Διαδικασία : 2018/0299(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0009/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0009/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0191

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 284kWORD 103k
11.1.2019
PE 630.498v02-00 A8-0009/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Karima Delli

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0568),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0385/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από το ισπανικό κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0009/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

(2)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης.

_________________

_________________

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

(2)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η υλοποίηση έργων διασυνοριακού χαρακτήρα και κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικές περιστάσεις που συνδέονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να προβλεφθεί η συνδεσιμότητα της Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη μέσω της τροποποίησης της χάραξης και της σύνθεσης των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ με σκοπό να ενσωματωθούν στο ΔΕΔ-Μ θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ ιρλανδικών και ηπειρωτικών λιμένων του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικές περιστάσεις που συνδέονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο παρών κανονισμός θεσπίζει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης λιμένων του εκτεταμένου δικτύου σε διάδρομο του κεντρικού δικτύου.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Δεδομένου του νησιωτικού χαρακτήρα της Ιρλανδίας, οι θαλάσσιες συνδέσεις αποτελούν μέσο διασφάλισης της άμεσης συνδεσιμότητάς της με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Λαμβανομένης υπόψη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, τα τμήματα του κεντρικού δικτύου Ατλαντικός που αφορούν τη νήσο της Ιρλανδίας θα πρέπει να επικαιροποιηθούν·

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Για να αποτραπεί η διάσπαση του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος σε δύο χωριστά και ασύνδετα μεταξύ τους τμήματα και για να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα της Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη, ο διάδρομος του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος θα πρέπει να περιλαμβάνει θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των ιρλανδικών κεντρικών λιμένων και των κεντρικών λιμένων του Βελγίου και των Κάτω Χωρών.

(6)  Για να αποτραπεί η διάσπαση του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος σε δύο χωριστά και ασύνδετα μεταξύ τους τμήματα και για να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα της Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν απευθείας συνδέσεις με τις πλησιέστερες προς την Ιρλανδία περιοχές και τους πλησιέστερους γεωγραφικά λιμένες που βρίσκονται κατά μήκος του υφιστάμενου διαδρόμου. Ο διάδρομος Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος θα πρέπει να περιλαμβάνει θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των ιρλανδικών λιμένων και των λιμένων του Βελγίου, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών που ανήκουν στο κεντρικό ή στο εκτεταμένο δίκτυο. Επιπλέον, η σύνδεση μεταξύ του διαδρόμου Βόρεια Θάλασσα-Μεσόγειος και του διαδρόμου Ατλαντικός μέσω της Χάβρης θα πρέπει να διασφαλίσει καλύτερη συνδεσιμότητα και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής κατέστησε δυνατή τη συγκέντρωση απόψεων από ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι ζητούν, σχεδόν ομόφωνα, καλύτερη συνεκτίμηση των μελλοντικών θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ της Ιρλανδίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Στο πλαίσιο μιας Ευρώπης με 27 κράτη μέλη, όπου η Γαλλία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες καθίστανται τα γεωγραφικά πλησιέστερα προς την Ιρλανδία κράτη μέλη, ο διάδρομος Ατλαντικός θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί προκειμένου να συνδεθεί η Ιρλανδία με τον διάδρομο Ατλαντικός και να συνεκτιμηθούν οι υφιστάμενες και μελλοντικές ροές.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ) Λαμβανομένης υπόψη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και προκειμένου να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η συνέχεια της κοινής αγοράς και η ρευστότητα των εμπορευματικών ροών και να υπάρξει σταθερότητα στους τομείς των μεταφορών και στις περιοχές που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε πρόωρη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία αρχικά προβλεπόταν έως το 2023 το αργότερο, ώστε να προσαρμοστούν οι χάρτες των δικτύων στη μεταβολή των εμπορευματικών ροών μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της Ιρλανδίας και των λοιπών κρατών μελών κατά μήκος του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος είναι ζωτικής σημασίας για τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και για την παροχή νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον σχεδιασμό υποδομών.

(7)  Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της Ιρλανδίας και των λοιπών κρατών μελών κατά μήκος του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος καθώς και του διαδρόμου Ατλαντικός είναι ζωτικής σημασίας για τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και για την παροχή νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον σχεδιασμό υποδομών. Επιπλέον, στα προγράμματα εργασίας για το τμήμα μεταφορών της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα πρέπει να προβλεφθούν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης μεταφορικών υποδομών, νέων ή υφιστάμενων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των ιρλανδικών και ηπειρωτικών λιμένων του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου, καθώς και η προσαρμογή τους σε περίπτωση επαναφοράς των εξωτερικών συνόρων με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της Ιρλανδίας και των λοιπών κρατών μελών κατά μήκος του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος είναι ζωτικής σημασίας για τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και για την παροχή νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον σχεδιασμό υποδομών.

(7)  Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (με βάση τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής/του Μπέλφαστ του 1998) και των λοιπών κρατών μελών κατά μήκος του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος είναι ζωτικής σημασίας για τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και για την παροχή νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον σχεδιασμό υποδομών, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική μεταφορών συνεχίζει να προάγει την εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερθείσας συμφωνίας με βάση τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη μελλοντική εξέταση της κατάλληλης τοποθέτησης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας εντός του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου ή την εξέταση της εν λόγω τοποθέτησης και της μελλοντικής σχέσης με λιμένες που βρίσκονται επί του παρόντος εκτός του κεντρικού δικτύου, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της υπόλοιπης Ένωσης στο πλαίσιο μεταγενέστερων πράξεων βάσει της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Δεδομένης της απαιτούμενης προσαρμογής του τομέα των μεταφορών και των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή θα μπορούσε να δημιουργήσει ταμείο προσαρμογής για την αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων που θα έχει, στον τομέα των μεταφορών και στις περιοχές, ενδεχόμενη αποχώρηση χωρίς συμφωνία, προς υποστήριξη των χρηματοδοτικών προσπαθειών που θα κληθούν να καταβάλουν ο τομέας των μεταφορών και οι περιοχές για να προσαρμοστούν στις νέες συνδέσεις μιας Ένωσης των 27 και για να διευκολυνθεί η διέλευση εμπορευμάτων και προσώπων από τα σύνορα μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7γ)  Δεδομένης της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές – νέες ή υφιστάμενες – για τη διατήρηση των εμπορικών ροών μεταξύ της Ιρλανδίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης, οι οποίες διασφαλίζονταν προηγουμένως από τη «χερσαία γέφυρα» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7δ)  Για να υποστηριχθούν η δημιουργία νέων υποδομών στον τομέα των μεταφορών και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν νέοι κόμβοι και συνδέσεις στο κεντρικό δίκτυο, ιδίως για τις θαλάσσιες συνδέσεις.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7ε)  Επιπλέον, μολονότι το κεντρικό δίκτυο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά που περιλαμβάνει τμήματα του δικτύου τα οποία έχουν τεράστια στρατηγική σημασία για την Ένωση, εξίσου αναγκαίο είναι να συμπεριληφθούν στο εκτεταμένο δίκτυο νέοι κόμβοι και συνδέσεις, ιδίως λιμενικές, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα όλων των περιφερειών της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7στ)  Με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αρκετοί λιμενικοί κόμβοι που βρίσκονται επί του παρόντος στο εκτεταμένο δίκτυο, ιδίως γαλλικοί λιμένες όπως οι Brest - Roscoff - Cherbourg - Boulogne, θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυξημένες εμπορικές ροές και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να λάβουν αυξημένη βοήθεια και στήριξη.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – σημείο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«ιβ α) Οι δράσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή των υποδομών μεταφορών μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής του εξοπλισμού για τους ελέγχους εμπορευμάτων και επιβατών.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EL)

Αιτιολόγηση

Λόγω της επείγουσας ανάγκης προσαρμογής του τομέα των μεταφορών, ιδίως δε των υποδομών, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, για να δοθεί απάντηση στην ανάγκη αυτή θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στα «re-flow calls» της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στα προγράμματα εργασίας για το 2019 και το 2020.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα πολυετή προγράμματα εργασίας τουλάχιστον στα μέσα της περιόδου εφαρμογής τους. Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή αναθεωρεί το πολυετές πρόγραμμα εργασιών με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 25 παράγραφος 2.

«2. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα πολυετή προγράμματα εργασίας τουλάχιστον στα μέσα της περιόδου εφαρμογής τους. Στον τομέα των μεταφορών, επανεξετάζει το πολυετές πρόγραμμα εργασίας προκειμένου να το προσαρμόσει στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή αναθεωρεί το πολυετές πρόγραμμα εργασιών με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 25 παράγραφος 2.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EL)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι επείγει η προσαρμογή του τομέα των μεταφορών, ιδίως δε των υποδομών, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, για να δοθεί απάντηση στην ανάγκη αυτή θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στα «re-flow calls» της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στα προγράμματα εργασίας για το 2019 και το 2020.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 β (νέα)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο άρθρο 17, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5α. Στον τομέα των μεταφορών, στο πλαίσιο του τελευταίου ετήσιου προγράμματος εργασίας προτεραιότητα δίδεται στα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ).»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EL)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι επείγει η προσαρμογή του τομέα των μεταφορών, ιδίως δε των υποδομών, στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, για να δοθεί απάντηση στην ανάγκη αυτή θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στα «re-flow calls» της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στα προγράμματα εργασίας για το 2019 και το 2020.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1β

 

Ταμείο έκτακτης ανάγκης για την προσαρμογή στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

 

Η Επιτροπή δημιουργεί χρηματοδοτική στήριξη συμπληρωματική προς τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» υπό τη μορφή ταμείου έκτακτης ανάγκης για την προσαρμογή στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Στόχος του ταμείου αυτού είναι να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, βοηθώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα των μεταφορών και τις τοπικές αρχές να προβλέψουν τη δημιουργία νέων γραμμών θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών και να διευκολύνουν τη διέλευση των εμπορευμάτων και των προσώπων από τα σύνορα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – παράγραφος 1 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – μέρος «Ατλαντικός» – γραμμή 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη σχετικής τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και του παραρτήματος I του κανονισμού «ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

 

Στο μέρος I σημείο 2 του παραρτήματος («Διάδρομοι κεντρικού δικτύου»), στο τμήμα «Ατλαντικός», μετά τη γραμμή «Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg» παρεμβάλλονται οι ακόλουθες γραμμές:

 

Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo - Cherbourg – Boulogne - Caen - Le Havre – Rouen – Paris

 

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint-Nazaire – Nantes - Tours

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Παράρτημα I – μέρος Ι – σημείο 2 – τμήμα «Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος» – γραμμή 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam»

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque –Zeebrugge/Terneuzen – Gent - Antwerpen/Rotterdam

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.  Η αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την ΕΕ, στην προκειμένη περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι μια άνευ προηγουμένου κατάσταση για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί προς το συμφέρον των πολιτών της, της κοινής αγοράς και της διατήρησης καλών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τη χώρα αυτή, ανεξάρτητα από την επίτευξη ή μη συμφωνίας αποχώρησης.

2.  Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει καταδείξει ότι:

* αυτή η «μη συμφωνία» θα αποτελούσε επιβαρυντικό παράγοντα τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αντίκτυπος του οποίου θα επιδεινωνόταν στον τομέα των μεταφορών, απειλώντας τους διαχειριστές υποδομής, τους μεταφορείς, τους οικονομικούς τομείς που εξαρτώνται από τις μεταφορές και τις θέσεις εργασίας που παράγει σήμερα ο τομέας·

** οι δύο χώρες που έχουν κοινά χερσαία σύνορα με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Γαλλία (μέσω της Σήραγγας κάτω από τη Μάγχη), όπου θα ετίθετο το ζήτημα της επαναφοράς ενός κοινού εξωτερικού συνόρου, θα πρέπει να βρουν συγκεκριμένους τρόπους για να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο συνδεσιμότητας των πολιτών τους και ομαλές εμπορικές ροές μεταξύ τους·

*** ορισμένες περιοχές, ακριβώς εκείνες που είναι οι πλησιέστερες στο Ηνωμένο Βασίλειο ή που ειδικεύονται στην εκμετάλλευση της κυκλοφορίας μέσω της Μάγχης, θα επηρεαστούν περισσότερο από τις συνέπειες μιας «μη συμφωνίας».

3.  Με την προοπτική αυτή, αναμένεται ότι θα αναληφθούν από την Επιτροπή διάφορες δράσεις προληπτικά και μέσω της προσαρμογής του κανονισμού για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» στις επιπτώσεις μιας μη συμφωνίας. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα στα εξής:

* την επανασύνδεση της Ιρλανδίας με τον διάδρομο Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος μέσω νέων θαλάσσιων οδών, που θα περιλαμβάνουν όλους τους κεντρικούς λιμένες του διαδρόμου·

** την εισαγωγή της Ιρλανδίας στον διάδρομο Ατλαντικός και, κατά περίπτωση, την ένταξη νέων γαλλικών λιμένων στο κεντρικό δίκτυο με βάση τις υφιστάμενες ροές·

*** την κινητοποίηση των υπόλοιπων κονδυλίων της «ΔΣΕ» για την περίοδο 2019-2020 για την προσαρμογή των κεντρικών λιμένων στις νέες ροές μεταξύ της Ιρλανδίας και της ΕΕ των 27, καθώς και στους νέους περιορισμούς που συνδέονται με την κυκλοφορία στην Μάγχη.

4.  Παρόλο που τα μέτρα αυτά αποτελούν μια πρώτη, την πλέον επείγουσα, βάση της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, δεν πρέπει να λησμονούνται οι βαθύτερες και πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες θα επηρεάσουν όλες τις περιοχές που έχουν, κατά τη διάρκεια της 45ετούς ένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην κοινή αγορά, αναπτύξει στενές σχέσεις που έχουν ουσιώδη σημασία για το κοινωνικοοικονομικό τους σφρίγος. Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν νέα χρηματοδοτικά μέτρα, για να βοηθηθούν όλοι οι μεταφορείς και οι περιοχές να προσαρμοστούν στις δυσμενείς συνέπειες του Brexit.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (20.12.2018)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: John Howarth

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής εξετάζει ένα συγκεκριμένο σύνολο περιστάσεων που αφορούν την προβλεπόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ με βάση συμφωνία αποχώρησης που διατηρεί το κεκτημένο της ΕΕ για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο διάδρομος Βόρεια Θάλασσα-Μεσόγειος θα συνεχίσει να διέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο όπως συμβαίνει σήμερα. Την 1η Ιανουαρίου 2021 προβλέπεται ότι η νέα νομοθεσία για τη ΔΣΕ θα τεθεί σε ισχύ με τις κατάλληλες προσαρμογές στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Εάν, ωστόσο, το ΗΒ αποχωρήσει όπως έχει ήδη προγραμματιστεί στις 29 Μαρτίου 2019 χωρίς συμφωνία, ενδέχεται να υπάρξει ασυνέχεια στον διάδρομο Βόρεια Θάλασσα-Μεσόγειος του δικτύου ΔΕΔ-Μ μεταξύ των λιμένων της Μάγχης/Βόρειας Θάλασσας και των λιμένων της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Ομοίως, υπό τις συνθήκες αυτές, ο διάδρομος του ΔΕΔ-Μ θα έχει ως κατάληξη τα σύνορα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα περιλαμβάνει τον λιμένα του Μπέλφαστ.

Η πρόταση της Επιτροπής προσφέρει κατάλληλη λύση στην ενδεχόμενη νομοθετική ανωμαλία που θα μπορούσε να προκύψει και υποστηρίζει τον καθορισμό των λιμένων του Zeebrugge, της Αμβέρσας και του Ρότερνταμ ως συνδέσεων εντός του διαδρόμου Βόρεια Θάλασσα-Μεσόγειος του δικτύου ΔΕΔ-Μ με τους λιμένες της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, επισημαίνοντας ότι ο καθορισμός βασίζεται στους υφιστάμενους όγκους κίνησης μεταξύ λιμένων. Οι λιμένες της Δουνκέρκης και του Calais στη Μάγχη θα εξακολουθήσουν να αποτελούν καθορισμένους λιμένες του διαδρόμου, στην περίπτωση αυτή ως λιμένες εξόδου και εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο τεχνικός αυτός χαρακτηρισμός δεν έχει ουσιαστική επίδραση στη θέση οιουδήποτε λιμένα ούτε θα επηρεάσει τους όγκους κίνησης. Επισημαίνεται, ωστόσο, όπως αναφέρεται σε σειρά μελετών, το ενδεχόμενο αποδιοργάνωσης στους λιμένες της Μάγχης, ιδίως λόγω της επιβολής τελωνειακών ελέγχων, σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία ή μεταγενέστερης διακοπής του ανοικτού τελωνειακού καθεστώτος με την Ένωση.

Ο λιμένας της Χάβρης δεν αποτελεί σήμερα μέρος του διαδρόμου του ΔΕΔ-Μ που συνδέει τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας με άλλους λιμένες της Βορειοδυτικής Γαλλίας και δεν πληροί επί του παρόντος τα κριτήρια ΔΕΔ-Μ. Η επανεξέταση της σχέσης της Ιρλανδίας με τον διάδρομο Βόρεια Θάλασσα/Μεσόγειος του ΔΕΔ-Μ αποτελεί μία μόνο πτυχή της νέας κατάστασης στον τομέα των μεταφορών που θα αντιμετωπίσει η Ιρλανδία και, σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται επίσης σκόπιμο να εξεταστεί η σχέση με τον διάδρομο Ατλαντικός που παρέχει αμεσότερες συνδέσεις μεταξύ της Ιρλανδίας και των άλλων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού λιμένων στη Γαλλία και την ίδια την Ιρλανδία, καθώς και των λιμένων που έχουν καθοριστεί στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες. Η σχέση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τους διαδρόμους του δικτύου του ΔΕΔ-Μ και, ως εκ τούτου, η δυνητική σχέση με τους λιμένες θα πρέπει να θεωρηθεί επείγον ζήτημα στο πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΔΣΕ για το ΠΔΠ 2021-27 με σκοπό τη βελτίωση των άμεσων συνδέσεων μεταξύ της Ιρλανδίας και της υπόλοιπης Ένωσης.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής στη Βόρεια Ιρλανδία, τονίζεται η σημασία που έχει η συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας και της κυκλοφορίας των προσώπων μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, παράλληλα με τον ρόλο των ενισχυμένων μεταφορικών συνδέσεων, συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου του ΔΕΔ-Μ, για την τήρηση των στόχων της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής/του Μπέλφαστ του 1998.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

(2)  Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίσθηκε χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η υλοποίηση έργων διασυνοριακού χαρακτήρα και κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Λαμβανομένης υπόψη της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, τα τμήματα του κεντρικού δικτύου Ατλαντικός που αφορούν τη νήσο της Ιρλανδίας θα πρέπει να επικαιροποιηθούν·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Για να αποτραπεί η διάσπαση του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος σε δύο χωριστά και ασύνδετα μεταξύ τους τμήματα και για να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα της Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη, ο διάδρομος του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος θα πρέπει να περιλαμβάνει θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των ιρλανδικών κεντρικών λιμένων και των κεντρικών λιμένων του Βελγίου και των Κάτω Χωρών.

(6)  Για να αποτραπεί η διάσπαση του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος σε δύο χωριστά και ασύνδετα μεταξύ τους τμήματα και για να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα της Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν απευθείας συνδέσεις με τα πλησιέστερα προς την Ιρλανδία εδάφη κατά μήκος του υφιστάμενου διαδρόμου. Ο διάδρομος του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος θα πρέπει να περιλαμβάνει θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των ιρλανδικών κεντρικών λιμένων και των κεντρικών λιμένων του Βελγίου, των Κάτω Χωρών και της Γαλλίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Σε μια Ευρώπη με 27 κράτη μέλη, όπου η Γαλλία καθίσταται το γεωγραφικά εγγύτερο προς την Ιρλανδία κράτος μέλος, ο διάδρομος Ατλαντικός θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί εκ νέου προκειμένου να συνδεθεί με αυτόν η Ιρλανδία.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της Ιρλανδίας και των λοιπών κρατών μελών κατά μήκος του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος είναι ζωτικής σημασίας για τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και για την παροχή νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον σχεδιασμό υποδομών.

(7)  Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της Ιρλανδίας, της Βόρειας Ιρλανδίας (με βάση τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής/του Μπέλφαστ του 1998) και των λοιπών κρατών μελών κατά μήκος του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος είναι ζωτικής σημασίας για τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και για την παροχή νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον σχεδιασμό υποδομών, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική μεταφορών συνεχίζει να προάγει την εφαρμογή των διατάξεων της προαναφερθείσας συμφωνίας με βάση τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη μελλοντική εξέταση της κατάλληλης τοποθέτησης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας εντός του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου ή την εξέταση της εν λόγω τοποθέτησης και της μελλοντικής σχέσης με λιμένες που βρίσκονται επί του παρόντος εκτός του κεντρικού δικτύου, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της υπόλοιπης Ένωσης βάσει μεταγενέστερων πράξεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – τμήμα «Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος» – γραμμή 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam».

« Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam».

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1 α (νέα)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Παράρτημα Ι – σημείο 2 – τμήμα «Ατλαντικός»

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο παράρτημα I μέρος Ι σημείο 2 («Διάδρομοι κεντρικού δικτύου»), στο τμήμα «Ατλαντικός», μετά τη γραμμή «Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg» παρεμβάλλονται οι ακόλουθες γραμμές:

 

«Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris»

 

«Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

10.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

John Howarth

9.10.2018

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.8.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Ημερομηνία κατάθεσης

11.1.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου