Menettely : 2018/0162(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0007/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0007/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/04/2019 - 6.22

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0354

MIETINTÖ     ***I
PDF 255kWORD 111k
11.1.2019
PE 628.404v02-00 A8-0007/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Dominique Riquet

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0315),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0205/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0007/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Jotta meriturvallisuus ja meren pilaantumisen estäminen säilyisivät korkeatasoisina, on olennaisen tärkeää parantaa merenkulkijoiden tietojen ja taitojen tasoa unionissa kehittämällä merenkulkualan koulutusta ja pätevyysasiakirjojen myöntämistä kansainvälisten sääntöjen mukaisesti.

(1)  Jotta meriturvallisuus ja meren pilaantumisen estäminen säilyisivät korkeatasoisina, on olennaisen tärkeää parantaa merenkulkijoiden tietojen ja taitojen tasoa unionissa kehittämällä merenkulkualan koulutusta ja pätevyysasiakirjojen myöntämistä kansainvälisten sääntöjen ja teknologian kehittymisen mukaisesti sekä toteuttaa lisätoimia eurooppalaisen merenkulkualan osaamispohjan laajentamiseksi tarjoamalla jatkokoulutusta ja kehitysmahdollisuuksia unionin merenkulkijoille.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  STCW-säännöstö sisältää jo ohjeistukset, jotka koskevat väsymyksen ennaltaehkäisemistä (sääntö B-VIII/1) ja työkuntoisuutta (sääntö A-VIII/1). Turvallisuuden korkean tason varmistamiseksi on välttämätöntä, että tässä kansainvälisessä sopimuksessa vahvistetut vaatimukset pannaan täytäntöön ja niitä noudatetaan poikkeuksetta.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Merenkulkijoiden ammatillisen liikkuvuuden edistämiseksi EU:ssa ja sen välttämiseksi, että EU:n merenkulkualalla olisi pulaa pätevästä henkilöstöstä, jolla on asianmukainen taitojen ja osaamisen yhdistelmä, jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäistä tunnustamista olisi helpotettava. Jäsenvaltioiden olisi siksi tunnustettava täysimääräisesti muiden jäsenvaltioiden merenkulkijoille myöntämät pätevyystodistukset ja asiakirjatodisteet, myös kansallisten pätevyyskirjojen myöntämistä varten. Jos jokin jäsenvaltio epää tällaisen toisen jäsenvaltion myöntämän voimassa olevan pätevyyskirjan kelpoisuuden tai hyväksymisen, sen olisi esitettävä syyt, joihin päätös perustuu.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Direktiiviin 2008/106/EY sisältyy myös keskitetty mekanismi kolmansien maiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tunnustamiseksi. Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) arviointi14 osoitti, että keskitetyn mekanismin käyttöönotto toi merkittäviä kustannussäästöjä jäsenvaltioissa. Arvioinnista ilmeni kuitenkin myös, että joidenkin tunnustettujen kolmansien maiden osalta vain hyvin pieni lukumäärä merenkulkijoita on sittemmin otettu palvelukseen unionin aluksilla. Jotta saatavilla olevia henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja voitaisiin käyttää tehokkaammin, kolmansien maiden tunnustamismenettelyn olisi siksi perustuttava analyysiin tällaisen tunnustamisen tarpeesta. Tässä yhteydessä olisi myös arvioitava niiden asianomaisesta maasta peräisin olevien päälliköiden ja päällystöön kuuluvien lukumäärä, jotka todennäköisesti otetaan palvelukseen unionin aluksilla.

(5)  Direktiiviin 2008/106/EY sisältyy myös keskitetty mekanismi kolmansien maiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tunnustamiseksi. Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) arviointi14 osoitti, että keskitetyn mekanismin käyttöönotto toi merkittäviä kustannussäästöjä jäsenvaltioissa. Arvioinnista ilmeni kuitenkin myös, että joidenkin tunnustettujen kolmansien maiden osalta jäsenvaltiot olivat antaneet vain hyvin pienen lukumäärän pätevyysasiakirjojen tunnustamista todistavia kelpoisuustodistuksia suhteessa näiden kolmansien maiden myöntämiin pätevyyskirjoihin tai pätevyystodistuksiin.

_________________

_________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Jotta taataan kaikkien merenkulkijoiden oikeus ihmisarvoiseen työhön ja rajoitetaan kilpailuvääristymiä sisämarkkinoilla, kolmansien maiden myöntämien pätevyyskirjojen tunnustamisen ehtona olisi oltava se, että kyseiset kolmannet maat ratifioivat kansainvälisen merityösopimuksen.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta keskitettyä kolmansien maiden tunnustamisjärjestelmää voidaan tehostaa edelleen, kolmansia maita, joista tulee vain vähän merenkulkijoita unionin alusten palvelukseen, olisi arvioitava uudelleen nykyistä harvemmin eli kymmenen vuoden välein. Tällaisten kolmansien maiden järjestelmien harvempaan uudelleenarviointiin olisi kuitenkin yhdisteltävä ensisijaisuusperusteita, joissa otetaan huomioon turvallisuusnäkökohdat ja joilla tasapainotetaan tehostamistarve ja toimiva suojamekanismi siltä varalta, että merenkulkijoiden koulutuksen laatu huononee asiaankuuluvissa kolmansissa maissa.

(7)  Jotta keskitettyä kolmansien maiden tunnustamisjärjestelmää voidaan tehostaa edelleen, kolmansia maita, joista tulee vain vähän merenkulkijoita unionin alusten palvelukseen, olisi arvioitava uudelleen nykyistä harvemmin eli kahdeksan vuoden välein. Jäsenvaltioiden olisi arvioitava näiden merenkulkijoiden soveltuvuus, ja heidän olisi osallistuttava koulutukseen tarpeen vaatiessa. Tällaisten kolmansien maiden järjestelmien harvempaan uudelleenarviointiin olisi kuitenkin yhdisteltävä ensisijaisuusperusteita, joissa otetaan huomioon turvallisuusnäkökohdat ja joilla tasapainotetaan tehostamistarve ja toimiva suojamekanismi siltä varalta, että merenkulkijoiden koulutuksen laatu huononee asiaankuuluvissa kolmansissa maissa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tietoja merenkulkijoista, jotka on otettu palvelukseen kolmansista maista, on jo saatavilla unionin tasolla, koska jäsenvaltiot asettavat saataville kansallisiin rekistereihin tallennetut asiaankuuluvat tiedot myönnetyistä pätevyysasiakirjoista ja kelpoisuustodistuksista. Näitä tietoja olisi käytettävä paitsi tilasto- ja päätöksentekotarkoituksiin myös keskitetyn kolmansien maiden tunnustamismenettelyn tehokkuuden parantamisen tarkoitukseen. Jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen perusteella tunnustettujen kolmansien maiden luettelosta poistetaan tunnustetut kolmannet maat, joista ei ole tullut merenkulkijoita unionin aluskannan palvelukseen vähintään viiden vuoden aikana. Lisäksi näitä tietoja on määrä käyttää tunnustettujen kolmansien maiden uudelleenarvioinnin priorisoimiseen.

(8)  Tietoja merenkulkijoista, jotka on otettu palvelukseen kolmansista maista, on jo saatavilla unionin tasolla, koska jäsenvaltiot asettavat saataville kansallisiin rekistereihin tallennetut asiaankuuluvat tiedot myönnetyistä pätevyysasiakirjoista ja kelpoisuustodistuksista. Näitä tietoja olisi käytettävä paitsi tilasto- ja päätöksentekotarkoituksiin myös keskitetyn kolmansien maiden tunnustamismenettelyn tehokkuuden parantamisen tarkoitukseen. Jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen perusteella niiden kolmansien maiden tunnustamista, joista ei ole tullut merenkulkijoita unionin aluskannan palvelukseen vähintään kahdeksan vuoden aikana, olisi tarkasteltava uudelleen. Uudelleentarkasteluprosessin olisi katettava mahdollisuus säilyttää asiaankuuluvan kolmannen maan tunnustaminen tai peruuttaa se. Lisäksi näitä tietoja on määrä käyttää tunnustettujen kolmansien maiden uudelleenarvioinnin priorisoimiseen.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY15 säännöksiä ei sovelleta direktiivin 2008/106/EY mukaiseen merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tunnustamiseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/45/EY16 säännellään jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäistä tunnustamista. Direktiivissä 2005/45/EY tarkoitetut merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen määritelmät ovat kuitenkin vanhentuneet STCW-yleissopimukseen vuonna 2010 tehtyjen muutosten seurauksena. Siksi jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäisen tunnustamisen järjestelmää olisi muutettava. Näin voidaan ottaa huomioon kansainväliset muutokset ja direktiivissä 2008/106/EY annetut uudet merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen määritelmät. Lisäksi keskinäisen tunnustamisen järjestelmään olisi sisällytettävä jäsenvaltioissa myönnetyt merenkulkijoiden lääketieteelliset kelpoisuustodistukset. Jotta voidaan välttää monitulkintaisuus ja epäjohdonmukaisuus direktiivien 2005/45/EY ja 2008/106/EY välillä, merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäistä tunnustamista olisi säänneltävä direktiivillä 2008/106/EY.

(9)  Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY säännöksiä ei sovelleta direktiivin 2008/106/EY mukaiseen merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tunnustamiseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/45/EY16 säännellään jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäistä tunnustamista. Direktiivissä 2005/45/EY tarkoitetut merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen määritelmät ovat kuitenkin vanhentuneet STCW-yleissopimukseen vuonna 2010 tehtyjen muutosten seurauksena. Siksi jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäisen tunnustamisen järjestelmää olisi muutettava. Näin voidaan ottaa huomioon kansainväliset muutokset ja direktiivissä 2008/106/EY annetut uudet merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen määritelmät. Lisäksi keskinäisen tunnustamisen järjestelmään olisi sisällytettävä jäsenvaltioissa myönnetyt merenkulkijoiden lääketieteelliset kelpoisuustodistukset. Jotta voidaan välttää monitulkintaisuus ja epäjohdonmukaisuus direktiivien 2005/45/EY ja 2008/106/EY välillä, merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäistä tunnustamista olisi säänneltävä direktiivillä 2008/106/EY. Jotta jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta voitaisiin vähentää ja jotta merenkulkijoiden laivalle ottamisen hallinnointi olisi helpompaa, on siirryttävä merenkulkijoiden esittämiä asiakirjoja koskevaan sähköiseen järjestelmään, jonka tavoitteena on muuttaa kaikki pätevyyskirjat ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat todisteet aineettomaan muotoon vuoteen 2027 mennessä.

__________________

__________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/45/EY jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta ja direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 160).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/45/EY jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta ja direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 160).

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Jotta voidaan lisätä turvallisuutta, tehostaa jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten hallinnointia ja lisätä koulutettujen merenkulkijoiden määrää unionissa, on tärkeää kehittää edelleen eurooppalaista merenkulkualan osaamista ja lisätä merenkulkijoiden taitoja ja osaamista erityisesti teknisen kehityksen ja alan digitalisoinnin yhteydessä. Tämän vuoksi olisi tarjottava koulutusta, joka ylittää STCW-yleissopimuksen vähimmäisvaatimukset ja joka johtaa eurooppalaisen merenkulkualan osaamistodistuksen myöntämiseen, kuten merialan kilpailukykyä ja työllisyyttä käsittelevän komission työryhmän 9. kesäkuuta 2011 antamassa raportissa suositellaan. Jotta jäsenvaltioiden välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa voitaisiin hyödyntää, olisi kannustettava edistämään merenkulkijoiden koulutusta koskevaa Erasmus+-mekanismia.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Pätevyyskirjat ja todistukset olisi keskitettävä unionin tason sähköiseen tietokantaan, joka on yhteydessä myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä tarkoitettuun 2009/16/EY1 a tietokantaan. Tämä digitalisointi on olennainen osa tietojen keräämistä ja ilmoittamista koskevaa teknistä kehitystä, jolla tavoitellaan kustannussäästöjä ja henkilöstöresurssien tehokasta hyödyntämistä.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 57).

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Työmarkkinaosapuolten, jäsenvaltioiden, koulutuslaitosten ja muiden sidosryhmien laaja-alainen keskustelu on tarpeen, jotta voidaan tutkia mahdollisuutta luoda sellainen vapaaehtoisten yhdenmukaistettujen pätevyysasiakirjojen järjestelmä, joiden vaatimustaso on tiukempi kuin STCW-yleissopimuksen mukaisen koulutuksen taso, jotta voidaan lisätä eurooppalaisten merenkulkijoiden kilpailuetua. Tällaisen STCW+:n avulla voitaisiin perustaa ”merenkulkualan osaamistodistuksia”, jotka perustuvat eurooppalaisiin merenkulkualan tutkinnon jälkeisiin opintoihin ja jotka tarjoaisivat eurooppalaisille merenkulkijoille kansainvälisen tason vaatimukset ylittävät taidot. Merenkulkualan lisääntyvän digitalisoinnin olisi autettava parantamaan ja kehittämään näitä taitoja ja pätevyyksiä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Eurooppalaisten merenkulkijoiden kouluttamista päälliköiksi ja päällystöön kuuluviksi olisi tuettava merenkulkualan oppilaitosten välisellä opiskelijavaihdolla kaikkialla unionissa. Jotta jonkin jäsenvaltion lipun alla palvelevien merenkulkijoiden taitoja ja pätevyyksiä voidaan ylläpitää ja kehittää, on tarpeen vaihtaa hyviä käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä. Merenkulkijoiden koulutuksessa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti Erasmus + -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/106/EY

5 artikla – 10 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 a)  Korvataan 5 artiklan 10 kohta seuraavasti:

10. Jollei 19 artiklan 7 kohdan säännöksistä muuta johdu, kaikkien tässä direktiivissä edellytettyjen pätevyysasiakirjojen on oltava alkuperäisessä muodossaan saatavilla aluksella, jolla niiden haltijat työskentelevät.

10. Jollei 19 artiklan 7 kohdan säännöksistä muuta johdu, kaikkien tässä direktiivissä edellytettyjen pätevyysasiakirjojen on oltava alkuperäisessä muodossaan saatavilla aluksella, jolla niiden haltijat työskentelevät, paperilla tai sähköisessä muodossa, ja myöntävä valtio takaa niiden oikeellisuuden ja voimassaolon, ja ne on voitava todentaa tämän artiklan 12 kohdan b alakohdassa ja 13 kohdassa säädetyllä menettelyllä.

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:FI:PDF)

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/106/EY

5 artikla – 13 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

2 b)  Korvataan 5 artiklan 13 kohta seuraavasti:

13. Tiedot, joiden on 12 kohdan b alakohdan mukaisesti oltava saatavilla, on toimitettava 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen sähköisesti.

13. Tiedot, joiden on 12 kohdan b alakohdan mukaisesti oltava saatavilla, on toimitettava 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen sähköisesti. Kaikkien pätevyyskirjojen, pätevyystodistusten ja kelpoisuustodistusten on 12 kohdan a alakohdan mukaisesti oltava saatavilla sähköisesti 1 päivästä tammikuuta 2027 alkaen.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L003)

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

5a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Sovellettaessa 20 artiklan 8 kohtaa ja 21 artiklan 2 kohtaa sekä käytettäväksi jäsenvaltioiden ja komission päätöksenteossa jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain tämän direktiivin liitteessä V tarkoitetut tiedot pätevyyskirjoista ja pätevyyskirjojen tunnustamista todistavista kelpoisuustodistuksista. Jäsenvaltiot voivat myös toimittaa vapaaehtoisesti tiedot pätevyystodistuksista, jotka on myönnetty miehistön jäsenille STCW-yleissopimuksen liitteessä olevan II, III ja VII luvun mukaisesti.”

”Sovellettaessa 20 artiklan 8 kohtaa ja 21 artiklan 2 kohtaa sekä 8 artiklan täytäntöönpanon helpottamiseksi komissio perustaa tietokannan, hallinnoi sitä ja päivittää sitä, ja kaikki jäsenvaltiot ovat yhteydessä siihen ja se sisältää kaikki tämän direktiivin liitteessä V tarkoitetut tiedot pätevyyskirjoista ja pätevyyskirjojen tunnustamista todistavista kelpoisuustodistuksista sekä pätevyystodistuksista, jotka on myönnetty STCW-yleissopimuksen sääntöjen V/1-1 ja V/1-2 mukaisesti.”

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

5a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tietokanta on liitettävä yhteen direktiivin 2009/16/EY 24 artiklassa säädetyn tarkastustietokannan kanssa.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

5 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kukin jäsenvaltio hyväksyy toisen jäsenvaltion myöntämät tai sen valvonnassa myönnetyt pätevyystodistukset ja asiakirjatodisteet, jotta merenkulkijat voivat palvella sen aluskannalla.

1.  Kukin jäsenvaltio hyväksyy toisen jäsenvaltion myöntämät tai sen valvonnassa myönnetyt pätevyystodistukset ja asiakirjatodisteet paperilla tai sähköisessä muodossa, jotta merenkulkijat voivat palvella sen aluskannalla ja voidaan myöntää pätevyyskirjoja tai pätevyystodistuksia. Tällaisten todistusten tai todisteiden hyväksymistä koskeva alustava päätös on tehtävä kuukauden kuluessa pyynnön ja perusteena olevien asiakirjojen vastaanottamisesta.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

5 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kukin jäsenvaltio tunnustaa sellaiset pätevyyskirjat tai pätevyystodistukset, jotka toinen jäsenvaltio on myöntänyt päälliköille ja päällystölle liitteessä I olevien sääntöjen V/1-1 ja V/1-2 mukaisesti, varustamalla kyseiset pätevyysasiakirjat kelpoisuustodistuksella niiden tunnustamisesta. Tunnustamista todistavat kelpoisuustodistukset rajoitetaan koskemaan niitä toimia, tehtäviä sekä pätevyystasoja, jotka niissä on vahvistettu. Käytettävän kelpoisuustodistuksen muodon on oltava STCW-säännöstön säännössä A‑I/2 olevan 3 kohdan mukainen.

2.  Kukin jäsenvaltio tunnustaa sellaiset pätevyyskirjat tai pätevyystodistukset, jotka toinen jäsenvaltio on myöntänyt päälliköille ja päällystölle liitteessä I olevien sääntöjen V/1-1 ja V/1-2 mukaisesti, varustamalla kyseiset pätevyysasiakirjat kelpoisuustodistuksella niiden tunnustamisesta. Tunnustamista todistavat kelpoisuustodistukset rajoitetaan koskemaan niitä toimia, tehtäviä sekä pätevyystasoja, jotka niissä on vahvistettu. Kelpoisuustodistukset myönnetään vain, jos kaikkia STCW-yleissopimuksen vaatimuksia on noudatettu STCW-yleissopimuksen säännössä I/2 olevan 7 kohdan mukaisesti. Käytettävän kelpoisuustodistuksen muodon on oltava STCW-säännöstön säännössä A-I/2 olevan 3 kohdan mukainen.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

5 b artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merenkulkijoilla on oikeus muutoksenhakuun kansallisen lainsäädännön ja kansallisten menettelyjen mukaisesti, jos voimassa olevan pätevyysasiakirjan kelpoisuus tai hyväksyminen evätään tai sitä koskevaan pyyntöön ei vastata.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että merenkulkijoilla on oikeus muutoksenhakuun kansallisen lainsäädännön ja kansallisten menettelyjen mukaisesti, jos voimassa olevan pätevyysasiakirjan kelpoisuus tai hyväksyminen evätään tai sitä koskevaan pyyntöön ei vastata tai vastaus viivästyy perusteettomasti, ja että merenkulkijoille annetaan asianmukaista maksutonta neuvontaa ja apua tällaisessa muutoksenhaussa.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

5 b artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan pidettävä ajan tasalla luettelo tarpeistaan ja työtarjouksista merenkulkijoille.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

5 b artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Jäsenvaltioiden on komission avustuksella kehitettävä vastavuoroisesti tunnustettu eurooppalainen merenkulkualan osaamistodistus ja annettava merenkulkijoille STCW-yleissopimuksen vaatimukset ylittävää jatkokoulutusta ja työmarkkinaosapuolten on osallistuttava siihen eurooppalaisen merenkulkualan osaamispohjan laajentamiseksi.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

5 b artikla – 7 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Komissio esittää viimeistään ... [lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle arvioinnin merenkulkijoiden koulutuksen ja pätevyyden vastavuoroisen tunnustamisen vaikutuksesta eurooppalaisten merenkulkijoiden työllisyyteen ja taitoihin, ja tekee kyseisen arvioinnin perusteella ehdotuksia lisätoimiksi.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

12 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  täyttää 11 artiklassa säädetyt terveydentilaa koskevat vaatimukset; ja

a)  täyttää 11 artiklassa säädetyt terveydentilaa, myös fyysistä ja psyykkistä terveyttä, koskevat vaatimukset; ja

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2008/106/EY

19 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a)  Muutetaan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1.  Merenkulkijoille, joilla ei ole jäsenvaltioiden päälliköille ja päällystölle STCW-yleissopimuksen sääntöjen V/1-1 ja V/1-2 mukaisesti myöntämää pätevyyskirjaa ja/tai pätevyystodistusta, voidaan antaa lupa työskennellä jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella, jos heidän pätevyyskirjansa ja pätevyystodistuksensa tunnustamisesta on päätetty tämän artiklan 2–6 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

 

1.  Merenkulkijoille, joilla ei ole jäsenvaltioiden päälliköille ja päällystölle STCW-yleissopimuksen sääntöjen V/1-1 ja V/1-2 mukaisesti myöntämää pätevyyskirjaa ja/tai pätevyystodistusta, voidaan antaa lupa työskennellä jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella, jos heidän pätevyyskirjansa ja pätevyystodistuksensa tunnustamisesta on päätetty tämän artiklan 2–6 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ja jos tunnustamismenettelyyn kuuluva kolmas maa on ratifioinut kansainvälisen merityösopimuksen.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:FI:PDF

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion, joka aikoo tunnustaa kelpoisuustodistuksella 1 kohdassa tarkoitetut pätevyyskirjat tai pätevyystodistukset, jotka kolmas maa on myöntänyt päällikölle, päällystöön kuuluvalle tai radioasemanhoitajalle lippunsa alla purjehtivilla aluksilla palvelemista varten, on esitettävä komissiolle kyseisen maan tunnustamista koskeva pyyntö, johon on liitetty alustava analyysi siitä, noudattaako kolmas maa STCW-yleissopimuksen vaatimuksia, keräämällä liitteessä II tarkoitetut tiedot, mukaan lukien arvio siitä, miten monta kyseisestä maasta peräisin olevaa päällikköä ja päällystöön kuuluvaa todennäköisesti otetaan palvelukseen.

Jäsenvaltion, joka aikoo tunnustaa kelpoisuustodistuksella 1 kohdassa tarkoitetut pätevyyskirjat tai pätevyystodistukset, jotka kolmas maa on myöntänyt päällikölle, päällystöön kuuluvalle tai radioasemanhoitajalle lippunsa alla purjehtivilla aluksilla palvelemista varten, on esitettävä komissiolle kyseisen maan tunnustamista koskeva pyyntö, johon on liitetty alustava analyysi siitä, noudattaako kolmas maa STCW-yleissopimuksen ja kansainvälisen merityösopimuksen vaatimuksia, keräämällä liitteessä II tarkoitetut tiedot. Alustavassa analyysissä jäsenvaltio toimittaa pyyntönsä tueksi lisätietoja kolmannen maan tunnustamisen perusteista. Vaatimusten noudattamista koskevan alustavan analyysin lisäksi jäsenvaltion on esitettävä perusteltu arvio siitä, miten monta kyseisestä maasta peräisin olevaa päällikköä, päällystöön kuuluvaa ja radioasemanhoitajaa todennäköisesti otetaan palvelukseen, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion esitettyä pyynnön komissio antaa päätöksen tunnustamismenettelyn aloittamisesta kyseisen kolmannen maan osalta. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltion esitettyä pyynnön komissio aloittaa tunnustamismenettelyn kyseisen kolmannen maan osalta.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

19 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos tunnustamismenettelyn aloittamisesta tehdään myönteinen päätös, komissio kerää Euroopan meriturvallisuusviraston avustamana ja mahdollisesti yhteistyössä pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa liitteessä II tarkoitetut tiedot ja arvioi sen kolmannen maan koulutus- ja pätevyysasiakirjajärjestelmät, jonka tunnustamista on pyydetty, tarkistaakseen, täyttääkö kyseinen maa kaikki STCW-yleissopimuksen vaatimukset ja onko toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä vilpillisten pätevyysasiakirjojen myöntämisen torjumiseksi.”

Komissio kerää Euroopan meriturvallisuusviraston avustamana ja mahdollisesti yhteistyössä pyynnön esittäneen jäsenvaltion ja muiden asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa liitteessä II tarkoitetut tiedot ja arvioi sen kolmannen maan koulutus- ja pätevyysasiakirjajärjestelmät, jonka tunnustamista on pyydetty, tarkistaakseen, täyttääkö kyseinen maa kaikki STCW-yleissopimuksen vaatimukset ja onko toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä vilpillisten pätevyysasiakirjojen myöntämisen torjumiseksi.”

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

20 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”8.  Jos jäsenvaltio ei ole antanut yli viiden vuoden aikana yhtään tunnustamista todistavaa kelpoisuustodistusta 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kolmannen maan myöntämistä pätevyyskirjoista tai pätevyystodistuksista, kyseisen kolmannen maan tunnustaminen peruutetaan. Tätä varten komissio hyväksyy täytäntöönpanopäätöksiä 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen sen jälkeen, kun se on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille ja asiaankuuluvalle kolmannelle maalle vähintään kaksi kuukautta aiemmin.”

”8.  Jos jäsenvaltio ei ole antanut yli kahdeksan vuoden aikana yhtään tunnustamista todistavaa kelpoisuustodistusta 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kolmannen maan myöntämistä pätevyyskirjoista tai pätevyystodistuksista, kyseisen kolmannen maan tunnustamista tarkastellaan uudelleen. Tätä varten komissio hyväksyy täytäntöönpanopäätöksiä 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen sen jälkeen, kun se on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille ja asiaankuuluvalle kolmannelle maalle vähintään kolme kuukautta aiemmin.”

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

21 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi uudelleen 19 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla menettelyllä tunnustetut kolmannet maat, mukaan lukien 19 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut maat, Euroopan meriturvallisuusviraston avustuksella säännöllisesti ja vähintään kymmenen vuoden kuluessa viimeisestä arvioinnista tarkistaakseen, täyttävätkö ne liitteessä II säädetyt asiaa koskevat perusteet ja onko toteutettu asianmukaiset toimenpiteet vilpillisten pätevyysasiakirjojen myöntämisen torjumiseksi.”

1.  Komissio arvioi uudelleen 19 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla menettelyllä tunnustetut kolmannet maat, mukaan lukien 19 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut maat, Euroopan meriturvallisuusviraston avustuksella säännöllisesti ja vähintään seitsemän vuoden kuluessa viimeisestä arvioinnista tarkistaakseen, täyttävätkö ne liitteessä II säädetyt asiaa koskevat perusteet ja onko toteutettu asianmukaiset toimenpiteet vilpillisten pätevyysasiakirjojen myöntämisen torjumiseksi.”

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

21 artikla – 2 kohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  kolmannen maan hyväksymien ohjelmien lukumäärä;

d)  kolmannen maan hyväksymien merenkulkijoiden koulutus- ja kehittämisohjelmien lukumäärä;

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

21 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  kolmansista maista unionin aluskannan palvelukseen tulevien merenkulkijoiden kokonaislukumäärät sekä näiden merenkulkijoiden koulutustaso ja pätevyys;

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

2 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  asiaankuuluvien viranomaisten tai muiden sidosryhmien antamat tiedot kyseisen kolmannen maan koulutusvaatimuksista.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

25 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä V tarkoitetut tiedot sovellettaessa 20 artiklan 8 kohtaa ja 21 artiklan 2 kohtaa sekä käytettäväksi jäsenvaltioiden ja komission päätöksenteossa.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä V luetellut tiedot siirretään 5 a artiklan mukaisesti perustettuun tietokantaan heti kun asianomainen pätevyystodistus tai kelpoisuustodistus on myönnetty.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 5 a artiklassa tarkoitettuun tietokantaan siirretyt tiedot validoidaan julkaisemista varten 72 tunnin kuluessa.

 

Jäsenvaltioilla on pääsy kaikkiin 5 a artiklassa tarkoitettuun tietokantaan rekisteröityihin tietoihin 8 artiklan täytäntöönpanoa varten.

(1)

EUVL C ... (ei vielä julkaistu EUVL:ssä).

(2)

EUVL C ... (ei vielä julkaistu EUVL:ssä).


PERUSTELUT

Johdanto

Inhimillisen tekijän merkitys meriturvallisuudelle ja meriympäristön suojelu on tunnustettu Euroopan unionin tasolla. Merenkulkijoiden koulutuksen ja pätevyysasiakirjojen myöntämisen parantamista on pidetty erityisen tärkeänä korkean tason saavuttamisen kannalta.

EU:ssa tätä kysymystä säännellään kahdella direktiivillä: direktiivissä 2005/45/EY määritellään koulutusta koskevat vähimmäisnormit ja direktiivillä 2005/45/EY edistetään merenkulkijoiden liikkuvuutta EU:n sisällä helpottamalla jäsenvaltioiden myöntämien pätevyysasiakirjojen keskinäistä tunnustamista. Tarkemmin sanottuna seuraavasti:

  Direktiivillä 2008/106/EY EU:n lainsäädäntöön sisällytetään merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva kansainvälinen kehys, joka on laadittu Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yhteydessä ja vahvistettu merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevassa vuoden 1978 yleissopimuksessa (STCW-yleissopimus), sellaisena kuin se on muutettuna.

  Direktiivillä 2005/45/EY edistetään merenkulkijoiden ammatillista liikkuvuutta EU:ssa yksinkertaistetulla menettelyllä, jolla helpotetaan jäsenvaltioiden myöntämien pätevyysasiakirjojen keskinäistä tunnustamista.

Voimassa olevan lainsäädännön toimivuustarkastukset

REFIT-arvioinnin (sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma) yhteydessä on osoitettu, että EU:n kehys, joka koskee merenkulkijoiden koulutusta ja pätevyysasiakirjojen myöntämistä, on suurelta osin saavuttanut keskeiset tavoitteensa ja on edelleen merkityksellinen. Koska kyseisellä EU:n kehyksellä on parannettu merenkulkualan koulutusta ja pätevyysasiakirjojen myöntämistä, se on yhtäältä auttanut vähentämään EU:n lipun alla purjehtivilla aluksilla palvelevaa laivaväkeä, jolla ei ole riittävää pätevyyttä. Toisaalta se on luonut tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa koulutettujen ja kolmansista maista palvelukseen otettujen merenkulkijoiden välillä, koska kyseisellä kehyksellä on myös otettu käyttöön keskitetty EU:n järjestelmä. Lisäksi direktiivin 2005/45/EY mukainen merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäinen tunnustaminen on edistänyt merenkulkijoiden liikkuvuutta EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla.

REFIT-arviointi osoittaa kuitenkin myös, että joissakin sääntelyvaatimuksissa on puutteita tehokkuuden ja oikeasuhteisuuden suhteen, etenkin seuraavissa seikoissa:

  Hallintokehys, joka koskee kolmansien maiden tunnustamista ja uudelleenarviointia, ei ole tehokas.

  Jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäisen tunnustamisjärjestelmän soveltamisala on epäselvä, ja sen oikeusvarmuus on puutteellinen.

  Direktiiviä 2008/106/EY on mukautettava säännöllisin väliajoin STCW-yleissopimuksen uusimpiin muutoksiin, erityisesti sellaisiin muutoksiin, jotka koskevat niiden merenkulkijoiden uusia koulutus- ja pätevyysvaatimuksia, jotka työskentelevät matkustaja-aluksilla ja aluksilla, jotka käyttävät kaasua tai muuta matalan leimahduspisteen polttoainetta (IGF-säännöstön alaiset), ja polaarisilla vesialueilla liikennöivillä aluksilla. Nykyinen menettely, jolla STCW-yleissopimuksen muutokset otetaan huomioon unionin lainsäädännössä, aiheuttaa suuria viiveitä, mikä puolestaan aiheuttaa riskin siitä, että unionin oikeus poikkeaa huomattavan pitkään kansainvälisestä kehyksestä.

Komission ehdotus 

Komission ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan voimassa olevaa EU:n sääntelykehystä, joka koskee merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta ja pätevyysasiakirjojen myöntämistä seuraavien kolmen tavoitteen saavuttamiseksi:

  ensinnäkin pyritään pitämään EU:n säännöt kansainvälisen kehyksen mukaisina;

  toiseksi pyritään uudistamaan keskitettyä kolmansien maiden tunnustamismekanismia sen tehokkuuden lisäämiseksi;

  kolmanneksi pyritään lisäämään oikeudellista selkeyttä jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen keskinäisen tunnustamisen osalta.

Esittelijän kanta

Esittelijä tukee komission ehdotusta eurooppalaisten normien saattamisesta ajan tasalle IMO:n yhteydessä määriteltyjen STCW-yleissopimuksen määräysten kanssa ja suhtautuu siihen myönteisesti. Esittelijä on tietoinen siitä, että on tarpeen tukea ja seurata EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden koulutuksen laatua erityisesti varmistamalla niiden merenkulkijoiden koulutuksen laatu, jotka on otettu palvelukseen kolmansista maista pätevyysasiakirjojen tunnustamisen nojalla, jotta voidaan varmistaa turvallisuus aluksilla.

Hän katsoo, että komission tekemillä muutoksilla jäsenvaltioiden myöntämien pätevyysasiakirjojen keskinäiseen tunnustamiseen pyritään yksinkertaistamiseen ja juridisten päällekkäisyyksien välttämiseen kansainvälisen kehyksen ja direktiivin 2008/106/EY välillä.

Lisäksi esittelijä pitää myönteisenä ehdotusta tarkistaa mekanismia kolmansien maiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tunnustamiseksi samoin kuin ehdotusta tunnustamisen perumisesta. Hän kuitenkin katsoo, että määräaikaa, jonka jälkeen tunnustaminen voidaan perua kolmannelta maalta, josta ei ole tullut merenkulkijoita jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaan alukseen, olisi pidennettävä viidestä kahdeksaan vuoteen ottaen huomioon, että tämä lisäaika on tarpeen, jotta se olisi johdonmukainen koulutuksen ja sen validoinnin keston kanssa.

Kun on kyse jäsenvaltioiden komissiolle esittämistä pyynnöistä kolmannen maan pätevyyskirjan tai pätevyystodistuksen tunnustamisesta, esittelijä katsoo, että tällaisen pyynnön oikeudellinen pätevyys olisi tutkittava. Komissio ei voi yksin päättää, aloitetaanko menettely vai ei, sen mukaan, mikä kolmas maa on kyseessä.

Näin ollen esittelijä ehdottaa kahta uutta säännöstä, joilla parannetaan eurooppalaisten merenkulkijoiden koulutuksen laatua. Yhtäältä hän ehdottaa muiden toimenpiteiden lisäksi merenkulkijoiden koulutusta koskevaa eurooppalaista osaamistodistusta, joka ylittää kansainvälisellä tasolla määritellyt vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan kehittää eurooppalaista osaamista ja mukauttaa merenkulkijoiden pätevyys ammattikunnan digitalisointiin. Perimmäisenä tavoitteena on hyödyntää koulutusta kilpailuedun antamiseksi eurooppalaisille merenkulkijoille maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Toisaalta hän ehdottaa, että jäsenvaltioiden tai tunnustettujen kolmansien maiden myöntämät pätevyyskirjat ja pätevyystodistukset olisi välittömästi siirrettävä EU:n laajuiseen keskitettyyn sähköiseen tietokantaan ja että ne olisi yhdistettävä satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun direktiivin 2009/16/EY mukaiseen tarkastustietokantaan, jotta voidaan vähentää taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia ja samalla lisätä koko valvontajärjestelmän tehokkuutta.


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (27.11.2018)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Valmistelija: Sofia Ribeiro

LYHYET PERUSTELUT

Koulutuksen parantaminen on Euroopan unionin ja sen päätöksentekijöiden ehdoton painopistealue. Parantamalla unionin kansalaisten taitoja lisätään merkittävästi talouden monien alojen kestävyyttä. Meriliikenne ei ole tästä poikkeus.

Unionin tavaraviennistä 90 prosenttia tapahtuu meritse, ja sisäisessä kaupassa osuus on 40 prosenttia. Meriliikenteellä on keskeinen asema unionin kaupan edistämisessä, ja sillä on valtava merkitys taloudessa ja siksi myös työpaikkojen luomisessa. On turvattava merenkulkijoiden koulutus, erikoistuminen ja pätevyyskirjojen myöntäminen, jotta voidaan minimoida potentiaaliset uhkat ihmisten turvallisuudelle ja merellä kuljetettaville tavaroille sekä meriympäristölle merikuljetusten aikana. Merenkulun vähimmäiskoulutusta, hyväksyttäviä vähimmäistyöoloja ja turvallisuusjärjestelyjä koskevassa unionin lainsäädännössä on noudatettava kansainvälisiä standardeja ja yleissopimuksia, sillä merenkulkuala on luontaisesti maailmanlaajuista.

Nykyisessä EU:n säännöskehyksessä on jo toteutettu merkittäviä toimia, joilla pyritään vähentämään EU:n lipun alla purjehtivilla aluksilla henkilöstöä, joka ei täytä vaatimuksia, siten, että parannetaan merenkulkualan koulutusta ja pätevyyskirjojen myöntämistä. Samalla on saavutettu tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa koulutetuille merenkulkijoille ja kolmansista maista palvelukseen otetuille merenkulkijoille luomalla EU:n keskitetty mekanismi niiden velvoitteiden mukaisesti, joihin jäsenvaltiot sitoutuivat liittyessään STCW‑yleissopimukseen. Viimeaikaisen lainsäädäntökehityksen johdosta unionin lainsäädäntöä on kuitenkin mukautettava ja yksinkertaistettava ja sen sanamuotoa on muutettava.

Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamista ja direktiivin 2005/45/EY kumoamista koskevilla toimilla vastataan tähän tarpeeseen. Siksi olisi pyrittävä poistamaan jo havaitut porsaanreiät sekä yksinkertaistamaan ja virtaviivaistaman nykyistä EU:n sääntelykehystä näillä aloilla.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Direktiiviin 2008/106/EY sisältyy myös keskitetty mekanismi kolmansien maiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tunnustamiseksi. Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) arviointi14 osoitti, että keskitetyn mekanismin käyttöönotto toi merkittäviä kustannussäästöjä jäsenvaltioissa. Arvioinnista ilmeni kuitenkin myös, että joidenkin tunnustettujen kolmansien maiden osalta vain hyvin pieni lukumäärä merenkulkijoita on sittemmin otettu palvelukseen unionin aluksilla. Jotta saatavilla olevia henkilöresursseja ja taloudellisia resursseja voitaisiin käyttää tehokkaammin, kolmansien maiden tunnustamismenettelyn olisi siksi perustuttava analyysiin tällaisen tunnustamisen tarpeesta. Tässä yhteydessä olisi myös arvioitava niiden asianomaisesta maasta peräisin olevien päälliköiden ja päällystöön kuuluvien lukumäärä, jotka todennäköisesti otetaan palvelukseen unionin aluksilla.

(5)  Direktiiviin 2008/106/EY sisältyy myös keskitetty mekanismi kolmansien maiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyysasiakirjojen tunnustamiseksi. Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) arviointi14 osoitti, että keskitetyn mekanismin käyttöönotto toi merkittäviä kustannussäästöjä jäsenvaltioissa. Arvioinnista ilmeni kuitenkin myös, että joidenkin tunnustettujen kolmansien maiden osalta jäsenvaltiot olivat antaneet vain hyvin pienen lukumäärän pätevyysasiakirjojen tunnustamista todistavia kelpoisuustodistuksia suhteessa kolmansien maiden myöntämiin pätevyyskirjoihin tai pätevyystodistuksiin.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta keskitettyä kolmansien maiden tunnustamisjärjestelmää voidaan tehostaa edelleen, kolmansia maita, joista tulee vain vähän merenkulkijoita unionin alusten palvelukseen, olisi arvioitava uudelleen nykyistä harvemmin eli kymmenen vuoden välein. Tällaisten kolmansien maiden järjestelmien harvempaan uudelleenarviointiin olisi kuitenkin yhdisteltävä ensisijaisuusperusteita, joissa otetaan huomioon turvallisuusnäkökohdat ja joilla tasapainotetaan tehostamistarve ja toimiva suojamekanismi siltä varalta, että merenkulkijoiden koulutuksen laatu huononee asiaankuuluvissa kolmansissa maissa.

(7)  Jotta keskitettyä kolmansien maiden tunnustamisjärjestelmää voidaan tehostaa edelleen, kolmansia maita, joista tulee vain vähän merenkulkijoita unionin alusten palvelukseen, olisi arvioitava uudelleen nykyistä harvemmin eli kymmenen vuoden välein. Jäsenvaltioiden olisi arvioitava näiden merenkulkijoiden soveltuvuus, ja tarvittaessa heidän olisi osallistuttava koulutukseen. Tällaisten kolmansien maiden järjestelmien harvempaan uudelleenarviointiin olisi kuitenkin yhdisteltävä ensisijaisuusperusteita, joissa otetaan huomioon turvallisuusnäkökohdat ja joilla tasapainotetaan tehostamistarve ja toimiva suojamekanismi siltä varalta, että merenkulkijoiden koulutuksen laatu huononee asiaankuuluvissa kolmansissa maissa.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tietoja merenkulkijoista, jotka on otettu palvelukseen kolmansista maista, on jo saatavilla unionin tasolla, koska jäsenvaltiot asettavat saataville kansallisiin rekistereihin tallennetut asiaankuuluvat tiedot myönnetyistä pätevyysasiakirjoista ja kelpoisuustodistuksista. Näitä tietoja olisi käytettävä paitsi tilasto- ja päätöksentekotarkoituksiin myös keskitetyn kolmansien maiden tunnustamismenettelyn tehokkuuden parantamisen tarkoitukseen. Jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen perusteella tunnustettujen kolmansien maiden luettelosta poistetaan tunnustetut kolmannet maat, joista ei ole tullut merenkulkijoita unionin aluskannan palvelukseen vähintään viiden vuoden aikana. Lisäksi näitä tietoja on määrä käyttää tunnustettujen kolmansien maiden uudelleenarvioinnin priorisoimiseen.

(8)  Tietoja merenkulkijoista, jotka on otettu palvelukseen kolmansista maista, on jo saatavilla unionin tasolla, koska jäsenvaltiot asettavat saataville kansallisiin rekistereihin tallennetut asiaankuuluvat tiedot myönnetyistä pätevyysasiakirjoista ja kelpoisuustodistuksista. Näitä tietoja olisi käytettävä paitsi tilasto- ja päätöksentekotarkoituksiin myös keskitetyn kolmansien maiden tunnustamismenettelyn tehokkuuden parantamisen tarkoitukseen. Jäsenvaltioiden ilmoittamien tietojen perusteella niiden kolmansien maiden tunnustamista, joista ei ole tullut merenkulkijoita unionin aluskannan palvelukseen vähintään kymmenen vuoden aikana, olisi tarkasteltava uudelleen. Uudelleentarkasteluprosessin olisi katettava mahdollisuus säilyttää asiaankuuluvan kolmannen maan tunnustaminen tai peruuttaa se tarkastelumenettelyä noudattaen. Lisäksi näitä tietoja on määrä käyttää tunnustettujen kolmansien maiden uudelleenarvioinnin priorisoimiseen.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Työmarkkinaosapuolten, jäsenvaltioiden, koulutuslaitosten ja muiden sidosryhmien laaja keskustelu on tarpeen, jotta voidaan tutkia mahdollisuutta luoda sellainen vapaaehtoisten yhdenmukaistettujen pätevyysasiakirjojen järjestelmä, joiden vaatimustaso on tiukempi kuin STCW-yleissopimuksen mukaisen koulutuksen taso, jotta voidaan lisätä eurooppalaisten merenkulkijoiden kilpailuetua. Tällaisen STCW+:n avulla voitaisiin laatia ”merenkulkualan osaamistodistuksia”, jotka perustuvat eurooppalaisiin merenkulkualan tutkinnon jälkeisiin opintoihin ja jotka tarjoaisivat eurooppalaisille merenkulkijoille kansainvälisen tason vaatimukset ylittävät taidot. Merenkulkualan lisääntyvän digitalisoinnin olisi autettava parantamaan ja kehittämään näitä taitoja ja pätevyyksiä.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b)  Eurooppalaisten merenkulkijoiden koulutusta päälliköiksi ja päällystöön kuuluviksi olisi tuettava merenkulkualan oppilaitosten välisellä opiskelijavaihdolla kaikkialla unionissa. Jotta voidaan pitää yllä ja kehittää jonkin jäsenvaltion lipun alla palvelevien merenkulkijoiden taitoja ja pätevyyksiä, on tarpeen vaihtaa hyviä käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä. Merenkulkijoiden koulutuksessa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti Erasmus + -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

7 b artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan pidettävä ajan tasalla luettelo tarpeistaan ja työtarjouksista merenkulkijoille.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

7 b artikla – 7 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Komissio esittää viimeistään ... [viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] arvioinnin siitä, miten jäsenvaltioiden myöntämien pätevyysasiakirjojen vastavuoroinen tunnustaminen vaikuttaa eurooppalaisten merenkulkijoiden työllisyyteen.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

12 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  täyttää 11 artiklassa säädetyt terveydentilaa koskevat vaatimukset; sekä

a)  täyttää 11 artiklassa säädetyt terveydentilaa, myös fyysistä ja psyykkistä terveyttä, koskevat vaatimukset; sekä

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion, joka aikoo tunnustaa kelpoisuustodistuksella 1 kohdassa tarkoitetut pätevyyskirjat tai pätevyystodistukset, jotka kolmas maa on myöntänyt päällikölle, päällystöön kuuluvalle tai radioasemanhoitajalle lippunsa alla purjehtivilla aluksilla palvelemista varten, on esitettävä komissiolle kyseisen maan tunnustamista koskeva pyyntö, johon on liitetty alustava analyysi siitä, noudattaako kolmas maa STCW-yleissopimuksen vaatimuksia, keräämällä liitteessä II tarkoitetut tiedot, mukaan lukien arvio siitä, miten monta kyseisestä maasta peräisin olevaa päällikköä ja päällystöön kuuluvaa todennäköisesti otetaan palvelukseen.

Jäsenvaltion, joka aikoo tunnustaa kelpoisuustodistuksella 1 kohdassa tarkoitetut pätevyyskirjat tai pätevyystodistukset, jotka kolmas maa on myöntänyt päällikölle, päällystöön kuuluvalle tai radioasemanhoitajalle lippunsa alla purjehtivilla aluksilla palvelemista varten, on esitettävä komissiolle kyseisen maan tunnustamista koskeva pyyntö, johon on liitetty alustava analyysi siitä, noudattaako kolmas maa STCW-yleissopimuksen vaatimuksia, keräämällä liitteessä II tarkoitetut tiedot ja mahdollisuuksien mukaan arvio siitä, miten monta kyseisestä maasta peräisin olevaa päällikköä ja päällystöön kuuluvaa todennäköisesti otetaan palvelukseen.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion esitettyä pyynnön komissio antaa päätöksen tunnustamismenettelyn aloittamisesta kyseisen kolmannen maan osalta. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltion esitettyä pyynnön komissio aloittaa tunnustamismenettelyn kyseisen kolmannen maan osalta.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

19 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos tunnustamismenettelyn aloittamisesta tehdään myönteinen päätös, komissio kerää Euroopan meriturvallisuusviraston avustamana ja mahdollisesti yhteistyössä pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa liitteessä II tarkoitetut tiedot ja arvioi sen kolmannen maan koulutus- ja pätevyysasiakirjajärjestelmät, jonka tunnustamista on pyydetty, tarkistaakseen, täyttääkö kyseinen maa kaikki STCW-yleissopimuksen vaatimukset ja onko toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä vilpillisten pätevyysasiakirjojen myöntämisen torjumiseksi.”

Komissio kerää Euroopan meriturvallisuusviraston avustamana ja mahdollisesti yhteistyössä pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa liitteessä II tarkoitetut tiedot ja arvioi sen kolmannen maan koulutus- ja pätevyysasiakirjajärjestelmät, jonka tunnustamista on pyydetty, tarkistaakseen, täyttääkö kyseinen maa kaikki STCW-yleissopimuksen vaatimukset ja onko toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä vilpillisten pätevyysasiakirjojen myöntämisen torjumiseksi.”

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Pyynnön esittänyt jäsenvaltio voi päättää tunnustaa kyseisen kolmannen maan yksipuolisesti, kunnes on annettu tässä kohdassa tarkoitettu päätös. Tällaisen yksipuolisen tunnustamisen tapauksessa jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, miten monta tunnustamista todistavaa kelpoisuustodistusta on annettu 1 kohdassa tarkoitetuista kolmannen maan myöntämistä pätevyyskirjoista ja pätevyystodistuksista, ennen kuin päätös kolmannen maan tunnustamisesta annetaan.”

Pyynnön esittänyt jäsenvaltio voi anoa komissiolta tilapäistä lupaa tunnustaa kyseinen kolmas maa, kunnes on annettu tässä kohdassa tarkoitettu päätös. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltion on annettava komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat, joilla perustellaan kyseinen pyyntö, kunnes on annettu tässä kohdassa tarkoitettu päätös.”

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

19 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos tällaisia asiakirjoja ei ole, komission on evättävä tilapäistä tunnustamista koskeva pyyntö ja ilmoitettava epäämisen syyt.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

20 artikla – 8 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jos jäsenvaltio ei ole antanut yli kahdeksan vuoden aikana yhtään tunnustamista todistavaa kelpoisuustodistusta 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kolmannen maan myöntämistä pätevyyskirjoista tai pätevyystodistuksista, kyseisen kolmannen maan tunnustamista tarkastellaan uudelleen. Tätä varten komissio hyväksyy täytäntöönpanopäätöksiä 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen sen jälkeen, kun se on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille ja asiaankuuluvalle kolmannelle maalle vähintään kaksi kuukautta aiemmin.”

8.  Jos jäsenvaltio ei ole antanut yli kymmenen vuoden aikana yhtään tunnustamista todistavaa kelpoisuustodistusta 19 artiklassa tarkoitetuista kolmannen maan myöntämistä pätevyyskirjoista tai pätevyystodistuksista, kyseisen kolmannen maan tunnustamista tarkastellaan uudelleen jäsenvaltioita ja asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen. Tätä varten edellä mainitun uudelleentarkastelumenettelyn jälkeen komissio hyväksyy täytäntöönpanopäätöksiä 28 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen sen jälkeen, kun se on ilmoittanut asiasta jäsenvaltioille ja asiaankuuluvalle kolmannelle maalle vähintään kaksi kuukautta aiemmin.”

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b alakohta

Direktiivi 2008/106/EY

21 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  se, että on myönnetty vilpillisiä pätevyysasiakirjoja;

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus

Viiteasiakirjat

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

11.6.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Valiokuntakäsittely

9.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

17

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus

Viiteasiakirjat

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.1.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 25. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus