Förfarande : 2018/0162(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0007/2019

Ingivna texter :

A8-0007/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.22

Antagna texter :

P8_TA(2019)0354

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0007/2019</NoDocSe>
PDF 261kWORD 103k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG </Titre>

<DocRef>(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Utskottet för transport och turism</Commission>

Föredragande: <Depute>Dominique Riquet</Depute>

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG

(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0315)),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0205/2018),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...[2],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0007/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) För att upprätthålla en hög nivå av sjösäkerhet och förebyggande av föroreningar till havs är det nödvändigt att förbättra kunskaper och färdigheter hos unionens sjöfolk genom att utveckla maritim utbildning och certifiering i enlighet med internationella regler.

(1) För att upprätthålla en hög nivå av sjösäkerhet och förebyggande av föroreningar till havs är det nödvändigt att förbättra kunskaper och färdigheter hos unionens sjöfolk genom att utveckla maritim utbildning och certifiering i enlighet med internationella regler och tekniska framsteg, samt att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra den europeiska sjöfartskompetensen genom att ge unionens sjöfolk avancerad utbildning och utvecklingsmöjligheter.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 2a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) STCW-koden innehåller redan vägledning om förhindrande av uttröttning (avsnitt B-VIII/1) och om tjänstgöringsduglighet (avsnitt A-VIII/1). För att säkerställa hög säkerhet måste kraven i den internationella konventionen genomföras och följas utan undantag.

</Amend> 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 3a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) För att främja den yrkesmässiga rörligheten för sjöfolk inom EU och se till att den europeiska sjöfartssektorn inte lider brist på kompetent personal med rätt kombination av färdigheter och kompetens bör man underlätta det ömsesidiga erkännandet av certifikat för sjöfolk som utfärdats av medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör därför fullt ut erkänna certifikat om yrkeskunnande och skriftliga intyg som utfärdats till sjöfolk av andra medlemsstater, även för utfärdande av nationella behörighetsbevis. Om en medlemsstat vägrar att erkänna ett sådant giltigt certifikat som utfärdats av en annan medlemsstat, bör medlemsstaten ange skälen till detta beslut.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Direktiv 2008/106/EG innehåller också en centraliserad mekanism för erkännande av sjöfolks certifikat som har utfärdats av tredjeländer. Utvärderingen av programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet (Refit-programmet)14 visade att betydande kostnadsbesparingar för medlemsstaterna har uppnåtts sedan införandet av den centraliserade mekanismen. Utvärderingen visade dock också att när det gäller några av de erkända tredjeländerna var det endast ett mycket begränsat antal sjöfolk som därefter var anställda på unionsfartyg. I syfte att använda de tillgängliga mänskliga och finansiella resurserna effektivare bör förfarandet för erkännande av tredjeländer därför grunda sig på en analys av behovet av ett sådant erkännande, tillsammans med en uppskattning av det antal befälhavare och befäl som har sitt ursprung i det land och som sannolikt kommer att vara anställda på unionsfartyg.

(5) Direktiv 2008/106/EG innehåller också en centraliserad mekanism för erkännande av sjöfolks certifikat som har utfärdats av tredjeländer. Utvärderingen av programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet (Refit-programmet)14 visade att betydande kostnadsbesparingar för medlemsstaterna har uppnåtts sedan införandet av den centraliserade mekanismen. Utvärderingen visade dock också att när det gäller några av de erkända tredjeländerna var det endast ett mycket begränsat antal intyg om erkännande som utfärdades av medlemsstaterna i samband med behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande från dessa tredjeländer.

_________________

_________________

14 SWD(2018) 19.

14 SWD(2018) 19.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 6a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) För att garantera rätten till anständigt arbete för allt sjöfolk och begränsa snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden bör certifikat för sjöfolk som utfärdats i tredjeländer erkännas på villkor att dessa tredjeländer har ratificerat den internationella konventionen om arbete till sjöss.

</Amend>

 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 7</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att ytterligare öka effektiviteten i det centraliserade systemet för erkännande av tredjeländer, bör den nya bedömningen av tredjeländer som tillhandahåller ett litet antalet sjöfolk till unionsflottan genomföras med längre mellanrum som bör förlängas till tio år. Denna längre period för en ny bedömning av systemet med sådana tredjeländer bör kombineras med prioriterade kriterier som tar hänsyn till säkerhetsfrågor, balansering av behovet av effektivitet med en effektiv skyddsmekanism om kvaliteten på sjöfolkets utbildning som tillhandahålls i de berörda tredjeländerna skulle försämras.

(7) För att ytterligare öka effektiviteten i det centraliserade systemet för erkännande av tredjeländer, bör den nya bedömningen av tredjeländer som tillhandahåller ett litet antalet sjöfolk till unionsflottan genomföras med längre mellanrum som bör förlängas till åtta år. Dessutom bör medlemsstaterna utvärdera dessa sjöfolks lämplighet och, vid behov, sätta dem i utbildning. Denna längre period för en ny bedömning av systemet med sådana tredjeländer bör kombineras med prioriterade kriterier som tar hänsyn till säkerhetsfrågor, balansering av behovet av effektivitet med en effektiv skyddsmekanism om kvaliteten på sjöfolkets utbildning som tillhandahålls i de berörda tredjeländerna skulle försämras.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 8</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Information om sjöfolk från tredjeländer har blivit tillgänglig på unionsnivå genom medlemsstaternas översändande av relevant information i deras nationella register om utfärdade certifikat och intyg om erkännande. Denna information bör inte bara användas för statistik och politiskt beslutsfattande, utan även för att göra det centraliserade systemet för erkännande av tredjeländer effektivare. På grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna ska erkända tredjeländer som inte har tillhandahållit unionsflottan med sjöfolk för en period på minst fem år tas bort från förteckningen över erkända tredjeländer. Dessutom ska dessa uppgifter också användas för att prioritera en ny bedömning av de erkända tredjeländerna.

(8) Information om sjöfolk från tredjeländer har blivit tillgänglig på unionsnivå genom medlemsstaternas översändande av relevant information i deras nationella register om utfärdade certifikat och intyg om erkännande. Denna information bör inte bara användas för statistik och politiskt beslutsfattande, utan även för att göra det centraliserade systemet för erkännande av tredjeländer effektivare. På grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna bör erkännandet av tredjeländer som inte har tillhandahållit unionsflottan med sjöfolk för en period på minst åtta år omprövas. Omprövningen bör omfatta möjligheten att hålla inne eller återkalla erkännandet av tredjelandet i fråga. Dessutom ska dessa uppgifter också användas för att prioritera en ny bedömning av de erkända tredjeländerna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 9</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Bestämmelserna om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG15 är inte tillämpliga avseende erkännande av sjöfolks certifikat enligt direktiv 2008/106/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/45/EG16 reglerade det ömsesidiga erkännandet av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna. Definitionerna av sjöfolks certifikat enligt direktiv 2005/45/EG har emellertid blivit obsoleta efter 2010 års ändringar av STCW-konventionen. Därför bör systemet för ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna ändras för att återspegla de internationella ändringarna och de nya definitionerna av certifikat för sjöfolk i direktiv 2008/106/EG. Dessutom bör de läkarintyg för sjöfolk som utfärdats under överseende av medlemsstaterna också tas med i systemet för ömsesidigt erkännande. För att undvika tvetydighet och risken för bristande överensstämmelse mellan direktiv 2005/45/EG och direktiv 2008/106/EG bör det ömsesidiga erkännandet av certifikat för sjöfolk regleras genom direktiv 2008/106/EG.

(9) Bestämmelserna om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG15 är inte tillämpliga avseende erkännande av sjöfolks certifikat enligt direktiv 2008/106/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/45/EG reglerade det ömsesidiga erkännandet av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna. Definitionerna av sjöfolks certifikat enligt direktiv 2005/45/EG har emellertid blivit obsoleta efter 2010 års ändringar av STCW-konventionen. Därför bör systemet för ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna ändras för att återspegla de internationella ändringarna och de nya definitionerna av certifikat för sjöfolk i direktiv 2008/106/EG. Dessutom bör de läkarintyg för sjöfolk som utfärdats under överseende av medlemsstaterna också tas med i systemet för ömsesidigt erkännande. För att undvika tvetydighet och risken för bristande överensstämmelse mellan direktiv 2005/45/EG och direktiv 2008/106/EG bör det ömsesidiga erkännandet av certifikat för sjöfolk regleras genom direktiv 2008/106/EG. För att minska den administrativa bördan för medlemsstaterna och för att underlätta förvaltningen av påmönstringen är det dessutom nödvändigt att övergå till ett elektroniskt system för behörighetsbevis framlagda av sjöfolk, i syfte att uppnå en fullständig digitalisering av certifikat och behörighetsbevis senast 2027.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/45/EG om ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna och om ändring av direktiv 2001/25/EG (EUT L 255, 30.9.2005, s. 160).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/45/EG om ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna och om ändring av direktiv 2001/25/EG (EUT L 255, 30.9.2005, s. 160).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 9a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) För att bidra till ökad säkerhet, effektivare förvaltning av fartyg som för en medlemsstats flagg och främjandet av sjöfolk som fått sin utbildning inom unionen är det viktigt att fortsätta utveckla det europeiska sjöfartskunnande och öka sjöfolks färdigheter och kompetens, särskilt mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av sektorn. Utbildning bör därför erbjudas, utöver minimikraven i STCW-konventionen, som leder till ett certifikat i form av ett europeiskt spetskompetenscertifikat för sjöfolk, i enlighet med rekommendationerna i rapporten av den 9 juni 2011 från kommissionens arbetsgrupp för sysselsättning och konkurrenskraft inom sjöfarten. För att kunna dra nytta av utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna bör också främjandet av Erasmus+-mekanismen för utbildning av sjöfolk uppmuntras.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 9b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Certifikaten bör centraliseras via en elektronisk databas på unionsnivå, vilken också är kopplad till den databas som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG1a. Denna digitalisering av data är ett naturligt led inom ramen för tekniska framsteg när det gäller insamling och rapportering av data, och syftar till att bidra till kostnadsbesparingar och en effektiv användning av mänskliga resurser.

 

____________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57).

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 10a (nytt)</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) En omfattande debatt mellan arbetsmarknadens parter, medlemsstaterna, utbildningsinstitut och andra berörda parter behövs för att undersöka möjligheten att skapa ett frivilligt system av harmoniserade certifikat som går längre än den utbildningsnivå som krävs enligt STCW, i syfte att öka det europeiska sjöfolkets konkurrensfördelar. Inom ramen för en sådan STCW+ skulle det kunna inrättas ”spetskompetenscertifikat för sjöfolk”, på grundval av europeiska påbyggnadssjöutbildningar, som skulle ge europeiska sjöfolk större färdigheter än de som krävs på internationell nivå. Den ökande digitaliseringen inom sjöfartssektorn bör göra det möjligt att förbättra och utveckla sjöfolks färdigheter och kvalifikationer.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 10b (nytt)</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Den europeiska sjöbefälsutbildningen bör backas upp av studentutbyten mellan olika sjöutbildningsinstitut i EU. För att sjöfolk som arbetar på fartyg som för en EU-medlemsstats flagg ska få möjlighet att förbättra och utveckla sina färdigheter och kvalifikationer måste medlemsstaterna utbyta bästa praxis. Sjöfolksutbildningen bör kunna dra nytta av alla de möjligheter som Erasmus+ erbjuder.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 2a (nytt)</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – punkt 10</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a) I artikel 5 ska punkt 10 ersättas med följande:

10. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 19.7 ska alla certifikat som krävs enligt detta direktiv finnas tillgängliga i original ombord på det fartyg på vilket innehavaren tjänstgör.

10. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 19.7 ska alla certifikat som krävs enligt detta direktiv finnas tillgängliga i original ombord på det fartyg på vilket innehavaren tjänstgör, i pappersform eller elektronisk form, och certifikatens äkthet och giltighet ska garanteras av den utfärdande staten, och de ska kunna kontrolleras inom ramen för det förfarande som avses i punkt 12 led b och i punkt 13 i denna artikel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0106&from=SV)

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 9b (nytt)</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5 – punkt 13</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2b) I artikel 5 ska punkt 13 ersättas med följande:

13. Från och med den 1 januari 2017 ska den information som krävs enligt punkt 12 led b tillhandahållas på elektronisk väg.

13. Från och med den 1 januari 2017 ska den information som krävs enligt punkt 12 led b tillhandahållas på elektronisk väg. Från och med den 1 januari 2017 ska samtliga certifikat och intyg, i enlighet med punkt 12 led a, vara tillgängliga på elektronisk väg.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0035&from=SV)

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5a – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 20.8 och artikel 21.2 och för användning av medlemsstaterna och kommissionen vid beslutsfattande, ska medlemsstaterna årligen till kommissionen lämna den information som anges i bilaga V till detta direktiv om behörighetscertifikat och intyg om erkännande av behörighetscertifikat. De får också på frivillig basis tillhandahålla information om de certifikat om yrkeskunnande som utfärdats till manskap i enlighet med kapitlen II, III och VII i bilagan till STCW-konventionen.

Vid tillämpning av artikel 20.8 och artikel 21.2 och för att underlätta genomförandet av artikel 8, ska kommissionen utveckla, underhålla och uppdatera en databas som alla medlemsstater ska vara anslutna till och som ska innehålla all information som anges i bilaga V till detta direktiv om behörighetscertifikat och intyg om erkännande av de certifikat om yrkeskunnande som utfärdats i enlighet med reglerna V/1–1 och V/1–2 i STCW-konventionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 3</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5a – punkt 1a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Databasen över certifikat för sjöfolk ska vara sammanlänkad med den inspektionsdatabas som avses i artikel 24 i direktiv 2009/16/EG.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5b – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska godta certifikat om yrkeskunnande och skriftliga intyg som utfärdats i en annan medlemsstat, eller under dess ledning, för att göra det möjligt för sjöfolk att tjänstgöra ombord på fartyg i dess flotta.

1. Varje medlemsstat ska godta certifikat om yrkeskunnande och skriftliga intyg som utfärdats i en annan medlemsstat, eller under dess ledning, i pappersform eller elektronisk form, för att göra det möjligt för sjöfolk att tjänstgöra ombord på fartyg i dess flotta och för att utfärda behörighetscertifikat eller certifikat om yrkeskunnande. Det inledande beslutet om godtagande av sådana certifikat eller intyg ska fattas inom en månad från det att begäran och de styrkande handlingarna har mottagits.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5b – punkt 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska erkänna de behörighetscertifikat som utfärdats av en annan medlemsstat eller certifikat om yrkeskunnande utfärdade av en annan medlemsstat för befälhavare och befäl i enlighet med reglerna V/1–1 och V/1–2 i bilaga I, genom att intyga detta erkännande genom påteckning på certifikatet. De intyg om erkännande ska begränsas till de befattningar, funktioner och kompetensnivåer eller yrkeskunnande som anges däri. Formuläret för intyget om erkännande ska vara det som anges i punkt 3 i avsnitt A-I/2 i STCW-koden.

2. Varje medlemsstat ska erkänna de behörighetscertifikat som utfärdats av en annan medlemsstat eller certifikat om yrkeskunnande utfärdade av en annan medlemsstat för befälhavare och befäl i enlighet med reglerna V/1–1 och V/1–2 i bilaga I, genom att intyga detta erkännande genom påteckning på certifikatet. De intyg om erkännande ska begränsas till de befattningar, funktioner och kompetensnivåer eller yrkeskunnande som anges däri. Intygen ska utfärdas endast om alla krav i STCW-konventionen har uppfyllts i enlighet med punkt 7 i regel I/2 i STCW-konventionen. Formuläret för intyget om erkännande ska vara det som anges i punkt 3 i avsnitt A-I/2 i STCW-koden.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5b – punkt 4</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att sjöfolk har rätt att överklaga varje vägran att erkänna ett giltigt certifikat eller avsaknaden av svar, i enlighet med nationell lagstiftning och nationella förfaranden.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att sjöfolk har rätt att överklaga varje vägran att erkänna ett giltigt certifikat, avsaknaden av svar eller omotiverade dröjsmål, i enlighet med nationell lagstiftning och nationella förfaranden, och att sjöfolk får lämplig rådgivning och hjälp utan kostnad i fråga om sådana överklaganden.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5b – punkt 5a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Medlemsstaterna ska se till att förteckningen över deras behov och anställningserbjudanden för sjöfolk är så aktuell som möjligt.

</Amend> 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5b – punkt 7a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Medlemsstaterna ska, med stöd av kommissionen och tillsammans med arbetsmarknadens parter, ta fram en ömsesidigt erkänd expertutbildning inom EU:s sjöfartsområde, där sjöfolk ges fortbildning som går utöver kraven i STCW-konventionen för att ytterligare förbättra kompetensnivån inom EU-sjöfarten.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5b – punkt 7b (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b. Senast den ... [infoga datum fem år efter ikraftträdandet] ska kommissionen lämna in en utvärdering till Europaparlamentet och rådet om de effekter som det ömsesidiga erkännandet av sjöfolks utbildning och kvalifikationer har på EU-sjöfolkets sysselsättning och färdigheter, inbegripet förslag till ytterligare åtgärder mot bakgrund av denna utvärdering.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 5 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 12 – punkt 1 – led a</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) uppfylla de hälsokrav som föreskrivs i artikel 11 och

(a) uppfylla de hälsokrav som föreskrivs i artikel 11, avseende både fysisk och psykisk hälsa och

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 6 – led aa (nytt)</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – punkt 1</Article2>

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa) I artikel 19 ska punkt 1 ändras på följande sätt:

1. Sjöfolk som inte innehar behörighetsbevis utfärdade av medlemsstater och/eller certifikat om yrkeskunnande utfärdade av medlemsstater till befälhavare och befäl i enlighet med reglerna V/1-1 och V/1-2 i STCW-konventionen får beviljas rätt att tjänstgöra på fartyg som för en medlemsstats flagg under förutsättning att ett beslut om erkännande av deras behörighetsbevis och certifikat om yrkeskunnande har antagits genom de förfaranden som anges i punkterna 2–6 i denna artikel.
 

1. Sjöfolk som inte innehar behörighetsbevis utfärdade av medlemsstater och/eller certifikat om yrkeskunnande utfärdade av medlemsstater till befälhavare och befäl i enlighet med reglerna V/1-1 och V/1-2 i STCW-konventionen får beviljas rätt att tjänstgöra på fartyg som för en medlemsstats flagg under förutsättning att ett beslut om erkännande av deras behörighetsbevis och certifikat om yrkeskunnande har antagits genom de förfaranden som anges i punkterna 2–6 i denna artikel och att det tredjeland som omfattas av förfarandet för erkännande har ratificerat den internationella konventionen om arbete till sjöss.

(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:323:0033:0061:SV:PDF)

</Amend>

 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 6 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstat som genom intyg tänker erkänna de behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande som avses i punkt 1 utfärdade av ett tredjeland till en befälhavare, ett befäl eller en radiooperatör, för tjänstgöring på ett fartyg som för dess flagg, ska lämna in en begäran till kommissionen om erkännande av det tredjelandet, åtföljd av en preliminär analys av tredjelandets efterlevnad av STCW-konventionens krav genom att samla in de uppgifter som anges i bilaga II, tillsammans med en uppskattning av det antal befälhavare och befäl från landet i fråga som kan komma att anställas.

En medlemsstat som genom intyg tänker erkänna de behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande som avses i punkt 1 utfärdade av ett tredjeland till en befälhavare, ett befäl eller en radiooperatör, för tjänstgöring på ett fartyg som för dess flagg, ska lämna in en begäran till kommissionen om erkännande av det tredjelandet, åtföljd av en preliminär analys av tredjelandets efterlevnad av kraven i STCW-konventionen och konventionen om arbete till sjöss genom att samla in de uppgifter som anges i bilaga II. Som underlag för sin begäran ska medlemsstaten i den preliminära analysen ange ytterligare information om skälen för erkännande av tredjelandet. Utöver den preliminära analysen av efterlevnaden ska medlemsstaten lämna in en uppskattning av det antal befälhavare, befäl och radiooperatörer från landet i fråga som kan komma att anställas, utom i vederbörligen motiverade fall.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 6 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter det att ansökan lämnats in av en medlemsstat, ska kommissionen fatta ett beslut om att inleda förfarandet för erkännande av det tredjelandet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 28.2.

Efter det att ansökan lämnats in av en medlemsstat, ska kommissionen inleda förfarandet för erkännande av det tredjelandet.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 6 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – punkt 2 – stycke 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett positivt beslut för att inleda förfarandet för erkännande har antagits, ska kommissionen, bistådd av Europeiska sjösäkerhetsbyrån och eventuellt med deltagande av den medlemsstat som lämnar in begäran, samla in den information som avses i bilaga II och bedöma utbildnings- och certifieringssystemen i det tredjeland för vilket begäran om erkännande har lämnats in, för att kontrollera om det berörda landet uppfyller alla bestämmelser i STCW-konventionen och om lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra utfärdande av falska certifikat.

Kommissionen ska, bistådd av Europeiska sjösäkerhetsbyrån och eventuellt med deltagande av den medlemsstat som lämnar in begäran och varje annan medlemsstat som berörs, samla in den information som avses i bilaga II och bedöma utbildnings- och certifieringssystemen i det tredjeland för vilket begäran om erkännande har lämnats in, för att kontrollera om det berörda landet uppfyller alla bestämmelser i STCW-konventionen och om lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra utfärdande av falska certifikat.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 7</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 20 – punkt 8</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Om det inte finns några intyg om erkännande som utfärdats av en medlemsstat i fråga om behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande, som avses i artikel 19.1, utfärdade av ett tredjeland under en period på mer än 5 år, ska erkännandet av det landets certifikat återkallas. I detta syfte ska kommissionen anta genomförandeakter, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 28.2 efter att ha underrättat medlemsstaterna och det berörda tredjelandet minst två månader i förväg.”

8. Om det inte finns några intyg om erkännande som utfärdats av en medlemsstat i fråga om behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande, som avses i artikel 19.1, utfärdade av ett tredjeland under en period på mer än åtta år, ska erkännandet av det landets certifikat omprövas. I detta syfte ska kommissionen anta genomförandeakter, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 28.2 efter att ha underrättat medlemsstaterna och det berörda tredjelandet minst tre månader i förväg.”

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 8 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 21 – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De tredjeländer som har erkänts i enlighet med förfarandet i första stycket i artikel 19.3, inklusive de länder som anges i artikel 19.6, ska regelbundet och inom tio år efter den senaste bedömningen på nytt bedömas av kommissionen, bistådd av Europeiska sjösäkerhetsbyrån, för att kontrollera att de uppfyller de relevanta kriterierna i bilaga II och kontrollera att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra utfärdande av falska certifikat.”

1. De tredjeländer som har erkänts i enlighet med förfarandet i första stycket i artikel 19.3, inklusive de länder som anges i artikel 19.6, ska regelbundet och inom sju år efter den senaste bedömningen på nytt bedömas av kommissionen, bistådd av Europeiska sjösäkerhetsbyrån, för att kontrollera att de uppfyller de relevanta kriterierna i bilaga II och kontrollera att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra utfärdande av falska certifikat.”

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 8 – led b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 21 – punkt 2 – led d</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Antalet program som godkänts av tredjelandet.

(d) Antalet program för utbildning och utveckling av sjöfolk som godkänts av tredjelandet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 8 – led b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 21 – punkt 2 – led fa (nytt)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Det totala antal sjöfolk som tredjelandet tillhandahåller till unionsflottan samt sjöfolkets utbildnings- och kvalifikationsnivå.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 8 – led b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 21 – punkt 2 – led fb (nytt)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb) Information om utbildningsstandarderna i detta tredjeland från berörda myndigheter eller andra berörda parter.

</Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 9</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 25a – punkt 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska lämna den information som avses i bilaga V till kommissionen i enlighet med syftet för artikel 20.8, artikel 21.2 och som ska användas av medlemsstaterna och av kommissionen vid beslutsfattande.

1. Medlemsstaterna ska se till att den information som anges i bilaga V överförs till den databas som upprättats i enlighet med artikel 5a så snart som det relevanta certifikatet eller intyget har utfärdats.

 

Medlemsstaterna ska se till att den information som överförs till den databas som avses i artikel 5a granskas för offentliggörande inom 72 timmar.

 

Medlemsstaterna ska ha tillgång till alla de uppgifter som registrerats i den i artikel 5a inrättade databasen för att kunna genomföra artikel 8.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

MOTIVERING

Inledning

Den mänskliga faktorns betydelse för säkerheten till sjöss och skyddet av den marina miljön är erkänd på unionsnivå. Förbättrad utbildning och certifiering av sjöfolk har ansetts vara särskilt viktiga faktorer för att uppnå en hög säkerhetsnivå.

Inom EU regleras denna fråga av två direktiv, nämligen direktiv 2008/106/EG, som fastställer minimikraven på utbildning och direktiv 2005/45/EG, som främjar yrkesmässig rörlighet för sjöfolk inom EU genom att underlätta ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna. Närmare bestämt:

 Direktiv 2008/106/EG integrerar på EU-nivå den internationella ramen för utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk som utvecklats under Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) överinseende och som föreskrivs i den internationella konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning, 1978, med ändringar (STCW-konventionen).

 Direktiv 2005/45/EG främjar yrkesmässig rörlighet för sjöfolk inom EU genom ett förenklat förfarande som underlättar ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna.

 

Kontroller av ändamålsenligheten med befintlig lagstiftning

Utvärderingen inom ramen för Refit (program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat) visade att EU:s ram för sjöfolks utbildning och certifiering till stor del uppnått sina viktigaste mål och förblir synnerligen relevant. För det första har denna ram bidragit till att avskaffa okvalificerade besättningar som arbetar ombord på EU-flaggade fartyg genom ökad utbildning och certifiering av sjöfolk. För det andra har lika villkor mellan sjöfolk som utbildats i unionen och sjöfolk från tredjeländer uppnåtts genom inrättandet av EU:s centraliserade mekanism. Slutligen har det ömsesidiga erkännandet av sjöfolks certifikat enligt direktiv 2005/45/EG ökat sjöfolks rörlighet mellan EU-flaggade fartyg.

Refit-utvärderingen visade dock på följande brister i effektiviteten och proportionaliteten i vissa av direktivets regleringskrav:

 Den administrativa ram som är tillämplig på förfarandena för erkännande och för en ny bedömning av tredjeländer brister när det gäller effektivitet.

 Tillämpningsområdet för systemet för ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna saknar klarhet och rättssäkerhet.

 Direktiv 2008/106/EG måste med jämna mellanrum harmoniseras till följd av de senaste ändringarna av STCW-konventionen, särskilt när det gäller de nya kvalifikations- och utbildningskraven för sjöfolk som arbetar ombord på passagerarfartyg, fartyg som använder gas eller andra bränslen med låga flampunkter (IGF-koden) och fartyg som trafikerar polarvatten. Det nuvarande förfarandet för att beakta ändringar i STCW-konventionen medför stora förseningar och en risk för att unionens lagstiftning inte överensstämmer med den internationella ramen under en betydande tidsperiod.

 

Kommissionens förslag 

Kommissionens förslag syftar till att förenkla och rationalisera EU:s befintliga regelverk om minimikraven på utbildning för sjöfolk och om certifiering och därigenom uppnå följande tre mål:

 Att se till att EU:s regler är anpassade till de internationella reglerna.

 Att modernisera det centraliserade förfarandet för erkännande av tredjeländer för att öka dess ändamålsenlighet.

 Att öka den rättsliga klarheten när det gäller ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna.

 

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder och välkomnar kommissionens förslag som syftar till att uppdatera de europeiska standarderna i förhållande till de bestämmelser i STCW-konvention som fastställts inom ramen för IMO. Föredraganden är medveten om behovet av att stödja och övervaka kvaliteten på utbildningen av sjöfolk som arbetar på fartyg som seglar under EU-medlemsstaters flagg, i synnerhet genom att övervaka kvaliteten på utbildning av sjöfolk som rekryterats i tredjeländer med stöd av erkännande av certifikat. Det övergripande syftet är att garantera säkerheten ombord på fartyg.

 

Han anser i synnerhet att de ändringar som Europeiska kommissionen gjort när det gäller ömsesidigt erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av medlemsstaterna stöder förenklingen genom att undvika rättslig överlappning mellan den internationella ramen och direktiv 2008/106/EG.

 

Dessutom välkomnar föredraganden förslaget om att se över förfarandet för erkännande av certifikat för sjöfolk utfärdade av ett tredjeland samt förslaget om en mekanism för återkallande av erkännande. Han anser dock att den period efter vilken erkännandet kan återkallas från ett tredjeland, om det inte anställts sjöfolk från detta land på fartyg som för en medlemsstats flagg, bör förlängas från fem till åtta år. Denna förlängning är nödvändig för att den ska vara i linje med utbildningens längd och dess validering.

 

När det gäller en medlemsstats ansökan till kommissionen om erkännande av ett tredjelands certifikat eller certifikat om yrkeskunnande anser föredraganden att en sådan begärans rättsliga giltighet måste undersökas. Kommissionen kan inte ensam besluta huruvida förfarandet ska inledas eller inte i förhållande till berörda tredjeland.

Föredraganden föreslår vidare två nya åtgärder för att förbättra kvaliteten på utbildningen för europeiskt sjöfolk. För det första föreslår han ett europeiskt spetskompentenscertifikat för utbildning av sjöfolk, som går längre än de miniminormer som fastställts på internationell nivå, i syfte att bl.a. utveckla det europeiska kunnandet och anpassa sjöfolks kompetens till digitaliseringen av yrket, med det slutliga målet att genom utbildningen ge europeiskt sjöfolk en konkurrensfördel på den globala marknaden.

 

För det andra föreslår han att certifikat och certifikat som utfärdats av medlemsstater eller erkända tredjeländer omedelbart ska överföras till en EU-omfattande centraliserad elektronisk databas som är ansluten till den inspektionsdatabas som avses i direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll. Syftet här är att minska finansiella och mänskliga kostnader, samtidigt som kontrollsystemet som helhet effektiviseras.

 


 

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (27.11.2018)

<CommissionInt>till utskottet för transport och turism</CommissionInt>


<Titre>över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD))</DocRef>

Föredragande av yttrande: <Depute>Sofia Ribeiro</Depute>

 

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING

En förbättring av utbildningen hör till EU:s och dess politiska beslutsfattares främsta prioriteringar. Att se till att människorna i EU besitter kompetens garanterar hållbarheten i många verksamhetssektorer, och sjöfartssektorn är inget undantag.

Sjötransporter står för 90 procent av EU:s varuexport och 40 procent av den inhemska varuhandeln. Sjötransporter har således en central betydelse för utvecklingen av EU:s handel och påverkar i mycket stor utsträckning ekonomin och skapandet av arbetstillfällen. Det är nödvändigt att sjöfolk får utbildning, vidareutbildning och certifiering så att man kan minimera de potentiella hoten mot säkerheten för människor och gods till havs eller mot den marina miljön i samband med verksamhet ombord på fartyg. Därför måste EU:s lagstiftning om minimikrav på utbildning för sjöfolk och minimivillkor för arbete och säkerhet ombord stå i samklang med internationella normer och konventioner, med tanke på att sjötransportsektorn till sin natur är globaliserad.

EU:s nuvarande regelverk har redan i stor utsträckning bidragit till att avskaffa okvalificerade besättningar som arbetar ombord på EU-flaggade fartyg och till att förbättra utbildningen och certifieringen av sjöfolk. Samtidigt har lika villkor uppnåtts mellan sjöfolk som utbildats i unionen och sjöfolk från tredjeländer genom inrättandet av EU:s centraliserade mekanism, vilket är en återspegling av medlemsstaternas skyldigheter enligt konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW). Med beaktande av den senaste utvecklingen på lagstiftningsområdet måste den europeiska lagstiftningen anpassas, ändras och förenklas.

Den aktuella översynen av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG tillmötesgår detta behov och dess strävan bör därför inte bara vara att undanröja redan identifierade befintliga brister utan även att förenkla och rationalisera EU:s befintliga regelverk på dessa områden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 5</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Direktiv 2008/106/EG innehåller också en centraliserad mekanism för erkännande av sjöfolks certifikat som har utfärdats av tredjeländer. Utvärderingen av programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet (Refit-programmet)14 visade att betydande kostnadsbesparingar för medlemsstaterna har uppnåtts sedan införandet av den centraliserade mekanismen. Utvärderingen visade dock också att när det gäller några av de erkända tredjeländerna var det endast ett mycket begränsat antal sjöfolk som därefter var anställda på unionsfartyg. I syfte att använda de tillgängliga mänskliga och finansiella resurserna effektivare bör förfarandet för erkännande av tredjeländer därför grunda sig på en analys av behovet av ett sådant erkännande, tillsammans med en uppskattning av det antal befälhavare och befäl som har sitt ursprung i det land och som sannolikt kommer att vara anställda på unionsfartyg.

(5) Direktiv 2008/106/EG innehåller också en centraliserad mekanism för erkännande av sjöfolks certifikat som har utfärdats av tredjeländer. Utvärderingen av programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet (Refit-programmet)14 visade att betydande kostnadsbesparingar för medlemsstaterna har uppnåtts sedan införandet av den centraliserade mekanismen. Utvärderingen visade dock också att när det gäller några av de erkända tredjeländerna var det endast ett mycket begränsat antal intyg om erkännande som utfärdades av medlemsstaterna i samband med behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande som utfärdats av dessa tredjeländer.

_______________________________

_________________________________

14 SWD(2018)19

14 SWD(2018)19

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 7</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att ytterligare öka effektiviteten i det centraliserade systemet för erkännande av tredjeländer, bör den nya bedömningen av tredjeländer som tillhandahåller ett litet antalet sjöfolk till unionsflottan genomföras med längre mellanrum som bör förlängas till tio år. Denna längre period för en ny bedömning av systemet med sådana tredjeländer bör kombineras med prioriterade kriterier som tar hänsyn till säkerhetsfrågor, balansering av behovet av effektivitet med en effektiv skyddsmekanism om kvaliteten på sjöfolkets utbildning som tillhandahålls i de berörda tredjeländerna skulle försämras.

(7) För att ytterligare öka effektiviteten i det centraliserade systemet för erkännande av tredjeländer, bör den nya bedömningen av tredjeländer som tillhandahåller ett litet antalet sjöfolk till unionsflottan genomföras med längre mellanrum som bör förlängas till tio år. Dessutom bör medlemsstaterna utvärdera dessa sjöfolks lämplighet och, vid behov, sätta dem i utbildning. Denna längre period för en ny bedömning av systemet med sådana tredjeländer bör kombineras med prioriterade kriterier som tar hänsyn till säkerhetsfrågor, balansering av behovet av effektivitet med en effektiv skyddsmekanism om kvaliteten på sjöfolkets utbildning som tillhandahålls i de berörda tredjeländerna skulle försämras.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 8</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Information om sjöfolk från tredjeländer har blivit tillgänglig på unionsnivå genom medlemsstaternas översändande av relevant information i deras nationella register om utfärdade certifikat och intyg om erkännande. Denna information bör inte bara användas för statistik och politiskt beslutsfattande, utan även för att göra det centraliserade systemet för erkännande av tredjeländer effektivare. På grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna ska erkända tredjeländer som inte har tillhandahållit unionsflottan med sjöfolk för en period på minst fem år tas bort från förteckningen över erkända tredjeländer. Dessutom ska dessa uppgifter också användas för att prioritera en ny bedömning av de erkända tredjeländerna.

(8) Information om sjöfolk från tredjeländer har blivit tillgänglig på unionsnivå genom medlemsstaternas översändande av relevant information i deras nationella register om utfärdade certifikat och intyg om erkännande. Denna information bör inte bara användas för statistik och politiskt beslutsfattande, utan även för att göra det centraliserade systemet för erkännande av tredjeländer effektivare. På grundval av den information som överlämnats av medlemsstaterna ska erkännandet av tredjeländer som inte har tillhandahållit unionsflottan med sjöfolk under en period på minst tio år granskas på nytt. Den förnyade granskningen bör omfatta möjligheten att hålla inne eller återkalla erkännandet av tredjelandet i fråga, i enlighet med granskningsförfarandet. Dessutom ska dessa uppgifter också användas för att prioritera en ny bedömning av de erkända tredjeländerna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 10a (nytt)</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) En omfattande debatt mellan de sociala parterna, medlemsstaterna, utbildningsinstitut och andra berörda parter behövs för att undersöka möjligheten att skapa ett frivilligt system av harmoniserade certifikat som går längre än den utbildningsnivå som krävs enligt STCW, i syfte att öka det europeiska sjöfolkets konkurrensfördelar. Inom ramen för en sådan STCW+ skulle det kunna inrättas ”spetskompetenscertifikat för sjöfolk”, på grundval av europeiska påbyggnadssjöutbildningar, som skulle ge europeiska sjöfolk större färdigheter än de som krävs på internationell nivå. Den ökande digitaliseringen inom sjöfartssektorn bör göra det möjligt att förbättra och utveckla sjöfolks färdigheter och kvalifikationer.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Skäl 10b (nytt)</Article>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) Den europeiska sjöbefälsutbildningen bör backas upp av studentutbyten mellan olika sjöutbildningsinstitut i EU. För att sjöfolk som arbetar på fartyg som för en EU-medlemsstats flagg ska få möjlighet att förbättra och utveckla sina färdigheter och kvalifikationer måste medlemsstaterna utbyta bästa praxis. Sjöfolksutbildningen bör kunna dra nytta av alla de möjligheter som Erasmus+ erbjuder.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5b – punkt 5a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Medlemsstaterna ska se till att förteckningen över deras behov och anställningserbjudanden för sjöfolk är så aktuell som möjligt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 4</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 5b – punkt 7a (ny)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Kommissionen ska senast [fem år efter detta direktivs ikraftträdande] lägga fram en utvärdering av hur det ömsesidiga erkännandet av certifikat som utfärdats av medlemsstaterna påverkar anställningen av sjöfolk som är unionsmedborgare.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 5 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 12 – punkt 1 – led a</Article2>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) uppfylla de hälsokrav som föreskrivs i artikel 11 och

a) uppfylla de hälsokrav som föreskrivs i artikel 11, avseende både fysisk och psykisk hälsa och

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 6 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstat som genom intyg tänker erkänna de behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande som avses i punkt 1 utfärdade av ett tredjeland till en befälhavare, ett befäl eller en radiooperatör, för tjänstgöring på ett fartyg som för dess flagg, ska lämna in en begäran till kommissionen om erkännande av det tredjelandet, åtföljd av en preliminär analys av tredjelandets efterlevnad av STCW-konventionens krav genom att samla in de uppgifter som anges i bilaga II, tillsammans med en uppskattning av det antal befälhavare och befäl från landet i fråga som kan komma att anställas.

En medlemsstat som genom intyg tänker erkänna de behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande som avses i punkt 1 utfärdade av ett tredjeland till en befälhavare, ett befäl eller en radiooperatör, för tjänstgöring på ett fartyg som för dess flagg, ska lämna in en begäran till kommissionen om erkännande av det tredjelandet, åtföljd av en preliminär analys av tredjelandets efterlevnad av STCW-konventionens krav genom att samla in de uppgifter som anges i bilaga II, tillsammans med, där så är möjligt, en uppskattning av det antal befälhavare och befäl från landet i fråga som kan komma att anställas.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 6 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – punkt 2 – stycke 2</Article2>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Efter det att ansökan lämnats in av en medlemsstat, ska kommissionen fatta ett beslut om att inleda förfarandet för erkännande av det tredjelandet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 28.2.

Efter det att ansökan lämnats in av en medlemsstat, ska kommissionen inleda förfarandet för erkännande av det tredjelandet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 6 – led a</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – punkt 2 – stycke 3</Article2>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett positivt beslut för att inleda förfarandet för erkännande har antagits, ska kommissionen, bistådd av Europeiska sjösäkerhetsbyrån och eventuellt med deltagande av den medlemsstat som lämnar in begäran, samla in den information som avses i bilaga II och bedöma utbildnings- och certifieringssystemen i det tredjeland för vilket begäran om erkännande har lämnats in, för att kontrollera om det berörda landet uppfyller alla bestämmelser i STCW-konventionen och om lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra utfärdande av falska certifikat.

Kommissionen ska, bistådd av Europeiska sjösäkerhetsbyrån och eventuellt med deltagande av den medlemsstat som lämnar in begäran, samla in den information som avses i bilaga II och bedöma utbildnings- och certifieringssystemen i det tredjeland för vilket begäran om erkännande har lämnats in, för att kontrollera om det berörda landet uppfyller alla bestämmelser i STCW-konventionen och om lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra utfärdande av falska certifikat.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 6 – led b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten som lämnar in begäran kan besluta att unilateralt erkänna tredjelandet fram till dess att ett beslut har fattats i enlighet med denna punkt. Om ett sådant unilateralt erkännande sker, ska medlemsstaten meddela kommissionen det antal intyg om erkännande som utfärdats i samband med behörighetsbevis och certifikat om yrkeskunnande som avses i punkt 1, utfärdade av tredjelandet till dess att beslutet om erkännande har antagits.

Medlemsstaten som lämnar in begäran kan begära att kommissionen preliminärt godkänner ett erkännande av tredjelandet fram till dess att ett beslut har fattats i enlighet med denna punkt. Om sker måste medlemsstaten se till att kommissionen får all den information och dokumentation som behövs för att motivera en sådan begäran, till dess att ett beslut har fattats i enlighet med denna punkt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 6 – led b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 19 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I avsaknad av sådan dokumentation ska kommissionen på grundval av ett motiverat beslut avslå begäran om preliminärt erkännande.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 7</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 20 – punkt 8</Article2>

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Om det inte finns några intyg om erkännande som utfärdats av en medlemsstat i fråga om behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande, som avses i artikel 19.1, utfärdade av ett tredjeland under en period på mer än 5 år, ska erkännandet av det landets certifikat återkallas. I detta syfte ska kommissionen anta genomförandeakter, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 28.2 efter att ha underrättat medlemsstaterna och det berörda tredjelandet minst två månader i förväg.

8. Om det inte finns några intyg om erkännande som utfärdats av en medlemsstat i fråga om behörighetsbevis eller certifikat om yrkeskunnande, som avses i artikel 19, utfärdade av ett tredjeland under en period på mer än 10 år, ska erkännandet av det landets certifikat granskas på nytt i samråd med medlemsstaterna och relevanta berörda aktörer. I detta syfte ska kommissionen efter ovannämnda förnyade granskning anta genomförandeakter, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 28.2 efter att ha underrättat medlemsstaterna och det berörda tredjelandet minst två månader i förväg.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Förslag till direktiv</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – led 8 – led b</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2008/106/EG</DocAmend2>

<Article2>Artikel 21 – punkt 2 – led fa (nytt)</Article2>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) Förekomsten av förfalskade certifikat.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Minimikrav på utbildning för sjöfolk

Referensnummer

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.6.2018

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Sofia Ribeiro

29.6.2018

Behandling i utskott

9.10.2018

 

 

 

Antagande

27.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

17

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Renate Weber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Michaela Šojdrová, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

 

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

24

+

ALDE

Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc

PPE

Georges Bach, David Casa, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

VERTS/ALE

Jean Lambert, Tamás Meszerics, Miroslavs Mitrofanovs

 

17

-

ENF

Dominique Martin

GUE/NGL

Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

 

0

0

 

 

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

 


 

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Minimikrav på utbildning för sjöfolk

Referensnummer

COM(2018)0315 – C8-0205/2018 – 2018/0162(COD)

Framläggande för parlamentet

24.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

 Tillkännagivande i kammaren

EMPL

11.6.2018

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Dominique Riquet

5.7.2018

 

 

 

Antagande

10.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pascal Durand, Jude Kirton-Darling, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ingivande

11.1.2019

 


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

 

5

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Mylène Troszczynski

 

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

 

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster

 

 

[1] EUT C…(ännu ej offentliggjort i EUT).

[2] EUT C…(ännu ej offentliggjort i EUT).

Senaste uppdatering: 24 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy