Procedură : 2018/0162(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0007/2019

Texte depuse :

A8-0007/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.22

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0354

RAPORT     ***I
PDF 281kWORD 113k
11.1.2019
PE 628.404v02-00 A8-0007/2019

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Dominique Riquet

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0315),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0205/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0007/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Pentru a menține un nivel ridicat de siguranță maritimă și de prevenire a poluării pe mare, este esențial să se îmbunătățească nivelul de cunoștințe și de competențe al navigatorilor din Uniune prin dezvoltarea formării și a certificării maritime în conformitate cu normele internaționale.

(1)  Pentru a menține un nivel ridicat de siguranță maritimă și de prevenire a poluării pe mare, este esențial să se îmbunătățească nivelul de cunoștințe și de competențe al navigatorilor din Uniune prin dezvoltarea formării și a certificării maritime în conformitate cu normele internaționale și cu evoluțiile tehnologice, precum și să se ia în continuare măsuri pentru a consolida baza de competențe maritime europene, oferindu-le navigatorilor din Uniune posibilități de formare avansată și de perfecționare.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Codul STCW conține deja orientări privind prevenirea oboselii (secțiunea B-VIII/1), precum și privind capacitatea de a efectua serviciul la bord (secțiunea A-VIII/1). Pentru a asigura niveluri ridicate de siguranță, este absolut necesar ca standardele stabilite în această convenție internațională să fie aplicate și urmate fără excepție.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pentru a promova mobilitatea profesională a navigatorilor în UE și pentru a evita ca sectorul maritim european să se confrunte cu un deficit de personal competent care deține combinația adecvată de aptitudini și competențe, ar trebui să se faciliteze recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre. Prin urmare, statele membre ar trebui să recunoască pe deplin certificatele de competențe și documentele justificative ale navigatorilor eliberate de alte state membre, inclusiv în scopul emiterii unor certificate naționale de competență. Dacă un stat membru refuză să aprobe sau să accepte un astfel de certificat valabil emis de un alt stat membru, ar trebuie să precizeze motivele pe care se bazează decizia respectivă.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Directiva 2008/106/CE conține, de asemenea, un mecanism centralizat de recunoaștere a certificatelor de navigatori emise de țările terțe. Evaluarea din cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)14 a arătat că statele membre au realizat economii semnificative de costuri de la introducerea mecanismului centralizat. Cu toate acestea, evaluarea a arătat totodată că, în ceea ce privește anumite țări terțe recunoscute, numai un număr foarte limitat de navigatori au fost ulterior angajați pe navele Uniunii. Prin urmare, pentru a utiliza resursele umane și financiare disponibile într-un mod mai eficient, procedura de recunoaștere a țărilor terțe ar trebui să se bazeze pe o analiză a necesității unei astfel de recunoașteri, inclusiv pe o estimare a numărului de comandanți și ofițeri proveniți din țara respectivă care sunt susceptibile de a fi angajați pe navele Uniunii.

(5)  Directiva 2008/106/CE conține, de asemenea, un mecanism centralizat de recunoaștere a certificatelor de navigatori emise de țările terțe. Evaluarea din cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)14 a arătat că statele membre au realizat economii semnificative de costuri de la introducerea mecanismului centralizat. Cu toate acestea, evaluarea a arătat totodată că, în ceea ce privește anumite țări terțe recunoscute, numai un număr foarte limitat de atestate care confirmă recunoașterea certificatelor au fost eliberate de statele membre în legătură cu certificatele de competență sau certificatele de aptitudini eliberate de aceste țări terțe.

_________________

_________________

14 SWD(2018) 19.

14 SWD(2018)0019.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a garanta dreptul tuturor navigatorilor la locuri de muncă decente și pentru a limita denaturările concurenței pe piața internă, recunoașterea certificatelor navigatorilor eliberate de țări terțe ar trebui să fie condiționată de ratificarea Convenției internaționale privind munca în domeniul maritim de către aceste țări terțe.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a spori în continuare eficiența sistemului centralizat de recunoaștere a țărilor terțe, reevaluarea țărilor terțe care furnizează un număr redus de navigatori flotei Uniunii ar trebui efectuată la intervale mai lungi, care ar trebui mărite la zece ani. Această perioadă mai lungă de reevaluare a sistemului respectivelor țări terțe ar trebui să fie, însă, combinată cu criterii de prioritate care să ia în considerare preocupările legate de siguranță, echilibrând nevoia de eficiență cu un mecanism de salvgardare eficace în caz de deteriorare a calității formării navigatorilor furnizate în țările terțe relevante.

(7)  Pentru a spori în continuare eficiența sistemului centralizat de recunoaștere a țărilor terțe, reevaluarea țărilor terțe care furnizează un număr redus de navigatori flotei Uniunii ar trebui efectuată la intervale mai lungi, care ar trebui mărite la opt ani. De asemenea, competențele navigatorilor respectivi ar trebui evaluate de către statele membre și, dacă este necesar, aceștia ar trebui să beneficieze de formare. Această perioadă mai lungă de reevaluare a sistemului respectivelor țări terțe ar trebui să fie, însă, combinată cu criterii de prioritate care să ia în considerare preocupările legate de siguranță, echilibrând nevoia de eficiență cu un mecanism de salvgardare eficace în caz de deteriorare a calității formării navigatorilor furnizate în țările terțe relevante.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Informațiile privind navigatorii angajați din țări terțe au devenit disponibile la nivelul Uniunii datorită comunicării de către statele membre a informațiilor relevante din registrele lor naționale privind certificatele și atestatele emise. Aceste informații ar trebui utilizate nu numai în scopuri statistice și de elaborare a politicilor, ci și în scopul îmbunătățirii eficienței sistemului centralizat de recunoaștere a țărilor terțe. Pe baza informațiilor comunicate de statele membre, țările terțe recunoscute care nu au furnizat navigatori flotei Uniunii pentru o perioadă de cel puțin cinci ani ar trebui să fie retrase de pe lista țărilor terțe recunoscute. În plus, aceste informații ar trebui să fie utilizate și pentru a se acorda prioritate reevaluării țărilor terțe recunoscute.

(8)  Informațiile privind navigatorii angajați din țări terțe au devenit disponibile la nivelul Uniunii datorită comunicării de către statele membre a informațiilor relevante din registrele lor naționale privind certificatele și atestatele emise. Aceste informații ar trebui utilizate nu numai în scopuri statistice și de elaborare a politicilor, ci și în scopul îmbunătățirii eficienței sistemului centralizat de recunoaștere a țărilor terțe. Pe baza informațiilor comunicate de statele membre, recunoașterea țărilor terțe care nu au furnizat navigatori flotei Uniunii pentru o perioadă de cel puțin opt ani ar trebui reexaminată. Procesul de reexaminare ar trebui includă posibilitatea de a menține sau de a retrage recunoașterea țării terțe relevante. În plus, aceste informații ar trebui să fie utilizate și pentru a se acorda prioritate reevaluării țărilor terțe recunoscute.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Dispozițiile privind recunoașterea calificărilor profesionale în conformitate cu Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 nu se aplică în ceea ce privește recunoașterea certificatelor navigatorilor în temeiul Directivei 2008/106/CE. Directiva 2005/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 a reglementat recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre. Cu toate acestea, definițiile certificatelor navigatorilor menționate în Directiva 2005/45/CE au devenit caduce în urma amendamentelor aduse Convenției STCW în 2010. Prin urmare, sistemul de recunoaștere reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre ar trebui modificat pentru a se reflecta amendamentele internaționale și noile definiții ale certificatelor navigatorilor incluse în Directiva 2008/106/CE. În plus, certificatele medicale ale navigatorilor eliberate sub autoritatea statelor membre ar trebui, de asemenea, să fie incluse în sistemul de recunoaștere reciprocă. Pentru a se elimina ambiguitatea și riscul de incoerențe între Directiva 2005/45/CE și Directiva 2008/106/CE, recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor ar trebui să fie reglementată prin Directiva 2008/106/CE.

(9)  Dispozițiile privind recunoașterea calificărilor profesionale în conformitate cu Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 nu se aplică în ceea ce privește recunoașterea certificatelor navigatorilor în temeiul Directivei 2008/106/CE. Directiva 2005/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 a reglementat recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre. Cu toate acestea, definițiile certificatelor navigatorilor menționate în Directiva 2005/45/CE au devenit caduce în urma amendamentelor aduse Convenției STCW în 2010. Prin urmare, sistemul de recunoaștere reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre ar trebui modificat pentru a se reflecta amendamentele internaționale și noile definiții ale certificatelor navigatorilor incluse în Directiva 2008/106/CE. În plus, certificatele medicale ale navigatorilor eliberate sub autoritatea statelor membre ar trebui, de asemenea, să fie incluse în sistemul de recunoaștere reciprocă. Pentru a se elimina ambiguitatea și riscul de incoerențe între Directiva 2005/45/CE și Directiva 2008/106/CE, recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor ar trebui să fie reglementată prin Directiva 2008/106/CE. În plus, pentru a reduce sarcina administrativă a statelor membre și pentru a facilita gestionarea îmbarcărilor, este necesar să se introducă un sistem electronic pentru prezentarea calificărilor navigatorilor, în vederea trecerii la un sistem complet fără hârtie în ceea ce privește certificatele și calificările până în 2027.

__________________

__________________

15 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).

15 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).

16 Directiva 2005/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre și de modificare a Directivei 2001/25/CE (JO L 255, 30.9.2005, p. 160).

16 Directiva 2005/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre și de modificare a Directivei 2001/25/CE (JO L 255, 30.9.2005, p. 160).

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Pentru a contribui la creșterea siguranței, la o mai mare eficiență a gestionării navelor care arborează pavilionul unuia dintre statele membre și la promovarea navigatorilor formați în Uniune, este important să se dezvolte în continuare know-how-ul în domeniul maritim în Europa și să se îmbunătățească calificările și competențele navigatorilor, în special în contextul progresului tehnologic și al digitalizării sectorului. Prin urmare, ar trebui să se ofere o formare care să meargă dincolo de cerințele minime impuse prin Convenția STCW și care să ducă la obținerea unei diplome europene de excelență maritimă, astfel cum se recomandă în raportul din 9 iunie 2011 al Grupului operativ privind ocuparea forței de muncă și competitivitatea în domeniul maritim. În plus, pentru a beneficia de schimburile de bune practici între statele membre, ar trebui încurajată promovarea mecanismului Erasmus+ pentru formarea navigatorilor.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b)  Certificatele ar trebui centralizate printr-o bază de date electronică la nivelul UE, care să fie, de asemenea, conectată la baza de date prevăzută în Directiva 2009/16/CE1aa Parlamentului European și a Consiliului. Această digitizare a datelor se încadrează în mod natural în progresele tehnologice în materie de colectare și de transmisie a datelor, pentru a contribui la reducerea costurilor și la utilizarea eficientă a resurselor umane.

 

____________________

 

1a Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind controlul statului portului (JO L 131, 28.5.2009, p. 57).

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Este necesară o amplă dezbatere cu participarea partenerilor sociali, a statelor membre, a instituțiilor de formare și a altor părți interesate pentru a analiza posibilitatea creării unui sistem voluntar de certificate armonizate, care să depășească nivelul de pregătire stabilit prin Convenția STCW, pentru a mări avantajul competitiv al navigatorilor europeni. O astfel de STCW+ ar putea institui „certificate maritime de excelență” bazate pe cursuri postuniversitare în domeniul maritim european, care le-ar oferi navigatorilor europeni competențe superioare celor cerute la nivel internațional. Digitalizarea tot mai accentuată a sectorului maritim ar trebui să contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea acestor competențe și calificări.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Formarea navigatorilor europeni ca ofițeri și comandanți ar trebui susținută prin schimburi de studenți între instituțiile de învățământ și de formare maritimă din întreaga Uniune. Pentru a cultiva și a dezvolta competențele și calificările navigatorilor aflați sub pavilion european, este necesar un schimb de bune practici între statele membre. Formarea navigatorilor ar trebui să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de Erasmus+.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5 – alineatul 10

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 5, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

10. Sub rezerva articolului 19 alineatul (7), originalul oricărui certificat cerut de prezenta directivă trebuie să fie disponibil la bordul navei pe care servește titularul acestuia.

10. Sub rezerva articolului 19 alineatul (7), originalul oricărui certificat cerut de prezenta directivă este disponibil la bordul navei pe care servește titularul acestuia, sub formă tipărită sau în format electronic, autenticitatea și valabilitatea acestuia fiind garantate de statul emitent și putând fi verificate în cadrul procedurii prevăzute la prezentul articol alineatul (12) litera (b) și la alineatul (13).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=EN)

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5 – alineatul 13

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2b)  La articolul 5, alineatul (13) se înlocuiește cu următorul text:

13. Începând cu 1 ianuarie 2017, informațiile care trebuie să fie puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (12) litera (b) se pun la dispoziție prin mijloace electronice.

13. Începând cu 1 ianuarie 2017, informațiile care trebuie să fie puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (12) litera (b) se pun la dispoziție prin mijloace electronice. Începând cu 1 ianuarie 2027, toate certificatele și atestatele, în conformitate cu alineatul (12) litera (a), sunt puse la dispoziție în format electronic.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=EN)

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul articolului 20 alineatul (8) și al articolului 21 alineatul (2) și în scopul utilizării de către statele membre și Comisie în procesul de elaborare a politicilor, statele membre prezintă Comisiei, în fiecare an, informațiile menționate în anexa V la prezenta directivă privind certificatele de competență și atestatele care dovedesc recunoașterea certificatelor de competență. Acestea pot furniza, pe o bază voluntară, informații privind certificatele de aptitudini eliberate personalului nebrevetat în conformitate cu capitolele II, III și VII din anexa la Convenția STCW.

În sensul articolului 20 alineatul (8) și al articolului 21 alineatul (2) și pentru a facilita aplicarea articolului 8, Comisia creează, gestionează și actualizează o bază de date la care sunt conectate toate statele membre și care conține toate informațiile menționate în anexa V la prezenta directivă privind certificatele de competență și atestatele care dovedesc recunoașterea certificatelor de competență eliberate în conformitate cu regulile V/1-1 și V/1-2 ale Convenției STCW.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Baza de date cu certificatele navigatorilor trebuie să fie interconectată cu baza de date privind inspecțiile menționată la articolul 24 din Directiva 2009/16/CE.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru acceptă certificatele de competență și documentele justificative eliberate de un alt stat membru, sau sub autoritatea acestuia, cu scopul de a permite navigatorilor să efectueze serviciul la bordul navelor din flota sa.

1.  Fiecare stat membru acceptă certificatele de competență și documentele justificative eliberate de un alt stat membru, sau sub autoritatea acestuia, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu scopul de a le permite navigatorilor să efectueze serviciul la bordul navelor din flota sa și de a emite certificate de competență sau certificate de aptitudini. Decizia inițială privind acceptarea unor astfel de certificate sau documente justificative se comunică în termen de o lună de la primirea cererii și a documentelor justificative.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare stat membru recunoaște certificatele de competență eliberate de un alt stat membru sau certificatele de aptitudini eliberate de un alt stat membru comandanților și ofițerilor în conformitate cu regulile V/1-1 și V/1-2 din anexa I, prin atestarea certificatului respectiv pentru a confirma recunoașterea sa. Atestatul care confirmă recunoașterea se limitează la capacitățile, funcțiile și nivelurile de competență sau de aptitudini prevăzute în acesta. Forma atestatului este cea prezentată în secțiunea A-I/2 punctul 3 din Codul STCW.

2.  Fiecare stat membru recunoaște certificatele de competență eliberate de un alt stat membru sau certificatele de aptitudini eliberate de un alt stat membru comandanților și ofițerilor în conformitate cu regulile V/1-1 și V/1-2 din anexa I, prin atestarea certificatului respectiv pentru a confirma recunoașterea sa. Atestatul care confirmă recunoașterea se limitează la capacitățile, funcțiile și nivelurile de competență sau de aptitudini prevăzute în acesta. Atestatul este eliberat numai dacă au fost îndeplinite toate cerințele Convenției STCW, în conformitate cu alineatul (7) din regula I/2 din Convenția STCW. Forma atestatului este cea prezentată în secțiunea A-I/2 punctul 3 din Codul STCW.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5b – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre asigură faptul că navigatorii au dreptul de a contesta orice refuz de atestare sau de acceptare a unui certificat valabil, sau absența unui răspuns, în conformitate cu legislația și procedurile naționale.

4.  Statele membre asigură faptul că navigatorii au dreptul de a contesta orice refuz de atestare sau de acceptare a unui certificat valabil, absența unui răspuns sau întârzierile nejustificate, în conformitate cu legislația și procedurile naționale, și că navigatorii vor dispune de consiliere și asistență adecvată gratuită privind aceste contestații.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5a – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre ar trebui, în măsura posibilului, să actualizeze în permanență lista nevoilor lor și a ofertelor de locuri de muncă pentru navigatori.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5b – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Statele membre, cu sprijinul Comisiei și cu participarea partenerilor sociali, elaborează o diplomă europeană de excelență maritimă recunoscută reciproc, care oferă o formare avansată pentru navigatori, superioară cerințelor Convenției STCW, cu scopul de a consolida baza de competențe maritime europene.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5b – alineatul 7 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  Până la [a se introduce data: cinci ani de la intrarea în vigoare], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare a impactului recunoașterii reciproce a formării și calificărilor navigatorilor asupra ocupării forței de muncă și a competențelor navigatorilor europeni, inclusiv propuneri de acțiuni suplimentare pe baza acestei evaluări.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Directiva 2008/106/CE

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să respecte standardele privind starea sănătății prevăzute la articolul 11 și

(a)  să respecte standardele privind starea sănătății fizice și mintale prevăzute la articolul 11 și

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera aa (nouă)

Directiva 2008/106/CE

Articolul 19 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  La articolul 19, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

1.  Navigatorii care nu posedă certificatele de competență eliberate de statele membre și/sau certificatele de aptitudini eliberare de statele membre pentru comandanți și ofițeri în conformitate cu regulile V/1-1 și V/1-2 din Convenția STCW pot fi autorizați să lucreze pe navele care arborează pavilionul unui stat membru, cu condiția ca o decizie de recunoaștere a certificatelor lor de competență și a certificatelor de aptitudini să fi fost adoptată prin procedura prevăzută la alineatele (2)-(6) din prezentul articol.

 

1.  Navigatorii care nu posedă certificatele de competență eliberate de statele membre și/sau certificatele de aptitudini eliberare de statele membre pentru comandanți și ofițeri în conformitate cu regulile V/1-1 și V/1-2 din Convenția STCW pot fi autorizați să lucreze pe navele care arborează pavilionul unui stat membru, cu condiția ca o decizie de recunoaștere a certificatelor lor de competență și a certificatelor de aptitudini să fi fost adoptată prin procedura prevăzută la alineatele (2)-(6) din prezentul articol și ca țara terță care face obiectul procedurii de recunoaștere să fi ratificat Convenția internațională privind munca din domeniul maritim.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:RO:PDF

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Directiva 2008/106/CE

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un stat membru care intenționează să recunoască, prin atestare, certificatele de competență sau certificatele de aptitudini menționate la alineatul (1) – eliberate de o țară terță unui comandant, ofițer sau radiooperator de bord, pentru efectuarea serviciului pe nave aflate sub pavilionul său – prezintă Comisiei o cerere motivată de recunoaștere a respectivei țări terțe, însoțită de o analiză preliminară a respectării de către țara terță a cerințelor Convenției STCW, efectuată colectând informațiile menționate în anexa II, inclusiv o estimare a numărului de comandanți și ofițeri din țara respectivă susceptibili de a fi angajați.

Un stat membru care intenționează să recunoască, prin atestare, certificatele de competență sau certificatele de aptitudini menționate la alineatul (1) – eliberate de o țară terță unui comandant, ofițer sau radiooperator de bord, pentru efectuarea serviciului pe nave aflate sub pavilionul său – prezintă Comisiei o cerere motivată de recunoaștere a respectivei țări terțe, însoțită de o analiză preliminară a respectării de către țara terță a cerințelor Convenției STCW și ale Convenției internaționale privind munca din domeniul maritim, efectuată colectând informațiile menționate în anexa II. În analiza sa preliminară, statul membru furnizează, în sprijinul cererii sale, informații suplimentare privind motivele recunoașterii țării terțe. Pe lângă analiza preliminară privind respectarea cerințelor, statul membru prezintă o estimare motivată a numărului de comandanți, ofițeri și radiooperatori din țara respectivă care ar putea fi angajați, exceptând cazuri justificate în mod corespunzător.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Directiva 2008/106/CE

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În urma prezentării cererii de către un stat membru, Comisia ia decizia de inițiere a procedurii de recunoaștere pentru țară terță în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).

În urma prezentării cererii de către un stat membru, Comisia inițiază procedura de recunoaștere pentru țara terță în cauză.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Directiva 2008/106/CE

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când s-a adoptat o decizie pozitivă de inițiere a procedurii de recunoaștere, Comisia, asistată de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și cu posibila implicare a statului membru care prezintă cererea, colectează informațiile menționate în anexa II și realizează o evaluare a sistemelor de formare și certificare ale țării terțe pentru care a fost prezentată cererea de recunoaștere, pentru a verifica dacă țara în cauză respectă toate cerințele Convenției STCW și dacă s-au luat măsurile corespunzătoare pentru prevenirea emiterii de certificate frauduloase.

Comisia, asistată de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și cu posibila implicare a statului membru care prezintă cererea și a oricăror alte state membre afectate, colectează informațiile menționate în anexa II și realizează o evaluare a sistemelor de formare și certificare ale țării terțe pentru care a fost prezentată cererea de recunoaștere, pentru a verifica dacă țara în cauză respectă toate cerințele Convenției STCW și dacă s-au luat măsurile corespunzătoare pentru prevenirea emiterii de certificate frauduloase.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 2008/106/CE

Articolul 20 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Dacă nu există atestate care să confirme recunoașterea, eliberate de un stat membru în legătură cu certificatele de competență sau certificatele de aptitudini menționate la articolul 19 alineatul (1) eliberate de o țară terță pe o perioadă mai mare de cinci ani, se retrage recunoașterea certificatelor eliberate de țara respectivă. În acest scop, Comisia adoptă decizii de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2), după notificarea statelor membre și a țării terțe în cauză cu cel puțin două luni în avans.

8.  Dacă nu există atestate care să confirme recunoașterea, eliberate de un stat membru în legătură cu certificatele de competență sau certificatele de aptitudini menționate la articolul 19 alineatul (1) eliberate de o țară terță pe o perioadă mai mare de opt ani, se reexaminează recunoașterea certificatelor eliberate de țara respectivă. În acest scop, Comisia adoptă decizii de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2), după notificarea statelor membre și a țării terțe în cauză cu cel puțin trei luni în avans.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera a

Directiva 2008/106/CE

Articolul 21 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Țările terțe care au fost recunoscute în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) primul paragraf, inclusiv cele menționate la articolul 19 alineatul (6), fac obiectul unei reevaluări periodice de către Comisie, cu asistența Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, cel puțin o dată la zece ani de la ultima evaluare, pentru a se verifica dacă acestea îndeplinesc criteriile relevante prevăzute în anexa II și dacă s-au luat măsurile adecvate de prevenire a emiterii de certificate frauduloase.

1.  Țările terțe care au fost recunoscute în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) primul paragraf, inclusiv cele menționate la articolul 19 alineatul (6), fac obiectul unei reevaluări periodice de către Comisie, cu asistența Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă, cel puțin o dată la șapte ani de la ultima evaluare, pentru a se verifica dacă acestea îndeplinesc criteriile relevante prevăzute în anexa II și dacă s-au luat măsurile adecvate de prevenire a emiterii de certificate frauduloase.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b

Directiva 2008/106/CE

Articolul 21 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

d)  numărul de programe aprobate de țara terță;

(d)  numărul de programe de formare și de perfecționare a navigatorilor aprobate de țara terță;

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b

Directiva 2008/106/CE

Articolul 21 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  numărul total de navigatori furnizați de către țara terță flotei Uniunii, precum și nivelul de formare și calificările navigatorilor respectivi;

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b

Directiva 2008/106/CE

Articolul 21 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  informații privind standardele de învățământ și formare din țara terță respectivă furnizate de autoritățile în cauză sau de alte părți interesate.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Directiva 2008/106/CE

Articolul 25a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre comunică Comisiei informațiile menționate în anexa V în sensul articolului 20 alineatul (8) și al articolului 21 alineatul (2) și pentru utilizarea de către statele membre și Comisie în procesul de elaborare a politicilor.

1.  Statele membre se asigură că informațiile enumerate în anexa V sunt transferate în baza de date creată în conformitate cu articolul 5a de îndată ce certificatul sau atestatul relevant a fost eliberat.

 

Statele membre se asigură că informațiile transferate în baza de date prevăzută la articolul 5a sunt validate în termen de 72 de ore în scopul publicării.

 

Statele membre au acces la toate informațiile înregistrate în baza de date prevăzută la articolul 5a, în scopul aplicării articolului 8.

(1)

JO C...(nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)

JO C...(nepublicat încă în Jurnalul Oficial).


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Importanța factorului uman pentru siguranța pe mare și pentru protecția mediului marin a fost recunoscută la nivelul UE. Îmbunătățirea învățământului pentru navigatori și a formării și certificării lor a fost considerată deosebit de importantă pentru atingerea unui nivel ridicat de siguranță.

În cadrul UE, acest aspect este reglementat prin două directive: Directiva 2008/106/CE, care stabilește norme minime privind formarea și învățământul, și Directiva 2005/45/CE, care promovează mobilitatea profesională a navigatorilor în UE, facilitând recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate de statele membre. În mod special:

  Directiva 2008/106/CE integrează la nivelul UE cadrul internațional privind cerințele de formare, de certificare și de efectuare a serviciului de cart pentru navigatori, elaborate în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) și prevăzute de Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart din 1978, astfel cum a fost modificată (Convenția STCW).

  Directiva 2005/45/CE promovează mobilitatea profesională a navigatorilor în UE prin intermediul unei proceduri simplificate pentru facilitarea recunoașterii reciproce a certificatelor eliberate de statele membre.

Verificări ale adecvării legislației existente

În cadrul evaluării REFIT (Programul privind o reglementare adecvată și funcțională), s-a evidențiat că acest cadru al UE privind formarea și certificarea navigatorilor și-a atins în mare măsură obiectivele-cheie și rămâne pe deplin relevant. Pe de o parte, prin îmbunătățirea învățământului pentru navigatori și a formării și certificării acestora, a contribuit la eliminarea personalului insuficient de calificat care lucra la bordul navelor care arborează pavilioanele statelor membre ale UE. Pe de altă parte, condițiile de concurență între navigatorii formați în UE și cei recrutați din țări terțe au fost armonizate prin crearea unui mecanism UE centralizat. În cele din urmă, recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor în temeiul Directivei 2005/45/CE a crescut mobilitatea navigatorilor între navele aflate sub pavilionul statelor membre ale UE.

Evaluarea REFIT a identificat mai multe deficiențe în ceea ce privește eficiența și proporționalitatea unora dintre cerințele normative stabilite în directivă, de exemplu faptul că:

  cadrul administrativ aplicabil procedurii de recunoaștere și de reevaluare pentru țările terțe este ineficient;

  domeniul de aplicare al sistemului de recunoaștere reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre nu prezintă claritate și securitate juridică;

  Directiva 2008/106/CE trebuie armonizată la intervale regulate pentru a reflecta cele mai recente modificări aduse Convenției STCW, în special în ceea ce privește noile cerințe de calificare și formare a navigatorilor care lucrează la bordul navelor de pasageri, al navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF) și al navelor care operează în apele polare. În acest sens, procedura actuală prin care se ține cont de modificările aduse Convenției STCW provoacă întârzieri considerabile și implică riscul ca legislația Uniunii să nu mai fie în concordanță cu cadrul internațional pentru o perioadă semnificativă de timp.

Propunerea Comisiei 

Propunerea Comisiei vizează simplificarea și raționalizarea actualului cadru de reglementare al UE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și certificarea acestora, cu scopul de a atinge următoarele trei obiective:

  în primul rând, menținerea conformității normelor UE cu cadrul internațional;

  în al doilea rând, modernizarea mecanismului centralizat de recunoaștere a țărilor terțe, în vederea creșterii eficacității acestuia;

  în al treilea rând, creșterea clarității juridice în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre.

Poziția raportorului

Raportorul sprijină și salută propunerea Comisiei, al cărui scop este de a actualiza standardele europene în concordanță cu normele Convenției STCW elaborate în cadrul OMI. Raportorul este conștient de necesitatea de a promova și de a monitoriza calitatea formării navigatorilor care lucrează la bordul navelor ce arborează pavilioane ale statelor membre ale UE, în special prin monitorizarea calității cursurilor de formare urmate de navigatorii recrutați în țări terțe pe baza sistemelor de recunoaștere reciprocă a certificatelor. Obiectivul principal este asigurarea siguranței la bordul navelor.

În special, raportorul consideră că modificările aduse de Comisie în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre duc la simplificare, eliminând suprapunerile juridice dintre cadrul internațional și Directiva 2008/106/CE.

În plus, raportorul salută propunerea de revizuire a procedurii de recunoaștere a certificatelor navigatorilor eliberate de o țară terță și propunerea unui mecanism de retragere a recunoașterii. Cu toate acestea, el consideră că perioada la sfârșitul căreia recunoașterea poate fi retrasă unei țări terțe în absența recrutării navigatorilor din țara respectivă la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru ar trebui prelungită de la cinci la opt ani. Această perioadă suplimentară este necesară pentru a corespunde duratei formării și validării.

În ceea ce privește cererea de recunoaștere a certificatelor de competențe sau de aptitudini dintr-o țară terță prezentată de un stat membru Comisiei, raportorul consideră că o astfel de cerere trebuie examinată conform legislației. Comisia nu poate decide singură dacă să inițieze sau nu procedura în funcție de țara terță implicată.

În continuare, raportorul propune două dispoziții noi pentru îmbunătățirea calității formării navigatorilor europeni. În primul rând, propune un certificat european de excelență pentru formarea navigatorilor, care să depășească standardele minime definite la nivel internațional, pentru a dezvolta know-how-ul european și pentru a adapta competențele navigatorilor la digitalizarea profesiei, pe lângă alte măsuri cu scopul final de a oferi navigatorilor europeni prin formare un avantaj competitiv pe piața mondială.

În a doilea rând, propune ca certificatele eliberate de statele membre sau de țările terțe recunoscute să fie transferate imediat într-o bază de date electronică centralizată la nivelul UE și conectată la baza de date privind inspecțiile menționată în Directiva 2009/16/CE privind controlul statului portului. Scopul este acela de a reduce costurile financiare și ale resurselor umane, mărind, în același timp, eficiența sistemului de control în ansamblu.


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (27.11.2018)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Raportoare pentru aviz: Sofia Ribeiro

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Îmbunătățirea învățământului și a formării este o prioritate de prim rang a Uniunii Europene și a factorilor săi de decizie politică. Asigurarea de competențe pentru cetățenii europeni este un obiectiv care va garanta sustenabilitate mai multor sectoare de activitate, transportul maritim nefiind o excepție.

90 % din bunurile exportate de Uniunea Europeană și 40 % din bunurile din cadrul schimburilor interne sunt transportate pe mare. Transportul maritim este, prin urmare, un vector central al dezvoltării comerțului european, având un impact economic enorm și ducând, în consecință, la crearea a numeroase locuri de muncă. Trebuie asigurată formarea, specializarea și certificarea navigatorilor pentru a reduce la minimum eventualele amenințări la adresa siguranței vieții și a bunurilor pe mare sau a mediului marin în timpul operațiunilor efectuate la bordul navelor. De asemenea, este necesar ca reglementările europene privind nivelul minim de formare și condițiile minime de muncă și siguranță la bord să fie în concordanță cu standardele și convențiile internaționale, având în vedere că sectorul maritim este prin definiție globalizat.

Actualul cadru de reglementare al UE contribuie deja în mare măsură la eliminarea folosirii de echipaje insuficient calificate la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii, prin îmbunătățirea învățământului, formării și certificării navigatorilor. În același timp, cadrul a oferit condiții egale pentru navigatorii formați în Uniune și cei care provin din țări terțe, prin instituirea mecanismului centralizat al UE, reflectând astfel obligațiile asumate de statele membre în temeiul Convenției STCW. Cu toate acestea, având în vedere evoluțiile legislative recente, legislația europeană trebuie adaptată, revizuită și simplificată.

Prezenta revizuire a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE răspunde acestei necesități și, prin urmare, trebuie să încerce nu numai să elimine lacunele deja identificate, ci și să simplifice și să raționalizeze cadrul de reglementare european existent cu privire la aceste aspecte.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Directiva 2008/106/CE conține, de asemenea, un mecanism centralizat de recunoaștere a certificatelor de navigatori emise de țările terțe. Evaluarea din cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)14 a arătat că statele membre au realizat economii semnificative de costuri de la introducerea mecanismului centralizat. Cu toate acestea, evaluarea a arătat totodată că, în ceea ce privește anumite țări terțe recunoscute, numai un număr foarte limitat de navigatori au fost ulterior angajați pe navele Uniunii. Prin urmare, pentru a utiliza resursele umane și financiare disponibile într-un mod mai eficient, procedura de recunoaștere a țărilor terțe ar trebui să se bazeze pe o analiză a necesității unei astfel de recunoașteri, inclusiv pe o estimare a numărului de comandanți și ofițeri proveniți din țara respectivă care sunt susceptibile de a fi angajați pe navele Uniunii.

(5)  Directiva 2008/106/CE conține, de asemenea, un mecanism centralizat de recunoaștere a certificatelor de navigatori emise de țările terțe. Evaluarea din cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)14 a arătat că statele membre au realizat economii semnificative de costuri de la introducerea mecanismului centralizat. Cu toate acestea, evaluarea a arătat totodată că, în ceea ce privește anumite țări terțe recunoscute, numai un număr foarte limitat de atestate care confirmă recunoașterea certificatelor au fost eliberate de statele membre în legătură cu certificatele de competență sau certificatele de aptitudini eliberate de aceste țări terțe.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19.

14 SWD(2018)19.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a spori în continuare eficiența sistemului centralizat de recunoaștere a țărilor terțe, reevaluarea țărilor terțe care furnizează un număr redus de navigatori flotei Uniunii ar trebui efectuată la intervale mai lungi, care ar trebui mărite la zece ani. Această perioadă mai lungă de reevaluare a sistemului respectivelor țări terțe ar trebui să fie, însă, combinată cu criterii de prioritate care să ia în considerare preocupările legate de siguranță, echilibrând nevoia de eficiență cu un mecanism de salvgardare eficace în caz de deteriorare a calității formării navigatorilor furnizate în țările terțe relevante.

(7)  Pentru a spori în continuare eficiența sistemului centralizat de recunoaștere a țărilor terțe, reevaluarea țărilor terțe care furnizează un număr redus de navigatori flotei Uniunii ar trebui efectuată la intervale mai lungi, care ar trebui mărite la zece ani. De asemenea, competențele navigatorilor respectivi ar trebui evaluate de către statele membre și, dacă este necesar, aceștia ar trebui să beneficieze de formare. Această perioadă mai lungă de reevaluare a sistemului respectivelor țări terțe ar trebui să fie, însă, combinată cu criterii de prioritate care să ia în considerare preocupările legate de siguranță, echilibrând nevoia de eficiență cu un mecanism de salvgardare eficace în caz de deteriorare a calității formării navigatorilor furnizate în țările terțe relevante.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Informațiile privind navigatorii angajați din țări terțe au devenit disponibile la nivelul Uniunii datorită comunicării de către statele membre a informațiilor relevante din registrele lor naționale privind certificatele și atestatele emise. Aceste informații ar trebui utilizate nu numai în scopuri statistice și de elaborare a politicilor, ci și în scopul îmbunătățirii eficienței sistemului centralizat de recunoaștere a țărilor terțe. Pe baza informațiilor comunicate de statele membre, țările terțe recunoscute care nu au furnizat navigatori flotei Uniunii pentru o perioadă de cel puțin cinci ani ar trebui să fie retrase de pe lista țărilor terțe recunoscute. În plus, aceste informații ar trebui să fie utilizate și pentru a se acorda prioritate reevaluării țărilor terțe recunoscute.

(8)  Informațiile privind navigatorii angajați din țări terțe au devenit disponibile la nivelul Uniunii datorită comunicării de către statele membre a informațiilor relevante din registrele lor naționale privind certificatele și atestatele emise. Aceste informații ar trebui utilizate nu numai în scopuri statistice și de elaborare a politicilor, ci și în scopul îmbunătățirii eficienței sistemului centralizat de recunoaștere a țărilor terțe. Pe baza informațiilor comunicate de statele membre, recunoașterea țărilor terțe care nu au furnizat navigatori flotei Uniunii pentru o perioadă de cel puțin zece ani ar trebui reexaminată. Procesul de reexaminare ar trebui includă posibilitatea de a menține sau de a retrage recunoașterea țării terțe relevante, în conformitate cu procedura de examinare. În plus, aceste informații ar trebui să fie utilizate și pentru a se acorda prioritate reevaluării țărilor terțe recunoscute.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Este necesară o amplă dezbatere cu participarea partenerilor sociali, a statelor membre, a instituțiilor de formare și a altor părți interesate pentru a analiza posibilitatea creării unui sistem voluntar de certificate armonizate, care să depășească nivelul de pregătire stabilit prin Convenția STCW, pentru a spori avantajul competitiv al navigatorilor europeni. O astfel de STCW+ ar putea stabili „certificate maritime de excelență” bazate pe cursuri postuniversitare europene în domeniul maritim, care ar oferi navigatorilor europeni competențe superioare celor cerute la nivel internațional. Digitalizarea tot mai accentuată a sectorului maritim ar trebui să contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea acestor competențe și calificări.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b)  Formarea navigatorilor europeni ca ofițeri și comandanți ar trebui să fie susținută prin schimburi de studenți între instituțiile de învățământ și formare maritimă din întreaga Uniune. Pentru a cultiva și a dezvolta competențele și calificările navigatorilor sub pavilion european, este necesar un schimb de bune practici între statele membre. Formarea navigatorilor ar trebui să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de Erasmus +.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5b – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre ar trebui, în măsura posibilului, să actualizeze în permanență lista nevoilor lor și a ofertelor de locuri de muncă pentru navigatori.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Directiva 2008/106/CE

Articolul 5b – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Până la [5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia prezintă o evaluare a impactului recunoașterii reciproce a certificatelor eliberate de statele membre asupra angajării navigatorilor europeni.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Directiva 2008/106/CE

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să respecte standardele privind starea sănătății prevăzute la articolul 11 și

(a)  să respecte standardele privind starea sănătății fizice și mintale prevăzute la articolul 11; și

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Directiva 2008/106/CE

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un stat membru care intenționează să recunoască, prin atestare, certificatele de competență sau certificatele de aptitudini menționate la alineatul (1) – eliberate de o țară terță unui comandant, ofițer sau radiooperator de bord, pentru efectuarea serviciului pe nave aflate sub pavilionul său – prezintă Comisiei o cerere motivată de recunoaștere a respectivei țări terțe, însoțită de o analiză preliminară a respectării de către țara terță a cerințelor Convenției STCW, efectuată colectând informațiile menționate în anexa II, inclusiv o estimare a numărului de comandanți și ofițeri din țara respectivă susceptibili de a fi angajați.

Un stat membru care intenționează să recunoască, prin atestare, certificatele de competență sau certificatele de aptitudini menționate la alineatul (1) – eliberate de o țară terță unui comandant, ofițer sau radiooperator de bord, pentru efectuarea serviciului pe nave aflate sub pavilionul său – prezintă Comisiei o cerere motivată de recunoaștere a respectivei țări terțe, însoțită de o analiză preliminară a respectării de către țara terță a cerințelor Convenției STCW, efectuată colectând informațiile menționate în anexa II, și, atunci când este posibil, o estimare a numărului de comandanți și ofițeri din țara respectivă susceptibili de a fi angajați.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Directiva 2008/106/CE

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În urma prezentării cererii de către un stat membru, Comisia ia decizia de inițiere a procedurii de recunoaștere pentru țară terță în cauză. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2).

În urma prezentării cererii de către un stat membru, Comisia inițiază procedura de recunoaștere pentru țară terță în cauză.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Directiva 2008/106/CE

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când s-a adoptat o decizie pozitivă de inițiere a procedurii de recunoaștere, Comisia, asistată de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și cu posibila implicare a statului membru care prezintă cererea, colectează informațiile menționate în anexa II și realizează o evaluare a sistemelor de formare și certificare ale țării terțe pentru care a fost prezentată cererea de recunoaștere, pentru a verifica dacă țara în cauză respectă toate cerințele Convenției STCW și dacă s-au luat măsurile corespunzătoare pentru prevenirea emiterii de certificate frauduloase.

Comisia, asistată de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă și cu posibila implicare a statului membru care prezintă cererea, colectează informațiile menționate în anexa II și realizează o evaluare a sistemelor de formare și certificare ale țării terțe pentru care a fost prezentată cererea de recunoaștere, pentru a verifica dacă țara în cauză respectă toate cerințele Convenției STCW și dacă s-au luat măsurile corespunzătoare pentru prevenirea emiterii de certificate frauduloase.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Directiva 2008/106/CE

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru care prezintă cererea poate decide să recunoască țara terță în mod unilateral până când se adoptă o decizie în temeiul prezentului alineat. În cazul în care are loc o astfel de recunoaștere unilaterală, statul membru comunică Comisiei numărul de atestate care confirmă recunoașterea, eliberate în legătură cu certificatele de competențe și cu certificatele de aptitudini menționate la alineatul (1), eliberate de țara terță până la adoptarea deciziei privind recunoașterea.

Statul membru care prezintă cererea poate solicita Comisiei o autorizație provizorie de recunoaștere a țării terțe până când se adoptă o decizie în temeiul prezentului alineat. În acest caz, statul membru trebuie să prezinte Comisiei toate informațiile și documentația necesare pentru justificarea acestei cereri, până la luarea unei decizii în temeiul prezentului alineat.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Directiva 2008/106/CE

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În absența unei astfel de documentații, Comisia respinge cererea de recunoaștere provizorie, precizând motivele.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 2008/106/CE

Articolul 20 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Dacă nu există atestate care să confirme recunoașterea, eliberate de un stat membru în legătură cu certificatele de competență sau certificatele de aptitudini menționate la articolul 19 alineatul (1) eliberate de o țară terță pe o perioadă mai mare de cinci ani, se retrage recunoașterea certificatelor eliberate de țara respectivă. În acest scop, Comisia adoptă decizii de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28 alineatul (2), după notificarea statelor membre și a țării terțe în cauză cu cel puțin două luni în avans.

8.  Dacă nu există atestate care să confirme recunoașterea, eliberate de un stat membru în legătură cu certificatele de competență sau certificatele de aptitudini menționate la articolul 19 alineatul (1) eliberate de o țară terță pe o perioadă mai mare de zece ani, se reexaminează recunoașterea certificatelor eliberate de țara respectivă, în urma consultării cu statele membre și cu părțile interesate relevante. În acest scop, în urma procedurii de reexaminare menționate anterior, Comisia adoptă decizii de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 28, după notificarea statelor membre și a țării terțe în cauză cu cel puțin două luni în avans.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera b

Directiva 2008/106/CE

Articolul 21 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  faptul că au fost emise certificate frauduloase;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Nivelul minim de formare a navigatorilor

Referințe

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

11.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Examinare în comisie

9.10.2018

 

 

 

Data adoptării

27.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

17

0

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Nivelul minim de formare a navigatorilor

Referințe

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Data prezentării la PE

24.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Data depunerii

11.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 25 ianuarie 2019Notă juridică