Procedure : 2018/0162(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0007/2019

Indgivne tekster :

A8-0007/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/04/2019 - 6.22

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0354

BETÆNKNING     ***I
PDF 265kWORD 97k
11.1.2019
PE 628.404v02-00 A8-0007/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Dominique Riquet

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0315),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0205/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af…. fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af…. fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0007/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  For at opretholde et højt niveau for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening til søs er det altafgørende at forbedre EU-søfarendes videns- og færdighedsniveau ved at udvikle uddannelse af og udstedelse af beviser til søfarende på linje med de internationale regler.

(1)  For at opretholde et højt niveau for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening til søs er det altafgørende at forbedre EU-søfarendes videns- og færdighedsniveau ved at udvikle uddannelse af og udstedelse af beviser til søfarende på linje med de internationale regler og de teknologiske fremskridt samt at træffe yderligere foranstaltninger for at styrke de europæiske søfarendes færdigheder gennem avancerede uddannelses- og udviklingsmuligheder for EU-søfarende.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  STCW-koden indeholder allerede retningslinjer for forebyggelse af træthed (afsnit B-VIII/1) og egnethed til tjeneste (afsnit A-VIII/1). For at sikre et højt sikkerhedsniveau er det af afgørende betydning, at de standarder, der er fastlagt i denne internationale konvention, håndhæves og følges uden undtagelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  For at fremme søfarendes faglige mobilitet i EU og for at undgå, at den europæiske maritime sektor står over for en mangel på kvalificeret personale med den rette blanding af færdigheder og kompetencer, bør den gensidige anerkendelse af søfarendes beviser, der er udstedt af medlemsstaterne, lettes. Medlemsstaterne bør derfor fuldt ud anerkende de kvalifikationsbeviser og den dokumentation, der udstedes til søfarende i andre medlemsstater, herunder med henblik på udstedelse af nationale duelighedsbeviser. Nægter en medlemsstat at godkende eller acceptere et sådant gyldigt bevis, der er udstedt af en anden medlemsstat, skal den begrunde denne afgørelse.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Direktiv 2008/106/EF indeholder desuden en centraliseret mekanisme til anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af tredjelande. Evalueringen af programmet for målrettet og effektiv regulering14 (REFIT) viste, at der var opnået betydelige omkostningsbesparelser for medlemsstaterne siden indførelsen af den centraliserede mekanisme. Evalueringen afslørede imidlertid også, at i forbindelse med nogle af de anerkendte tredjelande blev kun et meget begrænset antal søfarende efterfølgende ansat på EU-skibe. For at bruge de tilgængelige menneskelige og finansielle ressourcer på en mere effektiv måde skulle proceduren for anerkendelse af tredjelande derfor baseres på en analyse af behovet for sådan anerkendelse, herunder et skøn af antallet af skibsførere og officerer fra det land, som forventes at blive ansat på EU-skibe.

(5)  Direktiv 2008/106/EF indeholder desuden en centraliseret mekanisme til anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af tredjelande. Evalueringen af programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT)14 viste, at der var opnået betydelige omkostningsbesparelser for medlemsstaterne siden indførelsen af den centraliserede mekanisme. Evalueringen afslørede imidlertid også, at der for nogle af de anerkendte tredjelandes vedkommende kun blev udstedt et meget begrænset antal påtegninger af medlemsstaterne, der attesterede anerkendelsen af beviser for så vidt angår duelighedsbeviser eller kvalifikationsbeviser udstedt af disse tredjelande.

_________________

_________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For at sikre retten for alle søfarende til anstændigt arbejde og begrænse konkurrencefordrejninger på det indre marked bør anerkendelsen af søfarendes beviser, der er udstedt af tredjelande, være betinget af, at de pågældende tredjelande ratificerer konventionen om søfarendes arbejdsforhold.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at øge effektiviteten ved det centraliserede system til anerkendelsen af tredjelande yderligere bør omevalueringen af tredjelande, som leverer et lille antal søfarende til EU-flåden, foretages med længere mellemrum, som skal øges til ti år. Dette længere tidsrum for omevaluering af sådanne tredjelandes system bør imidlertid kombineres med prioritetskriterier, som tager højde for sikkerhedsbekymringer, balance mellem behovet for effektivitet og en effektiv beskyttelsesmekanisme i tilfælde af forringet kvalitet af søfarendes uddannelse, som gives i de relevante tredjelande.

(7)  For at øge effektiviteten ved det centraliserede system til anerkendelsen af tredjelande yderligere bør omevalueringen af tredjelande, som leverer et lille antal søfarende til EU-flåden, foretages med længere mellemrum, som skal øges til otte år. Disse søfarendes egnethed bør også vurderes af medlemsstaterne, og de bør om nødvendigt få uddannelse. Dette længere tidsrum for omevaluering af sådanne tredjelandes system bør imidlertid kombineres med prioritetskriterier, som tager højde for sikkerhedsbekymringer, balance mellem behovet for effektivitet og en effektiv beskyttelsesmekanisme i tilfælde af forringet kvalitet af søfarendes uddannelse, som gives i de relevante tredjelande.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Oplysninger om de søfarende, der er ansat fra tredjelande, er blevet tilgængelige på EU-niveau via kommunikation fra medlemsstaterne, som har de relevante oplysninger i deres officielle registre vedrørende udstedte beviser og påtegninger. Disse oplysninger bør ikke kun bruges til statistiske og politikformuleringsformål, men også til formålet med at forbedre effektiviteten af det centraliserede system, som anerkender tredjelande. Baseret på de oplysninger, som kommunikeres af medlemsstaterne, skal anerkendte tredjelande, som ikke har forsynet EU-flåden med søfarende i et tidsrum på mindst fem år, fjernes fra listen over anerkendte tredjelande. Desuden skal disse oplysninger også bruges for at prioritere omevalueringen af de anerkendte tredjelande.

(8)  Oplysninger om de søfarende, der er ansat fra tredjelande, er blevet tilgængelige på EU-niveau via kommunikation fra medlemsstaterne, som har de relevante oplysninger i deres officielle registre vedrørende udstedte beviser og påtegninger. Disse oplysninger bør ikke kun bruges til statistiske og politikformuleringsformål, men også til formålet med at forbedre effektiviteten af det centraliserede system, som anerkender tredjelande. Baseret på de oplysninger, som kommunikeres af medlemsstaterne, bør anerkendelsen af tredjelande, som ikke har forsynet EU-flåden med søfarende i et tidsrum på mindst otte år, undersøges på ny. Den fornyede undersøgelsesproces bør omfatte muligheden for at fastholde anerkendelsen af det pågældende tredjeland eller trække den tilbage. Desuden skal disse oplysninger også bruges for at prioritere omevalueringen af de anerkendte tredjelande.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Bestemmelserne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF15 finder ikke anvendelse, når det gælder anerkendelse af sønæringsbeviser i henhold til direktiv 2008/106/EF. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF16 regulerede den gensidige anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne. Definitionerne af sønæringsbeviser som omhandles i direktiv 2005/45/EF er imidlertid blevet forældede efter ændringerne af STCW-konventionen fra 2010. Ordningen om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, skal derfor ændres for at afspejle de internationale ændringer og de nye definitioner af sønæringsbeviser inkluderet i direktiv 2008/106/EF. Endvidere skal søfarendes lægeattester, som er udstedt under medlemsstaternes beføjelse, også indgå i ordningen om gensidig anerkendelse. For at fjerne tvetydighed og risikoen for uoverensstemmelser mellem direktiv 2005/45/EF og direktiv 2008/106/EF skal den gensidige anerkendelse af sønæringsbeviser reguleres af direktiv 2008/106/EF.

(9)  Bestemmelserne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF15 finder ikke anvendelse, når det gælder anerkendelse af sønæringsbeviser i henhold til direktiv 2008/106/EF. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF16 regulerede den gensidige anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne. Definitionerne af sønæringsbeviser som omhandles i direktiv 2005/45/EF er imidlertid blevet forældede efter ændringerne af STCW-konventionen fra 2010. Ordningen om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, skal derfor ændres for at afspejle de internationale ændringer og de nye definitioner af sønæringsbeviser inkluderet i direktiv 2008/106/EF. Endvidere skal søfarendes lægeattester, som er udstedt under medlemsstaternes beføjelse, også indgå i ordningen om gensidig anerkendelse. For at fjerne tvetydighed og risikoen for uoverensstemmelser mellem direktiv 2005/45/EF og direktiv 2008/106/EF skal den gensidige anerkendelse af sønæringsbeviser reguleres af direktiv 2008/106/EF. For at mindske den administrative byrde for medlemsstaterne og lette forvaltningen af påmønstringerne er det desuden nødvendigt at gå over til et elektronisk system for de af de søfarende fremlagte kvalifikationsbeviser med henblik på at opnå en fuldstændig dematerialisering af beviserne inden 2027.

__________________

__________________

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, og om ændring af direktiv 2001/25/EF (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 160).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/45/EF om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, og om ændring af direktiv 2001/25/EF (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 160).

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  For at bidrage til øget sikkerhed, større effektivitet i forvaltningen af skibe, der fører en medlemsstats flag, og fremme af uddannede søfarende i Unionen er det vigtigt fortsat at udvikle den europæiske knowhow på det maritime område og at øge de søfarendes færdigheder og kompetencer, navnlig i lyset af de teknologiske fremskridt og digitaliseringen af sektoren. Der bør derfor foreslås en uddannelse, som rækker ud over minimumskravene i STCW-konventionen, og som udmunder i et europæisk bevis for højtuddannede søfarende, som anbefalet i rapporten af 9. juni 2011 fra arbejdsgruppen vedrørende maritim beskæftigelse og konkurrenceevne i Kommissionen. Der bør i øvrigt med henblik på udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne tilskyndes til fremme af Erasmus+-mekanismen for uddannelse af søfarende.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Beviserne bør centraliseres ved hjælp af en elektronisk database på EU-plan, som også er forbundet med databasen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF1a. Denne digitalisering af data er et naturligt led i de teknologiske fremskridt hvad angår indsamling og rapportering af data med henblik på at bidrage til omkostningsbesparelser og en effektiv udnyttelse af menneskelige ressourcer.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57).

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  En bred debat med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, medlemsstater, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter er nødvendig for at undersøge muligheden for at oprette et frivilligt system af harmoniserede beviser på et uddannelsesniveau, der overstiger STCW, for at øge de europæiske søfarendes konkurrencemæssige fordel. Med en sådan STCW+ kunne der indføres et "bevis for højtuddannede søfarende" baseret på europæiske efter- og videreuddannelseskurser, som ville give europæiske søfarende færdigheder ud over dem, der kræves på internationalt plan. Den stigende digitalisering af den maritime sektor bør bidrage til at forbedre og udvikle disse færdigheder og kvalifikationer.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Uddannelse af europæiske søfarende som skibsførere og officerer bør støttes gennem udveksling af studerende mellem søfartsuddannelsesinstitutioner i hele Unionen. For at dyrke og udvikle de søfarendes færdigheder og kvalifikationer under et europæisk flag er det nødvendigt at udveksle god praksis mellem medlemsstaterne. Uddannelse af søfarende bør drage fuld nytte af de muligheder, som Erasmus+ giver.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5 – stk. 10

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2a)  Artikel 5, stk. 10, affattes således:

10. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 19, stk. 7, skal de beviser, der kræves i henhold til nærværende direktiv, forefindes i original om bord på det skib, hvor indehaveren er tjenstgørende.

"10. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 19, stk. 7, skal de beviser, der kræves i henhold til nærværende direktiv, forefindes i original om bord på det skib, hvor indehaveren er tjenstgørende, i papirform eller elektronisk form, idet ægtheden og gyldigheden garanteres af udstedelsesstaten og kan kontrolleres inden for rammerne af proceduren i stk. 12, litra b), og stk. 13."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=DA)

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5 – stk. 13

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

2b)  Artikel 5, stk. 13, affattes således:

13. Fra den 1. januar 2017 skal de oplysninger, der stilles til rådighed i overensstemmelse med stk. 12, litra b), stilles til rådighed elektronisk.

"13. Fra den 1. januar 2017 skal de oplysninger, der stilles til rådighed i overensstemmelse med stk. 12, litra b), stilles til rådighed elektronisk. Fra den 1. januar 2027 skal alle beviser og påtegninger i overensstemmelse med stk. 12, litra b), udelukkende stilles til rådighed elektronisk."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=DA)

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Til formål for stk. 8 i artikel 20 og stk. 2 i artikel 21 samt til medlemsstaternes og Kommissionens brug ved politikformulering indsender medlemsstaterne hvert år oplysninger, som omhandles i Bilag V til dette direktiv, vedrørende duelighedsbeviser og påtegninger, der attesterer anerkendelsen af duelighedsbeviserne, til Kommissionen. De kan også på frivilligt basis fremlægge oplysninger om de kvalifikationsbeviser, der er udstedt til menige i overensstemmelse med kapitel II, III og VII i bilaget til STCW-konventionen.

Til formål for artikel 20, stk. 8, og artikel 21, stk. 2, og for at lette gennemførelsen af artikel 8 opretter, forvalter og ajourfører Kommissionen en database, som alle medlemsstater er tilsluttet, og som indeholder alle de oplysninger, som omhandles i bilag V til dette direktiv, vedrørende duelighedsbeviser og påtegninger, der attesterer anerkendelsen af de duelighedsbeviser, der er udstedt i overensstemmelse med reglement V/1-1 og V/1-2 i STCW-konventionen.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Databasen over søfarendes beviser skal være forbundet med den inspektionsdatabase, der er omhandlet i artikel 24 i direktiv 2009/16/EF.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5b – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Enhver medlemsstat accepterer kvalifikationsbeviser og bevisdokumenter, som er udstedt af en anden medlemsstat, eller under dennes beføjelse, til det formål at lade søfarende gøre tjeneste om bord på dens flåde.

1.  Enhver medlemsstat accepterer kvalifikationsbeviser og bevisdokumenter, som er udstedt af en anden medlemsstat, eller under dennes beføjelse, i papirform eller elektronisk form, til det formål at lade søfarende gøre tjeneste om bord på dens flåde og for udstedelse af duelighedsbeviser eller kvalifikationsbeviser. Den oprindelige afgørelse om accept af sådanne beviser eller dokumenter udstedes senest en måned efter modtagelsen af anmodningen og den fornødne dokumentation.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Enhver medlemsstat anerkender duelighedsbeviser, som er udstedt af en anden medlemsstat, eller kvalifikationsbeviser, som er udstedt af en anden medlemsstat, til skibsførere og officerer i henhold til reglement V/1-1 og V/1-2 i bilag I ved at påtegne det bevis for at attestere dets anerkendelse. Påtegningen, som attesterer anerkendelsen, begrænses til de stillinger, funktioner og ansvars- eller kvalifikationsområder, der er foreskrevet heri. Den anvendte påtegningsform er den, der er fremsat i stk. 3 i afsnit A-I/2 i STCW-koden.

2.  Enhver medlemsstat anerkender duelighedsbeviser, som er udstedt af en anden medlemsstat, eller kvalifikationsbeviser, som er udstedt af en anden medlemsstat, til skibsførere og officerer i henhold til reglement V/1-1 og V/1-2 i bilag I ved at påtegne det bevis for at attestere dets anerkendelse. Påtegningen, som attesterer anerkendelsen, begrænses til de stillinger, funktioner og ansvars- eller kvalifikationsområder, der er foreskrevet heri. Påtegningen udstedes kun, hvis alle krav i STCW-konventionen er blevet opfyldt i henhold til stk. 7 i reglement I/2 i STCW-konventionen. Den anvendte påtegningsform er den, der er fremsat i stk. 3 i afsnit A-I/2 i STCW-koden.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5b – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstater sikrer, at søfarende i overensstemmelse med national lovgivning og procedurer kan gøre indsigelse mod afgørelser, hvorved der nægtes påtegning af et gyldigt bevis, og at der kan klages over manglende svar.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at søfarende i overensstemmelse med national lovgivning og procedurer kan gøre indsigelse mod afgørelser, hvorved der nægtes påtegning af et gyldigt bevis, og at der kan klages over manglende svar eller uberettigede forsinkelser, og at søfarende får gratis relevant rådgivning og assistance i forbindelse med sådanne klager.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5b – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne bør, i det omfang det er muligt, holde listen over deres behov og jobtilbud for søfarende ajour.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5b – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Medlemsstaterne udvikler med bistand fra Kommissionen og inddragelse af arbejdsmarkedets parter et gensidigt anerkendt europæisk bevis for højtuddannede søfarende, der tilbyder videregående uddannelse til søfarende ud over kravene i STCW-konventionen, med henblik på yderligere at styrke de europæiske søfarendes færdigheder.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5b – stk. 7 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7 b.  Senest den... [indsæt dato fem år efter ikrafttrædelsen] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en evaluering af indvirkningen af den gensidige anerkendelse af søfarendes uddannelse og kvalifikationer på de europæiske søfarendes beskæftigelse og færdigheder, herunder forslag til yderligere foranstaltninger på baggrund af denne evaluering.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  opfylde kravene til sundhedsmæssig egnethed i artikel 11; og

a)  opfylde kravene til sundhedsmæssig egnethed i artikel 11, såvel fysisk som mentalt, og

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 19 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa)  Artikel 19, stk. 1, ændres som følger:

1.  Søfarende, der ikke er i besiddelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, og/eller kvalifikationsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne til skibsførere og officerer i overensstemmelse med reglement V/1-1 og V/1-2 i STCW-konventionen, kan opnå ret til at gøre tjeneste på skibe, som fører en medlemsstats flag, hvis der er truffet afgørelse om anerkendelse af deres sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser under anvendelse af de procedurer, der er fastsat i denne artikels stk. 2-6.

 

1.  Søfarende, der ikke er i besiddelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, og/eller kvalifikationsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne til skibsførere og officerer i overensstemmelse med reglement V/1-1 og V/1-2 i STCW-konventionen, kan opnå ret til at gøre tjeneste på skibe, som fører en medlemsstats flag, hvis der er truffet afgørelse om anerkendelse af deres sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser under anvendelse af de procedurer, der er fastsat i denne artikels stk. 2- 6, og at det tredjeland, der er omfattet af anerkendelsesproceduren, har ratificeret den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:DA:PDF

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat, som tilsigter, ved påtegning, at anerkende duelighedsbeviserne eller kvalifikationsbeviserne, der omhandles i stk. 1, og som er udstedt af et tredjeland til en skibsfører, officer eller radiooperatør, til at gøre tjeneste på skibe, der fører medlemsstatens flag, skal indsende en anmodning til Kommissionen om anerkendelse af det tredjeland, ledsaget af en foreløbig analyse af tredjelandets overholdelse af kravene i STCW-konventionen ved at indsamle de oplysninger, der omhandles i bilag II, herunder et skøn over antallet af skibsførere og officerer fra det land, som forventes at blive ansat.

En medlemsstat, som tilsigter, ved påtegning, at anerkende duelighedsbeviserne eller kvalifikationsbeviserne, der omhandles i stk. 1, og som er udstedt af et tredjeland til en skibsfører, officer eller radiooperatør, til at gøre tjeneste på skibe, der fører medlemsstatens flag, skal indsende en anmodning til Kommissionen om anerkendelse af det tredjeland, ledsaget af en foreløbig analyse af tredjelandets overholdelse af kravene i STCW-konventionen og den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold ved at indsamle de oplysninger, der omhandles i bilag II. I den foreløbige analyse giver medlemsstaten yderligere oplysninger om årsagerne til anerkendelsen af det pågældende tredjeland til støtte for sin anmodning. Ud over den foreløbig analyse med hensyn til overholdelse forelægger medlemsstaten et begrundet skøn over antallet af skibsførere, officerer og radiooperatører fra det pågældende land, som forventes at blive ansat, undtagen i behørigt begrundede tilfælde.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodningsindsendelse fra en medlemsstat skal Kommissionen træffe en afgørelse, som starter anerkendelsesproceduren for det tredjeland. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 28, stk. 2.

Efter anmodningsindsendelse fra en medlemsstat indleder Kommissionen anerkendelsesproceduren for det tredjeland.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter vedtagelse af en positiv afgørelse om at påbegynde anerkendelsesproceduren skal Kommissionen, med bistand fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og i påkommende fald med deltagelse af de berørte medlemsstater, indsamle de i bilag II nævnte oplysninger og foretage en vurdering af uddannelses- og bevisudstedelsessystemerne i det tredjeland, som anerkendelsesanmodningen vedrører, for at konstatere, om det pågældende land opfylder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre svig med beviser.

Kommissionen skal med bistand fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og i påkommende fald med deltagelse af den medlemsstat, der har indsendt anmodningen, og alle andre berørte medlemsstater indsamle de i bilag II nævnte oplysninger og foretage en vurdering af uddannelses- og bevisudstedelsessystemerne i det tredjeland, som anerkendelsesanmodningen vedrører, for at konstatere, om det pågældende land opfylder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre svig med beviser.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 20 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis der ikke er nogen påtegninger, som attesterer anerkendelse udstedt af en medlemsstat i forbindelse med duelighedsbeviser eller kvalifikationsbeviser, som omhandles i stk. 1 i artikel 19, og som er udstedt af et tredjeland i et tidsrum på mere end 5 år, skal anerkendelsen af det lands beviser trækkes tilbage. Til det formål skal Kommissionen vedtage gennemførelsesafgørelser i henhold til den undersøgelsesprocedure, der omhandles i artikel 28, stk. 2, efter underrettelse af medlemsstaterne, samt det pågældende tredjeland mindst to måneder i forvejen.

8.  Hvis der ikke er nogen påtegninger, som attesterer anerkendelse udstedt af en medlemsstat i forbindelse med duelighedsbeviser eller kvalifikationsbeviser, som omhandles i stk. 1 i artikel 19, og som er udstedt af et tredjeland i et tidsrum på mere end otte år, skal anerkendelsen af det lands beviser undersøges på ny. Til det formål skal Kommissionen vedtage gennemførelsesafgørelser i henhold til den undersøgelsesprocedure, der omhandles i artikel 28, stk. 2, efter underrettelse af medlemsstaterne, samt det pågældende tredjeland mindst tre måneder i forvejen.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 21 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De tredjelande, der er blevet anerkendt i henhold til proceduren i artikel 19, stk. 3, første afsnit, herunder de tredjelande, der henvises til i artikel 19, stk. 6, omevalueres regelmæssigt og mindst hvert tiende år af Kommissionen med bistand fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed med henblik på at kontrollere, om de opfylder de relevante kriterier i bilag II, og om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre svig med beviser.

1.  De tredjelande, der er blevet anerkendt i henhold til proceduren i artikel 19, stk. 3, første afsnit, herunder de tredjelande, der henvises til i artikel 19, stk. 6, omevalueres regelmæssigt og mindst hvert syvende år af Kommissionen med bistand fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed med henblik på at kontrollere, om de opfylder de relevante kriterier i bilag II, og om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre svig med beviser.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 21 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  antallet af programmer, som er godkendt af tredjelandet;

d)  antallet af uddannelses- og udviklingsprogrammer for søfarende, som er godkendt af tredjelandet

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 21 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  det samlede antal søfarende, der leveres af tredjelandet til EU-flåden, og disse søfarendes uddannelse og kvalifikationer

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 21 – stk. 2 – litra f b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  oplysninger om uddannelsesstandarder i det pågældende tredjeland fra de berørte myndigheder eller andre interessenter.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 25a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal formidle de oplysninger, der omhandles i bilag V, til Kommissionen til formål for stk. 8 i artikel 20 og stk. 2 i artikel 21 samt til brug af medlemsstaterne og Kommissionen ved politikformulering.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der er anført i bilag V, overføres til den database, der er oprettet i medfør af artikel 5a, så snart beviset eller den relevante påtegning er blevet udstedt.

 

Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der overføres til den i artikel 5a omhandlede database, valideres med henblik på offentliggørelse inden for 72 timer.

 

Medlemsstaterne har adgang til alle de oplysninger, der registreres i den i artikel 5a omhandlede database, med henblik på gennemførelsen af artikel 8.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Indledning

Vigtigheden ved det humane element i forbindelse med sikkerheden til søs og beskyttelsen af havmiljøet er blevet anerkendt inden for EU. Forbedring af uddannelsen af og udstedelsen af beviser til søfarende blev anset som særligt vigtige elementer til at opnå et højt niveau.

I EU er dette spørgsmål reguleret ved to direktiver: direktiv 2008/106/EF, som fastsætter minimumsstandarder for uddannelse, og direktiv 2005/45/EF, som bakker op om professionel mobilitet for søfarende inden for EU ved at fremme gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser udstedt af medlemsstaterne. Nærmere bestemt:

§Direktiv 2008/106/EF integrerer de internationale rammer for kravene til uddannelse af søfarende, til sønæring og til vagthold, der er udviklet i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og fastsat ved den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 som ændret (STCW-konventionen).

§Direktiv 2005/45/EF bakker op om professionel mobilitet for søfarende inden for EU ved at indføre en forenklet procedure, der fremmer gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser udstedt af medlemsstaterne.

Kvalitetskontrol af gældende lovgivning

Refit-evalueringen (programmet for målrettet og effektiv regulering) viste, at EU-rammerne forbundet med uddannelse af og udstedelse af beviser til søfarende i høj grad nåede deres primære mål og forbliver relevante. For det første ved at hjælpe med at fjerne de utilstrækkeligt kvalificerede besætninger, der arbejder om bord på skibe, som fører EU-medlemsstaters flag, takket være forbedringen af uddannelsen af og udstedelsen af beviser til søfarende. For det andet blev der skabt lige vilkår for søfarende, der er uddannet i EU, og søfarende, der er ansat fra tredjelande, gennem oprettelsen af den EU-centraliserede mekanisme. Endelig har den gensidige anerkendelse af sønæringsbeviser i henhold til direktiv 2005/45/EF gjort det muligt at forbedre søfarendes mobilitet blandt skibe, som fører EU-landes flag.

Refit-evalueringen viste dog nogle mangler ved dens effektivitet og proportionaliteten af nogle af de regulatoriske krav, bl.a.:

§De administrative rammer vedrørende proceduren for anerkendelse og omevaluering for tredjelande mangler effektivitet.

§Anvendelsesområdet for ordningen om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, mangler klarhed og retssikkerhed.

§Direktiv 2008/106/EF skal harmoniseres med regelmæssige mellemrum under hensyntagen til de seneste ændringer til STCW-konventionen, navnlig i forbindelse med de nye kvalifikations- og uddannelseskrav til søfarende, der arbejder om bord på passagerskibe, skibe, der anvender gasser eller andre brændstoffer med lavt flammepunkt (IGF-kode), og skibe, som arbejder i polarvande. I denne forbindelse forårsager den aktuelle procedure med at tage hensyn til ændringer i STCW-konventionen væsentlige forsinkelser og en risiko for, at EU-lovgivningen ikke er i overensstemmelse med de internationale rammer i et væsentligt tidsrum.

Kommissionens forslag 

Kommissionens forslag sigter mod at forenkle og effektivisere de eksisterende EU-rammebestemmelser for minimumskrav til uddannelsen af og udstedelsen af beviser til søfarende for at opnå følgende tre mål:

§at holde EU-reglerne afstemt med de internationale rammer

§at forny den centraliserede mekanisme til anerkendelse af tredjelande for at øge dens effektivitet

§at øge juridisk klarhed i forbindelse med den gensidige anerkendelse af sønæringsbeviser, der er udstedt af medlemsstaterne.

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter og tager godt imod Kommissionens forslag om at ajourføre de europæiske standarder i forhold til reglerne i STCW-konventionen, som fastlægges i IMO-regi. Ordføreren er opmærksom på behovet for at støtte og overvåge kvaliteten af uddannelse af søfarende, der arbejder på skibe, som sejler under EU-medlemsstaters flag, navnlig ved at forsikre sig om kvaliteten af uddannelsen af søfarende, der er ansat i tredjelande, gennem anerkendelse af beviser, med henblik på at garantere sikkerheden om bord på skibene.

Han mener nærmere bestemt, at de ændringer, som Kommissionen har foretaget med hensyn til den gensidige anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, medfører forenkling, idet man undgår juridisk overlapning mellem de internationale rammer og direktiv 2008/106/EF.

Desuden tager ordføreren godt imod forslaget om at revidere proceduren for anerkendelse af søfarendes beviser, der er udstedt af et tredjeland, samt forslaget om en tilbagetrækningsmekanisme. Han mener dog, at den periode, efter hvilken anerkendelsen kan trækkes tilbage fra et tredjeland, hvis der ikke ansættes søfarende fra dette land om bord på skibe, der fører en medlemsstats flag, bør forlænges fra fem til otte år, da en sådan yderligere periode er nødvendig for at være på linje med varigheden af uddannelsen og valideringen heraf.

For så vidt angår en medlemsstats anmodning til Kommissionen om anerkendelse af et tredjelands kvalifikationsbeviser mener ordføreren, at en sådan anmodning bør undersøges retmæssigt. Kommissionen kan ikke selv beslutte, om proceduren skal indledes, i henhold til tredjelandet.

Ordføreren foreslår dernæst to nye foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af uddannelsen af de europæiske søfarende. Han foreslår for det første et europæisk bevis for højtuddannede søfarende, der rækker ud over de minimumsstandarder, der er fastsat på internationalt plan, med henblik på at udvikle den europæiske knowhow og tilpasse de søfarendes kvalifikationer til digitaliseringen af erhvervet, men ikke kun det, med det endelige mål at skabe en konkurrencemæssig fordel gennem uddannelsen af de europæiske søfarende på det globale marked.

For det andet foreslår han, at beviser, som er udstedt af medlemsstater eller anerkendte tredjelande, straks overføres til en central elektronisk database på EU-plan, som er forbundet med inspektionsdatabasen i henhold til direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol, for at reducere de finansielle og menneskelige omkostninger og samtidig øge effektiviteten af kontrolsystemet som helhed.


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (27.11.2018)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF for minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Ordfører for udtalelse: Sofia Ribeiro

KORT BEGRUNDELSE

Forbedring af den almene og faglige uddannelse er en absolut prioritet for Den Europæiske Union og dens politiske beslutningstagere. At sikre EU-borgerne nye kvalifikationer er en ambition, der vil forøge mange økonomiske sektorers bæredygtighed, og søtransporten er ingen undtagelse.

90 % af vareeksporten fra EU og 40 % af handelen inden for EU sendes ad søvejen. Søtransport er således en afgørende faktor for udviklingen af den europæiske handel med enorme økonomiske konsekvenser og deraf følgende jobskabelse. Vi skal derfor sørge for uddannelse, specialisering og certificering for søfarende med henblik på at minimere potentielle trusler mod sikkerheden for mennesker og varer på havet eller for havmiljøet i forbindelse med operationer om bord på skibe. EU-lovgivningen om minimumsuddannelsesniveauet og acceptable minimumsarbejdsvilkår og sikkerhedssystemer om bord skal også være i overensstemmelse med internationale standarder og konventioner, da søfartssektoren i sagens natur er globaliseret.

EU's nuværende normative ramme har allerede gjort store fremskridt med at hjælpe med at eliminere anvendelsen af underkvalificerede besætninger, der arbejder om bord på de skibe, der sejler under EU-flag, ved at fremme uddannelse og certificering inden for søfart. Samtidig er der skabt lige vilkår for søfarende, der er uddannet i Unionen, og søfarende, der er ansat fra tredjelande, gennem oprettelsen af den EU-centraliserede mekanisme i overensstemmelse med de forpligtelser, som medlemsstaterne påtog sig ved tiltrædelsen af STCW-konventionen. I lyset af den seneste lovgivningsmæssige udvikling er der imidlertid behov for, at EU-lovgivningen tilpasses, forenkles og omformuleres.

Den nuværende proces med at revidere direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og om ophævelse af direktiv 2005/45/EF vil imødekomme dette behov og bør derfor forsøge både at fjerne de smuthuller, der allerede er blevet identificeret, og at forenkle og strømline EU's nuværende lovgivningsmæssige rammer på disse områder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Direktiv 2008/106/EF indeholder desuden en centraliseret mekanisme til anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af tredjelande. Evalueringen af programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT)14 viste, at der var opnået betydelige omkostningsbesparelser for medlemsstaterne siden indførelsen af den centraliserede mekanisme. Evalueringen afslørede imidlertid også, at i forbindelse med nogle af de anerkendte tredjelande blev kun et meget begrænset antal søfarende efterfølgende ansat på EU-skibe. For at bruge de tilgængelige menneskelige og finansielle ressourcer på en mere effektiv måde skulle proceduren for anerkendelse af tredjelande derfor baseres på en analyse af behovet for sådan anerkendelse, herunder et skøn af antallet af skibsførere og officerer fra det land, som forventes at blive ansat på EU-skibe.

(5)  Direktiv 2008/106/EF indeholder desuden en centraliseret mekanisme til anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af tredjelande. Evalueringen af programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT)14 viste, at der var opnået betydelige omkostningsbesparelser for medlemsstaterne siden indførelsen af den centraliserede mekanisme. Evalueringen afslørede imidlertid også, at der for nogle af de anerkendte tredjelandes vedkommende kun blev udstedt et meget begrænset antal påtegninger af medlemsstaterne, der attesterede anerkendelsen af beviser for så vidt angår duelighedsbeviser eller kvalifikationsbeviser udstedt af disse tredjelande.

_______________________________

_________________________________

14 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2018) 19.

14 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SWD(2018) 19.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at øge effektiviteten ved det centraliserede system til anerkendelsen af tredjelande yderligere bør omevalueringen af tredjelande, som leverer et lille antal søfarende til EU-flåden, foretages med længere mellemrum, som skal øges til ti år. Dette længere tidsrum for omevaluering af sådanne tredjelandes system bør imidlertid kombineres med prioritetskriterier, som tager højde for sikkerhedsbekymringer, balance mellem behovet for effektivitet og en effektiv beskyttelsesmekanisme i tilfælde af forringet kvalitet af søfarendes uddannelse, som gives i de relevante tredjelande.

(7)  For at øge effektiviteten ved det centraliserede system til anerkendelsen af tredjelande yderligere bør omevalueringen af tredjelande, som leverer et lille antal søfarende til EU-flåden, foretages med længere mellemrum, som skal øges til ti år. Disse søfarendes evner bør også vurderes af to medlemsstater og, hvis det er nødvendigt, bør få uddannelse. Dette længere tidsrum for omevaluering af sådanne tredjelandes system bør imidlertid kombineres med prioritetskriterier, som tager højde for sikkerhedsbekymringer, balance mellem behovet for effektivitet og en effektiv beskyttelsesmekanisme i tilfælde af forringet kvalitet af søfarendes uddannelse, som gives i de relevante tredjelande.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Oplysninger om de søfarende, der er ansat fra tredjelande, er blevet tilgængelige på EU-niveau via kommunikation fra medlemsstaterne, som har de relevante oplysninger i deres officielle registre vedrørende udstedte beviser og påtegninger. Disse oplysninger bør ikke kun bruges til statistiske og politikformuleringsformål, men også til formålet med at forbedre effektiviteten af det centraliserede system, som anerkender tredjelande. Baseret på de oplysninger, som kommunikeres af medlemsstaterne, skal anerkendte tredjelande, som ikke har forsynet EU-flåden med søfarende i et tidsrum på mindst fem år, fjernes fra listen over anerkendte tredjelande. Desuden skal disse oplysninger også bruges for at prioritere omevalueringen af de anerkendte tredjelande.

(8)  Oplysninger om de søfarende, der er ansat fra tredjelande, er blevet tilgængelige på EU-niveau via kommunikation fra medlemsstaterne, som har de relevante oplysninger i deres officielle registre vedrørende udstedte beviser og påtegninger. Disse oplysninger bør ikke kun bruges til statistiske og politikformuleringsformål, men også til formålet med at forbedre effektiviteten af det centraliserede system, som anerkender tredjelande. Baseret på de oplysninger, som kommunikeres af medlemsstaterne, bør anerkendelse af tredjelande, der ikke har forsynet EU-flåden med søfarende i et tidsrum på mindst 10 år, undersøges på ny. Genovervejelsesprocessen bør omfatte muligheden for at bevare eller tilbagekalde anerkendelsen af det relevante tredjeland i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren. Desuden skal disse oplysninger også bruges for at prioritere omevalueringen af de anerkendte tredjelande.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  En bred debat med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, medlemsstater, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter er nødvendig for at undersøge muligheden for at oprette et frivilligt system af harmoniserede certifikater på et uddannelsesniveau, der overstiger STCW, for at øge de europæiske søfolks konkurrencemæssige fordel. Med en sådan STCW+ kunne der indføres maritime beviser for topkvalitet (maritime certificates of excellence) på grundlag af europæiske maritime overbygningsuddannelser, som ville give europæiske søfarende færdigheder ud over dem, der kræves på internationalt plan. Den stigende digitalisering af den maritime sektor bør bidrage til at forbedre og udvikle disse færdigheder og kvalifikationer

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b)  Uddannelse af europæiske søfarende som skibsførere og officerer bør støttes gennem udveksling af studerende mellem søfartsuddannelsesinstitutioner i hele Unionen. For at dyrke og udvikle de søfarendes færdigheder og kvalifikationer under et europæisk flag er det nødvendigt at udveksle god praksis mellem medlemsstaterne. Uddannelse af søfarende bør drage fuld nytte af de muligheder, som Erasmus+ giver.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5b – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne bør, i det omfang det er muligt, holde listen over deres behov og jobtilbud for søfarende ajour.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 5b – stk. 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Kommissionen skal senest den [fem år efter dette direktivs ikrafttrædelse] fremlægge en evaluering af virkningen af den gensidige anerkendelse af beviser udstedt af medlemsstaterne på beskæftigelsen blandt europæiske søfarende.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  opfylde kravene til sundhedsmæssig egnethed i artikel 11; og

a)  opfylde kravene til sundhedsmæssig egnethed i artikel 11, såvel fysisk som mentalt, og

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat, som tilsigter, ved påtegning, at anerkende duelighedsbeviserne eller kvalifikationsbeviserne, der omhandles i stk. 1, og som er udstedt af et tredjeland til en skibsfører, officer eller radiooperatør, til at gøre tjeneste på skibe, der fører medlemsstatens flag, skal indsende en anmodning til Kommissionen om anerkendelse af det tredjeland, ledsaget af en foreløbig analyse af tredjelandets overholdelse af kravene i STCW-konventionen ved at indsamle de oplysninger, der omhandles i bilag II, herunder et skøn over antallet af skibsførere og officerer fra det land, som forventes at blive ansat.

En medlemsstat, som tilsigter, ved påtegning, at anerkende duelighedsbeviserne eller kvalifikationsbeviserne, der omhandles i stk. 1, og som er udstedt af et tredjeland til en skibsfører, officer eller radiooperatør, til at gøre tjeneste på skibe, der fører medlemsstatens flag, skal indsende en anmodning til Kommissionen om anerkendelse af det tredjeland, ledsaget af en foreløbig analyse af tredjelandets overholdelse af kravene i STCW-konventionen ved at indsamle de oplysninger, der omhandles i bilag II, og når det er muligt, et skøn over antallet af skibsførere og officerer fra det land, som forventes at blive ansat.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodningsindsendelse fra en medlemsstat skal Kommissionen træffe en afgørelse, som starter anerkendelsesproceduren for det tredjeland. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 28, stk. 2.

Efter anmodningsindsendelse fra en medlemsstat skal Kommissionen træffe en afgørelse, som starter anerkendelsesproceduren for det tredjeland.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter vedtagelse af en positiv afgørelse om at påbegynde anerkendelsesproceduren skal Kommissionen, med bistand fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og i påkommende fald med deltagelse af de berørte medlemsstater, indsamle de i bilag II nævnte oplysninger og foretage en vurdering af uddannelses- og bevisudstedelsessystemerne i det tredjeland, som anerkendelsesanmodningen vedrører, for at konstatere, om det pågældende land opfylder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre svig med beviser.

Kommissionen skal med bistand fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed og i påkommende fald med deltagelse af de berørte medlemsstater indsamle de i bilag II nævnte oplysninger og foretage en vurdering af uddannelses- og bevisudstedelsessystemerne i det tredjeland, som anerkendelsesanmodningen vedrører, for at konstatere, om det pågældende land opfylder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at hindre svig med beviser.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den medlemsstat, der har indsendt anmodningen, kan ensidigt beslutte at anerkende et tredjeland, indtil der er truffet en afgørelse i henhold til dette stk. Hvis en sådan unilateral anerkendelse finder sted, skal medlemsstaten formidle til Kommissionen antallet af påtegninger, der attesterer anerkendelsen, som er udstedt i forbindelse med duelighedsbeviser og kvalifikationsbeviser, som omhandles i stk. 1, og som er udstedt af tredjelandet, til afgørelsen om dets anerkendelse vedtages.

Den medlemsstat, der har indsendt anmodningen, kan anmode Kommissionen om midlertidig tilladelse til at anerkende tredjelandet, indtil der er truffet en afgørelse i henhold til dette stykke. I så fald skal medlemsstaten give Kommissionen alle de oplysninger og den dokumentation , der er nødvendig for at begrunde anmodningen, indtil der er truffet en afgørelse i henhold til dette stykke .

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra b

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I mangel af sådan dokumentation afviser Kommissionen anmodningen om midlertidig anerkendelse med angivelse af begrundelsen herfor.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 20 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis der ikke er nogen påtegninger, som attesterer anerkendelse udstedt af en medlemsstat i forbindelse med duelighedsbeviser eller kvalifikationsbeviser, som omhandles i stk. 1 i artikel 19, og som er udstedt af et tredjeland i et tidsrum på mere end fem år, skal anerkendelsen af det lands beviser trækkes tilbage. Til det formål skal Kommissionen vedtage gennemførelsesafgørelser i henhold til den undersøgelsesprocedure, der omhandles i artikel 28, stk. 2, efter underrettelse af medlemsstaterne, samt det pågældende tredjeland mindst to måneder i forvejen.

8.  Hvis der ikke er nogen påtegninger, som attesterer anerkendelse udstedt af en medlemsstat i forbindelse med duelighedsbeviser eller kvalifikationsbeviser, som omhandles i stk. 1 i artikel 19, og som er udstedt af et tredjeland i et tidsrum på mere end 10 år, skal anerkendelsen af det lands beviser tages op til fornyet overvejelse i samråd med medlemsstaterne og de relevante interessenter. Til det formål skal Kommissionen efter ovennævnte procedure med fornyet overvejelse vedtage gennemførelsesafgørelser i henhold til den undersøgelsesprocedure, der omhandles i artikel 28, stk. 2, efter underrettelse af medlemsstaterne, samt det pågældende tredjeland mindst to måneder i forvejen.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra b

Direktiv 2008/106/EF

Artikel 21 – stk. 2 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  det faktum, at der er udstedt falske certifikater

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv

Referencer

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

17

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv

Referencer

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Dato for høring af EP

24.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Dato for indgivelse

11.1.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 25. januar 2019Juridisk meddelelse