Eljárás : 2018/0299(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0009/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0009/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0191

<Date>{11/01/2019}11.1.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0009/2019</NoDocSe>
PDF 251kWORD 100k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Karima Delli</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

 (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0568),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0385/2018),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel a spanyol parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére[1],

 a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0009/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását az uniós belső piac működésének javítása érdekében.

_________________

_________________

8 Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet8 létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a határokon átnyúló és közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése által előidézett kivételes körülmények figyelembevétele érdekében biztosítani kell Írország összekapcsolását az európai kontinenssel a TEN-T folyosók útvonalának és összetételének megváltoztatása által, azzal a céllal, hogy integrálják a tengeri összeköttetéseket a törzshálózat és az átfogó hálózat ír és kontinentális kikötői között.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése által előidézett kivételes körülmények figyelembevétele érdekében ez a rendelet lehetőséget teremt az átfogó hálózat kikötőinek egy törzshálózati folyosóba történő integrálására.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Írország szigetjellegéből adódóan a tengeri összeköttetések az ország kontinentális Európával való közvetlen összekapcsolásának egyik eszközét jelentik.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt az atlanti törzshálózat Írország szigetére vonatkozó részeit aktualizálni kell;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó ne szakadjon szét két külön, össze nem kötött szakaszra, és Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó kiegészüljön az egyfelől az ír törzskikötők, másfelől a belga és holland törzskikötők közötti tengeri összeköttetésekkel.

(6) Annak érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó ne szakadjon szét két külön, össze nem kötött szakaszra, és Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, elengedhetetlen, hogy közvetlen kapcsolatot hozzanak létre az Írországhoz földrajzilag legközelebb eső területekkel és kikötőkkel a meglévő folyosó mentén. Indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” folyosó kiegészüljön az egyfelől az ír kikötők, másfelől a törzshálózathoz vagy az átfogó hálózathoz tartozó belga, francia és holland kikötők közötti tengeri összeköttetésekkel. Ezen túlmenően az „Északi-tengeri–mediterrán” folyosó és az „Atlanti” folyosó közötti, Le Havre-on keresztüli kapcsolatnak kell biztosítania a jobb összeköttetést és a belső piac integrációját.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A bizottsági javaslat közzétételét követő nyilvános konzultáció során az érdekelt felek csaknem egyhangúlag azt kérték, hogy vegyék jobban figyelembe az Írország és a kontinens közötti jövőbeni tengeri kapcsolatokat.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A 27 tagú Európában – ahol Franciaország, Belgium és Hollandia válnak az Írországhoz földrajzilag legközelebb eső uniós tagállamokká – az „Atlanti” folyosót ki kell igazítani Írország e folyosóval való összekapcsolása és a meglévő és jövőbeni forgalom figyelembevétele érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 c preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) Az Egyesült Királyság kilépését figyelembe véve és annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosított legyen a közös piac folytonossága és a zökkenőmentes áruforgalom, valamint a közlekedési ágazatok és az Egyesült Királyság kilépése által leginkább érintett területek megszilárdítása céljából a Bizottságnak és a tagállamoknak idő előtt felül kell vizsgálniuk az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet1a, amit eredetileg legkésőbb 2023-ra terveztek, annak érdekében, hogy a hálózati térképeket az áruforgalomnak az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követő változásaihoz igazítsák.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Írország és a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében.

(7) Az Írország és a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” és az „Atlanti” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében. Ezenkívül az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési részével kapcsolatos munkaprogramokban olyan pályázati felhívásokról kell rendelkezni, amelyek célja az új, illetve meglévő közlekedési infrastruktúrák fejlesztésének finanszírozása az Egyesült Királysággal közös külső határ visszaállítása esetén a törzshálózat és az átfogó hálózat ír és kontinentális kikötői közötti tengeri összeköttetések biztosítása és kiigazítása érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Írország és a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében.

(7) Az Írország és (az 1998. évi nagypénteki/belfasti megállapodás értelmében) Észak-Írország, valamint a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében, továbbá ahhoz, hogy a közlekedéspolitika hozzájáruljon az említett megállapodás rendelkezéseinek az Európai Unió politikáival összhangban történő folyamatos előmozdításához. Ez nem befolyásolja hátrányosan az Ír Köztársaság törzshálózati folyosóban elfoglalt megfelelő pozíciójának jövőbeni mérlegelését, sem pedig e pozíció és a jelenleg nem a törzshálózathoz tartozó kikötőkkel való jövőbeni összeköttetés mérlegelését, amelynek célja, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendelkezésre álló későbbi eszközök bevonásával az Ír Köztársaságot hatékonyabban kapcsolják össze az Unió többi részével.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) Tekintettel a közlekedési ágazat kiigazításának szükségességére és az Egyesült Királyság kilépése által leginkább érintett területekre, a Bizottság alkalmazkodási alapot hozhatna létre a megállapodás nélküli kilépésnek a közlekedési ágazatra és e területekre való negatív hatásainak ellensúlyozására, támogatva a közlekedési ágazat és a területek által megvalósítandó pénzügyi erőfeszítéseket, a 27 tagú Unió új összeköttetési vonalaihoz való alkalmazkodás, valamint az áruk és személyek EU és Egyesült Királyság közötti határátlépésének megkönnyítése érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 c preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7c) Az Egyesült Királyság kilépésére tekintettel alapvető fontosságú megfelelő infrastruktúrákat (akár újakat, akár a meglévőket) fejleszteni az Írország és a kontinentális Európa közötti kereskedelmi forgalom fenntartása érdekében, amit korábban az Egyesült Királyság „földhídja” biztosított.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 d preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7d) Az új közlekedési infrastruktúrák létrehozásának és a meglévő infrastruktúrák korszerűsítésének támogatása érdekében ezért létfontosságú a törzshálózatot új csomópontokkal és kapcsolatokkal bővíteni, különösen a tengeri összeköttetések esetében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 e preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7e) Továbbá, míg a törzshálózat a hálózat központi gerincét képezi és tartalmazza annak az Unió számára a legnagyobb stratégiai jelentőséggel bíró részeit, szükség van emellett az átfogó hálózat új csomópontokkal és kapcsolatokkal – különösen kikötőkkel – való bővítésére az Unió valamennyi régiója összeköttetésének biztosítása érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 f preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7f) Az Egyesült Királyság kilépésével több, jelenleg az átfogó hálózathoz tartozó kikötői csomópont – francia kikötők, például Brest, Roscoff, Cherbourg és Boulogne – esetében megnövekedett kereskedelmi forgalommal kell számolni, így ezek számára nagyobb segítséget és támogatást kell nyújtani.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – -1 bekezdés (új)</Article>

<DocAmend2>1316/2013/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>7 cikk – 2 bekezdés – 1 a pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 7. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„la) az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépését követően a közlekedési infrastruktúra átalakításához szükséges intézkedések, beleértve az áruk és utasok ellenőrzésére szolgáló berendezések átalakítását is.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543397869714&from=EN)

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben sürgősen át kell alakítani a közlekedési ágazatot, és különösen az infrastruktúrákat, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. és 2020. évi visszafizetéseit el kell különíteni az ilyen igények kielégítésére, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019–2020 közötti munkaprogramjait ennek megfelelően ki kell igazítani.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – -1 a bekezdés (új)</Article>

<DocAmend2>1316/2013/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>17 cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2) A Bizottság a többéves munkaprogramokat legkésőbb félidőben felülvizsgálja. Amennyiben szükséges, végrehajtási aktus útján módosítja az adott többéves munkaprogramot. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A Bizottság a többéves munkaprogramokat legkésőbb félidőben felülvizsgálja. A közlekedési ágazatban a Bizottság felülvizsgálja a többéves munkaprogramot annak érdekében, hogy azt az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséhez igazítsa. Amennyiben szükséges, a többéves munkaprogramokat végrehajtási jogi aktus útján módosítja. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543397869714&from=EN)

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben sürgősen át kell alakítani a közlekedési ágazatot, és különösen az infrastruktúrákat, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. és 2020. évi visszafizetéseit el kell különíteni az ilyen igények kielégítésére, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019–2020 közötti munkaprogramjait ennek megfelelően ki kell igazítani.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – -1 b bekezdés (új)</Article>

<DocAmend2>1316/2013/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>17 cikk – 5 a bekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 17. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) A közlekedési ágazatban az utolsó éves munkaprogramban elsőbbséget kell biztosítani a 7. cikk (2) bekezdésének m) pontjában meghatározott intézkedéseknek.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543397869714&from=EN)

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben sürgősen át kell alakítani a közlekedési ágazatot, és különösen az infrastruktúrákat, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019. és 2020. évi visszafizetéseit el kell különíteni az ilyen igények kielégítésére, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2019–2020 közötti munkaprogramjait ennek megfelelően ki kell igazítani.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1316/2013/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

Az 1316/2013/EU rendelet I. melléklete az e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint módosul.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 b cikk (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. cikk

 

Sürgősségi alap az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséhez való alkalmazkodás érdekében

 

A Bizottság kiegészítő pénzügyi támogatást hoz létre az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz mellé egy sürgősségi alkalmazkodási alap formájában az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséhez való alkalmazkodás érdekében. Az alap célja, hogy ellensúlyozza az Egyesült Királyság kilépésének negatív hatásait azáltal, hogy segíti a közlekedés szereplőit és a helyi önkormányzatokat abban, hogy felkészüljenek az új tengeri szállítási útvonalak létrehozására, valamint hogy megkönnyítsék az áruk és személyek EU és az Egyesült Királyság közötti határátlépését.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>Melléklet – 1 a bekezdés (új)</Article>

<DocAmend2>1316/2013/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>I melléklet – I rész – 2 pont – „Atlanti” rész – 4 a sor (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az 1315/2013/EU rendelet és annak „AZ ÁTFOGÓ ÉS A TÖRZSHÁLÓZAT TÉRKÉPEI” című I. melléklete megfelelő módosítása mellett

 

A melléklet I. részének 2. pontja („Törzshálózati folyosók”) az „Atlanti” szakaszban az „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Párizs – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” sor után a következő sorokkal egészül ki:

 

Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Saint-Malo – Cherbourg – Boulogne – Caen – Le Havre – Rouen – Párizs

 

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint-Nazaire – Nantes – Tours

</Amend>

 

<Amend>Módosítás  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>Melléklet – 1 bekezdés</Article>

<DocAmend2>1316/2013/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>I melléklet – I rész – 2 pont – „Északi-tengeri–mediterrán” szakasz – 1 a sor</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Terneuzen – Gent – Antwerpen/Rotterdam

</Amend>

 

</RepeatBlock-Amend>

 

 

 

INDOKOLÁS

1. Egy tagállam – ebben az esetben az Egyesült Királyság – EU-ból való kilépése olyan példa nélküli helyzet, amelyre az Európai Uniónak fel kell készülnie polgárai, a közös piac, valamint a kilépő országgal fennálló jó gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fenntartása érdekében, függetlenül attól, hogy sikerül-e megállapodni a kilépésről vagy sem.

 

(2) Amennyiben nem sikerülne megállapodásra jutni az EU–27 és az Egyesült Királyság között, az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága kimutatta, hogy:

 

* ez a „no deal” az Egyesült Királyság és az Európai Unió számára egyaránt súlyosbító tényező lenne, amely fokozott negatív hatást gyakorolna a közlekedési ágazatra, hiszen fenyegetést jelent az infrastruktúra működtetőire, a fuvarozókra, az ettől függő gazdasági ágazatokra és az azokban jelenleg meglévő munkahelyekre nézve;

 

** az Egyesült Királysággal közös szárazföldi határral rendelkező két országnak, Írországnak és Franciaországnak (a Csatorna-alagúton keresztül), ahol felvetődne a közös külső határ visszaállításának kérdése, konkrét megoldásokat kellene találnia, hogy továbbra is biztosítsák polgáraik számára a magas szintű összeköttetést és az országok között zajló zökkenőmentes kereskedelmi forgalmat;

 

*** a „no deal” éppen ezekre, az Egyesült Királysághoz legközelebb eső vagy a csatorna két oldala közötti forgalom kiaknázására épülő területekre lenne a legnagyobb hatással.

 

3. Ezt szem előtt tartva a Bizottság várhatóan számos intézkedést fog hozni már előre, mégpedig az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendeletnek a „no deal” hatásaival való kiigazítása útján. Ezeknek az intézkedéseknek a következőkre kell összpontosítaniuk:

 

* Írországnak az „Északi-tengeri–mediterrán” folyosóhoz való átcsoportosítása új tengeri árufuvarozási útvonalak révén, amelyek magukban foglalják a folyosó törzshálózatának összes kikötőjét;

 

** Írország bekapcsolása az „Atlanti” folyosóba és – adott esetben – újabb francia kikötők integrálása a törzshálózatba, a meglévő forgalom figyelembevételével;

 

*** a 2019–2020 közötti időszakra fennmaradó CEF-források mozgósítása a törzshálózati kikötőknek az Írország és az EU–27 közötti új forgalom, valamint a csatorna két partja közötti forgalomhoz kapcsolódó új korlátozó tényezők alapján történő átalakítása céljából.

 

4. Bár ezek az intézkedések jelentik az első és legsürgősebb lépéseket a közlekedési és idegenforgalmi ágazat uniós támogatása érdekében, nem szabad megfeledkezni az Egyesült Királyság kilépésének mélyebbre ható és hosszabb távú következményeiről, amelyek minden olyan területet érintenek majd, amelyek az Egyesült Királyság közös piacba való integrációjának 45 éve során erős és alapvető társadalmi-gazdasági kapcsolatokat építettek ki vele. Ezért új finanszírozási intézkedéseket is be kell vezetni annak elősegítésére, hogy valamennyi közlekedési szereplő és terület alkalmazkodni tudjon a brexit negatív következményeihez.


 

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (17.12.2018)

<CommissionInt>a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>az 1316/2013/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))</DocRef>

A vélemény előadója: <Depute>John Howarth</Depute>

 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

Ez a bizottsági javaslat az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való tervezett kilépése kapcsán felmerülő egyes körülményekről szól.

Amennyiben az Egyesült Királyság úgy lép ki az Unióból, hogy az uniós vívmányokat 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakra fenntartó kilépési megállapodás van érvényben, úgy az Északi-tengeri–mediterrán folyosó – az aktuális helyzethez hasonlóan – továbbra is az Egyesült Királyságon fog keresztül vezetni. Az elképzelés szerint 2021. január 1-én hatályba lép a CEF-ről szóló új jogszabály, amely a TEN-T hálózat kapcsán kiigazításokat tartalmaz.

Ha azonban az Egyesült Királyság 2019. március 29-én megállapodás nélkül lép ki az Unióból, a La Manche-csatorna/északi-tengeri kikötők és az ír köztársaságbeli kikötők közötti NSM-folyosón potenciálisan megszűnik az összeköttetés. Hasonlóképpen, ebben a helyzetben a TEN-T folyosó az Egyesült Királyság és Írország közötti határon véget érne, és nem foglalná magában a belfasti kikötőt.

A Bizottság javaslata megfelelő megoldást kínál a potenciálisan felmerülő jogalkotási anomáliára, és a zebrugge-i, az antwerpeni és a rotterdami kikötőket jelöli ki a TEN-T hálózaton belül arra, hogy az NSM-folyosót az Ír Köztársaság kikötőivel összekössék. Ezeket a kikötőket a meglévő forgalom alapján választották ki. A La Manche csatornán Dunkerque és Calais kikötője a folyosó kijelölt – konkrétan az Európai Unióba való belépésre és az onnan való kilépésre szolgáló – kikötői maradnak.

Ez a technikai kijelölés nem jár plusz hatással a kikötők működésére és forgalmára. Ugyanakkor számos tanulmány rámutat, hogy amennyiben az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Unióból, vagy felbontja az Unióval érvényben lévő vámmentességi megállapodásokat, ezekben a kikötőkben – különösen a vámellenőrzések miatt – valószínűsíthetően fennakadások lépnek majd fel.

A Le Havre-i kikötő jelenleg nem része az Ír Köztársasággal kapcsolatot biztosító TEN-T folyosónak, és a többi észak-nyugat-franciaországi kikötő jelenleg nem felel meg a TEN-T kritériumoknak. Az Írország és a TEN-T Északi-tengeri–mediterrán folyosó közötti kapcsolat újraértékelése csak az egyik aspektusa annak az új közlekedési helyzetnek, amellyel Írország szembesül majd, és ebben az összefüggésben az Írország és a többi tagállam közötti közvetlenebb kapcsolatot biztosító atlanti folyosó kérdését – beleértve a Franciaországban, Írországban, Belgiumban és Hollandiában található kikötők kijelölését – igen relevánsnak tartjuk. Az Ír Köztársaság és a TEN-T törzshálózati folyosók közötti összeköttetést, így a többi kikötővel való lehetséges összeköttetést az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló jogszabály a 2021–27-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret tekintetében történő felülvizsgálata során kiemelten kell kezelni annak érdekében, hogy az Írország és az Unió többi része közötti közvetlen összeköttetések javuljanak.

A Regionális Fejlesztési Bizottság „A kohéziós politika hatása Észak-Írországban” című jelentésével összhangban fontos a gazdasági tevékenységek folyamatosságát és azt biztosítani, hogy az 1998-as belfasti/nagypénteki megállapodás értelmében az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti személyi átjárás és – a TEN-T folyosó révén biztosított – közlekedési összeköttetés meg legyen oldva.

MÓDOSÍTÁS:

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt8. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

(2) Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet létrehozott egy uniós finanszírozási eszközt, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt8. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a határokon átnyúló és közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt az atlanti törzshálózat Írország szigetére vonatkozó részeit aktualizálni kell;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó ne szakadjon szét két külön, össze nem kötött szakaszra, és Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó kiegészüljön az egyfelől az ír törzskikötők, másfelől a belga és holland törzskikötők közötti tengeri összeköttetésekkel.

(6) Annak érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó ne szakadjon szét két külön, össze nem kötött szakaszra, és Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, elengedhetetlen, hogy közvetlen kapcsolatot hozzanak létre az Írországhoz legközelebb eső területekkel a meglévő folyosó mentén. Indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó kiegészüljön az egyfelől az ír törzskikötők, másfelől a belga, holland és francia törzskikötők közötti tengeri összeköttetésekkel.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A 27 tagú Európában – ahol Franciaország válik az Írországhoz földrajzilag legközelebb eső tagállammá – Írországot össze kell kapcsolni az Atlanti folyosóval.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az Írország és a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében.

(7) Az Írország és az 1998. évi nagypénteki/belfasti megállapodás értelmében Észak-Írország, valamint a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében, továbbá ahhoz, hogy az Ír-szigetre vonatkozó közlekedéspolitika hozzájáruljon a belfasti/nagypénteki megállapodás rendelkezéseinek az Unió politikáival összhangban történő folyamatos előmozdításához. Ez nem befolyásolja hátrányosan, hogy a jövőben az Ír Köztársaság a törzshálózati folyosóban megfelelő pozíciót kapjon, vagy hogy a jelenleg a törzshálózaton kívüli kikötőkkel már fennálló vagy jövőbeli összeköttetést figyelembe vegyék annak érdekében, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a későbbi eszközök részeként javítsák az Ír Köztársaság és az Unió többi része közötti összeköttetést.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 bekezdés</Article>

<DocAmend2>1316/2013/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>I melléklet – 2 pont – „Északi-tengeri–mediterrán” szakasz – 1 a sor (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

„Baile Atha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 1 a bekezdés (új)</Article>

<DocAmend2>1316/2013/EU rendelet</DocAmend2>

<Article2>I melléklet – 2 pont – Atlanti rész</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az I. melléklet I. részének 2. pontja („Törzshálózati folyosók”) az Atlanti szakaszban az „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Párizs – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” sor után a következő sorral egészül ki:

 

„Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Párizs”

 

„Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours”

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 


A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Javaslat az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

10.9.2018

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

John Howarth

9.10.2018

Vizsgálat a bizottságban

22.11.2018

 

 

 

Date adopted

 

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Hivatkozások

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.8.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

10.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

11.1.2019

 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

 

0

-

 

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Utolsó frissítés: 2019. január 28.Jogi nyilatkozat