Procedūra : 2018/0299(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0009/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0009/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 19.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0191

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 254kWORD 89k
11.1.2019
PE 630.498v02-00 A8-0009/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referente: Karima Delli

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0568),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0385/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Spānijas parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra(1) atzinumu,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A8-0009/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/20138 tika izveidots Savienības finansēšanas instruments "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments". Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķis ir dot iespējas sagatavot un īstenot kopīgu interešu projektus saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīklu politiku transporta, telesakaru un enerģētikas nozarē.

(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/20138 tika izveidots Savienības finansēšanas instruments "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments". Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķis ir dot iespējas sagatavot un īstenot kopīgu interešu projektus saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīklu politiku transporta, telesakaru un enerģētikas nozarē, lai uzlabotu Savienības iekšējā tirgus darbību.

_________________

_________________

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/20138 tika izveidots Savienības finansēšanas instruments "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments". Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķis ir dot iespējas sagatavot un īstenot kopīgu interešu projektus saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīklu politiku transporta, telesakaru un enerģētikas nozarē.

(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/20138 tika izveidots Savienības finansēšanas instruments "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments". Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķis ir dot iespējas sagatavot un īstenot pārrobežu un kopīgu interešu projektus saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīklu politiku transporta, telesakaru un enerģētikas nozarē.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Lai ņemtu vērā ārkārtas situāciju pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības, jāparedz Īrijas savienotība ar kontinentālo Eiropu, mainot TEN-T koridoru izvietojumu un sastāvu, lai integrētu jūras savienojumus starp Īrijas un kontinentālo ostu pamattīkliem un visaptverošo tīklu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Lai ņemtu vērā ārkārtas situāciju, kas saistīta ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, šī regula paredz iespēju integrēt visaptverošā tīkla ostas pamattīkla koridorā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ņemot vērā to, ka Īrija atrodas uz salas, jūras savienojumi ir veids, kā nodrošināt tās tiešu savienotību ar kontinentālo Eiropu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, būs jāatjaunina Atlantijas pamattīkla daļas, kas attiecas uz Īrijas salu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai nepieļautu pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora sadalīšanu divās atsevišķās un nesavienotās daļās un nodrošinātu Īrijas savienojamību ar Eiropas kontinentālo daļu, pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā jāiekļauj jūras savienojumi starp galvenajām Īrijas ostām un galvenajām Beļģijas un Nīderlandes ostām.

(6)  Lai nepieļautu pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora sadalīšanu divās atsevišķās un nesavienotās daļās un nodrošinātu Īrijas savienotību ar Eiropas kontinentālo daļu, ir būtiski izveidot tiešus savienojumus ar ģeogrāfiski tuvākajām Īrijas teritorijām un ostām, kas atrodas gar esošo koridoru. Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā jāiekļauj jūras savienojumi starp Īrijas ostām un Beļģijas, Francijas un Nīderlandes ostām, kas ir pamattīklā vai visaptverošajā tīklā. Turklāt savienojumam starp Ziemeļjūras–Vidusjūras koridoru un Atlantijas koridoru caur Havru būtu jānodrošina labāka savienotība un iekšējā tirgus integrācija.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Atklātā sabiedriskā apspriešana, kas notika pēc Komisijas priekšlikuma publicēšanas, deva iespēju apkopot viedokļus no ieinteresētajām personām, kuras gandrīz vienbalsīgi aicināja labāk ņemt vērā nākotnes jūras transporta savienojumus starp Īriju un kontinentu.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b)  Kad Eiropas Savienībā būs 27 dalībvalstis, no kurām Francija, Beļģija un Nīderlande kļūst par Īrijai ģeogrāfiski tuvākajām Savienības valstīm, Atlantijas koridors būtu jāpielāgo, lai savienotu Īriju ar Atlantijas koridoru un ņemtu vērā pašreizējās un nākotnes plūsmas.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c) Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos un lai pēc iespējas nodrošinātu kopējā tirgus netraucētu darbību un preču plūsmu nepārtrauktību, kā arī lai nostiprinātu transporta nozares un teritorijas, ko Apvienotās Karalistes izstāšanās varētu skart visvairāk, Komisijai un dalībvalstīm būtu pirms laika jāpārskata Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1315/20131a, ko sākotnēji paredzēts darīt vēlākais 2023. gadā, lai pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās tīklu kartes attiecīgi pielāgotu preču plūsmu maiņai.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Savienojuma nodrošināšana starp Īriju un pārējām dalībvalstīm pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā ir būtiska notiekošajiem un gaidāmajiem ieguldījumiem infrastruktūrā un juridiskās skaidrības un noteiktības nodrošināšanai infrastruktūras plānošanā.

(7)  Savienotības nodrošināšana starp Īriju un pārējām dalībvalstīm pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā un Atlantijas okeāna koridorā ir būtiska notiekošajiem un gaidāmajiem ieguldījumiem infrastruktūrā un juridiskās skaidrības un noteiktības nodrošināšanai infrastruktūras plānošanā. Turklāt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta transporta daļas darba programmās būtu jāparedz uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kuru mērķis ir finansēt jaunas vai esošas transporta infrastruktūras attīstību, lai nodrošinātu jūras savienojumus starp Īrijas ostām un pamattīkla un visaptverošā tīkla ostām un to pielāgošanu gadījumā, ja tiks atjaunota ārējā robeža ar Apvienoto Karalisti.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Savienojuma nodrošināšana starp Īriju un pārējām dalībvalstīm pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā ir būtiska notiekošajiem un gaidāmajiem ieguldījumiem infrastruktūrā un juridiskās skaidrības un noteiktības nodrošināšanai infrastruktūras plānošanā.

(7)  Savienotības nodrošināšana starp Īriju, Ziemeļīriju (saskaņā ar 1998. gada Lielās piektdienas/Belfāstas nolīgumu) un pārējām dalībvalstīm pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā ir būtiska notiekošajiem un gaidāmajiem ieguldījumiem infrastruktūrā un juridiskās skaidrības un noteiktības nodrošināšanai infrastruktūras plānošanā, tāpat kā arī ir svarīgi nodrošināt, ka transporta politika turpina sekmēt iepriekš minētā nolīguma noteikumus saskaņā ar Eiropas Savienības politikas nostādnēm. Tas neskar turpmāku izvērtēšanu par to, kā Īrijas Republiku pienācīgi pozicionēt pamattīkla koridorā, vai minētās pozicionēšanas un turpmāko savienojumu izvērtēšanu ar ostām, kas pašlaik nav iekļautas pamattīklā, lai uzlabotu savienotību starp Īrijas Republiku un pārējo Eiropas Savienību kā daļu no turpmākiem instrumentiem saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Ņemot vērā nepieciešamību pielāgot transporta nozari un teritorijas, kuras Apvienotās Karalistes izstāšanās skar visvairāk, Komisija varētu izveidot pielāgošanas fondu, lai kompensētu negatīvo ietekmi, ko izstāšanās bez vienošanās radīs transporta nozarē un teritorijās, atbalstot finansiālos centienus, kuri transporta nozarei un teritorijām jāveic, lai pielāgotos 27 dalībvalstu Savienības jaunajai savienotībai un attiecībā uz precēm un personām atvieglotu robežšķērsošanu starp Savienību un Apvienoto Karalisti.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7c)  Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos, ir būtiski attīstīt atbilstošu infrastruktūru — gan jaunu, gan jau esošo —, lai saglabātu tirdzniecības plūsmas starp Īriju un kontinentālo Eiropu, ko iepriekš nodrošināja Lielbritānijas “sauszemes tilts”.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

7.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7d)  Tādēļ, lai atbalstītu jaunu transporta infrastruktūru izveidi un esošo infrastruktūru modernizāciju, ir svarīgi izveidot jaunus transporta mezglus un savienojumus pamattīklā, jo īpaši jūras savienojumiem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

7.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7e)  Turklāt, ja pamattīkls ir nesošā struktūra, kurā ietilpst tīkla daļas ar Eiropas Savienībai vislielāko stratēģisko nozīmi, visaptverošajā tīklā jāiekļauj arī jauni mezgli un savienojumi, jo īpaši starp ostām, lai nodrošinātu visu Savienības reģionu savienotību.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

7.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7f)  Līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos vairākiem pašreizējā visaptverošajā tīklā iekļautajiem ostu mezgliem, tostarp tādām Francijas ostām kā Bresta, Roskofa, Šērburga un Buloņa, būs jāsaskaras ar pieaugošu tirdzniecības plūsmu intensitāti, tādēļ tām būtu jāsaņem vairāk palīdzības un atbalsta.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – -1. punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1316/2013

7. pants – 2. punkts – la apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulas 7. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

la) darbības, kas nepieciešamas, lai pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības pielāgotu transporta infrastruktūru, tostarp pielāgotu preču un pasažieru kontroles iekārtas.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Pamatojums

Ņemot vērā nepieciešamību steidzami pielāgot transporta nozari un jo īpaši infrastruktūru saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) 2019. un 2020. gada uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par līdzekļu atkalieplūšanu būtu īpaši jāparedz šim mērķim, lai šo vajadzību apmierinātu, un būtu attiecīgi jāpielāgo EISI 2019. un 2020. gada darba programmas.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – -1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1316/2013

17. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

Regulas 17. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2. Komisija daudzgadu darba programmas pārskata vismaz termiņa vidusposmā. Ja vajadzīgs, tā ar īstenošanas aktu pārstrādā daudzgadu darba programmu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 25. panta 2. punktā.

2. Komisija daudzgadu darba programmas pārskata vismaz termiņa vidusposmā. Transporta nozarē tā pārskata daudzgadu darba programmu, lai to pielāgotu Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības. Ja vajadzīgs, tā ar īstenošanas aktu pārstrādā daudzgadu darba programmu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 25. panta 2. punktā.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Pamatojums

Ņemot vērā nepieciešamību steidzami pielāgot transporta nozari un jo īpaši infrastruktūru saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) 2019. un 2020. gada uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par līdzekļu atkalieplūšanu būtu īpaši jāparedz šim mērķim, lai šo vajadzību apmierinātu, un būtu attiecīgi jāpielāgo EISI 2019. un 2020. gada darba programmas.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – -1.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1316/2013

17. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulas 17. pantā iekļauj šādu punktu:

 

5.a Transporta nozarē pēdējā gada darba programmā prioritāti piešķir 7. panta 2. punkta m) apakšpunktā minētajām darbībām.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Pamatojums

Ņemot vērā nepieciešamību steidzami pielāgot transporta nozari un jo īpaši infrastruktūru saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) 2019. un 2020. gada uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par līdzekļu atkalieplūšanu būtu īpaši jāparedz šim mērķim, lai šo vajadzību apmierinātu, un būtu attiecīgi jāpielāgo EISI 2019. un 2020. gada darba programmas.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Regulas (ES) Nr. 1316/2013 I pielikums tiek grozīts atbilstoši šās regulas pielikumam.

Regulas (ES) Nr. 1316/2013 I pielikums tiek grozīts atbilstoši šīs regulas I pielikumam.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b pants

 

Ārkārtas fonds, kas paredzēts, lai pielāgotos Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības

 

Komisija sniedz finansiālu atbalstu papildus EISI ārkārtas fonda veidā, kurš paredzēts, lai pielāgotos Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības. Fonda mērķis ir kompensēt Apvienotās Karalistes izstāšanās negatīvās sekas, palīdzot transporta nozares dalībniekiem un vietējām struktūrām paredzēt jaunu jūras kravu maršrutu izveidi un attiecībā uz precēm un personām atvieglot robežšķērsošanu starp Savienību un Apvienoto Karalisti.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1316/2013

I pielikums – 2. punkts – daļa “Atlantijas okeāns” – 4.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja tiek veikts atbilstošs grozījums Regulā (ES) Nr. 1315/2013 un tās I pielikumā “VISAPTVEROŠĀ TĪKLA UN PAMATTĪKLA KARTES”.

 

Pielikuma I daļas 2. punktā (“Pamattīkla koridori”) nodalījumā “Atlantijas okeāns” aiz rindas “Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” iekļauj šādas rindas:

 

Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo - Cherbourg – Boulogne - Caen - Le Havre – Rouen – Paris

 

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint-Nazaire – Nantes - Tours

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

Pielikums – 1. punkts

Regula (ES) Nr. 1316/2013

I pielikums – 2. punkts – daļa “Ziemeļjūra–Vidusjūra” – 1.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Terneuzen – Gent – Antwerpen/Rotterdam.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

1.  Dalībvalsts, proti, šobrīd Apvienotās Karalistes, izstāšanās no Savienības ir vēl nebijusi situācija, kurai Eiropas Savienībai ir jāsagatavojas pilsoņu un kopējā tirgus interesēs un labu ekonomisko un tirdzniecības attiecību uzturēšanai ar šo valsti neatkarīgi no tā, vai ir panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem.

2.  Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komiteja ir norādījusi, ka gadījumā, ja starp ES-27 un Apvienoto Karalisti vienošanās netiks panākta:

* nevienošanās būtu apstākļus pasliktinošs faktors gan Apvienotajai Karalistei, gan Eiropas Savienībai un tās ietekme varētu saasināties transporta nozarē, apdraudot infrastruktūras pārvaldītājus, transporta operatorus, no tās atkarīgos ekonomikas sektorus un darbvietas, ko tā pašreiz nodrošina;

** abām valstīm, kurām ir ar Apvienoto Karalisti kopīga sauszemes robeža, proti, Īrijai un Francijai (pa Lamanša tuneli), un attiecībā uz kurām pastāv iespēja atjaunot kopējo ārējo robežu, būtu jārod konkrēti risinājumi, kā pilsoņiem joprojām nodrošināt augstu savienotības līmeni un tirdzniecības plūsmu nepārtrauktību starp šīm valstīm;

*** nevienošanās visvairāk ietekmētu atsevišķas teritorijas, kuras atrodas vistuvāk Apvienotajai Karalistei vai kuras specializējas satiksmes nodrošināšanā pāri Lamanšam.

3.  Paturot to prātā, ir sagaidāms, ka Eiropas Komisija jau iepriekš veiks vairākas darbības, pielāgojot EISI regulu nevienošanās sekām. Šīm darbībām jābūt galvenokārt vērstām uz to, lai:

* Īriju no jauna pievienotu Ziemeļjūras–Vidusjūras koridoram, izmantojot jaunus jūras kravas maršrutus, kas ietver visas koridora pamattīkla ostas;

** Īriju iekļautu Atlantijas koridorā un attiecīgā gadījumā pamattīklam pievienotu jaunas Francijas ostas, ņemot vērā pašreizējās plūsmas;

*** 2019.–2020. gadam atlikušos EISI līdzekļus izmantotu tam, lai pamattīkla ostas pielāgotu jaunajām plūsmām starp Īriju un ES-27, kā arī jaunajiem ierobežojumiem, kas saistīti satiksmi pāri Lamanšam.

4.  Lai gan šie pasākumi ir pirmie, vissteidzamākie, ar kuriem vajadzētu sniegt ES atbalstu transporta un tūrisma nozarei, mums nevajadzētu aizmirst, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās rada dziļākas ilgtermiņa sekas, kas ietekmēs visas teritorijas, kurām 45 gadu laikā kopš Apvienotās Karalistes integrācijas kopējā tirgū ir izveidojušās spēcīgas un nozīmīgas sociālekonomiskās saiknes. Tādēļ būtu jāizmanto arī jauni finansēšanas pasākumi, lai visiem transporta jomas dalībniekiem un teritorijām palīdzētu pielāgoties Brexit negatīvajām sekām.


Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (17.12.2018)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Atzinuma sagatavotājs: John Howarth

ĪSS PAMATOJUMS

Šis Komisijas priekšlikums attiecas uz īpašu apstākļu kopumu saistībā ar Apvienotās Karalistes paredzēto izstāšanos no Eiropas Savienības.

Ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES ar noslēgtu izstāšanās līgumu, kas paredz paturēt spēkā ES acquis pārejas periodā līdz 2020. gada 31. decembrim, tad Ziemeļjūras–Vidusjūras (NSM) koridors turpinās Apvienotajā Karalistē darboties tā, kā tas ir pašlaik. Paredzēts, ka 2021. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunais EISI tiesību akts, attiecīgi pielāgojot TEN-T tīklu.

Tomēr, ja Apvienotā Karaliste izstāsies, kā pašlaik plānots, 2019. gada 29. martā bez vienošanās, TEN-T tīkla NSM koridorā starp Lamanšu/Ziemeļjūras ostām un Īrijas Republiku varētu rasties pārtraukums. Tāpat šādos apstākļos TEN-T koridors beigtos pie Apvienotās Karalistes un Īrijas robežas, un tas neietvertu Belfāstas ostu.

Komisijas priekšlikums piedāvā piemērotu risinājumu iespējamai leģislatīvajai anomālijai, kas varētu rasties, un atbalsta Zēbriges, Antverpenes un Roterdamas ostu apstiprināšanu par savienojumiem TEN-T tīkla NSM koridorā ar Īrijas Republikas ostām, norādot, ka tā pamatā ir esošie satiksmes apjomi starp ostām. Lamanša ostas Denkerka un Kalē arī turpmāk būs apstiprinātās ostas koridorā, šajā gadījumā kā ostas, no kurām izbrauc un iebrauc Eiropas Savienībā.

Šī tehniskā apstiprināšana būtiski neietekmē nevienas uz ostas pozīciju, ne arī satiksmes apjomu. Tomēr tiek pieņemts zināšanai, ka vairākos pētījumos ir norādīts uz iespēju, ka, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez vienošanās vai pēc tam ar Savienību pārtrauc atvērtu muitas režīmu, tas varētu radīt traucējumus Lamanša ostās, jo īpaši saistībā ar muitas pārbaužu piemērošanu.

Havras osta pašlaik neietilpst TEN-T koridorā, kas savieno ar Īrijas Republiku, un citas Ziemeļrietumfrancijas ostas pašlaik neatbilst TEN-T kritērijiem. Īrijas sasaistes pārskatīšana ar TEN-T Ziemeļjūras–Vidusjūras koridoru ir tikai viens no Īrijas jaunās transporta situācijas aspektiem, un šajā kontekstā ir svarīgi apsvērt arī sasaisti ar Atlantijas koridoru, nodrošinot tiešākus savienojumus starp Īriju un pārējām dalībvalstīm, tostarp apstiprinot ostas Francijā un pašā Īrijā, kā arī tās, kas ir apstiprinātas Beļģijā un Nīderlandē. Pārskatot EISI tiesību aktu saistībā ar 2021.–2027. gada DFS, būtu steidzami jāapsver Īrijas Republikas sasaiste ar TEN-T tīkla koridoriem un tādējādi iespējamā sasaiste ar ostām, lai uzlabotu tiešus savienojumus starp Īriju un pārējo Savienības teritoriju.

Reģionālās attīstības komitejas ziņojumā par kohēzijas politikas nozīmi Ziemeļīrijā ir uzsvērts, ka nepārtraukta saimnieciskā darbība un cilvēku pārvietošanās starp Īrijas Republiku un Ziemeļīriju, kā arī labāku transporta savienojumu loma, tostarp TEN-T koridorā, ir svarīga, lai saglabātu 1998. gada Lielās piektdienas/Belfāstas nolīguma mērķus.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/20138 tika izveidots Savienības finansēšanas instruments "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments". Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķis ir dot iespējas sagatavot un īstenot kopīgu interešu projektus saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīklu politiku transporta, telesakaru un enerģētikas nozarē.

(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1316/20138 tika izveidots Savienības finansēšanas instruments "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments". Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta mērķis ir dot iespējas sagatavot un īstenot pārrobežu un kopīgu interešu projektus saskaņā ar Eiropas komunikāciju tīklu politiku transporta, telesakaru un enerģētikas nozarē.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības, būs jāatjaunina Atlantijas pamattīkla daļas, kas attiecas uz Īrijas salu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Lai nepieļautu pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora sadalīšanu divās atsevišķās un nesavienotās daļās un nodrošinātu Īrijas savienojamību ar Eiropas kontinentālo daļu, pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā jāiekļauj jūras savienojumi starp galvenajām Īrijas ostām un galvenajām Beļģijas un Nīderlandes ostām.

(6)  Lai nepieļautu pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridora sadalīšanu divās atsevišķās un nesavienotās daļās un nodrošinātu Īrijas savienojamību ar Eiropas kontinentālo daļu, ir būtiski izveidot tiešus savienojumus ar tuvākajām Īrijas teritorijām, kas atrodas gar esošo koridoru. Pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā jāiekļauj jūras savienojumi starp galvenajām Īrijas ostām un galvenajām Beļģijas, Nīderlandes un Francijas ostām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  Kad Eiropā būs 27 dalībvalstis, no kurām Francija kļūs par Īrijai ģeogrāfiski tuvāko dalībvalsti, Atlantijas koridors būtu jāpielāgo, lai savienotu Īriju ar Atlantijas koridoru.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Savienojuma nodrošināšana starp Īriju un pārējām dalībvalstīm pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā ir būtiska notiekošajiem un gaidāmajiem ieguldījumiem infrastruktūrā un juridiskās skaidrības un noteiktības nodrošināšanai infrastruktūras plānošanā.

(7)  Savienojuma nodrošināšana starp Īriju, Ziemeļīriju (saskaņā ar 1998. gada Lielās piektdienas/Belfāstas nolīgumu) un pārējām dalībvalstīm pamattīkla Ziemeļjūras–Vidusjūras koridorā ir būtiska notiekošajiem un gaidāmajiem ieguldījumiem infrastruktūrā un juridiskās skaidrības un noteiktības nodrošināšanai infrastruktūras plānošanā, tāpat kā arī ir svarīgi nodrošināt, ka transporta politika turpina sekmēt iepriekš minētā nolīguma noteikumus saskaņā ar Eiropas Savienības politikas nostādnēm. Tas neskar turpmāku izvērtēšanu par to, kā Īrijas Republiku pienācīgi pozicionēt pamattīkla koridorā, vai minētās pozicionēšanas un nākotnes sasaistes izvērtēšanu ar ostām, kas pašlaik nav iekļautas pamattīklā, lai uzlabotu savienotību starp Īrijas Republiku un pārējo Eiropas Savienību kā daļu no turpmākiem instrumentiem saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa

Regula (ES) Nr. 1316/2013

I pielikums – 2. punkts – nodalījums “Ziemeļjūra–Vidusjūra” – 1.a rinda (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

“Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1.a daļa (jauna)

Regula (ES) Nr. 1316/2013

I pielikums – 2. punkts – daļa “Atlantijas okeāns”

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

I pielikuma I daļas 2. punktā (“Pamattīkla koridori”) nodalījumā “Atlantijas okeāns” aiz rindas “Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” iekļauj šādas rindas:

 

“Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris”

 

“Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours”

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Atsauces

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

10.9.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

John Howarth

9.10.2018

Izskatīšana komitejā

22.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Atsauces

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

1.8.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Pieņemšanas datums

10.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Iesniegšanas datums

11.1.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. janvārisJuridisks paziņojums