Procedūra : 2018/0162(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0007/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0007/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 04/04/2019 - 6.22

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0354

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 295kWORD 94k
11.1.2019
PE 628.404v02-00 A8-0007/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Dominique Riquet

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  Nodarbinātības un sociālo lietu komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0315)),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0205/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0007/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Lai uzturētu kuģošanas drošības un jūras piesārņojuma novēršanas augstu līmeni, ir būtiski svarīgi uzlabot ES jūrnieku zināšanu un prasmju līmeni, izstrādājot sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu jūrniecības jomā saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem.

(1)  Lai uzturētu augstu kuģošanas drošības un jūras piesārņojuma novēršanas līmeni, ir būtiski svarīgi uzlabot ES jūrnieku zināšanu un prasmju līmeni, izstrādājot sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu jūrniecības jomā saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem un tehnoloģisko progresu, kā arī veikt turpmākus pasākumus, lai palielinātu Eiropas prasmju bāzi jūrniecības jomā, nodrošinot padziļinātas sagatavošanas un attīstības iespējas Savienības jūrniekiem.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  STCW kodekss jau ietver norādījumus par noguruma novēršanu (B-VIII/1. iedaļa) un piemērotību pienākumu izpildei (A-VIII/1. iedaļa). Lai nodrošinātu augstu drošības līmeni, šajā starptautiskajā konvencijā noteiktie standarti ir jāievieš un jāievēro bez izņēmuma.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Lai veicinātu jūrnieku profesionālo mobilitāti Eiropas Savienībā un nepieļautu, ka Eiropas jūrniecības nozarē trūkst kompetentu darbinieku, kuriem ir visas vajadzīgās prasmes un kompetences, būtu jāatvieglo dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpējā atzīšana. Tāpēc dalībvalstīm būtu pilnībā jāatzīst prasmes sertifikāti un dokumentārie pierādījumi, ko jūrniekiem izsniegušas citas dalībvalstis, tostarp ar mērķi izsniegt valsts kompetences sertifikātus. Ja dalībvalsts atsakās indosēt vai pieņemt šādu derīgu sertifikātu, ko izsniegusi cita dalībvalsts, tai būtu jānorāda iemesli, uz kuriem ir balstīts šis lēmums.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Direktīvā 2008/106/EK ietverts arī centralizēts mehānisms trešo valstu izdotu jūrnieku sertifikātu atzīšanai. Normatīvās atbilstības programmas (REFIT) novērtējumā14 konstatēja, ka līdz ar centralizētā mehānisma ieviešanu ievērojami samazinājās dalībvalstu izmaksas. Tomēr novērtējumā arī atklājās, ka dažu atzīto trešo valstu gadījumā pēc tam ES kuģos tika nodarbināts tikai neliels jūrnieku skaits. Tādēļ, lai efektīvāk izmantotu pieejamos cilvēkresursus un finanšu resursus, trešo valstu atzīšanas procedūras pamatā jābūt analīzei, kurā nosaka šādas atzīšanas nepieciešamību, tostarp veic tādu attiecīgās valsts kapteiņu un virsnieku skaita aplēsi, kas, visticamāk, tiks nodarbināti uz ES kuģiem.

(5)  Direktīvā 2008/106/EK ietverts arī centralizēts mehānisms trešo valstu izdotu jūrnieku sertifikātu atzīšanai. Normatīvās atbilstības programmas (REFIT) novērtējumā14 konstatēja, ka līdz ar centralizētā mehānisma ieviešanu ievērojami samazinājās dalībvalstu izmaksas. Tomēr novērtējumā arī atklājās, ka dažu atzīto trešo valstu gadījumā dalībvalstis izsniedza tikai nelielu skaitu indosamentu, ar ko apstiprina šo trešo valstu izsniegto kompetences sertifikātu vai prasmes sertifikātu atzīšanu.

_________________

_________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Lai nodrošinātu visu jūrnieku tiesības uz pienācīgām darbvietām un ierobežotu konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū, trešo valstu izsniegto jūrnieku sertifikātu atzīšanai vajadzētu būt atkarīgai no Starptautiskās konvencijas par darbu jūrniecībā ratifikācijas minētajās trešās valstīs.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai vēl vairāk palielinātu trešo valstu atzīšanas centralizētās sistēmas efektivitāti, tādu trešo valstu atkārtota novērtēšana, no kurām ES flotē strādā neliels jūrnieku skaits, būtu jāveic pēc ilgākiem intervāliem, kas būtu jāpagarina līdz 10 gadiem. Tomēr šis ilgākais šādu trešo valstu sistēmas atkārtotas novērtēšanas periods būtu jāapvieno ar prioritāriem kritērijiem, kuros ņem vērā bažas par drošību, līdzsvarojot lietderības nepieciešamību ar efektīvu aizsardzības mehānismu gadījumā, ja attiecīgajās trešās valstīs nodrošinātās jūrnieku sagatavošanas kvalitāte pasliktinās.

(7)  Lai vēl vairāk palielinātu trešo valstu atzīšanas centralizētās sistēmas efektivitāti, tādu trešo valstu atkārtota novērtēšana, no kurām ES flotē strādā neliels jūrnieku skaits, būtu jāveic pēc ilgākiem intervāliem, kas būtu jāpagarina līdz astoņiem gadiem. Minēto jūrnieku profesionālās spējas būtu jāizvērtē arī dalībvalstīm, un vajadzības gadījumā šiem jūrniekiem būtu jāiziet apmācība. Tomēr šis ilgākais šādu trešo valstu sistēmas atkārtotas novērtēšanas periods būtu jāapvieno ar prioritāriem kritērijiem, kuros ņem vērā bažas par drošību, līdzsvarojot lietderības nepieciešamību ar efektīvu aizsardzības mehānismu gadījumā, ja attiecīgajās trešās valstīs nodrošinātās jūrnieku sagatavošanas kvalitāte pasliktinās.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Informācija par jūrniekiem, kas nolīgti no trešām valstīm, ES līmenī kļuvusi pieejama, jo dalībvalstis paziņo valsts reģistros glabāto attiecīgo informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem un indosamentiem. Šī informāciju būtu jāizmanto ne vien statistikas un politikas veidošanas nolūkos, bet arī tāpēc, lai uzlabotu trešo valstu atzīšanas centralizētās sistēmas lietderību. Pamatojoties uz dalībvalstu paziņoto informāciju, atzītās trešās valstis, kas ES flotei nav nodrošinājušas jūrniekus vismaz piecus gadus, izslēdz no atzīto trešo valstu saraksta. Turklāt šo informāciju izmanto arī tādēļ, lai piešķirtu prioritāru nozīmi atzīto trešo valstu atkārtotai novērtēšanai.

(8)  Informācija par jūrniekiem, kas nolīgti no trešām valstīm, ES līmenī kļuvusi pieejama, jo dalībvalstis paziņo valsts reģistros glabāto attiecīgo informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem un indosamentiem. Šī informāciju būtu jāizmanto ne vien statistikas un politikas veidošanas nolūkos, bet arī tāpēc, lai uzlabotu trešo valstu atzīšanas centralizētās sistēmas lietderību. Pamatojoties uz dalībvalstu paziņoto informāciju, būtu jāpārskata to trešo valstu atzīšana, kuras ES flotei nav nodrošinājušas jūrniekus vismaz astoņus gadus. Pārskatīšanas procesā būtu jāparedz iespēja saglabāt vai atsaukt attiecīgās trešās valsts atzīšanu. Turklāt šo informāciju izmanto arī tādēļ, lai piešķirtu prioritāru nozīmi atzīto trešo valstu atkārtotai novērtēšanai.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Noteikumus par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK15 nepiemēro jūrnieku sertifikātu atzīšanai saskaņā ar Direktīvu 2008/106/EK. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/45/EK16 par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu. Tomēr Direktīvā 2005/45/EK minēto jūrnieku sertifikātu definīcijas saskaņā ar STCW konvencijas 2010. gada grozījumiem ir novecojušas. Tāpēc dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpējās atzīšanas shēma būtu jāgroza, lai atspoguļotu starptautiskos grozījumus un Direktīvā 2008/106/EK iekļautās jaunās jūrnieku sertifikātu definīcijas. Turklāt dalībvalstu pārraudzībā izsniegtie jūrnieku medicīniskie sertifikāti arī būtu jāiekļauj savstarpējās atzīšanas shēmā. Lai mazinātu neskaidrību un Direktīvas 2005/45/EK un Direktīvas 2008/106/EK neatbilstības risku, jūrnieku sertifikātu savstarpējā atzīšana būtu jāreglamentē Direktīvā 2008/106/EK.

(9)  Noteikumus par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK15 nepiemēro jūrnieku sertifikātu atzīšanai saskaņā ar Direktīvu 2008/106/EK. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/45/EK16 reglamentē dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu. Tomēr Direktīvā 2005/45/EK minēto jūrnieku sertifikātu definīcijas saskaņā ar STCW konvencijas 2010. gada grozījumiem ir novecojušas. Tāpēc dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpējās atzīšanas shēma būtu jāgroza, lai atspoguļotu starptautiskos grozījumus un Direktīvā 2008/106/EK iekļautās jaunās jūrnieku sertifikātu definīcijas. Turklāt dalībvalstu pārraudzībā izsniegtie jūrnieku medicīniskie sertifikāti arī būtu jāiekļauj savstarpējās atzīšanas shēmā. Lai mazinātu neskaidrību un Direktīvas 2005/45/EK un Direktīvas 2008/106/EK neatbilstības risku, jūrnieku sertifikātu savstarpējā atzīšana būtu jāreglamentē Direktīvā 2008/106/EK. Turklāt, lai mazinātu administratīvo slogu dalībvalstīm un atvieglotu iekāpšanas pārvaldību, ir nepieciešams pāriet uz jūrnieku uzrādīto dokumentu elektronisku sistēmu ar mērķi līdz 2027. gadam panākt, ka visi sertifikāti un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir tikai elektroniskā formā.

__________________

__________________

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.).

15 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/45/EK par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu un Direktīvas 2001/25/EK grozīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 160. lpp.).

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/45/EK par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu un Direktīvas 2001/25/EK grozīšanu (OV L 255, 30.9.2005., 160. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Lai sekmētu lielāku drošību, uzlabotu efektivitāti ar kādas dalībvalsts karogu kuģojošu kuģu pārvaldībā un atbalstītu Eiropas Savienībā sagatavotus jūrniekus, ir svarīgi turpināt attīstīt Eiropas zinātību jūrlietās un paaugstināt jūrnieku kvalifikāciju un prasmes, jo īpaši nozares tehnoloģiskā progresa un digitalizācijas jomā. Tāpēc būtu jāierosina sagatavošana, kas pārsniedz STCW konvencijas minimālās prasības, par to piešķirot diplomu Eiropas izcilības sertifikāta veidā, kā tika ieteikts jūrlietu darba grupas nodarbinātības un konkurētspējas jautājumos 2011. gada 9. jūnija ziņojumā Komisijai. Turklāt, lai izmantotu labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm, būtu jāatbalsta "Erasmus+" mehānisma veicināšana jūrnieku sagatavošanā.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9b)  Diplomiem un sertifikātiem būtu jābūt centralizētiem, izmantojot elektronisku datubāzi ES līmenī, kas sasaistīta arī ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK1a datubāzi. Šāda datu digitalizācija dabiski iekļaujas tehnoloģiskajā progresā attiecībā uz datu vākšanu un paziņošanu, lai palīdzētu samazināt izmaksas un panākt cilvēkresursu efektīvu izmantošanu.

 

____________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/16/EK par ostas valsts kontroli (OV L 131, 28.5.2009., 57. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Plašas debates, kurās iesaistīti sociālie partneri, dalībvalstis, mācību iestādes un citas ieinteresētās personas, ir nepieciešamas, lai izpētītu iespēju izveidot brīvprātīgu sistēmu saskaņotiem sertifikātiem, kas apmācības līmenī pārsniedz STCW, lai palielinātu Eiropas jūrnieku priekšrocības konkurētspējas ziņā. Šāda STCW+ konvencija varētu radīt “izcilības jūras sertifikātus”, kuru pamatā būtu Eiropas jūrniecības pēcdiploma studiju kursi, kas nodrošinātu Eiropas jūrniekiem prasmes, kuras pārsniedz starptautiskā līmenī nepieciešamās prasmes. Pieaugošajai jūrniecības nozares digitalizācijai būtu jāpalīdz uzlabot un pilnveidot šīs prasmes un kvalifikācijas.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b)  Eiropas jūrnieku izglītība kā kapteiņiem un virsniekiem būtu jāatbalsta, īstenojot studentu apmaiņu starp jūrniecības izglītības un apmācības iestādēm visā Savienībā. Lai izkoptu un attīstītu jūrnieku, kuri kuģo uz kuģiem ar Eiropas karogu, prasmes un kvalifikācijas, ir nepieciešama labas prakses apmaiņa starp dalībvalstīm. Jūrnieku apmācībai vajadzētu pilnībā izmantot iespējas, ko sniedz “Erasmus+”.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Direktīva 2008/106/EK

5. pants – 10. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2a)  direktīvas 5. panta 10. punktu aizstāj ar šādu:

10. Ievērojot 19. panta 7. punktu, ikviens sertifikāts, kas paredzēts šajā direktīvā, ir pieejams tā oriģinālformā uz kuģa, uz kura strādā tāīpašnieks.

10. Ievērojot 19. panta 7. punktu, ikviens sertifikāts, kas paredzēts šajā direktīvā, ir pieejams tā oriģinālformā uz kuģa, uz kura strādā sertifikāta turētājs, papīra vai elektroniskajā formātā, kura autentiskumu un derīgumu garantē izdevēja valsts un kuru var verificēt šā panta 12. punkta b) apakšpunktā un 13. punktā noteiktajā procedūrā.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=lv)

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Direktīva 2008/106/EK

5. pants – 13. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(2b)  direktīvas 5. panta 13. punktu aizstāj ar šādu:

13. No 2017. gada 1. janvāra informāciju, kuras pieejamība prasīta 12. punkta b) apakšpunktā, dara pieejamu elektroniskā veidā.

13. No 2017. gada 1. janvāra informāciju, kuras pieejamība prasīta 12. punkta b) apakšpunktā, dara pieejamu elektroniskā veidā. No 2027. gada 1. janvāra visus sertifikātus un indosamentus saskaņā ar 12. punkta b) apakšpunktu dara pieejamus elektroniskā veidā.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=EN)

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2008/106/EK

5.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai izpildītu 20. panta 8. punktu un 21. panta 2. punktu un lai dalībvalstis un Komisija izmantotu turpmāk minēto informāciju politikas veidošanas mērķiem, dalībvalstis Komisijai katru gadu iesniedz šīs direktīvas V pielikumā minēto informāciju par kompetences sertifikātiem un indosamentiem, ar ko apstiprina kompetences sertifikātu atzīšanu. Tās var arī brīvprātīgi sniegt informāciju par kompetences sertifikātiem, kas ierindas jūrniekiem izsniegti saskaņā ar STCW konvencijas pielikuma II, III un VII nodaļu.

Lai izpildītu 20. panta 8. punktu un 21. panta 2. punktu un lai atvieglotu 8. panta īstenošanu, Komisija izveido, pārvalda un atjaunina datubāzi, kurai ir pieslēgušās visas dalībvalstis un kas ietver visu šīs direktīvas V pielikumā minēto informāciju par kompetences sertifikātiem un indosamentiem, ar ko apstiprina kompetences sertifikātu atzīšanu, kas izsniegti saskaņā ar STCW konvencijas noteikumiem Nr. V/1-1 un V/1-2.

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Direktīva 2008/106/EK

5.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Datubāzei, kas ietver jūrnieku sertifikātus, jābūt savstarpēji savienotai ar Direktīvas 2009/16/EK 24. pantā paredzēto pārbaužu datubāzi.

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2008/106/EK

5.b pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts pieņem citas dalībvalsts vai tās pārraudzībā izsniegtos prasmes sertifikātus un dokumentāros pierādījumus, lai ļautu jūrniekiem strādāt tās flotē.

1.  Katra dalībvalsts pieņem citas dalībvalsts vai tās pārraudzībā izsniegtos prasmes sertifikātus un dokumentāros pierādījumus papīra vai elektroniskā formātā, lai ļautu jūrniekiem strādāt tās flotē un lai izsniegtu kompetences sertifikātus vai prasmes sertifikātus. Sākotnējo lēmumu par šādu sertifikātu vai pierādījumu pieņemšanu izdod viena mēneša laikā no pieprasījuma un apliecinošo dokumentu saņemšanas.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2008/106/EK

5.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts atzīst citas dalībvalsts izsniegtos kompetences sertifikātus vai citas dalībvalsts izsniegtos prasmes sertifikātus kapteiņiem un virsniekiem saskaņā ar I pielikumā minētajiem noteikumiem V/1-1 un V/1-2, indosējot minēto sertifikātu, lai apstiprinātu tā atzīšanu. Indosaments, kas apstiprina atzīšanu, attiecas tikai uz tajā noteiktajām spējām, funkcijām un kompetences vai prasmes līmeņiem. Izmantotā indosamenta forma ir STCW kodeksa A-I/2. iedaļas 3. punktā norādītā forma.

2.  Katra dalībvalsts atzīst citas dalībvalsts izsniegtos kompetences sertifikātus vai citas dalībvalsts izsniegtos prasmes sertifikātus kapteiņiem un virsniekiem saskaņā ar I pielikumā minētajiem noteikumiem V/1-1 un V/1-2, indosējot minēto sertifikātu, lai apstiprinātu tā atzīšanu. Indosaments, kas apstiprina atzīšanu, attiecas tikai uz tajā noteiktajām spējām, funkcijām un kompetences vai prasmes līmeņiem. Indosamentu izdod tikai tad, ja ir izpildītas visas STCW konvencijas prasības saskaņā ar STCW konvencijas noteikuma I/2 7. punktu. Izmantotā indosamenta forma ir STCW kodeksa A-I/2. iedaļas 3. punktā norādītā forma.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2008/106/EK

5.b pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka jūrniekiem ir tiesības iesniegt pārsūdzību par atteikumu indosēt vai pieņemt derīgu sertifikātu vai atbildes nesniegšanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem un procedūrām.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka jūrniekiem ir tiesības iesniegt pārsūdzību par atteikumu indosēt vai pieņemt derīgu sertifikātu vai atbildes nesniegšanu vai nepamatotu aizkavēšanos saskaņā ar valsts tiesību aktiem un procedūrām un ka jūrniekiem bez maksas tiek sniegtas atbilstošas konsultācijas un palīdzība attiecībā uz šādām pārsūdzībām.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2008/106/EK

5.b pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Dalībvalstīm būtu, ciktāl iespējams, jāatjaunina savu vajadzību un darba piedāvājumu saraksts attiecībā uz jūrniekiem.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2008/106/EK

5.b pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Dalībvalstis ar Komisijas palīdzību un sociālo partneru līdzdalību izstrādā savstarpēji atzītu Eiropas jūrniecības izcilības diplomu, nodrošinot jūrnieku padziļinātu sagatavošanu, kas pārsniedz STCW konvencijas prasības, lai vēl vairāk palielinātu Eiropas prasmju bāzi jūrniecības jomā.

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2008/106/EK

Article 5b – paragraph 7 b (new)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b  Komisija līdz [ierakstīt datumu, kas ir piecus gadus pēc stāšanās spēkā] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējumu par jūrnieku sagatavotības un kvalifikācijas savstarpējās atzīšanas ietekmi uz Eiropas jūrnieku nodarbinātību un prasmēm, tostarp priekšlikumus turpmākai rīcībai, ņemot vērā šo novērtējumu.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  apliecināt savu atbilstību medicīniskās atbilstības standartiem, kas paredzēti 11. pantā, kā arī

(a)  apliecināt savu atbilstību gan fiziskās, gan garīgās medicīniskās atbilstības standartiem, kas paredzēti 11. pantā, kā arī

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2008/106/EK

19. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa)  direktīvas 19. panta 1. punktu groza šādi:

1.  Jūrniekiem, kuriem nav dalībvalstu izsniegtu kompetences sertifikātu un/vai prasmes sertifikātu, ko dalībvalstis izsniedz kapteiņiem un virsniekiem saskaņā ar STCW konvencijas noteikumiem V/1-1 un V/1-2, var ļaut strādāt uz kuģiem, kuri kuģo ar kādas dalībvalsts karogu, ar noteikumu, ka lēmums par viņu kompetences sertifikātu un/vai prasmes sertifikātu atzīšanu ir pieņemts saskaņā ar šā panta 2. līdz 6. punktā izklāstīto procedūru.

 

1.  Jūrniekiem, kuriem nav dalībvalstu izsniegtu kompetences sertifikātu un/vai prasmes sertifikātu, ko dalībvalstis izsniedz kapteiņiem un virsniekiem saskaņā ar STCW konvencijas noteikumiem V/1-1 un V/1-2, var ļaut strādāt uz kuģiem, kuri kuģo ar kādas dalībvalsts karogu, ar noteikumu, ka lēmums par viņu kompetences sertifikātu un/vai prasmes sertifikātu atzīšanu ir pieņemts saskaņā ar šā panta 2. līdz 6. punktā izklāstīto procedūru un ka trešā valsts uz kuru attiecas atzīšanas procedūra, ir ratificējusi Starptautisko konvenciju par darbu jūrniecībā.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:LV:PDF

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

19. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts, kas plāno ar indosamentu atzīt 1. punktā minēto trešās valsts izsniegto kompetences sertifikātu vai prasmes sertifikātu, kuru trešā valsts izsniegusi kapteinim, virsniekam vai radiosakaru operatoram darbam uz kuģa, kas kuģo zem tās karoga, iesniedz Komisijai minētās trešās valsts atzīšanas pieprasījumu kopā ar sākotnējo analīzi par trešās valsts atbilstību STCW konvencijas prasībām, apkopojot II pielikumā minēto informāciju, tostarp ietver tādu minētās valsts kapteiņu un virsnieku skaita aplēsi, kuri, visticamāk, tiks nodarbināti.

Dalībvalsts, kas plāno ar indosamentu atzīt 1. punktā minēto trešās valsts izsniegto kompetences sertifikātu vai prasmes sertifikātu, kuru trešā valsts izsniegusi kapteinim, virsniekam vai radiosakaru operatoram darbam uz kuģa, kas kuģo zem tās karoga, iesniedz Komisijai minētās trešās valsts atzīšanas pieprasījumu kopā ar sākotnējo analīzi par trešās valsts atbilstību STCW konvencijas un Starptautiskās konvencijas par darbu jūrniecībā prasībām, apkopojot II pielikumā minēto informāciju. Sākotnējā analīzē dalībvalsts sniedz papildu informāciju par trešās valsts atzīšanas iemesliem, lai pamatotu savu pieprasījumu. Papildus sākotnējai analīzei par atbilstību dalībvalsts iesniedz pamatotu aplēsi par to minētās valsts kapteiņu, virsnieku un radiosakaru operatoru skaitu, kuri, visticamāk, tiks nodarbināti, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

19. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc dalībvalsts pieprasījuma iesniegšanas Komisija pieņem lēmumu par minētās trešās valsts atzīšanas procedūras sākšanu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pēc dalībvalsts pieprasījuma iesniegšanas Komisija uzsāk minētās trešās valsts atzīšanas procedūru.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

19. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pieņemts pozitīvs lēmums par atzīšanas procedūras sākšanu, Komisija ar Eiropas Jūras drošības aģentūras palīdzību un pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts iespējamu iesaistīšanos apkopo II pielikumā minēto informāciju un veic tās trešās valsts sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu novērtējumu, attiecībā uz kuru iesniegts atzīšanas pieprasījums, lai pārbaudītu, vai attiecīgā valsts atbilst visām STCW konvencijas prasībām un vai ir īstenoti atbilstoši pasākumi, lai novērstu viltotu sertifikātu izsniegšanu.

Komisija ar Eiropas Jūras drošības aģentūras palīdzību un pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts un jebkuras citas dalībvalsts, ko tas skar, iespējamu iesaistīšanos apkopo II pielikumā minēto informāciju un veic tās trešās valsts sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu novērtējumu, attiecībā uz kuru iesniegts atzīšanas pieprasījums, lai pārbaudītu, vai attiecīgā valsts atbilst visām STCW konvencijas prasībām un vai ir īstenoti atbilstoši pasākumi, lai novērstu viltotu sertifikātu izsniegšanu.

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Direktīva 2008/106/EK

20. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja dalībvalsts vairāk nekā piecus gadus nav izsniegusi indosamentus, kas apstiprina atzīšanu saistībā ar 19. panta 1. punktā minētajiem trešās valsts izsniegtajiem kompetences sertifikātiem vai prasmes sertifikātiem, minētās valsts sertifikātu atzīšana tiek atcelta. Šajā saistībā Komisija pieņem īstenošanas lēmumus saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru, par to vismaz divus mēnešus iepriekš paziņojot dalībvalstij un trešai valstij.

8.  Ja dalībvalsts vairāk nekā astoņus gadus nav izsniegusi indosamentus, kas apstiprina atzīšanu saistībā ar 19. panta 1. punktā minētajiem trešās valsts izsniegtajiem kompetences sertifikātiem vai prasmes sertifikātiem, minētās valsts sertifikātu atzīšana tiek pārskatīta. Šajā saistībā Komisija pieņem īstenošanas lēmumus saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru, par to vismaz trīs mēnešus iepriekš paziņojot dalībvalstij un trešai valstij.

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

21. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija ar Eiropas Jūras drošības aģentūras palīdzību regulāri un vismaz 10 gadu laikā no pēdējā novērtējuma atkārtoti novērtē trešās valstis, kas ir atzītas saskaņā ar 19. panta 3. punkta pirmajā daļā minēto procedūru, tostarp tās, kas minētas 19. panta 6. punktā, lai pārbaudītu, vai tās atbilst attiecīgajiem II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un vai veikti vajadzīgie pasākumi, lai novērstu viltotu sertifikātu izsniegšanu.

1.  Komisija ar Eiropas Jūras drošības aģentūras palīdzību regulāri un vismaz septiņu gadu laikā no pēdējā novērtējuma atkārtoti novērtē trešās valstis, kas ir atzītas saskaņā ar 19. panta 3. punkta pirmajā daļā minēto procedūru, tostarp tās, kas minētas 19. panta 6. punktā, lai pārbaudītu, vai tās atbilst attiecīgajiem II pielikumā noteiktajiem kritērijiem un vai veikti vajadzīgie pasākumi, lai novērstu viltotu sertifikātu izsniegšanu.

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

21. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  trešās valsts apstiprinātu programmu skaitu;

d)  trešās valsts apstiprinātu jūrnieku sagatavošanas un attīstības programmu skaitu;

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

21. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa)  to jūrnieku kopējo skaitu, ko trešā valsts nodrošinājusi ES flotei, un šo jūrnieku sagatavotības un kvalifikācijas līmeni;

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

21. pants – 2. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fb)  attiecīgo iestāžu vai citu ieinteresēto personu sniegto informāciju par izglītības un sagatavošanas standartiem minētajā trešā valstī;

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts

Direktīva 2008/106/EK

25.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis paziņo V pielikumā minēto informāciju Komisijai, lai varētu izpildīt 20. panta 8. punktu un 21. panta 2. punktu un dalībvalstis un Komisija to izmantotu politikas veidošanā.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka V pielikumā norādītā informācija tiek pārnesta uz saskaņā ar 5.a pantu izveidoto datubāzi, tiklīdz ir izsniegts attiecīgais sertifikāts vai indosaments.

 

Dalībvalstis nodrošina, ka 5.a pantā minētajā datubāzē iekļautā informācija publicēšanas nolūkos tiek apstiprināta 72 stundu laikā.

 

Dalībvalstīm 8. panta īstenošanas nolūkā ir piekļuve visai informācijai, kas reģistrēta 5.a pantā noteiktajā datubāzē.

(1)

OV C ... Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

OV C ... Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Cilvēka faktora nozīme saistībā ar drošību jūrā un jūras vides aizsardzību ir atzīta Eiropas Savienības (ES) līmenī. Par īpaši svarīgiem elementiem augsta līmeņa sasniegšanā tika uzskatīta jūrnieku jūrniecības izglītības, sagatavošanas un sertificēšanas uzlabošana.

Eiropas Savienībā šo jautājumu reglamentē divas direktīvas: Direktīva 2008/106/EK, kurā noteikti minimālie sagatavošanas un izglītības standarti, un Direktīva 2005/45/EK, ar ko veicina jūrnieku profesionālo pārvietošanos Eiropas Savienībā, atvieglojot dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpējo atzīšanu. Proti:

  Direktīva 2008/106/EK: ES līmenī integrē jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas prasību starptautisko regulējumu, kas izstrādāts Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (SJO) un paredzēts grozītajā 1978. gada Starptautiskajā konvencijā par minimālajiem jūrnieku sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW konvencijā).

  Direktīva 2005/45/EK: veicina jūrnieku profesionālo mobilitāti ES teritorijā, ieviešot vienkāršotu procedūru, kas atvieglo dalībvalstu izsniegto sertifikātu savstarpēju atzīšanu.

Spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes

Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) novērtējuma ietvaros tika konstatēts, ka ES regulējums, kas attiecas uz jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu, kopumā sasniedz tā galvenos mērķus un joprojām ir atbilstošs. No vienas puses, tas palīdz novērst nepietiekami kvalificētu apkalpi, kas strādā uz kuģiem, kuri kuģo ar ES dalībvalstu karogu, uzlabojot jūrnieku izglītību un sagatavošanu, kā arī sertifikātu izsniegšanu. No otras puses, izveidojot centralizētu ES mehānismu, tika saskaņoti konkurences apstākļi starp Eiropas Savienībā sagatavotiem jūrniekiem un jūrniekiem, kas nolīgti trešās valstīs. Visbeidzot, jūrnieku sertifikātu savstarpējā atzīšana saskaņā ar Direktīvu 2005/45/EK ļāva uzlabot jūrnieku pārvietošanos starp kuģiem, kuri kuģo ar ES valstu karogiem.

Tomēr REFIT novērtējumā tika konstatēti arī trūkumi efektivitātes un dažu regulatīvo prasību proporcionalitātes ziņā, jo īpaši šādi:

  administratīvajai sistēmai saistībā ar trešo valstu atzīšanas un atkārtotas novērtēšanas procedūru trūkst efektivitātes;

  dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpējās atzīšanas shēmas darbības jomai trūkst skaidrības un juridiskās noteiktības;

  Direktīva 2008/106/EK ir jāsaskaņo regulāros intervālos, ņemot vērā jaunākās izmaiņas, kas veiktas STCW konvencijā, šajā gadījumā jo īpaši jaunus termiņus jūrnieku, kas strādā uz pasažieru kuģiem, kuģiem, kuros izmanto gāzi vai citu kurināmo ar zemu uzliesmošanas temperatūru (IGF kodekss), un uz polārajos ūdeņos izmantotiem kuģiem, kvalifikācijas un sagatavošanas jomā. Saistībā ar to pašreizējā procedūra STCW konvencijas grozījumu ņemšanai vērā rada ievērojamus kavējumus un risku, ka ievērojamā laikposmā ES tiesību akti nebūs atbilstīgi starptautiskajam regulējumam.

Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikuma nolūks ir vienkāršot un racionalizēt pašreizējo ES tiesisko regulējumu attiecībā uz jūrnieku minimālo sagatavošanu un sertifikātu izsniegšanu, lai sasniegtu šādus trīs mērķus:

  pirmkārt, saglabāt ES noteikumu saskaņotību ar starptautisko regulējumu;

  otrkārt, modernizēt trešo valstu atzīšanas centralizēto mehānismu, lai palielinātu tā efektivitāti;

  visbeidzot, palielināt juridisko skaidrību par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpējo atzīšanu.

Referenta priekšlikums

Referents atbalsta un atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kura nolūks ir atjaunināt Eiropas standartus ar SJO vadībā noteiktajiem STCW konvencijas noteikumiem. Referents novērtē to, ka ir jāatbalsta un jāuzrauga uz kuģiem, kas kuģo ar ES dalībvalstu karogu, strādājošo jūrnieku sagatavošanas kvalitāte, jo īpaši nodrošinot trešās valstīs nolīgto jūrnieku sagatavošanas kvalitāti, izmantojot sertifikātu atzīšanu, lai garantētu drošību uz kuģiem.

Proti, viņš uzskata, ka Komisijas veiktie grozījumi attiecībā uz dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu savstarpēju atzīšanu veicina vienkāršošanu, novēršot juridisku pārklāšanos starp starptautisko satvaru un Direktīvu 2008/106/EK.

Turklāt referents atzinīgi vērtē priekšlikumu pārskatīt trešo valstu izsniegtu jūrnieku sertifikātu atzīšanas procedūru, kā arī priekšlikumu par atzīšanas atcelšanas mehānismu. Tomēr viņš uzskata, ka periods, no kura trešai valstij var atcelt atzīšanu, ja tās jūrnieki netiek nolīgti uz kuģiem, kas kuģo ar kādas dalībvalsts karogu, būtu jāpagarina no 5 līdz 8 gadiem, ņemot vērā, ka šāds papildu termiņš ir nepieciešams saskaņotībai ar sagatavošanas un tās apstiprināšanas ilgumu.

Attiecībā uz kādas trešās valsts sertifikātu atzīšanas pieprasījumu, ko kāda dalībvalsts iesniedz Komisijai, referents uzskata, ka šāds pieprasījums būtu jāizskata ipso jure. Komisija viena pati nevar lemt par procedūras uzsākšanu vai neuzsākšanu atkarībā no trešās valsts.

Tāpēc referents ierosina divus jaunus noteikumus, lai uzlabotu Eiropas jūrnieku sagatavošanas kvalitāti. No vienas puses, viņš ierosina Eiropas izcilības sertifikātu jūrnieku sagatavošanai, kas pārsniedz starptautiskā līmenī noteiktos minimālos standartus, lai attīstītu Eiropas zinātību, pielāgotu jūrnieku prasmes amata digitalizācijai, taču ne tikai, ar galīgo mērķi sagatavošanā sniegt Eiropas jūrniekiem konkurences priekšrocības pasaules tirgū.

No otras puses, viņš ierosina dalībvalstu vai atzītu trešo valstu izsniegtus sertifikātus nekavējoties iekļaut elektroniskā un centralizētā datubāzē ES līmenī, kas savienota ar Direktīvā 2009/16/EK par ostas valsts kontroli paredzēto pārbaužu datubāzi, lai samazinātu finanšu un cilvēkresursu izmaksas, vienlaikus ļaujot palielināt kontroles sistēmas efektivitāti kopumā.


Nodarbinātības un sociālo lietu komitejAS ATZINUMS (27.11.2018)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Sofia Ribeiro

ĪSS PAMATOJUMS

Izglītības un apmācības uzlabošana ir Eiropas Savienības un tās politikas veidotāju absolūta prioritāte. Eiropas iedzīvotāju prasmju nodrošināšana ir vērienīgs mērķis, kas veicinās daudzu tautsaimniecības nozaru ilgtspēju; jūras transports nav izņēmums.

90 % no preču eksporta no Eiropas Savienības uz citām valstīm un 40 % no ES iekšējās tirdzniecības tiek pārvadāti pa jūru. Tādējādi jūras transports ir nozīmīgs virziens Eiropas tirdzniecības attīstībai ar milzīgu ekonomisko ietekmi, līdz ar to nodrošinot darbvietu radīšanu. Tādēļ ir jānodrošina jūrnieku apmācība, specializācija un sertifikācija, lai līdz minimumam samazinātu iespējamos draudus cilvēku dzīvībai un jūras preču drošībai jūrā vai jūras vidē operāciju laikā uz kuģiem. ES tiesību aktiem par minimālo apmācības līmeni un minimālajiem pieņemamiem darba apstākļiem un drošības pasākumiem uz kuģa arī jābūt saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un konvencijām, ņemot vērā to, ka jūrniecības nozare savā būtībā ir globalizēta.

Pašreiz spēkā esošajā ES tiesiskajā regulējumā jau ir sperti nozīmīgi soļi, palīdzot likvidēt standartam neatbilstošas apkalpes, kas strādā uz ES dalībvalstu karoga kuģiem, uzlabojot izglītību un sertifikāciju jūrniecības nozarē. Tajā pašā laikā ir panākti vienlīdzīgi konkurences apstākļi starp jūrniekiem, kas apmācīti Savienībā, un jūrniekiem, kuri nodarbināti no trešām valstīm, izveidojot ES centralizēto mehānismu, saskaņā ar pienākumiem, ko dalībvalstis uzņēmušās, pievienojoties STCW konvencijai. Tomēr, ņemot vērā jaunākās likumdošanas norises, ES tiesību akti ir jāpielāgo, jāvienkāršo un jāpārformulē.

Pašreizējā procedūra, lai pārskatītu Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceltu Direktīvu 2005/45/EK, nodrošinās šo vajadzību, un tādēļ ar to būtu jāmēģina gan novērst jau konstatētās nepilnības, gan vienkāršot un racionalizēt pašreizējo ES tiesisko regulējumu šajās jomās.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Direktīvā 2008/106/EK ietverts arī centralizēts mehānisms trešo valstu izdotu jūrnieku sertifikātu atzīšanai. Normatīvās atbilstības programmas (REFIT) novērtējumā14 konstatēja, ka līdz ar centralizētā mehānisma ieviešanu ievērojami samazinājās dalībvalstu izmaksas. Tomēr novērtējumā arī atklājās, ka dažu atzīto trešo valstu gadījumā pēc tam ES kuģos tika nodarbināts tikai neliels jūrnieku skaits. Tādēļ, lai efektīvāk izmantotu pieejamos cilvēkresursus un finanšu resursus, trešo valstu atzīšanas procedūras pamatā jābūt analīzei, kurā nosaka šādas atzīšanas nepieciešamību, tostarp veic tādu attiecīgās valsts kapteiņu un virsnieku skaita aplēsi, kas, visticamāk, tiks nodarbināti uz ES kuģiem.

(5)  Direktīvā 2008/106/EK ietverts arī centralizēts mehānisms trešo valstu izdotu jūrnieku sertifikātu atzīšanai. Normatīvās atbilstības programmas (REFIT) novērtējumā14 konstatēja, ka līdz ar centralizētā mehānisma ieviešanu ievērojami samazinājās dalībvalstu izmaksas. Tomēr novērtējumā arī atklājās, ka dažu atzīto trešo valstu gadījumā pēc tam ES kuģos tika izdots tikai neliels skaits indosamentu, kas apliecina dalībvalstu izsniegtu sertifikātu atzīšanu attiecībā uz minēto trešo valstu izdotiem kompetences sertifikātiem vai prasmes sertifikātiem.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19

14 SWD(2018)19

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai vēl vairāk palielinātu trešo valstu atzīšanas centralizētās sistēmas efektivitāti, tādu trešo valstu atkārtota novērtēšana, no kurām ES flotē strādā neliels jūrnieku skaits, būtu jāveic pēc ilgākiem intervāliem, kas būtu jāpagarina līdz 10 gadiem. Tomēr šis ilgākais šādu trešo valstu sistēmas atkārtotas novērtēšanas periods būtu jāapvieno ar prioritāriem kritērijiem, kuros ņem vērā bažas par drošību, līdzsvarojot lietderības nepieciešamību ar efektīvu aizsardzības mehānismu gadījumā, ja attiecīgajās trešās valstīs nodrošinātās jūrnieku sagatavošanas kvalitāte pasliktinās.

(7)  Lai vēl vairāk palielinātu trešo valstu atzīšanas centralizētās sistēmas efektivitāti, tādu trešo valstu atkārtota novērtēšana, no kurām ES flotē strādā neliels jūrnieku skaits, būtu jāveic pēc ilgākiem intervāliem, kas būtu jāpagarina līdz 10 gadiem. Minēto jūrnieku profesionālās spējas būtu jāizvērtē arī divām dalībvalstīm, un vajadzības gadījumā viņiem būtu jāiziet apmācība. Tomēr šis ilgākais šādu trešo valstu sistēmas atkārtotas novērtēšanas periods būtu jāapvieno ar prioritāriem kritērijiem, kuros ņem vērā bažas par drošību, līdzsvarojot lietderības nepieciešamību ar efektīvu aizsardzības mehānismu gadījumā, ja attiecīgajās trešās valstīs nodrošinātās jūrnieku sagatavošanas kvalitāte pasliktinās.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Informācija par jūrniekiem, kas nolīgti no trešām valstīm, ES līmenī kļuvusi pieejama, jo dalībvalstis paziņo valsts reģistros glabāto attiecīgo informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem un indosamentiem. Šī informāciju būtu jāizmanto ne vien statistikas un politikas veidošanas nolūkos, bet arī tāpēc, lai uzlabotu trešo valstu atzīšanas centralizētās sistēmas lietderību. Pamatojoties uz dalībvalstu paziņoto informāciju, atzītās trešās valstis, kas ES flotei nav nodrošinājušas jūrniekus vismaz piecus gadus, izslēdz no atzīto trešo valstu saraksta. Turklāt šo informāciju izmanto arī tādēļ, lai piešķirtu prioritāru nozīmi atzīto trešo valstu atkārtotai novērtēšanai.

(8)  Informācija par jūrniekiem, kas nolīgti no trešām valstīm, ES līmenī kļuvusi pieejama, jo dalībvalstis paziņo valsts reģistros glabāto attiecīgo informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem un indosamentiem. Šī informāciju būtu jāizmanto ne vien statistikas un politikas veidošanas nolūkos, bet arī tāpēc, lai uzlabotu trešo valstu atzīšanas centralizētās sistēmas lietderību. Pamatojoties uz dalībvalstu paziņoto informāciju, būtu jāpārskata to trešo valstu atzīšana, kuras ES flotei nav nodrošinājušas jūrniekus vismaz desmit gadus. Pārskatīšanas procesā būtu jāparedz iespēja saglabāt vai atsaukt attiecīgās trešās valsts atzīšanu saskaņā ar pārbaudes procedūru. Turklāt šo informāciju izmanto arī tādēļ, lai piešķirtu prioritāru nozīmi atzīto trešo valstu atkārtotai novērtēšanai.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Plašas debates, kurās iesaistīti sociālie partneri, dalībvalstis, mācību iestādes un citas ieinteresētās personas, ir nepieciešamas, lai izpētītu iespēju izveidot brīvprātīgu sistēmu saskaņotiem sertifikātiem, kas apmācības līmenī pārsniedz STCW, lai palielinātu Eiropas jūrnieku priekšrocības konkurētspējas ziņā. Šāda STCW+ konvencija varētu radīt “izcilības jūras sertifikātus”, kuru pamatā būtu Eiropas jūrniecības pēcdiploma studiju kursi, kas nodrošinātu Eiropas jūrniekiem prasmes, kuras pārsniedz starptautiskā līmenī nepieciešamās prasmes. Pieaugošajai jūrniecības nozares digitalizācijai būtu jāpalīdz uzlabot un pilnveidot šīs prasmes un kvalifikācijas.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

10.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10b)  Eiropas jūrnieku izglītība kā kapteiņiem un virsniekiem būtu jāatbalsta, īstenojot studentu apmaiņu starp jūrniecības izglītības un apmācības iestādēm visā Savienībā. Lai izkoptu un attīstītu jūrnieku, kuri kuģo uz kuģiem ar Eiropas karogu, prasmes un kvalifikācijas, ir nepieciešama labas prakses apmaiņa starp dalībvalstīm. Jūrnieku apmācībai vajadzētu pilnībā izmantot iespējām, ko sniedz “Erasmus+”.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2008/106/EK

5.b pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Dalībvalstīm būtu, ciktāl iespējams, jāatjaunina savu vajadzību un darba piedāvājumu saraksts attiecībā uz jūrniekiem.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Direktīva 2008/106/EK

5.b pants – 7.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Līdz ...[5 gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] Komisija sniedz novērtējumu par dalībvalstu izsniegto sertifikātu savstarpējas atzīšanas ietekmi uz Eiropas jūrnieku nodarbinātību.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  apliecināt savu atbilstību medicīniskās atbilstības standartiem, kas paredzēti 11. pantā, kā arī

(a)  apliecināt savu atbilstību gan fiziskās, gan garīgās medicīniskās atbilstības standartiem, kas paredzēti 11. pantā; un

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

19. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts, kas plāno ar indosamentu atzīt 1. punktā minēto trešās valsts izsniegto kompetences sertifikātu vai prasmes sertifikātu, kuru trešā valsts izsniegusi kapteinim, virsniekam vai radiosakaru operatoram darbam uz kuģa, kas kuģo zem tās karoga, iesniedz Komisijai minētās trešās valsts atzīšanas pieprasījumu kopā ar sākotnējo analīzi par trešās valsts atbilstību STCW konvencijas prasībām, apkopojot II pielikumā minēto informāciju, tostarp ietver tādu minētās valsts kapteiņu un virsnieku skaita aplēsi, kuri, visticamāk, tiks nodarbināti.

Dalībvalsts, kas plāno ar indosamentu atzīt 1. punktā minēto trešās valsts izsniegto kompetences sertifikātu vai prasmes sertifikātu, kuru trešā valsts izsniegusi kapteinim, virsniekam vai radiosakaru operatoram darbam uz kuģa, kas kuģo zem tās karoga, iesniedz Komisijai minētās trešās valsts atzīšanas pieprasījumu kopā ar sākotnējo analīzi par trešās valsts atbilstību STCW konvencijas prasībām, apkopojot II pielikumā minēto informāciju, un, kad vien iespējams, ietver tādu minētās valsts kapteiņu un virsnieku skaita aplēsi, kuri, visticamāk, tiks nodarbināti.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

19. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc dalībvalsts pieprasījuma iesniegšanas Komisija pieņem lēmumu par minētās trešās valsts atzīšanas procedūras sākšanu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pēc dalībvalsts pieprasījuma iesniegšanas Komisija ierosina minētās trešās valsts atzīšanas procedūru.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

19. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja pieņemts pozitīvs lēmums par atzīšanas procedūras sākšanu, Komisija ar Eiropas Jūras drošības aģentūras palīdzību un pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts iespējamu iesaistīšanos apkopo II pielikumā minēto informāciju un veic tās trešās valsts sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu novērtējumu, attiecībā uz kuru iesniegts atzīšanas pieprasījums, lai pārbaudītu, vai attiecīgā valsts atbilst visām STCW konvencijas prasībām un vai ir īstenoti atbilstoši pasākumi, lai novērstu viltotu sertifikātu izsniegšanu.

Komisija ar Eiropas Jūras drošības aģentūras palīdzību un pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts iespējamu iesaistīšanos apkopo II pielikumā minēto informāciju un veic tās trešās valsts sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu novērtējumu, attiecībā uz kuru iesniegts atzīšanas pieprasījums, lai pārbaudītu, vai attiecīgā valsts atbilst visām STCW konvencijas prasībām un vai ir īstenoti atbilstoši pasākumi, lai novērstu viltotu sertifikātu izsniegšanu.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

19. pants – 3. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts, kura iesniegusi pieprasījumu, var nolemt vienpusēji atzīt trešo valsti, līdz ir pieņemts lēmums saskaņā ar šo punktu. Šādas vienpusējas atzīšanas gadījumā dalībvalsts paziņo Komisijai to indosamentu skaitu, kas apstiprina atzīšanu un ir izsniegti saistībā ar 1. punktā minētajiem trešās valsts izsniegtajiem kompetences sertifikātiem un prasmes sertifikātiem, līdz tiek pieņemts lēmums par atzīšanu.

Dalībvalsts, kura iesniegusi pieprasījumu, var iesniegt Komisijai pieteikumu pagaidu atļaujas saņemšanai vienpusēji atzīt trešo valsti, līdz tiek pieņemts lēmums saskaņā ar šo punktu. Šādā gadījumā dalībvalstij jāsniedz Komisijai visa vajadzīgā informācija un dokumentācija, lai pamatotu minēto lūgumu līdz tiek pieņemts lēmums saskaņā ar šo punktu.

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

19. pants – 3. punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja šādas dokumentācijas nav, Komisija noraida pagaidu atzīšanas pieprasījumu, norādot tā iemeslus.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Direktīva 2008/106/EK

20. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Ja dalībvalsts vairāk nekā piecus gadus nav izsniegusi indosamentus, kas apstiprina atzīšanu saistībā ar 19. panta 1. punktā minētajiem trešās valsts izsniegtajiem kompetences sertifikātiem vai prasmes sertifikātiem, minētās valsts sertifikātu atzīšana tiek atcelta. Šajā saistībā Komisija pieņem īstenošanas lēmumus saskaņā ar 28. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru, par to vismaz divus mēnešus iepriekš paziņojot dalībvalstij un trešai valstij.

8.  Ja dalībvalsts vairāk nekā 10 gadus nav izsniegusi indosamentus, kas apstiprina atzīšanu saistībā ar 19. pantā minētajiem trešās valsts izsniegtajiem kompetences sertifikātiem vai prasmes sertifikātiem, minētās valsts sertifikātu atzīšana tiek pārskatīta, apspriežoties ar dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām. Šajā saistībā pēc iepriekš minētās pārskatīšanas procedūras Komisija pieņem īstenošanas lēmumus saskaņā ar 28. pantā minēto pārbaudes procedūru, par to vismaz divus mēnešus iepriekš paziņojot dalībvalstij un trešai valstij.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Direktīva 2008/106/EK

21. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Tas, ka ir izdoti viltoti sertifikāti;

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis

Atsauces

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

11.6.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Izskatīšana komitejā

9.10.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

17

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis

Atsauces

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

24.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

5

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

11.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. janvārisJuridisks paziņojums