Postopek : 2018/0139(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0006/2019

Predložena besedila :

A8-0006/2019

Razprave :

PV 18/04/2019 - 4
CRE 18/04/2019 - 4

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.14

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0434

POROČILO     ***I
PDF 240kWORD 92k
16.1.2019
PE 628.380v02-00 A8-0006/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Deirdre Clune

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU

(COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0278),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0193/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... (1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... (2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0006/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Države članice morajo na podlagi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta9 sprejeti izpolnitev obveznosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča Unije ali izplujejo iz njih, v elektronski obliki ter zagotoviti njihovo pošiljanje prek enotnega okenca, da se olajša pomorski promet.

(1)  Države članice morajo na podlagi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta9 sprejeti izpolnitev obveznosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča Unije ali izplujejo iz njih, v elektronski obliki ter zagotoviti njihovo pošiljanje prek enotnega okenca, da se olajša in pospeši pomorski promet.

_________________

_________________

9Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (UL L 283, 29.10.2010, str. 1).

9Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2010/65/EU z dne 20. oktobra 2010 o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih, in o razveljavitvi Direktive 2002/6/ES (UL L 283, 29.10.2010, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Ker sta Evropski parlament in Svet večkrat pozvala k večji interoperabilnosti ter vzpostavitvi celovitejše in uporabniku prijaznejše komunikacije in pretoka informacij, da bi državljanom in podjetjem pomagali v celoti izkoristiti notranji trg ter izboljšali orodja notranjega trga za boljšo izpolnitev potreb, ki jih imajo državljani in podjetja pri opravljanju čezmejnih dejavnosti.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Namen te uredbe je olajšati prenos informacij. Zaradi uporabe te uredbe se ne bi smela spremeniti vsebina obveznosti poročanja niti ta ne bi smela vplivati na nadaljnje shranjevanje in obdelavo informacij na ravni Unije ali nacionalni ravni.

(3)  Glavni namen te uredbe je določiti usklajena pravila za zagotavljanje informacij o tovoru, ki jih zahtevajo pomorski in carinski organi, in za skladnost z drugimi formalnostmi poročanja, ki se zahtevajo z Direktivo 2010/65/EU; njen namen je olajšati prenos informacij med dajalci podatkov o ladjah, ustreznimi javnimi organi, ki so pristojni za pristanišče postanka, in drugimi državami članicami, ob upoštevanju splošne uredbe o varstvu podatkov . Zaradi uporabe te uredbe se ne bi smela spremeniti vsebina obveznosti poročanja niti ta ne bi smela vplivati na nadaljnje shranjevanje in obdelavo informacij na ravni Unije ali nacionalni ravni.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Ta uredba si prizadeva za uskladitev različnih podatkovnih elementov z zagotavljanjem, da se lahko isti nabori podatkov na enak način sporočijo vsakemu ustreznemu organu in s tem dodatno izboljšajo učinkovitost pomorskega prometa, podpirajo digitalizacijo in spodbujajo trgovino.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Sedanja nacionalna enotna okenca v vsaki državi članici bi se morala ohraniti kot osnova za okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor. Nacionalna enotna okenca bi morala biti vstopne točke za celovito poročanje prevoznikov v pomorskem prometu ter izvajati funkcije zbiranja podatkov deklarantov in distribucije podatkov vsem zadevnim pristojnim organom.

(4)  Sedanja nacionalna enotna okenca v vsaki državi članici bi se morala ohraniti kot osnova za okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor. Nacionalna enotna okenca bi morala biti vstopne točke za celovito poročanje prevoznikov v pomorskem prometu ter izvajati funkcije zbiranja podatkov deklarantov in distribucije podatkov vsem zadevnim pristojnim organom. Za vsako nacionalno enotno okence bi bilo treba razviti razsežnost upravljanja z jasno pravno podlago, tako da bodo ta okenca pristojna in odgovorna za zbiranje, shranjevanje in razširjanje podatkov ustreznim organom ter da bodo vse ustrezne informacije, prejete v skladu s to uredbo, na voljo njihovim nacionalnim enotnim okencem prek sistema SafeSeaNet v skladu s členom 22a Direktive 2002/59/ES.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Sedanji kanali poročanja in ponudniki storitev se lahko ohranijo, če bi v izjemnih okoliščinah prišlo do dodatnih zahtev po informacijah. Ta prožnost ne bi smela biti na voljo le državam članicam, temveč tudi ustreznim pristojnim organom, saj so odgovorni za oceno tveganj, ki so povezana z izdajo dovoljenja ladji ter njenemu tovoru, potnikom in posadki, če so ti na krovu.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Čelni deli vmesnikov teh nacionalnih enotnih okenc bi morali biti na strani deklaranta usklajeni na ravni Unije, da bi se olajšalo poročanje in nadalje zmanjšalo upravno breme. To uskladitev bi bilo treba doseči tako, da bi se v vsakem nacionalnem enotnem okencu uporabljala programska oprema s skupnim vmesnikom za izmenjavo informacij med sistemi, razvita na ravni Unije. Države članice bi morale biti odgovorne za integracijo in upravljanje tega modula vmesnika ter redno in pravočasno posodabljanje programske opreme, ko bi Komisija pripravila nove različice. Komisija bi morala modul razviti in po potrebi zagotavljati posodobitve.

(5)  Čelni deli vmesnikov teh nacionalnih enotnih okenc bi morali biti na strani deklaranta usklajeni na ravni Unije, da bi se olajšalo poročanje in nadalje zmanjšalo upravno breme. To uskladitev bi bilo treba doseči tako, da bi se v vsakem nacionalnem enotnem okencu uporabljala programska oprema s skupnim vmesnikom za izmenjavo informacij med sistemi, razvita na ravni Unije. Države članice bi morale biti odgovorne za integracijo in upravljanje tega vmesnika, ki bi moral biti tehnološko nevtralen, da ne bi onemogočal inovacij, ter redno in pravočasno posodabljanje programske opreme, ko bi Komisija pripravila nove različice. Komisija bi morala vmesnik razvitiin po potrebi zagotavljati posodobitve., saj je razvoj digitalnih tehnologij tržno usmerjen in se hitro spreminja, zato bi lahko tehnološke rešitve zaradi novega razvoja hitro postale zastarele.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Obstoječe kanale poročanja, ki jih zagotavljajo države članice, in ponudnike storitev, kot so sistemi pristaniških skupnosti in drugi medsistemski kanali poročanja, bi bilo treba ohraniti kot neobvezne vstopne točke za poročanje, glede na to, da ti sistemi delujejo dobro in pomorskim prevoznikom ponujajo prilagojen način za izpolnjevanje formalnosti poročanja, ki bi lahko bil primernejši za nekatera okolja, poleg tega pa predstavljajo znatne naložbe številnih deležnikov.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Nastajajoče nove digitalne tehnologije prinašajo vedno nove priložnosti za izboljšanje učinkovitosti sektorja pomorskega prevoza in zmanjšanje upravnega bremena. Komisija bi morala biti pooblaščena za spreminjanje (na podlagi izvedbenih aktov) tehničnih specifikacij, standardov in postopkov usklajenega okolja za poročanje, da bi se lahko prednosti teh novih tehnologij čim prej izkoristile. Ob pregledu te uredbe bi bilo treba upoštevati tudi nove tehnologije.

(6)  Nastajajoče nove digitalne tehnologije prinašajo vedno nove priložnosti za izboljšanje učinkovitosti sektorja pomorskega prometa in zmanjšanje upravnega bremena. Komisija bi morala biti pooblaščena za spreminjanje (na podlagi izvedbenih aktov) tehničnih specifikacij, standardov in postopkov usklajenega okolja za poročanje, da bi se lahko prednosti teh novih tehnologij čim prej izkoristile. Udeležencem na trgu bi to moralo nuditi prožnost za razvoj novih digitalnih tehnologij, pri pregledu te uredbe pa bi bilo treba upoštevati tudi nove tehnologije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Za delovanje okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor je treba vzpostaviti celovit nabor podatkov navedenega okolja, ki bi morali zajemati vse elemente informacij, ki bi jih lahko nacionalni organi ali upravljavci pristanišč ob postanku ladje v pristanišču zahtevali v upravne ali operativne namene. Ker se obseg obveznosti poročanja med državami članicami razlikuje, bi moralo biti nacionalno enotno okence v posamezni državi članici zasnovano tako, da lahko sprejme nabor podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor brez sprememb, vseh tistih informacij, ki za zadevno državo članico niso relevantne, pa ne upošteva.

(9)  Za delovanje okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor je treba vzpostaviti celovit nabor podatkov navedenega okolja, ki bi morali zajemati vse elemente informacij, ki bi jih lahko nacionalni organi ali upravljavci pristanišč ob postanku ladje v pristanišču zahtevali v upravne ali operativne namene. Ker se obseg obveznosti poročanja med državami članicami razlikuje, bi moralo biti nacionalno enotno okence v posamezni državi članici zasnovano tako, da lahko sprejme nabor podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor brez sprememb, vseh tistih informacij, ki za zadevno državo članico niso relevantne, pa ne upošteva. To bi se moralo odražati v razvoju vzpostavljene razsežnosti upravljanja nacionalnih enotnih okenc, da bi se zagotovilo njihovo nemoteno delovanje. Ker je cilj te uredbe olajšati trgovino z uskladitvijo podatkovnih zahtev, bi morala Komisija pri opredelitvi podrobnega nabora podatkov upoštevati in na ravni Mednarodne pomorske organizacije aktivno sodelovati pri razvoju visokokakovostnega in neodvisnega referenčnega podatkovnega modela.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Informacije, ki jih deklarant predloži nacionalnemu enotnemu okencu, bi morale biti na voljo tudi nekaterim drugim subjektom, na primer upravljavcem pristanišč ali terminalov, da bi se izboljšala učinkovitost pomorskega prometa in omejilo podvajanje informacij, ki jih je treba ob postanku ladje v pristanišču predložiti v operativne namene.

(14)  Informacije, ki jih deklarant predloži nacionalnemu enotnemu okencu, bi morale biti na voljo tudi nekaterim drugim subjektom, na primer upravljavcem pristanišč ali terminalov, če je to odobreno in ob upoštevanju potrebe po spoštovanju zaupnosti, poslovne občutljivosti in pravne omejitve, da bi se izboljšala učinkovitost pomorskega prometa in omejilo podvajanje informacij, ki jih je treba ob postanku ladje v pristanišču predložiti v operativne namene.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Za uresničitev popolnoma usklajenih zahtev glede poročanja bi bilo treba vzpostaviti več sodelovanja med carinskimi organi in pomorskimi organi na nacionalni ravni in na ravni Unije.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Komisija bi morala izvesti oceno te uredbe. V ta namen bi bilo treba zbrati informacije in omogočiti oceno uspešnosti zakonodaje glede na njene cilje.

(24)  Komisija bi morala izvesti oceno te uredbe. V ta namen bi bilo treba zbrati informacije in omogočiti oceno uspešnosti zakonodaje glede na njene cilje. Evropska komisija bi morala oceniti tudi priložnost, da se prek vzpostavitve centralnega vmesnika za poročanje vzpostavi resnično centraliziran in usklajen evropski sistem poročanja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  „ladja“ pomeni vsakršno morsko plovilo, ki deluje v morskem okolju in za katero velja formalnost poročanja v zvezi z zakonodajo, navedeno v Prilogi;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  „enotno okence“ pomeni okolje za zbiranje, razširjanje in izmenjavo informacij v elektronski obliki o plovilih, o katerih se poroča, s strukturirano in splošno opredeljeno podatkovno strukturo, pravili in upravljanjem pravic dostopa, vključno z usklajenim vmesnikom za poročanje in grafičnim uporabniškim vmesnikom, poleg povezav s sistemi ustreznih organov in podatkovnimi zbirkami v skladu z upoštevnimi mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi pravnimi zahtevami;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  „ustrezni organ“ pomeni nacionalni ali lokalni organ, ki je vključen v izdajanje dovoljenj ladjam, ki priplujejo v pristanišče ali izplujejo iz njega, ali ima zakonske pravice dostopa do informacij, ki jih zbere nacionalno enotno okence;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  „grafični uporabniški vmesnik“ pomeni spletni vmesnik za dvosmerno predložitev podatkov, ki se prek spleta prenesejo od uporabnika k sistemu, nacionalnemu enotnemu okencu in vključuje usklajene spletne strani in funkcije, ki zagotavljajo skupno navigacijo in nalaganje podatkov za deklaranta, ki izpolnjuje obveznosti poročanja v okviru področja uporabe te uredbe, ne glede na to, kje se grafični uporabniški vmesnik uporablja;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b)  „vmesnik za skupno točko dostopa“ pomeni neobvezno ali prostovoljno točko vlaganja za deklarante, prek katere se medsistemski podatki usmerijo k usklajenim vmesnikom za poročanje, ki pripadajo ustreznim enotnim okencem, ki se razvijejo kot dodana funkcionalnost usklajenih poročevalskih vmesnikov in omogočajo dvosmerno izmenjavo informacij med deklaranti in ustreznimi organi, ki bodo dostopali do njih prek svojega enotnega okenca.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c)  „tehnična specifikacija“ pomeni tehnično specifikacijo, kakor je opredeljena v točki (4) člena 2 Uredbe (ES) št. 1025/2012.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d)  „standard“ pomeni tehnično specifikacijo, ki jo je sprejel priznan organ za standardizacijo za večkratno ali stalno uporabo, skladnost s katero ni obvezna in ki spada v eno od kategorij, opredeljenih v točkah (1)(a), (b), (c) in (d) člena 2 Uredbe (EU) št. 1025/2012;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  „carinski organi“ pomeni organe, opredeljene v točki 1 člena 5 Uredbe (EU) št. 952/2013;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  „elektronski prenos podatkov“ pomeni postopek prenosa digitalno kodiranih podatkov z uporabo prilagodljivega strukturiranega formata, ki se lahko neposredno uporabi za računalniško shranjevanje in obdelavo.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Država članica lahko od Komisije zahteva uvedbo podatkovnih elementov v nabor podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor na podlagi obveznosti poročanja iz nacionalne zakonodaje. Države članice najpozneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe obvestijo Komisijo o določbah nacionalne zakonodaje in s tem povezanih obveznostih poročanja, ki vsebujejo podatkovne elemente, ki jih je treba vključiti v nabor podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor. Navedene podatkovne elemente natančno opredelijo. Komisija na podlagi navedenih obvestil oceni, ali je treba v nabor podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor vnesti podatkovni element oziroma ali je treba podatkovni element v njem spremeniti.

3.  Država članica lahko od Komisije zahteva uvedbo podatkovnih elementov v nabor podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor ali spremembo obstoječih podatkovnih elementov v tem naboru podatkov na podlagi obveznosti poročanja iz nacionalne zakonodaje. Države članice najpozneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe obvestijo Komisijo o določbah nacionalne zakonodaje in s tem povezanih obveznostih poročanja, ki vsebujejo podatkovne elemente, ki jih je treba vključiti v nabor podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor. Navedene podatkovne elemente natančno opredelijo. Komisija na podlagi navedenih obvestil oceni, ali je treba v nabor podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor vnesti podatkovni element oziroma ali je treba podatkovni element v njem spremeniti.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija bi morala pri vzpostavitvi nabora podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor upoštevati razvoj neodvisnega referenčnega podatkovnega modela Mednarodne pomorske organizacije.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če namerava država članica na podlagi nacionalne zakonodaje uvesti ali spremeniti obveznost poročanja, ki bi zajemala predložitev informacij, ki niso zajete v naboru podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor, o tem takoj obvesti Komisijo. V navedenem sporočilu natančno opredeli informacije, ki niso zajete v naboru podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor, in navede predvideno obdobje uporabe zadevne obveznosti poročanja.

1.  Če namerava država članica ali ustrezni organ te države članice na podlagi nacionalne zakonodaje uvesti ali spremeniti obveznost poročanja, ki bi zajemala predložitev informacij, ki niso zajete v naboru podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor, o tem takoj obvesti Komisijo. V navedenem sporočilu natančno opredeli informacije, ki niso zajete v naboru podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor, in navede predvideno obdobje uporabe zadevne obveznosti poročanja.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Država članica ne uvede novih zahtev za poročanje, razen v ustrezno utemeljenih in izjemnih okoliščinah, če Komisija to odobri v skladu s členom 3(2) in je nova zahteva za poročanje vključena v vmesnike za poročanje. Komisija v 90 dneh po prejemu uradnega obvestila od države članice izda odločbo o uvedbi nove zahteve za poročanje.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Da bi zagotovili enotne pogoje za uvedbo novih zahtev za poročanje v izjemnih okoliščinah, kot je navedeno v odstavku 1 tega člena, se na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18, da določi, kdaj se okoliščine iz odstavka 1 štejejo za izjemne.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica vzpostavi nacionalno enotno okence, prek katerega se v skladu s to uredbo in brez poseganja v člen 6 vse informacije, potrebne za izpolnitev obveznosti poročanja, predložijo le enkrat, in sicer z naborom podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in v skladu z njim, da se te informacije dajo na voljo zadevnim organom držav članic.

Vsaka država članica vzpostavi nacionalno enotno okence, prek katerega se v skladu s to uredbo in brez poseganja v člen 6 vse informacije, potrebne za izpolnitev obveznosti poročanja, v skladu s členom 7(2) predložijo le enkrat, in sicer z naborom podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in v skladu z njim, da se te informacije dajo na voljo zadevnim organom držav članic.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko v skladu s to uredbo in brez poseganja v člen 6 skupaj z eno ali več drugimi državami članicami razvijejo skupno enotno okence, da bi izboljšale interoperabilnost in medsebojno povezanost med državami članicami.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice zagotovijo, da se razvije razsežnost upravljanja z jasno pravno podlago, tako da se vsakemu nacionalnemu okencu zagotovijo potrebne pristojnosti za učinkovito zbiranje, shranjevanje in razširjanje podatkov ustreznim organom ter da so vse ustrezne informacije, prejete v skladu s to uredbo, na voljo drugim nacionalnim enotnim okencem prek sistema SafeSeaNet v skladu s členom 22a Direktive 2002/59/ES.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija razvije in posodablja usklajen modul vmesnika za poročanje za nacionalna enotna okenca. Ta modul vključuje možnost izmenjave informacij med informacijskima sistemoma, ki ju uporabljata deklarant in nacionalno enotno okence.

2.  Komisija in države članice do ... (datum: dve leti po začetku veljavnosti te uredbe) razvijejo in posodabljajo tehnološko nevtralen usklajen vmesnik za poročanje za nacionalna enotna okenca. Ta vmesnik omogoča izmenjavo informacij med informacijskima sistemoma, ki ju uporabljata deklarant in nacionalno enotno okence, ter ustrezno upošteva, kako lahko uporabniki oblikujejo ali programirajo svoje sisteme poročanja, da bodo lahko uporabljali ta nov sistem.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija do ... (datum: pet let po začetku veljavnosti te uredbe) v tesnem sodelovanju z državami članicami kot dodatno funkcijo usklajenih vmesnikov za poročanje razvije prostovoljni in izbirni vmesnik za skupno točko dostopa, če so se usklajeni vmesniki za poročanje v celoti izvajali v skladu z odstavkom 11 tega člena. Vmesnik za točko dostopa sestavlja skupni uporabniški vmesnik, ki ga skupaj upravljajo Komisija in sodelujoče države članice in ki se vključi v usklajene vmesnike za poročanje. Vmesnik za točko dostopa omogoča uporabo enotne povezave za medsistemsko izmenjavo podatkov med deklaranti in vmesniki za poročanje sodelujočih držav članic.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  skladnost nacionalnega enotnega okenca z modulom vmesnika za poročanje;

(a)  skladnost nacionalnega enotnega okenca z vmesnikom za poročanje;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  upoštevanje funkcionalnih in tehničnih specifikacij za vmesnike za poročanje v skladu z odstavkom 11 tega člena;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pravočasno integracijo modula vmesnika za poročanje in vseh naknadnih posodobitev v skladu z datumi izvedbe, določenimi v izvedbenem aktu iz odstavka 11;

(b)  pravočasno integracijo vmesnika za poročanje in vseh naknadnih posodobitev v skladu z datumi izvedbe, določenimi v izvedbenem aktu iz odstavka 11;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  usklajen grafični uporabniški vmesnik, ki je preprost za uporabo ter ima podobne značilnosti glede videza in uporabe, za izmenjavo podatkov med deklarantom in nacionalnim enotnim okencem, ki omogoča dvosmerno komunikacijo med dajalcem podatkov in ustreznimi organi in upošteva funkcionalne in tehnične specifikacije za usklajen grafični uporabniški vmesnik, razvit v skladu z odstavkom 11 tega člena;.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  spletišče za spletno podporo.

(d)  službo za pomoč uporabnikom in spletišče za spletno podporo v uradnem jeziku ali uradnih jezikih te države članice in v angleščini brez poseganja v načelo večjezičnosti, ki je določeno v PDEU.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ustrezno in potrebno usposabljanje za vse zaposlene, ki sodelujejo pri izvajanju in delovanju nacionalnega enotnega okenca, v posvetovanju z ustreznimi socialnimi partnerji.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice zagotovijo, da nacionalna enotna okenca omogočajo dvosmerno komunikacijo med dajalci podatkov in zadevnimi organi, da bi se preprečile zamud pri klirinških postopkih in napake ali netočnosti pri predložitvi informacij, o katerih je treba poročati. Nacionalna enotna okenca omogočajo, da se deklarantu pošiljajo sporočila ali rezultati. Ta sporočila zajemajo najrazličnejše odločitve vseh sodelujočih zadevnih organov.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Nacionalna enotna okenca deklarantom omogočajo tudi predložitev informacij z digitalnimi razpredelnicami, usklajenimi na ravni Unije, in zajemajo funkcijo izvlečenja podatkovnih elementov za poročanje iz navedenih razpredelnic.

4.  Nacionalna enotna okenca deklarantom omogočajo tudi predložitev zahtevanih informacij, vključno z uporabo digitalnih razpredelnic, usklajenih na ravni Unije, in zajemajo funkcijo izvlečenja podatkovnih elementov za poročanje.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 11 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  funkcionalne in tehnične specifikacije, mehanizme nadzora kakovosti ter postopke za uvedbo, vzdrževanje in uporabo modula vmesnika za poročanje iz odstavka 2;

(a)  funkcionalne in tehnične specifikacije, mehanizme nadzora kakovosti ter postopke za uvedbo, vzdrževanje in uporabo vmesnika za poročanje iz odstavka 2;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 11 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  funkcionalne in tehnične specifikacije, mehanizme nadzora kakovosti ter postopke za uvedbo, vzdrževanje in uporabo usklajenega grafičnega uporabniškega vmesnika iz odstavka 3;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 11 – pododstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  funkcionalne in tehnične specifikacije, mehanizme nadzora kakovosti ter postopke za uvedbo, vzdrževanje in uporabo vmesnika za skupno točko dostopa kot dodatne funkcije usklajenih vmesnikov za poročanje iz odstavka 2;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 11 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti spremeni tehnične specifikacije, standarde in postopke, da se upošteva razpoložljivost novih tehnologij.

Komisija sprejme izvedbene akte za spremembo tehničnih specifikacij, standardov in postopkov, da zagotovi tehnološko nevtralnost vmesnikov in njihovo odprtost za prihodnje tehnologije.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11a.  Nacionalno enotno okence deluje brez poseganja v Uredbo (EU) št. 952/2013 in Sklep št. 70/2008/ES.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko deklarantom dovolijo zagotavljanje informacij prek drugih kanalov poročanja, na primer prek sistemov pristaniških skupnosti, če jih lahko deklarant prostovoljno izbere. V takem primeru države članice zagotovijo, da navedeni drugi kanali dajo na voljo zadevne informacije tudi nacionalnim enotnim okencem.

1.  Države članice deklarantom dovolijo zagotavljanje informacij prek obstoječih medsistemskih kanalov poročanja, na primer prek sistemov pristaniških skupnosti in nacionalnih enotnih točk, če jih lahko deklarant prostovoljno izbere. V takem primeru države članice zagotovijo, da navedeni drugi kanali dajo na voljo zadevne informacije tudi nacionalnim enotnim okencem.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  se informacije, o katerih je treba poročati in ki se predložijo ob odhodu iz pristanišča v Uniji, med potovanjem ali ob prihodu v naslednje pristanišče v Uniji ne zahtevajo še enkrat, če se ladja med potovanjem ni ustavila v pristanišču zunaj Unije. Ta točka se ne uporablja za informacije, prejete na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013, razen če je taka možnost določena v navedeni uredbi;

(c)  se informacije, o katerih je treba poročati in ki se predložijo ob odhodu iz pristanišča v Uniji, ob prihodu v naslednje pristanišče v Uniji ne zahtevajo še enkrat, če se lahko ponovno uporabijo v operativne ali upravne namene in če se ladja med potovanjem ni ustavila v pristanišču zunaj Unije. Ta točka se ne uporablja za informacije, prejete na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013, razen če je taka možnost določena v navedeni uredbi;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  so zadevne informacije iz vstopne skupne deklaracije, navedene v členu 127 Uredbe (EU) št. 952/2013, dane na voljo nacionalnim enotnim okencem za referenco in da se, kadar je ustrezno, ponovno uporabijo za druge obveznosti poročanja, navedene v Prilogi.

(d)  so zadevne informacije iz vstopne skupne deklaracije, navedene v členu 127 Uredbe (EU) št. 952/2013, dane na voljo nacionalnim enotnim okencem za referenco in da se, kadar je ustrezno in v skladu s carinskim pravom Unije, po carinskem postopku, ki ga izvedejo carinski organi, ponovno uporabijo za druge obveznosti poročanja, navedene v Prilogi.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvojni načrt za razvoj in posodobitev modula vmesnika za poročanje, ki je predviden v naslednjih 18 mesecih;

(a)  razvojni načrt za razvoj in posodobitev vmesnika za poročanje, ki je predviden v naslednjih 18 mesecih;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  razvojni načrt za razvoj prostovoljnega vmesnika za skupno točko dostopa za usklajene vmesnike za poročanje do ... (datum: pet let po začetku veljavnosti te uredbe);

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  obdobja posvetovanj z vsemi ustreznimi deležniki, vključno s predstavniki sindikatov in industrije ter vladnimi strokovnjaki;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  okvirne roke za države članice za nadaljnjo integracijo modula vmesnika za poročanje v nacionalna enotna okenca;

(b)  okvirne roke za države članice za nadaljnjo integracijo vmesnika za poročanje v nacionalna enotna okenca;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  okvirne roke za razvoj vmesnika za skupno točko dostopa s strani Komisije po izvajanju usklajenih vmesnikov za poročanje.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  preskusna obdobja za države članice in deklarante, v katerih lahko preskusijo svojo povezavo z vsemi novimi različicami modula vmesnika;

(c)  preskusna obdobja za države članice in za prostovoljne deklarante, v katerih lahko preskusijo svojo povezavo z vsemi novimi različicami vmesnika;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  preskusna obdobja za vmesnik za skupno točko dostopa kot dodatne funkcije usklajenih vmesnikov za poročanje;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  usklajenost s carinskimi sistemi, pri čemer se upošteva razvoj v okolju enotnega okenca za carinske storitve.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  promocije okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor na ravni Unije in v zadevnih mednarodnih organizacijah.

(b)  promocije okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor na ravni Unije in v zadevnih mednarodnih organizacijah, zlasti z zagotavljanjem dolgoročnega financiranja za Evropsko agencijo za pomorsko varnost in vključevanjem vladnih predstavnikov in deležnikov iz industrije v ta sistem.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija šest let po začetku veljavnosti te uredbe pregleda uporabo te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni delovanja okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor na podlagi zbranih statističnih in drugih podatkov. Poročilo o oceni po potrebi zajema oceno novih tehnologij, zaradi katerih bi se lahko modul vmesnika za poročanje spremenil ali zamenjal.

Komisija šest let po začetku veljavnosti te uredbe pregleda uporabo te uredbe ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni delovanja okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor na podlagi zbranih statističnih in drugih podatkov. Poročilo o oceni po potrebi zajema oceno novih tehnologij, zaradi katerih bi se lahko modul vmesnika za poročanje spremenil ali zamenjal z vmesnikom EU za točko dostopa, prek katerega lahko deklaranti za izpolnjevanje obveznosti poročanja podatke neposredno posredujejo nacionalnim enotnim okencem.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje z nacionalnimi strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje z nacionalnimi strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016, in z ustreznimi strokovnjaki iz industrije.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisiji pomaga odbor za spodbujanje digitalnega prevoza in trgovine. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/201116.

1.  Komisiji pomaga odbor za spodbujanje digitalnega prevoza in trgovine. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/201116 v njem pa sodelujejo tudi ustrezni strokovnjaki iz industrije.

 

_________________

16 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

16 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Uporablja se od [UP: vstaviti datum štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe].

2.  Uporablja se od [UP: vstaviti datum štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe] ali eno leto po sprejetju vseh delegiranih in izvedbenih aktov, ki so predvideni v uredbi, pri čemer se upošteva najpoznejši datum.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Funkcionalnosti iz točke (d) člena 7(2) in funkcionalnosti, ki se nanašajo na carinske formalnosti iz točke 7 dela A Priloge, začnejo učinkovati, ko bodo začeli delovati elektronski sistemi iz člena 6(1) Uredbe (EU) št. 952/2013, ki so potrebni za uporabo navedenih formalnosti, v skladu z delovnim programom Komisije, določenim na podlagi členov 280 in 281 Uredbe (EU) št. 952/2013.

3.  Funkcionalnosti iz točke (d) člena 7(2) in funkcionalnosti, ki se nanašajo na carinske formalnosti iz točke 7 dela A Priloge, začnejo učinkovati po oceni in dokazu o brezhibnem delovanju okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor ter izvajanju in interoperabilnosti vseh drugih podatkovnih elementov nabora podatkov okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor med nacionalnimi enotnimi okenci sodelujočih držav članic ter ko bodo začeli delovati elektronski sistemi iz člena 6(1) Uredbe (EU) št. 952/2013, ki so potrebni za uporabo navedenih formalnosti, v skladu z delovnim programom Komisije, določenim na podlagi členov 280 in 281 Uredbe (EU) št. 952/2013.

(1)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)

UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

Komisija je 17. 5. 2018 objavila predlog okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor, ki razveljavlja Direktivo 2010/65/EU o formalnostih poročanja za ladje. Ta pobuda je del tretjega svežnja o mobilnosti „Evropa v gibanju“, ki zagotavlja izvajanje nove strategije za industrijsko politiko iz septembra 2017, njen namen pa je zaključiti postopek omogočanja Evropi, da v celoti izkoristi ugodnosti posodobitve mobilnosti. Nove tehnologije hitro spreminjajo področje mobilnosti, zato se morajo EU in njene industrije spoprijeti z izzivom, da bi postale vodilne na svetu na področju mobilnosti.

Trenutno morajo prevozniki v pomorskem prometu vsakokrat, ko ladja opravi postanek v pristanišču, izpolniti obsežne pravne zahteve glede poročanja. V EU je letno več kot dva milijona postankov v pristaniščih. Formalnosti poročanja za ladje, ki opravijo postanek v pristanišču v državah članicah, so trenutno določene v Direktivi 2010/65/EU – direktivi o formalnostih poročanja. Namen direktive je poenostaviti in uskladiti upravne postopke v pomorskem prometu z uvedbo enotnega okenca za formalnosti poročanja za ladje.

Prevoznikom povzroča težave, da zahteve glede poročanja še niso usklajene niti med različnimi področji, o katerih je treba poročati, znotraj držav članic niti med različnimi državami članicami. To pomeni veliko upravno breme za prevoznike, pri čemer Komisija ocenjuje, da zaposleni v sektorju ladijskega prevoza trenutno na leto porabijo približno 4,6 milijona delovnih ur za poročanje.

V naknadni oceni delovanja sedanje direktive, ki jo je opravila Evropska komisija, je poudarjeno, da obstaja več resnih težav, ki preprečujejo, da bi se direktiva usklajeno uporabljala po vsej EU. Glavne ugotovljene težave so nezadovoljive ravni usklajevanja na nacionalni ravni in na ravni EU, omejeno skupno področje uporabe direktive in dejstvo, da nacionalni organi držav članic prejetih podatkov ne uporabljajo učinkovito.

Evropski svet je na to težavo že opozoril v izjavi iz Vallette o pomorski politiki iz leta 2017 in sklepih Sveta z dne 8. junija 2017 o prednostnih nalogah politike EU na področju pomorskega prometa do leta 2020, pri čemer je priznal potrebo po zmanjšanju upravnega bremena za pomorski promet.

Namen novega predloga Komisije je obravnavati sedanje neusklajeno okolje glede poročanja za ladje v EU. S predlaganim novim okoljem enotnega evropskega okenca za pomorski sektor se poskuša združiti vse formalnosti poročanja, povezane s postankom v pristanišču. Namen tega je izboljšati interoperabilnost in medsebojno povezanost med različnimi sistemi ter spodbujati najučinkovitejšo uporabo podatkov.

Predlog Komisije je oblikovan tako, da se prepreči vsakršno nesorazmerno breme za ladijske prevoznike, temelji pa na obstoječi strukturi nacionalnih enotnih okenc ter mednarodnih standardih in standardih EU ter oblikah zapisa podatkov. Predlog Komisije omogoča decentralizirano, vendar usklajeno rešitev.

Poročevalka pozdravlja predlog Komisije za razveljavitev in nadomestitev sedanje direktive ter se strinja glede pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v naknadni oceni delovanja sedanje direktive. Jasno je, da v industriji nastajajo znatni dodatni stroški zaradi neusklajenosti glede zahtev za poročanje v zvezi z vsakim postankom v pristanišču in poročevalka odločno podpira vse ukrepe za zmanjšanje upravnega bremena, s katerim se soočajo prevozniki v pomorskem prometu. Poročevalka je trdno prepričana, da je to v najboljšem interesu za širše olajševanje trgovine in digitalizacijo.

Poročevalka verjame, da je usklajen nabor podatkov bistven in morda najpomembnejši način za zmanjšanje upravnega bremena za ladje, ki pristanejo v pristaniščih EU, in za izboljšanje pomorske logistične verige. Poročevalka želi, da bi Komisija predstavila podroben nabor usklajenih podatkov, pri katerem bi se v celoti upoštevala prizadevanja za usklajevanje podatkov na ravni Mednarodne pomorske organizacije.

Poročevalka želi tudi zagotoviti, da se podatkovna zbirka okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor izvaja brez poseganja v okolje za carinsko poročanje in da bi morali zadevni organi v zvezi s tem sodelovati. Poročevalka priznava potrebo držav članic po taki prožnosti, da lahko iz različnih razlogov včasih dodajo nove elemente k svojim zahtevam za poročanje, vendar meni, da je treba najti pravo ravnotežje, da se ne bi dodajala nova upravna bremena.

V zvezi z delovanjem nacionalnih enotnih okenc poročevalka razume logiko nadgradnje obstoječih struktur in pozdravlja predlog Komisije v zvezi s tem. Da bi se zagotovilo dobro delovanje nacionalnih enotnih okenc, je treba po mnenju poročevalke zagotoviti dvosmerno komunikacijo med deklarantom in zadevnimi organi. Poleg tega poročevalka meni, da bi moralo imeti vsako nacionalno enotno okence jasno razsežnost upravljanja s pravno podlago za nemoteno obdelavo, pretok in obravnavo podatkov med organi ter med državami članicami. Poročevalka bi prav tako pozdravila možnost, da države članice skupaj razvijejo enotno okence.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE POROČEVALKA PREJELA PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec je pri pripravi poročila do njegovega sprejetja v odboru prejel prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

Organizacija evropskih morskih pristanišč (ESPO)

Združenje ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA)

svet za svetovni pomorski promet (WSC)

Zveza evropskih zasebnih upravljavcev pristanišč (FEPORT)

organizacija Danish Shipping

rotterdamsko pristanišče

Evropska komisija

Predsedstvo Sveta Evropske unije


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Okolje enotnega evropskega okenca za pomorski sektor

Referenčni dokumenti

COM(2018)0278 – C8-0193/2018 – 2018/0139(COD)

Datum predložitve EP

17.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Deirdre Clune

5.7.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Evžen Tošenovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Georg Mayer, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Mylène Troszczynski

Datum predložitve

11.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Marita Ulvskog, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

1

0

ENF

Georg Mayer

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 24. januar 2019Pravno obvestilo