dezvoltat la nivelul Uniunii. Statele membre ar trebui să fie responsabile pentru integrarea și gestionarea acestei interfețe, care ar trebui să fie neutră din punct de vedere tehnologic pentru a nu împiedica inovarea, precum și pentru actualizarea software-ului la intervale regulate și în timp util, atunci când Comisia furnizează noi versiuni. Comisia ar trebui să dezvolte interfața și să furnizeze actualizări atunci când este necesar, deoarece dezvoltarea tehnologiilor digitale este determinată de piață și, în prezent, cunoaște o evoluție rapidă, iar orice soluție tehnologică ar putea fi rapid depășită de noi evoluții.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Canalele de raportare existente puse la dispoziție de statele membre și furnizorii de servicii, cum ar fi sistemele portuare comunitare și alte canale de raportare între sisteme, ar trebui menținute ca puncte de intrare opționale pentru raportare, având în vedere faptul că aceste sisteme funcționează bine și le oferă operatorilor maritimi mijloace personalizate de îndeplinire a formalităților de raportare, care ar putea fi mai bine adaptate la anumite medii, pe lângă faptul că reprezintă o investiție substanțială din partea multor părți interesate.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Noile tehnologii digitale emergente prezintă oportunități tot mai mari de sporire a eficienței sectorului de transfer maritim și de reducere a sarcinii administrative. Pentru ca beneficiile acestor noi tehnologii să se acumuleze cât mai curând posibil, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice, prin intermediul actelor de punere în aplicare, specificațiile tehnice, standardele și procedurile aferente mediului armonizat de raportare. Noile tehnologii ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare la revizuirea prezentului regulament.

(6) Noile tehnologii digitale emergente prezintă oportunități tot mai mari de sporire a eficienței sectorului de transport maritim și de reducere a sarcinii administrative. Pentru ca beneficiile acestor noi tehnologii să se acumuleze cât mai curând posibil, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice, prin intermediul actelor de punere în aplicare, specificațiile tehnice, standardele și procedurile aferente mediului armonizat de raportare. Acest lucru ar trebui să lase actorilor de pe piață flexibilitatea de a dezvolta noi tehnologii digitale și noile tehnologii ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare la revizuirea prezentului regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Pentru a permite funcționarea EMSWe, este necesar să se stabilească un set cuprinzător de date aferente EMSWe, care să cuprindă toate elementele de informații care ar putea fi solicitate de autoritățile naționale sau de operatorii portuari în scopuri administrative sau operaționale, atunci când o navă efectuează o escală în port. Întrucât domeniul de aplicare al obligațiilor de raportare variază de la un stat membru la altul, un ghișeu unic național într-un anumit stat membru ar trebui să fie conceput astfel încât să accepte setul de date aferente EMSWe fără nicio modificare și să nu ia în considerare nicio informație care nu este relevantă pentru statul membru respectiv.

(9) Pentru a permite funcționarea EMSWe, este necesar să se stabilească un set cuprinzător de date aferente EMSWe, care să cuprindă toate elementele de informații care ar putea fi solicitate de autoritățile naționale sau de operatorii portuari în scopuri administrative sau operaționale, atunci când o navă efectuează o escală în port. Întrucât domeniul de aplicare al obligațiilor de raportare variază de la un stat membru la altul, un ghișeu unic național într-un anumit stat membru ar trebui să fie conceput astfel încât să accepte setul de date aferente EMSWe fără nicio modificare și să nu ia în considerare nicio informație care nu este relevantă pentru statul membru respectiv. Acest lucru ar trebui să se reflecte în dezvoltarea unei dimensiuni convenționale a guvernării pentru ghișeele unice naționale, pentru a asigura buna lor funcționare. Dat fiind că obiectivul prezentului regulament este facilitarea comerțului prin armonizarea cerințelor privind datele, Comisia ar trebui ca, atunci când definește un set de date detaliat, să țină seama de un model de referință de înaltă calitate pentru date independente și să participe activ, la nivelul OMI, la dezvoltarea unui astfel de model.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a îmbunătăți eficiența transportului maritim și pentru a limita dublarea informațiilor care trebuie furnizate în scopuri operaționale atunci când o navă efectuează o escală în port, informațiile furnizate de către declarant unui ghișeu unic național ar trebui să fie comunicate și altor anumite entități, cum ar fi operatorii de porturi sau de terminale.

(14) Pentru a îmbunătăți eficiența transportului maritim și pentru a limita dublarea informațiilor care trebuie furnizate în scopuri operaționale atunci când o navă efectuează o escală în port, informațiile furnizate de către declarant unui ghișeu unic național ar trebui să fie comunicate și altor anumite entități, cum ar fi operatorii de porturi sau de terminale, în cazul în care sunt autorizați și ținând seama de aspectele de confidențialitate, de informațiile sensibile din punct de vedere comercial și de constrângerile juridice.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 15 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) În vederea armonizării pe deplin a cerințelor de raportare, ar trebui instituită o cooperare sporită între autoritățile vamale și autoritățile maritime, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 24</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament. Ar trebui colectate informații pentru a servi la realizarea acestei evaluări și pentru a permite evaluarea performanței legislației în raport cu obiectivele pe care le urmărește.

(24) Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament. Ar trebui colectate informații pentru a servi la realizarea acestei evaluări și pentru a permite evaluarea performanței legislației în raport cu obiectivele pe care le urmărește. Comisia Europeană ar trebui să evalueze, de asemenea, oportunitatea de a institui un sistem de raportare european cu adevărat centralizat și armonizat, prin intermediul creării unei interfețe centrale de raportare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) „navă” înseamnă un vas maritim de orice tip exploatat în mediul marin, care face obiectul unei formalități de raportare legate de legislația menționată în anexă;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) „ghișeu unic” înseamnă un mediu pentru colectarea, diseminarea și schimbul de informații furnizate de nave în format electronic, cu o structură a datelor, norme și măsuri de gestionare a drepturilor de acces bine definite și stabilite de comun acord, inclusiv o interfață de raportare armonizată și o interfață grafică pentru utilizatori, pe lângă legături către sistemele și bazele de date relevante ale autorităților, în conformitate cu cerințele juridice internaționale, naționale și locale relevante;

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) „autoritate relevantă” înseamnă o autoritate națională sau locală implicată în procesul de vămuire la care sunt supuse navele care intră sau pleacă dintr-un port sau o autoritate care are drepturi legale de acces la informațiile colectate de ghișeul unic național;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) „interfață grafică de utilizator (IGU)” înseamnă o interfață web pentru transmiterea bidirecțională, online de date între utilizatori și sisteme către un ghișeu unic și include pagini web și funcții armonizate care asigură un flux de navigare comun și o experiență comună de încărcare a datelor pentru un declarant care îndeplinește obligațiile de raportare ce intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, indiferent de locul în care este utilizată IGU.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) (3b) „interfață a punctului comun de acces” înseamnă un punct de depunere opțional sau voluntar pus la dispoziția declaranților pentru transmiterea de date privind sistemul de rutare către interfețele de raportare armonizate ale ghișeelor unice respective, dezvoltat ca o funcționalitate adăugată a interfețelor de raportare armonizate și care facilitează schimburile de informații bidirecționale între declaranți și autoritățile relevante care îl vor accesa prin intermediul ghișeului propriu.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) „specificație tehnică” înseamnă o specificație tehnică conform definiției de la articolul 2 punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 d (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3d) „standard” înseamnă o specificație tehnică, adoptată de un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și este unul dintre cele definite la articolul 2 primul paragraf punctul 1 literele (a), (b), (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) „autorități vamale” înseamnă autoritățile definite la articolul 5 primul paragraf punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) „transmitere electronică a datelor” înseamnă procesul de transmitere a unor informații care au fost deja codate în format digital, prin utilizarea unui format structurat modificabil ce poate fi folosit în mod direct pentru stocarea și prelucrarea informatică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Un stat membru poate solicita Comisiei să introducă elemente de date în setul de date aferente EMSWe, pe baza obligațiilor de raportare conținute în legislația națională. În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică Comisia cu privire la dispozițiile legislației naționale și obligațiile de raportare corespunzătoare, care conțin elementele de date care trebuie incluse în setul de date aferente EMSWe. Acestea vor identifica cu precizie aceste elemente de date. Comisia evaluează necesitatea introducerii sau modificării unui element de date în setul de date aferente EMSWe pe baza acestor notificări.

3. Un stat membru poate solicita Comisiei să introducă elemente de date în setul de date aferente EMSWe sau să modifice elementele existente, pe baza obligațiilor de raportare conținute în legislația națională. În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică Comisia cu privire la dispozițiile legislației naționale și obligațiile de raportare corespunzătoare, care conțin elementele de date care trebuie incluse în setul de date aferente EMSWe. Acestea vor identifica cu precizie aceste elemente de date. Comisia evaluează necesitatea introducerii sau modificării unui element de date în setul de date aferente EMSWe pe baza acestor notificări.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. La stabilirea setului de date aferente EMSWe, Comisia ar trebui să ia în considerare dezvoltarea modelului de referință pentru date independente al OMI.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care un stat membru intenționează să introducă sau să modifice o obligație de raportare, în conformitate cu legislația sa națională, care ar implica furnizarea altor informații decât cele incluse în setul de date aferente EMSWe, statul membru respectiv notifică imediat Comisia. În această notificare, statul membru identifică cu precizie informațiile care nu sunt incluse în setul de date aferente EMSWe și indică perioada de timp prevăzută pentru aplicarea obligației de raportare în cauză.

1. În cazul în care un stat membru sau o autoritate relevantă a statului membru intenționează să introducă sau să modifice o obligație de raportare, în conformitate cu legislația sa națională, care ar implica furnizarea altor informații decât cele incluse în setul de date aferente EMSWe, statul membru respectiv notifică imediat Comisia. În această notificare, statul membru identifică cu precizie informațiile care nu sunt incluse în setul de date aferente EMSWe și indică perioada de timp prevăzută pentru aplicarea obligației de raportare în cauză.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Un stat membru nu introduce noi cerințe de raportare decât în situații excepționale justificate în mod corespunzător și cu condiția ca acest lucru să fi fost aprobat de Comisie în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) și ca noua cerință de raportare să fi fost inclusă în interfața de raportare. Comisia emite o decizie privind introducerea unei noi cerințe de raportare în termen de 90 de zile de la primirea notificării transmise de statul membru.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Pentru a asigura condiții uniforme privind introducerea de noi cerințe de raportare în circumstanțe excepționale, astfel cum se menționează la alineatul (1) din prezentul articol; Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 18, acte delegate pentru a defini situațiile în care circumstanțele menționate la alineatul (1) sunt considerate excepționale.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru creează un ghișeu unic național în cadrul căruia, în conformitate cu prezentul regulament și fără a aduce atingere articolului 6, toate informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare vor fi furnizate o singură dată, prin intermediul și în conformitate cu setul de date aferente EMSWe, în scopul punerii acestor informații la dispoziția autorităților competente ale statelor membre.

Fiecare stat membru creează un ghișeu unic național în cadrul căruia, în conformitate cu prezentul regulament și fără a aduce atingere articolului 6, toate informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare vor fi furnizate o singură dată, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), prin intermediul și în conformitate cu setul de date aferente EMSWe, în scopul punerii acestor informații la dispoziția autorităților competente ale statelor membre.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot, în conformitate cu prezentul regulament și fără a aduce atingere articolul 6, să dezvolte un ghișeu unic comun cu unul sau mai multe alte state membre pentru a îmbunătăți interoperabilitatea și interconectarea între statele membre.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre asigură elaborarea unei dimensiuni a guvernării, cu un temei juridic clar, pentru fiecare ghișeu unic național, astfel încât acestea să aibă competențele necesare pentru a colecta, stoca și distribui în mod eficient datele autorităților relevante astfel încât orice informație relevantă primită în conformitate cu prezentul regulament să fie pusă la dispoziția altor ghișee unice naționale prin intermediul sistemului SafeSeaNet, în conformitate cu articolul 22a din Directiva 2002/59/CE;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia elaborează și actualizează un modul de interfață de raportare armonizată pentru ghișeele unice naționale. Acest modul include posibilitatea de a face schimb de informații între sistemul de informații utilizat de declarant și ghișeul unic național.

2. Până la (data: după doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament), Comisia și statele membre elaborează și actualizează o interfață de raportare armonizată, neutră din punct de vedere tehnologic pentru ghișeele unice naționale. Această interfață permite schimbul de informații între sistemul de informații utilizat de declarant și ghișeul unic național și ține seama în mod corespunzător de modul în care utilizatorii își pot concepe sau programa sistemele de raportare, astfel încât să poată implementa acest nou sistem.

</Amend> 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Până la (data: cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament), Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, dezvoltă o interfață opțională voluntară a punctului de acces comun, ca funcționalitate suplimentară a modulelor de interfață de raportare armonizată, cu condiția ca acestea din urmă să fi fost implementate în totalitate în conformitate cu alineatul (11) de la prezentul articol. Interfața punctului de acces constă într-o interfață comună pentru utilizatori, gestionată în comun de către Comisie și statele membre participante, care este integrată în interfețele de raportare armonizată. Interfața punctului de acces permite utilizarea unei conexiuni unice pentru schimbul de date de la sistem la sistem între interfețele de raportare ale declaranților și cele ale statelor membre participante.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) compatibilitatea ghișeelor unice naționale cu modulul interfeței de raportare;

(a) compatibilitatea ghișeelor unice naționale cu interfața de raportare;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) respectarea specificațiilor funcționale și tehnice pentru interfețele de raportare, în conformitate cu alineatul 11 al prezentului articol;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) integrarea în timp util a modulului interfeței de raportare și a oricăror actualizări ulterioare, în conformitate cu datele de punere în aplicare stabilite în actul de punere în aplicare menționat la alineatul (11);

(b) integrarea în timp util a interfeței de raportare și a oricăror actualizări ulterioare, în conformitate cu datele de punere în aplicare stabilite în actul de punere în aplicare menționat la alineatul (11);

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) furnizarea unei interfețe grafice pentru utilizatori (IGU), armonizate și ușor de folosit, cu aspect similar, pentru schimbul de date între declarant și ghișeu unic, care să permită comunicarea bidirecțională între furnizorul de date și autoritățile relevante și care respectă specificațiile funcționale și tehnice ale IGU armonizat, dezvoltate în conformitate cu alineatul (11) al prezentului articol;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) furnizarea unui site de asistență online.

(d) furnizarea unui serviciu de asistență și a unui site de asistență online, cu instrucțiuni clare în limba (limbile) oficiale a (ale) statului membru respectiv și în orice caz, în engleză, fără a aduce prejudicii principiului multilingvismului consacrat în TFUE.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) în consultare cu partenerii sociali relevanți, furnizarea unei formări adecvate și necesare pentru tot personalul implicat în implementarea și funcționarea ghișeului unic național.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Statele membre garantează că ghișeele unice naționale asigură sisteme care permit o comunicare bidirecțională între furnizorii de date și autoritățile relevante, pentru a evita întârzieri în procesele de vămuire și a preveni neprezentarea sau prezentarea inexactă a informațiilor de raportare solicitate. Ghișeele unice naționale permit transmiterea de mesaje declarantului sau informarea acestuia cu privire la rezultate. Aceste mesaje includ cea mai largă gamă de decizii luate de toate autoritățile relevante participante.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Ghișeele unice naționale permit, de asemenea, declaranților să furnizeze informații prin intermediul foilor de calcul digitale, armonizate la nivelul Uniunii, și includ funcția de extragere a elementelor de date de raportare din foile de calcul respective.

4. Ghișeele unice naționale permit, de asemenea, declaranților să furnizeze informațiile cerute, inclusiv prin intermediul foilor de calcul digitale, armonizate la nivelul Uniunii, și includ funcția de extragere a elementelor de date de raportare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 11 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) specificațiile funcționale și tehnice, mecanismele și procedurile de control al calității pentru implementarea, menținerea și utilizarea modulului interfeței de raportare menționat la alineatul (2);

(a) specificațiile funcționale și tehnice, mecanismele și procedurile de control al calității pentru implementarea, menținerea și utilizarea interfeței de raportare menționate la alineatul (2);

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 11 – paragraful 1 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) specificațiile funcționale și tehnice, mecanismele și procedurile de control al calității pentru implementarea, menținerea și utilizarea interfeței grafice armonizate (IGU) menționate la alineatul (3);

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5– alineatul 11 – paragraful 1 – litera ab (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) specificațiile funcționale și tehnice, mecanismele și procedurile de control al calității pentru implementarea, menținerea și utilizarea interfeței punctului comun de acces, ca funcționalitate suplimentară a interfețelor armonizate de raportare, menționate la alineatul (2);

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 11 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia modifică, prin intermediul actelor de punere în aplicare, specificațiile, standardele și procedurile tehnice pentru a ține seama de disponibilitatea noilor tehnologii.

Comisia adoptă actele de punere în aplicare cu scopul de a modifica specificațiile, standardele și procedurile tehnice pentru a se asigura că interfețele sunt neutre tehnologic și deschise față de tehnologiile viitoare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – alineatul 11 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. Ghișeele unice naționale funcționează fără a aduce prejudiciu Regulamentului (UE) nr.952/2013 și Deciziei nr.70/2008/CE.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre pot permite declaranților să furnizeze informațiile prin intermediul altor canale de raportare, cum ar fi sistemele portuare comunitare, cu condiția ca aceste canale să fie facultative pentru declaranți. În acest caz, statele membre se asigură că aceste alte canale pun la dispoziție informațiile relevante ghișeului unic național.

1. Statele membre permit declaranților să furnizeze informațiile prin intermediul canalelor existente între sisteme sau a altor canale de raportare, cum ar fi sistemele portuare comunitare și ghișeele unice naționale, cu condiția ca aceste canale să fie facultative pentru declaranți. În acest caz, statele membre se asigură că aceste alte canale pun la dispoziție informațiile relevante ghișeului unic național.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) informațiile de raportare furnizate la plecarea dintr-un port din cadrul Uniunii nu sunt solicitate din nou în cursul călătoriei sau la sosirea în următorul port din cadrul Uniunii, cu condiția ca nava să nu fi făcut o escală într-un port din afara Uniunii în cursul călătoriei. Prezentul punct nu se aplică informațiilor primite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013, cu excepția cazului în care această posibilitate este prevăzută în regulamentul menționat;

(c) informațiile de raportare furnizate la plecarea dintr-un port din cadrul Uniunii nu sunt solicitate din nou la sosirea în următorul port din cadrul Uniunii, cu condiția ca ele să poată fi reutilizate în scopuri operaționale sau administrative, iar nava să nu fi făcut o escală într-un port din afara Uniunii în cursul călătoriei. Prezentul punct nu se aplică informațiilor primite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013, cu excepția cazului în care această posibilitate este prevăzută în regulamentul menționat;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) informațiile relevante din declarația sumară de intrare menționată la articolul 127 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 sunt puse la dispoziția ghișeelor unice naționale pentru referință și, dacă este cazul, reutilizate pentru alte obligații de raportare enumerate în anexă.

(d) informațiile relevante din declarația sumară de intrare menționată la articolul 127 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 sunt puse la dispoziția ghișeelor unice naționale pentru referință și, dacă este cazul și dacă se dovedesc compatibile cu dreptul vamal al Uniunii în urma obținerii liberului de vamă de la autoritățile vamale, sunt reutilizate pentru alte obligații de raportare enumerate în anexă.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un plan de dezvoltare pentru dezvoltarea și actualizarea modulului interfeței de raportare prevăzute în următoarele 18 luni;

(a) un plan de dezvoltare pentru dezvoltarea și actualizarea interfeței de raportare prevăzute în următoarele 18 luni;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) planuri de dezvoltare pentru dezvoltarea interfeței comune de acces voluntare pentru interfețele de raportare armonizate până la... (data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera ab (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) perioade de consultare cu toți factorii adecvați, inclusiv cu reprezentanți ai sindicatelor, industriei și experți guvernamentali;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) termene-limită orientative pentru statele membre pentru integrarea ulterioară a modulului interfeței de raportare în cadrul ghișeelor unice naționale;

(b) termene-limită orientative pentru statele membre pentru integrarea ulterioară a interfeței de raportare în cadrul ghișeelor unice naționale;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera ba (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) termene-limită orientative pentru dezvoltarea de către Comisie a unei interfețe a punctului comun de acces, în urma implementării modulelor armonizate ale interfețelor de raportare.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) perioade de testare pentru statele membre și declaranți pentru a testa legătura lor cu orice versiuni noi ale modulului interfeței;

(c) perioade de testare pentru statele membre și declaranții voluntari pentru a testa legătura lor cu orice versiuni noi ale interfeței (interfețelor);

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera ca (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) perioade de testare pentru interfața punctului comun de acces, ca funcționalitate suplimentară a modulelor armonizate ale interfețelor de raportare;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 14 – alineatul 1 – litera da (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) aliniere cu sistemele vamale, luând în considerare evoluțiile din cadrul mediului pentru ghișeul unic al UE în domeniul vamal.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 15 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) promovarea EMSWe la nivelul Uniunii și în cadrul organizațiilor internaționale relevante.

(b) promovarea EMSWe la nivelul Uniunii și în cadrul organizațiilor internaționale relevante, în special prin asigurarea finanțării pe termen lung a Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă și implicarea reprezentanților guvernului și a părților interesate din sector în acest sistem.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 17 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La șase ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia revizuiește aplicarea prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind funcționarea EMSWe pe baza datelor și a statisticilor colectate. Raportul de evaluare include, dacă este necesar, o evaluare a tehnologiilor emergente, care ar putea duce la modificarea sau înlocuirea modulului interfeței de raportare.

La șase ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia revizuiește aplicarea prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind funcționarea EMSWe pe baza datelor și a statisticilor colectate. Raportul de evaluare include, dacă este necesar, o evaluare a tehnologiilor emergente, care ar putea duce la modificarea sau înlocuirea modulului interfeței de raportare cu o interfață a punctului de acces UE (UE-API), capabilă să transmită direct ghișeelor unice naționale datele declaranților în vederea respectării obligațiilor de raportare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 18 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții naționali desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții naționali desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare și experții relevanți din industrie.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 19 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia este asistată de Comitetul pentru facilitarea transportului și comerțului digital. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/201116 .

1. Comisia este asistată de Comitetul pentru facilitarea transportului și comerțului digital. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/201116  și implică, de asemenea, experți relevanți din sector.

_________________

_________________

16 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

16 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 21 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Se aplică de la [OP: a se introduce patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

2. Se aplică de la ... [OP: a se introduce patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] sau un an după adoptarea tuturor actelor delegate și de punere în aplicare prevăzute de regulament, în cazul în care această dată este ulterioară.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 21 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Funcționalitățile menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (d) și cele legate de formalitățile vamale menționate la punctul 7 din partea A din anexă intră în vigoare atunci când sistemele electronice menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, care sunt necesare pentru aplicarea acestor formalități, devin operaționale, în conformitate cu programul de lucru instituit de Comisie în temeiul articolelor 280 și 281 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

3. Funcționalitățile menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (d) și cele legate de formalitățile vamale menționate la punctul 7 din partea A din anexă intră în vigoare după evaluarea și dovedirea funcționalității depline a EMSWe, precum și implementarea și interoperabilitatea tuturor celorlalte elemente de date ale seturilor de date EMSWe între ghișeele unice naționale ale statelor membre participante și atunci când sistemele electronice menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, care sunt necesare pentru aplicarea acestor formalități, devin operaționale, în conformitate cu programul de lucru instituit de Comisie în temeiul articolelor 280 și 281 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

EXPUNERE DE MOTIVE

 

La 17 mai 2018, Comisia a publicat o propunere privind crearea unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE privind formalitățile de raportare aplicabile navelor. Această inițiativă face parte din Al treilea pachet „Europa în mișcare”, care vizează noua strategie de politică industrială din septembrie 2017 și este conceput pentru a finaliza procesul de a permite Europei să profite pe deplin de modernizarea mobilității. Noile tehnologii schimbă rapid peisajul mobilității și, în acest context, UE și industriile sale trebuie să răspundă provocării de a deveni lider mondial în domeniul mobilității.

 

În prezent, operatorii de transport maritim trebuie să îndeplinească o gamă largă de cerințe legale de raportare de fiecare dată când o navă face escală într-un port. Peste două milioane de escale în port sunt efectuate anual în UE.  Formalitățile de raportare aplicabile navelor care fac escală într-un port din statele membre sunt, în prezent, prevăzute în Directiva 2010/65/UE - Directiva privind formalitățile de raportare. Directiva urmărește simplificarea și armonizarea procedurilor administrative în transportul maritim prin introducerea unui ghișeu unic pentru formalitățile de raportare aplicabile navelor.

 

Problema cu care se confruntă operatorii este că cerințele de raportare nu sunt încă armonizate, existând diferențe fie între elementele care trebuie raportate într-un stat membru, fie între diferitele state membre. Acest lucru are drept rezultat o sarcină administrativă considerabilă asupra operatorilor, Comisia estimând că numărul total anual de ore petrecute de personalul din sectorul navigației desfășurând activități de raportare se ridică la aproximativ 4,6 milioane de ore.

 

Evaluarea ex-post de către Comisia Europeană a funcționării actualei directive a subliniat că există mai multe probleme grave care împiedică aplicarea sa armonizată pe întreg teritoriul UE. Principalele probleme constatate au fost un nivel nesatisfăcător de armonizare la nivel național și la nivelul UE, domeniul de aplicare general limitat al directivei și utilizarea ineficientă a datelor primite de către autoritățile naționale ale statelor membre.

 

Consiliul European a subliniat anterior problema în declarația sa de la Valletta din 2017 privind politica maritimă și în concluziile Consiliului din 8 iunie 2017 privind prioritățile politicii UE în domeniul transportului maritim până în 2020, recunoscând că trebuie redusă sarcina administrativă din transportul maritim.

 

Scopul noii propuneri a Comisiei este de a găsi o soluție pentru actualul mediu de raportare nearmonizat pentru nave din UE. Noul mediu propus aferent ghișeului unic european în domeniul maritim încearcă să combine toate formalitățile de raportare asociate unei escale în port. Se intenționează ca astfel să se îmbunătățească interoperabilitatea și interconectarea dintre diferitele sisteme și să se încurajeze o utilizare cât mai eficientă a datelor.

 

Propunerea Comisiei este concepută în așa fel încât să se evite orice sarcină disproporționată asupra operatorilor din domeniul transportului maritim și se bazează pe structura existentă a ghișeelor unice naționale și pe standardele și formatele de date internaționale și ale UE. Propunerea Comisiei oferă o soluție descentralizată, dar armonizată.

 

Raportoarea salută propunerea Comisiei de abrogare și înlocuire a directivei actuale, fiind de acord că există deficiențe în ceea ce privește funcționarea directivei în vigoare, așa cum a identificat evaluarea ex-post. În mod evident, există costuri suplimentare semnificative pentru acest sector din cauza lipsei de armonizare a cerințelor de raportare pentru fiecare escală în port, iar raportoarea sprijină cu fermitate orice acțiune de reducere a sarcinii administrative cu care se confruntă operatorii din domeniul transportului maritim. Raportoarea are convingerea fermă că acest lucru este în interesul superior al unei mai mari facilitări și digitalizări a comerțului.

 

Raportoarea consideră că, în primul rând, un set de date armonizat este esențial și, probabil, cel mai important mijloc de reducere a sarcinii administrative a navelor care fac escală în porturile UE și de îmbunătățire a lanțului logistic maritim. Raportoarea dorește ca Comisia să prezinte un set detaliat de date armonizate care să țină seama pe deplin de eforturile depuse la nivelul OMI în ceea ce privește armonizarea datelor.

 

De asemenea, raportoarea ar dori să se asigure că setul de date EMSWe este pus în aplicare fără a aduce atingere mediului de raportare în domeniul vamal și că va exista o cooperare între autoritățile relevante în acest sens. Raportoarea recunoaște că este necesar ca statele membre să aibă flexibilitatea de a adăuga uneori elemente noi la cerințele lor de raportare, din diverse motive, dar crede că este important să se găsească echilibrul corect pentru a nu crea noi sarcini administrative.

 

În ceea ce privește funcționarea ghișeelor unice naționale, raportoarea consideră că este logic să se pornească de la structurile existente și salută propunerea Comisiei în această privință. Pentru a asigura buna funcționare a ghișeelor unice naționale, raportoarea ar dori să se asigure o comunicare bidirecțională între declarant și autoritățile relevante. În plus, raportoarea consideră că fiecare ghișeu unic național ar trebui să aibă o dimensiune a guvernanței clară, cu un temei juridic, pentru a se asigura prelucrarea și gestionarea în bune condiții și un flux fără sincope al datelor între autorități și între statele membre. Raportoarea salută, de asemenea, posibilitatea ca statele membre să dezvolte un ghișeu unic comun.

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

<FootprintIntro>Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:</FootprintIntro>

Entitatea și/sau persoana

Organizația Europeană a Porturilor Maritime (ESPO)

Asociațiile armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA)

Consiliul mondial al navigației

Feport

Organizația Danish Shipping

Portul Rotterdam

Comisia Europeană

Președinția Consiliului Uniunii Europene

 

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Ghișeul unic european în domeniul maritim

Referințe

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Data prezentării la PE

17.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Raportoare

 Data numirii

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrey Novakov, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Data depunerii

16.1.2019

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

 

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

 

1

0

ENF

Georg Mayer

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

 

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2019Notă juridică