Procedură : 2018/0299(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0009/2019

Texte depuse :

A8-0009/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.3

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0191

RAPORT     ***I
PDF 250kWORD 96k
11.1.2019
PE 630.498v02-00 A8-0009/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Karima Delli

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0568),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0385/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Spaniei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0009/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește propunerea, și-o modifică în mod substanțial sau intenționează o facă;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8 a instituit un instrument de finanțare al Uniunii, Mecanismul pentru interconectarea Europei. Scopul Mecanismului pentru interconectarea Europei este de a permite pregătirea și implementarea proiectelor de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8 a instituit un instrument de finanțare al Uniunii, Mecanismul pentru interconectarea Europei. Scopul Mecanismului pentru interconectarea Europei este de a permite pregătirea și implementarea proiectelor de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne a UE.

_________________

_________________

8 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

8 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8 a instituit un instrument de finanțare al Uniunii, Mecanismul pentru interconectarea Europei. Scopul Mecanismului pentru interconectarea Europei este de a permite pregătirea și implementarea proiectelor de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8 a instituit un instrument de finanțare al Uniunii, Mecanismul pentru interconectarea Europei. Scopul Mecanismului pentru interconectarea Europei este de a permite pregătirea și implementarea proiectelor transfrontaliere și de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Pentru a ține seama de împrejurările excepționale de după retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, este necesar să se prevadă conectivitatea Irlandei cu Europa continentală prin modificarea traseului și a structurii coridoarelor TEN-T, pentru a integra în această rețea legături maritime între porturile irlandeze și continentale din rețeaua centrală și din rețeaua globală.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Pentru a ține seama de împrejurările excepționale generate de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, prezentul regulament stabilește posibilitatea de a integra într-un coridor al rețelei centrale porturi din rețeaua globală.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Având în vedere caracterul insular al Irlandei, legăturile maritime reprezintă un mijloc de asigurare a conectivității sale directe cu Europa continentală.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune, va fi necesară actualizarea segmentelor atlantice ale rețelei centrale care privesc insula Irlanda;

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a se evita scindarea coridorului Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale în două părți distincte și neconectate și a se asigura conectivitatea Irlandei cu Europa continentală, coridorul Marea Nordului – Marea Mediterană al rețelei centrale ar trebui să includă legături maritime între principalele porturi irlandeze și principalele porturi din Belgia și din Țările de Jos.

(6)  Pentru a se evita scindarea coridorului Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale în două părți distincte și neconectate și a se asigura conectivitatea Irlandei cu Europa continentală, este esențial să se creeze legături directe cu teritoriile și porturile cele mai apropiate geografic de Irlanda situate pe coridorul existent. Coridorul Marea Nordului – Marea Mediterană al rețelei centrale ar trebui să includă legături maritime între principalele porturi irlandeze și principalele porturi din Belgia, Franța și Țările de Jos aparținând rețelei centrale sau globale. În plus, o legătură între coridorul Marea Nordului — Marea Mediterană și coridorul atlantic prin intermediul portului Le Havre ar trebui să asigure o mai bună conectivitate și integrare a pieței interne.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Consultarea publică deschisă în urma publicării propunerii Comisiei a colectat informații de la părțile interesate, care solicită aproape unanim luarea în considerare într-o mai mare măsură a viitoarelor legături maritime dintre Irlanda și continent.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Într-o Europă cu 27 de membri, în care Franța, Belgia și Țările de Jos devin statele membre ale UE cele mai apropiate din punct de vedere geografic de Irlanda, coridorul atlantic ar trebui să fie realiniat pentru a conecta Irlanda la acesta și pentru a ține seama de fluxurile existente și viitoare.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Ținând cont de retragerea Regatului Unit și pentru a asigura pe cât posibil continuitatea pieței comune și buna circulație a mărfurilor și pentru a consolida sectoarele de transport și teritoriile cele mai susceptibile de a fi afectate de retragerea Regatului Unit, Comisia și statele membre ar trebui să efectueze o revizuire anticipată a Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, inițial prevăzută pentru cel târziu 20231a pentru a adapta hărțile rețelelor la modificarea fluxurilor de mărfuri de după ieșirea Regatului Unit din Uniune.

 

__________________

 

1aRegulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Garantarea legăturii dintre Irlanda și celelalte state membre care participă la coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale este esențială pentru investițiile în curs și cele viitoare în infrastructură, precum și în vederea asigurării clarității și securității juridice pentru planificarea infrastructurii.

(7)  Garantarea legăturii dintre Irlanda și celelalte state membre care participă la coridorul Marea Nordului – mediteraneean și la coridorul atlantic este esențială pentru investițiile în curs și cele viitoare în infrastructură, precum și în vederea asigurării clarității și securității juridice pentru planificarea infrastructurii. În plus, în programele de lucru pentru componenta de transport a Mecanismului pentru interconectarea Europei ar trebui să fie prevăzute cereri de propuneri care vizează finanțarea dezvoltării infrastructurii de transport noi sau existente, pentru a asigura legături maritime între porturile irlandeze și cele continentale care fac parte din rețeaua centrală și din rețeaua globală, precum și adaptarea acestora în cazul restabilirii unei frontiere externe cu Regatul Unit.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Garantarea legăturii dintre Irlanda și celelalte state membre care participă la coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale este esențială pentru investițiile în curs și cele viitoare în infrastructură, precum și în vederea asigurării clarității și securității juridice pentru planificarea infrastructurii.

(7)  Garantarea legăturii dintre Irlanda, Irlanda de Nord (în concordanță cu Acordul din Vinerea Mare/de la Belfast din 1998) și celelalte state membre care participă la coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale este esențială pentru investițiile în curs și cele viitoare în infrastructură, precum și în vederea asigurării clarității și securității juridice pentru planificarea infrastructurii și în scopul de a garanta că politica de transport continuă să contribuie la îndeplinirea prevederilor acestui acord, în concordanță cu politicile Uniunii Europene. Acest lucru nu afectează o viitoare examinare a unei poziționări adecvate a Republicii Irlanda în cadrul coridorului rețelei centrale sau examinarea poziției respective și a relațiilor viitoare cu porturile aflate în prezent în afara rețelei centrale, cu scopul de a îmbunătăți conectivitatea dintre Republica Irlanda și restul Uniunii ca parte a instrumentelor aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Având în vedere necesitatea de a adapta sectorul transporturilor și teritoriile cele mai afectate de retragerea Regatului Unit, Comisia ar putea institui un fond de ajustare pentru a compensa impactul negativ al unei retrageri fără acord asupra sectorul transporturilor și asupra teritoriilor prin sprijinirea eforturilor financiare care trebuie depuse de sectorul transporturilor și de teritoriile în cauză pentru a se adapta la noua configurație a conexiunilor Uniunii cu 27 de membri și pentru a facilita circulația transfrontalieră de mărfuri și persoane între Uniune și Regatul Unit.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Având în vedere retragerea Regatului Unit, este esențial să se dezvolte infrastructuri adecvate — noi sau existente — pentru a menține fluxurile comerciale dintre Irlanda și Europa continentală, asigurate anterior de „legătura terestră” britanică.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 7 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7d)  Pentru a sprijini crearea unei noi infrastructuri de transport și modernizarea infrastructurii existente, este esențial să se includă noi noduri și verigi în rețeaua centrală, în special pentru legăturile maritime.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 7 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7e)  În plus, dacă rețeaua centrală reprezintă coloana vertebrală a acelor părți ale rețelei care au o mare importanță strategică pentru Uniune, este, de asemenea, necesar să se includă noi noduri și verigi, în special portuare, în rețeaua globală pentru a asigura conectivitatea tuturor regiunilor Uniunii.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 7 f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7f)  Prin retragerea Regatului Unit, mai multe noduri portuare care se află în prezent în rețeaua globală, în special porturi franceze cum ar fi Brest, Roscoff, Cherbourg, Boulogne, vor trebui să facă față unei creșteri a intensității fluxurilor comerciale și, prin urmare, ar trebui să primească un ajutor și un sprijin crescute.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 7 – alineatul 2 – punctul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La articolul 7 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

 

„(1a) acțiuni necesare pentru adaptarea infrastructurii de transport în urma retragerii Regatului Unit din Uniune, inclusiv pentru adaptarea echipamentelor pentru controlul mărfurilor și al pasagerilor.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543244030221&from=RO

Justificare

Având în vedere nevoia urgentă de adaptare a sectorului transporturilor, în special a infrastructurii, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, cererile de oferte referitoare la veniturile care pot fi reinvestite („re-flow calls”) pe anii 2019 și 2020 din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) ar trebui să fie concepute pentru a răspunde acestei nevoi, iar programele de lucru ale MIE pentru perioada 2019-2020 ar trebui adaptate în consecință.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 17 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 17 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2. Comisia reevaluează programele de activitate multianuale cel puțin printr-o reevaluare intermediară. Dacă se impune aceasta, Comisia reevaluează programul de activitate multianual prin intermediul unui act de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

«2. Comisia reevaluează programele de activitate multianuale cel puțin printr-o reevaluare intermediară. În sectorul transporturilor, aceasta revizuiește programul de lucru multianual în vederea adaptării acestuia la retragerea Regatului Unit din Uniune. Dacă se impune aceasta, Comisia reevaluează programul de activitate multianual prin intermediul unui act de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543244030221&from=RO

Justificare

Având în vedere nevoia urgentă de adaptare a sectorului transporturilor, în special a infrastructurii, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, cererile de oferte referitoare la veniturile care pot fi reinvestite („re-flow calls”) pe anii 2019 și 2020 din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) ar trebui să fie concepute pentru a răspunde acestei nevoi, iar programele de lucru ale MIE pentru perioada 2019-2020 ar trebui adaptate în consecință.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful -1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La articolul 17 se introduce următorul alineat:

 

„5a. În sectorul transporturilor se acordă prioritate măsurilor definite la articolul 7 alineatul (2) litera (m) în ultimul program anual de lucru.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1543244030221&from=RO

Justificare

Având în vedere nevoia urgentă de adaptare a sectorului transporturilor, în special a infrastructurii, în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune, cererile de oferte referitoare la veniturile care pot fi reinvestite („re-flow calls”) pe anii 2019 și 2020 din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) ar trebui să fie concepute pentru a răspunde acestei nevoi, iar programele de lucru ale MIE pentru perioada 2019-2020 ar trebui adaptate în consecință.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 se modifică astfel cum se prevede în anexa I la prezentul regulament.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1b

 

Fondul de urgență pentru adaptarea la retragerea Regatului Unit din Uniune

 

Comisia creează un sprijin financiar suplimentar pentru MIE sub forma unui fond de urgență pentru adaptarea la retragerea Regatului Unit din Uniune. Obiectivul acestui fond este să compenseze efectele negative ale retragerii Regatului Unit, ajutând părțile interesate din sectorul transporturilor și colectivitățile locale să anticipeze crearea de noi rute maritime de transport de marfă și să faciliteze circulația transfrontalieră de mărfuri și persoane între UE și Regatul Unit.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Anexă – paragraful 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Anexa I – partea I – punctul 2 – partea „Atlantic” – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sub rezerva modificării în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 și cu anexa I la aceasta, „HĂRȚI ALE REȚELEI GLOBALE ȘI CENTRALE”

 

La punctul 2 din partea I din anexă („Coridoare ale rețelei centrale”), în secțiunea „Atlantic”, după rândul „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” se introduc următoarele rânduri:

 

Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Saint Malo – Cherbourg – Boulogne – Caen - Le Havre – Rouen - Paris

 

 

Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint Nazaire – Nantes – Tours

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Anexa – paragraful 1

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Anexa I – partea I – punctul 2 – partea „Marea Nordului - mediteraneean” – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Anvers/Rotterdam”.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque - Zeebrugge/Terneuzen - Gent - Anvers/Rotterdam”.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

1.  Retragerea unui stat membru din UE, în cazul de față Regatul Unit, este o situație fără precedent, pentru care Uniunea Europeană trebuie să se pregătească în interesul cetățenilor săi, al pieței comune și al menținerii unor bune relații economice și comerciale cu țara respectivă, indiferent dacă se încheie sau nu un acord de retragere.

2.  Comisia pentru transport și turism a Parlamentului European a arătat că, în cazul în care nu se poate ajunge la un acord între UE27 și Regatul Unit:

* neîncheierea unui acord ar constitui un factor agravant atât pentru Regatul Unit, cât și pentru Uniunea Europeană, iar efectele sale ar fi exacerbate în sectorul transporturilor, amenințând administratorii de infrastructură, operatorii de transport, sectoarele economice dependente de acesta și locurile de muncă aferente lor în prezent;

** în cazul în care se pune problema reintroducerii unei frontiere externe comune, cele două țări care au o frontieră terestră cu Regatul Unit, Irlanda și Franța (prin tunelul de sub Canalul Mânecii) ar trebui să găsească modalități concrete de a menține un nivel ridicat de conectivitate a cetățenilor lor și de a facilita fluiditatea schimburilor comerciale dintre aceste țări;

*** anumite teritorii, cele mai apropiate de Regatul Unit sau cele care se specializează în operarea traficului pe Canalul Mânecii, ar fi cele mai afectate de efectele neajungerii la un acord.

3.  Având în vedere cele de mai sus, se preconizează că mai multe acțiuni vor fi întreprinse în prealabil de către Comisia Europeană și prin intermediul unei adaptări a Regulamentului privind MIE la efectele neîncheierii unui acord. Aceste acțiuni ar trebui să se axeze pe:

* reconectarea Irlandei la coridorul Marea Nordului — Mediterana prin noi rute de transport maritime, care includ toate porturile rețelei centrale a coridorului;

** Introducerea Irlandei în coridorul atlantic și, după caz, introducerea de noi porturi franceze în rețeaua centrală, ținând seama de fluxurile existente;

*** mobilizarea fondurilor MIE rămase pentru perioada 2019-2020 pentru adaptarea porturilor din rețeaua centrală la noile fluxuri dintre Irlanda și UE-27, precum și la noile constrângeri care apar în desfășurarea traficului pe Canalul Mânecii.

4.  Deși aceste măsuri pun primele baze, cele mai urgente, ale unui sprijin din partea UE pentru sectoarele transportului și turismului, nu trebuie pierdute din vedere consecințele mai profunde și pe termen mai lung ale retragerii Regatului Unit, care va afecta toate regiunile între care s-au stabilit legături strânse și esențiale pentru vitalitatea lor economică în cei 45 de ani de apartenență a Regatului Unit la piața comună. De aceea, ar trebui luate noi măsuri de finanțare pentru a ajuta toți actorii din domeniul transporturilor și regiunile să se adapteze la consecințele negative ale Brexit-ului.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (20.12.2018)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

Raportor pentru aviz: John Howarth

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere a Comisiei vizează un anumit set de împrejurări legate de retragerea preconizată a Regatului Unit din Uniunea Europeană.

În cazul în care Regatul Unit părăsește UE printr-un acord de retragere care menține acquis-ul UE în timpul unei perioade de tranziție până la 31 decembrie 2020, coridorul Marea Nordului-Marea Mediterană (NSM) va continua să includă Regatul Unit, ca în prezent. Există intenția ca la 1 ianuarie 2021 noua legislație a MIE să intre în vigoare, conținând adaptările corespunzătoare ale rețelei TEN-T.

În cazul în care Regatul Unit se retrage, conform planificării actuale, la 29 martie 2019 fără un acord, ar putea exista o discontinuitate în coridorul Marea Nordului -Marea Mediterană al rețelei TEN-T între porturile de pe Canalul Mânecii/Marea Nordului și porturile Republicii Irlanda. În aceste condiții, coridorul TEN-T s-ar opri la frontiera dintre Regatul Unit și Republica Irlanda și nu ar include portul Belfast.

Propunerea Comisiei oferă o soluție adecvată anomaliei legislative care ar putea apărea și sprijină desemnarea porturilor Zeebrugge, Anvers și Rotterdam ca conexiuni în cadrul coridorului Marea Nordului - Marea Mediterană al rețelei TEN-T cu porturile Republicii Irlanda, menționând că desemnarea se bazează pe volumele de trafic existente între porturi. Porturile de pe Canalul Mânecii, Dunkerque și Calais, vor rămâne porturi desemnate pe coridor, în acest caz ca porturi de ieșire și intrare în Uniunea Europeană.

Această desemnare tehnică nu are niciun efect semnificativ asupra poziției unui port, neafectând nici volumele de trafic. Cu toate acestea, este recunoscut potențialul perturbator, semnalat într-o serie de studii, pe care îl are impunerea de controale vamale asupra porturilor din Canalul Mânecii dacă Regatul Unit se retrage din Uniune fără a se ajunge la un acord sau dacă, ulterior, pune capăt regimului vamal deschis în raport cu Uniunea.

Portul Le Havre nu face parte, în prezent, din coridorul TEN-T care face legătura cu Republica Irlanda, iar alte porturi din nord-vestul Franței nu îndeplinesc în prezent criteriile TEN-T. Reexaminarea relației dintre Irlanda și coridorul TEN-T Marea Nordului/Marea Mediterană este doar un aspect al noii situații a transporturilor cu care se va confrunta Irlanda și, în acest context, se consideră relevantă reexaminarea relației cu coridorul atlantic, care asigură legături mai directe între Irlanda și celelalte state membre, inclusiv desemnarea de porturi din Franța și Irlanda, precum și din Belgia și Țările de Jos. Relația dintre Republica Irlanda și coridoarele rețelei TEN-T și, prin urmare, posibila relație cu porturile ar trebui considerată o urgență în cadrul revizuirii legislației MIE pentru CFM 2021-27, pentru a îmbunătăți legăturile directe dintre Irlanda și restul Uniunii.

În concordanță cu raportul Comisiei pentru dezvoltare regională cu privire la rolul politicii de coeziune în Irlanda de Nord, se subliniază importanța continuării activității economice și a circulației persoanelor între Republica Irlanda și Irlanda de Nord și rolul consolidării legăturilor de transport, inclusiv al coridorului TEN-T în menținerea Acordului de la Belfast/din Vinerea Mare din 1998.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8 a instituit un instrument de finanțare al Uniunii, Mecanismul pentru interconectarea Europei. Scopul Mecanismului pentru interconectarea Europei este de a permite pregătirea și implementarea proiectelor de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8 a instituit un instrument de finanțare al Uniunii, Mecanismul pentru interconectarea Europei. Scopul Mecanismului pentru interconectarea Europei este de a permite pregătirea și implementarea proiectelor transfrontaliere și de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune, va fi necesară actualizarea segmentelor atlantice ale rețelei centrale care privesc insula Irlanda;

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru a se evita scindarea coridorului Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale în două părți distincte și neconectate și a se asigura conectivitatea Irlandei cu Europa continentală, coridorul Marea Nordului – Marea Mediterană al rețelei centrale ar trebui să includă legături maritime între principalele porturi irlandeze și principalele porturi din Belgia și din Țările de Jos.

(6)  Pentru a se evita scindarea coridorului Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale în două părți distincte și neconectate și a se asigura conectivitatea Irlandei cu Europa continentală, este esențial să se creeze legături directe cu teritoriile cele mai apropiate de Irlanda situate pe coridorul existent. Coridorul Marea Nordului – Marea Mediterană al rețelei centrale ar trebui să includă legături maritime între principalele porturi irlandeze și principalele porturi din Belgia, Țările de Jos și Franța.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Într-o Europă cu 27 de membri, în care Franța devine statul membru al UE cel mai apropiat din punct de vedere geografic de Irlanda, coridorul atlantic ar trebui să fie realiniat pentru a conecta Irlanda la acesta.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Garantarea legăturii dintre Irlanda și celelalte state membre care participă la coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale este esențială pentru investițiile în curs și cele viitoare în infrastructură, precum și în vederea asigurării clarității și securității juridice pentru planificarea infrastructurii.

(7)  Garantarea legăturii dintre Irlanda, Irlanda de Nord (în concordanță cu Acordul din Vinerea Mare/de la Belfast din 1998) și celelalte state membre care participă la coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale este esențială pentru investițiile în curs și cele viitoare în infrastructură, precum și în vederea asigurării clarității și securității juridice pentru planificarea infrastructurii și pentru garantarea faptului că politica de transport continuă să contribuie la îndeplinirea prevederilor acestui acord, în concordanță cu politicile Uniunii Europene. Acest lucru nu afectează o viitoare examinare a unei poziționări adecvate a Republicii Irlanda în cadrul coridorului rețelei centrale sau examinarea poziției respective și a relațiilor viitoare cu porturile aflate în prezent în afara rețelei centrale, cu scopul de a îmbunătăți conectivitatea dintre Republica Irlanda și restul Uniunii ca parte a instrumentelor aferente Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Anexa I – punctul 2 – secțiunea „Marea Nordului – mediteraneean” – rândul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Anvers/Rotterdam”.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque - Zeebrugge/Anvers/Rotterdam”.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

Anexa I – punctul 2 – secțiunea „Atlantic”

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La punctul 2 din partea I din anexă („Coridoare ale rețelei centrale”), în secțiunea „Atlantic”, după rândul „Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” se introduc următoarele rânduri:

 

„Shannon Foynes - Dublin – Rosselare – Waterford - Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen - Le Havre – Rouen - Paris”

 

„Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours”

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

Referințe

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

REGI

10.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

John Howarth

9.10.2018

Examinare în comisie

22.11.2018

 

 

 

Data adoptării

13.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Victor Boștinaru, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivana Maletić, Damiano Zoffoli

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

26

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

PPE

Pascal Arimont, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Victor Boștinaru, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Terry Reintke, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

GUE/NGL

Younous Omarjee

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

Referințe

COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD)

Data prezentării la PE

1.8.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

TRAN

10.9.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

10.9.2018

ITRE

10.9.2018

REGI

10.9.2018

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

29.8.2018

ITRE

24.9.2018

 

 

Raportori

       Data numirii

Karima Delli

23.10.2018

 

 

 

Examinare în comisie

3.12.2018

10.1.2019

 

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Rosa D’Amato, Michael Gahler, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Evžen Tošenovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Pascal Durand, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Mylène Troszczynski

Data depunerii

11.1.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

45

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Csaba Sógor, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Sergei Stanishev, Marc Tarabella, Marita Ulvskog,

VERTS/ALE

Michael Cramer, Pascal Durand, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 28 ianuarie 2019Notă juridică