Postopek : 2018/0162(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0007/2019

Predložena besedila :

A8-0007/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/04/2019 - 6.22

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0354

POROČILO     ***I
PDF 270kWORD 96k
11.1.2019
PE 628.404v02-00 A8-0007/2019

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Dominique Riquet

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0315),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0205/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...(2),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0007/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Za ohranitev visoke ravni varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja morja je bistveno, da se izboljša raven znanja in veščin pomorščakov Unije, tako da se razvije usposabljanje in izdajanje spričeval za pomorščake v skladu z mednarodnimi pravili.

(1)  Za ohranitev visoke ravni varnosti v pomorskem prometu in preprečevanja onesnaževanja morja je bistveno, da se izboljša raven znanja in veščin pomorščakov Unije, tako da se razvije usposabljanje in izdajanje spričeval za pomorščake v skladu z mednarodnimi pravili in tehnološkim napredkom, ter da se sprejmejo nadaljnji ukrepi za krepitev ravni evropskih pomorskih veščin, tako da se zagotovijo dodatno usposabljanje in razvojne možnosti za pomorščake v Uniji.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Kodeks STCW že vsebuje smernice za preprečevanje utrujenosti (oddelek B-VIII/1) in delovno sposobnost (oddelek A-VIII/1). Za zagotovitev visoke ravni varnosti je nujno treba okrepiti standarde iz te mednarodne konvencije in jih brez izjeme upoštevati.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Za spodbujanje poklicne mobilnosti pomorščakov v EU in preprečevanje, da bi v evropskem pomorskem sektorju prihajalo do pomanjkanja usposobljenega osebja z ustrezno kombinacijo veščin in usposobljenosti, bi bilo treba olajšati vzajemno priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice. Zato bi morale države članice v celoti priznati spričevala o visoki strokovni usposobljenosti in listinske dokaze, ki jih pomorščakom izdajo druge države članice, tudi za namene izdaje nacionalnih spričeval o usposobljenosti. Če država članica zavrne overitev ali sprejetje takega veljavnega spričevala, ki ga je izdala druga država članica, bi morala navesti razloge za svojo odločitev.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Direktiva 2008/106/ES vsebuje tudi centralizirani mehanizem za priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih izdajo tretje države. Ocena v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (v nadaljnjem besedilu: program REFIT)14 je pokazala, da so bili od uvedbe centraliziranega mehanizma doseženi pomembni prihranki stroškov za države članice. Vendar je ocena hkrati pokazala, da je bilo v zvezi z nekaterimi priznanimi tretjimi državami nato le zelo omejeno število pomorščakov zaposlenih na plovilih Unije. Da bi zato učinkoviteje uporabili razpoložljive človeške in finančne vire, bi moral postopek za priznavanje tretjih držav temeljiti na analizi potrebe po takšnem priznanju, vključno z oceno števila poveljnikov ladij in častnikov, ki izvirajo iz te države in bi se lahko zaposlili na plovilih Unije.

(5)  Direktiva 2008/106/ES vsebuje tudi centralizirani mehanizem za priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih izdajo tretje države. Ocena v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (v nadaljnjem besedilu: program REFIT)14 je pokazala, da so bili od uvedbe centraliziranega mehanizma doseženi pomembni prihranki stroškov za države članice. Vendar je ocena hkrati pokazala, da je bilo v zvezi z nekaterimi priznanimi tretjimi državami nato v državah članicah izdano le zelo omejeno število overitev, ki potrjujejo priznanje spričeval o usposobljenosti in spričeval o visoki strokovni usposobljenosti, izdanih v teh tretjih državah.

_________________

_________________

14 Glej SWD(2018)19.

14 Glej SWD(2018)19.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Za zagotovitev pravice vseh pomorščakov do dostojne zaposlitve in za omejitev izkrivljanja konkurence na notranjem trgu bi bilo treba priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih izdajo tretje države, pogojiti z ratifikacijo mednarodne Konvencije o delu v pomorstvu v teh tretjih državah.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi se še dodatno povečala učinkovitost centraliziranega sistema za priznavanje tretjih držav, bi bilo treba ponovno presojo tretjih držav, ki ladjevju Unije zagotavljajo majhno število pomorščakov, izvajati v daljših časovnih presledkih, ki bi jih bilo treba povečati na deset let. Vendar bi bilo treba to daljše obdobje ponovne presoje sistema takih tretjih držav združiti s prednostnimi merili, pri katerih so upoštevani pomisleki glede varnosti, s čimer se potreba po učinkovitosti uravnoteži z učinkovitim zaščitnim mehanizmom, če bi se poslabšala kakovost usposabljanja pomorščakov v ustreznih tretjih državah.

(7)  Da bi se še dodatno povečala učinkovitost centraliziranega sistema za priznavanje tretjih držav, bi bilo treba ponovno presojo tretjih držav, ki ladjevju Unije zagotavljajo majhno število pomorščakov, izvajati v daljših časovnih presledkih, ki bi jih bilo treba povečati na osem let. O usposobljenosti teh pomorščakov bi morale prav tako presoditi države članice, po potrebi pa bi bilo treba te pomorščake napotiti na usposabljanje. Vendar bi bilo treba to daljše obdobje ponovne presoje sistema takih tretjih držav združiti s prednostnimi merili, pri katerih so upoštevani pomisleki glede varnosti, s čimer se potreba po učinkovitosti uravnoteži z učinkovitim zaščitnim mehanizmom, če bi se poslabšala kakovost usposabljanja pomorščakov v ustreznih tretjih državah.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Podatki o pomorščakih, zaposlenih iz tretjih držav, so postali razpoložljivi na ravni Unije, odkar države članice sporočajo ustrezne podatke iz svojih nacionalnih registrov v zvezi z izdanimi spričevali in overitvami. Te podatke bi bilo treba uporabiti za statistične namene in oblikovanje politik, pa tudi za izboljšanje učinkovitosti centraliziranega sistema za priznavanje tretjih držav. Na podlagi podatkov, ki jih sporočijo države članice, se priznane tretje države, ki vsaj pet let ladjevju Unije niso zagotovile nobenih pomorščakov, umaknejo s seznama priznanih tretjih držav. Poleg tega pa se ti podatki uporabijo tudi pri dajanju prednosti ponovni presoji priznanih tretjih držav.

(8)  Podatki o pomorščakih, zaposlenih iz tretjih držav, so postali razpoložljivi na ravni Unije, odkar države članice sporočajo ustrezne podatke iz svojih nacionalnih registrov v zvezi z izdanimi spričevali in overitvami. Te podatke bi bilo treba uporabiti za statistične namene in oblikovanje politik, pa tudi za izboljšanje učinkovitosti centraliziranega sistema za priznavanje tretjih držav. Na podlagi podatkov, ki jih sporočijo države članice, bi bilo treba priznanje tretjih držav, ki vsaj osem let ladjevju Unije niso zagotovile nobenih pomorščakov, ponovno preučiti. Postopek ponovne preučitve bi moral vključevati možnost ohranitve ali umika priznanja ustrezne tretje države. Poleg tega pa se ti podatki uporabijo tudi pri dajanju prednosti ponovni presoji priznanih tretjih držav.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Določbe o priznavanju poklicnih kvalifikacij v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES15 se ne uporabljajo za priznavanje spričeval pomorščakov na podlagi Direktive 2008/106/ES. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/45/ES16 je urejala vzajemno priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice. Vendar so opredelitve spričeval pomorščakov iz Direktive 2005/45/ES zastarale po spremembah Konvencije STCW leta 2010. Zato bi bilo treba shemo vzajemnega priznavanja spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, spremeniti, da bi izražala mednarodne spremembe in nove opredelitve spričeval pomorščakov, vključene v Direktivo 2008/106/ES. Poleg tega bi bilo treba v shemo vzajemnega priznavanja vključiti tudi zdravniška spričevala pomorščakov, izdana v okviru pristojnosti držav članic. Da bi se odpravila dvoumnost in tveganje za neskladja med Direktivo 2005/45/ES in Direktivo 2008/106/ES, bi morala vzajemno priznavanje spričeval pomorščakov urejati Direktiva 2008/106/ES.

(9)  Določbe o priznavanju poklicnih kvalifikacij v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES15 se ne uporabljajo za priznavanje spričeval pomorščakov na podlagi Direktive 2008/106/ES. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/45/ES16 je urejala vzajemno priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice. Vendar so opredelitve spričeval pomorščakov iz Direktive 2005/45/ES zastarale po spremembah Konvencije STCW leta 2010. Zato bi bilo treba shemo vzajemnega priznavanja spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, spremeniti, da bi izražala mednarodne spremembe in nove opredelitve spričeval pomorščakov, vključene v Direktivo 2008/106/ES. Poleg tega bi bilo treba v shemo vzajemnega priznavanja vključiti tudi zdravniška spričevala pomorščakov, izdana v okviru pristojnosti držav članic. Da bi se odpravila dvoumnost in tveganje za neskladja med Direktivo 2005/45/ES in Direktivo 2008/106/ES, bi morala vzajemno priznavanje spričeval pomorščakov urejati Direktiva 2008/106/ES. Da bi se poleg tega zmanjšalo upravno breme za države članice in olajšalo upravljanje vkrcanj, je treba preiti na elektronski sistem dokazil, ki jih predložijo pomorščaki, da bi se do leta 2027 dosegla popolna dematerializacija spričeval in dokazil.

__________________

__________________

15 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).

15 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).

16 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/45/ES o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, in spremembah Direktive 2001/25/ES (UL L 255, 30.9.2005, str. 160).

16 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/45/ES o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, in spremembah Direktive 2001/25/ES (UL L 255, 30.9.2005, str. 160).

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Da bi se prispevalo k večji varnosti, večji učinkovitosti pri upravljanju ladij, ki plujejo pod zastavo ene od držav članic, in spodbujanju pomorščakov, usposobljenih v Uniji, je treba še naprej razvijati evropsko pomorsko strokovno znanje ter izboljševati kvalifikacije in veščine pomorščakov, zlasti v okviru tehnološkega napredka in digitalizacije sektorja. Zato bi bilo treba ponuditi usposabljanje, ki presega minimalne zahteve iz Konvencije STCW in omogoča pridobitev evropskega pomorskega spričevala odličnosti, kot je priporočeno v poročilu delovne skupine Komisije za konkurenco in zaposlovanje v pomorstvu z dne 9. junija 2011. Da bi se izkoristila izmenjava dobre prakse med državami članicami, bi bilo treba spodbujati tudi mehanizem Erasmus+ za usposabljanje pomorščakov.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b)  Spričevala bi morala biti centralizirana z elektronsko podatkovno zbirko na ravni Unije, ki bi bila povezana tudi s podatkovno zbirko iz Direktive 2009/16/ES1a Evropskega parlamenta in Sveta. Ta digitalizacija podatkov po naravi poteka v okviru tehnološkega napredka pri zbiranju in posredovanju podatkov, da bi se prispevalo k stroškovnim prihrankom in učinkoviti uporabi človeških virov.

 

____________________

 

1a Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L 131, 28.5.2009, str. 57).

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Potrebna je obširna razprava s socialnimi partnerji, državami članicami, ustanovami za usposabljanje in drugimi deležniki, da se preuči možnost vzpostavitve prostovoljnega sistema usklajenih spričeval, ki presega raven izobraževanja iz Konvencije STCW, da bi povečali konkurenčno prednost evropskih pomorščakov. V okviru takega sistema STCW+ bi se lahko uvedla „pomorska spričevala odličnosti“ za evropske podiplomske študijske programe na področju pomorstva, ki bi evropskim pomorščakom zagotovila veščine, ki močno presegajo mednarodne zahteve. Vse večja digitalizacija pomorskega sektorja bi morala prispevati k izboljšanju in razvoju teh veščin in kvalifikacij.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Izobraževanje evropskih poveljnikov ladij in častnikov bi bilo treba podpirati s študijskimi izmenjavami med ustanovami za izobraževanje in usposabljanje pomorščakov po vsej Uniji. Da bi ohranili ter razvili veščine in kvalifikacije pomorščakov, ki plujejo pod evropsko zastavo, je potrebna izmenjava dobre prakse med državami članicami. Usposabljanje pomorščakov bi moralo v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja program Erasmus+.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 10

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2a)  v členu 5 se odstavek 10 nadomesti z naslednjim:

10. Ob upoštevanju člena 19(7) mora biti izvirnik vsakega spričevala na podlagi te direktive na voljo na ladji, na kateri imetnik spričevala dela.

10. Ob upoštevanju člena 19(7) mora biti izvirnik vsakega spričevala na podlagi te direktive na voljo na ladji, na kateri imetnik spričevala dela, in sicer v papirni ali elektronski obliki, za verodostojnost in veljavnost katere jamči država izdajateljica, preveriti pa ju je mogoče v okviru postopka iz odstavka 12(b) in odstavka 13 tega člena.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=EN)

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5 – odstavek 13

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(2b)  v členu 5 se odstavek 13 nadomesti z naslednjim:

13. Od 1. januarja 2017 bodo informacije, ki morajo biti na voljo v skladu s točko (b) odstavka 12, dostopne z elektronskimi sredstvi.

„13. Od 1. januarja 2017 bodo informacije, ki morajo biti na voljo v skladu s točko (b) odstavka 12, dostopne z elektronskimi sredstvi. Od 1. januarja 2027 bodo vsa spričevala in overitve v skladu s točko (a) odstavka 12 dostopna z elektronskimi sredstvi.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=EN)

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice za namene člena 20(8) in člena 21(2) ter za uporabo s strani držav članic in Komisije pri oblikovanju politik vsako leto Komisiji predložijo podatke iz Priloge V k tej direktivi o spričevalih o usposobljenosti in overitvah, ki potrjujejo priznanje spričeval o usposobljenosti. Prostovoljno lahko zagotovijo tudi podatke o spričevalih o visoki strokovni usposobljenosti, izdanih mornarjem v skladu s poglavji II, III in VII Priloge h Konvenciji STCW.

Komisija za namene člena 20(8) in člena 21(2) ter za olajšanje izvajanja člena 8 ustvari, upravlja in posodablja zbirko podatkov, s katero so povezane vse države članice in ki vsebuje vse podatke iz Priloge V k tej direktivi o spričevalih o usposobljenosti in overitvah, ki potrjujejo priznanje spričeval o visoki strokovni usposobljenosti, izdanih v skladu s praviloma V/1-1 in V/1-2 Konvencije STCW.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Zbirka podatkov, ki vsebuje spričevala pomorščakov, mora biti povezana z inšpekcijsko zbirko podatkov iz člena 24 Direktive 2009/16/ES.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica sprejme spričevala o visoki strokovni usposobljenosti in listinske dokaze, ki jih izda druga država članica ali so izdana v okviru njenih pristojnosti, da se pomorščakom omogoči delo na ladjah v okviru njenega ladjevja.

1.  Vsaka država članica v papirni ali elektronski obliki sprejme spričevala o visoki strokovni usposobljenosti in listinske dokaze, ki jih izda druga država članica ali so izdana v okviru njenih pristojnosti, da se pomorščakom omogoči delo na ladjah v okviru njenega ladjevja in da se izdajo spričevala o usposobljenosti ali spričevala o visoki strokovni usposobljenosti. Prvotna odločitev glede sprejetja takih spričeval ali dokazov se sprejme v enem mesecu od prejema zahtevka in dokazil.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsaka država članica prizna spričevala o usposobljenosti, ki jih izda druga država članica, ali spričevala o visoki strokovni usposobljenosti, ki jih izda druga država članica, poveljnikom ladij in častnikom v skladu s praviloma V/1-1 in V/1-2 Priloge I, tako da overi spričevalo, s čimer potrdi, da ga priznava. Overitev, ki potrjuje priznavanje spričevala, se omeji na dela, funkcije in ravni usposobljenosti ali visoke strokovne usposobljenosti, ki so določeni v spričevalu. Obrazec, ki se uporabi za overitev, se opredeli v odstavku 3 oddelka A-I/2 Kodeksa STCW.

2.  Vsaka država članica prizna spričevala o usposobljenosti, ki jih izda druga država članica, ali spričevala o visoki strokovni usposobljenosti, ki jih izda druga država članica, poveljnikom ladij in častnikom v skladu s praviloma V/1-1 in V/1-2 Priloge I, tako da overi spričevalo, s čimer potrdi, da ga priznava. Overitev, ki potrjuje priznavanje spričevala, se omeji na dela, funkcije in ravni usposobljenosti ali visoke strokovne usposobljenosti, ki so določeni v spričevalu. Overitev se izda le, če so v skladu z odstavkom 7 pravila I/2 Konvencije STCW upoštevane vse zahteve Konvencije STCW. Obrazec, ki se uporabi za overitev, se opredeli v odstavku 3 oddelka A-I/2 Kodeksa STCW.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5b – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da imajo pomorščaki pravico do pritožbe zoper vsako zavrnitev overitve ali sprejetja veljavnega spričevala ali zoper odsotnost odgovora, in sicer v skladu z nacionalno zakonodajo in postopki.

4.  Države članice zagotovijo, da imajo pomorščaki pravico do pritožbe zoper vsako zavrnitev overitve ali sprejetja veljavnega spričevala ali zoper odsotnost odgovora ali neupravičene zamude, in sicer v skladu z nacionalno zakonodajo in postopki, ter da se pomorščakom zagotovijo ustrezni brezplačni nasveti in pomoč glede takih pritožb.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5b – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice bi morale skrbeti, da je seznam njihovih potreb in ponudb za zaposlitev pomorščakov čim bolj posodobljen.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5b – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Države članice ob pomoči Komisije in v sodelovanju s socialnimi partnerji razvijejo vzajemno priznano evropsko pomorsko diplomo odličnosti, v okviru katere se pomorščakom zagotovi dodatno usposabljanje, ki presega zahteve Konvencije STCW, za dodatno krepitev ravni evropskih pomorskih veščin.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5b – odstavek 7 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b.  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do [vstaviti datum pet let po začetku veljavnosti] predloži oceno učinka vzajemnega priznavanja usposabljanja in kvalifikacij pomorščakov na zaposlovanje in veščine evropskih pomorščakov, vključno s predlogi za nadaljnje ukrepanje glede na to oceno.

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Direktiva 2008/106/ES

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izpolnjuje standarde glede dobrega zdravstvenega stanja, ki jih določa člen 11, in

(a)  izpolnjuje standarde glede dobrega telesnega in duševnega zdravstvenega stanja, ki jih določa člen 11, in

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a a (novo)

Direktiva 2008/106/ES

Člen 19 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa)  v členu 19 se spremeni odstavek 1:

1.  Pomorščakom, ki nimajo spričeval o usposobljenosti, izdanih v državi članici, in/ali spričeval o visoki strokovni usposobljenosti, ki jih države članice izdajo poveljnikom ladij in častnikom v skladu s pravili V/1-1 in V/1-2 Konvencije STCW, se lahko dovoli delo na ladjah, ki plujejo pod zastavo države članice, če je bila odločitev o priznanju njihovih spričeval o usposobljenosti in spričeval o visoki strokovni usposobljenosti sprejeta v skladu s postopki iz odstavkov 2 do 6 tega člena.

 

1.  Pomorščakom, ki nimajo spričeval o usposobljenosti, izdanih v državi članici, in/ali spričeval o visoki strokovni usposobljenosti, ki jih države članice izdajo poveljnikom ladij in častnikom v skladu s pravili V/1-1 in V/1-2 Konvencije STCW, se lahko dovoli delo na ladjah, ki plujejo pod zastavo države članice, če je bila odločitev o priznanju njihovih spričeval o usposobljenosti in spričeval o visoki strokovni usposobljenosti sprejeta v skladu s postopki iz odstavkov 2 do 6 tega člena in če je tretja država, na katero se nanaša postopek priznanja, ratificirala Mednarodno konvencijo o delu v pomorstvu.

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:SL:PDF)

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2008/106/ES

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica, ki namerava z overitvijo priznati spričevala o usposobljenosti ali spričevala o visoki strokovni usposobljenosti iz odstavka 1, ki jih je tretja država izdala poveljniku ladje, častniku ali radijskemu operaterju za delo na ladjah, ki plujejo pod njeno zastavo, predloži Komisiji zahtevek za priznanje te tretje države, ki mu priloži predhodno analizo skladnosti tretje države z zahtevami Konvencije STCW, tako da zbere podatke iz Priloge II, vključno z oceno števila poveljnikov ladij in častnikov iz te države, ki bi se lahko zaposlili.

Država članica, ki namerava z overitvijo priznati spričevala o usposobljenosti ali spričevala o visoki strokovni usposobljenosti iz odstavka 1, ki jih je tretja država izdala poveljniku ladje, častniku ali radijskemu operaterju za delo na ladjah, ki plujejo pod njeno zastavo, predloži Komisiji zahtevek za priznanje te tretje države, ki mu priloži predhodno analizo skladnosti tretje države z zahtevami Konvencije STCW in konvencije o delu v pomorstvu, tako da zbere podatke iz Priloge II. Država članica v utemeljitev zahtevka v okviru predhodne analize predloži dodatne informacije o razlogih za priznanje tretje države. Razen v ustrezno utemeljenih primerih država članica poleg predhodne analize skladnosti predloži utemeljeno oceno števila poveljnikov ladij, častnikov in radijskih operaterjev iz te države, ki bi se lahko zaposlili.

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2008/106/ES

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po predložitvi zahtevka države članice Komisija sprejme sklep o začetku postopka priznanja za to tretjo državo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).

Po predložitvi zahtevka države članice Komisija začne postopek priznanja za to tretjo državo.

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2008/106/ES

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je bil sprejet pozitiven sklep o začetku postopka priznanja, Komisija, ob pomoči Evropske agencije za pomorsko varnost in ob morebitni vključitvi države članice, ki je predložila zahtevek, zbere podatke iz Priloge II ter oceni sisteme za usposabljanje in izdajanje spričeval v tretji državi, za katero je bil predložen zahtevek za priznanje, da bi preverila, ali zadevna država izpolnjuje vse zahteve Konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečitev izdajanja spričeval, pridobljenih z goljufijo.

Komisija, ob pomoči Evropske agencije za pomorsko varnost in ob morebitni vključitvi države članice, ki je predložila zahtevek, in katere koli druge zadevne države članice zbere podatke iz Priloge II ter oceni sisteme za usposabljanje in izdajanje spričeval v tretji državi, za katero je bil predložen zahtevek za priznanje, da bi preverila, ali zadevna država izpolnjuje vse zahteve Konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečitev izdajanja spričeval, pridobljenih z goljufijo.

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 2008/106/ES

Člen 20 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če ni overitev, ki bi potrjevale priznanja, ki jih država članica izda v zvezi s spričevali o usposobljenosti ali spričevali o visoki strokovni usposobljenosti iz člena 19(1), ki jih tretja država izda za več kot pet let, se priznanje spričeval te države umakne. V ta namen Komisija sprejme izvedbene sklepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2), potem ko vsaj dva meseca vnaprej obvesti državo članico in zadevno tretjo državo.

8.  Če ni overitev, ki bi potrjevale priznanja, ki jih država članica izda v zvezi s spričevali o usposobljenosti ali spričevali o visoki strokovni usposobljenosti iz člena 19(1), ki jih tretja država izda za več kot osem let, se priznanje spričeval te države ponovno preuči. V ta namen Komisija sprejme izvedbene sklepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2), potem ko vsaj tri mesece vnaprej obvesti državo članico in zadevno tretjo državo.

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a

Direktiva 2008/106/ES

Člen 21 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ob pomoči Evropske agencije za pomorsko varnost redno in vsaj v desetih letih po zadnji presoji izvaja ponovno presojo tretjih držav, ki so bile priznane v skladu s postopkom iz prvega pododstavka člena 19(3), vključno s tistimi iz člena 19(6), da bi preverila, ali izpolnjujejo ustrezna merila iz Priloge II in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje izdajanja spričeval, pridobljenih z goljufijo.

1.  Komisija ob pomoči Evropske agencije za pomorsko varnost redno in vsaj v sedmih letih po zadnji presoji izvaja ponovno presojo tretjih držav, ki so bile priznane v skladu s postopkom iz prvega pododstavka člena 19(3), vključno s tistimi iz člena 19(6), da bi preverila, ali izpolnjujejo ustrezna merila iz Priloge II in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečevanje izdajanja spričeval, pridobljenih z goljufijo.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b

Direktiva 2008/106/ES

Člen 21 – odstavek 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

d)  število programov, ki jih odobri tretja država;

(d)  število programov za usposabljanje in razvoj pomorščakov, ki jih odobri tretja država;

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b

Direktiva 2008/106/ES

Člen 21 – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  skupno število pomorščakov, ki jih tretja država prispeva k ladjevju Unije, ter raven njihove usposobljenosti in kvalifikacij;

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b

Direktiva 2008/106/ES

Člen 21 – odstavek 2 – točka f b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  informacije o standardih izobraževanja in usposabljanja v tej tretji državi, ki jih zagotovijo vsi ustrezni organi ali drugi deležniki.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Direktiva 2008/106/ES

Člen 25a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice Komisiji sporočijo podatke iz Priloge V za namene člena 20(8) in člena 21(2) ter za uporabo s strani držav članic in Komisije pri oblikovanju politik.

1.  Države članice zagotovijo, da se podatki iz Priloge V prenesejo v zbirko podatkov, vzpostavljeno v skladu s členom 5a, takoj ko se izda ustrezna overitev ali spričevalo.

 

Države članice zagotovijo, da se podatki, preneseni v zbirko podatkov iz člena 5a, v 72 urah potrdijo za namene objave.

 

Države članice imajo dostop do vseh podatkov, shranjenih v zbirki podatkov iz člena 5a, za namene izvajanja člena 8.

(1)

UL C…(še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)

UL C…(še ni objavljeno v Uradnem listu).


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Pomen človeškega dejavnika za varnost na morju in zaščito morskega okolja je priznan na ravni Evropske unije. Šteje se, da je izboljšanje izobraževanja, usposabljanja in izdajanja spričeval za pomorščake posebej pomembno za doseganje visoke ravni te varnosti.

V EU to vprašanje urejata dve direktivi: Direktiva 2008/106/ES, ki opredeljuje minimalne standarde usposabljanja in izobraževanja, ter Direktiva 2005/45/ES, s katero se spodbuja poklicna mobilnost pomorščakov znotraj EU z olajšanjem vzajemnega priznavanja spričeval, ki jih izdajo države članice. Natančneje:

  Direktiva 2008/106/ES na ravni EU združuje mednarodni okvir za zahteve za mednarodno usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje za pomorščake, ki so bile razvite v okviru Mednarodne pomorske organizacije (IMO) in so predpisane z Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov iz leta 1978, kakor je bila spremenjena (Konvencija STCW).

  Direktiva 2005/45/ES: spodbuja poklicno mobilnost pomorščakov znotraj EU z uvedbo poenostavljenega postopka za olajšanje vzajemnega priznavanja spričeval, ki jih izdajo države članice.

Preverjanja ustreznosti veljavne zakonodaje

Iz ocene v okviru programa REFIT (program ustreznosti in uspešnosti predpisov) je razvidno, da je okvir EU v zvezi z usposabljanjem in izdajanjem spričeval za pomorščake večinoma dosegel svoje ključne cilje in ohranja svoj pomen. Prispeval je namreč k odpravi ladijskih posadk, ki niso dovolj kvalificirane in delajo na ladjah, ki plujejo pod zastavo EU, kar je dosegel z izboljšanjem izobraževanja, usposabljanja in izdajanja spričeval za pomorščake, hkrati pa so bili z uvedbo centraliziranega mehanizma EU doseženi enaki konkurenčni pogoji med pomorščaki, usposobljenimi v EU, in pomorščaki, zaposlenimi iz tretjih držav. Nazadnje je vzajemno priznavanje spričeval pomorščakov na podlagi Direktive 2005/45/ES omogočilo večjo mobilnost pomorščakov med plovili, ki plujejo pod zastavo držav članic EU.

Ocena v okviru programa REFIT pa je razkrila nekaj pomanjkljivosti v zvezi z učinkovitostjo in sorazmernostjo nekaterih regulativnih zahtev iz direktive, kot na primer:

  upravni okvir, ki se uporablja za postopek priznavanja in ponovne presoje za tretje države, ni uspešen;

  področje uporabe sheme za vzajemno priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, ni jasno in ne zagotavlja pravne varnosti;

  Direktivo 2008/106/ES je treba redno usklajevati ob upoštevanju najnovejših sprememb Konvencije STCW, zlasti v primeru novih zahtev glede kvalifikacij in usposabljanja za pomorščake, ki delajo na potniških ladjah, ladjah, ki uporabljajo pline ali druga goriva z nizkim vnetiščem (iz Kodeksa IGF), in ladjah, ki plujejo v polarnih vodah. S tega vidika trenutni postopek upoštevanja sprememb Konvencije STCW povzroča precejšnje zamude in prinaša tveganje, da pravo Unije dalj časa ne bo v skladu z mednarodnim okvirom.

Predlog Komisije 

Namen predloga Komisije je poenostaviti in racionalizirati obstoječi regulativni okvir EU za usposabljanje in izdajanje spričeval za pomorščake, da bi se:

  ohranila skladnost predpisov EU z mednarodnim okvirom;

  posodobil centralizirani mehanizem za priznavanje tretjih držav, s čimer bi se povečala njegova uspešnost;

  in povečala pravna varnost glede vzajemnega priznavanja spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice.

Stališče poročevalca

Poročevalec podpira in pozdravlja predlog Komisije za posodobitev evropskih standardov s pravili Konvencije STCW, določenimi pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije. Poročevalec se zaveda, da je treba podpirati in spremljati kakovost usposabljanja pomorščakov, ki delajo na ladjah, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, zlasti z zagotavljanjem kakovosti usposabljanja pomorščakov, zaposlenih v tretjih državah, v okviru ureditve vzajemnega priznavanja spričeval, da bi se zagotovila varnost na krovu ladij.

Meni zlasti, da se s spremembami, ki jih je Evropska komisija sprejela v zvezi z vzajemnim priznavanjem spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, zadeve dejansko poenostavljajo, pri čemer se preprečuje pravno prekrivanje med mednarodnim okvirom in Direktivo 2008/106/ES.

Poleg tega je poročevalec pozdravil predlog za pregled postopka za priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih je izdala tretja država, pa tudi predlog za mehanizem umika priznanja. Vendar meni, da bi bilo treba obdobje, po katerem se priznanje lahko umakne za tretjo državo, če pomorščaki iz te države niso zaposleni na krovu ladij, ki plujejo pod zastavo države članice, podaljšati s pet na osem let, ker je to dodatno obdobje nujno za uskladitev s trajanjem usposabljanja in njegovo potrditvijo.

Glede zahtevka za priznanje spričeval tretje države o usposobljenosti ali visoki strokovni usposobljenosti, ki ga država članica vloži pri Evropski komisiji, poročevalec meni, da ga je treba obravnavati v skladu s pravom in da Komisija ne sme sama odločiti, ali naj se začne postopek v zvezi s posamezno tretjo državo.

Poročevalec nato predlaga nova ukrepa za izboljšanje kakovosti usposabljanja evropskih pomorščakov. Predlaga evropsko spričevalo odličnosti za usposabljanje pomorščakov, ki presega minimalne standarde, opredeljene na mednarodni ravni,da bi se razvilo evropsko strokovno znanje, da bi se veščine pomorščakov med drugim prilagodile digitalizaciji poklica, pri čemer je končni cilj, da bi imeli evropski pomorščaki z usposabljanjem konkurenčno prednost na svetovnem trgu.

Predlaga tudi, da se spričevala, ki jih izdajo države članice ali priznane tretje države, nemudoma prenesejo v centralno elektronsko zbirko podatkov na ravni Evropske unije, ki je povezana z inšpekcijsko zbirko podatkov iz Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča, da bi se zmanjšali finančni in človeški stroški ter omogočilo povečanje uspešnosti nadzornega sistema kot celote.


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (27.11.2018)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

Pripravljavka mnenja: Sofia Ribeiro

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Izboljševanje izobraževanja in usposabljanja je absolutna prednostna naloga Evropske unije in njenih oblikovalcev politik. Zagotavljanje znanj evropskim državljanom je cilj, s katerim se bo povečala vzdržnost številnih gospodarskih sektorjev, pri čemer pomorski promet ni izjema.

90 % odstotkov blaga, ki se izvozi iz Evropske unije, in 40 % blaga, s katerim se trguje znotraj EU, potuje po morju. Pomorski promet je tako ključna os za napredovanje evropske trgovine in ima izjemno velik vpliv na gospodarstvo in posledično ustvarjanje delovnih mest. Zato je treba zagotoviti usposabljanje in specializacijo pomorščakov ter izdajanje spričeval zanje, da bi se čim bolj zmanjšale morebitne grožnje za varnost človeških življenj in blaga na morju ali za morsko okolje med opravljanjem dejavnosti na ladjah. Zakonodaja EU o minimalni ravni usposabljanja in minimalnih sprejemljivih delovnih pogojih ter varnostnih ureditvah na krovu mora prav tako biti v skladu z mednarodnimi standardi in konvencijami, saj je pomorski sektor po naravi sam po sebi globalen.

V okviru sedanjega normativnega okvira EU že potekajo velika prizadevanja za odpravo dela ladijskih posadk, ki ne dosegajo standardov in delajo na ladjah, ki plujejo pod zastavo EU, in sicer z izboljšanjem izobraževanja in usposabljanja pomorščakov ter izdajanja spričeval zanje. Hkrati so bili z vzpostavitvijo centraliziranega mehanizma EU doseženi enaki konkurenčni pogoji med pomorščaki, usposobljenimi v Uniji, in pomorščaki, zaposlenimi iz tretjih držav, in sicer v skladu z obveznostmi držav članic, ki so jih prevzele ob pristopu h konvenciji STWC. Vendar je treba ob upoštevanju nedavnih zakonodajnih sprememb zakonodajo EU prilagoditi, poenostaviti in preoblikovati.

To bo doseženo s sedanjim postopkom pregleda Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES, zato bi bilo treba v okviru tega poskusiti odpraviti že odkrite vrzeli ter poenostaviti in racionalizirati sedanji regulativni okvir EU na teh področjih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Direktiva 2008/106/ES vsebuje tudi centralizirani mehanizem za priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih izdajo tretje države. Ocena v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (v nadaljnjem besedilu: program REFIT)14 je pokazala, da so bili od uvedbe centraliziranega mehanizma doseženi pomembni prihranki stroškov za države članice. Vendar je ocena hkrati pokazala, da je bilo v zvezi z nekaterimi priznanimi tretjimi državami nato le zelo omejeno število pomorščakov zaposlenih na plovilih Unije. Da bi zato učinkoviteje uporabili razpoložljive človeške in finančne vire, bi moral postopek za priznavanje tretjih držav temeljiti na analizi potrebe po takšnem priznanju, vključno z oceno števila poveljnikov ladij in častnikov, ki izvirajo iz te države in bi se lahko zaposlili na plovilih Unije.

(5)  Direktiva 2008/106/ES vsebuje tudi centralizirani mehanizem za priznavanje spričeval pomorščakov, ki jih izdajo tretje države. Ocena v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (v nadaljnjem besedilu: program REFIT)14 je pokazala, da so bili od uvedbe centraliziranega mehanizma doseženi pomembni prihranki stroškov za države članice. Vendar je ocena hkrati pokazala, da je bilo v zvezi z nekaterimi priznanimi tretjimi državami nato v državah članicah izdano le zelo omejeno število overitev, ki potrjujejo priznanje spričeval o usposobljenosti in spričeval o visoki strokovni usposobljenosti, izdanih v tretjih državah.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)0019

14 SWD(2018)0019

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi se še dodatno povečala učinkovitost centraliziranega sistema za priznavanje tretjih držav, bi bilo treba ponovno presojo tretjih držav, ki ladjevju Unije zagotavljajo majhno število pomorščakov, izvajati v daljših časovnih presledkih, ki bi jih bilo treba povečati na deset let. Vendar bi bilo treba to daljše obdobje ponovne presoje sistema takih tretjih držav združiti s prednostnimi merili, pri katerih so upoštevani pomisleki glede varnosti, s čimer se potreba po učinkovitosti uravnoteži z učinkovitim zaščitnim mehanizmom, če bi se poslabšala kakovost usposabljanja pomorščakov v ustreznih tretjih državah.

(7)  Da bi se še dodatno povečala učinkovitost centraliziranega sistema za priznavanje tretjih držav, bi bilo treba ponovno presojo tretjih držav, ki ladjevju Unije zagotavljajo majhno število pomorščakov, izvajati v daljših časovnih presledkih, ki bi jih bilo treba povečati na deset let. O usposobljenosti teh pomorščakov bi morale prav tako presoditi države članice, po potrebi pa bi jih bilo treba napotiti na usposabljanje. Vendar bi bilo treba to daljše obdobje ponovne presoje sistema takih tretjih držav združiti s prednostnimi merili, pri katerih so upoštevani pomisleki glede varnosti, s čimer se potreba po učinkovitosti uravnoteži z učinkovitim zaščitnim mehanizmom, če bi se poslabšala kakovost usposabljanja pomorščakov v ustreznih tretjih državah.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Podatki o pomorščakih, zaposlenih iz tretjih držav, so postali razpoložljivi na ravni Unije, odkar države članice sporočajo ustrezne podatke iz svojih nacionalnih registrov v zvezi z izdanimi spričevali in overitvami. Te podatke bi bilo treba uporabiti za statistične namene in oblikovanje politik, pa tudi za izboljšanje učinkovitosti centraliziranega sistema za priznavanje tretjih držav. Na podlagi podatkov, ki jih sporočijo države članice, se priznane tretje države, ki vsaj pet let ladjevju Unije niso zagotovile nobenih pomorščakov, umaknejo s seznama priznanih tretjih držav. Poleg tega pa se ti podatki uporabijo tudi pri dajanju prednosti ponovni presoji priznanih tretjih držav.

(8)  Podatki o pomorščakih, zaposlenih iz tretjih držav, so postali razpoložljivi na ravni Unije, odkar države članice sporočajo ustrezne podatke iz svojih nacionalnih registrov v zvezi z izdanimi spričevali in overitvami. Te podatke bi bilo treba uporabiti za statistične namene in oblikovanje politik, pa tudi za izboljšanje učinkovitosti centraliziranega sistema za priznavanje tretjih držav. Na podlagi podatkov, ki jih sporočijo države članice, bi bilo treba ponovno preučiti priznavanje tretjih držav, ki najmanj deset let ladjevju Unije niso zagotovile nobenih pomorščakov. Ponovna preučitev bi morala zajemati možnost ohranitve ali umika priznanja ustrezne tretje države v skladu s postopkom pregleda. Poleg tega pa se ti podatki uporabijo tudi pri dajanju prednosti ponovni presoji priznanih tretjih držav.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Potrebna je obširna razprava s socialnimi partnerji, državami članicami, ustanovami za usposabljanje in drugimi deležniki, da se preuči možnost vzpostavitve prostovoljnega sistema usklajenih spričeval, ki presega raven izobraževanja iz STCW, da bi povečali konkurenčno prednost evropskih pomorščakov. V okviru takega STCW+ bi se lahko uvedla „spričevala o pomorski odličnosti“ za evropske podiplomske študijske programe na področju pomorstva, ki bi evropskim pomorščakom zagotovila veščine, ki močno presegajo mednarodne zahteve. Vse večja digitalizacija pomorskega sektorja bi morala prispevati k izboljšanju in razvoju teh veščin ter kvalifikacij.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b)  Izobraževanje evropskih poveljnikov ladij in častnikov bi bilo treba podpirati s študijskimi izmenjavami med ustanovami za izobraževanje in usposabljanje pomorščakov po vsej Uniji. Da bi ohranili ter razvili veščine in kvalifikacije pomorščakov, ki plujejo pod evropsko zastavo, je potrebna izmenjava dobre prakse med državami članicami. Usposabljanje pomorščakov bi moralo v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja program Erasmus+.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5b – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice bi morale skrbeti, da je seznam njihovih potreb in ponudb za zaposlitev pomorščakov čim bolj posodobljen.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Direktiva 2008/106/ES

Člen 5b – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Komisija do … [pet let po začetku veljavnosti te direktive] predloži oceno učinka vzajemnega priznavanja spričeval, izdanih v državah članicah, na zaposlovanje evropskih pomorščakov.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Direktiva 2008/106/ES

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izpolnjuje standarde glede dobrega zdravstvenega stanja, ki jih določa člen 11, in

(a)  izpolnjuje standarde glede dobrega telesnega in duševnega zdravstvenega stanja, ki jih določa člen 11, in

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2008/106/ES

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica, ki namerava z overitvijo priznati spričevala o usposobljenosti ali spričevala o visoki strokovni usposobljenosti iz odstavka 1, ki jih je tretja država izdala poveljniku ladje, častniku ali radijskemu operaterju za delo na ladjah, ki plujejo pod njeno zastavo, predloži Komisiji zahtevek za priznanje te tretje države, ki mu priloži predhodno analizo skladnosti tretje države z zahtevami Konvencije STCW, tako da zbere podatke iz Priloge II, vključno z oceno števila poveljnikov ladij in častnikov iz te države, ki bi se lahko zaposlili.

Država članica, ki namerava z overitvijo priznati spričevala o usposobljenosti ali spričevala o visoki strokovni usposobljenosti iz odstavka 1, ki jih je tretja država izdala poveljniku ladje, častniku ali radijskemu operaterju za delo na ladjah, ki plujejo pod njeno zastavo, predloži Komisiji zahtevek za priznanje te tretje države, ki mu priloži predhodno analizo skladnosti tretje države z zahtevami Konvencije STCW, tako da zbere podatke iz Priloge II in, kjer je možno, oceno števila poveljnikov ladij in častnikov iz te države, ki bi se lahko zaposlili.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2008/106/ES

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Po predložitvi zahtevka države članice Komisija sprejme sklep o začetku postopka priznanja za to tretjo državo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2).

Po predložitvi zahtevka države članice Komisija začne postopek priznanja za to tretjo državo.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Direktiva 2008/106/ES

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je bil sprejet pozitiven sklep o začetku postopka priznanja, Komisija, ob pomoči Evropske agencije za pomorsko varnost in ob morebitni vključitvi države članice, ki je predložila zahtevek, zbere podatke iz Priloge II ter oceni sisteme za usposabljanje in izdajanje spričeval v tretji državi, za katero je bil predložen zahtevek za priznanje, da bi preverila, ali zadevna država izpolnjuje vse zahteve Konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečitev izdajanja spričeval, pridobljenih z goljufijo.“;

Komisija ob pomoči Evropske agencije za pomorsko varnost in ob morebitni vključitvi države članice, ki je predložila zahtevek, zbere podatke iz Priloge II ter oceni sisteme za usposabljanje in izdajanje spričeval v tretji državi, za katero je bil predložen zahtevek za priznanje, da bi preverila, ali zadevna država izpolnjuje vse zahteve Konvencije STCW in ali so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečitev izdajanja spričeval, pridobljenih z goljufijo.“;

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2008/106/ES

Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokler ni sprejet sklep v skladu s tem odstavkom, se lahko država članica, ki predloži zahtevek, odloči enostransko priznati tretjo državo. V primeru takega enostranskega priznanja država članica Komisiji sporoči število overitev, ki potrjujejo priznavanje spričeval o usposobljenosti in spričeval o visoki strokovni usposobljenosti iz odstavka 1, ki jih izda tretja država, dokler ni sprejet sklep o priznanju.

Dokler ni sprejet sklep v skladu s tem odstavkom, lahko država članica, ki predloži zahtevek, prosi Komisijo za začasno odobritev, da prizna tretjo državo. V tem primeru mora država članica Komisiji posredovati vse potrebne informacije in dokumentacijo, da utemelji ta zahtevek, dokler ni sprejet sklep v skladu s tem odstavkom.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2008/106/ES

Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Brez te dokumentacije Komisija zahtevek za začasno odobritev zavrne in navede razloge.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 2008/106/ES

Člen 20 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Če ni overitev, ki bi potrjevale priznanja, ki jih država članica izda v zvezi s spričevali o usposobljenosti ali spričevali o visoki strokovni usposobljenosti iz člena 19(1), ki jih tretja država izda za več kot pet let, se priznanje spričeval te države umakne. V ta namen Komisija sprejme izvedbene sklepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 28(2), potem ko vsaj dva meseca vnaprej obvesti državo članico in zadevno tretjo državo.

8.  Če ni overitev, ki bi potrjevale priznanja, ki jih država članica izda v zvezi s spričevali o usposobljenosti ali spričevali o visoki strokovni usposobljenosti iz člena 19, ki jih tretja država izda za več kot deset let, se priznanje spričeval te države ponovno preuči v posvetovanju z državami članicami in ustreznimi deležniki. V ta namen Komisija po ponovni preučitvi sprejme izvedbene sklepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 28, potem ko vsaj dva meseca vnaprej obvesti državo članico in zadevno tretjo državo.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b

Direktiva 2008/106/ES

Člen 21 – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  dejstvo, da so izdana spričevala pridobljena z goljufijo;

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Minimalna raven izobraževanja pomorščakov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

11.6.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Obravnava v odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

27.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

17

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Minimalna raven izobraževanja pomorščakov

Referenčni dokumenti

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Datum predložitve EP

24.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Georgi Pirinski, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Mylène Troszczynski

Datum predložitve

11.1.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 24. januar 2019Pravno obvestilo