Procedura : 2018/0299(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0009/2019

Teksty złożone :

A8-0009/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 19.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0191

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 260kWORD 93k
11.1.2019
PE 630.498v02-00 A8-0009/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Karima Delli

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0568),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0385/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez parlament Hiszpanii,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię przedstawioną przez Komisję Rozwoju Regionalnego (A8-0009/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Instrument „Łącząc Europę”, stanowiący instrument finansowania unijnego, został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20138. Celem instrumentu „Łącząc Europę” jest umożliwienie przygotowania i realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach polityki w zakresie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, telekomunikacji i energii.

(2)  Instrument „Łącząc Europę”, stanowiący instrument finansowania unijnego, został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20138. Celem instrumentu „Łącząc Europę” jest umożliwienie przygotowania i realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach polityki w zakresie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, telekomunikacji i energii w celu poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii.

_________________

_________________

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Instrument „Łącząc Europę”, stanowiący instrument finansowania unijnego, został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20138. Celem instrumentu „Łącząc Europę” jest umożliwienie przygotowania i realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach polityki w zakresie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, telekomunikacji i energii.

(2)  Instrument „Łącząc Europę”, stanowiący instrument finansowania unijnego, został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20138. Celem instrumentu „Łącząc Europę” jest umożliwienie przygotowania i realizacji projektów transgranicznych i będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach polityki w zakresie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, telekomunikacji i energii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  W celu uwzględnienia wyjątkowych okoliczności wynikających z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej konieczne jest zapewnienie łączności Irlandii z Europą kontynentalną poprzez zmianę trasy i układu korytarzy TEN-T z myślą o uwzględnieniu w nich morskich połączeń między portami irlandzkimi i kontynentalnymi w sieci bazowej i sieci kompleksowej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W celu uwzględnienia wyjątkowych okoliczności związanych z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej niniejsze rozporządzenie ustanawia możliwość włączenia portów w obrębie sieci kompleksowej do korytarza sieci bazowej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Z uwagi na wyspiarski status Irlandii połączenia morskie są sposobem zapewnienia jej bezpośredniego połączenia z Europą kontynentalną.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii należy uaktualnić części atlantyckiej sieci bazowej odnoszące się do wyspy Irlandii;

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby uniknąć rozpadu korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne na dwa odrębne i niepołączone ze sobą części oraz aby zapewnić Irlandii połączenie z Europą kontynentalną, korytarz sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne powinien obejmować połączenia morskie między irlandzkimi portami bazowymi a portami bazowymi Belgii i Niderlandów.

(6)  Aby uniknąć rozpadu korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne na dwie odrębne i niepołączone ze sobą części oraz aby zapewnić Irlandii połączenie z Europą kontynentalną, konieczne jest utworzenie bezpośrednich połączeń z terytoriami i portami geograficznie najbliższymi Irlandii położonymi wzdłuż istniejącego korytarza. Korytarz Morze Północne – Morze Śródziemne powinien obejmować połączenia morskie między irlandzkimi portami sieci bazowej lub kompleksowej a portami sieci bazowej lub kompleksowej Belgii, Francji i Niderlandów. Ponadto połączenie korytarza Morze Północne – Morze Śródziemne z korytarzem atlantyckim przez Hawr powinno zapewnić lepsze połączenie z rynkiem wewnętrznym i jego integrację.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Konsultacje publiczne rozpoczęte po opublikowaniu wniosku Komisji umożliwiły zebranie opinii zainteresowanych stron, które niemal jednogłośnie wzywają do lepszego uwzględnienia przyszłych połączeń morskich między Irlandią a kontynentem.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  W Europie liczącej 27 państw, gdzie Francja, Belgia i Niderlandy stają się państwami członkowskimi Unii geograficznie położonymi najbliżej Irlandii, należy dostosować korytarz atlantycki, aby połączyć Irlandię z korytarzem atlantyckim i uwzględnić obecne i przyszłe przepływy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6c. Biorąc pod uwagę wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE, a także aby maksymalnie zapewnić ciągłość wspólnego rynku oraz sprawny przepływ towarów, a także umocnić sektory transportu i terytoria, na które wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE może mieć największy wpływ, Komisja i państwa członkowskie powinny dokonać wcześniejszego (a przewidzianego początkowo najpóźniej na 2023 r.) przeglądu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/20131a, aby dostosować mapy sieci do zmian w przepływach towarów, spowodowanych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Zapewnienie połączenia między Irlandią a pozostałymi państwami członkowskimi w obrębie korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne ma zasadnicze znaczenie dla bieżących i przyszłych inwestycji w infrastrukturę oraz zapewnienia jasności i pewności prawa na potrzeby planowania infrastruktury.

(7)  Zapewnienie połączenia między Irlandią a pozostałymi państwami członkowskimi w obrębie korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne i korytarza atlantyckiego ma zasadnicze znaczenie dla bieżących i przyszłych inwestycji w infrastrukturę oraz zapewnienia jasności i pewności prawa na potrzeby planowania infrastruktury. Ponadto w programach prac komponentu „Transport” w ramach instrumentu „Łącząc Europę” należy przewidzieć zaproszenia do składania wniosków zmierzające do finansowania infrastruktury transportowej, nowej lub istniejącej, aby zapewnić połączenia morskie między portami irlandzkimi i kontynentalnymi w sieci bazowej i sieci kompleksowej, a także ich dostosowanie w przypadku przywrócenia zewnętrznej granicy ze Zjednoczonym Królestwem.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Zapewnienie połączenia między Irlandią a pozostałymi państwami członkowskimi w obrębie korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne ma zasadnicze znaczenie dla bieżących i przyszłych inwestycji w infrastrukturę oraz zapewnienia jasności i pewności prawa na potrzeby planowania infrastruktury.

(7)  Zapewnienie połączenia między Irlandią, Irlandią Północną (zgodnie z porozumieniem wielkopiątkowym w Belfaście z 1998 r.) a pozostałymi państwami członkowskimi w obrębie korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne ma zasadnicze znaczenie dla bieżących i przyszłych inwestycji w infrastrukturę oraz zapewnienia jasności i pewności prawa na potrzeby planowania infrastruktury, a także zagwarantowania, że polityka transportowa przyczyni się do dalszego ułatwiania stosowania postanowień wspomnianego porozumienia zgodnie z polityką Unii Europejskiej. Nie ma to wpływu na przyszłą analizę odpowiedniej pozycji Republiki Irlandii w korytarzu sieci bazowej ani na analizę tej pozycji i przyszłych stosunków z portami znajdującymi się obecnie poza siecią bazową, aby poprawić łączność między Republiką Irlandii a pozostałą częścią Unii i uwzględnić ją w kolejnych instrumentach objętych instrumentem „Łącząc Europę”.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Ze względu na potrzebę dostosowania sektora transportu i terytoriów, na które wystąpienie Zjednoczonego Królestwa wywrze największy wpływ, Komisja mogłaby utworzyć fundusz dostosowania w celu zrekompensowania negatywnych skutków brexitu bez porozumienia dla sektora transportu i terytoriów dzięki wspieraniu wysiłków finansowych, które sektor transportu i terytoria będą musiały podjąć, aby dostosować się do nowych połączeń w Unii złożonej z 27 państw oraz ułatwić przekraczanie granic przez towary i osoby między Unią a Zjednoczonym Królestwem.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7c.  Z uwagi na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE konieczne jest rozwinięcie odpowiedniej infrastruktury – nowej lub istniejącej – w celu utrzymania przepływów handlowych między Irlandią a Europą kontynentalną, wcześniej zapewnianych przez brytyjski „most lądowy”.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7d.  Wsparcie tworzenia nowej infrastruktury transportowej, jak również modernizacji istniejącej infrastruktury, wymaga zatem włączenia nowych węzłów i połączeń do sieci bazowej, w szczególności w przypadku połączeń morskich.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7e.  Ponadto chociaż sieć bazowa stanowi szkielet obejmujący te części sieci, które mają największe strategiczne znaczenie dla Unii, konieczne jest również włączenie do sieci kompleksowej nowych węzłów i połączeń, w szczególności węzłów portowych, w celu zapewnienia połączenia ze wszystkimi regionami Unii.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7f.  Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE wiele węzłów portowych znajdujących się obecnie w obrębie sieci kompleksowej, w tym porty francuskie, takie jak Brest – Roscoff – Cherbourg – Boulogne, będzie musiało zmierzyć się z bardziej intensywnymi przepływami handlowymi, w związku z czym portom tym należy zapewnić większą pomoc i dodatkowe wsparcie.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Artykuł 7 – ustęp 2 – punkt 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

w art. 7 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

 

la) działania niezbędne do dostosowania infrastruktury transportowej po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii, w tym dostosowania sprzętu przeznaczonego do kontroli towarów i pasażerów.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Uzasadnienie

Ze względu na pilną potrzebę dostosowania sektora transportu, a w szczególności infrastruktury, w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, należy dostosować „re-flow calls” w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2019 i 2020, a także programy prac instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2019 i 2020.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit -1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Artykuł 17 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Komisja dokonuje przeglądu wieloletnich programów prac przynajmniej w połowie okresu. W razie konieczności poddaje przeglądowi wieloletni program prac w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

„2. Komisja dokonuje przeglądu wieloletnich programów prac przynajmniej w połowie okresu. W sektorze transportu Komisja dokonuje przeglądu wieloletniego programu prac w celu dostosowania go do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii. W razie konieczności poddaje przeglądowi wieloletni program prac w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Uzasadnienie

Ze względu na pilną potrzebę dostosowania sektora transportu, a w szczególności infrastruktury, w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, należy dostosować „re-flow calls” w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2019 i 2020, a także programy prac instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2019 i 2020.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit -1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

w art. 17 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

5a. W sektorze transportu w ostatnim rocznym programie prac priorytetowo traktuje się działania określone w art. 7 ust. 2 lit. m).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN)

Uzasadnienie

Ze względu na pilną potrzebę dostosowania sektora transportu, a w szczególności infrastruktury, w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, należy dostosować „re-flow calls” w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2019 i 2020, a także programy prac instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2019 i 2020.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1b

 

Fundusz pilnego dostosowania się do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

 

Komisja tworzy wsparcie finansowe uzupełniające instrument „Łącząc Europę”, mające postać funduszu pilnego dostosowania się do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii. Fundusz ma na celu zrekompensowanie negatywnych skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, pomagając podmiotom z sektora transportu i samorządom lokalnym stworzyć wcześniej nowe szlaki transportu towarów drogą morską i ułatwić przekraczanie granic przez towary i osoby między Unią a Zjednoczonym Królestwem.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – akapit 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Załącznik I – część I – punkt 2 – sekcja „Atlantyk” – wiersz 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Z zastrzeżeniem odpowiedniej zmiany rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 i załącznika I „MAPY SIECI KOMPLEKSOWEJ I SIECI BAZOWEJ” do tego rozporządzenia

 

W załączniku I część I pkt 2 („Korytarze sieci bazowej”) sekcja „Atlantyk” po wierszu „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paryż – Hawr/Metz – Mannheim/Strasburg” dodaje się wiersze w brzmieniu:

 

Shannon Foynes – Dublin – Rosselare– Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo – Cherbourg – Boulogne – Caen – Hawr – Rouen – Paryż

 

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint Nazaire – Nantes – Tours

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik –akapit 1

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Załącznik I – część I – punkt 2 – sekcja „Morze Północne – Morze Śródziemne” – wiersz 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Hawr/Calais/Dunkierka –Zeebrugge/Terneuzen – Gandawa – Antwerpia/Rotterdam

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym


UZASADNIENIE

1.  Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii, w tym przypadku Zjednoczonego Królestwa, jest nową sytuacją, na którą Unia Europejska musi się przygotować w interesie swoich obywateli, wspólnego rynku i utrzymania dobrych stosunków gospodarczych i handlowych z tym krajem, niezależnie od tego, czy zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie wystąpienia.

2.  W przypadku gdyby nie udało się osiągnąć porozumienia między UE-27 a Zjednoczonym Królestwem, Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego wykazała:

* że brak porozumienia byłby czynnikiem obciążającym zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i dla Unii Europejskiej, a jego skutki byłyby szczególnie dotkliwe dla sektora transportu, zagrażając zarządcom infrastruktury, przewoźnikom, zależnym od nich sektorom gospodarki i tworzonym obecnie w tych sektorach miejscom pracy;

** że dwa kraje graniczące ze Zjednoczonym Królestwem – Irlandia i Francja (poprzez tunel pod kanałem La Manche), w przypadku których pojawiłaby się kwestia przywrócenia wspólnej granicy zewnętrznej, powinny znaleźć konkretne rozwiązania w celu utrzymania wysokiego poziomu połączeń dla swoich obywateli i płynności wymiany handlowej pomiędzy tymi krajami;

*** że niektóre terytoria, te położone najbliżej Zjednoczonego Królestwa lub wyspecjalizowane w obsłudze przewozów przez kanał La Manche, byłyby najbardziej dotknięte skutkami braku porozumienia.

3.  W tym kontekście oczekuje się, że Komisja podejmie z wyprzedzeniem szereg działań poprzez dostosowanie rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” do skutków braku porozumienia. Działania te powinny koncentrować się w szczególności na:

* ponownym połączeniu Irlandii z korytarzem Morze Północne – Morze Śródziemne nowymi szlakami transportu morskiego obejmującymi wszystkie porty w sieci bazowej korytarza;

** włączeniu Irlandii do korytarza atlantyckiego oraz, w stosownych przypadkach, włączeniu nowych portów francuskich do sieci bazowej z uwzględnieniem istniejących przepływów;

*** uruchomieniu pozostałych funduszy instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2019–2020 w celu dostosowania portów sieci bazowej do nowych przepływów między Irlandią a UE-27, a także do nowych ograniczeń dotyczących przewozów przez kanał La Manche.

4.  Chociaż środki te stanowią pierwszą i najpilniejszą podstawę wsparcia Unii Europejskiej dla sektorów transportu i turystyki, nie możemy zapominać o daleko idących i długoterminowych konsekwencjach wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, co będzie miało wpływ na wszystkie terytoria, które w ciągu 45 lat integracji Zjednoczonego Królestwa ze wspólnym rynkiem stworzyły bliskie więzi niezbędne dla ich żywotności społeczno-gospodarczej. Dlatego też konieczne jest również wdrożenie nowych środków finansowych, aby pomóc wszystkim podmiotom działającym w transporcie i terytoriom w dostosowaniu się do negatywnych skutków brexitu.


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (20.12.2018)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: John Howarth

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek Komisji odnosi się do szczególnych okoliczności związanych z planowanym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, która utrzymuje dorobek prawny UE w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r., korytarz Morze Północne – Morze Śródziemne (MPMŚ) będzie nadal przebiegał przez Zjednoczone Królestwo, jak obecnie. Planuje się, że nowe przepisy dotyczące instrumentu „Łącząc Europę” wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. wraz z odpowiednimi dostosowaniami do sieci TEN-T.

Jeżeli jednak Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE zgodnie z obecnym harmonogramem w dniu 29 marca 2019 r., może wystąpić brak ciągłości w sieci TEN-T w korytarzu MPMŚ między portami na kanale La Manche/Morzu Północnym a portami w Irlandii. Podobnie, w takich okolicznościach korytarz TEN-T zakończyłby się na granicy między Zjednoczonym Królestwem a Republiką Irlandii i nie obejmowałby portu w Belfaście.

Wniosek Komisji stanowi właściwe rozwiązanie potencjalnej nieprawidłowości legislacyjnej, która może się ewentualnie pojawić, i popiera wyznaczenie portów Zebrugge, Antwerpii i Rotterdamu jako połączeń w ramach sieci TEN-T korytarza MPMŚ z portami w Irlandii, zauważając, że wyznaczenie to opiera się na obecnym natężeniu ruchu między poszczególnymi miejscami. Na kanale La Manche porty w Dunkierce i w Calais nadal będą wyznaczonymi portami w korytarzu, w tym przypadku jako porty wyjścia z Unii Europejskiej i wejścia do niej.

To wyznaczenie techniczne nie ma istotnego wpływu na sytuację jakiegokolwiek portu, ani też nie wpłynie na wielkość natężenia ruchu. Należy jednak zauważyć możliwość wystąpienia zakłóceń, o których mowa w szeregu badań, w portach znajdujących się na Kanale, w szczególności w wyniku nałożenia kontroli celnych, gdyby Zjednoczone Królestwo miało wystąpić z Unii bez porozumienia lub gdyby następnie przerwało stosowanie obowiązujących uzgodnień celnych z Unią.

Port w Hawrze nie jest obecnie częścią korytarza TEN-T stanowiącego połączenie z Republiką Irlandii, a inne porty w północno-zachodniej Francji obecnie nie spełniają kryteriów TEN-T. Ponowne rozważenie związku Irlandii z korytarzem TEN-T Morze Północne – Morze Śródziemne stanowi tylko jeden z aspektów nowej sytuacji transportowej, z jaką będzie miała do czynienia Irlandia, i w tym kontekście istotne jest również rozważenie powiązań z korytarzem atlantyckim zapewniającym bardziej bezpośrednie połączenia Irlandii z innymi państwami członkowskimi, w tym wskazanie portów we Francji i samej Irlandii, jak również portów wyznaczonych w Belgii i w Niderlandach. Powiązanie Republiki Irlandii z korytarzami sieci TEN-T i w związku z tym potencjalne powiązania z poszczególnymi portami powinny zostać uznane za pilne w ramach przeglądu przepisów instrumentu „Łącząc Europę” w odniesieniu do WRF na lata 2021–2027 w celu poprawy bezpośrednich powiązań między Irlandią a resztą Unii.

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Rozwoju Regionalnego pt. „Wpływ polityki spójności w Irlandii Północnej” podkreśla się znaczenie ciągłej działalności gospodarczej i przepływu osób między Republiką Irlandii i Irlandią Północną oraz rolę usprawnionych połączeń transportowych, w tym korytarza TEN-T w utrzymaniu porozumienia wielkopiątkowego z 1998 r.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Instrument „Łącząc Europę”, stanowiący instrument finansowania unijnego, został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20138. Celem instrumentu „Łącząc Europę” jest umożliwienie przygotowania i realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach polityki w zakresie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, telekomunikacji i energii.

(2)  Instrument „Łącząc Europę”, stanowiący instrument finansowania unijnego, został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/20138. Celem instrumentu „Łącząc Europę” jest umożliwienie przygotowania i realizacji projektów transgranicznych i będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach polityki w zakresie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, telekomunikacji i energii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii należy uaktualnić części atlantyckiej sieci bazowej odnoszące się do wyspy Irlandii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Aby uniknąć rozpadu korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne na dwa odrębne i niepołączone ze sobą części oraz aby zapewnić Irlandii połączenie z Europą kontynentalną, korytarz sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne powinien obejmować połączenia morskie między irlandzkimi portami bazowymi a portami bazowymi Belgii i Niderlandów.

(6)  Aby uniknąć rozpadu korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne na dwa odrębne i niepołączone ze sobą części oraz aby zapewnić Irlandii połączenie z Europą kontynentalną konieczne jest utworzenie bezpośrednich połączeń z terytoriami położonymi najbliżej Irlandii wzdłuż istniejącego korytarza. Korytarz sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne powinien obejmować połączenia morskie między irlandzkimi portami bazowymi a portami bazowymi Belgii, Niderlandów i Francji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W Europie liczącej 27 państw, gdzie Francja staje się państwem członkowskim położonym najbliżej Irlandii, należy dostosować korytarz atlantycki, aby połączyć z nim Irlandię.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Zapewnienie połączenia między Irlandią a pozostałymi państwami członkowskimi w obrębie korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne ma zasadnicze znaczenie dla bieżących i przyszłych inwestycji w infrastrukturę oraz zapewnienia jasności i pewności prawa na potrzeby planowania infrastruktury.

(7)  Zapewnienie połączenia między Irlandią, Irlandią Północną (zgodnie z porozumieniem wielkopiątkowym z 1998 r.) a pozostałymi państwami członkowskimi w obrębie korytarza sieci bazowej Morze Północne – Morze Śródziemne ma zasadnicze znaczenie dla bieżących i przyszłych inwestycji w infrastrukturę oraz zapewnienia jasności i pewności prawa na potrzeby planowania infrastruktury oraz zapewnienia, by polityka transportowa przyczyniała się do dalszego ułatwiania stosowania postanowień wspomnianego porozumienia zgodnie z polityką Unii Europejskiej. Nie ma to wpływu na przyszłe rozważenie odpowiedniego rozmieszczenia Republiki Irlandii w ramach korytarza sieci bazowej lub rozważenie tego rozmieszczenia i przyszłych stosunków z portami znajdującymi się obecnie poza siecią bazową, aby poprawić łączność między Republiką Irlandii a pozostałą częścią Unii w ramach kolejnych instrumentów objętych instrumentem „Łącząc Europę”.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Załącznik I – punkt 2 – sekcja „Morze Północne – Morze Śródziemne” – wiersz 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Dublin/Cork – Zeebrugge/Antwerpia/Rotterdam”.

„Dublin/Cork – Le Havre/Calais/Dunkierka – Zeebrugge/Antwerpia/Rotterdam”.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013

Załącznik I – punkt 2 – sekcja „Atlantyk”

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W części I załącznika I punkt 2 („Korytarze sieci bazowej”) w sekcji „Atlantyk” po wierszu „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paryż – Hawr/Metz – Mannheim/Strasburg” dodaje się wiersze w brzmieniu:

 

„Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen - Hawr – Rouen – Paryż”

 

“Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours”

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Odsyłacze

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

10.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

John Howarth

9.10.2018

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

13.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boştinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Odsyłacze

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Data przedstawienia w PE

1.8.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Data złożenia

11.1.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2019Informacja prawna