Eljárás : 2018/0162(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0007/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0007/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 04/04/2019 - 6.22

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0354

JELENTÉS     ***I
PDF 281kWORD 94k
11.1.2019
PE 628.404v02-00 A8-0007/2019

a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Dominique Riquet

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0315),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0205/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0007/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Annak érdekében, hogy a tengeri biztonság és a tengeri környezetszennyezés megelőzése továbbra is magas szintű legyen, elengedhetetlen az uniós tengerészek tudás- és készségszintjének a nemzetközi szabályokkal összhangban lévő tengerészeti képzés és képesítés kidolgozásával történő javítása.

(1)  Annak érdekében, hogy a tengeri biztonság és a tengeri környezetszennyezés megelőzése továbbra is magas szintű legyen, elengedhetetlen az uniós tengerészek tudás- és készségszintjének a nemzetközi szabályokkal és a technológiai fejlődéssel összhangban lévő tengerészeti képzés és képesítés kidolgozásával történő javítása, valamint további intézkedések meghozatala az európai tengerészeti készségbázis javítására az uniós tengerészek számára emelt szintű képzés és fejlődési lehetőségek biztosítása révén.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az STCW-egyezmény már tartalmaz útmutatást a kimerültség megelőzéséről (B-VIII/1. szakasz) és a szolgálatra való alkalmasságról (A-VIII/1. szakasz). A biztonság magas szintjének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy az ebben a nemzetközi egyezményben lefektetett normákat kivétel nélkül érvényre juttassák.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tengerészek EU-n belüli szakmai mobilitásának elősegítése és annak elkerülése érdekében, hogy nem áll az európai tengerészeti ágazat rendelkezésére a készségek és kompetenciák megfelelő keverékével rendelkező, elegendő szakképzett munkaerő, elő kell segíteni a tagállamok által kiadott tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerését. Ennélfogva a tagállamoknak teljes mértékben el kell ismerniük a más tagállamok által tengerészek számára kiadott jártassági bizonyítványokat és igazoló dokumentumokat, többek között nemzeti képesítő bizonyítványok kiállítása céljából. Ha egy tagállam elutasítja egy másik tagállam által kiállított ilyen érvényes bizonyítvány jóváhagyását vagy elfogadását, meg kell adnia azokat az indokokat, melyeken döntése alapul.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 2008/106/EK irányelv a harmadik országok által kiadott tengerészképesítési bizonyítványok elismerésére szolgáló központosított mechanizmust is tartalmaz. A Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) értékelése14 rámutatott, hogy a tagállamok jelentős költségmegtakarítást értek el a központosított mechanizmus bevezetése óta. Az értékelés azonban azt is feltárta, hogy egyes elismert harmadik országok esetében csak nagyon kevés tengerészt alkalmaztak a későbbiekben uniós hajókon. Ezért a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében a harmadik országok elismerésére szolgáló eljárásnak az elismerés szükségességének vizsgálatán, többek között az adott harmadik országból származó, az uniós hajókon valószínűsíthetően alkalmazásra kerülő parancsnokok és tisztek számának becslésén kell alapulnia.

(5)  A 2008/106/EK irányelv a harmadik országok által kiadott tengerészképesítési bizonyítványok elismerésére szolgáló központosított mechanizmust is tartalmaz. A Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) értékelése14 rámutatott, hogy a tagállamok jelentős költségmegtakarítást értek el a központosított mechanizmus bevezetése óta. Az értékelés azonban azt is feltárta, hogy egyes elismert harmadik országok esetében csak nagyon kevés, ezen harmadik országok által kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványhoz kapcsolódó elismerést tanúsító érvényesítést adtak ki tagállamok.

_________________

_________________

14 SWD(2018) 19.

14 SWD(2018)0019.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Valamennyi tengerész tisztességes foglalkoztatáshoz való jogának biztosítása és a belső piaci verseny torzulásának korlátozása érdekében a harmadik országok által kiállított tengerészbizonyítványok elismerését a nemzetközi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szóban forgó harmadik országok általi megerősítéséhez kell kötni.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A harmadik országok elismerésére szolgáló központosított rendszer hatékonyságának javítása érdekében az uniós flotta számára kevés tengerészt biztosító harmadik országok újraértékelését hosszabb időközönként, tízévenként kell elvégezni. Az érintett harmadik országok rendszerének hosszabb időközönkénti újraértékelését prioritási kritériumokkal kell ötvözni, amelyeknek figyelembe kell venniük biztonsági megfontolásokat, egyensúlyt teremtve a hatékonyság iránti igény és az eredményes védelmi mechanizmus között abban az esetben, ha az érintett harmadik országokban romlik a tengerészeknek nyújtott képzés minősége.

(7)  A harmadik országok elismerésére szolgáló központosított rendszer hatékonyságának javítása érdekében az uniós flotta számára kevés tengerészt biztosító harmadik országok újraértékelését hosszabb időközönként, nyolcévenként kell elvégezni. A tengerészek alkalmasságát a tagállamoknak is értékelniük kell, és szükség esetén biztosítani kell képzésüket. Az érintett harmadik országok rendszerének hosszabb időközönkénti újraértékelését prioritási kritériumokkal kell ötvözni, amelyeknek figyelembe kell venniük biztonsági megfontolásokat, egyensúlyt teremtve a hatékonyság iránti igény és az eredményes védelmi mechanizmus között abban az esetben, ha az érintett harmadik országokban romlik a tengerészeknek nyújtott képzés minősége.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A harmadik országokból alkalmazott tengerészekre vonatkozó információk uniós szinten elérhetővé váltak azáltal, hogy a tagállamok közölték a nemzeti nyilvántartásuk szerint kiadott bizonyítványokra és érvényesítésekre vonatkozó információkat. Ezek az információk nemcsak statisztikai és politikai döntéshozatali célokra, hanem a harmadik országok központosított elismerési rendszere hatékonyságának javítására is felhasználhatók. A tagállamok által közölt információk alapján az elismert harmadik országok jegyzékéből törölni kell azokat az elismert harmadik országokat, amelyek legalább öt évig nem biztosítottak tengerészeket az uniós flotta számára. Ezenfelül a szóban forgó információkat az elismert harmadik országok újraértékelésének rangsorolásához is fel kell használni.

(8)  A harmadik országokból alkalmazott tengerészekre vonatkozó információk uniós szinten elérhetővé váltak azáltal, hogy a tagállamok közölték a nemzeti nyilvántartásuk szerint kiadott bizonyítványokra és érvényesítésekre vonatkozó információkat. Ezek az információk nemcsak statisztikai és politikai döntéshozatali célokra, hanem a harmadik országok központosított elismerési rendszere hatékonyságának javítására is felhasználhatók. A tagállamok által közölt információk alapján felül kell vizsgálni azon harmadik országok elismerését, amelyek legalább nyolc évig nem biztosítottak tengerészeket az uniós flotta számára. A felülvizsgálati eljárásnak ki kell terjednie annak a lehetőségére is, hogy az érintett harmadik ország elismerését meg lehessen tartani vagy vissza lehessen vonni. Ezenfelül a szóban forgó információkat az elismert harmadik országok újraértékelésének rangsorolásához is fel kell használni.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A szakmai képesítéseknek a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 szerinti elismerésére vonatkozó rendelkezések a tengerészképesítési bizonyítványoknak a 2008/106/EK irányelv szerinti elismerésére nem alkalmazandóak. A 2005/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerését szabályozta. A tengerészképesítési bizonyítványoknak a 2005/45/EK irányelvben szereplő fogalommeghatározásai azonban az STCW-egyezmény 2010. évi módosításait követően elavulttá váltak. Ezért a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerési rendszerét módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözze a nemzetközi módosításokat és a tengerészképesítési bizonyítványoknak a 2008/106/EK irányelvben szereplő új fogalommeghatározásait. Ezenfelül a tagállamok hatáskörében a tengerészeknek kiadott egészségügyi alkalmassági bizonyítványokat is be kell vonni a kölcsönös elismerési rendszerbe. A kétértelműség eloszlatása, valamint a 2005/45/EK irányelv és a 2008/106/EK irányelv közötti következetlenségek kockázatának felszámolása érdekében a tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerését a 2008/106/EK irányelvnek kell szabályoznia.

(9)  A szakmai képesítéseknek a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv15 szerinti elismerésére vonatkozó rendelkezések a tengerészképesítési bizonyítványoknak a 2008/106/EK irányelv szerinti elismerésére nem alkalmazandóak. A 2005/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv16 a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerését szabályozta. A tengerészképesítési bizonyítványoknak a 2005/45/EK irányelvben szereplő fogalommeghatározásai azonban az STCW-egyezmény 2010. évi módosításait követően elavulttá váltak. Ezért a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerési rendszerét módosítani kell annak érdekében, hogy tükrözze a nemzetközi módosításokat és a tengerészképesítési bizonyítványoknak a 2008/106/EK irányelvben szereplő új fogalommeghatározásait. Ezenfelül a tagállamok hatáskörében a tengerészeknek kiadott egészségügyi alkalmassági bizonyítványokat is be kell vonni a kölcsönös elismerési rendszerbe. A kétértelműség eloszlatása, valamint a 2005/45/EK irányelv és a 2008/106/EK irányelv közötti következetlenségek kockázatának felszámolása érdekében a tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerését a 2008/106/EK irányelvnek kell szabályoznia. Emellett a tagállamok adminisztratív terheinek csökkentése és a tengerészek hajóra való felvételének megkönnyítése érdekében át kell térni a tengerészek iratainak elektronikus rendszerére, hogy 2027-re teljes mértékben digitalizálják a bizonyítványokat és okleveleket.

__________________

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/45/EK irányelve a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról (HL L 255., 2005.9.30., 160. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/45/EK irányelve a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról (HL L 255., 2005.9.30., 160. o.).

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A fokozott biztonsághoz, a tagállami lobogók alatt hajózó hajók hatékonyabb igazgatásához és az Unióban képzett tengerészek számának növeléséhez való hozzájárulás érdekében fontos folytatni az európai tengerészeti ismeretek fejlesztését, növelni a tengerészek képesítésének és készségeinek színvonalát, elsősorban az ágazatban tapasztalható technológiai fejlődés és a digitalizáció keretében. Hasznos lenne tehát olyan képzéseket kínálni, melyek túllépnek az STCW-egyezményben meghatározott minimumkövetelményeken, és európai tengerészeti kiválósági diplomát nyújtó képesítéshez vezetnek, a Bizottság tengerészeti foglalkoztatással és versenyképességgel foglalkozó munkacsoportjának a 2011. június 9-i jelentésében ajánlottaknak megfelelően. Ezenkívül ösztönözni kellene a tengerészek képzése tekintetében az Erasmus+ mechanizmus előmozdítását, hogy hasznosítani lehessen a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b)  A képesítő és jártassági bizonyítványokat egy uniós szintű, a 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a szerinti adatbázissal is összekötött elektronikus adatbázis segítségével központosítani kellene. Az adatok e digitalizálása az adatgyűjtés és -közlés tekintetében természetesen illeszkedik a technológiai fejlődéshez, hogy hozzájáruljon a gazdasági költségmegtakarításokhoz és az emberi erőforrások hatékony felhasználásához.

 

____________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009/16/EK irányelve (2009. április 23.) a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről (HL L 131., 2009.5.28., 57. o).

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A szociális partnereket, a tagállamokat, a képzési intézményeket és más érdekelt feleket bevonó széles körű vitára van szükség ahhoz, hogy az európai tengerészek versenyelőnyének növelése érdekében meg lehessen vizsgálni az STCW-n túlmutató, harmonizált képesítési bizonyítványok önkéntes rendszerének lehetőségét. Egy ilyen STCW+ európai tengerészeti posztgraduális képzéseken alapuló „tengerészeti kiválósági bizonyítványok” létrejöttét eredményezhetné, amelyek a nemzetközi szinten előírtakon túlmutató készségekkel ruházhatnák fel az európai tengerészeket. A tengerészeti ágazat fokozódó digitalizációjának hozzá kell járulnia e készségek és képesítések javításához és fejlesztéséhez.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  Az Unión belül a tengeri oktatási és képzési intézmények közötti diákcserék révén támogatni kell az európai tengerészek parancsnoki és tiszti oktatását. Az európai lobogó alatt közlekedő hajókon szolgálatot teljesítő tengerészek készségeinek és képesítéseinek fejlesztéséhez szükség van a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztására. A tengerészek képzésénél teljes mértékben ki kell használni az Erasmus + által kínált lehetőségeket.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 10 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2a.  Az 5. cikk (10) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(10) A 19. cikk (7) bekezdése függvényében, az ebben az irányelvben előírt bármely bizonyítvány eredetijét azon a hajón kell őrizni, ahol a bizonyítvány tulajdonosa szolgál.

(10) A 19. cikk (7) bekezdése függvényében, az ebben az irányelvben előírt bármely bizonyítvány eredetijét papíralapú vagy elektronikus formában azon a hajón kell őrizni, ahol a bizonyítvány tulajdonosa szolgál, a bizonyítványok eredetiségét és érvényességét a kibocsátó állam garantálja, és az e cikk (12) bekezdésének b) pontja és (13) bekezdése szerinti eljárás keretében sor kerülhet azok ellenőrzésére.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=HU)

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

2008/106/EK irányelv

5 cikk – 13 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2b.  Az 5. cikk (13) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(13) 2017. január 1-jétől a (12) bekezdés b) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátandó információkat elektronikus úton hozzáférhetővé kell tenni.

„(13) 2017. január 1-jétől a (12) bekezdés b) pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátandó információkat elektronikus úton hozzáférhetővé kell tenni. 2027. január 1-jétől a (12) bekezdés a) pontjának megfelelően minden képesítő vagy jártassági bizonyítványt és az ezek elismerését igazoló érvényesítést kizárólag elektronikus úton kell hozzáférhetővé tenni.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=HU)

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2008/106/EK irányelv

5 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 20. cikk (8) bekezdésének és a 21. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, továbbá a tagállamok és a Bizottság által szakpolitikai döntéshozatal során történő felhasználás céljára a tagállamok évente benyújtják a Bizottságnak az ezen irányelv V. mellékletében szereplő, a képesítő bizonyítványokra és a képesítő bizonyítványok elismerését igazoló érvényesítésekre vonatkozó információkat. A tagállamok önkéntes alapon tájékoztatással szolgálhatnak az STCW-egyezmény melléklete II., III. és VII. fejezetének megfelelően a személyzeti állomány részére kiadott jártassági bizonyítványokról is.

A 20. cikk (8) bekezdésének és a 21. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, továbbá a 8. cikk végrehajtásának elősegítése érdekében a Bizottság adatbázist hoz létre, kezel és frissít, melyet valamennyi tagállam el tud érni, és amelyek tartalmazzák az ezen irányelv V. mellékletében szereplő, a képesítő bizonyítványokra és a képesítő bizonyítványok elismerését igazoló érvényesítésekre vonatkozó információkat, valamint az STCW-egyezmény V/1-1. és V/1-2. szabályának megfelelően kiadott jártassági bizonyítványokat.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

2008/106/EK irányelv

5 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A tengerészképesítési bizonyítványokat tartalmazó adatbázisnak összeköttetésben kell állnia a 2009/16/EK irányelv 24. cikkében említett ellenőrzési adatbázissal.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2008/106/EK irányelv

5 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam elfogadja a más tagállamok által vagy azok hatáskörében kiadott jártassági bizonyítványokat és igazoló okmányokat annak érdekében, hogy lehetővé tegye a tengerészek számára, hogy a flottájában szolgálatot teljesítsen.

(1)  Minden tagállam elfogadja a más tagállamok által vagy azok hatáskörében kiadott papíralapú vagy elektronikus jártassági bizonyítványokat és igazoló okmányokat annak érdekében, hogy lehetővé tegye a tengerészek számára, hogy a flottájában hajók fedélzetén szolgálatot teljesítsenek, és hogy képesítő vagy jártassági bizonyítványokat adjanak ki. Az ilyen bizonyítványok vagy igazolások elfogadásáról szóló első határozatot a kérelem és az igazoló dokumentumok kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell meghozni.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2008/106/EK irányelv

5 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Minden tagállam elismeri a más tagállamok által kiadott képesítő bizonyítványokat vagy a más tagállamok által az I. melléklet V/1-1. és V/1-2. szabályával összhangban a parancsnokok és tisztek részére kiadott jártassági bizonyítványokat az azok elismerésének igazolására szolgáló érvényesítéssel. Az elismerést igazoló érvényesítés az abban előírt szolgálati minőségre, feladatkörökre és képesítési vagy jártassági szintekre korlátozódik. Az érvényesítésnek az STCW-szabályzat A-I/2. szakaszának (3) bekezdése szerinti formát kell követnie.

(2)  Minden tagállam elismeri a más tagállamok által kiadott képesítő bizonyítványokat vagy a más tagállamok által az I. melléklet V/1-1. és V/1-2. szabályával összhangban a parancsnokok és tisztek részére kiadott jártassági bizonyítványokat az azok elismerésének igazolására szolgáló érvényesítéssel. Az elismerést igazoló érvényesítés az abban előírt szolgálati minőségre, feladatkörökre és képesítési vagy jártassági szintekre korlátozódik. Az érvényesítést csak az STCW-egyezményben foglalt összes követelmény teljesülése esetén lehet kiadni, az említett egyezmény I/2. szabályának 7. pontjával összhangban. Az érvényesítésnek az STCW-szabályzat A-I/2. szakaszának (3) bekezdése szerinti formát kell követnie.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2008/106/EK irányelv

5 b cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok – a nemzeti jogszabályokkal és eljárásokkal összhangban – gondoskodnak arról, hogy a tengerészek az érvényes bizonyítvány érvényesítésének elutasítása vagy elfogadása ellen, illetve válaszadás elmulasztása esetén fellebbezési joggal rendelkezzenek.

(4)  A tagállamok – a nemzeti jogszabályokkal és eljárásokkal összhangban – gondoskodnak arról, hogy a tengerészek az érvényes bizonyítvány érvényesítésének vagy elfogadásának elutasítása ellen, illetve válaszadás elmulasztása vagy indokolatlan késedelem esetén fellebbezési joggal rendelkezzenek, és biztosítják azt is, hogy a tengerészeknek az ilyen fellebbezések kapcsán megfelelő tanácsadás és segítségnyújtás álljon ingyenesen a rendelkezésére.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2008/106/EK irányelv

5 b cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamoknak lehetőségükhöz mérten folyamatosan frissíteniük kell a tengerészekre vonatkozó igényeik és állásajánlataik jegyzékét.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2008/106/EK irányelv

5 b cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A tagállamok a Bizottság támogatásával és a szociális partnerek bevonásával kölcsönösen elismert európai tengerészeti kiválósági diplomát dolgoznak ki, mely magas szintű, az STCW-egyezmény követelményein túlmutató képzést biztosít a tengerészeknek, hogy tovább erősödjön az európai tengerészeti készségbázis.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2008/106/EK irányelv

5 b cikk – 7 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A Bizottság [beillesztendő időpont: öt évvel ezen irányelv hatálybalépése után]-ig értékelést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tengerészek képzettsége és bizonyítványai kölcsönös elismerésének az európai tengerészek foglalkoztatására és készségeire gyakorolt hatásáról, melyben az értékelésnek megfelelően javaslatokat tesz a további fellépésre.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfelelni a 11. cikkben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek; valamint

a)  megfelelni a 11. cikkben előírt fizikai és mentális egészségügyi alkalmassági követelményeknek; valamint

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a a pont (új)

2008/106/EK irányelv

19 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa)  A 19. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

(1)  Azok a tengerészek, akik nem rendelkeznek a tagállamok által az STCW-egyezmény V/1-1. és V/1-2. szabályainak megfelelően parancsnokok és tisztek részére kiadott képesítő bizonyítvánnyal és/vagy jártassági bizonyítvánnyal, akkor szolgálhatnak valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajón, ha a képesítő vagy jártassági bizonyítványuk elismeréséről az e cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott eljárások keretében határozatat fogadtak el.

 

(1)  Azok a tengerészek, akik nem rendelkeznek a tagállamok által az STCW-egyezmény V/1-1. és V/1-2. szabályainak megfelelően parancsnokok és tisztek részére kiadott képesítő bizonyítvánnyal és/vagy jártassági bizonyítvánnyal, akkor szolgálhatnak valamely tagállam lobogója alatt közlekedő hajón, ha a képesítő vagy jártassági bizonyítványuk elismeréséről az e cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott eljárások keretében határozatot fogadtak el, és ha az elismerési eljárás által érintett harmadik ország megerősítette a nemzetközi Tengerészeti Munkaügyi Egyezményt.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:HU:PDF

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a tagállam, amely érvényesítéssel kívánja elismerni az (1) bekezdésben említett, valamely harmadik ország által parancsnokok, tisztek vagy rádiókezelők részére kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványokat abból a célból, hogy azok tulajdonosai a saját lobogóját viselő hajókon teljesíthessenek szolgálatot, a Bizottsághoz e harmadik ország elismerése iránti kérelmet köteles benyújtani annak előzetes elemzésével együtt, hogy a harmadik ország eleget tesz-e az STCW-egyezményben foglalt követelményeknek, összegyűjtve a II. mellékletben említett információkat, többek között az adott országból valószínűsíthetően alkalmazásra kerülő parancsnokok és tisztek számának becslését.

Az a tagállam, amely érvényesítéssel kívánja elismerni az (1) bekezdésben említett, valamely harmadik ország által parancsnokok, tisztek vagy rádiókezelők részére kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványokat abból a célból, hogy azok tulajdonosai a saját lobogóját viselő hajókon teljesíthessenek szolgálatot, a Bizottsághoz e harmadik ország elismerése iránti kérelmet köteles benyújtani annak előzetes elemzésével együtt, hogy a harmadik ország eleget tesz-e az STCW-egyezményben és a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben foglalt követelményeknek, összegyűjtve a II. mellékletben említett információkat. Az előzetes elemzés során a tagállam a kérelem alátámasztására további információkat bocsát rendelkezésre a harmadik ország elismerésének okairól. A megfelelőség előzetes értékelése mellett a tagállam indokolással ellátott becslést nyújt be az adott országból valószínűsíthetően alkalmazásra kerülő parancsnokok, tisztek és rádiókezelők számáról, kellően indokolt kivételektől eltekintve.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kérelemnek a tagállam általi benyújtását követően a Bizottság meghozza az adott harmadik ország elismerésére irányuló eljárás megindítására vonatkozó határozatot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 28. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A kérelemnek a tagállam általi benyújtását követően a Bizottság megindítja az adott harmadik ország elismerésére irányuló eljárást.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

19 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elismerési eljárás megindítására vonatkozó pozitív határozat elfogadása esetén a Bizottság az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség segítségével és a kérelmet benyújtó tagállam esetleges közreműködésével összegyűjti a II. mellékletben foglalt információkat, és elvégzi az elismerés iránti kérelemben szereplő harmadik ország képzési és képesítési rendszerének értékelését annak ellenőrzése érdekében, hogy az érintett ország eleget tesz-e az STCW-egyezmény minden követelményének, és hogy megfelelő intézkedéseket tett-e a csalással érintett bizonyítványok kiadásának megakadályozása érdekében.

A Bizottság az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség segítségével és a kérelmet benyújtó tagállam és bármely más érintett tagállam esetleges közreműködésével összegyűjti a II. mellékletben foglalt információkat, és elvégzi az elismerés iránti kérelemben szereplő harmadik ország képzési és képesítési rendszerének értékelését annak ellenőrzése érdekében, hogy az érintett ország eleget tesz-e az STCW-egyezmény minden követelményének, és hogy megfelelő intézkedéseket tett-e a csalással érintett bizonyítványok kiadásának megakadályozása érdekében.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2008/106/EK irányelv

20 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ha nincs olyan érvényesítés, amely igazolná, hogy a tagállam elismerést adott ki a 19. cikk (1) bekezdésében említett, valamely harmadik ország által több mint 5 éve kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványokkal kapcsolatban, az adott ország bizonyítványait vissza kell vonni. E célból a Bizottság – a tagállamok, valamint az érintett harmadik ország legalább két hónapos előzetes értesítését követően – a 28. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint végrehajtási határozatokat fogad el.

(8)  Ha nincs olyan érvényesítés, amely igazolná, hogy a tagállam elismerést adott ki a 19. cikk (1) bekezdésében említett, valamely harmadik ország által több mint 8 éve kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványokkal kapcsolatban, az adott ország bizonyítványait felül kell vizsgálni. E célból a Bizottság – a tagállamok, valamint az érintett harmadik ország legalább három hónapos előzetes értesítését követően – a 28. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint végrehajtási határozatokat fogad el.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

21 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 19. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett eljárás szerint elismert harmadik országok vonatkozásában, beleértve a 19. cikk (6) bekezdésében említett országokat is, a Bizottság az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség segítségével rendszeresen és az utolsó értékeléstől számított legalább tíz éven belül ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e a II. mellékletben megállapított vonatkozó kritériumoknak, és hogy megtették-e a megfelelő intézkedéseket a csalással érintett bizonyítványok kiadásának megakadályozása érdekében.

(1)  A 19. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében említett eljárás szerint elismert harmadik országok vonatkozásában, beleértve a 19. cikk (6) bekezdésében említett országokat is, a Bizottság az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség segítségével rendszeresen és az utolsó értékeléstől számított legalább hét éven belül ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e a II. mellékletben megállapított vonatkozó kritériumoknak, és hogy megtették-e a megfelelő intézkedéseket a csalással érintett bizonyítványok kiadásának megakadályozása érdekében.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

2008/106/EK irányelv

21 cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a harmadik ország által jóváhagyott programok száma;

d)  a harmadik ország által jóváhagyott tengerészképzési és -fejlesztési programok száma;

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

2008/106/EK irányelv

21 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a harmadik ország által az uniós flotta rendelkezésére bocsátott tengerészek teljes száma, valamint e tengerészek képzettségi és jártassági szintje;

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

2008/106/EK irányelv

21 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  bármely érintett hatóság vagy más érdekelt fél által nyújtott, az adott harmadik ország oktatási és képzési normáival kapcsolatos információ.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

2008/106/EK irányelv

25 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok a 20. cikk (8) bekezdésének és a 21. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, valamint a tagállamok és a Bizottság általi szakpolitikai döntéshozatal céljából történő felhasználás érdekében közlik a Bizottsággal az V. mellékletben említett információkat.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az V. mellékletben felsorolt információkat bevigyék az 5a. cikk értelmében létrehozott adatbázisba, amint a bizonyítványt vagy a megfelelő elismerést kiadták.

 

A tagállamok biztosítják továbbá, hogy az 5a. cikk szerinti adatbázisba bevitt információkat 72 órán belüli közzététel érdekében validálják.

 

A tagállamok a 8. cikk végrehajtása érdekében hozzáférnek az 5a. cikk értelmében létrehozott adatbázis valamennyi adatához.

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Bevezetés

Az emberi tényezőnek a tengeri életbiztonság és a tengeri környezet védelme szempontjából betöltött fontos szerepét uniós szinten elismerik. A tengerészek tengerészeti oktatását, képzését és képesítését különösen fontos tényezőnek minősítették a magas szintű biztonság eléréséhez.

Az EU-ban ezt a kérdést két irányelv szabályozza: a 2008/106/EK irányelv, amely képzési és oktatási minimumkövetelményeket határoz meg és a 2005/45/EK irányelv, amely a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerésének megkönnyítésével ösztönzi a tengerészek EU-n belüli szakmai mobilitását. Részletesebben:

  a 2008/106/EK irányelv uniós szinten integrálja a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) égisze alatt kidolgozott és a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi, módosított nemzetközi egyezményben (a továbbiakban: STCW-egyezmény) előírt, a tengerészek képzésére, képesítésére és az őrszolgálat ellátására vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi keretet.

  A 2005/45/EK irányelv ösztönzi a tengerészek EU-n belüli szakmai mobilitását egy olyan egyszerűsített eljárás révén, amely elősegíti a tagállamok által kiadott bizonyítványok kölcsönös elismerését.

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok célravezetőségi vizsgálata

A Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) szerinti értékelés rámutatott, hogy a tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó uniós keret túlnyomórészt elérte a célkitűzéseit, és továbbra is releváns. Egyrészt azáltal járult hozzá az uniós lobogó alatt közlekedő hajókon dolgozó, az előírásoknak nem megfelelő személyzet felszámolásához, hogy javította a tengerészeti oktatást, képzést és a képesítések kiadását. Másrészről az uniós központosított mechanizmus létrehozása révén egyenlő versenyfeltételek teremtődtek az Unióban képzésben részt vett és harmadik országokból alkalmazott tengerészek között. Végül a tengerészképesítési bizonyítványoknak a 2005/45/EK irányelv szerinti kölcsönös elismerése elősegítette a tengerészek mobilitását az uniós tagállamok lobogóit viselő hajók között.

A REFIT-értékelés arra is rámutatott, hogy a következők tekintetében hiányosságok vannak az irányelv hatékonysága és néhány szabályozási követelmény arányossága terén:

  A harmadik országok elismerési és újraértékelési eljárására vonatkozó igazgatási keret nem hatékony.

  A tagállamok által kiadott tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerési rendszere nem egyértelmű és nem teremt jogbiztonságot.

  A 2008/106/EK irányelvet ezért időnként módosítani kell, figyelembe véve az STCW-egyezmény legújabb módosításait, különösen az IGF-szabályzat hatálya alá tartozó személyszállító hajókon, a gázokat vagy más alacsony lobbanáspontú tüzelőanyagokat használó hajókon és a sarkvidéki vizeken üzemelő hajókon dolgozó tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó legújabb előírásokra vonatkozóakat. E tekintetben az STCW-egyezmény módosításainak figyelembe vételére szolgáló jelenlegi eljárás jelentős késedelmeket okoz, és felveti azt a kockázatot, hogy az uniós jog jelentős ideig nincs összhangban a nemzetközi keretrendszerrel.

A Bizottság javaslata 

A bizottsági javaslat célja az, hogy a következő három célkitűzés megvalósítása érdekében egyszerűsítse és észszerűsítse a tengerészek képzésére és képesítésére vonatkozó, meglévő uniós szabályozási keretet:

  először is az uniós szabályok nemzetközi kerettel való összhangjának fenntartása;

  másodszor a harmadik országokra vonatkozó központosított elismerési mechanizmus átdolgozása, javítandó annak hatékonyságát;

  végezetül pedig a jogi egyértelműség fokozása a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok elismerése tekintetében.

Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja és kedvezően fogadja a Bizottság javaslatát, melynek célja az európai normáknak az STCW-egyezmény IMO égisze alatt meghatározott előírásaival való összehangolása. Az előadó tudatában van annak, hogy támogatni és felügyelni kell az uniós tagállami lobogók alatt közlekedő hajókon szolgáló tengerészek képzésének minőségét, elsősorban annak biztosításával, hogy a harmadik országokban felvett tengerészek képesítését elismerik a hajók fedélzeti biztonságának garantálása céljából.

Konkrétan úgy véli, hogy az Európai Bizottság a tagállamok által kiadott tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismerésére vonatkozó módosításai az egyszerűsítés irányába hatnak, elkerülve a nemzetközi keret és a 2008/106/EK irányelv közötti jogi párhuzamokat.

Ezenkívül az előadó kedvezően fogadja a harmadik országok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok elismerési eljárásának felülvizsgálatára, valamint az elismerés visszavonási mechanizmusára irányuló javaslatot. Úgy véli ugyanakkor, hogy azt az időszakot, melynek elteltével egy harmadik országtól az elismerést visszalehet vonni, ha ebből az országból egyetlen tengerészt sem alkalmaznak uniós lobogó alatt közlekedő hajókon, 5 évről 8-ra kellene növelni, mivel ez a hosszabb határidő szükséges ahhoz, hogy összhangba kerüljön a képzés és érvényességének hossza.

A tagállamok által egy harmadik ország képesítő vagy jártassági bizonyítványainak elismerésére irányuló kérelem Bizottsághoz történő benyújtásával kapcsolatban az előadó úgy véli, hogy az ilyen kérelmeket a törvény erejénél fogva kell vizsgálni. A Bizottság nem határozhat önállóan arról, hogy megindítja-e vagy sem az eljárást aszerint, hogy mely harmadik országról van szó.

Az előadó ezenkívül két új rendelkezést javasol az európai tengerészeti képzés minőségének javítására. Egyrészt javasol egy európai kiválósági tanúsítványt a tengerészek képzéséhez, mely a nemzetközi szinten meghatározott minimális követelményeken túllép, célja az európai ismeretek fejlesztése, a tengerészek készségeinek nem kizárólag szakmájuk digitális követelményeihez való hozzáigazítása, azzal a végső céllal, hogy a világpiacon versenyelőnyt biztosítson az Európában képzett tengerészeknek.

Másrészről javasolja, hogy a tagállamok vagy az elismert harmadik országok által kiadott tengerészképesítési bizonyítványok adatait haladéktalanul vigyék be egy európai uniós szinten központosított elektronikus adatbázisba, mely összeköttetésben áll a kikötő szerinti állam ellenőrzésével kapcsolatban a 2009/16/EK irányelvnek megfelelően létrehozott ellenőrzési adatbázissal, a pénzügyi és emberi költségek csökkentése céljából egyúttal lehetővé téve az ellenőrzési rendszer globális hatékonyságának fokozását.


VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről (27.11.2018)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

A vélemény előadója: Sofia Ribeiro

RÖVID INDOKOLÁS

Az oktatás és képzés fejlesztése elsődleges fontosságú az Európai Unió és annak döntéshozói számára. A készségek biztosítása az európai polgárok számára egy olyan ambíció, amely számos gazdasági ágazat fenntarthatóságát erősíti; a tengeri szállítás sem kivétel ez alól.

Az Európai Unióból kifelé irányuló áruexport 90%-a, az EU-n belüli kereskedelemnek pedig 40%-a tengeri úton történik. A tengeri szállítás tehát kulcsfontosságú az európai kereskedelem fejlődése szempontjából, ami hatalmas gazdasági hatással és ebből eredően munkahelyteremtéssel jár. Biztosítanunk kell ezért a tengerészek képzését, szakosodását és képesítését annak érdekében, hogy minimálisra csökkenjenek a tengeren az emberi életet és az áruk biztonságát, illetve a hajókon végzett műveletek során a tengeri környezetet fenyegető esetleges veszélyek. A minimális képzési szintről és az elfogadható munkafeltételekre és biztonsági előírásokra vonatkozó minimumkövetelményekről szóló uniós jogszabályoknak összhangban kell lenniük a nemzetközi szabványokkal és egyezményekkel is, mivel a tengeri ágazat természeténél fogva globalizált jellegű.

A jelenlegi uniós szabályozási keret a tengerészeti oktatás, képzés és képesítés javítása révén már jelentős mértékben elősegítette azt, hogy az uniós lobogót viselő hajókon csak megfelelően képzett személyzet dolgozhasson. Ugyanakkor az uniós központosított mechanizmus létrehozása révén egyenlő versenyfeltételek jöttek létre az Unióban képzésben részt vett és harmadik országokból alkalmazott tengerészek között, az STCW-egyezményhez való csatlakozáskor a tagállamok által vállalt kötelezettségekkel összhangban. A legutóbbi jogalkotási fejlemények tükrében azonban az uniós jogszabályok módosítására, egyszerűsítésére és átfogalmazására van szükség.

A tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv felülvizsgálatának jelenlegi folyamata megfelel ezen szükségleteknek, ezért a folyamat során törekedni kell a már feltárt hiányosságok orvoslására, valamint a jelenlegi uniós szabályozási keret egyszerűsítésére és korszerűsítésére ezeken a területeken.

MÓDOSÍTÁS:

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 2008/106/EK irányelv a harmadik országok által kiadott tengerészképesítési bizonyítványok elismerésére szolgáló központosított mechanizmust is tartalmaz. A Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) értékelése14 rámutatott, hogy a tagállamok jelentős költségmegtakarítást értek el a központosított mechanizmus bevezetése óta. Az értékelés azonban azt is feltárta, hogy egyes elismert harmadik országok esetében csak nagyon kevés tengerészt alkalmaztak a későbbiekben uniós hajókon. Ezért a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrások hatékonyabb kihasználása érdekében a harmadik országok elismerésére szolgáló eljárásnak az elismerés szükségességének vizsgálatán, többek között az adott harmadik országból származó, az uniós hajókon valószínűsíthetően alkalmazásra kerülő parancsnokok és tisztek számának becslésén kell alapulnia.

(5)  A 2008/106/EK irányelv a harmadik országok által kiadott tengerészképesítési bizonyítványok elismerésére szolgáló központosított mechanizmust is tartalmaz. A Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) értékelése14 rámutatott, hogy a tagállamok jelentős költségmegtakarítást értek el a központosított mechanizmus bevezetése óta. Az értékelés azonban azt is feltárta, hogy egyes elismert harmadik országok esetében csak nagyon kevés, ezen harmadik országok által kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványhoz kapcsolódó elismerést tanúsító érvényesítést adtak ki tagállamok.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19

14 SWD(2018)19

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A harmadik országok elismerésére szolgáló központosított rendszer hatékonyságának javítása érdekében az uniós flotta számára kevés tengerészt biztosító harmadik országok újraértékelését hosszabb időközönként, tízévenként kell elvégezni. Az érintett harmadik országok rendszerének hosszabb időközönkénti újraértékelését prioritási kritériumokkal kell ötvözni, amelyeknek figyelembe kell venniük biztonsági megfontolásokat, egyensúlyt teremtve a hatékonyság iránti igény és az eredményes védelmi mechanizmus között abban az esetben, ha az érintett harmadik országokban romlik a tengerészeknek nyújtott képzés minősége.

(7)  A harmadik országok elismerésére szolgáló központosított rendszer hatékonyságának javítása érdekében az uniós flotta számára kevés tengerészt biztosító harmadik országok újraértékelését hosszabb időközönként, tízévenként kell elvégezni. A tengerészek alkalmasságát két tagállamnak is értékelnie kell, és szükség esetén biztosítani kell képzésüket. Az érintett harmadik országok rendszerének hosszabb időközönkénti újraértékelését prioritási kritériumokkal kell ötvözni, amelyeknek figyelembe kell venniük biztonsági megfontolásokat, egyensúlyt teremtve a hatékonyság iránti igény és az eredményes védelmi mechanizmus között abban az esetben, ha az érintett harmadik országokban romlik a tengerészeknek nyújtott képzés minősége.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A harmadik országokból alkalmazott tengerészekre vonatkozó információk uniós szinten elérhetővé váltak azáltal, hogy a tagállamok közölték a nemzeti nyilvántartásuk szerint kiadott bizonyítványokra és érvényesítésekre vonatkozó információkat. Ezek az információk nemcsak statisztikai és politikai döntéshozatali célokra, hanem a harmadik országok központosított elismerési rendszere hatékonyságának javítására is felhasználhatók. A tagállamok által közölt információk alapján az elismert harmadik országok jegyzékéből törölni kell azokat az elismert harmadik országokat, amelyek legalább öt évig nem biztosítottak tengerészeket az uniós flotta számára. Ezenfelül a szóban forgó információkat az elismert harmadik országok újraértékelésének rangsorolásához is fel kell használni.

(8)  A harmadik országokból alkalmazott tengerészekre vonatkozó információk uniós szinten elérhetővé váltak azáltal, hogy a tagállamok közölték a nemzeti nyilvántartásuk szerint kiadott bizonyítványokra és érvényesítésekre vonatkozó információkat. Ezek az információk nemcsak statisztikai és politikai döntéshozatali célokra, hanem a harmadik országok központosított elismerési rendszere hatékonyságának javítására is felhasználhatók. A tagállamok által közölt információk alapján újra meg kell vizsgálni azon harmadik országok elismerését, amelyek legalább tíz évig nem bocsátottak rendelkezésre tengerészeket az uniós flotta számára. A felülvizsgálati eljárásnak ki kell terjednie annak lehetőségére is, hogy a felülvizsgálati eljárásnak megfelelően az érintett harmadik ország elismerését meg lehessen tartani vagy vissza lehessen vonni. Ezenfelül a szóban forgó információkat az elismert harmadik országok újraértékelésének rangsorolásához is fel kell használni.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A szociális partnereket, a tagállamokat, a képzési intézményeket és más érdekelt feleket bevonó széles körű vitára van szükség ahhoz, hogy az európai tengerészek versenyelőnyének növelése érdekében meg lehessen vizsgálni az STCW-n túlmutató, harmonizált képesítési bizonyítványok önkéntes rendszerének lehetőségét. Egy ilyen STCW+ európai tengerészeti posztgraduális képzéseken alapuló „tengerészeti kiválósági bizonyítványok” létrejöttét eredményezhetné, amelyek a nemzetközi szinten előírtakon túlmutató készségekkel ruházhatnák fel az európai tengerészeket. A tengerészeti ágazat fokozódó digitalizációjának hozzá kell járulnia e készségek és képesítések javításához és fejlesztéséhez.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b)  Az Unión belül a tengeri oktatási és képzési intézmények közötti diákcserék révén támogatni kell az európai tengerészek parancsnoki és tiszti oktatását. Az európai lobogó alatt közlekedő hajókon szolgálatot teljesítő tengerészek készségeinek és képesítéseinek fejlesztéséhez szükség van a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztására. A tengerészek képzésénél teljes mértékben ki kell használni az Erasmus + által kínált lehetőségeket.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2008/106/EK irányelv

5 b cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamoknak lehetőségükhöz mérten folyamatosan frissíteni kell a tengerészekre vonatkozó igényeik és állásajánlataik jegyzékét.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

2008/106/EK irányelv

5 b cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A Bizottság [öt évvel ezen irányelv hatályba lépését követően] -ig értékelést nyújt be a tagállamok által kibocsátott bizonyítványok kölcsönös elismerésének az európai tengerészek foglalkoztatására gyakorolt hatásáról.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

12 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfelelni a 11. cikkben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek; valamint

a)  megfelelni a 11. cikkben előírt fizikai és mentális egészségügyi alkalmassági követelményeknek; valamint

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a tagállam, amely érvényesítéssel kívánja elismerni az (1) bekezdésben említett, valamely harmadik ország által parancsnokok, tisztek vagy rádiókezelők részére kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványokat abból a célból, hogy azok tulajdonosai a saját lobogóját viselő hajókon teljesíthessenek szolgálatot, a Bizottsághoz e harmadik ország elismerése iránti kérelmet köteles benyújtani annak előzetes elemzésével együtt, hogy a harmadik ország eleget tesz-e az STCW-egyezményben foglalt követelményeknek, összegyűjtve a II. mellékletben említett információkat, többek között az adott országból valószínűsíthetően alkalmazásra kerülő parancsnokok és tisztek számának becslését.

Az a tagállam, amely érvényesítéssel kívánja elismerni az (1) bekezdésben említett, valamely harmadik ország által parancsnokok, tisztek vagy rádiókezelők részére kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványokat abból a célból, hogy azok tulajdonosai a saját lobogóját viselő hajókon teljesíthessenek szolgálatot, a Bizottsághoz e harmadik ország elismerése iránti kérelmet köteles benyújtani annak előzetes elemzésével együtt, hogy a harmadik ország eleget tesz-e az STCW-egyezményben foglalt követelményeknek, összegyűjtve a II. mellékletben említett információkat, és amennyiben lehetséges, az adott országból valószínűsíthetően alkalmazásra kerülő parancsnokok és tisztek számának becslését.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kérelemnek a tagállam általi benyújtását követően a Bizottság meghozza az adott harmadik ország elismerésére irányuló eljárás megindítására vonatkozó határozatot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 28. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A kérelemnek a tagállam általi benyújtását követően a Bizottság megindítja az adott harmadik ország elismerésére irányuló eljárást.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

2008/106/EK irányelv

19 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elismerési eljárás megindítására vonatkozó pozitív határozat elfogadása esetén a Bizottság az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség segítségével és a kérelmet benyújtó tagállam esetleges közreműködésével összegyűjti a II. mellékletben foglalt információkat, és elvégzi az elismerés iránti kérelemben szereplő harmadik ország képzési és képesítési rendszerének értékelését annak ellenőrzése érdekében, hogy az érintett ország eleget tesz-e az STCW-egyezmény minden követelményének, és hogy megfelelő intézkedéseket tett-e a csalással érintett bizonyítványok kiadásának megakadályozása érdekében.

A Bizottság az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség segítségével és a kérelmet benyújtó tagállam esetleges közreműködésével összegyűjti a II. mellékletben foglalt információkat, és elvégzi az elismerés iránti kérelemben szereplő harmadik ország képzési és képesítési rendszerének értékelését annak ellenőrzése érdekében, hogy az érintett ország eleget tesz-e az STCW-egyezmény minden követelményének, és hogy megfelelő intézkedéseket tett-e a csalással érintett bizonyítványok kiadásának megakadályozása érdekében.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

2008/106/EK irányelv

19 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kérelmet benyújtó tagállam határozhat úgy, hogy az e bekezdés szerinti határozat meghozataláig egyoldalúan elismeri a harmadik országot. Amennyiben egyoldalú elismerésre kerül sor, a tagállam közli a Bizottsággal a harmadik ország által az elismerésére vonatkozó határozat meghozataláig az (1) bekezdésben említett képesítő és jártassági bizonyítványokkal kapcsolatban kiadott elismerést igazoló érvényesítések számát.

A kérelmet benyújtó tagállam kérelmezheti a Bizottságnál, hogy az e bekezdés szerinti határozat meghozataláig ideiglenesen engedélyezze a harmadik ország elismerését. Ilyen esetben az e bekezdés szerinti határozat meghozataláig a tagállam minden olyan szükséges információt és dokumentumot a Bizottság rendelkezésére bocsát, amely a kérelem alátámasztására szolgál.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

2008/106/EK irányelv

19 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ilyen dokumentumok hiányában a Bizottság – indokait ismertetve – elutasítja az ideiglenes elismerést.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2008/106/EK irányelv

20 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ha nincs olyan érvényesítés, amely igazolná, hogy a tagállam elismerést adott ki a 19. cikk (1) bekezdésében említett, valamely harmadik ország által több mint 5 éve kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványokkal kapcsolatban, az adott ország bizonyítványait vissza kell vonni. E célból a Bizottság – a tagállamok, valamint az érintett harmadik ország legalább két hónapos előzetes értesítését követően – a 28. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint végrehajtási határozatokat fogad el.

(8)  Ha nincs olyan érvényesítés, amely igazolná, hogy a tagállam elismerést adott ki a 19. cikkben említett, valamely harmadik ország által több mint 10 éve kiadott képesítő vagy jártassági bizonyítványokkal kapcsolatban, az adott ország bizonyítványait a tagállamokkal és az érintett felekkel konzultálva felül kell vizsgálni. E célból a Bizottság a fent említett felülvizsgálati eljárást követve – a tagállamok, valamint az érintett harmadik ország legalább két hónapos előzetes értesítését követően – a 28. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint végrehajtási határozatokat fogad el.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont

2008/106/EK irányelv

21 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a csalással érintett bizonyítványok kiadásának ténye;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tengerészek képzésének minimumszintje

Hivatkozások

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

17

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tengerészek képzésének minimumszintje

Hivatkozások

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

24.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

5

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

11.1.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 24.Jogi nyilatkozat