Διαδικασία : 2018/0162(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0007/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0007/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0354

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 316kWORD 115k
11.1.2019
PE 628.404v02-00 A8-0007/2019

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Dominique Riquet

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0315)),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0205/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0007/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Προκειμένου η θαλάσσια ασφάλεια και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, είναι σημαντικό να βελτιωθεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των ναυτικών της Ένωσης μέσα από την ανάπτυξη ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

(1)  Προκειμένου η θαλάσσια ασφάλεια και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, είναι σημαντικό να βελτιωθεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των ναυτικών της Ένωσης μέσα από την ανάπτυξη ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την τεχνολογική πρόοδο, καθώς και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της καλλιέργειας ναυτικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη μέσω της παροχής ανώτερης εκπαίδευσης και ευκαιριών ανάπτυξης για τους ναυτικούς της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ο κώδικας STCW περιέχει ήδη οδηγίες για την πρόληψη της κόπωσης (τμήμα Β-VIII/1) και για την ικανότητα προς εκτέλεση καθηκόντων (τμήμα Α-VIII/1). Προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας, είναι επιτακτική ανάγκη τα πρότυπα που καθορίζει η διεθνής αυτή σύμβαση να επιβάλλονται και να τηρούνται ανεξαιρέτως.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Προκειμένου να ενισχυθεί η επαγγελματική κινητικότητα των ναυτικών εντός της ΕΕ και να αποτραπεί το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει ο κλάδος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας έλλειψη ικανού προσωπικού με το σωστό μείγμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, θα πρέπει να διευκολυνθεί η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν πλήρως τα πιστοποιητικά επάρκειας και τα αποδεικτικά έγγραφα που χορηγούνται σε ναυτικούς από άλλα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων για τους σκοπούς της έκδοσης εθνικών πιστοποιητικών επάρκειας. Εάν ένα κράτος μέλος αρνηθεί να θεωρήσει ή να αποδεχθεί ένα τέτοιο έγκυρο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να δηλώνει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η συγκεκριμένη απόφαση.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαμβάνει επίσης έναν κεντρικό μηχανισμό για την αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT)14 κατέδειξε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση δαπανών για τα κράτη μέλη από την καθιέρωση του κεντρικού μηχανισμού και μετά. Ωστόσο, η αξιολόγηση αποκάλυψε επίσης ότι, όσον αφορά ορισμένες από τις αναγνωρισμένες τρίτες χώρες, μόνον περιορισμένος αριθμός ναυτικών απασχολήθηκε στη συνέχεια σε σκάφη της Ένωσης. Συνεπώς, προκειμένου οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι να αξιοποιούνται με αποδοτικότερο τρόπο, η διαδικασία αναγνώρισης τρίτων χωρών θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση της ανάγκης για τη συγκεκριμένη αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του αριθμού των πλοιάρχων και αξιωματικών που προέρχονται από την εν λόγω χώρα οι οποίοι είναι πιθανόν να απασχοληθούν σε σκάφη της Ένωσης.

(5)  Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαμβάνει επίσης έναν κεντρικό μηχανισμό για την αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT)14 κατέδειξε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση δαπανών για τα κράτη μέλη από την καθιέρωση του κεντρικού μηχανισμού και μετά. Ωστόσο, η αξιολόγηση αποκάλυψε επίσης ότι, όσον αφορά ορισμένες από τις αναγνωρισμένες τρίτες χώρες, μόνον περιορισμένος αριθμός θεωρήσεων που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών είχε εκδοθεί από τα κράτη μέλη σε σχέση με τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τα πιστοποιητικά επάρκειας που είχαν εκδοθεί από τις εν λόγω τρίτες χώρες.

_________________

_________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προκειμένου να διασφαλίζεται το δικαίωμα όλων των ναυτικών σε αξιοπρεπή εργασία και να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, η αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδονται από τρίτες χώρες πρέπει να εξαρτάται από την κύρωση της διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας από τις εν λόγω τρίτες χώρες.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών, η επαναξιολόγηση των τρίτων χωρών που παρέχουν μικρό αριθμό ναυτικών στον ενωσιακό στόλο θα πρέπει να διενεργείται ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, τα οποία θα πρέπει να αυξηθούν στα δέκα έτη. Ωστόσο, το εν λόγω μεγαλύτερο διάστημα επαναξιολόγησης του συστήματος τρίτων χωρών θα πρέπει να συνδυάζεται με κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη προβληματισμούς για την ασφάλεια, ώστε η ανάγκη για αποδοτικότητα να αντισταθμίζεται με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διασφάλισης σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης των ναυτικών στις σχετικές τρίτες χώρες.

(7)  Για την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών, η επαναξιολόγηση των τρίτων χωρών που παρέχουν μικρό αριθμό ναυτικών στον ενωσιακό στόλο θα πρέπει να διενεργείται ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, τα οποία θα πρέπει να αυξηθούν στα οκτώ έτη. Η ικανότητα των εν λόγω ναυτικών θα πρέπει επίσης να αξιολογείται από τα κράτη μέλη και, αν χρειάζεται, οι εν λόγω ναυτικοί θα πρέπει να εκπαιδεύονται. Ωστόσο, το εν λόγω μεγαλύτερο διάστημα επαναξιολόγησης του συστήματος τρίτων χωρών θα πρέπει να συνδυάζεται με κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη προβληματισμούς για την ασφάλεια, ώστε η ανάγκη για αποδοτικότητα να αντισταθμίζεται με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διασφάλισης σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης των ναυτικών στις σχετικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Πληροφορίες σχετικά με τους απασχολούμενους ναυτικούς που προέρχονται από τρίτες χώρες έχουν καταστεί διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, καθώς τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει τις συναφείς πληροφορίες που τηρούνται στα εθνικά μητρώα τους αναφορικά με τα εκδοθέντα πιστοποιητικά και τις θεωρήσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για σκοπούς στατιστικής και χάραξης πολιτικής, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών. Βάσει των πληροφοριών που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη, οι αναγνωρισμένες τρίτες χώρες που δεν έχουν παράσχει ναυτικούς στον στόλο της Ένωσης για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών διαγράφονται από τον κατάλογο των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για την ιεράρχηση της επαναξιολόγησης των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών.

(8)  Πληροφορίες σχετικά με τους απασχολούμενους ναυτικούς που προέρχονται από τρίτες χώρες έχουν καταστεί διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, καθώς τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει τις συναφείς πληροφορίες που τηρούνται στα εθνικά μητρώα τους αναφορικά με τα εκδοθέντα πιστοποιητικά και τις θεωρήσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για σκοπούς στατιστικής και χάραξης πολιτικής, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών. Βάσει των πληροφοριών που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη, η αναγνώριση τρίτων χωρών που δεν έχουν παράσχει ναυτικούς στον στόλο της Ένωσης για διάστημα τουλάχιστον οκτώ ετών θα πρέπει να επανεξετάζεται. Η διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να καλύπτει τη δυνατότητα διατήρησης ή ανάκλησης της αναγνώρισης της οικείας τρίτης χώρας. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για την ιεράρχηση της επαναξιολόγησης των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι διατάξεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 δεν εφαρμόζονται ως προς την αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών δυνάμει της οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Η οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 ρύθμιζε την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Εντούτοις, οι ορισμοί των πιστοποιητικών των ναυτικών που αναφέρονται στην οδηγία 2005/45/ΕΚ έχουν καταστεί παρωχημένοι κατόπιν των τροποποιήσεων της σύμβασης STCW του 2010. Συνεπώς, το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποτυπώνονται οι διεθνείς τροποποιήσεις και οι νέοι ορισμοί των πιστοποιητικών των ναυτικών που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2008/106/ΕΚ. Επιπλέον, τα ιατρικά πιστοποιητικά των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται υπό την εξουσία κρατών μελών, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στο καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης. Προκειμένου να εξαλειφθεί η ασάφεια και ο κίνδυνος ασυνεπειών μεταξύ της οδηγίας 2005/45/ΕΚ και της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών θα πρέπει να ρυθμίζεται από την οδηγία 2008/106/ΕΚ.

(9)  Οι διατάξεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 δεν εφαρμόζονται ως προς την αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών δυνάμει της οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Η οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16 ρύθμιζε την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Εντούτοις, οι ορισμοί των πιστοποιητικών των ναυτικών που αναφέρονται στην οδηγία 2005/45/ΕΚ έχουν καταστεί παρωχημένοι κατόπιν των τροποποιήσεων της σύμβασης STCW του 2010. Συνεπώς, το καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από κράτη μέλη θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να αποτυπώνονται οι διεθνείς τροποποιήσεις και οι νέοι ορισμοί των πιστοποιητικών των ναυτικών που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2008/106/ΕΚ. Επιπλέον, τα ιατρικά πιστοποιητικά των ναυτικών, τα οποία εκδίδονται υπό την εξουσία κρατών μελών, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στο καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης. Προκειμένου να εξαλειφθεί η ασάφεια και ο κίνδυνος ασυνεπειών μεταξύ της οδηγίας 2005/45/ΕΚ και της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών θα πρέπει να ρυθμίζεται από την οδηγία 2008/106/ΕΚ. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των κρατών μελών και να διευκολυνθεί η διαχείριση των ναυτολογήσεων, είναι αναγκαία η μετάβαση σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα τίτλων των ναυτικών με στόχο την πλήρη αποϋλοποίηση των πιστοποιητικών και των τίτλων έως το 2027.

__________________

__________________

15 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).

15 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).

16 Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 160).

16 Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/ΕΚ (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 160).

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των πλοίων που φέρουν τη σημαία ενός από τα κράτη μέλη και την προώθηση ναυτικών που έχουν εκπαιδευτεί στην Ένωση, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή τεχνογνωσία και να αυξηθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ναυτικών, ιδίως στο πλαίσιο της τεχνολογικής προόδου και της ψηφιοποίησης του τομέα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση που θα υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της σύμβασης STCW και θα οδηγεί στην απόκτηση ευρωπαϊκού ναυτικού διπλώματος αριστείας, όπως συνιστά στην Επιτροπή, στην έκθεσή της της 9ης Ιουνίου 2011, η ομάδα εργασίας για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στη ναυτιλία. Επιπλέον, προκειμένου οι ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών να αποβούν επωφελείς, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η προώθηση του μηχανισμού Erasmus+ για την εκπαίδευση των ναυτικών.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)  Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα καλύπτει όλη την Ένωση και η οποία θα είναι επίσης συνδεδεμένη με τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στην οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η ψηφιοποίηση των δεδομένων αποτελεί φυσική απόρροια της τεχνολογικής προόδου στον τομέα της συλλογής και της μεταφοράς δεδομένων και έχει σκοπό να συμβάλει στη μείωση του κόστους και στην αποδοτική χρήση των ανθρώπινων πόρων.

 

____________________

 

Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57).

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Για να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας εθελοντικού συστήματος εναρμονισμένων πιστοποιητικών που υπερβαίνουν τη σύμβαση STCW ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ευρωπαίων ναυτικών, απαιτείται ευρεία συζήτηση με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των κρατών μελών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η εν λόγω σύμβαση STCW+ θα μπορούσε να θεσπίσει «ναυτικά πιστοποιητικά αριστείας» που θα βασίζονται σε ευρωπαϊκές ναυτικές μεταπτυχιακές σπουδές, που θα παρέχουν στους ευρωπαίους ναυτικούς δεξιότητες πάνω και πέραν αυτών που απαιτούνται σε διεθνές επίπεδο. Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση του ναυτιλιακού τομέα θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση και την ανάπτυξη των εν λόγω δεξιοτήτων και προσόντων.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Η εκπαίδευση των ευρωπαίων ναυτικών ως πλοιάρχων και αξιωματικών θα πρέπει να υποστηρίζεται από ανταλλαγές σπουδαστών μεταξύ ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ένωση. Για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των προσόντων των ναυτικών που υπηρετούν σε σκάφη τα οποία φέρουν ευρωπαϊκή σημαία, απαιτείται η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Η εκπαίδευση των ναυτικών θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus +.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 10

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 7, κάθε πιστοποιητικό που απαιτείται από την παρούσα οδηγία, φυλάσσεται στην πρωτότυπη μορφή του επί του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο κάτοχός του.

«10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 7, κάθε πιστοποιητικό που απαιτείται από την παρούσα οδηγία, φυλάσσεται στην πρωτότυπη μορφή του επί του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο κάτοχός του, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, η αυθεντικότητα και η εγκυρότητα των οποίων διασφαλίζεται από το κράτος έκδοσης και μπορεί να ελεγχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 12 στοιχείο β) και στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=EL)

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 13

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2β)  Στο άρθρο 5 η παράγραφος 13 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

13. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 12 στοιχείο β) παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα.

«13. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 12 στοιχείο β) παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, όλα τα πιστοποιητικά και οι θεωρήσεις παρέχονται, σύμφωνα με την παράγραφο 12 στοιχείο α) αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=EL)

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 20 παράγραφος 8, του άρθρου 21 παράγραφος 2 και για χρήση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον τομέα χάραξης πολιτικής, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας σχετικά με τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας. Μπορούν επίσης να παρέχουν, προαιρετικά, τις πληροφορίες για τα πιστοποιητικά επάρκειας που έχουν εκδοθεί για κατώτερους ναυτικούς σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III και VII του παραρτήματος της σύμβασης STCW.

Για τους σκοπούς του άρθρου 20 παράγραφος 8, του άρθρου 21 παράγραφος 2 και για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του άρθρου 8, η Επιτροπή δημιουργεί, διαχειρίζεται και ενημερώνει βάση δεδομένων στην οποία συνδέονται όλα τα κράτη μέλη και η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας σχετικά με τα πιστοποιητικά ικανότητας και τις θεωρήσεις που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους κανόνες V/1-1 και V/1-2 της σύμβασης STCW.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Η βάση δεδομένων για τα πιστοποιητικά των ναυτικών πρέπει να είναι διασυνδεδεμένη με τη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος δέχεται πιστοποιητικά επάρκειας και αποδεικτικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος, ή υπό την εξουσία αυτού, με σκοπό να επιτρέπεται στους ναυτικούς να υπηρετούν σε πλοία του στόλου του.

1.  Κάθε κράτος μέλος δέχεται πιστοποιητικά επάρκειας και αποδεικτικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος, ή υπό την εξουσία αυτού, σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό να επιτρέπεται στους ναυτικούς να υπηρετούν σε πλοία του στόλου του, καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας ή πιστοποιητικών επάρκειας. Η αρχική απόφαση αναφορικά με την αποδοχή τέτοιων πιστοποιητικών ή αποδεικτικών εγγράφων εκδίδεται εντός ενός μήνα από την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος ή πιστοποιητικά επάρκειας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σε πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με του κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος I, θεωρώντας τα προκειμένου να πιστοποιήσει την αναγνώρισή τους. Η θεώρηση που πιστοποιεί την αναγνώριση περιορίζεται στις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα ικανότητας ή επάρκειας που καθορίζονται σε αυτά. Χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του τμήματος Α-Ι/2 του κώδικα STCW.

2.  Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος ή πιστοποιητικά επάρκειας που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σε πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με του κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 του παραρτήματος I, θεωρώντας τα προκειμένου να πιστοποιήσει την αναγνώρισή τους. Η θεώρηση που πιστοποιεί την αναγνώριση περιορίζεται στις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τα επίπεδα ικανότητας ή επάρκειας που καθορίζονται σε αυτά. Η θεώρηση εκδίδεται μόνον εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της σύμβασης STCW, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του κανονισμού I/2 της σύμβασης STCW. Χρησιμοποιείται ο τύπος θεώρησης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του τμήματος Α-Ι/2 του κώδικα STCW.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 β – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι οι ναυτικοί έχουν το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε άρνησης θεώρησης ή αποδοχής εγκύρου πιστοποιητικού ή της μη παροχής απάντησης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές διαδικασίες.

4.  Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι οι ναυτικοί έχουν το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε άρνησης θεώρησης ή αποδοχής εγκύρου πιστοποιητικού, της μη παροχής απάντησης ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές διαδικασίες, και ότι παρέχονται στους ναυτικούς επαρκείς συμβουλές και δωρεάν συνδρομή αναφορικά με τις εν λόγω προσφυγές.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 β – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των αναγκών και των προσφορών εργασίας τους για ναυτικούς.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 β – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια της Επιτροπής και τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, αναπτύσσουν ένα αμοιβαίως αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό ναυτικό δίπλωμα αριστείας παρέχοντας ανώτερη εκπαίδευση στους ναυτικούς πάνω και πέρα από τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω την καλλιέργεια ναυτικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 β – παράγραφος 7 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β.  Έως τις [να εισαχθεί ημερομηνία πέντε έτη από την έναρξη ισχύος], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολόγηση του αντικτύπου της αμοιβαίας αναγνώρισης της εκπαίδευσης και των προσόντων των ναυτικών για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ευρωπαίων ναυτικών, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για περαιτέρω δράση βάσει της εν λόγω αξιολόγησης.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να πληροί τα πρότυπα καταλληλότητας από ιατρική άποψη τα οποία καθορίζει το άρθρο 11· και

α)  να πληροί τα πρότυπα καταλληλότητας από ιατρική άποψη τα οποία καθορίζει το άρθρο 11, τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία· και

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

α α)  Το άρθρο 19 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

1.  Σε ναυτικούς που δεν είναι κάτοχοι των πιστοποιητικών ικανότητας που εκδίδουν τα κράτη μέλη ή/και των πιστοποιητικών επάρκειας που εκδίδουν τα κράτη μέλη για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 της σύμβασης STCW, είναι δυνατόν να επιτρέπεται να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί απόφαση για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητάς τους και των πιστοποιητικών επάρκειάς τους μέσω των διαδικασιών που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

 

1.  Σε ναυτικούς που δεν είναι κάτοχοι των πιστοποιητικών ικανότητας που εκδίδουν τα κράτη μέλη ή/και των πιστοποιητικών επάρκειας που εκδίδουν τα κράτη μέλη για πλοιάρχους και αξιωματικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς V/1-1 και V/1-2 της σύμβασης STCW, είναι δυνατόν να επιτρέπεται να υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί απόφαση για την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητάς τους και των πιστοποιητικών επάρκειάς τους μέσω των διαδικασιών που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου και ότι η τρίτη χώρα την οποία αφορά η διαδικασία αναγνώρισης έχει κυρώσει τη διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:EL:PDF

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κράτος μέλος που προτίθεται να αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τα πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ασυρμάτου για να υπηρετήσουν επί πλοίων που φέρουν τη σημαία του, υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας, συνοδευόμενη από προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης της τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης του αριθμού των πλοιάρχων και αξιωματικών από την εν λόγω χώρα που είναι πιθανόν να απασχοληθούν.

Κράτος μέλος που προτίθεται να αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τα πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ασυρμάτου για να υπηρετήσουν επί πλοίων που φέρουν τη σημαία του, υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας, συνοδευόμενη από προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης της τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II. Στην προκαταρκτική ανάλυση, το κράτος μέλος παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της αναγνώρισης της τρίτης χώρας προς υποστήριξη της αίτησής του. Επιπροσθέτως της προκαταρκτικής ανάλυσης περί της συμμόρφωσης, το κράτος μέλος υποβάλλει εμπεριστατωμένη εκτίμηση του αριθμού των πλοιάρχων, αξιωματικών και χειριστών ασυρμάτου από την εν λόγω χώρα που είναι πιθανόν να απασχοληθούν, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά την υποβολή αίτησης από κράτος μέλος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

Μετά την υποβολή αίτησης από κράτος μέλος, η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία αναγνώρισης της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν εκδίδεται θετική απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης, η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, και με τυχόν συμμετοχή του κράτους μέλους που υποβάλλει την αίτηση, συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η εν λόγω χώρα πληροί όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και κατά πόσον ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών.

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, και με τυχόν συμμετοχή του κράτους μέλους που υποβάλλει την αίτηση και κάθε άλλου θιγόμενου κράτους μέλους, συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η εν λόγω χώρα πληροί όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και κατά πόσον ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 20 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θεωρήσεις κράτους μέλους που να βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ή πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα, για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, τότε η αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν λόγω χώρας ανακαλείται. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, αφού πρώτα ενημερώσει τα κράτη μέλη καθώς και την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα.

8.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θεωρήσεις κράτους μέλους που να βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ή πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα, για χρονικό διάστημα άνω των 8 ετών, τότε η αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν λόγω χώρας επανεξετάζεται. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, αφού πρώτα ενημερώσει τα κράτη μέλη καθώς και την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τρίτες χώρες που έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 6, επαναξιολογούνται από την Επιτροπή, την οποία επικουρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, σε τακτική βάση και τουλάχιστον εντός δέκα ετών από την τελευταία αξιολόγηση, ώστε να επαληθεύεται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα II καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης της έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών.

1.  Τρίτες χώρες που έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 6, επαναξιολογούνται από την Επιτροπή, την οποία επικουρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, σε τακτική βάση και τουλάχιστον εντός επτά ετών από την τελευταία αξιολόγηση, ώστε να επαληθεύεται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα II καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης της έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ο αριθμός των προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί από την τρίτη χώρα·

δ)  ο αριθμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης για ναυτικούς που έχουν εγκριθεί από την τρίτη χώρα·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  ο συνολικός αριθμός των ναυτικών που παρέχει η τρίτη χώρα στον ενωσιακό στόλο και το επίπεδο εκπαίδευσης και προσόντων των εν λόγω ναυτικών·

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  πληροφορίες που αφορούν τα πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην εν λόγω τρίτη χώρα που παρέχονται από οιεσδήποτε ενδιαφερόμενες αρχές ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 25 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V για τους σκοπούς του άρθρου 20 παράγραφος 8, του άρθρου 21 παράγραφος 2 και για χρήση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στον τομέα της χάραξης πολιτικής.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα V μεταφέρονται στη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5α μόλις εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό ή η σχετική θεώρηση.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που μεταφέρονται στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 5α επικυρώνονται για τους σκοπούς της δημοσίευσης εντός 72 ωρών.

 

Τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 5α για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 8.

(1)

ΕΕ C…(Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα)

(2)

ΕΕ C…(Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα για την ασφάλεια στη θάλασσα και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχουν αναγνωριστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των ναυτικών θεωρήθηκαν ιδιαίτερης σημασίας για την επίτευξη ασφάλειας υψηλού επιπέδου.

Στο πλαίσιο της ΕΕ, το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται από δύο οδηγίες: την οδηγία 2008/106/ΕΚ που ορίζει ελάχιστα πρότυπα κατάρτισης και εκπαίδευσης και την οδηγία 2005/45/ΕΚ που ενισχύει την επαγγελματική κινητικότητα των ναυτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη. Ειδικότερα:

  Η οδηγία 2008/106/ΕΚ ενσωματώνει, σε επίπεδο ΕΕ, το διεθνές πλαίσιο για τις απαιτήσεις εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών για ναυτικούς που αναπτύχθηκαν υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών του 1978, όπως τροποποιήθηκε (σύμβαση STCW).

  Η οδηγία 2005/45/ΕΚ ενισχύει την επαγγελματική κινητικότητα των ναυτικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω απλουστευμένης διαδικασίας που διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

Έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Από την αξιολόγηση REFIT (Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου) προέκυψε ότι το πλαίσιο της ΕΕ που σχετίζεται με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών σε γενικές γραμμές ικανοποιεί τους βασικούς στόχους του και παραμένει συναφές. Αφενός, συμβάλλει στην απομάκρυνση των ανειδίκευτων πληρωμάτων που εργάζονται σε πλοία που φέρουν σημαίες κρατών μελών της ΕΕ, βελτιώνοντας την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ναυτικών καθώς και την έκδοση των πιστοποιητικών τους. Αφετέρου, οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των ναυτικών που έχουν εκπαιδευτεί στην ΕΕ και αυτών που έχουν προσληφθεί από τρίτες χώρες εναρμονίστηκαν με τη δημιουργία του κεντρικού μηχανισμού της ΕΕ. Τέλος, η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών σύμφωνα με την οδηγία 2005/45/ΕΚ έχει εξασφαλίσει καλύτερη κινητικότητα των ναυτικών μεταξύ σκαφών που φέρουν σημαία των κρατών μελών της ΕΕ.

Η αξιολόγηση REFIT ανέδειξε, ωστόσο, ορισμένες αδυναμίες όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα κάποιων κανονιστικών απαιτήσεων, ειδικότερα:

  Το διοικητικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαδικασία αναγνώρισης και επαναξιολόγησης τρίτων χωρών υπολείπεται σε αποτελεσματικότητα.

  Το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη υπολείπεται σε σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου.

  Η οδηγία 2008/106/ΕΚ θα πρέπει να εναρμονίζεται σε τακτά διαστήματα, λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων τροποποιήσεων της σύμβασης STCW, ιδίως στην περίπτωση νέων απαιτήσεων όσον αφορά τα προσόντα και την εκπαίδευση για ναυτικούς που εργάζονται σε επιβατηγά πλοία, σε πλοία που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης (με κώδικα IGF) και σε πλοία που πλέουν σε πολικά ύδατα. Από την άποψη αυτή, η τρέχουσα διαδικασία συνεκτίμησης των τροποποιήσεων της σύμβασης STCW προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και εγκυμονεί τον κίνδυνο το ενωσιακό δίκαιο να είναι ασυνεπές προς το διεθνές πλαίσιο για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Η πρόταση της Επιτροπής 

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η απλούστευση και ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ αναφορικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι τρεις ακόλουθοι στόχοι:

  πρώτον, οι κανόνες της ΕΕ να παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με το διεθνές πλαίσιο·

  δεύτερον, να αναμορφωθεί ο κεντρικός μηχανισμός για την αναγνώριση τρίτων χωρών ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του·

  τέλος, να ενισχυθεί η νομική σαφήνεια αναφορικά με την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει και χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών προτύπων με τους κανόνες της σύμβασης STCW που αναπτύχθηκαν από τον ΔΝΟ. Ιδιαίτερη ευαισθησία επιδεικνύει ο εισηγητής στο γεγονός ότι απαιτείται υποστήριξη και παρακολούθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης των ναυτικών που εργάζονται σε πλοία που φέρουν σημαίες κρατών μελών της ΕΕ, ιδίως μέσω της παρακολούθησης της ποιότητας της εκπαίδευσης των ναυτικών που προσλαμβάνονται σε τρίτες χώρες βάσει αναγνώρισης πιστοποιητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια επί των πλοίων.

Ειδικότερα, θεωρεί ότι οι αλλαγές που επέφερε η Επιτροπή όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδονται από τα κράτη μέλη είναι προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται νομικές επικαλύψεις μεταξύ του διεθνούς πλαισίου και της οδηγίας 2008/106/ΕΚ.

Επιπλέον, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση αναθεώρησης της διαδικασίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών των ναυτικών που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα, καθώς και για την πρόταση για μηχανισμό ανάκλησης της αναγνώρισης. Ωστόσο, θεωρεί ότι η περίοδος κατά την οποία η αναγνώριση μπορεί να ανακληθεί από μια τρίτη χώρα λόγω της μη πρόσληψης ναυτικών από την εν λόγω χώρα σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους θα πρέπει να παραταθεί από πέντε σε οκτώ έτη, δεδομένου ότι αυτή η πρόσθετη περίοδος είναι αναγκαία για να συμβαδίζει με τη διάρκεια της εκπαίδευσης και την επικύρωσή της.

Όσον αφορά την αίτηση κράτους μέλους προς την Επιτροπή για την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ή πιστοποιητικών επάρκειας τρίτης χώρας, ο εισηγητής θεωρεί ότι η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να εξετάζεται αυτοδικαίως. Η Επιτροπή από μόνη της δεν μπορεί να αποφασίζει εάν θα κινήσει ή όχι τη διαδικασία ανάλογα με την τρίτη χώρα.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης δύο νέα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των ευρωπαίων ναυτικών. Προτείνει, αφενός, ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αριστείας για την εκπαίδευση των ναυτικών, το οποίο θα υπερβαίνει τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας, την προσαρμογή των δεξιοτήτων των ναυτικών στην ψηφιοποίηση του επαγγέλματος, αλλά όχι μόνο, με απώτερο στόχο την παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην παγκόσμια αγορά μέσω της κατάρτισης των ευρωπαίων ναυτικών.

Προτείνει, επίσης, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες να μεταφέρονται αμέσως σε κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ η οποία θα είναι συνδεδεμένη με τη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων σύμφωνα με την οδηγία 2009/16/ΕΚ για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα, προκειμένου να μειωθεί το οικονομικό και το ανθρώπινο κόστος και, παράλληλα, να αυξηθεί η αποδοτικότητα του συστήματος ελέγχου στο σύνολό του.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (27.11.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sofia Ribeiro

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αρμόδιους για τη χάραξη της πολιτικής της. Η εξασφάλιση δεξιοτήτων στους ευρωπαίους πολίτες είναι μια φιλοδοξία που θα τονώσει τη βιωσιμότητα πολλών τομέων της οικονομίας· οι θαλάσσιες μεταφορές δεν αποτελούν εξαίρεση.

Το 90% των εξαγωγών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 40% του ενδοενωσιακού εμπορίου πραγματοποιούνται διά θαλάσσης. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι, συνεπώς, ένας κρίσιμος άξονας για την πρόοδο του ευρωπαϊκού εμπορίου, με τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία και αντίστοιχη δημιουργία απασχόλησης. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί κατάρτιση, ειδίκευση και πιστοποίηση για τους ναυτικούς, προκειμένου να μειωθούν κατά το δυνατόν οι πιθανές απειλές για την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών και αγαθών ή για το θαλάσσιο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των λειτουργιών επί του πλοίου. Η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα ελάχιστα επίπεδα κατάρτισης και τις στοιχειώδεις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας επί του πλοίου θα πρέπει να συνάδει επίσης με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς συμβάσεις, δεδομένου ότι ο τομέας της ναυτιλίας είναι ένας κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένος τομέας.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ έχει ήδη συμβάλει πολύ στην απομάκρυνση πληρωμάτων με ανεπαρκή προσόντα από τα πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ και στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πιστοποίησης των ναυτικών. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει συνθήκες ισοτιμίας για τους ναυτικούς που έχουν εκπαιδευθεί στην Ένωση και τους ναυτικούς που προέρχονται από τρίτες χώρες, με τη δημιουργία ενός κεντρικά ελεγχόμενου μηχανισμού της ΕΕ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Σύμβασης STCW. Ωστόσο, δεδομένων των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί, να αναδιατυπωθεί και να απλουστευθεί.

Η τρέχουσα διαδικασία για την αναθεώρηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη και θα πρέπει αφενός να επιχειρήσει να εξαλείψει τα κενά που έχουν ήδη εντοπιστεί και αφετέρου να απλουστεύσει και να εξορθολογίσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στους τομείς αυτούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαμβάνει επίσης έναν κεντρικό μηχανισμό για την αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT)14 κατέδειξε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση δαπανών για τα κράτη μέλη από την καθιέρωση του κεντρικού μηχανισμού και μετά. Ωστόσο, η αξιολόγηση αποκάλυψε επίσης ότι, όσον αφορά ορισμένες από τις αναγνωρισμένες τρίτες χώρες, μόνον περιορισμένος αριθμός ναυτικών απασχολήθηκε στη συνέχεια σε σκάφη της Ένωσης. Συνεπώς, προκειμένου οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι να αξιοποιούνται με αποδοτικότερο τρόπο, η διαδικασία αναγνώρισης τρίτων χωρών θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση της ανάγκης για τη συγκεκριμένη αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του αριθμού των πλοιάρχων και αξιωματικών που προέρχονται από την εν λόγω χώρα οι οποίοι είναι πιθανόν να απασχοληθούν σε σκάφη της Ένωσης.

(5)  Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαμβάνει επίσης έναν κεντρικό μηχανισμό για την αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που έχουν εκδοθεί από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT)14 κατέδειξε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση δαπανών για τα κράτη μέλη από την καθιέρωση του κεντρικού μηχανισμού και μετά. Ωστόσο, η αξιολόγηση αποκάλυψε επίσης ότι, όσον αφορά ορισμένες από τις αναγνωρισμένες τρίτες χώρες, μόνον περιορισμένος αριθμός θεωρήσεων που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών είχε εκδοθεί από τα κράτη μέλη σε σχέση με τα πιστοποιητικά ικανότητας ή πιστοποιητικά επάρκειας που έχουν εκδοθεί από τις εν λόγω τρίτες χώρες.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19

14 SWD(2018)19

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών, η επαναξιολόγηση των τρίτων χωρών που παρέχουν μικρό αριθμό ναυτικών στον ενωσιακό στόλο θα πρέπει να διενεργείται ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, τα οποία θα πρέπει να αυξηθούν στα δέκα έτη. Ωστόσο, το εν λόγω μεγαλύτερο διάστημα επαναξιολόγησης του συστήματος τρίτων χωρών θα πρέπει να συνδυάζεται με κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη προβληματισμούς για την ασφάλεια, ώστε η ανάγκη για αποδοτικότητα να αντισταθμίζεται με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διασφάλισης σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης των ναυτικών στις σχετικές τρίτες χώρες.

(7)  Για την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών, η επαναξιολόγηση των τρίτων χωρών που παρέχουν μικρό αριθμό ναυτικών στον ενωσιακό στόλο θα πρέπει να διενεργείται ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, τα οποία θα πρέπει να αυξηθούν στα δέκα έτη. Η ικανότητα των εν λόγω ναυτικών θα πρέπει επίσης να αξιολογείται από τα κράτη μέλη και, αν χρειάζεται, θα πρέπει να εκπαιδεύονται. Ωστόσο, το εν λόγω μεγαλύτερο διάστημα επαναξιολόγησης του συστήματος τρίτων χωρών θα πρέπει να συνδυάζεται με κριτήρια προτεραιότητας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη προβληματισμούς για την ασφάλεια, ώστε η ανάγκη για αποδοτικότητα να αντισταθμίζεται με έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διασφάλισης σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης των ναυτικών στις σχετικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Πληροφορίες σχετικά με τους απασχολούμενους ναυτικούς που προέρχονται από τρίτες χώρες έχουν καταστεί διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, καθώς τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει τις συναφείς πληροφορίες που τηρούνται στα εθνικά μητρώα τους αναφορικά με τα εκδοθέντα πιστοποιητικά και τις θεωρήσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για σκοπούς στατιστικής και χάραξης πολιτικής, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών. Βάσει των πληροφοριών που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη, οι αναγνωρισμένες τρίτες χώρες που δεν έχουν παράσχει ναυτικούς στον στόλο της Ένωσης για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών διαγράφονται από τον κατάλογο των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για την ιεράρχηση της επαναξιολόγησης των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών.

(8)  Πληροφορίες σχετικά με τους απασχολούμενους ναυτικούς που προέρχονται από τρίτες χώρες έχουν καταστεί διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, καθώς τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει τις συναφείς πληροφορίες που τηρούνται στα εθνικά μητρώα τους αναφορικά με τα εκδοθέντα πιστοποιητικά και τις θεωρήσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για σκοπούς στατιστικής και χάραξης πολιτικής, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών. Βάσει των πληροφοριών που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη, η αναγνώριση τρίτων χωρών που δεν έχουν παράσχει ναυτικούς στον στόλο της Ένωσης για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών θα πρέπει να επανεξετάζεται. Η διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να καλύπτει τη δυνατότητα διατήρησης ή ανάκλησης της αναγνώρισης της οικείας τρίτης χώρας, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για την ιεράρχηση της επαναξιολόγησης των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Απαιτείται ευρεία συζήτηση με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των κρατών μελών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας εθελοντικού συστήματος εναρμονισμένων πιστοποιητικών που υπερβαίνουν τη σύμβαση STCW ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ευρωπαίων ναυτικών. Η εν λόγω σύμβαση STCW + θα μπορούσε να καθιερώσει «ναυτιλιακά πιστοποιητικά αριστείας» που θα βασίζονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα ευρωπαϊκής ναυτιλίας τα οποία θα παρέχουν στους ευρωπαίους ναυτικούς δεξιότητες πέραν αυτών που απαιτούνται σε διεθνές επίπεδο. Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση του ναυτιλιακού τομέα θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση και την ανάπτυξη των εν λόγω δεξιοτήτων και προσόντων.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Η εκπαίδευση των ευρωπαίων ναυτικών ως πλοιάρχων και αξιωματικών θα πρέπει να υποστηρίζεται από ανταλλαγές σπουδαστών μεταξύ ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ένωση. Για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των προσόντων των ναυτικών που υπηρετούν σε σκάφη τα οποία φέρουν ευρωπαϊκή σημαία, απαιτείται η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Η εκπαίδευση των ναυτικών θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 β – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να τηρούν επικαιροποιημένο κατάλογο των αναγκών και των προσφορών εργασίας τους για ναυτικούς.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 5 β – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Έως ... [πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση του αντικτύπου της αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδουν τα κράτη μέλη στην απασχόληση ευρωπαίων ναυτικών.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να πληροί τα πρότυπα καταλληλότητας από ιατρική άποψη τα οποία καθορίζει το άρθρο 11· και

α)  να πληροί τα πρότυπα καταλληλότητας από ιατρική άποψη τα οποία καθορίζει το άρθρο 11, τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία· και

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κράτος μέλος που προτίθεται να αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τα πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ασυρμάτου για να υπηρετήσουν επί πλοίων που φέρουν τη σημαία του, υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας, συνοδευόμενη από προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης της τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης του αριθμού των πλοιάρχων και αξιωματικών από την εν λόγω χώρα που είναι πιθανόν να απασχοληθούν.

Κράτος μέλος που προτίθεται να αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα πιστοποιητικά ικανότητας ή τα πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ασυρμάτου για να υπηρετήσουν επί πλοίων που φέρουν τη σημαία του, υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας, συνοδευόμενη από προκαταρκτική ανάλυση της συμμόρφωσης της τρίτης χώρας προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II, και, όταν είναι εφικτό, από εκτίμηση του αριθμού των πλοιάρχων και αξιωματικών από την εν λόγω χώρα που είναι πιθανόν να απασχοληθούν.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά την υποβολή αίτησης από κράτος μέλος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης της συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

Μετά την υποβολή αίτησης από κράτος μέλος, η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία αναγνώρισης της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν εκδίδεται θετική απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης, η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, και με τυχόν συμμετοχή του κράτους μέλους που υποβάλλει την αίτηση, συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η εν λόγω χώρα πληροί όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και κατά πόσον ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών.

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, και με τυχόν συμμετοχή του κράτους μέλους που υποβάλλει την αίτηση, συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η εν λόγω χώρα πληροί όλες τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και κατά πόσον ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει την τρίτη χώρα μονομερώς μέχρις ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Σε περίπτωση μονομερούς αναγνώρισης, το κράτος μέλος πρέπει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τον αριθμό των θεωρήσεων που βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα, έως ότου εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης.

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή προσωρινή άδεια να αναγνωρίσει την τρίτη χώρα μέχρις ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος πρέπει να παράσχει στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα αποδεικτικά έγγραφα για να αιτιολογήσει το εν λόγω αίτημα μέχρις ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ελλείψει των εν λόγω αποδεικτικών εγγράφων, η Επιτροπή απορρίπτει το αίτημα προσωρινής αναγνώρισης, δηλώνοντας τους λόγους της απόρριψης.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 20 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θεωρήσεις κράτους μέλους που να βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ή πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα, για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, τότε η αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν λόγω χώρας ανακαλείται. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, αφού πρώτα ενημερώσει τα κράτη μέλη καθώς και την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα.

8.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θεωρήσεις κράτους μέλους που να βεβαιώνουν την αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ή πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 19 και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα, για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών, τότε η αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν λόγω χώρας επανεξετάζεται σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Για τον σκοπό αυτό, μετά την ως άνω διαδικασία επανεξέτασης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28, αφού πρώτα ενημερώσει τα κράτη μέλη καθώς και την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 8 – στοιχείο β

Οδηγία 2008/106/ΕΚ

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί πλαστά πιστοποιητικά·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

17

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Λάμπρος Φουντούλης, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

24.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

11.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου