Postupak : 2018/0162(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0007/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0007/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.22

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0354

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 274kWORD 104k
11.1.2019
PE 628.404v02-00 A8-0007/2019

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Dominique Riquet

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0315),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0205/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od …(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ...(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0007/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Kako bi se održala visoka razina sigurnosti u pomorskom prometu i sprečavanja zagađivanja mora, od ključne je važnosti poboljšati razinu znanja i vještina pomoraca Unije razvojem pomorskog osposobljavanja i davanja svjedodžbi pomorcima u skladu s međunarodnim pravilima.

(1)  Kako bi se održala visoka razina sigurnosti u pomorskom prometu i sprečavanja zagađivanja mora, od ključne je važnosti poboljšati razinu znanja i vještina pomoraca Unije razvojem pomorskog osposobljavanja i davanja svjedodžbi pomorcima u skladu s međunarodnim pravilima i tehnološkim napretkom te poduzeti daljnje mjere za poboljšanje europske baze pomorskih vještina pružanjem naprednih mogućnosti osposobljavanja i razvoja za pomorce Unije.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Kodeks STCW već sadržava smjernice o sprečavanju umora (odjeljak B-VIII/1) i o radnoj sposobnosti (odjeljak A-VIII/1). Kako bi se osigurala visoka razina sigurnosti, nužno je da se bez iznimke primjenjuju i poštuju standardi utvrđeni u toj međunarodnoj konvenciji.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Kako bi se potaknula profesionalna mobilnost pomoraca unutar EU-a i u europskom pomorskom sektoru izbjegao nedostatak stručnog osoblja s pravom kombinacijom vještina i kompetencija trebalo bi olakšati uzajamno priznavanje svjedodžbi pomoraca koje izdaju države članice. Stoga bi države članice trebale u potpunosti priznati svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti i dokazne isprave koje druge države članice izdaju pomorcima, među ostalim u svrhu izdavanja nacionalnih svjedodžbi o osposobljenosti. Ako država članica odbije ovjeriti ili prihvatiti takvu valjanu svjedodžbu izdanu od druge države članice, ta država članica treba navesti razloge na kojima se ta odluka temelji.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Direktiva 2008/106/EZ sadržava i centralizirani mehanizam za priznavanje svjedodžbi pomoraca koje izdaju treće zemlje. Evaluacija u okviru Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT)14 pokazala je da su države članice ostvarile znatnu uštedu troškova otkada je uveden centralizirani mehanizam. Međutim, u evaluaciji je, u pogledu nekih priznatih trećih zemalja, otkriveno da je samo vrlo ograničen broj pomoraca kasnije i zaposlen na plovilima Unije. Stoga bi se radi učinkovitije upotrebe dostupnih ljudskih i financijskih resursa postupak za priznavanje trećih zemalja trebao temeljiti na analizi potrebe za tim priznavanjem, što uključuje i procjenu broja zapovjednika i časnika koji dolaze iz te zemlje i koji će se vjerojatno zaposliti na plovilima Unije.

(5)  Direktiva 2008/106/EZ sadržava i centralizirani mehanizam za priznavanje svjedodžbi pomoraca koje izdaju treće zemlje. Evaluacija u okviru Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT)14 pokazala je da su države članice ostvarile znatnu uštedu troškova otkada je uveden centralizirani mehanizam. Međutim, u evaluaciji je, u pogledu nekih priznatih trećih zemalja, otkriveno da su države članice izdale samo vrlo ograničen broj ovjera kojima se potvrđuje priznavanje svjedodžbi u pogledu svjedodžbi o osposobljenosti ili svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti koje izdaju te treće zemlje.

_________________

_________________

14SWD(2018)19.

14SWD(2018)19.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Kako bi se osiguralo pravo svih pomoraca na pristojna radna mjesta i ograničilo narušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu, priznavanje svjedodžbi pomoraca koje izdaju treće zemlje trebalo bi biti uvjetovano ratifikacijom međunarodne Konvencije o radu pomoraca u dotičnim trećim zemljama.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se dodatno povećala učinkovitost centraliziranog sustava za priznavanje trećih zemalja, ponovna procjena trećih zemalja iz kojih u flotu Unije dolazi malen broj pomoraca trebala bi se provoditi u većim razmacima koje bi trebalo produljiti na deset godina. Međutim, to dulje razdoblje ponovne procjene sustava tih trećih zemalja trebalo bi kombinirati s prioritetnim kriterijima kojima se uzimaju u obzir sigurnosni rizici te se održava ravnoteža između potrebe za učinkovitošću i učinkovitog zaštitnog mehanizma u slučaju pogoršanja kvalitete osposobljavanja pomoraca koje se pruža u odgovarajući trećim zemljama.

(7)  Kako bi se dodatno povećala učinkovitost centraliziranog sustava za priznavanje trećih zemalja, ponovna procjena trećih zemalja iz kojih u flotu Unije dolazi malen broj pomoraca trebala bi se provoditi u većim razmacima koje bi trebalo produljiti na osam godina. Države bi članice osim toga trebale provesti evaluaciju tih pomoraca, koji bi po potrebi trebali proći obuku. Međutim, to dulje razdoblje ponovne procjene sustava tih trećih zemalja trebalo bi kombinirati s prioritetnim kriterijima kojima se uzimaju u obzir sigurnosni rizici te se održava ravnoteža između potrebe za učinkovitošću i učinkovitog zaštitnog mehanizma u slučaju pogoršanja kvalitete osposobljavanja pomoraca koje se pruža u odgovarajućim trećim zemljama.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Informacije o zaposlenim pomorcima iz trećih zemalja postale su dostupne na razini Unije jer države članice prijavljuju odgovarajuće informacije o izdanim svjedodžbama i ovjerama iz svojih nacionalnih registara. Te informacije trebale bi se upotrebljavati u statističke svrhe i svrhe donošenja politika, ali i za poboljšanje učinkovitosti centraliziranog sustava kojim se priznaju treće zemlje. Na temelju informacija koje priopće države članice, priznate treće zemlje iz kojih u flotu Unije nije došao nijedan pomorac u razdoblju od pet godina povlače se s popisa priznatih trećih zemalja. Osim toga, te se informacije upotrebljavaju i za određivanje prioriteta za ponovnu procjenu priznatih trećih zemalja.

(8)  Informacije o zaposlenim pomorcima iz trećih zemalja postale su dostupne na razini Unije jer države članice prijavljuju odgovarajuće informacije o izdanim svjedodžbama i ovjerama iz svojih nacionalnih registara. Te informacije trebale bi se upotrebljavati u statističke svrhe i svrhe donošenja politika, ali i za poboljšanje učinkovitosti centraliziranog sustava kojim se priznaju treće zemlje. Na temelju informacija koje priopće države članice, priznavanje trećih zemalja iz kojih u flotu Unije nije došao nijedan pomorac u razdoblju od najmanje osam godina trebalo bi ponovno ispitati. Postupkom ponovnog ispitivanja trebalo bi biti omogućeno zadržavanje ili povlačenje priznavanja odgovarajuće treće zemlje. Osim toga, te se informacije upotrebljavaju i za određivanje prioriteta za ponovnu procjenu priznatih trećih zemalja.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Odredbe za priznavanje stručnih kvalifikacija u skladu s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 nisu primjenjive u pogledu priznavanja svjedodžbi pomoraca na temelju Direktive 2008/106/EZ. Direktivom 2005/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 reguliralo se uzajamno priznavanje svjedodžbi pomoraca koje su izdale države članice. Međutim, definicije svjedodžbi pomoraca iz Direktive 2005/45/EZ zastarjele su nakon izmjena Konvencije STCW 2010. Stoga bi program uzajamnog priznavanja svjedodžbi pomoraca koje izdaju države članice trebalo izmijeniti kako bi se odrazile međunarodne izmjene i u Direktivu 2008/106/EZ trebalo bi uključiti nove definicije svjedodžbi pomoraca. Osim toga, u program uzajamnog priznavanja trebalo bi uključiti i zdravstvene svjedodžbe pomoraca koje se izdaju u nadležnosti država članica. Kako bi se uklonile nejasnoće i rizik od nedosljednosti između Direktive 2005/45/EZ i Direktive 2008/106/EZ, uzajamno priznavanje svjedodžbi pomoraca trebalo bi se regulirati Direktivom 2008/106/EZ.

(9)  Odredbe za priznavanje stručnih kvalifikacija u skladu s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 nisu primjenjive u pogledu priznavanja svjedodžbi pomoraca na temelju Direktive 2008/106/EZ. Direktivom 2005/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 reguliralo se uzajamno priznavanje svjedodžbi pomoraca koje su izdale države članice. Međutim, definicije svjedodžbi pomoraca iz Direktive 2005/45/EZ zastarjele su nakon izmjena Konvencije STCW 2010. Stoga bi program uzajamnog priznavanja svjedodžbi pomoraca koje izdaju države članice trebalo izmijeniti kako bi se odrazile međunarodne izmjene i u Direktivu 2008/106/EZ trebalo bi uključiti nove definicije svjedodžbi pomoraca. Osim toga, u program uzajamnog priznavanja trebalo bi uključiti i zdravstvene svjedodžbe pomoraca koje se izdaju u nadležnosti država članica. Kako bi se uklonile nejasnoće i rizik od nedosljednosti između Direktive 2005/45/EZ i Direktive 2008/106/EZ, uzajamno priznavanje svjedodžbi pomoraca trebalo bi se regulirati Direktivom 2008/106/EZ. Nadalje, kako bi se smanjilo administrativno opterećenje država članica i olakšalo upravljanje ukrcavanjem, potrebno je prijeći na elektronički sustav kvalifikacija koje predočuju pomorci s ciljem ostvarivanja potpune digitalizacije sustava svjedodžbi i kvalifikacija do 2027.

__________________

__________________

15Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.).

15Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005., str. 22.).

16Direktiva 2005/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju svjedodžbi pomoraca koje su izdale države članice i o izmjeni Direktive 2001/25/EZ (SL L 255, 30.9.2005., str. 160.).

16Direktiva 2005/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju svjedodžbi pomoraca koje su izdale države članice i o izmjeni Direktive 2001/25/EZ (SL L 255, 30.9.2005., str. 160.).

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Kako bi se pridonijelo većoj sigurnosti, boljoj učinkovitosti upravljanja plovilima koja plove pod zastavom neke od država članica i promicanju pomoraca osposobljenih u Uniji, važno je nastaviti razvijati europsko pomorsko znanje i poboljšati kvalifikacije i vještine pomoraca, osobito u kontekstu tehnološkog napretka i digitalizacije sektora. Stoga bi trebalo ponuditi osposobljavanje koje nadilazi minimalne zahtjeve utvrđenje u Konvenciji STCW i koje dovodi do dodjele europske pomorske diplome o izvrsnosti, kako je u svojem izvješću od 9. lipnja 2011. predložila Radna skupina Komisije za zapošljavanje i konkurentnost u plovidbi morem. Osim toga, kako bi se iskoristila razmjena dobrih praksi među državama članicama, trebalo bi poticati promicanje programa Erasmus+ za osposobljavanje pomoraca.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.b)  Svjedodžbe bi trebale biti centralizirane s pomoću elektroničke baze podataka na razini EU-a, koja je također povezana s bazom podataka iz Direktive 2009/16/EZ1a Europskog parlamenta i Vijeća. Ta je digitalizacija podataka dio tehnološkog napretka u pogledu prikupljanja i priopćavanja podataka kako bi se pridonijelo smanjenju troškova i djelotvornoj upotrebi ljudskih resursa.

 

____________________

 

1aDirektiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (SL L 131, 28.5.2009., str. 57.).

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Kako bi se ispitala mogućnost uvođenja dobrovoljnog sustava usklađenih svjedodžbi koje će nadilaziti STCW na razini osposobljavanja, potrebna je sveobuhvatna rasprava u kojoj će sudjelovati socijalni partneri, države članice, ustanove za osposobljavanje i drugi dionici u cilju povećanja konkurentne prednosti europskih pomoraca. Takvim sustavom STCW+ mogle bi se uvesti „pomorske svjedodžbe o izvrsnosti” na temelju europskih pomorskih poslijediplomskih studija, koji bi europskim pomorcima pružali vještine koje nadmašuju vještine potrebne na međunarodnoj razini. Sve veća digitalizacija pomorskog sektora trebala bi pomoći u poboljšanju i razvoju tih vještina i kvalifikacija.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.b)  Obrazovanje europskih pomoraca kao zapovjednika i časnika trebalo bi se podupirati razmjenama studenata između ustanova za pomorsko obrazovanje i osposobljavanje diljem Unije. Za poticanje i razvoj vještina i kvalifikacija pomoraca pod europskom zastavom potrebna je razmjena dobrih praksi između država članica. Za osposobljavanje pomoraca trebalo bi u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje pruža Erasmus+.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5. – stavak 10.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2.a)  U članku 5. stavak 10. zamjenjuje se kako slijedi:

10. Podložno članku 19. stavku 7., izvornik svake svjedodžbe koja se zahtijeva ovom Direktivom, mora biti raspoloživ na brodu na kojem njezin imatelj plovi.

„10. Podložno članku 19. stavku 7., izvornik svake svjedodžbe koja se zahtijeva ovom Direktivom, mora biti raspoloživ na brodu na kojem njezin imatelj plovi, u papirnatom ili elektroničkom formatu, a njegovu vjerodostojnost i valjanost jamči država članica izdavateljica, te se može ovjeriti u skladu s postupkom iz stavka 12. točke (b) i stavka 13. ovog članka.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0106&from=EN

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5. – stavak 13.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2.b)  U članku 5. stavak 13. zamjenjuje se kako slijedi:

13. Od 1. siječnja 2017., informacije koje moraju biti na raspolaganju sukladno točki (b) stavka 12. dostupne su elektronskim putem.

„13. Od 1. siječnja 2017., informacije koje moraju biti na raspolaganju sukladno točki (b) stavka 12. dostupne su elektroničkim putem. Od 1. siječnja 2027., sve svjedodžbe i ovjere u skladu sa stavkom 12. točkom (a) dostupne su elektroničkim putem.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0035&from=EN)

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svrhe članka 20. stavka 8., članka 21. stavka 2. te kako bi ih države članice i Komisija upotrebljavale u oblikovanju politika, države članice svake godine Komisiji podnose informacije iz Priloga V. ovoj Direktivi o svjedodžbama o osposobljenosti i ovjerama kojima se potvrđuje priznavanje svjedodžbi o osposobljenosti. Na dobrovoljnoj osnovi mogu dostaviti i informacije o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti izdanima mornarima u skladu s poglavljima II., III. i VII. Priloga o Konvenciji STCW.

U svrhe članka 20. stavka 8. i članka 21. stavka 2. te radi olakšavanja provedbe članka 8. Komisija stvara, vodi i ažurira bazu podataka s kojom su povezane države članice i koja sadrži sve informacije iz Priloga V. ovoj Direktivi o svjedodžbama o osposobljenosti i ovjerama kojima se potvrđuje priznavanje svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti izdanih u skladu s pravilima V/1-1 i V/1-2 Konvencije STCW.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Baza podataka o svjedodžbama pomoraca mora biti povezana s inspekcijskom bazom podataka iz članka 24. Direktive 2009/16/EZ.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica prihvaća svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti i dokumentirane dokaze koje izdaje druga država članica, ili koji se izdaju u njezinoj nadležnosti, radi dopuštanja pomorcima da služe u njezinoj floti.

1.  Svaka država članica prihvaća svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti i dokazne isprave koje izdaje druga država članica, ili koji se izdaju u njezinoj nadležnosti, u papirnatom ili elektroničkom obliku, radi dopuštanja pomorcima da služe na plovilima u njezinoj floti i izdavanja svjedodžbi o osposobljenosti i stručnoj osposobljenosti. Početna odluka o prihvaćanju takvih svjedodžbi ili dokaza izdaje se u roku od jednog mjeseca od primitka zahtjeva i popratne dokumentacije.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.b – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Svaka država članica priznaje svjedodžbe o osposobljenosti ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti koje druga država članica izdaje zapovjednicima i časnicima u skladu s pravilima V/1-1 i V/1-2 Priloga I. na način da ovjeri tu svjedodžbu, čime potvrđuje njezino priznavanje. Ovjera kojom se potvrđuje priznavanje ograničena je na radna mjesta, funkcije i razine osposobljenosti ili stručne osposobljenosti koji su u njoj propisani. Upotrebljava se obrazac za ovjeru koji je utvrđen u stavku 3. odjeljka A-I/2 Kodeksa STCW.

2.  Svaka država članica priznaje svjedodžbe o osposobljenosti ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti koje druga država članica izdaje zapovjednicima i časnicima u skladu s pravilima V/1-1 i V/1-2 Priloga I. na način da ovjeri tu svjedodžbu, čime potvrđuje njezino priznavanje. Ovjera kojom se potvrđuje priznavanje ograničena je na radna mjesta, funkcije i razine osposobljenosti ili stručne osposobljenosti koji su u njoj propisani. Ovjera se izdaje samo ako su ispunjeni svi zahtjevi Konvencije STCW u skladu sa stavkom 7. pravila I/2 Konvencije STCW. Upotrebljava se obrazac za ovjeru koji je utvrđen u stavku 3. odjeljka A-I/2 Kodeksa STCW.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.b – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice jamče pravo na žalbu na svako odbijanje da se ovjeri ili prihvati valjana svjedodžba ili na odsutnost odgovora, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i postupcima.

4.  Države članice jamče pravo na žalbu na svako odbijanje da se ovjeri ili prihvati valjana svjedodžba ili na odsutnost odgovora ili neopravdano kašnjenje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i postupcima, te da se pomorcima osigura odgovarajuće savjetovanje i besplatna pomoć u vezi s takvim žalbama.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.b – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Države članice trebale bi, u mjeri u kojoj je to moguće, ažurirati popis svojih potreba i ponuda za posao za pomorce.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.b – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Države članice, uz pomoć Komisije i sudjelovanje socijalnih partnera, razvijaju uzajamno priznatu europsku pomorsku svjedodžbu o izvrsnosti kojom se omogućuje napredno osposobljavanje pomoraca koje nadilazi zahtjeve Konvencije STCW u cilju daljnjeg poboljšanja europske baze pomorskih vještina.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.b – stavak 7.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.b  Najkasnije do [unijeti datum pet godina nakon stupanja na snagu] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi evaluaciju učinka uzajamnog priznavanja osposobljavanja i kvalifikacija pomoraca na zapošljavanje i vještine europskih pomoraca, uključujući prijedloge za daljnje djelovanje u svjetlu te evaluacije.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 12. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ispuniti norme zdravstvenog stanja propisane člankom 11.; i

(a)  ispuniti norme zdravstvenog stanja, i fizičkog i mentalnog, propisane člankom 11.; i

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 19. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  U članku 19. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

1.  Pomorcima koji ne posjeduju svjedodžbe o osposobljenosti koje izdaje država članica i/ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti koje države članice izdaju zapovjednicima ili časnicima sukladno pravilima V/1-1 i V/1-2 Konvencije STCW, može se dozvoliti zapošljavanje na brodovima koji plove pod zastavom države članice, pod uvjetom da je odluka o priznavanju njihovih svjedodžbi o osposobljenosti i svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti donesena u skladu s postupkom određenim u stavcima od 2. do 6. ovog članka.

 

1.  Pomorcima koji ne posjeduju svjedodžbe o osposobljenosti koje izdaje država članica i/ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti koje države članice izdaju zapovjednicima ili časnicima sukladno pravilima V/1-1 i V/1-2 Konvencije STCW, može se dozvoliti zapošljavanje na brodovima koji plove pod zastavom države članice, pod uvjetom da je odluka o priznavanju njihovih svjedodžbi o osposobljenosti i svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti donesena u skladu s postupkom određenim u stavcima od 2. do 6. ovog članka i da je treća zemlja obuhvaćena postupkom priznavanja ratificirala međunarodnu Konvenciju o radu pomoraca.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0106&from=EN

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica koja ovjeravanjem namjerava priznati svjedodžbe o osposobljenosti ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti iz stavka 1. koje je treća zemlja izdala zapovjedniku, časniku ili radiooperateru radi služenja na brodovima koji plove pod njezinom zastavom Komisiji podnosi zahtjev za priznavanje te treće zemlje, koji mora popratiti preliminarnom analizom usklađenosti treće zemlje sa zahtjevima Konvencije STCW tako što će se za tu analizu prikupiti informacije iz Priloga II., uključujući procjenu broja zapovjednika i časnika iz te zemlje koje će vjerojatno zaposliti.

Država članica koja ovjeravanjem namjerava priznati svjedodžbe o osposobljenosti ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti iz stavka 1. koje je treća zemlja izdala zapovjedniku, časniku ili radiooperateru radi služenja na brodovima koji plove pod njezinom zastavom Komisiji podnosi zahtjev za priznavanje te treće zemlje, koji mora popratiti preliminarnom analizom usklađenosti treće zemlje sa zahtjevima Konvencije STCW i Konvencije o radu pomoraca tako što će se za tu analizu prikupiti informacije iz Priloga II. Kako bi potkrijepila svoj zahtjev država članica u preliminarnoj analizi iznosi dodatne informacije o razlozima za priznavanje treće zemlje. Osim preliminarne analize usklađenosti, država članica dostavlja obrazloženu procjenu broja zapovjednika, časnika i radiooperatera iz te zemlje koje će vjerojatno zaposliti, osim u propisno opravdanim slučajevima.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon što država članica podnese zahtjev, Komisija donosi odluku o pokretanju postupka priznavanja za tu treću zemlju. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.

Nakon što država članica podnese zahtjev, Komisija pokreće postupak priznavanja za tu treću zemlju.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada se donese pozitivna odluka o pokretanju postupka priznavanja, Komisija, uz pomoć Europske agencije za pomorsku sigurnost i uz moguće sudjelovanje države članice koja podnosi zahtjev, prikuplja informacije iz Priloga II. te izvršava procjenu sustava osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi u trećoj zemlji za koju je podnesen zahtjev za priznavanje kako bi provjerila ispunjava li predmetna zemlja sve zahtjeve Konvencije STCW i jesu li poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje izdavanja lažnih svjedodžbi.

Komisija, uz pomoć Europske agencije za pomorsku sigurnost i uz moguće sudjelovanje države članice koja podnosi zahtjev i bilo koje druge uključene države članice, prikuplja informacije iz Priloga II. te izvršava procjenu sustava osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi u trećoj zemlji za koju je podnesen zahtjev za priznavanje kako bi provjerila ispunjava li predmetna zemlja sve zahtjeve Konvencije STCW i jesu li poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje izdavanja lažnih svjedodžbi.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 20. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako države članice u razdoblju od više od pet godina ne izdaju ovjere koje potvrđuju priznanje svjedodžbi o osposobljenosti ili svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti iz članka 19. stavka 1. koje je izdala treća zemlja, povlači se priznavanje svjedodžbi te zemlje. Komisija u tu svrhu donosi provedbene odluke, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2., nakon što najmanje dva mjeseca unaprijed obavijesti države članice i predmetnu treću zemlju.

8.  Ako države članice u razdoblju od više od osam godina ne izdaju ovjere koje potvrđuju priznanje svjedodžbi o osposobljenosti ili svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti iz članka 19. stavka 1. koje je izdala treća zemlja, ponovno se ispituje priznavanje svjedodžbi te zemlje. Komisija u tu svrhu donosi provedbene odluke, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2., nakon što najmanje tri mjeseca unaprijed obavijesti države članice i predmetnu treću zemlju.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka a

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 21. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija, uz pomoć Europske agencije za pomorsku sigurnost, ponovno procjenjuje treće zemlje koje su priznate na temelju postupka iz članka 19. stavka 3. prvog podstavka, uključujući one iz članka 19. stavka 6., redovito i najmanje u roku od deset godina od posljednje procjene, kako bi provjerila ispunjavaju li odgovarajuće kriterije utvrđene u Prilogu II. i jesu li poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje izdavanja lažnih svjedodžbi.

1.  Komisija, uz pomoć Europske agencije za pomorsku sigurnost, ponovno procjenjuje treće zemlje koje su priznate na temelju postupka iz članka 19. stavka 3. prvog podstavka, uključujući one iz članka 19. stavka 6., redovito i najmanje u roku od sedam godina od posljednje procjene, kako bi provjerila ispunjavaju li odgovarajuće kriterije utvrđene u Prilogu II. i jesu li poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje izdavanja lažnih svjedodžbi.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 21. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

d)  broj programa koje je odobrila treća zemlja;

(d)  broj programa osposobljavanja i razvoja pomoraca koje je odobrila treća zemlja;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 21. – stavak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  ukupni broj pomoraca koje je treća zemlja osigurala floti Unije i razinu osposobljavanja i kvalifikacija tih pomoraca;

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 21. – stavak 2. – točka fb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f b)  informacije koje se odnose na standarde obrazovanja i osposobljavanja u toj trećoj zemlji koje su dostavila predmetna nadležna tijela ili drugi dionici.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 25.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice Komisiji priopćuju informacije iz Priloga V. u svrhe članka 20. stavka 8. te članka 21. stavka 2., a kako bi ih države članice i Komisija mogle upotrebljavati u oblikovanju politika.

1.  Države članice osiguravaju da se informacije navedene u Prilogu V. prenesu u bazu podataka uspostavljenu u skladu s  člankom 5.a čim se izda relevantna svjedodžba ili ovjera.

 

Države članice osiguravaju da se informacije prenesene u bazu podataka iz članka 5.a potvrde radi objavljivanja u roku od 72 sata.

 

Države članice imaju pristup svim informacijama evidentiranima u bazi podataka koja je uspostavljena u skladu s člankom 5.a za potrebe provedbe članka 8.

(1)

SL C ...(još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)

SL C ...(još nije objavljeno u Službenom listu).


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Važnost ljudskog čimbenika za sigurnost na moru i zaštitu morskog okoliša prepoznata je na razini EU-a. Poboljšanje obrazovanja, osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi pomorcima smatra se osobito važnim za postizanje visoke razine sigurnosti.

Dvije su direktive kojima se to pitanje uređuje u EU-u: Direktivom 2008/106/EZ kojom se utvrđuju minimalni standardi za osposobljavanje i obrazovanje i Direktivom 2005/45/EZ kojom se potiče profesionalna mobilnost pomoraca u EU-u olakšavanjem uzajamnog priznavanja svjedodžbi koje izdaju države članice. Konkretnije:

  Direktivom 2008/106/EZ se na razini EU-a integrira međunarodni okvir o zahtjevima za osposobljavanje, izdavanje svjedodžbi i stražu za pomorce, koji je razvila Međunarodna pomorska organizacija (IMO) i koji je propisan Međunarodnom konvencijom o standardima osposobljavanja, izdavanja svjedodžbi i straži za pomorce iz 1978., kako je izmijenjena (Konvencija STCW).

  Direktivom 2005/45/EZ potiče se profesionalna mobilnost pomoraca u EU-u uvođenjem pojednostavnjenog postupka i olakšavanjem uzajamnog priznavanja svjedodžbi koje izdaju države članice.

Provjere primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Evaluacijom u okviru programa REFIT (Program za primjerenost i učinkovitost propisa) dokazano je da je okvir EU-a povezan s osposobljavanjem i izdavanjem svjedodžbi pomorcima u velikoj mjeri ostvario svoje ključne ciljeve te je i dalje u potpunosti relevantan. S druge strane, taj je okvir pomogao u uklanjanju nedovoljno kvalitetne posade na plovilima koja plove pod zastavom EU-a poboljšanjem obrazovanja, osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi pomorcima. Istovremeno, jednaki uvjeti za pomorce osposobljene u EU-u i pomorce koji se zapošljavaju iz trećih zemalja ostvareni su uspostavom centraliziranog mehanizma EU-a. Konačno, uzajamno priznavanje svjedodžbi pomoraca na temelju Direktive 2005/45/EZ omogućilo je bolju mobilnost pomoraca na plovilima koja plove pod zastavom država članica EU-a.

Evaluacijom u okviru programa REFIT utvrđen je niz nedostataka u pogledu učinkovitosti i proporcionalnosti nekih regulatornih zahtjeva utvrđenih u Direktivi, na primjer:

  administrativni okvir koji se primjenjuje na postupak priznavanja i ponovne procjene trećih zemalja nije učinkovit;

  područje primjene programa za uzajamno priznavanje svjedodžbi pomoraca koje izdaju države članice nije dovoljno jasno i pravno sigurno;

  Direktiva 2008/106/EZ mora se redovito usklađivati uzimajući u obzir najnovije izmjene Konvencije STCW, osobito u slučaju novih zahtjeva u pogledu osposobljavanja i kvalifikacija za pomorce koji služe na putničkim brodovima, brodovima koji koriste plin ili goriva s niskom točkom zapaljivosti (IGF pravilnik) i brodovima koji plove polarnim vodama. Kad je riječ o tome, trenutačni postupak uzimanja u obzir izmjena Konvencije STCW uzrokuje znatna kašnjenja i predstavlja rizik od toga da pravo Unije u duljem razdoblju bude nedosljedno u odnosu na međunarodni okvir.

Prijedlog Komisije 

Cilj je Prijedloga Komisije pojednostavniti i racionalizirati postojeći regulatorni okvir EU-a u pogledu minimalnog osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi pomorcima kako bi se postigla sljedeća tri cilja:

  prvo, zadržavanje usklađenosti pravila EU-a s međunarodnim okvirom;

  drugo, preoblikovanje centraliziranog mehanizma za priznavanje trećih zemalja radi povećanja njegove učinkovitosti;

  konačno, poboljšanje pravne jasnoće u pogledu uzajamnog priznavanja svjedodžbi pomoraca koje izdaju države članice.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj podržava i pozdravlja Prijedlog Komisije kojim se europski standardi nastoje uskladiti s pravilima Konvencije STCW koja je utvrdila Međunarodna pomorska organizacija. Izvjestitelj je svjestan činjenice da je potrebno podržati i nadzirati kvalitetu osposobljavanja pomoraca koji rade na brodovima koji plove pod zastavom država članica EU-a, i to osobito osiguravanjem kvalitete osposobljavanja pomoraca koji se zapošljavaju iz trećih zemalja na temelju priznavanja svjedodžbi kako bi se zajamčila sigurnost na plovilima.

Konkretno, smatra da su Komisijine izmjene u pogledu uzajamnog priznavanja svjedodžbi pomoraca koje izdaju države članice usmjerene prema pojednostavnjenju, čime se izbjegavaju pravna preklapanja između međunarodnog okvira i Direktive 2008/106/EZ.

Nadalje, izvjestitelj pozdravlja prijedlog o reviziji postupka priznavanja svjedodžbi pomoraca koje izdaju treće zemlje i prijedlog o sustavu za povlačenje priznanja. Međutim, smatra da, ako se pomorci iz treće zemlje ne zapošljavaju na plovilima koja plove pod zastavom države članice, razdoblje na kraju kojeg se može povući priznanje iz dotične treće zemlje trebalo bi produljiti s pet na osam godina. Dulji rok je potreban radi usklađivanja s trajanjem osposobljavanja i ovjere.

Što se tiče zahtjeva za priznavanje svjedodžbi o osposobljenosti ili svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti iz treće zemlje koji država članica podnosi Europskoj komisiji, izvjestitelj smatra da je takav zahtjev potrebno pravno ispitati. Komisija ne može sama odlučiti o pokretanju postupka naspram treće zemlje.

Izvjestitelj također predlaže dvije nove mjere za poboljšanje kvalitete osposobljavanja europskih pomoraca. S jedne strane, predlaže europsku svjedodžbu izvrsnosti za osposobljavanje pomoraca koja nadilazi minimalne standarde utvrđene na međunarodnoj razini kako bi se, među ostalim, razvilo europsko znanje i vještine pomoraca prilagodile digitalizaciji sektora, s krajnjim ciljem da se europskim pomorcima osposobljavanjem pruži konkurentska prednost na svjetskom tržištu.

Drugo, predlaže da se svjedodžbe koje izdaju države članice ili priznate treće zemlje odmah prenesu u elektroničku centraliziranu bazu podataka na razini EU-a koja je povezana s inspekcijskom bazom podataka iz Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke. Cilj je smanjenje troškova financijskih i ljudskih resursa, uz istovremeno povećanje učinkovitosti sustava praćenja u cjelini.

27.11.2018


MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

upućeno Odboru za promet i turizam

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sofia Ribeiro

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja na vrhu je prioriteta Europske unije i njezinih kreatora politika. Nastojanjima da se građanima omogući stjecanje vještina jamči se održivost mnogih djelatnosti, pri čemu pomorski promet nije iznimka.

Pomorskim prometom odvija se 90 % izvoza robe iz Europske unije i 40 % trgovine unutar EU-a. Riječ je o ključnom sredstvu za unapređivanje europske trgovine koje ima golem utjecaj na gospodarstvo, a time i na otvaranje radnih mjesta. Stoga je potrebno zajamčiti obuku, specijalizaciju ili izdavanje svjedodžbi za pomorce kako bi se na najmanju moguću mjeru svele moguće prijetnje sigurnosti ljudskih života i robe na moru ili pak prijetnje morskom okolišu tijekom rada na plovilima. Europski propisi o minimalnoj razini osposobljavanja i minimalnim prihvatljivim uvjetima rada i sigurnosti na plovilu moraju biti u skladu s međunarodnim standardima i konvencijama, s obzirom na intrinzičnu globaliziranu narav pomorskog sektora.

Trenutačni regulatorni okvir EU-a već je mnogo doprinio uklanjanju nedovoljno kvalificiranih posada koje služe na brodovima koji plove pod zastavom EU-a te poboljšanju obrazovanja, osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi za pomorce. Istovremeno su njime osigurani jednaki uvjeti između pomoraca osposobljenih u Uniji i pomoraca koji se zapošljavaju iz trećih zemalja na temelju uspostave centraliziranog mehanizma EU-a, u skladu s obvezama koje su države članice preuzele u okviru Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (Konvencija STCW). Međutim, uzimajući u obzir nedavna pravna zbivanja, europsko je zakonodavstvo potrebno prilagoditi, preoblikovati i pojednostavniti.

Aktualna revizija Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i kojom se izvan snage stavlja Direktiva 2005/45/EZ odgovor je na tu potrebu. Stoga se njome ne bi trebalo samo pokušati riješiti utvrđene postojeće nedostatke, nego i pokušati pojednostavniti i racionalizirati trenutačni europski regulatorni okvir u tom području.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Direktiva 2008/106/EZ sadržava i centralizirani mehanizam za priznavanje svjedodžbi pomoraca koje izdaju treće zemlje. Evaluacija u okviru Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT)14 pokazala je da su države članice ostvarile znatnu uštedu troškova otkada je uveden centralizirani mehanizam. Međutim, u evaluaciji je, u pogledu nekih priznatih trećih zemalja, otkriveno da je samo vrlo ograničen broj pomoraca kasnije i zaposlen na plovilima Unije. Stoga bi se radi učinkovitije upotrebe dostupnih ljudskih i financijskih resursa postupak za priznavanje trećih zemalja trebao temeljiti na analizi potrebe za tim priznavanjem, što uključuje i procjenu broja zapovjednika i časnika koji dolaze iz te zemlje i koji će se vjerojatno zaposliti na plovilima Unije.

(5)  Direktiva 2008/106/EZ sadržava i centralizirani mehanizam za priznavanje svjedodžbi pomoraca koje izdaju treće zemlje. Evaluacija u okviru Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT)14 pokazala je da su države članice ostvarile znatnu uštedu troškova otkada je uveden centralizirani mehanizam. Međutim, u evaluaciji je, u pogledu nekih priznatih trećih zemalja, otkriveno da su države članice izdale samo vrlo ograničen broj ovjera kojima se potvrđuje priznavanje svjedodžbi u pogledu svjedodžbi o osposobljenosti ili svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti koje izdaju te treće zemlje.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se dodatno povećala učinkovitost centraliziranog sustava za priznavanje trećih zemalja, ponovna procjena trećih zemalja iz kojih u flotu Unije dolazi malen broj pomoraca trebala bi se provoditi u većim razmacima koje bi trebalo produljiti na deset godina. Međutim, to dulje razdoblje ponovne procjene sustava tih trećih zemalja trebalo bi kombinirati s prioritetnim kriterijima kojima se uzimaju u obzir sigurnosni rizici te se održava ravnoteža između potrebe za učinkovitošću i učinkovitog zaštitnog mehanizma u slučaju pogoršanja kvalitete osposobljavanja pomoraca koje se pruža u odgovarajući trećim zemljama.

(7)  Kako bi se dodatno povećala učinkovitost centraliziranog sustava za priznavanje trećih zemalja, ponovna procjena trećih zemalja iz kojih u flotu Unije dolazi malen broj pomoraca trebala bi se provoditi u većim razmacima koje bi trebalo produljiti na deset godina. Države bi članice osim toga trebale provesti evaluaciju tih pomoraca, koji bi po potrebi trebali proći obuku. Međutim, to dulje razdoblje ponovne procjene sustava tih trećih zemalja trebalo bi kombinirati s prioritetnim kriterijima kojima se uzimaju u obzir sigurnosni rizici te se održava ravnoteža između potrebe za učinkovitošću i učinkovitog zaštitnog mehanizma u slučaju pogoršanja kvalitete osposobljavanja pomoraca koje se pruža u odgovarajući trećim zemljama.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Informacije o zaposlenim pomorcima iz trećih zemalja postale su dostupne na razini Unije jer države članice prijavljuju odgovarajuće informacije o izdanim svjedodžbama i ovjerama iz svojih nacionalnih registara. Te informacije trebale bi se upotrebljavati u statističke svrhe i svrhe donošenja politika, ali i za poboljšanje učinkovitosti centraliziranog sustava kojim se priznaju treće zemlje. Na temelju informacija koje priopće države članice, priznate treće zemlje iz kojih u flotu Unije nije došao nijedan pomorac u razdoblju od pet godina povlače se s popisa priznatih trećih zemalja. Osim toga, te se informacije upotrebljavaju i za određivanje prioriteta za ponovnu procjenu priznatih trećih zemalja.

(8)  Informacije o zaposlenim pomorcima iz trećih zemalja postale su dostupne na razini Unije jer države članice prijavljuju odgovarajuće informacije o izdanim svjedodžbama i ovjerama iz svojih nacionalnih registara. Te informacije trebale bi se upotrebljavati u statističke svrhe i svrhe donošenja politika, ali i za poboljšanje učinkovitosti centraliziranog sustava kojim se priznaju treće zemlje. Na temelju informacija koje priopće države članice, priznavanje trećih zemalja iz kojih u flotu Unije nije došao nijedan pomorac u razdoblju od najmanje deset godina trebalo bi ponovno ispitati. U okviru postupka ponovnog ispitivanja trebala bi postojati mogućnost ponovnog osposobljavanja ili povlačenja priznavanja odgovarajuće treće zemlje u skladu s postupkom ispitivanja. Osim toga, te se informacije upotrebljavaju i za određivanje prioriteta za ponovnu procjenu priznatih trećih zemalja.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Kako bi se ispitala mogućnost uvođenja dobrovoljnog sustava usklađenih svjedodžbi koje će nadilaziti STCW na razini osposobljavanja, potrebna je sveobuhvatna rasprava u kojoj će sudjelovati socijalni partneri, države članice, ustanove za osposobljavanje i drugi dionici u cilju povećanja konkurentne prednosti europskih pomoraca. Takvim sustavom STCW+ mogle bi se uvesti „svjedodžbe o pomorskoj izvrsnosti” na temelju europskih pomorskih poslijediplomskih studija, koji bi europskim pomorcima pružali vještine koje nadmašuju vještine potrebne na međunarodnoj razini. Sve veća digitalizacija pomorskog sektora trebala bi pomoći u poboljšanju i razvoju tih vještina i kvalifikacija.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.b)  Obrazovanje europskih pomoraca kao zapovjednika i časnika trebalo bi se podupirati razmjenama studenata između institucija za pomorsko obrazovanje i osposobljavanje diljem Unije. Za poticanje i razvoj vještina i kvalifikacija pomoraca pod europskom zastavom potrebna je razmjena dobre prakse između država članica. Za osposobljavanje pomoraca trebalo bi u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje pruža Erasmus+.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.b – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Države članice trebale bi, u mjeri u kojoj je to moguće, voditi računa o ažuriranju popisa svojih potreba i ponuda za posao za pomorce.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 5.b – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Do ... [pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive] Komisija predstavlja evaluaciju učinka uzajamnog priznavanja svjedodžbi koje su izdale države članice na zapošljavanje europskih pomoraca.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 12. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ispuniti norme zdravstvenog stanja propisane člankom 11.; i

(a)  ispuniti norme zdravstvenog stanja, fizičkog i mentalnog, propisane člankom 11.; i

Amandman    9

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica koja ovjeravanjem namjerava priznati svjedodžbe o osposobljenosti ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti iz stavka 1. koje je treća zemlja izdala zapovjedniku, časniku ili radiooperateru radi služenja na brodovima koji plove pod njezinom zastavom Komisiji podnosi zahtjev za priznavanje te treće zemlje, koji mora popratiti preliminarnom analizom usklađenosti treće zemlje sa zahtjevima Konvencije STCW tako što će se za tu analizu prikupiti informacije iz Priloga II., uključujući procjenu broja zapovjednika i časnika iz te zemlje koje će vjerojatno zaposliti.

Država članica koja ovjeravanjem namjerava priznati svjedodžbe o osposobljenosti ili svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti iz stavka 1. koje je treća zemlja izdala zapovjedniku, časniku ili radiooperateru radi služenja na brodovima koji plove pod njezinom zastavom Komisiji podnosi zahtjev za priznavanje te treće zemlje, koji mora popratiti preliminarnom analizom usklađenosti treće zemlje sa zahtjevima Konvencije STCW tako što će se za tu analizu prikupiti informacije iz Priloga II., te kad god je to moguće, procjenu broja zapovjednika i časnika iz te zemlje koje će vjerojatno zaposliti.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon što država članica podnese zahtjev, Komisija donosi odluku o pokretanju postupka priznavanja za tu treću zemlju. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2.

Nakon što država članica podnese zahtjev, Komisija pokreće postupak priznavanja za tu treću zemlju.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − točka a

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada se donese pozitivna odluka o pokretanju postupka priznavanja, Komisija, uz pomoć Europske agencije za pomorsku sigurnost i uz moguće sudjelovanje države članice koja podnosi zahtjev, prikuplja informacije iz Priloga II. te izvršava procjenu sustava osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi u trećoj zemlji za koju je podnesen zahtjev za priznavanje kako bi provjerila ispunjava li predmetna zemlja sve zahtjeve Konvencije STCW i jesu li poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje izdavanja lažnih svjedodžbi.

Komisija, uz pomoć Europske agencije za pomorsku sigurnost i uz moguće sudjelovanje države članice koja podnosi zahtjev, prikuplja informacije iz Priloga II. te izvršava procjenu sustava osposobljavanja i izdavanja svjedodžbi u trećoj zemlji za koju je podnesen zahtjev za priznavanje kako bi provjerila ispunjava li predmetna zemlja sve zahtjeve Konvencije STCW i jesu li poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje izdavanja lažnih svjedodžbi.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 19. – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica koja podnosi zahtjev može odlučiti jednostrano priznati treću zemlju dok se ne donese odluka na temelju ovog stavka. Ako donese tu jednostranu odluku, država članica Komisiji priopćuje broj ovjera koje potvrđuju priznanje svjedodžbi koje je izdala za svjedodžbe o osposobljenosti i svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti iz stavka 1. koje je izdala treća zemlja dok se ne donese odluka o njezinu priznavanju.

Država članica koja podnosi zahtjev može od Komisije zatražiti privremeno odobrenje za priznavanje treće zemlje dok se ne donese odluka na temelju ovog stavka. U tom slučaju država članica mora Komisiji dostaviti sve potrebne informacije i dokumentaciju kojom se potkrjepljuje taj zahtjev dok se ne donese odluka o njezinu priznavanju.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 19. – stavak 3. – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako takva dokumentacija ne postoji, Komisija odbija zahtjev za privremeno priznavanje i navodi razloge svoje odluke.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 20. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Ako države članice u razdoblju od više od pet godina ne izdaju ovjere koje potvrđuju priznanje svjedodžbi o osposobljenosti ili svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti iz članka 19. stavka 1. koje je izdala treća zemlja, povlači se priznavanje svjedodžbi te zemlje. Komisija u tu svrhu donosi provedbene odluke, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2., nakon što najmanje dva mjeseca unaprijed obavijesti države članice i predmetnu treću zemlju.

8.  Ako države članice u razdoblju od više od deset godina ne izdaju ovjere koje potvrđuju priznanje svjedodžbi o osposobljenosti ili svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti iz članka 19. koje je izdala treća zemlja, ponovno se ispituje priznavanje svjedodžbi te zemlje u dogovoru sa državama članicama i odgovarajućim dionicima. Nakon tog postupka ponovnog ispitivanja Komisija u tu svrhu donosi provedbene odluke, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 28. stavka 2., nakon što najmanje dva mjeseca unaprijed obavijesti države članice i predmetnu treću zemlju.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 86. – podtočka b

Direktiva 2008/106/EZ

Članak 21. – stavak 2. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  utvrđeno izdavanje lažnih svjedodžbi;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Minimalna razina osposobljavanja pomoraca

Referentni dokumenti

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

11.6.2018

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Razmatranje u odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

27.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

17

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Minimalna razina osposobljavanja pomoraca

Referentni dokumenti

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

5

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

11.1.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 25. siječanja 2019.Pravna napomena